Read tranhchantrau.pdf text version

TRANH CHN TRÂU THIN TÔNG

Son gi:

Tâm Minh Ngô Tng Giao

(dch và chuyn th)

* 2008 *

__________________________________________________________________________

* 1 *

* Son gi không gi bn quyn. * Xin tùy duyên ph bin di bt k hình thc nào.

__________________________________________________________________________

* 2 *

V TRANH CHN TRÂU THIN TÔNG

____________________________

LI NÓI U

Vào th k th 12, thin s QUÁCH AM (Kakuan) da vào các bn lun c ca tin nhân ri ha "Mi Bc Tranh Chn Trâu" miêu t các bc tim ng rt ni danh gi là "Thp Mc Ngu ". Ngài cng vit mi bài tng bng th t tuyt kèm vi li bàn bng vn xuôi. B tranh ca ngài thun cht Thin, sâu sc hn các b tranh ca các bc tin bi và t y tr thành ngun cm hng sâu xa cho các th h sau này phng theo ó mà v thêm nhiu bc ha khác. tài chung ca các loi "Tranh Chn Trâu Thin Tông" là ng li tu tp "iu tâm", "luyn tâm". Tâm ây c tng trng là con trâu. Tranh có loi v con trâu trng, có loi v con trâu en. Tuy nhiên loi tranh v con trâu trng thi him hoi. Loi tranh v trâu en c a chung nhiu hn vì nét v c coi là "rn ri, mc mc, gn cuc sng". Du trng hay en, con trâu thin tông u gi nguyên vn mt màu lông qua các giai on bin chuyn. ó là phép tu "n". n giáo dy rng ngi ta thành Pht là thành ni tâm, "hoát nhiên" mà thành, không phi thành ln hi. n giáo, ch trng thy c "tính" là tc khc thành Pht, "ti ây và ngay giây phút này". Mi con trâu biu hin cho nhng bc tun t trong s chng ng "bn lai din mc" tc "gng mt xa nay". Ng c bn tính thanh tnh sn có t vô thy ca con ngi. Bn tính này vì b vô minh, ái nghip... che m nên tm thi không thy c nó. ây là thc tính, hay Pht tính. Tuy nhiên, pháp môn nào cng có tu và có chng. Chng là mt bin c t ngt, ngoài thi gian. Trc khi c n ng phi ln hi tri qua nhiu on ng tu rt gay go. Hay nói mt cách khác: tu thì "tim" mà chng thì "n".

__________________________________________________________________________

* 3 *

Tranh Chn Trâu Thin Tông gm mi bc nh sau: Tranh 1. Tìm trâu (tm ngu): V mt chú mc ng i tìm trâu gia c mc hoang vu, rng rm, sông ngòi, no dc ng ngang, có ting ve kêu rn rã êm hôm. Chú mt mi, suy nhc. Tranh 2. Thy du (kin tích): Ri chú thy du chân trâu dc b sông, di cây, trong c rm và trong núi non xa vi. Tranh 3. Thy trâu (kin ngu): Nghe chim hót. Gió mát. Tri m. Ri chú thy thân trâu. Thì ra trâu có trn âu mà vn ng ó mt mình, t thu nào, ôi sng lm lit, mi ng tri cao. Tranh 4. Bt c trâu (c ngu): Ri chú bt c trâu. Nó chng chi mãnh lit. Nó chy lên vùng cao, trn xung lng thp. Tranh 5. Chn trâu (mc ngu): Ri chú x mi trâu bng dây, p ánh bng roi, canh chng, quyt tâm chin thng. Chn dt, rèn luyn ln ln thi trâu thun tánh, phc tùng, i theo chú. Tranh 6. Ci trâu v nhà (k ngu quy gia): Ri chú leo lên lng trâu, ci trâu v nhà, thi sáo, hát líu lo, tay gõ nhp, trong lòng vui v. Ci trâu v nhà là ci Tâm v ch ban s. Ln lt qua sáu bc tranh nói trên, ta thy khong cách gia trâu và chú chn trâu c dn dn c thâu ngn li mãi cho n rt cuc chú chn trâu leo lên ngi hn trên lng trâu. Trâu vi ngi nhp làm mt. Cho nên nu ta hi rng Tâm âu chng khác nào hi trâu âu trong khi chính ta ang ci trên lng trâu. ây qu là giai on "sai Tâm i bt Tâm". Ta ã ui bt Tâm khp ó ây, rt cuc mi nhn ra rng Tâm ni ta, ta ch cn dng bc li là nó hin nguyên hình ngay trc mt. Tranh 7. Quên trâu (vong ngu tn nhân): Quên trâu còn ngi. V nhà, chú ngi ngh ngi thnh thi. Trâu cng ngi ngh. Roi và dây em ct i, không cn dùng na. Ri trong hình không còn trâu. Thy Tâm không tht thì Tâm dt: trâu quên.

__________________________________________________________________________

* 4 *

Tranh 8. C trâu và ngi u quên (nhân ngu câu vong): Sau ó thi roi, dây, trâu và c ngi u không còn. Thy ngi không tht thì ngi quên nt. Ngi và trâu u quên, thì t lòng t dõng mãnh vt lên mt tri hu: tng trng bng cái vòng tròn Viên Giác. ó là Tâm vô Tâm. "Bit cái Tâm là không Tâm, y là hiu sut o Pht". Tranh 9. V ngun (phn bn hoàn nguyên): Tr v ngun ci. V cnh lá rng v ci, nc chy v ngun. Thin cho rng vô Tâm cha phi là o, mà còn phi qua mt quan i na ó là "tr v vi tri t", vi Pháp gii, vi muôn sinh, vi ngun sng vô tn trong ta và ngoài ta. Tranh 10. Trong cõi nhân gian (nhp trin thùy th): Thõng tay vào ch. V mt nhà s "tr v vi th tc", trn ln vào cát bi trong cõi nhân gian không thy là bùn nh na, mà ch còn là mt diu dng, nh bao nhiêu diu dng khác. Tr v vi th tc là tr v vi cái Tâm bình thng. Thin dy: "Bình thng Tâm th o". Cho nên v s thõng tay i vào ch, tay ôm bu nc, tay chng gy tre, ánh bn vi bm nhu và phng thc huyt heo ­ "ti nó và thy u là Pht c mà". ó là vô tr Nit Bàn. Li ting Anh và mi bc tranh trong tài liu này c trích dn t phn "10 bulls by Kakuan" trong cun "Zen Flesh, Zen Bones" (Thin ct, Thin nhc) su tp bi NYOGEN SENZAKI and PAUL REPS (Anchor Books, 1989). Mi bc tranh là tác phm p chân phng, y ý ngha và rt c kính, in bng mc bn ca ngh nhân mc bn rt lng danh là TOMIKICHIRO TOKURIKI. Tranh chn trâu ca ông p chng thua gì tranh gc ca thin s QUÁCH AM. Son gi ã chuyn dch tài liu trên sang Vit ng ri chuyn thành th th "lc bát". Riêng mi bài "Th tng tranh chn trâu" ca thin s QUÁCH AM thi son gi sau khi chuyn dch thành th th "t tuyt" theo nh nguyên bn ã chuyn thêm thành th th "lc bát". Mc ích chuyn th "lc bát" là cho ngi c d nh, d thuc nhng ý ngha thâm sâu ca tranh Thin.

Tâm Minh Ngô Tng Giao

__________________________________________________________________________

* 5 *

10 BULLS BY KAKUAN

______________________________

1. The Search for the Bull

In the pasture of this world, I endlessly push aside the tall grasses in search of the bull. Following unnamed rivers, lost upon the interpenetrating paths of distant mountains, My strength failing and my vitality exhausted, I cannot find the bull. I only hear the locusts chirring through the forest at night. Comment: The bull never has been lost. What need is there to search? Only because of separation from my true nature, I fail to find him. In the confusion of the senses I lose even his tracks. Far from home, I see many crossroads, but which way is the right one I know not. Greed and fear, good and bad, entangle me.

10 TRÂU CA THIN S QUÁCH AM 1. Tìm Trâu.

Trong cánh ng c ca cõi nhân gian này, ta liên tc vén c cao qua bên tìm trâu. Theo nhng dòng sông vô danh, lc lõng vào nhng li mòn ging mc trong nhng rng núi xa xm, Sc ta ã suy nhc và sinh lc ta kit qu, ta cha tìm thy c trâu. Ta ch nghe thy ting ve kêu vang trong rng lúc êm hôm. Li Bàn: Con trâu cha bao gi b tht lc c. âu cn phi kim tìm làm chi? Ch vì ta ri khi chân tính ca mình, nên ta không tìm thy nó. Trong s mê lon ca các giác quan mà ta mt c nhng du tích ca nó. phía xa cn nhà, ta thy nhiu no ng chng cht, nhng no nào là con ng chính xác thi ta không hay bit. Lòng tham lam và s hãi s, cái tt và cái xu, làm ta bi ri.

__________________________________________________________________________

* 6 *

1 ­ TÌM TRÂU

Trong ng c cõi nhân gian Ta liên tc vén c làn qua bên Quyt tìm Trâu, trí vng bn Ta theo nhng nhánh sông hin vô danh Lc vào bao no loanh quanh Li mòn ging mc núi xanh xa vi Sc suy nhc, thân rã ri Bóng Trâu nào thy tm hi trong vùng Ch nghe vng gia mông lung Ve kêu r rích khp rng êm nay.

__________________________________________________________________________

* 7 *

2. Discovering the Footprints

Along the riverbank under the trees, I discover footprints! Even under the fragrant grass I see his prints. Deep in remote mountains they are found. These traces no more can be hidden than one's nose, looking heavenward. Comment: Understanding the teaching, I see the footprints of the bull. Then I learn that, just as many utensils are made from one metal, so too are myriad entities made of the fabric of self. Unless I discriminate, how will I perceive the true from the untrue? Not yet having entered the gate, nevertheless I have discerned the path.

2. Khám Phá Ra Vt Chân

Dc theo b sông di nhng tàn cây, ta khám phá ra nhng du chân! Ngay c di ám c thm hng ta trông thy nhng du in ca nó. Sâu thm trong nhng rng núi xa vi cng thy nhng vt tích ó. Nhng du vt này không còn có th b che khut c na nh mi ngc nhìn lên phía bu tri. Li Bàn: Thông hiu c li giáo hun, ta thy ra nhng du chân ca trâu. Ri ta hay bit rng, tng t nh muôn vàn dùng c ch to t mt th kim loi, thi cng nh vy mà vô s thc th u do ngã cu to ra. Tr phi ta phân tách s khác bit, nu không thi làm sao ta nhn thc c tht và gi? Khi còn cha lt vào c trong ca, tt nhiên ta phi nhn rõ cho ra con ng.

__________________________________________________________________________

* 8 *

2 ­ THY DU

Dc b sông, di tàn cây Ta nhìn ra du chân y quanh Và ngay di ám c mành Du chân cng hin rành rành rõ thêm Thm sâu rng núi trong min Vt chân Trâu cng thy lin l ra Khó mà che khut mt ta Nh là mi ngc tri xa ngóng nhìn.

__________________________________________________________________________

* 9 *

3. Perceiving the Bull

I hear the song of the nightingale. The sun is warm, the wind is mild, willows are green along the shore, Here no bull can hide! What artist can draw that massive head, those majestic horns? Comment: When one hears the voice, one can sense its source. As soon as the six senses merge, the gate is entered. Wherever one enters one sees the head of the bull! This unity is like salt in water, like color in dyestuff. The slightest thing is not apart from self.

3. Thy Trâu

Ta nghe thy ging hót ca chim ha mi. Vng dng m áp, gió làn êm du, hàng liu xanh ti dc theo b sông, Ti ây không trâu nào có th n núp c! Ha s nào có th v c cái u to ln ó, cp sng oai nghiêm kia? Li Bàn: Khi ngi ta nghe thy thanh âm, ngi ta có th nhn thc ra c ngun gc ca nó. Ngay khi sáu cn hp nht, là ã nhp vào ca ri. Nhp vào trong bt c ni nào ngi ta cng nhìn thy cái u ca trâu! S hi nhp này ging nh mui trong nc, nh màu sc trong thuc nhum. Vt mng mnh nht cng không tách riêng ra khi bn ngã.

__________________________________________________________________________

* 10 *

3 - THY TRÂU

Ha mi vng ting hót lên Vng dng m áp, gió êm du dàng Liu xanh b sui ging hàng Trâu nào có th n tàng ni ây! Nào ai v c khéo tay u kia to ln, sng này oai nghi?

__________________________________________________________________________

* 11 *

4. Catching the Bull

I seize him with a terrific struggle. His great will and power are inexhaustible. He charges to the high plateau far above the cloud-mists, Or in an impenetrable ravine he stands. Comment: He dwelt in the forest a long time, but I caught him today! Infatuation for scenery interferes with his direction. Longing for sweeter grass, he wanders away. His mind still is stubborn and unbridled. If I wish him to submit, I must raise my whip.

4. Bt c Trâu

Ta tóm bt c nó sau mt cuc chng chi khng khip. Ý chí và sc lc mnh m ca nó thi vô cùng tn. Nó vùng leo lên cao nguyên mây mù xa khut, Hoc ng di lng sâu không có ng vào. Li Bàn: Nó trú ng trong rng mt thi gian ã lâu, nhng ta ã bt c nó ngày hôm nay! S mê m phong cnh ã nh hng ti phng hng ca nó. Vì khao khát c thm ngon hn, nó lang thang i lc. Tâm ca nó vn còn ng ngnh và không chu b kim ch. Nu ta mun nó phc tùng, ta phi gi roi ca ta lên.

__________________________________________________________________________

* 12 *

4 - BT C TRÂU

Sau hi chin u gm ghê Ta nay tóm bt Trâu kia c ri Trâu mang ý chí tuyt vi Li thêm sc lc Trâu thi vô song Leo cao Trâu c vy vùng Lên cao nguyên khut my tng mây che Hay là xung ng di khe Lng sâu thm thm có chi ng vào.

__________________________________________________________________________

* 13 *

5. Taming the Bull

The whip and rope are necessary, Else he might stray off down some dusty road. Being well trained, he becomes naturally gentle. Then, unfettered, he obeys his master. Comment: When one thought arises, another thought follows. When the first thought springs from enlightenment, all subsequent thoughts are true. Through delusion, one makes everything untrue. Delusion is not caused by objectivity; it is the result of subjectivity. Hold the nose-ring tight and do not allow even a doubt.

5. Chn Trâu

Roi và dây thi cn thit, Nu không th thì nó có th i lc xung vài con ng bi bm nào ó. c rèn luyn k càng, thì nó t nhiên tr nên hin lành. Ri khi, không b buc ràng, nó phc tùng ch ca nó. Li Bàn: Khi mt t tng khi lên thì t tng khác tip theo sau. Khi t tng u phát sinh t giác ng, nhng t tng k tip sau thi chân tht. Do o tng, ngi ta khin cho mi vt tr nên không tht. o tng không do tính khách quan vô t to ra; nó là h qu ca ch quan. Hãy nm ly cái dây x mi cho cht và không nên h nghi chút gì.

__________________________________________________________________________

* 14 *

5 ­ CHN TRÂU

Roi và dây cn thit sao Ko thân Trâu li vn lao ti bi Xung ni bi bm mù tri Lc ng, lc no vào ni nào ri. c rèn luyn k bi ngi T nhiên Trâu s ti thi hin lng Ri khi không b buc ràng Trâu tùng phc ch d dàng êm xuôi.

__________________________________________________________________________

* 15 *

6. Riding the Bull Home

Mounting the bull, slowly I return homeward. The voice of my flute intones through the evening. Measuring with hand-beats the pulsating harmony, I direct the endless rhythm. Whoever hears this melody will join me. Comment: This struggle is over; gain and loss are assimilated. I sing the song of the village woodsman, and play the tunes of the children. Astride the bull, I observe the clouds above. Onward I go, no matter who may wish to call me back.

6. Ci Trâu V Nhà

Leo lên ci trâu, ta chm rãi quay tr v hng nhà. Ting sáo ca ta ngân nga trong bui chiu. Tay gõ hp âm nhp nhàng, ta hòa iu liên tc. Ngi nào nghe c giai iu du dng này s cùng ta tu khúc. Li bàn: Cuc chng chi này ã xong; c và mt u tng t nh nhau. Ta hát bài ca ca ngi tiu phu trong làng và thi iu nhc ca tr th. Ci trâu, ta ngm mây trên cao. Ta i ti phía trc, mc cho có ai mun gi ta tr lui.

__________________________________________________________________________

* 16 *

6 - CI TRÂU V NHÀ

Leo lên Trâu ci thnh thi Ta quay chm rãi v ni hng nhà Sáo ta chiu vng ngân nga Tay ta gõ nhp luôn hòa iu ru Ai nghe nhc khúc thiên thu Xin cùng ta tu lên cho nhp nhàng.

__________________________________________________________________________

* 17 *

7. The Bull Transcended

Astride the bull, I reach home. I am serene. The bull too can rest. The dawn has come. In blissful repose, Within my thatched dwelling I have abandoned the whip and rope. Comment: All is one law, not two. We only make the bull a temporary subject. It is as the relation of rabbit and trap, of fish and net. It is as gold and dross, or the moon emerging from a cloud. One path of clear light travels on throughout endless time.

7. Quên Trâu

Ci trâu, ta v ti nhà. Ta bình thn. Trâu cng vy có th ngh ngi. Bình minh va ti. Ngh ngi sung sng, trong cn nhà tranh ca ta, ta ã ct b roi và dây. Li bàn: Tt c ch có mt pháp, không có hai. Chúng ta ch mang trâu ra làm mt tài tm. Nó cng nh là s tng quan gia th và by, gia cá vi li. Nó cng nh gia vàng và cn, hay mt trng nhô ra khi mt ám mây. Mt lung ánh sáng trong tro di ng sut qua thi gian bt tn.

__________________________________________________________________________

* 18 *

7 - QUÊN TRÂU

Ci Trâu thong th trên ng V nhà bình thn không vng bn lòng Và Trâu cng ngh ung dung. Bình minh va ti rng hng ni ni Trong nhà tranh ngh thnh thi Roi, dây em ct, ta thi cn âu.

__________________________________________________________________________

* 19 *

8. Both Bull and Self Transcended

Whip, rope, person, and bull -- all merge in No-Thing. This heaven is so vast no message can stain it. How may a snowflake exist in a raging fire? Here are the footprints of the patriarchs. Comment: Mediocrity is gone. Mind is clear of limitation. I seek no state of enlightenment. Neither do I remain where no enlightenment exists. Since I linger in neither condition, eyes cannot see me. If hundreds of birds strew my path with flowers, such praise would be meaningless.

8. C Trâu Và Ngi u Quên

Roi, dây, ngi, và trâu - tt c tan vào Không. Cõi tri này thì mênh mông n ni không tín hiu gì có th lu li du tích. Làm sao mà mt bông tuyt tn ti c trong ngn la hng mãnh lit? ây là nhng vt chân ca các v t. Li bàn: Chuyn tm thng ã qua i. Tâm quét sch chng ngi. Ta không kim tìm trng thái giác ng. Ta cng không lu li ni không có s giác ng. Vì ta không nn ná vng vào trng thái nào c, mt không th nhìn thy c ta. Dù cho muôn chim có ri nhiu hoa trên no ng ta i, s tán dng nh th cng chng có ngha lý gì.

__________________________________________________________________________

* 20 *

8 ­ C TRÂU VÀ NGI U QUÊN

Roi, dây, ngi vi li Trâu Cùng nhau tt c tan vào H Không Cõi tri thi quá mênh mông, Không còn du tích lu trong chn này. Mt bông tuyt mng manh thay Làm sao tn ti khi bay vt v Gp la hng to nhit ra. Vt chân ch T chính là ây thôi.

__________________________________________________________________________

* 21 *

9. Reaching the Source

Too many steps have been taken returning to the root and the source. Better to have been blind and deaf from the beginning! Dwelling in one's true abode, unconcerned with that without -The river flows tranquilly on and the flowers are red. Comment: From the beginning, truth is clear. Poised in silence, I observe the forms of integration and disintegration. One who is not attached to "form" need not be "reformed." The water is emerald, the mountain is indigo, and I see that which is creating and that which is destroying.

9. V Ngun

Phi tri qua bit bao nhiêu giai on mi quay v c vi ci và ngun. Chng thà nên b mù và ic ngay t u li hn! An trú trong cn nhà thc s ca mình, chng h quan tâm n cnh ngoài ­ Dòng sông lng êm trôi xuôi và muôn hoa thm . Li Bàn: Ngay t lúc khi u, chân lý ã t rng. An nh trong tnh lng ta quán sát n nhng hình tng ca hp và tan. Ai mà không chp vào hình tng thi chng cn bn tâm n sc không. Nc thi xanh ti, núi thi sm màu, và ta thy cái ang c to thành và cái ang b hy dit.

__________________________________________________________________________

* 22 *

9 - V NGUN

Phi qua nhiu on ng i Mi quay v c ti ni ci ngun. T u mù, ic i luôn Th mà ngh li thy còn hay hn! Và ta trú ng trong am Nhà mình thc s bình an lâu ri Quan tâm chi n cnh ngoài Sông trôi êm lng, hoa thi ti.

__________________________________________________________________________

* 23 *

10. In the World

Barefooted and naked of breast, I mingle with the people of the world. My clothes are ragged and dust-laden, and I am ever blissful. I use no magic to extend my life; Now, before me, the dead trees become alive. Comment: Inside my gate, a thousand sages do not know me. The beauty of my garden is invisible. Why should one search for the footprints of the patriarchs? I go to the market place with my wine bottle and return home with my staff. I visit the wineshop and the market, and everyone I look upon becomes enlightened.

10. Trong Cõi Nhân Gian

i chân không và ngc trn, ta hoà nhp vi con ngi chn dng gian. Qun áo ta rách ri và lm bi, và ta hnh phúc tt nh. Ta chng dùng n pháp thut kéo dài thêm cuc sng ca ta; Gi ây, phía trc ta, muôn cây khô héo tr nên ti sng li. Li bàn: Phía trong cánh cng ca ta, c ngàn bc thánh không bit n ta. V p khu vn ca ta thi vô hình. Ti sao ngi ta li cn phi tìm kim nhng du chân ca các v t. Ta i vào khu ph ch vi bu ru ca ta và quay tr v nhà vi cây gy. Ta ghé thm quán ru và ni ch búa, và mi ngi mà ta nhìn ti u tr thành giác ng.

__________________________________________________________________________

* 24 *

10 ­ TRONG CÕI NHÂN GIAN

Ngc trn, chân t thnh thi, Ta hoà nhp vi con ngi dng gian. Áo qun rách ri lm than, Nhng ta hnh phúc vn toàn bit bao. Ta nào cn pháp thut âu mong cuc sng thêm lâu thêm dài; Trc ta gi hin l ri Muôn cây khô héo ti hi phc sinh.

__________________________________________________________________________

* 25 *

CHUYN DCH LC BÁT CHN TRÂU THIN TÔNG

________________________________

1 - TÌM TRÂU Trong ng c cõi nhân gian Ta liên tc vén c làn qua bên Quyt tìm trâu, trí vng bn Ta theo nhng nhánh sông hin vô danh Lc vào bao no loanh quanh Li mòn ging mc núi xanh xa vi Sc suy nhc, thân rã ri Bóng trâu nào thy tm hi trong vùng Ch nghe vng gia mông lung Ve kêu r rích khp rng êm nay. 2 - THY TRÂU Dc b sông, di tàn cây Ta nhìn ra du chân y quanh Và ngay di ám c mành Du chân cng hin rành rành rõ thêm Thm sâu rng núi trong min Vt chân trâu cng thy lin l ra Khó mà che khut mt ta Nh là mi ngc tri xa ngóng nhìn. 3 - THY DU Ha mi vng ting hót lên Vng dng m áp, gió êm du dàng Liu xanh b sui ging hàng Trâu nào có th n tàng ni ây! Nào ai v c khéo tay u kia to ln, sng này oai nghi?

__________________________________________________________________________

* 26 *

4 - BT C TRÂU Sau hi chin u gm ghê Ta nay tóm bt trâu kia c ri Trâu mang ý chí tuyt vi Li thêm sc lc trâu thi vô song Leo cao trâu c vy vùng Cao nguyên xa khut my tng mây che Hay là ng di lòng khe Lng sâu thm thm có chi ng vào. 5 - CHN TRÂU Roi và dây cn thit sao Ko thân trâu li vn lao ti bi Xung ni bi bm mù tri Lc ng, lc no vào ni nào ri c rèn luyn k bi ngi T nhiên trâu s ti thi hin lng Ri khi không b buc ràng Trâu tùng phc ch d dàng êm xuôi. 6 - CI TRÂU V NHÀ Leo lên trâu ci thnh thi Ta quay chm rãi v ni hng nhà Sáo ta chiu vng ngân nga Tay ta gõ nhp luôn hòa iu ru Ai nghe nhc khúc thiên thu Xin cùng ta tu lên cho nhp nhàng. 7 - QUÊN TRÂU Ci trâu thong th trên ng V nhà bình thn chng vng bn lòng Và trâu cng ngh ung dung Bình minh va ti rng hng ni ni Trong nhà tranh ngh thnh thi Roi, dây em ct, ta thi cn âu.

__________________________________________________________________________

* 27 *

8 - C TRÂU VÀ NGI U QUÊN Roi, dây, ngi vi li trâu Cùng nhau tt c tan vào H Không Cõi tri thi quá mênh mông Không còn du tích lu trong chn này Mt bông tuyt mng manh thay Làm sao tn ti khi bay vt v Gp la hng to nhit ra Vt chân ch T chính là ây thôi. 9 - V NGUN Phi qua nhiu on ng i Mi quay v c ti ni ci ngun T u mù, ic i luôn Th mà ngh li thy còn hay hn Và ta trú ng trong am Nhà mình thc s bình an lâu ri Quan tâm chi n cnh ngoài Sông trôi êm lng, hoa thi ti. 10 - TRONG CÕI NHÂN GIAN Ngc trn, chân t thnh thi Ta hoà nhp vi con ngi dng gian Áo qun rách ri lm than Nhng ta hnh phúc vn toàn bit bao Ta nào cn pháp thut âu mong cuc sng thêm lâu thêm dài Trc ta hin l ra ri Muôn cây khô héo ti thi hi sinh.

NYOGEN SENZAKI và PAUL REPS

(chuyn ng ting Anh)

TÂM MINH NGÔ TNG GIAO

(chuyn dch th ting Vit)

__________________________________________________________________________

* 28 *

TH TNG TRANH CHN TRÂU CA QUÁCH AM THIN S

___________________________

1 - TM NGU Mang mang bát tho kh truy tm, Thy khoát sn diêu l cánh thâm. Lc tn thn bì vô mch x, ãn vn phong th vãn thin ngâm. TÌM TRÂU Nôn nao vch c dõi tìm trâu Nc rng, non xa ng thm sâu Sc kit, trí mòn tìm chng c Rng phong chiu vng ting ve su.

__________________________________________________________________________

* 29 *

2 - KIN TÍCH Thy biên lâm h tích thiên a, Phng tho li phi kin dã ma. Túng th sn thâm cánh thâm x, Liêu thiên t khng chm tàng tha. THY DU Ven nc di rng lm du chân C thm ging mc thy xa gn Dù cho núi thm cùng non vng Mi hin tri cao sao n thân.

__________________________________________________________________________

* 30 *

3 - KIN NGU Hoàng li chi thng nht thanh thanh, Nht noãn phong hòa ngn liu thanh. Ch th cánh vô hi t x, Sâm sâm u giác ha nan thành. THY TRÂU Vàng anh tng ting hót trên cành Ngày m, gió êm b liu xanh Ch vy, ni âu mà tránh né u sng rm rp v không thành.

__________________________________________________________________________

* 31 *

4 - C NGU Kit tn tinh thn hoch c c , Tâm cng lc tráng tt nan tr. Hu thi tài áo cao nguyên thng, Hu nhp vân yên thâm x c. C TRÂU Tn dng tinh thn bt c trâu Tâm hùng sc mnh d tr âu Có thi va ti vùng cao ó Li n mây m núp chn sâu.

__________________________________________________________________________

* 32 *

5 - MC NGU Tiên sách thi thi bt ly thân, Khng y túng b nhp ai trn. Tng tng mc c thun hòa dã, Ki ta vô câu t trc nhân. CHN TRÂU Roi, dây luôn gi chng lìa thân S th trâu lao chn bi trn Chn dt ti khi thun tính ã Buông dây trâu vn c theo chân.

__________________________________________________________________________

* 33 *

6 - K NGU QUY GIA K ngu d l dc hoàn gia, Khng ch thanh thanh tng vãn hà. Nht phách nht ca vô hn ý, Tri âm hà tt c thn nha. CI TRÂU V NHÀ Ci trâu quanh tr li nhà yêu Sáo vng tng không tin ráng chiu Va nhp va ca không cn ý Tri âm ri khi nói nng nhiu.

__________________________________________________________________________

* 34 *

7 - VONG NGU TN NHÂN K ngu d c áo gia san, Ngu dã không h nhân dã nhàn. Hng nht tam can do tác mng, Tiên thng không n tho ng gian. QUÊN TRÂU CÒN NGI Ci trâu v ti nhà trên ngàn Ri vng bóng trâu, ngi cng nhàn Ngày nng ba sào còn thip mng Roi dây nhà c vt không mang.

__________________________________________________________________________

* 35 *

8 - NHÂN NGU CÂU VONG Tiên sách nhân ngu tn thuc không, Bích thiên liêu khoát tín nan thông. Hng lô dim thng tranh dung tuyt, áo th phng nng hp t tông. NGI TRÂU U QUÊN Roi dây ngi vi trâu u không Bát ngát tri xanh tin khó thông La bc lò hng tan mt tuyt n ây hp vi t cùng tông.

__________________________________________________________________________

* 36 *

9 - PHN BN HOÀN NGUYÊN Phn bn hoàn nguyên d phí công, Tranh nh trc h nhc manh lung. Am trung bt kin am tin vt, Thy t mang mang hoa t hng. TR V NGUN CI Ngun ci tr v ã mt công âu bng mù ic mãi cho xong Trong am nào thy vt chi khác Nc vn mênh mông hoa vn hng.

__________________________________________________________________________

* 37 *

10 - NHP TRIN THÙY TH L hung tin túc nhp trin lai, Phù th khôi tiu mãn tai. Bt dng thn tiên chân bí quyt, Trc giao khô mc phóng hoa khai. THÕNG TAY VÀO CH Ngc h, chân trn ti ch i t bùn, tro lm vn vui ci Thn tiên bí quyt không dùng n Cng khin cây khô hoa n ti.

__________________________________________________________________________

* 38 *

CHUYN DCH LC BÁT TH THIN S QUÁCH AM

___________________________ -1Nôn nao vch c tìm trâu Non xa, nc rông thm sâu khp min Trí mòn, sc kit khó tìm Rng chiu vng ting ve trên non ngàn. -2Sui rng in lm du chân C thm ging mc xa gn phô ra Dù cho núi thm non xa Tri cao mi hin khó mà n thân. -3Vàng anh vang hót trên cành Gió êm, ngày m liu xanh ging tri D gì tránh né mt ni u sng rm rp v thi khó sao. -4Tinh thn tn dng bt trâu Tâm hùng, sc mnh d âu tr lin Có thi va ti cao nguyên Núp vào chn vng, n trên mây m. -5Gi roi, dây, chng lìa xa S trâu c th lao ra bi trn Chn trâu khi tính c thun Buông dây trâu vn theo chân ca ngi.

__________________________________________________________________________

* 39 *

-6Ci trâu tr li nhà thôi Tng không sáo vng chi vi ráng chiu Ý lai láng, nhp ca theo Tri âm ri khi nói nhiu thêm ra. -7Ci trâu v ti c nhà Ri trâu vng bóng, ngi qua lúc nhàn Nng lên cao, mng miên man Roi, dây vt b không cn n luôn. -8Ngi, trâu, roi vt u không Tri xanh bát ngát khó thông tin ri La hng tan mt tuyt ri n ây hp vi bao i t tông. -9Ci ngun tr li mt công âu bng mù ic cho xong mt b Trong am nào thy vt chi Mênh mang ngun nc, hoa khoe sc hng. - 10 Chân trn, ngc h, ch ông t bùn, tro lm vui cùng th nhân Thn tiên bí quyt không cn Cây khô cng khin bt thn n hoa.

Tâm Minh NGÔ TNG GIAO

(chuyn dch th)

__________________________________________________________________________

* 40 *

GHI CHÚ V TH CA THIN S QUÁCH AM

____________________________________ Bài 1: * Hai ch là

"mang mang" (vi gp, cp bách) có tài liu vit "mch x" có tài liu vit là "x mch" ( "s mch"

"mang mang" (mênh mông).

* Hai ch

"mch": là tìm, kim / tc vit là ) hay vit là ( "s": là ni, chn). Bài 2: * Hai ch

"sn thâm" có tài liu vit là "thâm sn".

* Ch "chm" có tài liu dch âm là "tc" (tc tàng tha). Bài 3: * Hai ch

"hoàng li" (chim vàng anh) có tài liu vit là

"hoàng anh" hay "hoàng oanh".

* Ch "nht" (mt) có tài liu vit là "nht". Bài 4: * Hai ch * Hai ch

"tinh thn" có tài liu vit là "thn thông". "vân yên" (mây khói, mây m) có tài liu vit là

"yên vân" (khói mây).

__________________________________________________________________________

* 41 *

Bài 5: * Ch "ki" (ràng gi, kim ch / dây buc u nga) có tài liu dch âm là "c" và có tài liu vit là "tiên" (roi). * Ch "câu" (bt) có tài liu vit là "c" (è nén). Bài 6: * Hai ch "nht" (mt) có tài liu vit là "nht". * Ch "hà" (làm sao, gì, âu) có tài liu vit là "hng". Bài 8: * Hai ch

"liêu khoát" ( "liêu": xa thm và "khoát": "liêu quách" ( "liêu": ch h

rng, ln) có tài liu vit là

không và "quách": tng xây quanh thành). Bài 9: * Ch "tranh" (th nào, sao li) có tài liu vit là "tnh". * Ch "am" (nhà tranh nh, lu tranh) có tài liu vit là "ym, yêm". Bài 10: * Ch "hung" (ngc) có tài liu vit là "hung" (hùng h, n ào, ri lon). * Ch "tin" (i chân không, nh trong

"tin túc" là

chân trn) có tài liu vit là "ty, tin" (git, ra). * Hai ch

"bí quyt" có tài liu vit là "bí quyt".

* 42 *

__________________________________________________________________________

TÀI LIU THAM KHO

_________________________ 1) 10 BULLS BY KAKUAN Transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps. Illustrated by Tomikichiro Tokuriki. ("Zen Flesh, Zen Bones", Anchor Books, 1989) 2) MANUAL OF ZEN BUDDHISM Daisetz Teitaro Suzuki (Grove Press, New York, 1960) 3) ESSAYS IN ZEN BUDDHISM Daisetz Teitaro Suzuki (Grove Press, New York, First Evergreen Edition, 1961) 4) TRANH CHN TRÂU (Thích K Châu dch 1984) 5) THIN QUA TRANH CHN TRÂU Tu S (Chùa Khánh Anh, Paris, France, 1990) 6) TRANH CHN TRÂU I THA THIN TÔNG Thích Tu S 7) TRANH CHN TRÂU Thích Thanh T 8) NÓI S LC V MC NGU Trí Quang 9) PHÁP MÔN CHN TRÂU Thích Chân Tu (C s Pht hc Tnh Quang, Toronto, Canada, 2004) 10) MI BC TRANH CHN TRÂU CA THIN S QUÁCH AM Trn Trúc Lâm (1997, 2000) 11) THÂP MC NGU (T IN PHT HC) Chân Nguyên và Nguyn Tng Bách 12) T IN HÁN VIT Thiu Chu 13) T IN HÁN VIT ào Duy Anh _________________________________

Liên lc: [email protected]

__________________________________________________________________________

* 43 *

Information

43 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96190


Notice: fwrite(): send of 207 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531