Read Microsoft Word - Mong son thi thuc.doc text version

Mông Sn Thí Thc THÍCH PHC THÁI Nghi Thc Mông Sn Thí Thc Yu Gii Li nói u Mông sn thí thc Ging yu Mông Sn Thí Thc là mt nghi thc ã c s dng rt ph cp trong các ngôi Già lam thuc h phái Pht giáo Bc tông. Có ba loi nghi thc Mông Sn: i Mông Sn, Trung Mông Sn và Tiu Mông Sn. i Mông Sn thuc v loi chn t cô hn trng i. ây là mt hình thc t chc nghi thc lp àn tràng chn t cô hn rt ln. Nh i l trai àn chn t bình ng gii oan nm va qua, (2007) do Hòa Thng Thích Nht Hnh cùng ch Tng Ni Làng Mai, ã hp tác cùng Giáo Hi Pht GiáoVit Nam trong nc t chc ba ni: chùa Vnh Nghiêm (Sài Gòn), chùa Diu (Hu), chùa Sóc Sn (Hà Ni). C ba ni lp trai àn chn t này mi ngi u n d l rt ông, không phân bit tôn giáo, sc tc, hay ng phái chánh tr. Tt c u nhm vào mt mc ích chung là gii kt ni cht oan c mà ng bào c nc ã phi gánh chu trong thi k chin tranh. Phi nói t trc ti nay, cha có l chn t cô hn nào rt trang nghiêm trng th ln lao nh th. ây là mt trng hp chn t rt c bit. Ngoài nhng bui l t chc chn t mang tính c bit ra, còn li, thng các chùa t chc chn t vào nhng ngày i l ln nh i L Vu Lan rm tháng by chng hn. Ngoài ra, Tiu Mông Sn, thì thng c các chùa cúng thí thc vào mi bui chiu. Có chùa, thì ch Tng Ni cúng Mông Sn Thí Thc sau thi tng Kinh Di à. Có ni, thì ch cúng theo nghi thc Tiu Mông Sn mà thôi. iu này, tùy theo s sinh hot ca mi chùa mà linh ng cúng thí cho thích nghi vi hoàn cnh s ti. Pháp cúng thí này, i tng th nhn cúng thí là loài ng qu. Ng qu là nhng loài qu ói khát i lang thang không ni nng ta. Và cng không có ai cúng thí cho n. Kinh din t các loài này, bng to nh cái trng, c hng nh nh cây kim. ó là hu qu ca lòng tham lam bn xn keo kit. Cúng thí, vi mc ích là cu siêu cho chúng mau c siêu thoát và cng tng nim n ngi ã cht. Vic cúng thí này, ã có t thi c Pht 2

pht lch 2552 - dng lch 2008

Mông Sn Thí Thc còn ti th. Duyên do có ra là, do Ngài A Nan trong khi nhp nh trong rng, Ngài thy mt con ng qu ( tên là Dim Khu ) hình dáng ca nó tht áng ghê s. Ngài hi nguyên do vì sao ngi có thân hình xu xí tht áng ghê s khng khip nh th, qu lin cho bit là do i trc có tâm tham lam keo kit bn xn, nên phi b a vào loài qu ói khát nh th này. ng thi, ng qu ó còn cho Ngài An Nan bit là trong vòng ba ngày na là Ngài s cht. Vì quá s hãi, Ngài A Nan lin n bch Pht cu xin cu . Nhân ó, c Pht mi nói Kinh Dim Khu và pháp thí thc cho Ngài A Nan nghe. Pht dy, nu nh ông có th b thí thc phm n ung cho các loài ng qu, thì ông chng nhng không a vào ng y mà còn tng thêm tui th và c các loài qu thn thng ng h gp c nhiu s an lành. Do c ó, nên mi có "Kinh Cu Bt Dim Khu Ng Qu à la ni. Nhng kinh in liên quan n Dim Khu c truyn vào Trung Quc sm nht là Kinh Cu Din Nhiên Ng Qu à la ni Thn chú và Chú Cam l à la ni do ngài Tht xoa nan à dch vào i ng, mi bn u có chép chân ngôn tên là: Bin thc chân ngôn, Cam l chân ngôn, ngha là cm mt chung nc, trì chú 10 bin, ri tung lên không, nc này lin bin thành cam l". (Theo T in Pht Hc Hu Quang tp 2, tr 622 ). Pháp nghi này v sau tr thành mt nghi thc ca Mt giáo c ng dng tht hành hng ngày. Song vì gp lon Ng i vào cui i nhà ng, nên pháp nghi này cng t ó b tht truyn. Mãi n i Tng có ngài Kim Cang Bt ng pháp s ( tác gi Hng Danh Bu Sám ) hay còn gi là Cam l pháp s son ra nghi thc cúng thí này vi danh là: "Mông Sn Thí Thc". Mông sn là tên núi, thuc a phn ca tnh T Xuyên, Trung Quc, còn thí thc là phép b thí thc n cho các loài cô hn qu ói. Nay chúng tôi y c vào quyn nghi thc "Mông Sn Thí Thc" ( hin chùa ang tng cúng thí mi bui chiu ) gii thích khái lc cho hc chúng tin b tìm hiu hc hi.

Mông Sn Thí Thc Cn c vào bn vn chính ca quyn nghi thc này, chúng ta thy ã có s phi hp hòa quyn ca nh giáo: "Mt giáo và Hin giáo". Mt giáo là nhng câu chân ngôn thn chú. Còn Hin giáo là nhng bài k và nhng danh hiu Pht. Thn chú có công nng gia trì thêm sc mnh cho vic cúng thí. ó là mt oai lc rt ln mà các loi qu thn phi n s. Còn hin giáo, nh là nhng li kêu gi an i xoa du nhng au kh mà các loi qu thn phi hng chu. Nói rõ ra, hin giáo óng vai tình cm, nh bà m hin thng xót v v an i các con. Còn Mt giáo óng vai lý trí, nh ngi cha nghiêm ngh dy bo các con phi nghe theo không c chng trái. Vì là mt trong nhng nghi thc thit yu trong thin môn, thit ngh, i vi ngi xut gia chúng ta, cng cn phi hc hi bit qua ý ngha tinh hoa thâm thúy ca nó. Nhân mùa an c kit ông ti T ình Phc Hu nm nay ( 2008 ), quý hc chúng có nhã ý yêu cu chúng tôi ch dn giúp cho quý v ó bit qua v pháp nghi này. Xét thy, li yêu cu ca i chúng rt thích áng, nên chúng tôi c gng su tm mt ít tài liu cn bn biên son em ra hng dn i chúng. Thú tht, chúng tôi không phi là ngi chuyên môn v khoa nghi này. Do ó, s hiu bit ca chúng tôi i vi khoa nghi này rt là cn ct, nht là phn s tng. Khi biên son, phn ln là chúng tôi cn c vào quyn Nh Khóa Hip Gii ca dch gi c Hòa Thng Pháp Ch thng Khánh h Anh. Ngoài ra, chúng tôi cng còn y c vào mt s tài liu linh tinh khác, cng nh qua chút ít kinh nghim hc hi ca chúng tôi. Nói rõ ra, tp tài liu biên son này là hoàn toàn không phi ý riêng ca chúng tôi. ( Nu có, cng ch mun làm cho rõ ngha thêm mà thôi ). Chng qua, chúng tôi da vào các tài liu ã có sn, nht là quyn Nh Khóa Hip Gii, mà chúng tôi biên son trình bày gii thích tóm lc li ó thôi. Nói th, cho quý hc chúng và quý c gi có nim tin trong khi hc hi và hành trì vy. Vì thi gian biên son quá cp bách, chúng tôi biên son ti âu em ra trình bày cho i chúng ti ó. Do vy, nên chc chn 4

3

Mông Sn Thí Thc chúng tôi không làm sao tránh khi nhng sai sót li lm. Mc dù chúng tôi ã tn tâm c gng trong khi biên son. Nu có nhng sai sót li lm, thì ó là ngoài ý mun ca chúng tôi. Chúng tôi kính mong i chúng và quý c gi hoan h thông cm mà th li cho.Vic làm này, chúng tôi ch có mt mc ích duy nht, là mun giúp phn nào cho quý hc chúng ca khóa an c hc hi, ngoài ra, chúng tôi không có mt dng ý gì khác. Xin chân thành cám n tt c quý v. T ình Phc Hu Mùa an c nm Mu Tý ­ 2008. Son gi kính ghi Thích Phc Thái

Mông Sn Thí Thc Nghi Thc Mông Sn Thí Thc I. Gii thích danh . 1. Th nào là nghi thc ? Nghi là mt hình thc uc biu l ra bên ngoài. Thc là mt quy tc hay cách thc ã c quy nh sn, mà chúng ta cn phi noi theo cho úng pháp trong khi hành l. ây thuc v phn s tng, ai cng thy bit. Mt bui l mun c trang trng, tt c phi theo úng quy tc ã nh mà hành trì cho úng pháp. Bng ngc li, thì s mt trang nghiêm và không c li lc nhiu. Mun th, thì mi ngi khi hành l, cn phi tôn trng nhng quy tc, cách thc ã c quy nh ra. Có th, thì bui hành l mi c nhp nhàng và mi tht s xng áng có y phong cách ca mt ngi hành l. 2. Mông Sn ngha là gì? Mông Sn là tên ca mt ngn núi nm v phía tây huyn Danh sn, châu Nhã an, thuc tnh T xuyên, Trung Quc. Trong nhng ngn núi, có mt ngn núi cao hn ht tên là Thng thanh. Trên ngn núi này, c bit sn sanh v Cam l. i Tng, có ngài Bt ng pháp s trên ngn núi này tu hành. Nhân ó, ngi ta gi ngài là Cam l pháp s. Cam l pháp s nhân trc kia, ã tng trì tng kinh Di à và sám hi Hng danh, do ngài biên son, nay ngài ngh n vic b thí cho các loi cô hn, nh th thì mi ph li cho ht thy chúng sanh. Vì ngài ngh, o Pht là o t bi cu kh ban vui, không nhng cu kh cho ngi còn sng, mà cn phi cu kh cho nhng ngi ã cht không ni nng ta. Do vì vô minh to nghip, nên h không c siêu thoát v cnh gii an lành, mà phi a lc vào nhng loài qu ói. Vì noi theo công hnh t bi ca Pht, nên ngài cn c trong b Bí mt, thy thí thc pháp và

5

6

Mông Sn Thí Thc các kinh Cu Bt Dim Khu Ng Qu mà biên son ra khoa nghi Mông Sn Thí Thc này. 3. Thí ngha là gì ? Thí nói là b thí, là pháp ng u trong lc ca B tát. B thí có ba ngha : a. T sanh thí hay còn gi là tài thí. Tài thí có hai : ni tài và ngoi tài. Ni tài là cho nhng gì thuc ni tng trong con ngi. Nh hin máu v.v...cng thuc v ni tài. Ngoi tài là nhng vt s hu bên ngoài thân. Nh tin tài, ca ci, thuc men, cm cháo v.v... Mc ích là cu giúp cho ngi và vt thm chí n các loi qu thn trong khi h ói khát. b. Pháp thí là em nhng li Pht T ch dy mà ban b cho mi ngi hiu bit tu hành làm lành lánh d. Nói rng ra là tng kinh, nim Pht, trì chú v.v... nh vn tâm tng trong khi trì tng khoa nghi này cho ngi và các loi cô hn nghe hng pháp lc, cng gi là pháp thí. c. Vô úy thí, là em cái không s giúp cho ngi khác hay loài khác không có s hãi. Nh có ngi nghe thy tng s nói h s b cht yu, t ó h c mãi php phng lo âu s hãi, tâm trí bt an, mình dùng li Pht dy v o lý nhân qu trn an h, cho h c an tâm. Mt khi h ã nhn hiu lý nhân qu ri, thì h s không còn lo s na. ó là ta tht hành pháp thí vô úy. Li nh nay vì nhng loài âm hn sng trong chn u minh, chu kh dai dng, chúng ta tng kinh, trì chú, nim Pht cu nguyn cho chúng chóng siêu sanh thoát hóa khi kip a ày. ó cng là th hin pháp thí vô úy vy. 4. Sao gi là thc ?

Mông Sn Thí Thc Thc ngha en là n, nó có công nng giúp ích cho các loài sinh vt c sinh tn. Câu nói : « n mà sng ch không phi sng mà n » là ý này vy. Tt c các loài ng vt và thc vt, không loài nào không n mà có th tn ti c. Kinh nói : « Tt c chúng sanh do ni n ung mi sng ng, nu không n ung thì thân th m gy, du có thí tài, thí pháp, nào cho sanh mng. » Nay nhân cc kh ca chúng sanh, mà khi cái bi tâm, nên dùng thn chú, vt thc, mà cúng thí cho các loi qu, khin cho chúng nó dt kh c vui. Nhng, thc có 4 cách. Trong Nh Khóa Hip Gii ( tr 443 ) gii thích v 4 cách n này nh sau : a. oàn thc, cng kêu là on thc, ngha là n bng cách : t ming hay t phn, t on dùng 3 trn là hng : hi hám ; v : mùi v ; xúc : tip xúc, làm th. Bin i, tiêu hoi làm tng. Th là cách n ca Tri, ngi và súc sanh ... dc gii. b. Xúc thc : ly cái tâm s tng ng ca 6 thc, tip xúc vi cái cnh va thích ca ý, 5 cn hòa thun, vui sng làm cách n, tc là cách n ca qu thn c. T thc : ly cái t tâm s hu lu ca ý thc, chuyên tinh ngh nh ( t ) chuyn thành cái cnh thng diu thin, giúp ích thân mng ca tri sc gii, liên miên t tng mãi chng dt, tc là chúng sc gii ly thin duyt làm thc n. Li, nh nga trông lên cây me chua dt c cn khát nc, treo bánh lên, chung thy mà cn ói bng v.v... ó cng là n bng cách ngh nh ( t thc ). d. Thc thc : Ly cái thc th 8 nó ni nhau gi gìn cn thân khin chng rã hoi, y thì 4 thánh 6 phàm chung , ch có khác vi nhau là mê và ng. Thánh nhân thì thc tánh ã giác ng viên mãn, vn vn trong sáng, gi là « Nh lai tng thc », vì nó duy trì tt c công c có tánh vô lu : phi có phi không, phi tr, phi chng tr, y là cái n bng cách vn có công c chng khá ngh bàn, mà làm sanh tr. 8

7

Mông Sn Thí Thc Trong 4 cách n nói trên, thì 3 cách trc thuc v s, cách n sau thuc v lý. S thì thiên v phàm phu, còn lý thì trùm khp c thánh phàm. iu quan trng ta cn lu ý là khi cúng thí phi hi « Tam luân không tch ». Ngha là ngi nng thí, chúng nhn thí và vt s thí, c ba th tánh u vng lng. Nu pháp thí c nh th, thì mi tht s mang tính siêu thoát, vì vt ngoài i ãi vy. II. Gii thích Kinh vn. Nam Mô Din Nhiên Vng B Tát ( 3 ln ) Ht lòng quy kính hng v v B tát Din Nhiên Vng. Din Nhiên : là do c B Tát Quán Th Âm bin hóa ra. Thng gi là Tiêu Din i S, hay nói nôm na là ông Tiêu. Hình nh tc tng ging nh mt v thn hung d.Vi gng mt d dn, ôi mt to li ra, có hai cái sng nhn trên u. Ming thì le li nhe rng dài ra. Hình thù trông thy tht d tn. Thng, ngi ta th ngài phía trc chánh in bên trái ca chùa, còn bên phi, thì th tng H Pháp.Vì có nhng loi cô hn ng ngnh cng u d tn, nên B tát hóa thân hin ra hung tng chit phc hóa chúng. Nh ó mà chúng mi chu quy phc. Bài k : Mãnh ha dim dim chiu thit thành, Thit thành lý dim nhit cô hn, Cô hn nhc yu sanh tnh , Thính tng Hoa nghiêm bán k kinh : Nhc nhn dc liu tri, Tam th nht thit Pht, ng quán pháp gii tánh, 9

Mông Sn Thí Thc Nht thit duy tâm to. Tm dch La d cháy sáng soi thành st Cô hn au la ói rên la Nguyn sanh Tnh thit tha Lng nghe kinh k thoát ra kh nàn. Na k tng rõ ràng chng thy Hoa Nghiêm Kinh ai ny tín thành Nu ai mun hiu ngn ngành Ba i ch Pht chng thành o cao Dùng trí hu quán sâu Pháp gii Muôn vt u tng tánh mà ra Sn hà v tr bao la u do tâm to y mà gây nên. ( Thích Phc Thái ) Yu gii: Th nào là tánh pháp gii? Tánh pháp gii là tên khác ca Nht tâm. Vì mi pháp gii: Pht, B tát, Duyên giác, Thanh vn, tri, ngi, A tu la, a ngc, súc sanh, ng qu, nói chung, tt c u do tâm ta to ra c. Nói tâm to, tt nhiên, phi hiu là tâm vng. Còn tâm chn vn là bt sanh, bt dit, không ng, không tnh, ly âu mà to tác. Th ca nó thng vng lng. ó là bài k khai th rõ v cái lý duy tâm s hin. Nu chúng ta khi tâm to ti ng nghch: git cha, git m, git A la hán, phá hòa hp tng, làm thân Pht ra máu, hoc to ti thp ác: Thân to ba ti: sát sanh, trm cp, tà dâm. Khu: to bn ti: vng ngôn, ng, lng thit, ác khu. Ý to ba ti: tham, sân, si. ó là thp ác, thuc nghip nhân a ngc.

10

Mông Sn Thí Thc Nu chúng ta khi tâm tham lam keo kit, bn xn, ó là nghip nhân ca ng qu. Nu chúng ta khi tâm si mê làm nhng vic lon dâm, trái vi luân thng o lý, thì ó là nghip nhân ca súc sanh. Nu chúng ta khi tâm hn thua tranh chp chém git nhau, ó là nghip nhân ca A tu la. Nu chúng ta gi gìn ng gii cm úng theo o nhn luân, có phm cách làm ngi, thì ó là nghip nhân ca làm ngi. Nu chúng ta gi úng theo mi iu lành, thì ó là nghip nhân ca thiên o. Nu chúng ta khi tâm nhàm chán kh sanh t, a thích vui tch dit, ó là chánh nhân thành thánh qu Thanh vn. Nu chúng ta khi tâm thu rõ lý nhân duyên tánh các pháp là không, ó là chánh nhân to thành qu v Duyên giác. Nu chúng ta phát khi i tâm tu theo lc vn hnh, ó là chánh nhân tr thành qu v B tát. Nu chúng ta có tâm bình ng viên dung vô ngi, ó chính là cái chánh nhân Pht gii thanh tnh công c không th ngh bàn. Bài k trên nêu lên mt Pht gii là bao gm 9 cnh gii kia vy. Ta nên lu ý v ch Tánh và Tâm ca bài k nói trên. Ch Tánh là ch cho cái th bt bin ca muôn pháp. Còn nói Tâm là ch cho cái dng tùy duyên. T cái th bt bin, nhng nó li tùy nhim duyên (duyên ca 7 thc trc) mà to ra chúng sanh ni 9 pháp gii kia. Ngc li, cng t ni cái th bt bin mà nó tùy ni tnh duyên ( duyên thanh tnh ca Nh lai tng ) mà to ra cnh gii Pht. Khi tùy nhim duyên mà tánh nó cng không nhim. Nh vàng không phi vì còn trong qung nh mà mt i tánh cht vàng ròng. Khi tùy tnh duyên, tánh nó cng không tnh. Thí nh gng chiu vt tng, vt tng có tt, có xu, còn cái th gng trong sáng kia không h có bin i tt xu. Tánh th Nh lai tng tâm cng li nh th. Nay mun phá tan nhng nghip o xu ác kia ( ng qu ) trc phi nêu bày rõ v bn tâm. Nu bit tt c u t tâm lu xut, thì bao nhiêu nghip chng, ng th u tiêu tan ht.

Mông Sn Thí Thc Nguyên do có na bài k tng trên, là do B tát Giác Lâm nói mi bài k tán dng Pht. Mà na bài trên ây thuc v bài th mi. Theo Kinh Hoa Nghiêm, hi th t nói rng, by gi Pht ng cung tri D Ma ( cõi tri th 3 ca dc gii ) các v B tát ng n d hi, mi v B tát u nói k tán Pht. Trên ây, là chúng ta ã tìm hiu s qua v ni dung ý ngha ca bài k, tip theo là li chân ngôn phá a ngc: Phá a ngc chân ngôn. Nh trên ã nói, a ngc có ra t tâm, nu mun chm dt kh au ni a ngc, thì cng phi t tâm mà phá. Nói phá là mt cách nói, k tht do vô minh vng thc mà chúng sanh to ác nghip chiêu kh báo a ngc. Nay, ch cn hi tâm chuyn ý vn dng ánh sáng ca trí hu soi chiu phá tan bóng ti si mê. Vì vô minh vn không có t tánh. Nh bóng ti làm gì có t tánh chân tht. Dù bóng ti y, có ra muôn triu nm, nay ch cn có ánh sáng ca ngn èn chiu vào, thì bóng ti kia s không còn. a ngc là cnh gii ti tm, t tâm s to, nay tâm giác tnh, vng lng sáng sut, thì cnh gii ti tm a ngc tt không còn. Câu thn chú: Án già ra d ta bà ha, là nói lên ý ngha gì? Ngha là nói lên cái nng lc vnh ly ác o. Chân ngôn là li chân tht xut phát t tánh th tht tng. Nói cách khác chân ngôn là dng, là phng tin trí, hay hu c trí, xut phát t cn bn trí. T tâm hu c nó phát sanh lu l tâm i bi, t ó, mi có ra thn chú bí mt. Ngha là t th chân nh mà hin ra chân ngôn i bi cu chúng sanh, mà c th là các loài ng qu ói khát ây vy. K tip, c li chân ngôn ph triu thnh, khi tng thn chú này, ngi tng phi thành tâm quán tng triu thnh tt c cô hn, chúng sanh, khp c Tam , Lc o ng nng nh oai quang ca Pht mà ng t tp ni o tràng th thc. Ph triu thnh chân ngôn

11

12

Mông Sn Thí Thc Nam Mô b b r, à r a r át a nga a da ( 3 ln ) Yu Gii Câu thn chú này mang ý ngha là ph thnh. Mc dù ã phá các a ngc, nhng s rng ngi cúng thí do tâm quán tng không tinh thành, không th khin cho các loi cô hn, chúng sanh nng theo li mà n, nên phi tuyên c thn chú này khp thnh ht thy chúng sanh trong pháp gii nng ánh hào quang ch Pht mà cùng nhau hi t li o tràng, thính pháp và th thc. Ging nh trong mt bui l, ngi ch l thành tâm trnh trng mi tt c quý khách thp phng v d l, tt c ng vân tp mt ni ( nh ging ng ) nghe thuyt pháp và sau ó th thc vy. Tip theo là tng li chân ngôn gii oan kit. Khi tng thn chú này, ngi tng cn phi nht tâm quán tng chúng sanh trong lc o u nng ni chú lc và Pht lc, khin cho nhng ni nim oan kit trói buc chng cht t vô th kip, nay tt c u c gii kt và thanh tnh. Gii oan kit chân ngôn Yu gii Án tam à ra dà à ta bà ha ( 3 ln ) Yu gii Chúng sanh t vô lng kip n nay, vì tham si chp ngã, pháp nng n, nên to ra không bit bao nhiêu nghip ác, gây nên bao ni oán thù, oan gia tng báo nhiu i. Nay vì mun cho tt c chúng sanh ci m tháo g nhng ni kt oán thù ó, cho trong tâm ca mi chúng sanh c an vui gii thoát. Ngha là phi dt i nhng oan gia ràng buc và cn nên m rng cõi lòng bao dung lng thng yêu nhau trong tình huynh , không nên tip tc gây ra au kh cho nhau. Câu thn chú ó có công nng nh li 13

Mông Sn Thí Thc hiu triu hay thông ip ca s kêu gi ng loi nên xóa b, hóa gii nhng hn thù tranh chp, ng tâm hip lc xây dng tình yêu thng tng kính ng loi, cùng nhau hng v pháp hi bình ng gii oan mà th dng thc n trong tinh thn hòa ái h x bao dung. Tip n là phng thnh Tam bo chng minh. Ti sao phi phng thnh Tam bo ? Theo bn kinh Dim khu, thì na phn trc, nói v s tng, tc vic thit lp àn tràng, phng thnh Pht thánh và bày ra các món cúng dng. Na phn sau, là vào Quan Âm nh ri, sau mi phá a ngc và triu thnh các loi cô hn trong lc o. Nay vn thí thc ây, thì trc phá a ngc ri sau mi triu thnh, là do lúc u tng bài k Duy tâm ch bày ra ch phá ngc, tc là o tràng ri. c thn chú trên trc khi phng thnh Tam bo, có ý là phi tng tt c qu thn u cùng h qu chp tay cung kính ng xng danh hiu Pht. Nam Mô i Phng Qung Pht Hoa Nghiêm Kinh ( 3 ln )

ây là danh ca b kinh Hoa Nghiêm, tc là ngôi nht th Tam bo : i Phng Qung là pháp bo, Pht là Pht bo ; Hoa Nghiêm là Tng bo. Ch i là nói lên cái th rng ln không ngn mé. Ch Phng nói lên pháp môn vô tn. Qung là nói lên cái dng rng ln cùng khp không có gii hn, không th tính m suy lng c. Pht là ch cho th tánh thanh tnh sáng sut, toàn giác. Hoa, thì bát ngát phi bày ra muôn hnh, sáng r các c. Nghiêm, thì tròn c hnh nng nhân. Kinh, là nói lên yu ngha kh lý và kh c, muôn i bt di bt dch. 14

Mông Sn Thí Thc Ch nêu lên danh ca kinh, thì ã gm thâu ht ý ngha ca toàn kinh. Vì kinh này, Pht hin viên mãn báo thân phóng quang gia b cho các v i B tát và ch có nhng v này mi thu hiu c ngha lý tht tng thâm áo tròn y mà Pht ã nói. Vì th, ngi nghe và tng ly kinh này, thì c li lc rt ln. T Thiên Thai i s nói : « Ch nghe cái u kinh này, ã c công c vô lng ». Nhng câu danh hiu Pht di ây là tiêu biu cho bit tng Tam bo : Nam mô thng tr thp phng Pht. Nam mô thng tr thp phng pháp. Nam mô thng tr thp phng Tng. Yu gii Ch thng tr ( trú ) có ngha là gì ? Ch « Thng » có ngha là luôn luôn hng còn không bin i, vt ngoài thi và không gian. Còn ngha ca ch « Tr » là sao ? Là nói pháp thân lng l trùm khp, chng di i, xa sao nay vy là Tr. ây là nói lý nht th hay ng th Tam bo. Nói cách khác, thng tr cng có ngha là vô tr. Vô tr là không b dính mc ni trn cnh. Khi hành gi tip xúc vi sáu trn ( sc, thinh, hng, v, xúc, pháp, ) mà tâm th vn nh nh an nhiên bt ng, không tâm h thuc vào sáu trn, ó là ngha vô tr tng, hay vô tâm. « i cnh vô tâm mc vn thin »( S T Trúc Lâm ). c Lc T Hu Nng nói : « ng vô s tr nhi sanh k tâm ». Có ngha là, nên sanh cái tâm mà không b dính mc vào sáu trn. Nói rõ ra, khi sáu cn ca hành gi tip xúc vi sáu trn, mà tâm ca hành gi không b dao ng phân bit tt xu hay d... dính mc vào sáu trn, là ngay ó hành gi ã c gii thoát ri. Hành gi không cn phi tìm cu gii thoát âu xa. Bi th, nên trong Kinh 15

Mông Sn Thí Thc Lng Nghiêm Pht dy cho Tôn gi A nan : « Gii thoát hay luân hi là ni sáu cn ca ông ». ây cng là ngha ca « tùy duyên bt bin », hay ngha ca hai ch thng tr vy. Nói bit tng, tc là tng riêng ca Tam bo. ng v mt th tánh, thì Tam bo có cùng chung mt th tánh. Nhng ng v mt danh tng, thì có sai khác. Nh ng v mt bn th, thì nhng ln sóng có chung th tánh là nc. Nhng ng v mt hin tng, thì nhng ln sóng ln nh kia có sai khác. Tuy có sai khác trên hình tng, nhng tánh th thì không hai. Toàn nc chính là sóng, mà toàn sóng cng chính là nc. Mt thí d khác, nh có nhiu bóng èn in trong phòng, hình th ca mi bóng tuy có khác, nhng tt c ch có cùng chung mt dòng in. Dòng in là d cho tánh th. Các bóng èn là d cho bit tng. Cng th, nu ng v mt danh tng mà xét, thì Pht, Pháp, Tng, mi mi u có sai khác, nhng ng v mt bn th, thì không hai. Xét v bit tng Tam bo thì hin nhiên, c Pht Thích ca không phi là c Pht A Di à, B tát Quán Th Âm, hn nhiên là phi khác vi B tát a Tng... n giáo pháp ca ch Pht dy cng tùy c duyên phng tin chúng sanh mà có khác. Vì mi v u có s nguyn và lp trng s dng phng tin sanh có khác nhau, ít ra cng là trên phng din pháp môn. Nhng cu cánh cng nhm mt mc ích chung, là a chúng sanh n ch viên mãn chóng thành Pht qu mà thôi. Nh vy, trên phng tin thì có khác mà cu cánh thì không hai. Hiu th, thì gia Tng và Tánh hay gia S và Lý u viên dung vô ngi, không có gì chng trái sai khác nhau c. Tóm li, v bit tng Tam bo thì có khác mà ng th Tam bo thì nht nh. K tip là ng nim danh hiu c Bn s Thích ca Mâu Ni Pht. Nam mô Bn S Thích Ca mâu Ni Pht. 16

Mông Sn Thí Thc Yu gii Bn S là ông Thy gc ; Thích Ca ( Sakya ) là h ; Mâu Ni là tên. Mâu ni Trung Hoa dch là tch mc. Pht, ting Phn là Buddha, Trung Hoa dch là Giác gi, ngha là mt ngi luôn có i sng tnh thc hay ã giác ng hoàn toàn. V phn lch s nói v cuc i ca c Pht, thit ngh, tt c chúng ta ít nhiu gì cng ã bit qua. ây, chúng tôi ch xin nêu ra tiêu biu tóm tt mt vài nét chính yu mà thôi. Nh tt c chúng ta u bit, c Pht th hin trong cung vua Tnh Phn. Ln lên, Ngài ý thc nhng ni thng kh ca kip nhân sinh : sanh, già, bnh, cht. T ó, Ngài quyt chí t b ngai vàng in ngc, v p con ngoan, i xut gia, tm o và t ng chân lý. Cui cùng, Ngài ã thành Pht i ci cây B , có danh hiu là Pht Thích ca Mâu Ni. T ó, Ngài ã tr thành v khai sáng ra o Pht và Ngài ã hong pháp li sanh sut c cuc i. Vì là ngi khai sáng ra o Pht cõi này, nên Ngài là ngi giáo ch ca cõi Ta bà này. Cho nên, trc ht chúng ta phi nim danh hiu ca Ngài, thc nhc mi ngi nh n công lao cao c v i ca Ngài. T ó, chúng ta c gng noi theo tm gng t giác, giác tha, giác hnh viên mãn cao c ca Ngài, mà mi ngi chúng ta cn nên n lc hc hi hành trì úng theo nhng gì mà Ngài ã thc hin, ch giáo. Có th, thì chúng ta mi thc s là ngi tri ân và báo ân Ngài. Và nh th, thì s tu hc ca chúng ta mi thc s có li ích vy. Nam mô i Bi Quán Th Âm B tát. Yu gii i bi là lòng thng xót rng khp chúng sanh, không phân bit thân s. Dùng cái tâm vô duyên t bi ph cu kh chúng sanh. Quán là dùng trí hu quán sát cùng khp. Th Âm là ting 17

Mông Sn Thí Thc kêu than ca chúng sanh chín cõi. Ni nào có ting kêu than, thì B tát lng nghe tm thinh cu kh. ó là hnh nguyn cu kh sâu rng ca B tát Quán Th Âm. Chính Ngài hin thân Din Nhiên Qu Vng, bo Tôn gi A Nan thnh cu ni Pht mà nói ra thn chú này. Vi nguyn lc là cu khp c chúng sanh cõi dng và cõi âm. B tát Quán Th Âm là v B tát rt có nhân duyên vi chúng sanh cõi Ta bà này. Do ó, mà Ngài thng hin ra nhiu ng hóa thân cu kh chúng sanh. Khi nim danh hiu Ngài chúng ta phi ht sc tâm thành lng nghe li hnh nguyn Quán Âm ca chính lòng mình. Không nên ch mt b hng ra ngoài cu Ngài cu kh không thôi. Ngài ch cu giúp cho chúng ta mt phn nào ó. Nhng phn chính yu kh hay vui là do chính chúng ta nh ot to ly. Hiu th, thì mi tng ng phn nào hnh nguyn cu kh ca Ngài. Chúng ta không nên li giao ht thân mng ca chúng ta mà phó thác cho Ngài. Vì nh th là ta ã hoàn toàn li ni Ngài. li và tin tng nh th, thì chúng ta hoàn toàn s không bao gi ht kh. Ngài không bo chúng ta phi tin ngài bng cách phó thác nh th. Tin Ngài là phi n lc tu theo hnh nguyn : « Phn vn vn t tánh » và t bi v tha rng lng bao dung ca Ngài. Ngha là phi thc tp cho k c bn tâm hành vô lng : « T, Bi, H X ». Phi có tm lòng ci m tri rng lòng thng chúng sanh nh th. c Pht Bn S ca chúng ta cng ã tng dy : « Mi ngi phi t mình thp uc lên mà i, nhng phi thp lên vi chánh pháp ». Nh th, thì ch có ta mi làm ch nhân ông quyt nh i ta mà thôi. Pht hay B tát ch là nhng ngi tr duyên ch giáo cho chúng ta. Chúng ta nên bit rng, hnh Quán Âm là lng nghe, và phi lng nghe mt cách sâu sc. Ta nên thng xuyên tp hnh lng nghe theo hnh nguyn cu kh ca Ngài. Có thit thit lng nghe ta mi hiu và cm thông nhng ni thng kh ca ta và tha nhân. T ó, ta mi có th hóa gii tháo g nhng ni kh nim au ni chính bn thân ta và ri tìm cách tháo g giúp h 18

Mông Sn Thí Thc cho mi ngi. c th, thì ta mi thit thit là ngi khéo tin và rt trung thành khi nim danh hiu Ngài. Tip theo là nim a Tng Vng B tát. Nam mô Minh Vng cu kh a Tng Vng B tát. Yu gii S d nim danh hiu Ngài là vì nng theo i nguyn ca Ngài. Và ti sao gi là Minh Vng ? Bi vì Tam ác o : a ngc, ng qu, súc sanh, là ba cnh gii thuc v cõi U Minh. Còn li ba cnh gii kia : tri, ngi và A tu la, thuc v cnh gii Dng gian. Do ó, Nên gi Ngài là Minh Vng. Hn na, Ngài có th nguyn rng : « ht chúng sanh mi chng B ( gm c Minh Dng ), a ngc cha trng không, thì Ngài th chng thành Pht ». Ch nói cõi Minh, nên nói là Minh Vng cu kh. a là t, có hai công nng : nng sanh và s sanh. Nng sanh là hay sanh ra vn vt. S sanh là ni sanh ra muôn vt. Tng là kho, có công nng cha các báu. Vng là vua, có ngha t ti. Ý nói : B tát dùng cái tâm bt t nghì hnh nguyn trùm cha cái công c hng sa trí hu, mà c cái diu dng t ti. Do th, c a Tng t trong vô lng kip, giáo hóa vô lng t ã thành Pht, mà Ngài còn a v B tát, cho nên cha nguyn thành Pht, ch âu phi Ngài chng nguyn thành Pht ! Bi th nguyn ca Ngài quá rng ln không ngn mé, vì chúng sanh cha ht, nên nguyn ca Ngài cha xong. Do ó, mà ta thy không có v B tát nào có th nguyn rng ln không b bn nh Ngài. Bi c ó, nên c Pht ã khen ngi hnh nguyn ca Ngài ht li. Nam mô khi giáo A Nan à tôn gi 19 Yu gii

Mông Sn Thí Thc

Ngài A Nan là ngi cu thnh c Pht nói ra pháp môn cu thoát loài ng qu này, nên nói Ngài là ngi khi giáo. Ting Phn là Ananda, Trung Hoa dch là Khánh H. Ngài sanh ra cùng ngày Pht thành o, nên t tên Ngài là Khánh H. Khánh H có ngha là Mng Mng! Vì mng Pht thành o và mng Ngài sanh ra. Ngài là con th ca Bch Phn Vng ( có ch nói ngài là con Hc Phn Vng ) em rut ca bà t a. Nh vy, gia Ngài và Pht là anh em chú bác rut. Ngài con nhà chú, Pht con nhà bác. Vì Pht là con trai ca Tnh Phn Vng. Tnh Phn Vng có bn anh em trai: Tnh Phn Vng, Bch Phn Vng, Hc Phn Vng và Thit Hc Phn Vng. Sau Ngài theo Pht xut gia và làm th gi ca Pht. Ngài có bit tài là a vn nht. Phn k tip là nguyn cho các loi qu thn hng v Tam bo mà quy y. Qu thn có nhiu chng loi khác nhau. Ch ca chúng cng có nhiu ni, nhng không ngoài chánh tr và biên tr. Chánh tr là an tr gia trung ng, là ni Diêm Vng thng lãnh qu chúng. Còn biên tr là qu thn ri rác khp ni nh: trong hang núi, ngoài b c, gia ng trng, trong vn rng, cu tiêu v.v... V qu báo thì có hai th: hu uy c và vô uy c. 1. Loi qu có uy c, thì các ch gia núi, trong hang gia ch trng không, bên b bin, u có cung in bng tht bo trang nghiêm, m l, mt thng không th thy c. 2. Loi không có uy c, thì chúng nng da ni nhng ch bt tnh nh: lùm c, bi cây, gò mã, bình che nhà xí, gò hoang... Th qu này không có nhà ca cung in, sng vt v lang thang khp ni không có ch nht nh. Li na, loi qu có uy c có hai hng: chánh thn và tà thn. 1. Chánh thn là loi thn va có phc li va có c nh: Thành Hoàng, Th a v.v...Nhng v thn này c ngi th cúng 20

Mông Sn Thí Thc hng la àng hoàng, nên gi là chánh thn. 2. Tà thn là loi thn có phc, nhng không có c. Nh các loài: D xoa ( loài qu trên mt t hoc trong h không, dùng oai th não hi ngi, hoc dùng oai th gi gìn chánh pháp, là mt trong tám b chúng ). La sát ( loi ác qu có thn thông, có th bay nhanh trong h không, hoc i nhanh trên mt t, bo ác áng s ) Ly ( loi qu hung d chuyên hi ngi, thng gi là h ly tinh ) M ( loi qu yêu quái g á hóa ra ), Võng Lng ( ging yêu quái g á ) ó là nhng loài nng da ni bt c vt gì, nh: ình làng, miu xã, em iu phúc, ha, làm by b kim n hng cúng ni huyt thc dâm t. Tuy qu thn có nhiu chng loi: hin, d, phc c khác nhau, nhng chúng cng phi có ngi lãnh o trông coi iu hành. Tt c u di quyn thng lãnh giám sát ca t Thiên vng. ( Bn v vua này cai qun 4 ni lng chng núi Tu di và chu di quyn cai tr thng lãnh ca tri Thích ). Bn vua tri u lãnh hai b Qu Thn bo h i ngi trong bn châu ( Nam thim b châu, Tây ngu hóa châu, ông thng thn châu, Bc cu lô châu ) nên thiên h nhân dân c bình an, nu nhân loi u bit tu thin. Loài qu ri rác trong các thú ( nhân, A tu la, a ngc, súc sanh ), nhn n trong phòng, trong nhà, ch các ngi u có qu y dy trong c, nhng ngi vi qu chng thy ln nhau, cng không tr ngi vi nhau. Vì vô minh nghip chng ca chúng sâu dày, nên du có ánh sáng Pht pháp chiu ti mà chúng cng không th hi tâm chuyn ý n nn sám hi. Nay nguyn cu cho chúng hãy ng nng v Tam bo tu hành, ci ác tùng thin, ci tà quy chánh, ó là ý ngha ca s tuyên bày pháp Tam quy y sau ây: CHÁNH VN: 21

Mông Sn Thí Thc Quy y Pht, quy y Pháp, quy y Tng. Quy y Pht lng túc tôn, Quy y Pháp ly dc tôn, Quy y Tng chúng trung tôn, Quy y Pht cánh, Quy y Pháp cánh, Quy y Tng cánh. ( 3 ln ) DCH NGHA v nng Pht, v nng Pháp, v nng Tng. V nng Pht ng Lng túc V nng Pháp ng Ly dc v nng Tng ng gia chúng V nng Pht ri V nng Pháp ri V nng Tng ri ( Theo bn dch ca C Hòa Thng Khánh Anh trong Nh Khóa Hip Gii tr 479) Yu gii Khi c phi quán tng: nguyn cu cho tt c chúng sanh u ht lòng tr v nng ta Ba Viên Ngc quý: Pht, Pháp, Tng. Lng túc tôn là ch cho Pht. Vì Pht là bc cao quý trong loài hai chân, tc ch cho loài ngi. Li, túc cng có ngha là . Ý nói Pht y c phc c và trí hu. Phc trí viên dung, lng toàn phng tác Pht. Ly dc tôn là ch cho Pháp. Vì giáo pháp ca Pht nói ra nhm ch cho chúng sanh xa lìa dc vng, tc là x tt c ngoi duyên cho n thân tâm, có th, thì mi c giác ng gii thoát t ti. Chúng trung tôn là ch cho Tng. Tng có hai hng : Thánh tng và phàm tng. Thánh Tng là ch cho các v B tát ã c gii thoát t ti. Nh B tát Quán Th Âm, B tát a Tng v.v... Còn 22

Mông Sn Thí Thc phàm tng là ch cho nhng v Tng, Ni, cha dt ht vô minh phin não. Nhng v này ang trên bc ng tu tp. Tuy cha dt ht tp nhân phin não, nhng nhng v ó có nhim v trng trách là thay Pht tuyên dng chánh pháp va li mình, li ngi, úng theo chánh pháp Pht dy. Quy y Tam bo có S quy y và Lý quy y. V phn S là nng ni hình th Tam bo th gian chúng ta tu tp. Nh nng ni Pht tng, Kinh in và ch Tôn c Tng Ni. Tôn th Pht tng, vi mc ích chính là chúng ta noi theo tm gng trong sáng công hnh tu hành giác ng gii thoát ca Pht. Nng ni Kinh in, ó là nhng li vàng ngc mà Pht T ã ch dy, cho chúng ta y theo ó mà hành trì. Kinh in nh là bn ch dn cho chúng ta bit rõ ng li tu hành. Nh ó mà chúng ta không b lm ng lc li ri vào con ng tà kin ngoi o. Nng ni các bc xut gia tu hành chn chánh chúng ta hc hi nhng gì mà chúng ta cha hiu rõ. Nh có ch Tng Ni ch dy mà chúng ta mi c m mang trí sáng tu hành úng theo chánh pháp. ó là nói s lc v phn S quy y là nh th. Tuy nhiên, nu chúng ta ch bit mt b quy y phn s tng không thôi, thì cha úng ý ngha ca hai ch quy y. Phn s tng ch là phng tin ngoi din bc u chúng ta tin sâu vào phn lý tánh. Vì Pht dy mi ngi chúng ta ai ai cng u sn có Tam bo t tâm. Ai ai cng có kh nng thành Pht tác T. Kh nng ó nó tim tàng sâu kín trong tâm thc ca mi cá th chúng ta. Ch cn chúng ta chu khó xoay li, tc hi quang phn chiu, hay phn quan t k, là chúng ta s trc nhn c Tam bo sn có ni t tâm ta. Tuy sn có, nhng vì t vô th kip n nay, chúng ta b vô minh nghip thc che y, nên chúng ta không nhn ra c t th Tam bo ó thôi. Nay nh duyên lành, nng ni Tam bo bên ngoài chúng ta nhn li cái Tam bo sn có ca ta. Nhà Thin gi ó là "kin sc minh tâm". Có nhn ra và thc s tr v nng ta vi Tam bo t tâm nh th, thì chc chn m bo chúng ta s không còn trôi ln trong vòng sanh t kh au na. 23

Mông Sn Thí Thc Vì s li ích thit thit ca vic quy y Tam bo ln lao nh th, nên ngi cúng thí phi ht lòng hng dn các loi cô hn, qu thn ng tr v nng ta ni Tam bo. Nh ó mà h thc tnh tu hành c thoát kh. Sau khi hng dn các loi qu thn, cô hn ã tr v nng ta Tam bo ri, k n là hng dn cho h sám hi ti li. Bi vì, trong nhiu kip quá kh, vì vô minh bt giác, nên h ã gây to không bit bao nhiêu nghip ác li lm, nay mun ht ti li ã gây, thì phi em ht lòng thành n nn sám hi. Nh ó, mà nhng ti li ã gây, s c nh bt và s tin dn lên con ng thánh thin. ó là ý ngha ca nhng iu hng dn cho h sám hi tam nghip sau ây : CHÁNH VN : Pht t ( Hu tình, Cô Hn ) s to ch ác nghip, Giai do vô th tham, sân, si, Tùng thân, ng, ý chi s sanh, Nht thit Pht t ( Hu tình, Cô hn ) giai sám hi. DCH NGHA: Pht t ( Hu tình, Cô hn ) ch to các nghip ác, u bi vô th tham, sân, si, T thân, ming, ý ch sanh ra, Tt c Pht t ( Hu tình, Cô hn ) u sám hi. Yu gii Pht t, Hu tình, Cô hn, phân ra làm ba câu mà c nh th. Theo li gii trong Nh Khóa Hip Gii, thì cho rng, iu phân chia ó e không úng vi nguyên bn ca Mông Sn. Ch cn c Pht t là tha áng hn. 24

Mông Sn Thí Thc Pht t là con ca ng Giác Ng, tc là con ca Pht. Dù mnh danh là con, nhng tht hành không úng theo li Pht dy. T ó gây to ra nhiu ác nghip, nên phi chiêu cm lãnh ly qu báo kh au. Phi sa a vào tam ác o. Vì mun cho h hi tâm ci hi c gii thoát khi cnh kh au, nên cn hng dn h ht lòng n nn sám hi. Hu tình, là ch chung nhng loài có tình thc phân bit, bit kh vui và ham sng s cht. Vì có tình thc, nên có s ân ái, tham m dc tình. T ó, gây to nhiu ác nghip, ri phi chu qu báo kh au. Cô hn, là nhng loài sng lang thang, không ni nng ta. Không ai cúng thí cho n, phi chu ói khát kh s trm b. ó là cái qu báo, bi do ba nghip không lành to nhiu iu bt thin. Nht là cái ti tham lam, keo kit, bn xn, khinh chê Tam bo mà mc ti báo dng y. Vì lòng t bi, mun cho h thoát kh, nên nay i trc Tam Bo, chúng ta thành tâm tha thit mong cu cho h nên ht lòng th l, cu xin sám hi. Sám hi ting Phn là Samma Trung Hoa dch là hi quá. Sám có ngha là n nn li trc ã gây to. Hi là nguyn cha b li sau. Ngha là nguyn t nay tr i không bao gi tái phm. ó là ý ngha ca hai ch sám hi. Sám hi cng có S và Lý. Trong Kinh nêu ra có 4 cách sám hi : 1. Tác pháp sám hi. 2. Hng danh sám hi. 3. Th tng sám hi. 4. Vô sanh sám hi. Ba cách sám hi trc thuc v S, còn cách sám hi sau ( vô sanh sám hi ) thuc v Lý. V s sám hi, tt nhiên, là phi cn n hình thc. Nh Tác pháp sám hi là ngi sám hi phi cu thnh thanh tnh Tng chng minh. ng s phi thành tâm phát l sám hi, tc bày t nhng li lm mà mình ã gây ra. Nay i trc thanh tnh Tng, nguyn 25

Mông Sn Thí Thc n nn hi ci không bao gi tái phm. Sau khi ã c ch Tng yt ma chng minh ri, và khi gii th c thanh tnh, thì ti li s không còn. Cách th hai, là Hng danh sám hi. ây là cách sám hi ph thông mà thng các chùa theo h phái Pht giáo phát trin ( i Tha ), c mi tháng u có t chc hai k sám hi vào ti 14 và ti 29 ( nu là tháng ) hoc ti 28 âm lch ( nu là tháng thiu ) . Cách sám hi này là hành gi phi ly 108 ly ( biu trng tr 108 phin não ), do Ngài Bt ng Pháp S i Tng bên Trung Hoa son ra. Nh xng tán l bái hng danh ch Pht mà c tiêu tr ti li. Cách sám hi th ba là Th tng sám hi. Cách sám hi này, có phn khó hn hai pháp sám hi trc. Pháp sám hi này thuc v quán tng, ch dành cho ngi tu hành có trình cao, hoc là ch không có Tng, hay có, nhng không c thanh tnh. Ngi sám hi phi i trc tng Pht hay B tát, thành tâm l bái, trình bày nhng ti li ã phm, và nguyn n nn cha b. C sám hi nh th t mt ngày cho n 49 ngày hay nhiu hn na, mãi cho n khi nào thy c ho tng nh : thy hào quang, hoa sen báu, thy Pht, B tát n xoa u v.v... thì mi thôi. Cách sám hi cui cùng là khó nht, ó là Vô sanh sám hi. Vì cách sám hi này, nó thuc v lý sám hi, phi là bc thng cn mi có th thc hành c. Bi ti li có ra là do t ni tâm ta to ra, thì cng phi t tâm mà sám. Khi tâm ta hoàn toàn thanh tnh, thì bao nhiêu ti li cng không còn. C hai tâm và ti u vng lng, tc không còn thy có nng, có s, tc nng s câu vong, thì ó mi tht là chn sám hi. Vì mt khi hành gi ã nhn c tht tng, ( tc tng không ca muôn pháp), thì các gi tng không còn và nh th thì ti li cng không còn ch âu gá nng mà tn ti, vì tánh ti vn không. ây là cách sám hi cao nht và cng là khó nht trong các pháp sám hi. 26

Mông Sn Thí Thc Sau khi sám hi xong, li phi thành tâm phát khi bn iu th nguyn rng ln, gi là t hong th nguyn : CHÁNH VN : Chúng sanh vô biên th nguyn . Phin não vô tn th nguyn on. Pháp môn vô lng th nguyn hc. Pht o vô thng th nguyn thành. DCH NGHA : Chúng sanh không ngn th nguyn . Phin não không ht th nguyn dt. Pháp môn không lng th nguyn hc. o Pht không gì hn th nguyn thành. Yu gii Bn iu i nguyn trên ây, hoàn toàn thuc v s. ây là t hong th nguyn ca B tát. 1. Chúng sanh vô biên th nguyn là sao ? Chúng sanh, nói là chúng duyên nhi sanh. Ngha là nhiu th hp li to thành mt vt th nào ó, thì gi là chúng sanh. Nh con ngi, t phi nh nhiu th hp li mi thành. Nh phi có tinh cha huyt m, thn thc, nói rõ ra là phi do nm un cu hp mà thành. ã do duyên hp, tt nhiên bn cht nó là không tht. Ngay khi th nhn cái báo thân này, thì chúng ta ã th không bit bao nhiêu iu thng kh. Trong kinh thng nói có : « ba kh và tám kh ». ó là nhng ni thng kh ln ca con ngi. Kh tuy vô lng, nhng ta nguyn ht. có ngha là vt qua. 27

Mông Sn Thí Thc Chúng sanh vô biên, thì nguyn ta cng vô biên, ó là duyên theo kh mà phát th nguyn vy. Nhng có iu chúng ta cn hiu thêm rng, nói chúng sanh ây, có hai ý ngha :1. noi theo hnh nguyn ca B tát mà rng khp chúng sanh bên ngoài. 2. phi hng tnh giác chúng sanh t tâm ta. chúng sanh t tâm bng cách nào ? Bng cách là c mi mt nim dy khi lên ngh v ngi hoc ngh v vt, thì ó là mt chúng sanh. Nhiu nim dy khi là nhiu chúng sanh. Ta phi các chúng sanh này, a tt c chúng nó vào Vô d nit bàn. Nit bàn là vng lng, là vô sanh. Ngha là khi chúng ta nhn din rõ b mt tht ca chúng, thì chúng s tan bin ngay. Chính cái ch tan bin, không còn nim, ó là Nit bàn, là lng l khi cha khi nim. Cách chúng sanh này, là ta noi theo phng cách Pht dy cho ngài Tu B trong Kinh Kim Cang Bát Nhã. Có hng nh th, thì tâm ta mi chóng ht phin não và t ó chúng ta mi có th ph chúng sanh bên ngoài. ây cng là th hin tinh thn t li, li tha ca hnh nguyn B tát vy. 2. Phin não vô tn th nguyn on là ngha gì ? Phin não là nhng th ri rm, bc rt, bt an, gây ra khó chu trong tâm. Ch phin, theo s cu to ca ch Hán, thì nó có b ha. Ha là la. Ý nói mi khi tâm ta bt an, nh gin tc hay ganh ghét ai chng hn, thì la gin nó a lên u, to thành trng thái tâm lý nóng ny khó chu vô cùng. Phin não nói chung, nó gm có hai th : « Cn bn và tùy phin não ». Nói cách khác là Kin, T hoc phin não. Hai th này, có th gc r sâu khó tr khó on. ó là cn bn hay t hoc phin não. Còn loi phin não d tr, ó là tùy phin não hay Kin hoc. Cn bn phin não gm có 6 th : tham, sân, si, mn, nghi, ác kin. Tu phin não gm có 20 th : Phn, hn, phú, não, tt, xan, cung, sim, hi, kiêu, vô tàm, vô quý, tro c, hôn trm. bt tín, gii ãi, 28

Mông Sn Thí Thc phóng dt, tht nim, tán lon, bt chánh tri. Ngoài ra, còn có trn sa hoc ( Nh tha ) , vô minh hoc ( vi t ca Thp a B tát ) Duy ch có Pht mi hoàn toàn thanh tnh. Phin não cha ht, thì nguyn ta cha xong. ó là duyên v Tp mà phát i nguyn. Ngi tu hành mà không on tr hay chuyn hóa phin não, thì qu tht chúng ta cha phi là ngi tu theo o Pht. Bi vì, c Pht s d Ngài c thành Pht là vì Ngài ã dt sch ht vô minh phin não. Do ht vô minh phin não, nên tâm th ca Ngài mi c hoàn toàn vng lng thanh tnh trong sáng. Vì Ngài ã c hoàn toàn giác ng, nên ngi ta gi Ngài là Pht. Th nào là pháp môn vô lng th nguyn hc ? Do vì cn c ca chúng sanh trong 9 cõi ( ting Hán Vit gi là cu hu hay cu a, là ch ca loài hu tình c trú, gm có : 1. ng thú tp c a ( a ngc, ng qu, súc sanh, ngi, tri) 2. T thin ( Ly sanh h lc, nh sanh h lc, Ly h diu lc, X nim thanh tnh ). 3.T không ( Không vô biên x, Thc vô biên x, Vô s hu x, Phi tng, phi phi tng x chung li là 9 cõi ) có muôn ngàn sai khác, nên Pht thuyt giáo có nhiu pháp môn phng tin. Nhng pháp môn phng tin ó, ta u phi nguyn hc ht. Ta không gì có chút ít hiu bit mà li t mãn cho là mà không chu n lc hc hi. Ngi nào có tâm t mãn, thì ó là mt thit thòi rt ln. Chính cái cn bnh t cao, t i này , nó làm chng ngi trên bc ng nghiên cu hc Pht ca chúng ta rt ln. Do ó, Pht có vô lng pháp môn, thì ta cng phi phát i th nguyn hc hi vô lng. Vô lng là ta th nguyn hc hi không bao gi cùng. ó là duyên v o mà phát th nguyn. C c nói : « Tu mà không hc là tu mù ». Ngi tu, nht là i vi ngi xut gia, dù chúng ta còn mt hi th tàn, nht quyt chúng ta cng còn phi hc hi. Có hc hi hiu rõ chánh pháp, thì vic 29

Mông Sn Thí Thc hành trì ca chúng ta mi úng pháp và mi thc s bit rõ ng li tu hành. Nu không, thì dù chúng ta có lâu trong o, cng tr thành ngi quê kch, « xúc s din tng » ( li ca T Quy Sn ) mà thôi. T Quy Sn nói : « Giáo lý v thng th hoài, huyn o vô nhn kh ng ». Ngài khuyn nhc chúng ta rng, nu ngi xut gia, mà giáo lý cha tng lòng, thì ch huyn o làm sao t ng cho c ? Li dy này ca T, thit ngh, là ngi xut gia hay ti gia, chúng ta cng u phi ý thc mà n lc nghiên tm hc hi chánh pháp úng theo li Pht dy. Có th, thì chúng ta mi có th cu mình, ngi thoát khi cnh mê lm tm ti kh au vy. Ti sao Pht o vô thng th nguyn thành ? Pht là ngi ã hoàn toàn giác ng. Ngài ã thoát ra hai th sanh t : « phn on và bin dch ». Ngài sanh ra trong cõi i, ó chng qua là do bn nguyn sanh ca Ngài. Trong tin trình tu chng, t phàm phu n Pht qu, thì Pht qu là vô thng cao tt không gì hn. Do ó, Pht o vô thng, thì nguyn ta cng phi vô thng. ây là do duyên vi Dit mà phát th nguyn. Pht qu là mc tiêu nhm ti ca ngi tu. Mun t c Pht qu, thì chúng ta cn phi tu hành úng theo cái hng Pht nhân. Pht nhân là tánh giác thanh tnh sáng sut, mà mi ngi chúng ta u sn có. Nu không có Pht nhân thì làm sao chúng ta tu t thành Pht qu cho c? Pht nhân d nh go hay la trong cây. Vì có sn cht go nên ta mi nu thành cm ; vì có sn la trong cây, nên ta c cây mi phát ra la. Do ó, ta phi tin chc rng, nu chúng ta chu khó gia công n lc hành trì úng theo tin trình tu chng nh li Pht dy, thì chc chn mt ngày nào ó, chúng ta s t thành Pht qu. ó là iu mà chúng ta không còn gì phi nghi ng. Ch s chúng ta i lch hng theo li Pht dy mà thôi. Mt khi ã lch hng qu o chánh pháp ri, tt nhiên, chúng ta s ri vào con ng tà ngoi. ó là iu mà hành gi o Pht cn phi chú ý thn trng trong 30

Mông Sn Thí Thc khi tu hành. Nguyn là mt c mun mà trong ó phi có s tht hành. Nu không, thì iu nguyn ó cng ch là nguyn suông không tng vô ích mà thôi ! Bn iu i nguyn trên tuy là ch ca B tát tu, nhng ây vì mun cho chúng sanh khp cõi u minh phát nguyn rng ln h chóng thành tu o qu vô thng B . Sau ây là bn iu th nguyn rng ln thuc v lý. CHÁNH VN : T tánh chúng sanh th nguyn , T tánh phin não th nguyn on, T tánh pháp môn th nguyn hc, T tánh Pht o th nguyn thành. DCH NGHA: Vi chúng sanh, t tánh th nguyn Vi phin não, t tánh th nguyn on Vi pháp môn, t tánh th nguyn hc Vi Pht o, t tánh th nguyn thành. Yu gii Gia Thánh và phàm, thì nhim, tnh và mê, ng có khác nhau. Mê ng hay nhim tnh, tùy ni mt nim hin tin mà có. H ng nim mê là theo nhim duyên thì to nghip ác, tt nhiên, là th kh. Ngc li, h ng nim giác, thì theo tnh duyên to nghip lành, tt nhiên, là th vui. Vui hay kh tùy ni mt nim u dy khi. T ó, mi có ra t Thánh và lc phàm. Th nên, chúng sanh, phin não, pháp môn, Pht o, âu chng là cái dng vn y ni tánh th ó sao ! Tuy nhiên, v dng tuy có nhim, có tnh, nhng tánh th thì nó vn bt bin. 31

Mông Sn Thí Thc T nh cái gng khi chiu cnh, bóng cnh dù có hin trong gng, nhng th sáng ca gng vn không bin i. « Chúng sanh cõi u minh kia, nu hay ng nim lãnh ng, thì vi chúng sanh phin não, vn không on mà on, vi pháp môn Pht o, vn không chng mà chng, vi lý ã viên thông, thì vi s nguyn trc kia, khá dùng tng tc nhau c » ( Nh Khóa Hip Gii tr 484 ) K tip, tng câu chú : Dit nh Nghip Chn Ngôn. Ngha là : Li Chân Ngôn Dit nh Nghip Ca a Tng B Tát. ( T ây tr i là dit các ti nghip ) Án bát ra mt lân à nãnh ta bà ha. Yu gii Khi tng chú này, tâm quán tng tt c chúng sanh thy u phá tr nh nghip t vô th. Nghip tuy có nhiu loi, nhng ây ch nêu ra hai th : nh nghip và Bt nh nghip. 1. nh nghip : Nghip ã gây to i trc, thì i nay phi tr. nh nghip này, sám hi tht khó tiêu tr. Nh phm ti ng nghch : git cha, git m v.v...Tuy nhiên, có th chuyn nghip nng thành nghip nh, hay chuyn ti nng thành ti nh. Nu ngi chng t chân lý, ( thành t Pht qu ) thì ti nghip kia t không còn. Trong Chng o Ca, Ngài Vnh Gia Huyn Giác có nói : « Chng tht tng vô nhân pháp, sát na dit khc A t nghip ... » Nghip không còn là do vì hành gi ã chng c 32

Mông Sn Thí Thc Tht tng. Tht tng là tng « không » ca muôn pháp. n ây, không còn thy có ngã và pháp na. Nhng khi cha chng, thì ti nghip ã gây, tt nhiên, là qu phi tr. Tuy nhiên, s tr nghip nng nh, còn tùy theo sc huân tu, làm lành lánh d, b thí, tu to phc c ca mi ngi. (i vi nhng ngi ã chng o, thì vic tr qu i vi các Ngài không có gì phi s hãi. Vì ti tánh bn lai không, tuy tr nhng không có gì phi tr, bi ng un giai không. Ngc li, i vi phàm phu là phi tr qu trong au kh, vì còn nng lòng chp ngã, chp pháp, thy tt c u tht nên phi chu hành h kh s ) 2. Bt nh nghip : Nhng nghip ã gây to t trc hoc nh hoc nng không nht nh, nên nay sám hi thì có th d tiêu tr. nh hay bt nh nghip u do mê hoc mà to ra. Nhng mê hoc vn không có thc th, mà nó ly chn nh làm tánh. Thí nh thc th ca ám mây là không, mà nó phi nng ni bu tri mà có. Mây thì có sanh có dit, nhng bu tri vn yên lng. Mây d cho nghip hoc, bu tri d cho tánh giác. Nh vy, mây thì có th tan bin, nhng bu tri thì bt dit. Nghip thì có ht, nhng th tánh vn nh nhiên thng hng. Nói rõ ra, vô minh và Pht tánh c hai u ng có t vô th, nhng vô minh thì vô th mà hu chung, còn Pht tánh thì vô th vô chung. Th thì, tâm, Pht và chúng sanh, ng v mt th tánh mà nói, thì c ba không sai khác. ng v mt tng hay mê to nghip thì có sai khác. Khi mê là chúng sanh, giác ng là Pht. Chính vì nghip hoc không có tht tánh, nên khi gp ánh sáng oai lc ca thn chú hay nghe danh hiu Pht, mà hi tâm phn tnh, bng sáng giác ng, thì vô minh nghip hoc không còn, vì chúng là h vng không tht, ging nh sng khói vy. Tuy nhiên, tuy chúng là h vng không tht, nhng khi còn mê, chúng ta theo vng to thành ác nghip, tt nhiên, chúng ta phi cm th qu báo kh ly nhiu i. Khi tng chú, ngi tng phi nhip tâm quán tng tâm mình nh vng trng sáng chiu soi chúng sanh trong nghip o, bao nhiêu 33

Mông Sn Thí Thc ti li ã gây, tt c u nng nh oai lc ca Pht mà ht lòng ci hi, phát B tâm, thì nghip hoc s c tiêu tr. K tip, là c thn chú : Dit Nghip Chng Chn Ngôn. ( Chú này là ca c Quán Th Âm B tát ). Án a l lc k ta bà ha ( 3 ln ). Yu gii ( Xin chú ý : t ây tr i, nhng ch in nghiêng nh di ây là chúng tôi trích nguyên vn li dn trong quyn Nh Khóa Hip Gii, vit tt là NKHG ) Khi c chú này, tâm phi quán tng : tt c chúng sanh có bao nhiêu nghip chng thy u tiêu dit. Nh trên ã nói nghip có hai : nh nghip và Bt nh nghip. Chú trc là phá cái nh nghip thuc v lý. Còn chú này là phá cái Bt nh nghip thuc v s. S và lý viên dung vô ngi, ó mi tht là chân sám hi. Khi tng chú này, ngi tng cng phi nhip tâm nh nói trên. Có th, thì mình và chúng sanh mi c li ích. Tip theo là c thn chú : Khai yt Hu Chn Ngôn. Án b b r già a r ác a nga a da. ( 3 ln ) Yu gii

34

Mông Sn Thí Thc Nên nh khi c tng chú này phi quán tng nhng ng qu cung hng bng mi kim, tt c m rng ra, la nghip thôi cháy mà c thanh lng khoái lc. Yt hu là ch v ngòi rãnh ( ca vàm ) cho vic ung n chy thông vào. Nhng loài ng qu cái yt hu ca chúng nh nh mi kim, nut vào tht khó khn, bng thì to mà c hng thì quá nh nh th, ngha là yt hu b óng nght, sut c trm ngàn muôn kip, chng nghe n cái tên nc cháo. Hoc có khi thy nc va mun ung thì li thy nó hóa làm nung huyt. Hay có khi a nc va n ming, thì nc nó li hóa ra la t cháy c thân, mãi chu ói khát. Nh trng hp bà Mc Liên Thanh chng hn. ó là nói lên do cái nhân quá tham lam keo kit bn xn, li thêm kiêu mn, khinh ngi di mt, ri to ra nhiu nghip ác, nên nay phi lãnh ly cái qu báo hành h kh au nh th. S d chúng sanh trôi ln trong sáu no luân hi, bi do ch to nghip sâu nng t vô th n nay, nu không nh pháp lc ca trí quán và mt chú, thì không d gì tiêu tr c. Chú này cng ng ngha vi chú khai yt hu trong kinh Dim Khu. K n c thn chú : Tam Mui Da Gii Chân Ngôn : Án tam mui da tát a phm ( 3 ln ) Yu gii Yu gii Khi tng c chú này, quán tng tt c chúng sanh ng th lãnh Bu gii kim cang quang minh, tâm c thanh tnh, thân nh B tát. ây trao gii tam mui cho chúng sanh. Tam mui gii ngha là i thn gii, chính là ca B tát th trì. Nu mun c gii dây, trc tiên phi sám hi dit nghip 35

Mông Sn Thí Thc chng i trc ri sau mi th nhn gii c. T nh cái bình lu ly là th bình rt trong sch sáng sut, mi có th cha ng sa ca con s t. Còn ng vào th khác thì s b nt b. Nay vì mt loi chúng sanh ang chu thng kh cc hình ni chn u minh, trc phi dit nghip tr kh, nu không, thì chúng không th nào lãnh th gii pháp dt ht kh au. Do ó, vn này có k chú dit nghip sám hi làm trc, ri sau mi tin n th gii tam mui da. Kinh Duyên Khi nói : « nu mun hành trì pháp thí thc, thì nên phát tâm b , trao ly gii tam mui da ». Trong àn nghi nói : « phng pháp th gii c thành tu là chú trng ba ln yt ma, gii th nhân ây mà c viên mãn ». Kinh Thí Ng qu nói : « tng chú ây ba bin ri, tt c Qu thn lin nghe c pháp bí mt thm thâm, u ng c túc tam mui da, vô lng y phc. Tam mui Trung Hoa dch là chánh nh hay chánh th, do gii pháp thanh tnh, nên c chánh nh ». Tip n là c thn chú : Bin Thc Chn Ngôn. Nam mô tát ph át tha, nga a ph l ch . Án tam bt ra, tam bt ra hng.

c chú ây nó bin hóa ra pháp v : khi c chú quán tng các n t mt bin hóa ra thành by, vi by li hóa ra thành by na, nhn n hóa ra nhiu n vô lng, y lp cõi h không cùng vn vt không ngn ngi, th hng pháp v, thân tng viên mãn. 36

Mông Sn Thí Thc Duyên do có ra câu thn chú này, là do ngài A Nan bch Pht v vic thy qu Dim Khu khi ngài nhp nh trong rng. Nhân ó Pht dy : Ta t nh li thu i quá kh, ta làm mt ngi dòng Bà la môn, i trc Quán Th Âm B tát, truyn trao cho phng pháp à la ni ca Pht Vô lng uy c t ti quang minh Nh Lai ; tng à la ni ó, nó hay bin mt món n mà hóa ra làm vô lng món n ln bng núi Tu di, lng ng cõi pháp gii, trn không th ht. Kinh Thí Ng qu nói : « tng mt hay by bin, hoc nhiu hn, càng nhiu càng tt, thì c thy Ng qu u ng n s by ln by ht nh ht ca nc Ma à dà thng dùng, n ri u c siêu sanh lên các cõi tri, hoc vãng sanh v Tnh , hay khin hành gi tiêu tr nghip chng, mng thêm sng lâu ». Tip theo là c thn chú : Cam L Thy Chn Ngôn. Nam mô tô bà da, át tha nga a da. Dát it tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha ( 3 ln ) Yu gii Khi tng chú này, quán tng cúng nc bin thành pháp thy cam l, rng ln nh bin, cùng vt không ngn, thm n nc ây, thng c thanh tnh diu lc. ây là pháp thí cam l ca c Pht Diu sc thân Nh Lai. Kinh Thí Ng Qu nói : « Tng chú này by bin, hay khin các món m thc và nc u bin thành màu sa cam l, hay m rng cung hng ca tt c ng qu, mà c cùng n vi nhau mt cách bình ng ». 37

Mông Sn Thí Thc Hi : Nu nói vt n và nc ung u khp c th gii, vy xin hi Pht và chúng sanh thân ng, ngi vào ch nào ? áp : Kinh Lng Nghiêm nói : « Tánh ca sc là chân không, tánh ca không là chân sc ». Kinh y li nói : « Tánh ca thy là chân không, tánh ca không là chân thy, thanh tnh bn nhiên, châu bin pháp gii, tùy chúng sanh tâm, ng kh tri lng, tùy nghip phát hin ». Li nói ó có ngha là : Tánh ca nc là chân không, tánh ca không ( do nhân duyên mà có ) là chân nc, tánh ca nó là bn nhiên thanh tnh, bin khp pháp gii, tùy tâm ca chúng sanh phân bit nh th nào, thì hin ra theo s hiu bit ca chúng sanh th y. ó là do tùy theo nghip lc ca chúng sanh mà hin ra ó thôi. K tht thì tánh th ca muôn vt trùm khp c pháp gii, thanh tnh bn nhiên, không sanh không dit. Nay hành gi quán trí u thanh tnh khp giáp, thì nc và n âu chng khp giáp. Khi tâm thanh tnh, thì vt thc ung n u thanh tnh. Nu ng v mt hin tng ca vn pháp, thì ta thy có chng ngi nhau. Ngc li, nu ng v mt bn th, thì không có gì ngn ngi. D nh i vi muôn vt có hình tng th gian, thì chúng ngn ngi nhau, nhng h không, thì làm gì có ngn ngi. H không là d cho bn th hay pháp thân. Hiu th, thì ta thy, ngi cúng thí và vt cúng thí, c hai tánh th u vng lng. Chính ó là ý ngha khp c pháp gii vy. Nh th, thì pháp v nhim mu tht khó ngh lng. K n tng thn chú : Nht T Thy Luân Chn Ngôn Án noan noan noan noan noan ( 3 ln ) Yu gii 38

Mông Sn Thí Thc ( Chú ý: câu thn thú này, là da theo bn Nghi Thc Mông Sn Thí Thc ca T ình Phc Hu hin ang s dng. Còn theo trong quyn Nh Khóa Hip Gii, thì không phi ch "Noan" mà là ch "Tông", Án tông tông tông tông tông. Thú tht, chúng tôi không bit dùng ch nào mi úng. Hay là c hai u ging nhau? Vì là thn chú, nên không ai gii ngha c. Nhng theo li dn trong quyn Nh Khóa Hip Gii, thì khi tng chú này, quán tng nc y li ng thanh tnh diu v ). Kinh Thí Ng qu chép rng: "Vi cái pháp n và thn chú Nht t tâm thy luân quán chân ngôn ca c T Lô Giá Na ( Pháp thân Pht ) là : ni trung tâm tay hu ( th n ) nh màu sa, bin hóa ra nc có tám cht công c ( bát công c thy là: Vng lng, mát m, ngon ngt, nh nhàng, bóng ln, ôn hòa, ung vào khi ói, ung vào nuôi ln các thin cn ), chy ra tt c v cam l, h ( mt trong 5 thc n ch ra t sa b dng nht ), lin a tay trong nhng món ng thc n ung, quán tng sa và các thc n kia t trong ch "Tông" ( Noan ) chy ra, dng nh mt nht nguyt, tt c qu chúng u c no , không thiu mt vt chi. Tip n tng thn chú: Nh Hi Chn Ngôn. Nam mô tam mãn a mu à nm án noan ( 3 ln ) Yu gii Khi tng chú này, quán tng nc trc li c rng ln hòa sut, dng nh màu sa, nhim mu khó ngh. Theo kinh Thí Ng qu, thì thn chú này có công nng bin thành bin sa và tng chú này là mun cho bin sa kia thêm rng ln hòa sut mà thôi. 39

Mông Sn Thí Thc Cn c li b chú ca T Vân Thê nói: "T trc n ây, c và quán tng các thn chú, bin hóa mi mi, m thc thng diu, mà cha tng quán tng cho hòa ln thành mt v, e chng ng u lòng t t, nên phi li nim thêm thn chú ây, hòa ln các món m thc kia u thành bin sa, ng ph thí chúng qu thn thân tâm no nê, th dng không thiu". Hi: Món n là ch chuyên nuôi thân, ch làm gì li khin tâm no? áp: ây là pháp thc vy, vì vi thc v thì khá nuôi thân, còn vi pháp v có th minh tâm: nay ây dùng cái tâm quán tng, trì cái pháp bí mt, bin hóa ra thc n thanh tnh, tc thành ngha "Thin duyt pháp h". Hi: Vi chút n chút nc, làm sao có th khp pháp gii? áp: Mt là pháp lc ca thn chú, hai là nng lc ca quán tng, và ba là cm thông n uy lc t quang ph chiu ca Tam bo, c ba lc y viên dung, chng th ngh bàn, nên mi có th bin hóa ít ra làm nhiu c nh th ó. V li nh ông Loan Ba, dùng mt chung ru làm phép thut, còn có th hóa nên mt trn ma thay, hung chi là cái thn lc "Vô sanh khó ngh c" ca Tam bo ? Mà hành gi ( thy tng chú thí thc ) chng th chng dng tâm cho úng hành trì! (i nhà Hán ông Loan Ba làm chc Thng th lang, nhân ngày sanh ca vua, thit l khánh n, gia ba tic, nhà vua ban cho ru, Loan Ba ngm ru hng mt v t Ba Thc mà phun ra, quan Hu t tâu vi vua rng: ông Loan Ba bt kính! Loan Ba tâu rng: X thành ô b ha hon, nên phun ru cha la. Sau nghe thành ô tâu lên rng: B tht ha, c nh có lung ma tt cháy, trong ám ma có hi ru!) ( Trích nguyên vn nhng câu hi áp trên trong quyn NKHG tr 493 )

40

Mông Sn Thí Thc Lc Tông Cách Nói: "Có cái lc i nguyn i trí, và cái lc pháp tánh t th không vô tánh, nên vi tt c ch ra làm, vn t nhiên xong nên". S d chúng ta cho có s ngn ngi, không bin khp pháp gii, là vì hin chúng ta ang sng trong vòng vng chp, ly trí phàm phân bit so o, nên mi cho là có ngn ngi. ó là do tâm s hin. Vì cái tâm nh hp, nên thy cái gì cng nh hp. Ngc li, nu chúng ta tri rng tâm rng khp, không có ngn mé, thì tt c không có gì ngn ngi. Mi vt cng theo ó mà rng khp. Sách Lc Gii cho rng: "Nc thí thc ây, chng ng vi cam l trc kia, ó là quá cuc chp! Ch bit âu, thn chú ây li dung hòa vi l mu nhim ca thn chú bin thy bin thc trc kia!" Tip theo là tng danh hiu Pht, mc ích là: Tng chúng qu nghe danh Pht ng li ích. ( 7 danh hiu Pht di ây tng 3 ln ) Nam mô a Bo Nh Lai Nghe n danh ca c Pht a Bo, thì có th c trí hu tài bu ca pháp lành mà th dng không ht, vì là ca sn trong t tánh. Nam mô Bo Thng Nh Lai Nghe danh ca c Pht Bo Thng, hay dt c la nghip phin não sanh t, lin c cái trí bu pháp tánh bc vô thng. Nam mô Diu Sc Thân Nh Lai

Mông Sn Thí Thc Nghe danh ca c Pht Diu Sc Thân, hay ng cái thân tng ho oan nghiêm bc nht gia tam gii, tc Kinh Pháp Hoa bo: "Vi diu tnh pháp thân, c túc tam thp nh", tht th. Nam mô Qung Bác Thân Nh Lai Nghe c danh ca c Pht Qung Bác Thân, thì ng tiêu c la nghip, cung hng m thông, mà ng cái thân thanh lng vô ngi. Nam mô Ly B Úy Nh Lai Nghe c danh c ca Pht Ly B Úy, thì xa lìa các iu s st, thng c mi s khoái lc thanh tnh. Nam mô Cam L Vng Nh Lai Nghe c danh c ca Pht Cam L Vng, thì nng c mùi v cam l rót vào thâm tâm hng c khoái lc luôn. Nam mô A Di à Nh Lai c nghe n danh hiu ca Pht A Di à, thì c c sanh sang th gii Cc lc là Tnh , do liên hoa hóa sanh vào bc bt thi chuyn. Khi tng danh hiu ca by c Nh lai ây, phi tng nhng ting tâm nim Pht khp nghe c th gii, tt c chúng sanh u qu gi chp tay chí tâm lóng nghe tin chu, mt phen lt vào l tai, vn làm ht ging Pht, lin có th vnh vin xa lìa các kh sanh t ca ba ác o, c vãng sanh v nc Cc lc, do trong hoa sen hóa sanh.

41

42

Mông Sn Thí Thc Kinh Nit Bàn nói: "Nghe c hai ch "thng trú", vn chng a a ngc". Hung chi c nghe c Hng danh vn c ca Nh Lai ?" Kinh Hoa Nghiêm nói: "Rt i nh ngi nghe danh ca Nh lai, và nghe c cái pháp s thuyt, mà chng sanh tâm tin hiu ó, cng còn c tp thành ht ging Pht, thì s c thành Pht. Nay mà nghe danh ca c Pht, u c vô lng công c, chng th ngh bàn!" Ti ây là kt thúc nhng câu thn chú trên và n phn chánh nguyn thí thc. K tng CHÁNH VN 1. Thn chú gia trì tnh pháp thc Ph thí hà sa chúng Pht t Nguyn giai bo mãn x xan Tham Tc thoát u minh sanh Tnh Quy y Tam bo phát B Cu cánh c thành vô thng o Công c vô biên tn v lai Nht thit Pht t ng pháp thc. 2. Thn chú gia trì pháp thí thc Ph thí hà sa chúng hu tình .................................. Nht thit hu tình ng pháp thc. 3. Thn chú gia trì Cam l thy Ph thí hà sa chúng cô hn ................................. Nht thit cô hn ng pháp thc. 43 Dch ngha

Mông Sn Thí Thc

Thn chú gia trì tnh pháp thc ( pháp thí thc, cam l thy ) Khp thí hà sa chúng Pht t ( hu tình, cô hn ) Nguyn u no b xan Tham Chóng thoát u minh v Tnh Quy y Tam bo phát B Rt ráo ng thành o vô thng Công c không ngn tt i sau Tt c Pht t ( hu tình, cô hn ) ng pháp thc. Yu gii Thn chú là ch các thn chú "Bin thc, Bin thy" trên. Câu u, theo bn xa, c 3 ln u ch gi là "Tnh pháp thc" mà thôi, còn các bn ngày nay u phân ra là "Pháp thí thc và Cam l thy", vi mc ích là cho cân i: "Hu tình và Cô hn". iu này, không úng thc bn chánh Mông Sn! Nh th, cha bng c ba ln c u ch c là "Tnh pháp thc" thì sut mt l phi hn. ( NKHG tr 496 ) B : cu dch là o; tân dch là giác. Ba bài k tng trên, là m rng ra thí thc cho Pht t, Hu tình, Cô hn, khác nào nh li mi gi tt c ng quy t v o tràng th hng nhng thc n nc ung. ng thi, khi th dng nh th, thì cng nguyn cu cho h hãy b tánh xan tham keo kit, chóng thoát khi cnh kh au ni chn u minh cu sanh Tnh . Khi ã hi tâm chuyn ý, phát tâm i B , thì h s mau thành Pht o. ó là thành tu công c vô lng vô biên mà tt c Pht t, Hu tình, Cô hn ng hng pháp mu vi diu vy. K n là tng hai bài k: 44

Mông Sn Thí Thc CHÁNH VN Nh ng Pht t ( Hu tình, Cô hn ) chúng Ngã kim thí nh cúng Th thc bin thp phng Nht thit Pht t ( Hu tình, Cô hn ) cng Nguyn d th công c Ph cp nht thit Ngã ng d hu tình Giai cng thành Pht o Dch ngha Các ngi là chúng Pht t ( Hu tình, Cô hn ) Ta nay cúng thí cho các ngi Cm này khp c mi phng Thí chung cho ht thy Pht t ( Hu tình, Cô hn ) Nguyn em công c này Hng v khp tt c Ta cùng vi các ngi ( Pht t, Hu tình, Cô hn ) u trn thành Pht o. Yu gii Bài k này là quy kt tt c ng trn thành Pht o. ó là bn nguyn chung ca tt c muôn loài. Khi tng k trên, hành gi phi quán tng tt c qu thn ng th thc trong tinh thn hòa hp bình ng. Và phi ht lòng thng yêu quý kính nhau. Không nên có thái tranh giành gây chia r vi nhau. Vì tt c u có chung mt tánh th, mt ý nim quy hng v Pht o. Thân phn ca tt c chúng sanh hin ang m chìm trong b kh. Chìm ngp trong bin ái sông mê, nay có 45

Mông Sn Thí Thc c chút phc duyên, nghe li kinh ting k, hãy mau thc tnh hi u hng lòng v bn giác. Xong ri, "hành gi nên bng nc và n trên ài hoc ch sch s, tránh ch có cây thch lu, cây ào, vì qu thn s hãi mà chng n c". ( NKHG tr496 ) K n tng câu thn chú: Thí Vô Giá Thc Chân Ngôn Án mc lc lng ta bà ha ( 3 ln ) Yu gii Khi tng thn chú này, quán tng: o tràng ln sut vi pháp thc. k oán k thân, ngi xa ngi gn, u không ngn cn nhau, sáu o qu thn u ng bình ng. T trc n ây, nào là làm phép: Tng chú, kit n, vn tâm quán tng, dù là bình ng khp thí, nhng mà hoc k quý khinh k tin, ngi mnh lt ngi yu, lp ln ngn lp nh, hoc hành gi quán tng chng úng nh pháp, hoc qu loi b nghip nng mà chng nghe n c, n i chng th hng gì ng! Th, há chng vt mt qua cái n t t ca Pht ! Nên trái li phi tuyên dng li mt chú, khin cho k oán ngi thân t lch kip nay c bình ng. Li các v thin hu, thân thích, hoc vì s duyên chi mà chng th i n c, khin h u em s giúp nhau, dy o tâm, chóng n qu B . Rút li mà nói: "àn gii mi pháp trn ln khp, vic cúng mi sc tng u chân, tt pháp gii u là diu viên khp h không 46

Mông Sn Thí Thc ng là pháp tánh thì âu còn có nhng iu l lùng: oán thân xa gn!?" ( NKHG tr 497 ) Sau cùng, tng thn chú: Ph Cúng Dng Chân Ngôn Án nga nga nng tam bà, ph phit nht ra hng ( 3 ln ) ( xong ri tr v bàn Pht ) Yu gii Khi tng chú này, hành gi nên quán tng t trc ti ây nhng thc n u bin thành món tnh thc, kháp thí cho ht thy chúng sanh trong lc o mi phng, k xa gn ng mt th, bc cao thp u bình ng, ngi già tr, k sang hèn, không phân sót, hng mnh yu hay k oán ngi thân u không phân bit xa cách. Kinh Tnh Danh nói: "Hi pháp thí y là không h phân cách trc sau ng nht thi cúng dng tt c chúng sanh". Tng bài Bát Nhã tâm Kinh là mun t bày cái công thí thc hòa ln vào bin Bát nhã vô tn tng. Bi vì Tâm Kinh là tinh yu ca Bát nhã. Bát nhã tc là trí hu, nu không có trí hu thì làm gì có th lin sch lòng cho c! E chúng kia chp tróc ni công c pháp ái là thc s, nên dùng bát nhã tâm kinh ra sch bi lòng, hòa ln vào bin Nh lai tng. Li nim chú vãng sanh ó, là mong nh Pht A Di à và các Thánh chúng phóng quang tip dn, mau chng bc thánh ni Cc Lc quc. n ây là Khp Kt Hi Hng 47

Mông Sn Thí Thc Thn chú Ph Hi Hng Chân Ngôn Án ta ma ra, ta ma ra, di ma nng táp cáp ra, ma ha thinh cáp ra hng. ( Li son gi : câu thn chú này, không thy trong quyn Mông Sn Thí Thc ca T ình Phc Hu - 2002 ) T trc li ây, em công c thí thc, hi hng cho tt c chúng hu tình, ngõ hu u phát tâm tu chng lên qu v Vô thng b , làm vic t li, li tha ng sm sanh v nc Cc lc, ng chng bc Pht tha. Li i vi chúng hu tình nào không có thin cn, thì khin làm cho tng trng cn lành. Hu ch quyn luyn ni luân hi, và u mau thành Pht o. ( NKHG tr498-499 ). CHÁNH VN Nguyn trú kit tng, d kit tng Trú d lc thi hng kit tng Nht thit thi trung kit tng gi Nguyn ch thng s ai nhip th Nguyn trú kit tng, d kit tng ........................................... Nguyn ch Tam Bo ai nhip th. Nguyn trú kit tng, d kit tng ........................................... Nguyn ch H Pháp thng ng h. T sanh ng bu a ; Tam hu thác hóa liên trì, Hà sa ng qu chng Tam hin, 48

Mông Sn Thí Thc Vn loi hu tình ng Thp a. Dch ngha Nguyn ngày kit tng, êm kit tng Ngày êm sáu gi hng kit tng Trong tt c gi ngi kit tng Xin các bc thng s thng nhn cho. ................................................ Xin các ngôi Tam bo thng nhip h cho .................................................. Xin các v H Pháp thng ng h. Yu gii Ni dung ý ngha ca bài k này là nguyn em công c thí thc, mong các ngôi Tam bo và nhng v Long Thn H Pháp thng ng h gia trì cho ngày êm u c sng trong an lành. Thng s : tc là ngôi Nht th hay ng th Tam bo. H pháp : ch cho Thiên Long bát b chúng và H giáo Già lam. Bn loài lên ni t báu Ba cõi gá sanh ao sen ông nhiu ng qu chng Tam hin Muôn loi hu tình lên Thp a. Bn câu k này là gm thâu tt c công c thí thc ph nguyn cho ht thy qun sanh, ng sanh v Tnh , chóng chng lên qu Thánh. Bn loài, ng qu, hu tình, là thân chánh báo gia th gian; Tam bo là gi y báo ca th gian. t báu, ao sen là là cõi y báo ca nc Cc lc. Tam hin, Thp a là ngôi thánh nc Cc lc, tc là thân chánh báo bên Cc lc.

Mông Sn Thí Thc T sanh là bn loài gm có: Non, thai, thp, hóa. Bn loài này là gm thâu tt c chúng sanh ba cõi. Tam hu là ba cõi. Do vì chúng sanh trong ba cõi ( dc, sc, vô sc ) u tham chp bám ly sanh t nên có báo ng v thic ác nhân qu, nên nói là ba cõi. Ng qu : nêu ra các chúng b nghip chng thâm trng mà nói là ng qu. k tht, thì phàm là tri t, tt c thn k và các chúng ly mui v.v... u thng nhip chung thuc v loi qu c. Lc o : sáu no luân hi ca chúng sanh. Chúng sanh trong sáu ng, u có cái tình nim, do ni tình nim, nên tham nhim chp trc ni sáu trn. Do ó, chng dt c sanh t, nên nói là hu tình. t báu : là vàng ròng làm t. Ao sen : là do by th báu kt thành. ( tt c u có gii thích rõ trong Kinh Di à ) Tam Hin: Thp tr, Thp Hnh và Thp Hi Hng. Ba mi v ây u gi là bc hin. Thp a: 1. Hoan h a 2. Ly cu a 3. Minh a 4. Dim ma a. 5. Nan thng a. 6. Hin tin a. 7. Vin hành a. 8. Bt ng a. 9. Thin hu a. 10. Pháp vân a. Tam Hin bên Bit giáo, cha phá c vô minh hoc, nên xng là Hin; còn Thp a ã phá c tng phn vô minh, chng c Pht tánh trung o, nên xng là Thánh. Tam Hin bên viên giáo, u phá c tng phn vô minh, mà xng là Hin; còn Thp a Viên giáo ã phá c nhiu phn vô minh, tin sâu vào pháp tánh, mà xng là Thánh.

49

50

Mông Sn Thí Thc Tuy nhiên, do phá c tng phn vô minh nhn i, u là thân chng pháp tánh là bc thâm v i b tát. Nay vi Cc lc tnh ây, có th khin nht thi i (ái ) nghip vãng sanh, li có th chóng siêu lên Tam Hin, Thp Thánh, há không d lm sao? ây toàn là nng ni kinh chú pháp hin mt, gia d pháp viên quán, cm ly c t ca Pht, mi có th mau chng nh th ó! K Tán Pht CHÁNH VN A Di à Pht thân kim sc, Tng ho quang minh vô ng luân, Bch hào uyn chuyn ng tu di Cám mc trng thanh t i hi, Quang trung hóa Pht vô s c, Hóa B tát chúng dic vô biên, T thp bát nguyn chúng sanh, Cu phm hàm linh ng b ngn Nam mô Tây phng Cc lc th gii, i t i bi, A Di à Pht Nam mô A Di à Pht Nam mô i Bi Quán Th Âm B tát Nam mô i Th Chí B tát Nam mô a Tng Vng B tát Nam mô Thanh Tnh i hi chúng B tát. Dch ngha A Di à Pht thân màu vàng Tng tt rc r không ví sánh Lông trng oanh xoay nm núi cao Mt thanh lóng lánh bn b ln 51

Mông Sn Thí Thc Hào quang Hóa Pht không k c Hóa B tát chúng cng không ngn Bn mi tám nguyn chúng sanh Chín phm hàm linh lên bi kia Nam mô Tây phng Cc lc th gii i t i bi tip dn o s A Di à Pht. Nam mô i Bi Quán Th Âm B tát Nam mô i Th Chí B tát Nam mô a Tng Vng B tát Nam mô Thanh Tnh i Hi chúng B tát Bài k khen ngi Pht này, rút ra sách Tnh tu chng nghi, tác gi là ngài Trch Anh pháp s. ( Mun hiu rõ v tiu s ca ngài, xin xem quyn NKHG tr 504 ) Yu gii T câu A Di à ....n.... mt thanh lóng lánh... Bn câu này là tán thán cái báo thân ca c Pht Di à. Vô ng luân: không sánh ví, rng thân Pht tng ho không ai ng bc có th so sánh ng. Bch hào: lông trng, chính gia hai bên chân mày ca Pht A Di à. Nó xoay chiu qua phía hu xon xít ln nh nm hòn núi tu di. Núi Tu di b sâu t mt bin sp xung là tám muôn bn ngàn do tun, li t mt bin nhn lên ti nh là cng tám muôn bn ngàn do tun. Do tun có 3 hng: tiu do tun 40 dm; trung do tun 60 dm; i do tun 80 dm ) b chy giáp vòng núi cng th. Th ch mt tng tt còn vy, hà tt gì c tám vn bn ngàn tng tt na làm sao có th ngh bàn c?

52

Mông Sn Thí Thc Cám mc: Mt thanh. Cám: xanh m. T i hi: bn bin ln, tc bin ln chy vòng ngoài bn mt núi Tu di. Di bin ch mà cc sâu rng, tuyt không sinh cu, nói là trng thanh. Ý nói, c Pht Di à có ôi mt rng mà màu xanh m lóng lánh trong nh bin. Hào quang hóa Pht không k c Hóa B tát chúng cng không ngn Hai câu này là khen ngi s hóa thân Pht rt nhiu không tính k ca c Pht Di à. Trong hào quang có hóa Pht, hóa B tát, là ý nói c Hóa Pht là ch, Hóa B tát là bn. Ch là ch cho Pht Di à và bn là ch cho các B tát Quán Th Âm, i Th Chí v.v... làm th gi. Bn mi tám nguyn chúng sanh, Chín phm hàm linh lên b kia Câu trên là tán dng ch nhân a ca c Pht Di à phát i th nguyn. Câu di là tán thán công c rng khp chúng sanh ca Ngài. Ngài nguyn th tt c chúng sanh ng ng chín phm và ng lên b giác ng gii thoát. Nam mô Tây phng Cc lc th gii i t i bi tip dn o s A Di à Pht. Nam mô A Di à Pht. T trc n ây, vi bao nhiêu công c ã tu, gi ây phi nim Pht Di à cu thc chng. K n là tip tc nim T Thánh. 53

Mông Sn Thí Thc Vn Hi Hng Và Tam Quy Y làm Ph Kit Hi Hng. Ti sao Phi hi hng? Và ý ngha hi hng nh th nào? Hi hng cng nh là phát nguyn vy. Bi vì, có Hnh mà thiu Nguyn, thì chí hng không kiên c nht nh. Do ó, cn phi phát nguyn. Thí nh ngi ra i, nu không có chí nguyn kiên quyt hng n cái mc ích mà mình nhm ti, thì có khi gia ng gp chng ngi, thì không có th vt qua. ôi khi còn thi lui hoc t qua ngã khác. ó bi do nguyn lc không sâu và hnh cng cha tht y . Th nên ngi tu hành cn phi có phát nguyn hi hng vy. Hi hng có 4 ngha: 1. Hi nhân hng qu: Ngha là tu các hnh là nhân tin n thành Pht là qu. Nay tu nhân Tnh , hng v qu Cc lc. 2. Hi tiu hng i: Ngha là các hc gi bên Tiu tha và nhng ngi tu v nhân thiên tha, nay hng v i tha. i vi hành gi tu v pháp môn Tnh , bao nhiêu vic thin ã làm, nay u hi hng v ài sen thng phm. 3. Hi t hng tha: Ngha là nay ta phát tâm làm lành chng vì ch cu li ích cho riêng mình mà còn rng làm li ích cho ht thy chúng sanh. 4. Hi s hng lý: Ngha là hành gi tu bao nhiêu phc thin nh ly Pht, tng kinh, b thí, cúng dng v.v... quyt không chp cht vào nhng vic mình ã làm, mà phi dung hòa gia S và Lý viên dung vô ngi. Có th, thì mi c li lc rt ln. Tip n là ng qu xung tng c bài Sám Nht Tâm. 54

Mông Sn Thí Thc CHÁNH VN Nht tâm quy mng, Cc lc th gii A Di à Pht, nguyn d tnh quang chiu ngã, t th nhip ngã. Ngã kim chánh nim, xng Nh Lai danh, v B o, cu sanh Tnh . Pht tích bn th: nhc hu chúng sanh, dc sanh ngã quc, chí tâm tín nho, xng ngã danh hiu, nãi chí thp nim, nhc bt sanh gi, bt th chánh giác. D th nim Pht nhân duyên, c nhp Nh Lai, i th hi trung, tha Pht t lc, chúng ti tiêu dit, thin cn tng trng, nhc lâm mng chung, t tri thi chí, thân vô bnh kh, tâm bt tham luyn, ý bt iên o, nh nhp thin nh. Pht cp Thánh chúng th chp kim ài, lai nghinh tip ngã, nht nim khonh, sanh Cc lc quc, hoa khai kin Pht, tc vn Pht tha, n khai Pht hu, qung chúng sanh, mãn B nguyn, qung chúng sanh, mãn B nguyn. Dch Ngha: Mt lòng cúi ly c A Di à Pht bên th gii Cc lc. Xin em ánh tnh soi con, th t thâu con. Con nay chính nim, xng danh Nh Lai, vì o B , cu sanh Tnh . Pht xa ã th: nu có chúng sanh, mun sanh nc ta, chm lòng tin a, nhn n mi nim, bng chng vãng sanh, ta không thành Pht. Do nhân duyên nim Pht ây, ng vào trong bin th nguyn ln ca Nh lai. Vâng sc t ca Pht, các ti tiêu dit, cn lành thêm ln. Nu n mng chung, t bit gi n, thân không au kh, tâm chng than tic, ý không iên o nh vào thin nh. 55

Mông Sn Thí Thc Pht và các Thánh chúng, tay cm ài hoa sen vàng n ón tip con, vi chng mt nim, sanh v Cc lc quc. Hoa n thy Pht, lin nghe pht tha ( Pht nói pháp ), chóng m Pht hu. Rng chúng sanh, mãn nguyn B , rng chúng sanh, mãn nguyn B . yu gii Mt lòng cúi ly c A Di à Pht bên th gii Cc lc. Hành gi Tnh mun cu sanh v th gii Cc lc, trc tiên phi ht lòng quy mng cúi ly c Pht A Di à. Hai ch "Mt lòng" là nói lên ý ngha khi hành l hành gi phi thu nhip sáu cn. Không cho sáu thc duyên theo sáu trn. Nht là ý thc không lon ng, nên nói là mt lòng. em ht thân mng hng v nh l c Pht Di à vi mc ích là cu chng Pht qu vy. Xin em ánh tnh soi con, th t thâu con. Ánh tnh là tnh quang, là hào quang chói sáng, biu trng cho trí hu cn bn vn t thanh tnh chiu soi khp pháp gii không h ngn ngi. Cn bn trí này, chúng sanh u sn có. Nay nng ni ánh hào quang ca Pht bên ngoài t xoay chiu ri li ni bn tâm mình. Và luôn sng trong tnh quang soi sáng ó, ngha là hng sng trong chánh nim. Nh th, thì mi tng hp vi ý ngha Vô Lng Quang ca c Pht A Di à vy. T Th: là bn mi tám li th nguyn ca c Pht A Di à. Vi bn moi tám iu i nguyn này, nguyn nào c Pht cng nhm nhm n cu chúng sanh. ó là bi nguyn ca Pht. ó cng là ý ngha luôn nhip h chúng sanh, hay nhip h cho thân tâm ca con vy. 56

Mông Sn Thí Thc Con nay chánh nim, xng danh Nh lai, vì o B , cu sanh Tnh . Chánh nim là mt nim có mt c thân ln tâm hp nht trong giây phút hin tin trong khi c tng. Nói cách khác nim Pht mà tiêu c tp nim ó là chánh nim. Còn nu thân tâm ang tng c mà không có mt mình trong giây phút hin ti, thì ó là tht nim ri. Cho nên, khi tng thuc lòng hay c mt ch, u phi nhip tâm theo tng ch tng c, tuyt i, không nên nh ngh chuyn gì khác. c vy, thì mi tng ng phn nào vi chánh nim. Dù cha c trn vn hoàn toàn. Xng danh Nh Lai là hng nh tng nim Pht. Nim Pht là nim tâm. Nu chúng ta thit thit nim Pht, thì phin não không sanh. Phin não không sanh thì trn lao dt sch. ó mi thc là vì o B . B là giác là vô sanh. Còn vng khi phin não, thì ó là m rng ng sanh t. Nim Pht cu vãng sanh Tnh , nh bum thun gió xuôi theo giòng nc. Nh th, thì con ng sanh t kh au s mau chm dt vy. Pht xa ã th : nu có chúng sanh, mun sanh nc ta, chm lòng tin a, nhn n mi nim, bng chng vãng sanh, ta không thành Pht. ây là nêu lên nhc li li nguyn xa ca Pht cho chúng sanh tin chc. Bn th : là li th xa. Nhc li mt on s, thu xa xa, khi c Pht Di à còn là v quc vng, b tt c ngai vàng in ngc, vinh hoa phú quý, i tu làm v T kheo, tên là Pháp Tng. Ngài Pháp Tng i trc c Pht Th T Ti Vng mà phát bn mi tám li th nguyn, rng khp chúng sanh, ng sanh v Cc lc. Li i nguyn trên là li th nguyn th mi tám trong 48 i nguyn vy. 57

Mông Sn Thí Thc Chm lòng là hoc nim Pht bng cách nim mt i không xen h ; hoc nim bng cách kèm theo công vic siêng tu ; nhn n ít nht là ng khi công chuyn lng xng mà tm rãnh ra vài phút nim Pht, mi ngày nim ly s mi nim, t ng vãng sanh. S d Ngài Pháp Tng nguyn rng : « Ngi mà mi ngày chí tâm mi nim, nu chng vãng sanh, thì ta Pháp Tng này trn thành nguyn di ri, làm gì chng ngôi chánh giác ? » ( NKHG tr 519 ) Thp nim : mi nim, tc là mi hi nim Pht. Ngha là tùy hi ngn, dài ca hành gi, c ht mt hi ( nim c bao nhiêu câu cng c ) là tính mt nim. Nh th, nim mi hi gi là mi nim. Nhng mi câu tùy ting và hi phát ra ni ming nghe vào ni tai, tâm phi chm chú chng di i ó là ct yu ca vic nim Pht. Vy nim mi nim, tc là mi hi. Còn i vi danh hiu ca các v B tát : Quán Âm, Th Chí, a tng, Thanh Tnh, mi hiu nim mt hi. Do nhân duyên nim Pht ây, ng vào trong bin th nguyn ln ca Nh Lai. Vâng sc t ca Pht, các ti tiêu dit, cn lành thêm ln. Nu n mng chung, t bit gi n, thân không au kh, tâm chng tham tic, ý không iên o nh vào thin nh. on vn này nói lên công phu nim Pht ca hành gi ã miên mt sâu dày, nên kt qu c cm nghim tt p nh th. Câu « do nhân duyên nim Pht ây », là nng ý câu trên mà nói. Ngha là do nhân duyên chánh nim Pht nói trên, mà c vào trong bin th nguyn ln. Th nguyn ln ó là gì ? ó là bn mi tám iu nguyn ln ca c T Ph A Di à vy. Bi do mi li nguyn ca c Pht Di à, nguyn nào cng rng ln, 58

Mông Sn Thí Thc nên dùng bin c thí d. « Vâng sc t ca Pht, các ti tiêu dit, cn lành thêm ln », ý nói chúng ta dù hin còn sng ây, nhng nu ngi nào ht lòng tín thành nim Pht, thì cng cm c Pht t gia h, tiêu dit các ti chng ã gây và « cn lành ngày càng thêm ln ». n khi mng chung, bit c gi phút s n, thân tâm an nhiên thanh tnh, nh vào thin nh, trong nháy mt c vãng sanh Cc lc. Pht và các Thánh chúng, tay cm ài hoa, sen vàng n ón tip con, vi chng mt nim, sanh v Cc lc quc. Nh lòng chí thành tha thit nim Pht nói trên, mà cm ng c Pht n tip dn. Pht nói ây, chính là Hóa thân ca c Pht A Di à. Còn nói Thánh chúng là ch cho các v B tát : Quán Th Âm, i Th Chí và Thanh Tnh i Hi nói trên. Ngha là ngi nào nim Pht mà c chánh nim, thì khi duyên i ã mãn, duyên tnh ã c thành thc, thì khi mng chung, t nhiên thy chính tay Pht cm ài sen vàng cùng các hàng Thánh chúng n tip dn v Cc lc. Hi : Hai cõi cách nhau có mi muôn c th gii, làm sao ch có trong mt nim lin sanh sang c ? áp : Nói v « S » ly trí phàm tình mà suy xét, thì ta thy có xa cách ; còn nu lun v « Lý », thì ch trong mt nim, vì tt c mi vn c u trong mt nim hin tin. Do ó, ch trong khy móng tay là chúng ta ã n Cc lc vy. V li, nh hào quang oai thn lc ca Pht tip dn, nên trong mt sát na là sinh sang nc Ngài. iu này, không th ly trí phàm phu mà có th so sánh hiu c vy. Hoa n thy Pht, lin nghe Pht tha ( Pht nói pháp ), chóng m Pht hu. ây là nói hoa n thy c chân thân Pht. 59

Mông Sn Thí Thc Hoa n : hoa bn tâm n ra. Pht tha : là nht Pht tha, tc nh Kinh Pháp Hoa t d xe i bch ngu. Pht hu : là quyn trí, tht trí ca Pht, tc Kinh Pháp Hoa nói : Khai, Th, Ng, Nhp tri kin Pht. Kinh nói : « chúng sanh tuy cha dt ht nghip, nhng nu chí thành nim Pht, thì cng s c ái nghip vãng sanh. c bit ch có cõi Cc lc mi c ái nghip vãng sanh nh th, còn các cõi khác thì không có. Bi ây là do nguyn lc tip dn ca c Pht A Di à ». Khi vãng sanh v Cc lc, thì phm v có chia ra làm 9 bc. Bc Thng Thng phm, thì vi khi mng chung, lin t thy t thân nng trên hoa sen, hoa không xp li thy c cái báo thân ca Pht tám muôn bn ngàn tng tt, mi mi u thy rõ ràng, rng nghe Pht nói pháp v lý Pht tha, lin m mang Pht hu. ( chng qu B , tc vô sanh nhn) Còn tám phm kia thì chng c chóng chng nh th. Nh Thng trung phm, mc dù thy c Báo thân ca Pht, cm hoa n rc, t thân ca mình nng ni hoa mà hoa nó xp li cách by ngày, mi c qu B . Li cách qua mt tiu kip, mi chng vô sanh nhn. Hi : Phm Trung Thng và phm Trung trung, thì khi ngi mng chung ngi cng t thy c Báo thân Pht ó thì sao ? áp : Mc dù c thy Báo thân Pht, mà vi các tng tt, thy chng ng rõ, mãi i n chng hoa n, sau khi nghe Pht tha, thy mi c rõ . Còn ba phm di, khi mng chung dù có Hóa thân Pht, cm hoa n ón, t thân nng sau hoa, nhng chng c thy nghe Hóa thân Pht nói pháp mà ch thy nghe các v B tát Quán Âm v.v... 60

Mông Sn Thí Thc thuyt pháp, i mãi n khi nghip c tnh, hoa mi n, chng ó mi thy tng tt ca Pht. Hi : Khi hoa sen xp li, thân ca ngi vãng sanh có phin là cht hp không ? áp : Hoa là do ni t tâm hóa hin, rng ln không ngn ngi, song nu nghip ca mình cha thanh tnh nên t h có xp li, i vi diu pháp ca c Chân Pht nói, tuy i n chng hoa n mi c thy c Chân Pht ( báo thân ca Pht Di à ) và mi nghe c diu pháp ( Pht tha ca Báo thân Pht nói ), mà trong thi gian hoa cha n, cng c tùy c thng nghe Hóa thân ca ba Thánh thuyt pháp. Hi : ã là nghip cha thanh tnh, thì sao có th vãng sanh ? áp : Pht kia có li nguyn rng ln khó ngh c và cái sc nim ca mình nó khn thit, duyên i ã ht, nên có th vãng sanh. Hi : ã i nghip vãng sanh, mà có khin cho thân chng an không ? áp : Chng có âu, nh cõi Ta bà ây, k mang thân tri cng hng th c cái vui hn ht thy, hung chi có cái sc ca Pht kia nhip trì, thng hn thân tri nhiu lm, nào khá ví d !? ( Nhng câu hi áp trên ây, chúng tôi hoàn toàn y c vào li gii ca quyn NKHG t tr 521- 522 ) Rng chúng sanh mãn nguyn B ây là nguyn b y vy. Pht hu ã m, tc là chng lên chân v pháp thân ca bc s tr B tát, bc ny có th phân thân i làm Pht s c trm ngàn th 61

Mông Sn Thí Thc gii, ng theo cn c mà sanh. Rng chúng sanh là do lòng t bi qung i vô duyên t ca B tát. vô lng vô biên chúng sanh, nhng không thy có mt chúng sanh nào c , ó mi thc s là viên dung mãn nguyn b . Mãn nguyn B , ó là Pht qu. c tng bài sám Nht Tâm xong, k tip hành gi tng bài Tán l Tây Phng.

CHÁNH VN Tán l Tây phng, Cc lc thanh lng, Liên trì cu phm hoa hng, Bo th thành hàng Thng vn thiên nhc kin tng, A Di à Pht i phóng t quang, Hóa o chúng sanh vô lng. Giáng kit tng Hin tin chúng ng ca dng Nguyn sanh an dng Hin tin chúng ng ca dng Nguyn sanh an dng. Tm dch Khen ngi kính ly phng Tây, cõi tnh ti mát vui vy Hoa sen chín phm thm lây Vt báu hàng cây; Tri thng tri nhc vang y Hào quang Pht..., ánh sáng ln thay! Chúng loi không lng hoài Xung im hay..., Hin tin i chúng khen bày: 62

Mông Sn Thí Thc Xin sang nc Ngài Hin tin i chúng khen bày : ng sang nc Ngài. Bài k rn khuyên i chúng

Mông Sn Thí Thc và mng sng gim ln, hi mòn sc kit, xê dch ln v cái cht, khác nào nh cá thiu nc, làm sao có th bi li cho c ? Th là cá s b mc cn cht khô ! Ngh n cn vô thng nhanh chóng, mi ngi t ý thc mà n lc gia công tu hành, khác nào nh la cháy u, phi kíp mau tìm phng dp tt, còn thi gi âu mà hn thua tranh nhau, sng i phóng dt ! ó là li cnh tnh thc nhc ca Pht bng mt bài k ngn gn, nhng nó có mt giá tr tác dng rt ln, nu ngi nào khéo bit li dng thi gian tu hành, thì chóng mau thoát kh vy. Sau ó là tng bài Hi Hng và kt thúc bng tam t quy y. CHÁNH VN Phúng kinh công c thù thng hnh, Vô biên thng phc giai hi hng Ph nguyn pháp gii ch chúng sanh Tc vãng vô lng quang Pht sát Nguyn tiêu tam chng tr phin não Nguyn c trí hu chn minh liu Ph nguyn ti chng tt tiêu tr Th th thng hành B tát o Nguyn sanh Tây phng Tnh trung Cu phm liên hoa vi ph mu Hoa khai kin Pht ng vô sanh Bt thi B tát vi bn l Nguyn d th công c Ph cp nht thit Ngã ng d chúng sanh Giai công thành Pht o. Dch Ngha Phúng kinh công c hnh thù thng 64

CHÁNH VN Th nht d quá, mng dic tùy gim, Nh thiu thy ng, t hu hà lc, i chúng ng cn tinh tn, Nh cu u nhiên, n nim vô thng, Thn vt, phóng dt. Tm dch Ngày nay ã qua, mng sng gim ln Nh cá thiu nc, nào có vui chi ! Mi ngi nên chuyên cn tinh tn Nh la cháy u Hng ngh n vô thng Dè dt ! ch có buông lung ! Bài k trên c rút ra t trong Kinh Xut Diu. Duyên do, Pht thy nhng con cá khi nc tràn ngp, chúng trôi theo dòng nc. Chúng ngh rng, tha lúc nc cha rút xung, thì chúng mình mau mau bi li ngc dòng ra bin c. Nu không gp rút, thì s cht cn. Hai con ráng ht sc tìm cách bi li vt qua c, còn con th ba không may, b ui sc, nên b ngi chài li bt ng. Do chng kin nh th, nên c Pht mi nói ra bài k này, nhm rn nhc i chúng v s vô thng 63

Mông Sn Thí Thc Bao nhiêu phc c u hi hng Nguyn khp pháp gii các chúng sanh Mau qua cõi Pht không ngn mé Nguyn tiêu ba chng dt phin não Nguyn c trí hu rõ ngun chn Nguyn khp ti chng u tiêu tr i i thng hành o B tát Nguyn sanh Tnh phng Tây Hoa sen chín phm là cha m Hoa n thy Pht ng vô sanh B tát bt thi làm bu bn Nguyn em công c này Hng v khp tt c t và chúng sanh u trn thành Pht o. Yu Gii Phúng kinh công c thù thng hnh. Phúng : theo Hán Vit T in ca ông Nguyn vn Khôn gii thích, thì nó có ngha là c thm, dùng li bóng by kích thích ngi. Theo T in Hán Vit ca Thiu Chu gii thích, thì ch phúng có ngha là c sách, c lên cao ging, nh phúng tng : c tng ngâm nga. Nh vy, ch phúng và ch tng có ngha ging nhau. C hai u phi tng thuc lòng và có ging ngâm nga trm bng. Ngc li, ch c, theo tôi, thì cn phi có bn c. Tuy nhiên khi c vn có âm thanh trm bng tùy theo ni dung ca bài kinh mà mình c tng. Kinh : theo ý ngha chung là nhng li Pht dy, ã c ch T kt tp thành ba tng : Kinh, Lut, Lun. Tuy nhiên, nu nói nh th, thì cng cha lt c nói lên ý ngha ca ch Kinh. Kinh nói 65

Mông Sn Thí Thc là kh kinh, gm có hai ngha : kh lý và kh c. Kh lý là hp vi l tht muôn i không thay i. Kh c là hp vi mi trình cn c và thi i. Ngha là phi kh hp mi trào lu t tng ca nhn loi tùy theo mi thi i mà có thích nghi sai khác. Công c : công là công phu, c là lý tánh chân tht. Chúng ta cn phân bit gia công c và phc c khác nhau. Kinh Pháp Bo àn, c Lc T Hu Nng gii thích tng tn v s khác bit này. Qua câu chuyn gia vua Lng Võ và S T B t Ma. T t ma ã tr li dt khoát qua câu hi ca vua Lng Võ v vic lp chùa, cúng dng, to Tng, b thí v.v... T nói : ó không phi là công c mà ch là thuc v phc c. Phc c thuc v hu lu pháp. Công c thuc v vô lu pháp. Vì công c là do dit tr ht vô minh phin não mà c tu thành. Do ó, công c mi tht s là gii thoát, còn phc c ch hng c qu báo tt mà không c gii thoát, vì còn kt dính vào pháp hu vi. Ngc li, công c thì vt ngoài phm trù dính mc ó. Nh vy, nu tng kinh, hiu theo ngha thng, trong khi tng mà hành gi ht lòng chú tâm vào câu kinh ting k, tâm không vng tng ngh chuyn gì khác, thì chính khi ó, hành gi ã dng vng tng và d nhiên là lúc ó không có phin não dy khi. ó là tng kinh có công c. Ngc li, nu tng kinh mà tâm ngh nh mông lung, thì ó ch có chút ít phc c, ch không có công c. Vì tng kinh mà còn có vng tng phin não, thì làm gì có c công c ? ó là nói theo ngha tng kinh hn cuc theo thi khóa. Còn nu nói ngha sâu hn, thì nh Kinh Pháp Hoa ã nói, ngi nào nhn ra và hng sng c vi Tri kin Pht, thì ngi ó mi thc s hng trì tng kinh. c th, mi thc s là thành tu công c trn vn vy. Chính vì c nh th, nên mi nói là thù thng hnh. Vô biên thng phc giai hi hng. Vô biên là không có biên gii b mé. 66

Mông Sn Thí Thc Thng phc : phc không gì có th so sánh. Phc này, nh trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài Tu B hi Pht v phc có ngn mé không ? Pht nói phc không ngn mé. Nhng phi vi iu kin là hành gi phi t n th Tam luân không tch. Tam luân không tch là gì ? Tam luân là ba vic làm, mà nó có liên h mt thit nhau. ó là ngi b thí, vt b thí và k th thí. C ba iu này, khi thc hin, hành gi phi không còn có ý nim ngh n. Làm vi mt tâm th vng lng sáng sut, nh th mi c gi là th không tch. Không tch là tên khác ca Nit bàn hay Chân nh. n ây, thì không còn thy có ngã và pháp. Nh th là hành gi ã trit tiêu T Tng và chng c Tht tng. Phc c trong Kinh Kim cang Bát Nhã nói nh th, mi ng ngha vi công c vô lu. Giai hi hng : u hi hng. Hi hng là nguyn cu cho tt c chúng sanh u c nh th. Ngha là u t n qu v B rt ráo. ó là mc ích cu cánh nhm ti ca ngi tu. S nguyn cu ó cng nói lên cái tâm nguyn i bi ca B tát. B tát thì phi tht hành cái công hnh t li và li tha. Nh th, mi xng danh B tát. Ph nguyn pháp gii ch chúng sanh. Ph nguyn : nguyn khp không còn phân bit gii hn ni thân s nhân ngã. Pháp gii : ch cho Nht tâm, là mt bn th trùm khp muôn loài. Ch chúng sanh : gm chung 9 cõi và bn loài. Ngha là nói chung là hu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. ây là li nguyn cu mong mun khp ht thy chúng sanh bên ngoài cng nh chúng sanh bên trong tâm thc, thy u ng th nhp vào pháp gii vô tn tng Nh Lai. Tc vãng vô lng quang Pht sát. Tc vãng : chóng qua. 67

Mông Sn Thí Thc Vô lng quang: ánh sáng không lng. Câu này, có liên h i lin vi ý ca câu trên. Ngha là nguyn cho ht thy chúng sanh trong pháp gii, thy u nhanh chóng vãng sanh qua cõi Pht. Vô Lng Quang, tc cõi Cc lc ca c Pht A Di à, vì c Pht Di à còn có danh hiu là Vô Lng Quang. Ch sát ngh là cõi, tc là cõi Pht Di à. Nguyn tiêu tam chng tr phin não. Tam chng : phin não chng, nghip chng và báo chng. Ba chng này có nng lc làm ngn ngi cho s tu hành tin o gii thoát ca hành gi. Nht là i vi phin não chng, tht rt khó tr, khó on. Mun tiêu tr chúng, hành gi phi n lc gia công tu hành già dn và miên mt, mi có th chuyn hóa chúng c. Nói rõ hn, là hành gi phi thng xuyên quán chiu sâu vào ni tâm, nhn din rõ ràng khi nim dy khi. Nên Kinh Viên Giác nói : « Bt úy tham sân khi, duy khng t giác trì ». Ngha là, ngi tu hành không s tham, sân ni lên, mà ch s giác ng ( nhn din ) chm thôi. Vì vô minh vng tng là u mi ca s to nghip. Nu dng vng tng, thì s to nghip không có. Mà không có to nghip, thì s kh au s không có. Do ó, vic chuyn hóa phin não thành B tht là h trng i vi ngi tu hành mong cu gii thoát. Vì h dt phin não chng ri, thì nghip chng và báo chng cng s không còn. Khi n gc ri thì ngn cng phi ngã theo. Nguyn c trí hu chn minh liu. Trí hu i vi ngi tu hành tht là quan trng. Dù hành gi tu bt c pháp môn nào Pht dy, u phi ly trí hu làm gc. Nu thiu trí hu, thì s tu hành ca chúng ta khó t thành s nguyn. Dù ã có nim tin vng chc, nhng hành gi cng cn phi có trí hu ch o hng dn cho nim tin ó i úng theo chân lý. Ngc li, thì ó ch là nim tin mù quáng. Th nên, câu trên, nó mang ý 68

Mông Sn Thí Thc ngha là mong mi cho mi ngi luôn luôn có c trí hu sáng sut bin bit rõ l chánh tà, chân ngy trong s tu hành. Vì có trí hu soi sáng, thì s tu hành mi c m bo khi ri vào con ng tà ngoi. Nh th, thì s tu hành mi có t c kt qu tt p. Ph nguyn ti chng tt tiêu tr. Ph nguyn là mong mun rng khp cho mình và tt c chúng sanh, bao nhiêu ti chng ã vì vô minh bt giác gây to, nay tt c u c tiêu tr. Vì ti li cng là mt chng ngi ln trong s tu hành. Mun cho ti chng không còn, thì trong o Pht có ch dy phng pháp sám hi. Sám hi là n nn ti li ã gây ra. Nguyn t nay tr i không bao gi tái phm. Sám hi cng có cn sâu, S Lý khác nhau. Nhng dù cách nào, mc ích chung cng vn là ty tr dt ht ti li. Ti có ra là do nghip thc vô minh ch ng to thành. Nay có trí hu soi sáng dn ng hành o, thì chc chn, nhng ti li do si mê lm ln gây ra, cng s u c tiêu dit. Th th thng hành B tát o. B tát o là con ng tht vô cùng lý tng, mà hành gi i tha ang tht hành tin bc. ó là mt i l thênh thang rng ln mình ngi, rng ra là tt c muôn loài u c an vui hnh phúc. Mt con ng xuyên sut t phàm phu n Thánh qu. ó là con ng mà hành gi i tha luôn luôn phát nguyn nm ly tay nhau trong vic t hành hóa tha. Mt tâm nguyn rng ln, tt nhiên s t kt qu rng ln. Tâm nguyn ó, không phi ch mt i, mà i i luôn gn gi chúng sanh hóa cu kh chúng sanh. ó là tâm nguyn i Bi mà B tát luôn tht hành. Nguyn sanh Tây phng Tnh trung. 69

Mông Sn Thí Thc ây là iu mong mun thit tha ca hành gi ang tht hành tu theo pháp môn Tnh . Pháp môn Tnh ly s nim Pht làm chánh. Nim Pht tuy có nhiu cách, nhng cách tht hành d nht mà t hiu qu cao, xa nay, trong Tông môn, ch T Liên Tông thng khuyên hành gi Tnh nên ng dng phng cách Trì Danh Nim Pht. Mc ích ca s nim Pht là t c « Nht tâm bt lon ». Nhng dù hành gi có t c Nht tâm bt lon hay cha, cng u mt lòng hng nguyn cu sanh v Tnh . Vì ni dó chính là quê hng ích thc ca hành gi nim Pht. Cho nên, dù s hành trì nim Pht sâu cn, cao thp có khác nhau, song, tu trung cng ly vic vãng sanh v Cc lc làm tiêu ích chính. Th nên, trong 3 món T lng :Tín, Hành, Nguyn, thì nguyn lc óng mt vai trò ti quan trng cho vic vãng sanh. dù hành gi ã chun b Tín và Hành tht sâu dy miên mt chu áo, nhng nu thiu Nguyn lc chí thành tha thit, thì cng không th c vãng sanh. Vì sao ? Vì có tha thit mun i, thì mình mi n ni c. D nh, bn có sn y tin bc và phng tin các th nh : máy bay, giy thông hành, a ch ni n ch du lch v.v..., nhng bn không có ý chí quyt nh mun i, thì th hi làm sao bn có th n ni ó thng ngon cho c ? Vì th, vic vãng sanh hay không, là tùy ni nguyn lc chí thành tha thit ca hành gi. ó là do hành gi quyt nh chn ly. Cu phm liên hoa vi ph mu. Khác vi cõi Ta bà này, hành gi Tnh khi c vãng sanh v Cc lc, thì thn thc gá vào hoa sen sanh ra. Không phi thai sanh do nghip thc hp vi tinh cha huyt m mà sanh ra. Bên cõi Cc lc, có chín phm hoa sen cao thp khác nhau. S d có s khác bit cao thp ó, là do công phu tu hành nim Pht ca hành gi Tnh cõi này có sai khác. Tuy dù có phm v cao thp, nhng, tt c u gá vào thai sen mà sanh ra, bng cách bin hóa, nên nói 70

Mông Sn Thí Thc là « Liên hoa hóa sanh ». Do ó, nên nói, ly hoa sen làm cha m. Không phi cha m bng xng tht có s giao hp nh cõi này. Hoa khai kin Pht ng vô sanh. Hoa khai là hoa n ngha là khi hoa sen n thì lin thy Pht và t ng lý vô sanh. Vô sanh là chng qu Vô sanh nhn. Qu v này, nu so sánh bên Viên giáo, thì vào qu v S tr. Còn bên Bit giáo là S a. Chng qu v này, tt nhiên hành gi s không còn lui st. Ch có mt con ng tin tu n thành Pht qu mà thôi. B tát bt thi vi bn l. Dù tu hành cõi nào hay bt c trú x o tràng nào, vic liên kt tình bn sen ng tu trong mt ý hng ng lý tng gii thoát, tht ht sc quan trng. Ngi xa nói: "n cm có canh tu hành có bn". Câu nói ó ngm ý khuyn nhc ngi tu nên kt hp vi nhau trong tinh thn yêu thng hòa ái ng tu, ng hc, ng hành, và ng tin bc trên con ng lý tng gii thoát. Bn i, thì còn có s tranh chp hn thua phi trái gây chia r hn thù vi nhau, vì h còn nhm vào mc ích danh li. Ngc li, i vi bn o, nht là i vi nhng ngi ang tht hành noi theo con ng B tát o, thì có khác. Vì tinh thn B tát là luôn luôn th hin tinh thn rng lng bao dung tha th. B tát nhìn ai cng là bn c. B tát không thy ai là k thù. B tát mang tinh thn vì ngi hn vì mình. ó là th hin tình thng cao c, ch có vi con ngi thc s tht hành hnh B tát mà thôi. ó là nhng ngi bn ng hành tng thân quý kính cao p mà ta cn kt giao, và xin nguyn i i không bao gi thi bc. Vì ch có nhng ngi bn ng hành ó, mi em li s ti mát cho ta và mi ngui c an vui hnh phúc ln lao mà thôi. Nguyn d th công c. 71

Mông Sn Thí Thc T trc ti ây, ngha là t khi hành gi bt u hành l cúng thí, n ây, có bao nhiêu công c, xin nguyn em tt c mà hng v chúng sanh, nhng ai còn m chìm trong au kh, thì nh công c này mà hi tâm chuyn ý thit thit tu hành c ht kh. ó là tâm nguyn ca ngi hành l thit tha mong mun vy. Ph cp nht thit. Ph cp là cùng khp, nht thit là tt c muôn loài. Hnh nguyn v tha ca B tát là th. Khi làm mt iu gì hu ích cho mình và ngi, rng ra là muôn loài, vi tâm a công hnh ca B tát, thì cng mun cho tt c u c li ích. ó là tâm nguyn bình ng không phân bit thân s. Mong mun tt c u c an vui hnh phúc. Ngã ng d chúng sanh Giai cng thành Pht o. n ây hành gi nguyn cho mình và tt c chúng sanh u trn thành Pht o. Pht o là con ng tin thng n qu v Pht. ó là mc ích ti hu mà bt c ngi tu hành nào cng u mong mun c nh th. Nhng không phi mong mun suông mà c. Tt c u phi gia công n lc tu hành mi k vng t thành s nguyn. Sau cùng, kt thúc bui hành l bng Tam t quy y. Ba quy y này là nói v Lý quy y Tam bo, ch không phi là S quy y Tam bo. o Pht ch trng S Lý phi viên dung. Nng S hin Lý, hay tc Lý hin S, ó là yu lý ca o Pht. Bt c làm mt vic lành nào, cui cùng cng phi quy v t tánh. Vì ó là ci gc mà mi ngi cn phi tr v. Nu ch bit mt b hng ngoi tìm cu, thì ó là ri vào con ng mê tín. Nng phng tin t cu cánh, ó mi ích thc là tôn ch ca o Pht nhm ti. Do ó, n ây hành gi phi ht lòng quy hng nhn li t tánh 72

Mông Sn Thí Thc Tam bo ca chính mình. ó là iu thc nhc ca ch T, ngi ã bày ra nghi thc tng nim này. T quy y Pht, xin nguyn chúng sanh, th theo o c, phát lòng vô thng. Yu Gii T quy y là tr v nng ta vi ông Pht chính mình. Vì ai ai cng sn có tánh giác thanh tnh sáng sut nh Pht. Nhng vì theo vòng vô minh to nghip ni trôi trong bin sanh t, mà chúng ta quên mt i tánh giác sn có này. Nay ây nh nng theo li Pht dy, mà chúng ta bit c no v, nên phi quyt lòng tr v nhn li gia tài quý báu ca chính mình. ng thi, cng nguyn cho mi loài, nhn rõ lý o cao siêu mà thành tâm phát nguyn rng rãi tu hành tin n o qu Vô Thng vy. T quy y Pháp, xin nguyn chúng sanh, thu rõ Kinh tng, trí hu nh bin. Quy y Pháp là tr v nng ta vi th tánh t bi, bình ng ca chính mình. ây là pháp mu vi diu mà Pht ã t thành và Ngài ã thuyt giáo cho chúng sanh bit d tu hành, chóng c gii thoát. ng thi, cng nguyn cho ht thy muôn loài ng hng v t tánh nhn ra pháp mu vi diu kho báu ó. Có th, thì trí hu ca chúng ta mi khai phát rng ln nh b c bao la không ngn mé. T quy Tng, xin nguyn chúng sanh, thng lý i chúng, ht thy không ngi. Quy y Tng là tr v nng ta vi th tánh thanh tnh hòa hp ca chính mình. Có nhn ra và sng c vi th tánh này, thì mi c gii thoát mi phin não cu trc ô nhim. Bi quên mt tánh th sn có thanh tnh này, nên chúng sanh mãi m nhim 73

Mông Sn Thí Thc duyên trn mà th kh. Nay nh nghe Pháp Pht mà bit ng v. ng thi cng nguyn cho ht thy chúng sanh cùng tt c mi ngi không còn b ngn ngi, bi vng tng iên o vô minh che ngn ph m tánh thanh tnh bn nhiên na. ó là tr v nng ta vi t tánh thanh tnh vy. Biên son xong Ngày 13/ 6/2008 Thích Phc Thái.

74

Information

Microsoft Word - Mong son thi thuc.doc

37 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92488


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531