Read Microsoft Word - Luat DL.doc text version

QUC HI Lut s: 44/2005/QH11

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM Ðc lp - T do - Hnh phúc

QUC HI NC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM Khoá XI, k hp th 7 (T ngày 05 tháng 5 n ngày 14 tháng 6 nm 2005)

LUT DU LCH

Cn c vào Hin pháp nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam nm 1992 ã c sa i, b sung theo Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 nm 2001 ca Quc hi khoá X, k hp th 10; Lut này quy nh v du lch. Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut này quy nh v tài nguyên du lch và hot ng du lch; quyn và ngha v ca khách du lch, t chc, cá nhân kinh doanh du lch, t chc, cá nhân khác có hot ng liên quan n du lch. iu 2. i tng áp dng 1. T chc, cá nhân Vit Nam và t chc, cá nhân nc ngoài hot ng du lch trên lãnh th Vit Nam. 2. C quan, t chc, cá nhân, cng ng dân c có hot ng liên quan n du lch. iu 3. Áp dng pháp lut v du lch 1. Các ch th quy nh ti iu 2 ca Lut này thc hin quy nh ca Lut này và các quy nh có liên quan ca pháp lut Vit Nam. 2. Trng hp iu c quc t mà Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên có quy nh khác vi quy nh ca Lut này thì áp dng quy nh ca iu c quc t ó. Trng hp pháp lut Vit Nam hoc iu c quc t mà Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên không quy nh thì các bên tham gia hot ng du lch c tho thun áp dng tp quán quc t, nu tp quán ó không trái vi nguyên tc c bn ca pháp lut Vit Nam. iu 4. Gii thích t ng Trong Lut này, các t ng di ây c hiu nh sau:

1

1. Du lch là các hot ng có liên quan n chuyn i ca con ngi ngoài ni c trú thng xuyên ca mình nhm áp ng nhu cu tham quan, tìm hiu, gii trí, ngh dng trong mt khong thi gian nht nh. 2. Khách du lch là ngi i du lch hoc kt hp i du lch, tr trng hp i hc, làm vic hoc hành ngh nhn thu nhp ni n. 3. Hot ng du lch là hot ng ca khách du lch, t chc, cá nhân kinh doanh du lch, cng ng dân c và c quan, t chc, cá nhân có liên quan n du lch. 4. Tài nguyên du lch là cnh quan thiên nhiên, yu t t nhiên, di tích lch s vn hoá, công trình lao ng sáng to ca con ngi và các giá tr nhân vn khác có th c s dng nhm áp ng nhu cu du lch, là yu t c bn hình thành các khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ô th du lch. 5. Tham quan là hot ng ca khách du lch trong ngày ti thm ni có tài nguyên du lch vi mc ích tìm hiu, thng thc nhng giá tr ca tài nguyên du lch. 6. ô th du lch là ô th có li th phát trin du lch và du lch có vai trò quan trng trong hot ng ca ô th. 7. Khu du lch là ni có tài nguyên du lch hp dn vi u th v tài nguyên du lch t nhiên, c quy hoch, u t phát trin nhm áp ng nhu cu a dng ca khách du lch, em li hiu qu v kinh t - xã hi và môi trng. 8. im du lch là ni có tài nguyên du lch hp dn, phc v nhu cu tham quan ca khách du lch. 9. Tuyn du lch là l trình liên kt các khu du lch, im du lch, c s cung cp dch v du lch, gn vi các tuyn giao thông ng b, ng st, ng thu, ng hàng không. 10. Sn phm du lch là tp hp các dch v cn thit tho mãn nhu cu ca khách du lch trong chuyn i du lch. 11. Dch v du lch là vic cung cp các dch v v l hành, vn chuyn, lu trú, n ung, vui chi gii trí, thông tin, hng dn và nhng dch v khác nhm áp ng nhu cu ca khách du lch. 12. C s lu trú du lch là c s cho thuê bung, ging và cung cp các dch v khác phc v khách lu trú, trong ó khách sn là c s lu trú du lch ch yu. 13. Chng trình du lch là lch trình, các dch v và giá bán chng trình c nh trc cho chuyn i ca khách du lch t ni xut phát n im kt thúc chuyn i. 14. L hành là vic xây dng, bán và t chc thc hin mt phn hoc toàn b chng trình du lch cho khách du lch. 15. Hng dn du lch là hot ng hng dn cho khách du lch theo chng trình du lch. Ngi thc hin hot ng hng dn c gi là hng dn viên và c thanh toán cho dch v hng dn du lch. 16. Phng tin chuyên vn chuyn khách du lch là phng tin bo m các iu kin phc v khách du lch, c s dng vn chuyn khách du lch theo chng trình du lch.

2

17. Xúc tin du lch là hot ng tuyên truyn, qung bá, vn ng nhm tìm kim, thúc y c hi phát trin du lch. 18. Du lch bn vng là s phát trin du lch áp ng c các nhu cu hin ti mà không làm tn hi n kh nng áp ng nhu cu v du lch ca tng lai. 19. Du lch sinh thái là hình thc du lch da vào thiên nhiên, gn vi bn sc vn hoá a phng vi s tham gia ca cng ng nhm phát trin bn vng. 20. Du lch vn hóa là hình thc du lch da vào bn sc vn hoá dân tc vi s tham gia ca cng ng nhm bo tn và phát huy các giá tr vn hoá truyn thng. 21. Môi trng du lch là môi trng t nhiên và môi trng xã hi nhân vn ni din ra các hot ng du lch. iu 5. Nguyên tc phát trin du lch 1. Phát trin du lch bn vng, theo quy hoch, k hoch, bo m hài hoà gia kinh t, xã hi và môi trng; phát trin có trng tâm, trng im theo hng du lch vn hoá - lch s, du lch sinh thái; bo tn, tôn to, phát huy giá tr ca tài nguyên du lch. 2. Bo m ch quyn quc gia, quc phòng, an ninh, trt t, an toàn xã hi. 3. Bo m li ích quc gia, li ích cng ng, li ích chính áng và an ninh, an toàn cho khách du lch, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch. 4. Bo m s tham gia ca mi thành phn kinh t, mi tng lp dân c trong phát trin du lch. 5. Góp phn m rng quan h i ngoi và giao lu quc t qung bá hình nh t nc, con ngi Vit Nam. 6. Phát trin ng thi du lch trong nc và du lch quc t, tng cng thu hút ngày càng nhiu khách du lch nc ngoài vào Vit Nam. iu 6. Chính sách phát trin du lch 1. Nhà nc có c ch, chính sách huy ng mi ngun lc, tng u t phát trin du lch bo m du lch là ngành kinh t mi nhn ca t nc. 2. Nhà nc có chính sách khuyn khích, u ãi v t ai, tài chính, tín dng i vi t chc, cá nhân trong nc và t chc, cá nhân nc ngoài u t vào các lnh vc sau ây: a) Bo v, tôn to tài nguyên du lch và môi trng du lch; b) Tuyên truyn, qung bá du lch; c) ào to, phát trin ngun nhân lc du lch; d) Nghiên cu, u t, xây dng sn phm du lch mi; ) Hin i hoá hot ng du lch; e) Xây dng kt cu h tng du lch, c s vt cht - k thut du lch, nhp khu phng tin cao cp phc v cho vic vn chuyn khách du lch, trang thit b chuyên dùng hin i cho c s lu trú du lch hng cao và khu du lch quc gia;

3

g) Phát trin du lch ti ni có tim nng du lch vùng sâu, vùng xa, vùng có iu kin kinh t - xã hi khó khn nhm s dng lao ng, hàng hoá và dch v ti ch, góp phn nâng cao dân trí, xoá ói, gim nghèo. 3. Nhà nc b trí ngân sách cho công tác quy hoch; h tr u t xây dng kt cu h tng ô th du lch, khu du lch, im du lch; h tr công tác tuyên truyn, qung bá du lch, bo v, tôn to tài nguyên du lch và môi trng du lch, nghiên cu, ng dng khoa hc và công ngh, ào to, phát trin ngun nhân lc du lch. 4. Nhà nc to iu kin thun li cho ngi nc ngoài, ngi Vit Nam nh c nc ngoài vào Vit Nam du lch; công dân Vit Nam, ngi nc ngoài Vit Nam i du lch trong nc và nc ngoài; bo m quyn và li ích hp pháp ca khách du lch. 5. Nhà nc to iu kin thun li t chc, cá nhân thuc mi thành phn kinh t, các tng lp dân c tham gia hot ng du lch, m rng giao lu hp tác gia du lch Vit Nam vi du lch khu vc và quc t. 6. Nhà nc khuyn khích, to iu kin hình thành qu h tr phát trin du lch t ngun óng góp ca các ch th hng li t hot ng du lch, ngun óng góp t nguyn ca t chc, cá nhân trong nc và nc ngoài. Chính ph quy nh c th chính sách phát trin du lch quy nh ti iu này. iu 7. S tham gia ca cng ng dân c trong phát trin du lch 1. Cng ng dân c có quyn tham gia và hng li ích hp pháp t hot ng du lch; có trách nhim bo v tài nguyên du lch, bn sc vn hoá a phng; gi gìn an ninh, trt t, an toàn xã hi, v sinh môi trng to s hp dn du lch. 2. Cng ng dân c c to iu kin u t phát trin du lch, khôi phc và phát huy các loi hình vn hoá, ngh thut dân gian, ngành, ngh th công truyn thng; sn xut hàng hoá ca a phng phc v khách du lch, góp phn nâng cao i sng vt cht và tinh thn ca ngi dân a phng. iu 8. Hip hi du lch 1. Hip hi du lch c thành lp trên c s t nguyn ca t chc, cá nhân có hot ng du lch, bo v quyn, li ích hp pháp và góp phn thúc y s phát trin ca các thành viên. 2. Hip hi du lch tham gia t chc các hot ng tuyên truyn, qung bá, xúc tin du lch; tham gia xây dng, tuyên truyn, ph bin các quy nh ca pháp lut v du lch. 3. T chc và hot ng ca hip hi du lch c thc hin theo quy nh ca pháp lut v hi. iu 9. Bo v môi trng du lch 1. Môi trng t nhiên, môi trng xã hi nhân vn cn c bo v, tôn to và phát trin nhm bo m môi trng du lch xanh, sch, p, an ninh, an toàn, lành mnh và vn minh. 2. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình ban hành các quy nh nhm bo v, tôn to và phát trin môi trng du lch. 3. y ban nhân dân các cp có bin pháp bo v, tôn to và phát trin môi trng du lch phù hp vi thc t ca a phng. 4. T chc, cá nhân kinh doanh du lch có trách nhim thu gom, x lý các loi cht thi phát sinh trong quá trình hot ng kinh doanh; khc phc tác ng tiêu

4

cc do hot ng ca mình gây ra i vi môi trng; có bin pháp phòng, chng t nn xã hi trong c s kinh doanh ca mình. 5. Khách du lch, cng ng dân c a phng và các t chc, cá nhân khác có trách nhim bo v và gìn gi cnh quan, môi trng, bn sc vn hoá, thun phong m tc ca dân tc; có thái ng x vn minh, lch s nhm nâng cao hình nh t nc, con ngi và du lch Vit Nam. iu 10. Ni dung qun lý nhà nc v du lch 1. Xây dng và t chc thc hin chin lc, quy hoch, k hoch và chính sách phát trin du lch. 2. Xây dng, ban hành và t chc thc hin vn bn quy phm pháp lut, tiêu chun nh mc kinh t - k thut trong hot ng du lch. 3. Tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp lut và thông tin v du lch. 4. T chc, qun lý hot ng ào to, bi dng ngun nhân lc; nghiên cu, ng dng khoa hc và công ngh. 5. T chc iu tra, ánh giá tài nguyên du lch xây dng quy hoch phát trin du lch, xác nh khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ô th du lch. 6. T chc thc hin hp tác quc t v du lch; hot ng xúc tin du lch trong nc và nc ngoài. 7. Quy nh t chc b máy qun lý nhà nc v du lch, s phi hp ca các c quan nhà nc trong vic qun lý nhà nc v du lch. 8. Cp, thu hi giy phép, giy chng nhn v hot ng du lch. 9. Kim tra, thanh tra, gii quyt khiu ni, t cáo và x lý vi phm pháp lut v du lch. iu 11. Trách nhim qun lý nhà nc v du lch 1. Chính ph thng nht qun lý nhà nc v du lch. 2. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng chu trách nhim trc Chính ph thc hin qun lý nhà nc v du lch; ch trì, phi hp vi các c quan nhà nc trong vic thc hin qun l?ý nhà nc v du lch. 3. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình và theo s phân công ca Chính ph có trách nhim phi hp vi c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng trong vic thc hin qun lý nhà nc v du lch. 4. U ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ng (sau ây gi chung là U ban nhân dân cp tnh) trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình và theo s phân cp ca Chính ph có trách nhim thc hin qun lý nhà nc v du lch ti a phng; c th hóa chin lc, quy hoch, k hoch, c ch, chính sách phát trin du lch phù hp vi thc t ti a phng và có bin pháp bo m an ninh, trt t, an toàn xã hi, v sinh môi trng ti khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ô th du lch. iu 12. Các hành vi b nghiêm cm 1. Làm phng hi n ch quyn, li ích quc gia, quc phòng, an ninh, trt t, an toàn xã hi, truyn thng vn hoá, o c, thun phong m tc ca dân tc. 2. Xây dng công trình du lch không theo quy hoch ã c công b. 3. Xâm hi tài nguyên du lch, môi trng du lch.

5

4. Phân bit i x vi khách du lch, thu li bt chính t khách du lch. 5. Tranh giành khách, nài ép khách mua hàng hóa, dch v. 6. Kinh doanh du lch không có giy phép kinh doanh, không có ng ký kinh doanh hoc kinh doanh không úng ngành, ngh, phm vi kinh doanh. 7. S dng t cách pháp nhân ca t chc khác hoc cho ngi khác s dng t cách pháp nhân ca mình hot ng kinh doanh trái pháp lut. 8. Li dng chc v, quyn hn nhn hi l, sách nhiu, gây phin hà cho t chc, cá nhân kinh doanh du lch, khách du lch. Chng II TÀI NGUYÊN DU LCH iu 13. Các loi tài nguyên du lch 1. Tài nguyên du lch gm tài nguyên du lch t nhiên và tài nguyên du lch nhân vn ang c khai thác và cha c khai thác. Tài nguyên du lch t nhiên gm các yu t a cht, a hình, a mo, khí hu, thu vn, h sinh thái, cnh quan thiên nhiên có th c s dng phc v mc ích du lch. Tài nguyên du lch nhân vn gm truyn thng vn hóa, các yu t vn hoá, vn ngh dân gian, di tích lch s, cách mng, kho c, kin trúc, các công trình lao ng sáng to ca con ngi và các di sn vn hoá vt th, phi vt th khác có th c s dng phc v mc ích du lch. 2. Tài nguyên du lch có th thuc s hu nhà nc hoc s hu ca t chc, cá nhân. iu 14. iu tra tài nguyên du lch C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng ch trì, phi hp vi c quan qun lý nhà nc liên quan và U ban nhân dân cp tnh iu tra, ánh giá, phân loi tài nguyên du lch làm cn c xây dng quy hoch phát trin du lch, xác nh và công b các khu du lch, im du lch, tuyn du lch, ô th du lch. iu 15. Nguyên tc bo v, tôn to và phát trin tài nguyên du lch 1. Tài nguyên du lch phi c bo v, tôn to và khai thác hp lý phát huy hiu qu s dng và bo m phát trin du lch bn vng. 2. Nhà nc thng nht qun lý tài nguyên du lch trong phm vi c nc, có chính sách và bin pháp bo v, tôn to và khai thác hp lý tài nguyên du lch. iu 16. Trách nhim qun lý, bo v, tôn to và phát trin tài nguyên du lch 1. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng, các b, c quan ngang b, U ban nhân dân các cp có trách nhim qun lý tài nguyên du lch, phi hp trong vic bo v, khai thác, s dng hp lý và phát trin tài nguyên du lch. 2. C quan nhà nc, t chc, cá nhân s hu, qun lý tài nguyên du lch có trách nhim bo v, u t, tôn to tài nguyên du lch, to iu kin cho khách n tham quan, th hng giá tr ca tài nguyên du lch theo quy nh ca pháp lut.

6

3. Khách du lch, t chc, cá nhân kinh doanh du lch, cng ng dân c có trách nhim bo v tài nguyên du lch. 4. T chc, cá nhân s hu, qun lý tài nguyên du lch có trách nhim phi hp vi c quan nhà nc v du lch có thm quyn trong vic s dng và khai thác tài nguyên du lch cho các mc tiêu kinh t khác, bo m không làm gim hp dn ca tài nguyên du lch. Chng III QUY HOCH PHÁT TRIN DU LCH iu 17. Các loi quy hoch phát trin du lch 1. Quy hoch phát trin du lch là quy hoch ngành, gm quy hoch tng th phát trin du lch và quy hoch c th phát trin du lch. 2. Quy hoch tng th phát trin du lch c lp cho phm vi c nc, vùng du lch, a bàn du lch trng im, tnh, thành ph trc thuc trung ng, khu du lch quc gia. 3. Quy hoch c th phát trin du lch c lp cho các khu chc nng trong khu du lch quc gia, khu du lch a phng, im du lch quc gia có tài nguyên du lch t nhiên. iu 18. Nguyên tc xây dng quy hoch phát trin du lch 1. Phù hp vi chin lc và quy hoch phát trin kinh t - xã hi ca t nc, chin lc phát trin ngành du lch. 2. Bo m ch quyn quc gia, quc phòng, an ninh, trt t, an toàn xã hi. 3. Bo v, phát trin tài nguyên du lch và môi trng, gi gìn và phát huy bn sc vn hoá dân tc. 4. Bo m tính kh thi, cân i gia cung và cu du lch. 5. Phát huy th mnh to ra sn phm du lch c thù ca tng vùng, tng a phng nhm s dng hp lý, hiu qu tài nguyên du lch. 6. Bo m công khai trong quá trình lp và công b quy hoch. iu 19. Ni dung quy hoch phát trin du lch 1. Ni dung quy hoch tng th phát trin du lch bao gm: a) Xác nh v trí, vai trò và li th ca du lch trong phát trin kinh t - xã hi ca a phng, vùng và quc gia; b) Phân tích, ánh giá tim nng, hin trng tài nguyên du lch, th trng du lch, các ngun lc phát trin du lch; c) Xác nh quan im, mc tiêu, tính cht, quy mô phát trin cho khu vc quy hoch; d báo các ch tiêu và lun chng các phng án phát trin du lch; d) T chc không gian du lch; kt cu h tng, c s vt cht - k thut du lch; ) Xác nh danh mc các khu vc, các d án u tiên u t; nhu cu s dng t, vn u t, ngun nhân lc cho du lch;

7

e) ánh giá tác ng môi trng, các gii pháp bo v tài nguyên du lch và môi trng; g) xut c ch, chính sách, gii pháp qun lý, phát trin du lch theo quy hoch. 2. Ngoài nhng ni dung quy nh ti khon 1 iu này, quy hoch c th phát trin du lch còn có các ni dung ch yu sau: a) Phân khu chc nng; b trí mt bng, công trình kt cu h tng, c s vt cht - k thut du lch; phng án s dng t; b) Xác nh danh mc các d án u t và tin u t; c) Phân tích hiu qu kinh t, xã hi và môi trng; d) xut bin pháp qun lý, thc hin quy hoch. iu 20. Thm quyn lp, phê duyt, quyt nh quy hoch phát trin du lch 1. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng ch trì t chc lp quy hoch tng th phát trin ngành, vùng du lch, a bàn du lch trng im, khu du lch quc gia trình Chính ph, Th tng Chính ph phê duyt theo thm quyn. 2. y ban nhân dân cp tnh t chc lp quy hoch tng th phát trin du lch ca tnh, thành ph trc thuc trung ng trình Hi ng nhân dân cùng cp quyt nh sau khi có ý kin ca c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng. Quy hoch c th ca khu chc nng trong khu du lch quc gia, khu du lch a phng, im du lch quc gia có tài nguyên du lch t nhiên do U ban nhân dân cp tnh quyt nh sau khi có ý kin ca c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng. 3. C quan nào có thm quyn phê duyt, quyt nh quy hoch phát trin du lch thì có thm quyn phê duyt, quyt nh iu chnh quy hoch phát trin du lch. iu 21. Qun lý và t chc thc hin quy hoch phát trin du lch 1. Sau khi quy hoch phát trin du lch c phê duyt, quyt nh, c quan lp quy hoch phát trin du lch có trách nhim công b, cung cp thông tin v quy hoch các t chc, cá nhân liên quan trin khai thc hin và tham gia giám sát vic thc hin quy hoch. 2. Vic lp, thc hin d án phát trin du lch, d án có nh hng n tài nguyên du lch và các d án khác có liên quan n du lch phi phù hp vi quy hoch phát trin du lch ã c c quan nhà nc có thm quyn phê duyt, quyt nh và phi có ý kin ca c quan nhà nc v du lch có thm quyn. 3. U ban nhân dân cp tnh xác nh qu t dành cho công trình, kt cu h tng du lch, c s vt cht - k thut du lch trong ô th du lch, khu du lch, im du lch theo quy hoch ã c phê duyt, quyt nh và công b; không giao, cho thuê t i vi d án u t trái quy hoch, d án u t có nh hng tiêu cc n tài nguyên du lch và môi trng. 4. Mi t chc, cá nhân có trách nhim thc hin nghiêm chnh quy hoch phát trin du lch ã c phê duyt, quyt nh; không ln chim mt bng, s dng trái phép t ã c quy hoch cho phát trin du lch.

8

Chng IV KHU DU LCH, IM DU LCH, TUYN DU LCH VÀ Ô TH DU LCH Mc 1 Khu du lch, im du lch, tuyn du lch iu 22. Xp hng khu du lch, im du lch, tuyn du lch Khu du lch, im du lch, tuyn du lch c xp hng cp quc gia hoc cp a phng cn c vào quy mô, mc thu hút khách du lch, kh nng cung cp và cht lng dch v. iu 23. iu kin c công nhn là khu du lch 1. Khu du lch có các iu kin sau ây c công nhn là khu du lch quc gia: a) Có tài nguyên du lch c bit hp dn vi u th v cnh quan thiên nhiên, có kh nng thu hút lng khách du lch cao; b) Có din tích ti thiu mt nghìn héc ta, trong ó có din tích cn thit xây dng các công trình, c s dch v du lch phù hp vi cnh quan, môi trng ca khu du lch; trng hp c bit mà din tích nh hn thì c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng trình th tng chính ph xem xét, quyt nh; c) Có kt cu h tng, c s vt cht - k thut du lch ng b, có kh nng bo m phc v ít nht mt triu lt khách du lch mt nm, trong ó có c s lu trú và dch v du lch cn thit phù hp vi c im ca khu du lch. 2. Khu du lch có các iu kin sau ây c công nhn là khu du lch a phng: a) Có tài nguyên du lch hp dn, có kh nng thu hút khách du lch; b) Có din tích ti thiu hai trm héc ta, trong ó có din tích cn thit xây dng các công trình, c s dch v du lch; c) Có kt cu h tng, c s vt cht - k thut du lch, c s lu trú và dch v du lch cn thit phù hp vi c im ca a phng, có kh nng bo m phc v ít nht mt trm nghìn lt khách du lch mt nm. iu 24. iu kin c công nhn là im du lch 1. im du lch có các iu kin sau ây c công nhn là im du lch quc gia: a) Có tài nguyên du lch c bit hp dn i vi nhu cu tham quan ca khách du lch; b) Có kt cu h tng và dch v du lch cn thit, có kh nng bo m phc v ít nht mt trm nghìn lt khách tham quan mt nm. 2. im du lch có các iu kin sau ây c công nhn là im du lch a phng: a) Có tài nguyên du lch hp dn i vi nhu cu tham quan ca khách du lch; b) Có kt cu h tng và dch v du lch cn thit, có kh nng bo m phc v ít nht mi nghìn lt khách tham quan mt nm.

9

iu 25. iu kin c công nhn là tuyn du lch 1. Tuyn du lch có các iu kin sau ây c công nhn là tuyn du lch quc gia: a) Ni các khu du lch, im du lch, trong ó có khu du lch, im du lch quc gia, có tính cht liên vùng, liên tnh, kt ni vi các ca khu quc t; b) Có bin pháp bo v cnh quan, môi trng và c s dch v phc v khách du lch dc theo tuyn. 2. Tuyn du lch có các iu kin sau ây c công nhn là tuyn du lch a phng: a) Ni các khu du lch, im du lch trong phm vi a phng; b) Có bin pháp bo v cnh quan, môi trng và c s dch v phc v khách du lch dc theo tuyn. iu 26. H s ngh công nhn khu du lch, im du lch, tuyn du lch 1. H s ngh công nhn khu du lch gm có: a) T trình ngh công nhn khu du lch ca c quan nhà nc v du lch có thm quyn; b) Báo cáo quy hoch tng th hoc quy hoch c th phát trin khu du lch kèm theo quyt nh ca c quan qun lý nhà nc có thm quyn quy nh ti iu 20 ca Lut này. 2. H s ngh công nhn im du lch gm có: a) T trình ngh công nhn im du lch ca c quan nhà nc v du lch có thm quyn; b) Bn thuyt minh v im du lch ngh công nhn. 3. H s ngh công nhn tuyn du lch gm có: a) T trình ngh công nhn tuyn du lch ca c quan nhà nc v du lch có thm quyn; b) Bn v tuyn du lch theo t l 1/1.500.000 i vi tuyn du lch quc gia; t l 1/100.000 i vi tuyn du lch a phng và bn thuyt minh v tuyn du lch ngh công nhn. iu 27. Thm quyn công nhn khu du lch, im du lch, tuyn du lch 1. Th tng Chính ph quyt nh công nhn khu du lch quc gia, im du lch quc gia, tuyn du lch quc gia theo ngh ca c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng.? 2. Ch tch y ban nhân dân cp tnh quyt nh công nhn khu du lch a phng, im du lch a phng, tuyn du lch a phng theo ngh ca c quan nhà nc v du lch cp tnh. 3. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng công b khu du lch quc gia, im du lch quc gia, tuyn du lch quc gia sau khi có quyt nh công nhn. U ban nhân dân cp tnh công b khu du lch a phng, im du lch a phng, tuyn du lch a phng sau khi có quyt nh công nhn.

10

iu 28. Qun lý khu du lch 1. Ni dung qun lý khu du lch bao gm: a) Qun lý công tác quy hoch và u t phát trin; b) Qun lý hot ng kinh doanh dch v; c) Bo v tài nguyên du lch; bo m v sinh môi trng, trt t, an toàn xã hi; d) Thc hin các quy nh khác ca pháp lut có liên quan. 2. Vic t chc qun lý khu du lch c quy nh nh sau: a) Khu du lch phi thành lp Ban qun lý khu du lch; trng hp khu du lch c giao cho mt doanh nghip là ch u t thì ch u t có trách nhim qun lý khu du lch ó theo ni dung quy nh ti khon 1 iu này; b) Ch tch U ban nhân dân cp tnh quyt nh thành lp Ban qun lý khu du lch trong phm vi ranh gii hành chính ca tnh, thành ph trc thuc trung ng. Trng hp khu du lch thuc ranh gii hành chính hai tnh, thành ph trc thuc trung ng tr lên, Ch tch U ban nhân dân cp tnh thành lp Ban qun lý khu du lch trong phm vi ranh gii hành chính do tnh, thành ph trc thuc trung ng qun lý. Ban qun lý phi hp hot ng theo quy ch qun lý khu du lch do c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng ban hành và quy hoch tng th phát trin khu du lch ã c c quan nhà nc có thm quyn phê duyt. Trng hp khu du lch gn vi khu vc có tài nguyên du lch t nhiên hoc di tích lch s - vn hoá ã có Ban qun lý chuyên ngành thì trong thành phn ca Ban qun lý khu du lch phi có i din ca Ban qun lý chuyên ngành. 3. Khu du lch có tài nguyên du lch thuc thm quyn qun l?ý ca c quan khác ca Nhà nc mà có Ban qun lý chuyên ngành thì Ban qun lý chuyên ngành có trách nhim phi hp vi Ban qun lý khu du lch to iu kin cho vic khai thác, s dng hp lý tài nguyên du lch phc v khách tham quan, du lch. iu 29. Qun lý im du lch Cn c vào quy mô và tính cht ca im du lch, b, c quan ngang b qun lý nhà nc i vi tài nguyên, U ban nhân dân cp tnh quy nh hình thc t chc qun lý, bo m các ni dung sau ây: 1. Bo v, phát trin tài nguyên du lch; bo m v sinh môi trng; 2. To iu kin thun li cho khách du lch n tham quan; 3. Bo m s tham gia ca cng ng dân c vào các hot ng du lch; 4. Gi gìn an ninh, trt t, an toàn xã hi; bo m an toàn cho khách du lch. iu 30. Qun lý tuyn du lch Trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình, U ban nhân dân cp tnh phi hp vi B Giao thông vn ti qun lý tuyn du lch a phng và phn tuyn du lch quc gia thuc a bàn tnh, thành ph trc thuc trung ng, bo m các ni dung sau ây: 1. Bo v an ninh, trt t, an toàn xã hi, cnh quan, môi trng dc theo tuyn du lch; 2. To thun li cho vic tham gia giao thông ca các phng tin chuyên vn chuyn khách du lch;

11

3. Qun lý vic u t, xây dng các c s dch v du lch dc tuyn du lch theo quy hoch ã c c quan nhà nc có thm quyn phê duyt, quyt nh. Mc 2 ô th du lch iu 31. iu kin công nhn ô th du lch ô th có các iu kin sau ây c công nhn là ô th du lch: 1. Có tài nguyên du lch hp dn trong ranh gii ô th hoc trong ranh gii ô th và khu vc lin k; 2. Có c s h tng, c s vt cht - k thut du lch ng b, áp ng nhu cu a dng ca khách du lch; có c cu lao ng phù hp vi yêu cu phát trin du lch; 3. Ngành du lch có v trí quan trng trong c cu kinh t, t t l thu nhp t du lch trên tng thu nhp ca các ngành dch v theo quy nh ca Chính ph. iu 32. H s, th tc, thm quyn công nhn ô th du lch 1. H s ngh công nhn ô th du lch bao gm: a) T trình ngh công nhn ô th du lch ca U ban nhân dân cp tnh trình Th tng Chính ph; b) Bn sao quy hoch tng th phát trin du lch ca tnh, thành ph trc thuc trung ng; c) án ngh công nhn ô th du lch theo iu kin quy nh ti iu 31 ca Lut này. 2. U ban nhân dân cp tnh trình Th tng Chính ph h s ngh công nhn ô th du lch, ng thi gi h s n B Xây dng và c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng. B Xây dng ch trì, phi hp vi c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng, các c quan hu quan thm nh h s ngh công nhn ô th du lch trình Th tng Chính ph. 3. Th tng Chính ph xem xét, quyt nh công nhn ô th du lch; c quan qun l?ý nhà nc v du lch trung ng công b ô th du lch. iu 33. Qun lý phát trin ô th du lch 1. Vic qun lý? phát trin ô th du lch phi bo m các ni dung sau ây: a) Qun lý quy hoch xây dng ô th theo nh hng phát trin du lch ã c c quan nhà nc có thm quyn phê duyt; b) Qun lý các d án u t phát trin du lch phù hp vi quy hoch; c) Bo v tài nguyên du lch, cnh quan, môi trng; bo m an ninh, trt t, an toàn xã hi; d) Bo m cht lng hàng hoá, dch v cung cp cho khách du lch; ) iu phi các ngun lc ca ô th nhm phc v cho mc tiêu phát trin du lch.

12

2. U ban nhân dân cp tnh ni có ô th du lch xây dng và trình Th tng Chính ph ban hành quy ch qun lý ô th du lch phù hp vi yêu cu bo v tài nguyên du lch, cnh quan, môi trng và nh hng phát trin du lch ca ô th. Chng V KHÁCH DU LCH iu 34. Khách du lch 1. Khách du lch gm khách du lch ni a và khách du lch quc t. 2. Khách du lch ni a là công dân Vit Nam, ngi nc ngoài thng trú ti Vit Nam i du lch trong phm vi lãnh th Vit Nam. 3. Khách du lch quc t là ngi nc ngoài, ngi Vit Nam nh c nc ngoài vào Vit Nam du lch; công dân Vit Nam, ngi nc ngoài thng trú ti Vit Nam ra nc ngoài du lch. iu 35. Quyn ca khách du lch 1. La chn hình thc du lch l hoc du lch theo oàn; la chn mt phn hoc toàn b chng trình du lch, dch v du lch ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch. 2. Yêu cu t chc, cá nhân kinh doanh du lch cung cp thông tin cn thit v chng trình du lch, dch v du lch. 3. c to iu kin thun li v th tc xut cnh, nhp cnh, quá cnh, hi quan, lu trú; c i li trên lãnh th Vit Nam tham quan, du lch, tr nhng khu vc cm. 4. Hng y các dch v du lch theo hp ng gia khách du lch và t chc, cá nhân kinh doanh du lch; c hng bo him du lch và các loi bo him khác theo quy nh ca pháp lut. 5. c i x bình ng, c yêu cu t chc, cá nhân kinh doanh du lch thc hin các bin pháp bo m an toàn v tính mng, sc kho, tài sn khi s dng dch v du lch; c cu tr, cu nn trong trng hp khn cp khi i du lch trên lãnh th Vit Nam. 6. c bi thng thit hi do li ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch gây ra theo quy nh ca pháp lut. 7. Khiu ni, t cáo, khi kin hành vi vi phm pháp lut v du lch. iu 36. Ngha v ca khách du lch 1. Tuân th quy nh ca pháp lut Vit Nam v an ninh, trt t, an toàn xã hi; tôn trng và gi gìn cnh quan thiên nhiên, danh lam thng cnh, môi trng, tài nguyên du lch, bn sc vn hoá, thun phong m tc ni n du lch. 2. Thc hin ni quy, quy ch ca khu du lch, im du lch, ô th du lch, c s lu trú du lch.? 3. Thanh toán tin dch v theo hp ng và các khon phí, l phí theo quy nh ca pháp lut. 4. Bi thng thit hi do li ca mình gây ra cho t chc, cá nhân kinh doanh du lch theo quy nh ca pháp lut.

13

iu 37. Bo m an toàn cho khách du lch 1. C quan nhà nc trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình có trách nhim áp dng các bin pháp cn thit phòng nga ri ro, bo m an toàn tính mng, sc kho, tài sn ca khách du lch và ngn chn nhng hành vi nhm thu li bt chính t khách du lch. 2. Trong trng hp khn cp, c quan nhà nc có thm quyn kp thi có bin pháp cu h, cu nn cn thit hn ch n mc thp nht thit hi i vi khách du lch. 3. Khu du lch, im du lch, ô th du lch có các bin pháp phòng tránh ri ro và t chc b phn bo v, cu h, cu nn, cp cu cho khách du lch. 4. T chc, cá nhân kinh doanh du lch có trách nhim thông báo kp thi cho khách du lch v trng hp khn cp, dch bnh và các nguy c có th gây nguy him cho khách du lch; áp dng các bin pháp cn thit và phi hp vi các c quan có liên quan trong vic cu h, cu nn, cp cu cho khách du lch.

Chng VI KINH DOANH DU LCH Mc 1 Quy nh chung v kinh doanh du lch iu 38. Ngành, ngh kinh doanh du lch Kinh doanh du lch là kinh doanh dch v, bao gm các ngành, ngh sau ây: 1. Kinh doanh l hành; 2. Kinh doanh lu trú du lch; 3. Kinh doanh vn chuyn khách du lch; 4. Kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch; 5. Kinh doanh dch v du lch khác. iu 39. Quyn ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch 1. La chn ngành, ngh kinh doanh du lch; ng ký mt hoc nhiu ngành, ngh kinh doanh du lch. 2. c Nhà nc bo h hot ng kinh doanh du lch hp pháp. 3. T chc, tham gia các hot ng xúc tin du lch; c a vào danh mc qung bá chung ca ngành du lch. 4. Tham gia hip hi, t chc ngh nghip v du lch trong nc và nc ngoài. iu 40. Ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch 1. Thành lp doanh nghip, ng ký kinh doanh theo quy nh ca pháp lut. 2. Kinh doanh du lch theo úng ni dung trong giy ng ký kinh doanh, giy phép kinh doanh du lch i vi ngành, ngh cn có giy phép.

14

3. Thông báo bng vn bn vi c quan nhà nc v du lch có thm quyn thi im bt u kinh doanh hoc khi có thay i ni dung trong giy ng ký kinh doanh, giy phép kinh doanh du lch. 4. Thông tin rõ ràng, công khai, trung thc s lng, cht lng, giá c các dch v, hàng hoá cung cp cho khách du lch; thc hin y các ngha v ã cam kt vi khách du lch; bi thng thit hi cho khách du lch do li ca mình gây ra. 5. áp dng bin pháp bo m an toàn tính mng, sc kho, tài sn ca khách du lch; thông báo kp thi cho c quan có thm quyn v tai nn hoc nguy him, ri ro có th xy ra i vi khách du lch. 6. Thc hin ch báo cáo, thng kê, k toán, lu tr h s, tài liu theo quy nh ca pháp lut. iu 41. Chi nhánh, vn phòng i din ca doanh nghip du lch Vit Nam nc ngoài Vic thành lp chi nhánh, vn phòng i din ca doanh nghip du lch Vit Nam nc ngoài thc hin theo quy nh ca pháp lut Vit Nam, pháp lut ca nc s ti, phù hp vi iu c quc t mà Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên. Doanh nghip du lch Vit Nam có chi nhánh, vn phòng i din nc ngoài chu trách nhim trc pháp lut Vit Nam và pháp lut nc s ti v hot ng ca chi nhánh, vn phòng i din. iu 42. Chi nhánh, vn phòng i din ca doanh nghip du lch nc ngoài ti Vit Nam Vic thành lp và hot ng ca chi nhánh, vn phòng i din ca doanh nghip du lch nc ngoài ti Vit Nam c thc hin theo quy nh ca Chính ph. Mc 2 Kinh doanh l hành iu 43. Doanh nghip kinh doanh l hành 1. T chc, cá nhân kinh doanh l hành phi thành lp doanh nghip. 2. Doanh nghip kinh doanh l hành bao gm doanh nghip kinh doanh l hành ni a và doanh nghip kinh doanh l hành quc t. 3. Doanh nghip kinh doanh l hành quc t c kinh doanh l hành ni a. Doanh nghip kinh doanh l hành ni a không c kinh doanh l hành quc t. iu 44. iu kin kinh doanh l hành ni a 1. Có ng ký kinh doanh l hành ni a ti c quan ng ký kinh doanh có thm quyn. 2. Có phng án kinh doanh l hành ni a; có chng trình du lch cho khách du lch ni a. 3. Ngi iu hành hot ng kinh doanh l hành ni a phi có thi gian ít nht ba nm hot ng trong lnh vc l hành.

15

iu 45. Quyn và ngha v ca doanh nghip kinh doanh l hành ni a Ngoài các quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này, doanh nghip kinh doanh l hành ni a có các quyn và ngha v sau ây: 1. Xây dng, qung cáo, bán và t chc thc hin các chng trình du lch cho khách du lch ni a; 2. Mua bo him du lch cho khách du lch ni a trong thi gian thc hin chng trình du lch khi khách du lch có yêu cu; 3. Chp hành, ph bin và hng dn khách du lch tuân th pháp lut, các quy nh ca Nhà nc v an ninh, trt t, an toàn xã hi, bo v môi trng, gi gìn bn sc vn hoá và thun phong m tc ca dân tc, quy ch ni n du lch; 4. S dng hng dn viên hng dn cho khách du lch khi khách có yêu cu hng dn viên; chu trách nhim v hot ng ca hng dn viên trong thi gian hng dn khách du lch theo hp ng vi doanh nghip. iu 46. iu kin kinh doanh l hành quc t 1. Có giy phép kinh doanh l hành quc t do c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng cp. 2. Có phng án kinh doanh l hành; có chng trình du lch cho khách du lch quc t theo phm vi kinh doanh c quy nh ti khon 1 iu 47 ca Lut này. 3. Ngi iu hành hot ng kinh doanh l hành quc t phi có thi gian ít nht bn nm hot ng trong lnh vc l hành. 4. Có ít nht ba hng dn viên c cp th hng dn viên du lch quc t. 5. Có tin ký qu theo quy nh ca Chính ph. iu 47. Giy phép kinh doanh l hành quc t 1. Giy phép kinh doanh l hành quc t c cp theo phm vi kinh doanh, bao gm: a) Kinh doanh l hành i vi khách du lch vào Vit Nam; b) Kinh doanh l hành i vi khách du lch ra nc ngoài; c) Kinh doanh l hành i vi khách du lch vào Vit Nam và khách du lch ra nc ngoài. 2. Không cp giy phép kinh doanh l hành quc t trong các trng hp sau ây: a) Doanh nghip có hot ng kinh doanh l hành trái pháp lut ã b x pht hành chính v hành vi ó trong thi gian cha quá mi hai tháng tính n thi im ngh cp giy phép; b) Doanh nghip b thu hi giy phép kinh doanh l hành quc t trong thi gian cha quá mi hai tháng tính n thi im ngh cp li giy phép. 3. Giy phép kinh doanh l hành quc t b thu hi trong các trng hp sau ây: a) Doanh nghip chm dt hot ng;

16

b) Doanh nghip không kinh doanh l hành quc t trong mi tám tháng liên tc; c) Doanh nghip vi phm nghiêm trng các quy nh ca Lut này; d) Doanh nghip có hành vi vi phm mà pháp lut quy nh phi thu hi giy phép. 4. Vic thu, np l phí cp giy phép kinh doanh l hành quc t c thc hin theo quy nh ca pháp lut v phí và l phí. iu 48. H s, th tc cp giy phép kinh doanh l hành quc t 1. H s ngh cp giy phép kinh doanh l hành quc t bao gm: a) n ngh cp giy phép kinh doanh l hành quc t; b) Bn sao giy ng ký kinh doanh, phng án kinh doanh l hành, chng trình du lch cho khách quc t, giy t chng minh thi gian hot ng ca ngi iu hành hot ng kinh doanh l hành, bn sao th hng dn viên và hp ng ca hng dn viên vi doanh nghip l hành, giy chng nhn tin ký qu. 2. Th tc cp giy phép kinh doanh l hành quc t c quy nh nh sau: a) Doanh nghip gi h s ngh cp giy phép kinh doanh l hành quc t n c quan nhà nc v du lch cp tnh ni doanh nghip t tr s chính; b) Trong thi hn mi ngày làm vic, k t ngày nhn c h s hp l, c quan nhà nc v du lch cp tnh hoàn thành vic thm nh h s và gi vn bn ngh kèm theo h s n c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng xem xét, cp giy phép; trng hp không tiêu chun ngh cp giy phép thì c quan nhà nc v du lch cp tnh thông báo bng vn bn nêu rõ lý do cho doanh nghip bit; c) Trong thi hn mi ngày làm vic, k t ngày nhn c h s và vn bn ngh ca c quan nhà nc v du lch cp tnh, c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng có trách nhim xem xét, cp giy phép kinh doanh l hành quc t cho doanh nghip; trng hp t chi cp giy phép thì phi thông báo bng vn bn, nêu rõ lý do cho c quan nhà nc v du lch cp tnh và doanh nghip bit. iu 49. i giy phép kinh doanh l hành quc t 1. Các trng hp i giy phép kinh doanh l hành quc t bao gm: a) Thay i phm vi kinh doanh l hành quc t; b) Thay i ngi i din theo pháp lut ca doanh nghip; c) Thay i tên doanh nghip, tên giao dch, tên vit tt ca doanh nghip; d) Thay i loi hình doanh nghip. 2. H s ngh i giy phép kinh doanh l hành quc t bao gm: a) n ngh i giy phép kinh doanh l hành quc t; b) Giy phép kinh doanh l hành quc t ã c cp cho doanh nghip; c) Giy t liên quan n các ni dung quy nh ti khon 1 iu này. 3. Th tc i giy phép kinh doanh l hành quc t c quy nh nh sau: a) Trong thi hn ba mi ngày, k t ngày có s thay i mt trong các ni dung quy nh ti khon 1 iu này, doanh nghip gi h s ngh i giy phép kinh doanh l hành quc t n c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng;

17

b) Trong thi hn mi ngày làm vic, k t ngày nhn c h s hp l theo quy nh ti khon 2 iu này, c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng có trách nhim xem xét, i giy phép kinh doanh l hành quc t cho doanh nghip và thông báo cho c quan nhà nc v du lch cp tnh bit. iu 50. Quyn và ngha v ca doanh nghip kinh doanh l hành quc t Ngoài các quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này, doanh nghip kinh doanh l hành quc t còn có các quyn và ngha v sau ây: 1. Kinh doanh l hành i vi khách du lch vào Vit Nam: a) Xây dng, qung cáo, bán và t chc thc hin các chng trình du lch cho khách du lch vào Vit Nam và khách du lch ni a; b) H tr khách du lch làm th tc nhp cnh, xut cnh, quá cnh, hi quan; c) Chp hành, ph bin và hng dn khách du lch tuân th pháp lut và các quy nh ca Nhà nc Vit Nam v an ninh, trt t, an toàn xã hi, bo v môi trng, gi gìn bn sc vn hoá và thun phong m tc ca dân tc; quy ch ni n du lch; d) S dng hng dn viên hng dn cho khách du lch là ngi nc ngoài; chu trách nhim v hot ng ca hng dn viên trong thi gian hng dn khách du lch theo hp ng vi doanh nghip. 2. Kinh doanh l hành i vi khách du lch ra nc ngoài: a) Xây dng, qung cáo, bán và t chc thc hin chng trình du lch cho khách du lch ra nc ngoài và khách du lch ni a; b) Phi mua bo him du lch cho khách du lch Vit Nam ra nc ngoài trong thi gian thc hin chng trình du lch; c) H tr khách du lch làm th tc nhp cnh, xut cnh, quá cnh, hi quan; d) Chp hành, ph bin và hng dn khách du lch tuân th pháp lut và các quy nh ca nc n du lch; ) Có trách nhim qun lý khách du lch theo chng trình du lch ã ký vi khách du lch. iu 51. Doanh nghip kinh doanh l hành có vn u t nc ngoài 1. Doanh nghip nc ngoài c kinh doanh l hành ti Vit Nam theo hình thc liên doanh hoc hình thc khác phù hp vi quy nh và l trình c th trong iu c quc t mà Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên. Trong trng hp liên doanh thì phi liên doanh vi doanh nghip Vit Nam có giy phép kinh doanh l hành quc t. 2. Doanh nghip kinh doanh l hành có vn u t nc ngoài phi bo m các iu kin kinh doanh l hành quc t quy nh ti các khon 2, 3, 4 và 5 iu 46 ca Lut này; có các quyn và ngha v ca doanh nghip kinh doanh l hành quc t quy nh ti các iu 39, 40 và 50 ca Lut này, phù hp vi phm vi kinh doanh l hành quc t ghi trong giy phép u t.

18

iu 52. Hp ng l hành 1. Hp ng l hành là s tho thun gia doanh nghip kinh doanh l hành và khách du lch hoc i din ca khách du lch v vic thc hin chng trình du lch. 2. Hp ng l hành phi c lp thành vn bn. 3. Ngoài ni dung ca hp ng theo quy nh ca pháp lut dân s, hp ng l hành còn có nhng ni dung sau ây: a) Mô t rõ ràng s lng, cht lng, thi gian, cách thc cung cp dch v trong chng trình du lch; b) iu khon loi tr trách nhim trong trng hp bt kh kháng; c) iu kin và trách nhim tài chính liên quan n vic thay i, b sung, hu b hp ng; d) iu khon v bo him cho khách du lch. 4. Khách du lch mua chng trình du lch thông qua i lý l hành thì hp ng l hành là hp ng gia khách du lch và doanh nghip kinh doanh l hành giao i lý, ng thi có ghi tên, a ch ca i lý l hành. iu 53. iu kin kinh doanh i lý l hành 1. Kinh doanh i lý l hành là vic t chc, cá nhân nhn bán chng trình du lch ca doanh nghip kinh doanh l hành cho khách du lch hng hoa hng. T chc, cá nhân kinh doanh i lý l hành không c t chc thc hin chng trình du lch. 2. T chc, cá nhân kinh doanh i lý l hành phi áp ng các iu kin sau ây: a) ng ký kinh doanh i lý l hành ti c quan ng ký kinh doanh có thm quyn; b) Có hp ng i lý vi doanh nghip kinh doanh l hành. iu 54. Hp ng i lý l hành 1. Hp ng i lý l hành phi c lp thành vn bn gia bên giao i lý là doanh nghip kinh doanh l hành và bên nhn i lý là t chc, cá nhân có iu kin quy nh ti im a khon 2 iu 53 ca Lut này. 2. Ni dung ch yu ca hp ng i lý l hành bao gm: a) Tên, a ch ca bên giao i lý và bên nhn i lý; b) Chng trình du lch, giá bán chng trình du lch c giao cho i lý; c) Mc hoa hng i lý; thi im thanh toán gia bên giao i lý và bên nhn i lý; d) Thi hn hiu lc ca hp ng i lý. iu 55. Trách nhim ca bên giao i lý l hành 1. Kim tra, giám sát vic thc hin hp ng ca bên nhn i lý l hành.

19

2. T chc thc hin chng trình du lch do bên nhn i lý l hành bán; chu trách nhim vi khách du lch v chng trình du lch giao cho bên nhn i lý l hành. 3. Hng dn, cung cp cho bên nhn i lý l hành thông tin liên quan n chng trình du lch. iu 56. Trách nhim ca bên nhn i lý l hành 1. Không c sao chép chng trình du lch ca bên giao i lý di bt k hình thc nào. 2. Lp và lu gi h s v chng trình du lch ã bán cho khách du lch. 3. Không c bán chng trình du lch vi giá cao hn giá ca bên giao i lý. 4. Treo bin i lý l hành v trí d nhn bit ti tr s i lý. 5. Thông báo cho c quan nhà nc v du lch cp tnh v thi im bt u hot ng kinh doanh. Mc 3 Kinh doanh vn chuyn khách du lch iu 57. Kinh doanh vn chuyn khách du lch 1. Kinh doanh vn chuyn khách du lch là vic cung cp dch v vn chuyn cho khách du lch theo tuyn du lch, theo chng trình du lch và ti các khu du lch, im du lch, ô th du lch. 2. T chc, cá nhân kinh doanh vn chuyn khách du lch phi ng ký kinh doanh và tuân th các iu kin v kinh doanh vn chuyn khách theo quy nh ca pháp lut. iu 58. iu kin kinh doanh vn chuyn khách du lch 1. Có phng tin chuyên vn chuyn khách du lch t tiêu chun và c cp bin hiu riêng theo quy nh ti iu 59 ca Lut này. 2. S dng ngi iu khin và ngi phc v trên phng tin chuyên vn chuyn khách du lch có chuyên môn, sc kho phù hp, c bi dng v nghip v du lch. 3. Có bin pháp bo m an toàn tính mng, sc kho và tài sn ca khách du lch trong quá trình vn chuyn; mua bo him hành khách cho khách du lch theo phng tin vn chuyn. iu 59. Cp bin hiu cho phng tin chuyên vn chuyn khách du lch 1. Phng tin chuyên vn chuyn khách du lch phi t tiêu chun v an toàn k thut, bo v môi trng, cht lng dch v và c cp bin hiu riêng theo mu thng nht do B Giao thông vn ti ban hành sau khi tha thun vi c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng. 2. B Giao thông vn ti t chc vic cp bin hiu riêng cho phng tin chuyên vn chuyn khách du lch sau khi có ý kin ca c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng.

20

3. Phng tin chuyên vn chuyn khách du lch có bin hiu riêng c u tiên b trí ni dng, ón, tr khách du lch ti bn xe, nhà ga, sân bay, bn cng, khu du lch, im du lch, c s lu trú du lch. iu 60. Quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh vn chuyn khách du lch Ngoài các quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh du lch quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này, t chc, cá nhân kinh doanh vn chuyn khách du lch có các quyn và ngha v sau ây: 1. La chn phng tin vn chuyn khách du lch; 2. Vn chuyn khách du lch theo tuyn, theo hp ng vi khách du lch hoc doanh nghip kinh doanh l hành; 3. Bo m các iu kin quy nh ti iu 58 ca Lut này trong quá trình kinh doanh; 4. Mua bo him hành khách cho khách du lch theo phng tin vn chuyn; 5. Gn bin hiu chuyên vn chuyn khách du lch ni d nhn bit trên phng tin vn chuyn. Mc 4 Kinh doanh lu trú du lch iu 61. T chc, cá nhân kinh doanh lu trú du lch 1. T chc, cá nhân iu kin quy nh ti iu 64 ca Lut này c kinh doanh lu trú du lch. 2. T chc, cá nhân có th kinh doanh lu trú du lch ti mt hoc nhiu c s lu trú du lch. iu 62. Các loi c s lu trú du lch C s lu trú du lch bao gm: 1. Khách sn; 2. Làng du lch; 3. Bit th du lch; 4. Cn h du lch; 5. Bãi cm tri du lch; 6. Nhà ngh du lch; 7. Nhà có phòng cho khách du lch thuê; 8. Các c s lu trú du lch khác. iu 63. Xp hng c s lu trú du lch 1. C s lu trú du lch quy nh ti iu 62 ca Lut này c xp hng theo tiêu chun cht lng, bao gm: a) Khách sn và làng du lch c xp theo nm hng là hng 1 sao, hng 2 sao, hng 3 sao, hng 4 sao, hng 5 sao;

21

b) Bit th du lch và cn h du lch c xp theo hai hng là hng t tiêu chun kinh doanh bit th du lch, cn h du lch và hng t tiêu chun cao cp; c) Bãi cm tri du lch, nhà ngh du lch, nhà có phòng cho khách du lch thuê, c s lu trú du lch khác c xp mt hng t tiêu chun kinh doanh lu trú du lch. 2. Tiêu chun xp hng c s lu trú du lch do c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng ban hành áp dng thng nht trong c nc. 3. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng thm nh, xp hng 3 sao, hng 4 sao, hng 5 sao cho khách sn, làng du lch; hng cao cp cho bit th du lch, cn h du lch. C quan nhà nc v du lch cp tnh thm nh, xp hng 1 sao, hng 2 sao cho khách sn, làng du lch; hng t tiêu chun kinh doanh bit th, cn h du lch; hng t tiêu chun kinh doanh lu trú du lch i vi bãi cm tri, nhà ngh du lch, nhà có phòng cho khách du lch thuê, c s lu trú du lch khác. 4. Vic thu, np và s dng phí xp hng c s lu trú du lch c thc hin theo quy nh ca pháp lut v phí và l phí. 5. Sau ba nm c xp hng, c s lu trú du lch c thm nh công nhn li hng phù hp vi thc trng c s vt cht và dch v ca c s lu trú du lch. iu 64. iu kin kinh doanh lu trú du lch T chc, cá nhân kinh doanh lu trú du lch phi có các iu kin sau ây: 1. Các iu kin chung bao gm: a) Có ng ký kinh doanh lu trú du lch; b) Có bin pháp bo m an ninh, trt t, v sinh môi trng, an toàn, phòng cháy, cha cháy theo quy nh ca pháp lut i vi c s lu trú du lch; 2. Các iu kin c th bao gm: a) i vi khách sn, làng du lch phi bo m yêu cu ti thiu v xây dng, trang thit b, dch v, trình chuyên môn, ngoi ng ca ngi qun lý và nhân viên phc v theo tiêu chun xp hng tng ng i vi mi loi, hng; b) i vi bit th du lch và cn h du lch phi bo m yêu cu ti thiu v trang thit b và mc phc v theo tiêu chun xp hng tng ng i vi mi loi, hng; c) i vi bãi cm tri du lch, nhà ngh du lch, nhà có phòng cho khách du lch thuê, c s lu trú du lch khác phi bo m trang thit b ti thiu t tiêu chun kinh doanh lu trú du lch. iu 65. ng ký hng c s lu trú du lch 1. Trong thi hn ba tháng k t khi bt u hot ng kinh doanh, ch c s lu trú du lch phi gi h s ng ký hng c s lu trú du lch n c quan nhà nc v du lch có thm quyn t chc thm nh, xp hng cho c s lu trú du lch. 2. H s và th tc xp hng c s lu trú du lch do c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng quy nh.

22

iu 66. Quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh lu trú du lch 1. Ngoài các quyn c quy nh ti iu 39 ca Lut này, t chc, cá nhân kinh doanh lu trú du lch có các quyn sau: a) Thuê t chc, cá nhân trong nc hoc nc ngoài qun lý, iu hành và làm vic ti c s lu trú du lch; b) Ban hành ni quy, quy ch ca c s lu trú du lch; c) T chi tip nhn hoc hu b hp ng lu trú i vi khách du lch trong trng hp khách du lch có hành vi vi phm pháp lut, vi phm ni quy, quy ch ca c s lu trú du lch hoc c s lu trú du lch không còn kh nng áp ng hoc khách du lch có yêu cu vt quá kh nng áp ng ca c s lu trú du lch; d) La chn loi hình dch v và sn phm hàng hoá không trái vi quy nh ca pháp lut kinh doanh trong c s lu trú du lch. 2. Ngoài các ngha v c quy nh ti iu 40 ca Lut này, t chc, cá nhân kinh doanh lu trú du lch có các ngha v sau ây: a) Tuân th các quy nh ca pháp lut liên quan n hot ng kinh doanh lu trú du lch và kinh doanh úng ngành, ngh ã ng ký; b) Gn bin tên, loi, hng c s lu trú du lch ã c công nhn và ch c qung cáo úng vi loi, hng ã c c quan nhà nc v du lch có thm quyn công nhn; c) Niêm yt công khai giá bán hàng và dch v, ni quy, quy ch ca c s lu trú du lch bng ting Vit và ting nc ngoài; thông báo rõ vi khách du lch v chng trình khuyn mi ca c s lu trú du lch trong tng thi k; d) Bo m cht lng phc v, cht lng trang thit b n nh, duy trì tiêu chun ca c s lu trú du lch theo úng loi, hng ã c c quan nhà nc v du lch có thm quyn công nhn; ) Thc hin các bin pháp nhm bo m v sinh môi trng, v sinh an toàn thc phm, an toàn thit b; thc hin nghiêm chnh quy nh v phòng cháy, cha cháy, bo m an toàn tính mng, sc kho và tài sn ca khách du lch; e) Thc hin úng quy nh ca c quan qun lý nhà nc v y t khi phát hin khách du lch có bnh truyn nhim; g) Thc hin vic khai báo tm trú cho khách du lch theo quy nh ca pháp lut; h) Bi thng cho khách du lch v thit hi do li ca mình gây ra. 3. Loi c s lu trú du lch quy nh ti các khon 1, 2, 3 và 4 iu 62 ca Lut này ã c công nhn xp hng sao hoc hng cao cp khi kinh doanh hàng hoá, dch v có iu kin không cn phi có giy phép kinh doanh i vi tng hàng hoá, dch v, nhng phi ng ký vi c quan nhà nc có thm quyn trc khi thc hin. Mc 5 Kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch

23

iu 67. Kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch 1. Kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch bao gm u t bo tn, nâng cp tài nguyên du lch ã có; a các tài nguyên du lch tim nng vào khai thác; phát trin khu du lch, im du lch mi; kinh doanh xây dng kt cu h tng du lch, c s vt cht - k thut du lch. 2. T chc, cá nhân kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch phi xây dng d án phù hp vi quy hoch phát trin du lch trình c quan nhà nc có thm quyn phê duyt. 3. Th tc phê duyt d án thc hin theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh khác ca pháp lut có liên quan. iu 68. Quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch Ngoài các quyn và ngha v quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này, t chc, cá nhân kinh doanh phát trin khu du lch, im du lch có các quyn và ngha v sau ây: 1. c hng u ãi u t, c giao t có tài nguyên du lch phù hp vi d án c c quan nhà nc có thm quyn phê duyt theo quy nh ca pháp lut; 2. c thu phí theo quy nh ca pháp lut v phí và l phí; 3. Qun lý, bo v tài nguyên du lch, môi trng, bo m an ninh, trt t, an toàn xã hi; 4. Qun lý kinh doanh dch v theo quy nh ca Lut này và các quy nh khác ca pháp lut có liên quan. Mc 6 Kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch iu 69. Kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch Kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch bao gm kinh doanh l hành, lu trú du lch, vn chuyn khách du lch, n ung, mua sm, th thao, gii trí, thông tin và các dch v khác phc v khách du lch. iu 70. Cp bin hiu t tiêu chun phc v khách du lch 1. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng quy nh tiêu chun và mu bin hiu t tiêu chun phc v khách du lch cho c s kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch. 2. C quan nhà nc v du lch cp tnh thm nh và cp bin hiu t tiêu chun phc v khách du lch cho c s kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch thuc a bàn qun lý. iu 71. Quyn và ngha v ca t chc, cá nhân kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch 1. T chc, cá nhân kinh doanh l hành, lu trú du lch, vn chuyn khách du lch có các quyn, ngha v quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này và các quyn, ngha v tng ng quy nh ti các iu 45, 50, 60 và 66 ca Lut này.

24

2. T chc, cá nhân kinh doanh dch v du lch trong khu du lch, im du lch, ô th du lch không thuc trng hp quy nh ti khon 1 iu này có các quyn, ngha v quy nh ti iu 39 và iu 40 ca Lut này và có các quyn, ngha v sau ây: a) c gn bin hiu t tiêu chun phc v khách du lch; b) c các doanh nghip kinh doanh l hành la chn, a khách du lch n s dng dch v và mua sm hàng hoá; c) Bo m tiêu chun phc v khách du lch trong sut quá trình kinh doanh; d) Chp hành các quy nh ca khu du lch, im du lch, ô th du lch do c quan có thm quyn ban hành. Chng VII HNG DN DU LCH iu 72. Hng dn viên du lch, th hng dn viên du lch 1. Hng dn viên du lch bao gm hng dn viên quc t, hng dn viên ni a. Hng dn viên quc t c hng dn cho khách du lch quc t và khách du lch ni a; hng dn viên ni a c hng dn cho khách du lch ni a là ngi Vit Nam và không c hng dn cho khách du lch là ngi nc ngoài. 2. Th hng dn viên gm th hng dn viên ni a, th hng dn viên quc t. Th hng dn viên có thi hn ba nm và có giá tr trong phm vi toàn quc. iu 73. iu kin hành ngh, tiêu chun cp th hng dn viên 1. Hng dn viên c hành ngh khi có th hng dn viên và có hp ng vi doanh nghip l hành. 2. Ngi có các iu kin sau ây c cp th hng dn viên ni a: a) Có quc tch Vit Nam, thng trú ti Vit Nam, có nng lc hành vi dân s y ; b) Không mc bnh truyn nhim, không s dng các cht gây nghin; c) Có trình trung cp chuyên nghip chuyên ngành hng dn du lch tr lên; nu tt nghip chuyên ngành khác thì phi có chng ch nghip v hng dn du lch do c s ào to có thm quyn cp. 3. Ngi có các iu kin sau ây c cp th hng dn viên quc t: a) Có quc tch Vit Nam, thng trú ti Vit Nam, có nng lc hành vi dân s y ; b) Không mc bnh truyn nhim, không s dng các cht gây nghin; c) Có trình c nhân chuyên ngành hng dn du lch tr lên; nu tt nghip i hc chuyên ngành khác thì phi có chng ch nghip v v hng dn du lch do c s ào to có thm quyn cp; d) S dng thành tho ít nht mt ngoi ng.

25

iu 74. Cp th hng dn viên 1. H s ngh cp th hng dn viên bao gm: a) n ngh cp th hng dn viên; b) S yu lý lch có xác nhn ca U ban nhân dân xã, phng, th trn ni c trú hoc c quan ni công tác; c) Bn sao các giy t quy nh ti im c khon 2 iu 73 ca Lut này i vi ngi ngh cp th hng dn viên ni a và theo im c và im d khon 3 iu 73 ca Lut này i vi ngi ngh cp th hng dn viên quc t; d) Giy khám sc khe do c s y t có thm quyn cp trong thi hn không quá ba tháng tính n thi im np h s; ) Hai nh chân dung 4cm x 6cm chp trong thi gian không quá ba tháng tính n thi im np h s. 2. Trong thi hn mi lm ngày, k t ngày nhn c h s y ngh cp th, c quan nhà nc v du lch cp tnh có trách nhim xem xét, cp th hng dn viên cho ngi ngh; trng hp t chi thì phi tr li cho ngi ngh bng vn bn, nêu rõ lý do. 3. C quan nhà nc v du lch cp tnh t chc cp th hng dn viên du lch quc t và th hng dn viên du lch ni a theo mu do c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng quy nh. iu 75. i, cp li, thu hi th hng dn viên 1. Vic i th hng dn viên c quy nh nh sau: a) Ba mi ngày trc khi th ht hn, hng dn viên phi làm th tc ngh i th hng dn viên mi; b) H s ngh i th hng dn viên gm n ngh i th hng dn viên; giy chng nhn ã qua lp bi dng kin thc nh k cho hng dn viên do c quan nhà nc v du lch có thm quyn cp và bn sao th hng dn viên c; c) Ngi ngh i th hng dn viên np h s cho c quan nhà nc v du lch cp tnh. 2. Vic cp li th hng dn viên c quy nh nh sau: a) Th hng dn viên c cp li trong trng hp b mt hoc b h hng; b) Ngi ngh cp li th hng dn viên np h s gm n ngh cp li th, giy xác nhn b mt th hoc th b h hng kèm theo hai nh quy nh ti im khon 1 iu 74 ca Lut này cho c quan nhà nc v du lch cp tnh. 3. Trong thi hn mi lm ngày, k t ngày nhn c h s y , c quan nhà nc v du lch cp tnh có trách nhim xem xét, i, cp li th hng dn viên cho ngi ngh; trng hp t chi thì phi tr li cho ngi ngh bng vn bn, nêu rõ lý do. 4. Vic thu hi th hng dn viên c quy nh nh sau: a) Hng dn viên b thu hi th nu vi phm mt trong nhng ni dung quy nh ti iu 77 ca Lut này;

26

b) Hng dn viên du lch b thu hi th ch c xem xét cp th sau thi hn sáu tháng, k t ngày b thu hi th. H s và th tc ngh cp th hng dn viên trong trng hp b thu hi c áp dng nh i vi trng hp cp th hng dn viên du lch mi. iu 76. Quyn và ngha v ca hng dn viên 1. Hng dn viên có các quyn sau ây: a) Hng dn khách du lch theo nhim v c giao hoc theo hp ng ã ký vi doanh nghip kinh doanh l hành; b) Tham gia t chc, hip hi ngh nghip v hng dn du lch; c) Nhn lng, thù lao theo hp ng vi doanh nghip kinh doanh l hành; d) Tham gia thi tuyn, công nhn cp bc ngh nghip hng dn viên; ) Trong trng hp khn cp hoc bt kh kháng, c quyn thay i chng trình du lch, iu chnh tiêu chun, dch v ca khách du lch nhng phi báo cáo vi ngi có thm quyn ngay khi iu kin cho phép và chu trách nhim v quyt nh ca mình. 2. Hng dn viên có các ngha v sau ây: a) Tuân th và hng dn khách du lch tuân th pháp lut Vit Nam, ni quy, quy ch ni n tham quan, du lch và tôn trng phong tc, tp quán ca a phng; b) Thông tin v lch trình, chng trình du lch cho khách du lch và các quyn li hp pháp ca khách du lch; c) Hng dn khách du lch theo úng chng trình du lch, có thái vn minh, tn tình và chu áo vi khách; trng hp khách du lch có yêu cu thay i chng trình du lch thì phi báo cáo ngi có thm quyn quyt nh; d) Có trách nhim trong vic bo m an toàn tính mng, sc kho, tài sn ca khách du lch; ) Hot ng úng quy nh ti khon 1 iu 72 ca Lut này; eo th hng dn viên trong khi hng dn du lch; e) Tham gia lp bi dng kin thc nh k cho hng dn viên do c quan nhà nc có thm quyn t chc; g) Bi thng cho khách du lch, doanh nghip kinh doanh l hành v thit hi do li ca mình gây ra. iu 77. Nhng iu hng dn viên du lch không c làm 1. Cung cp thông tin làm phng hi ch quyn quc gia, an ninh, quc phòng, trt t, an toàn xã hi. 2. Có hành vi gây nh hng xu n hình nh, truyn thng, o c, thun phong m tc ca dân tc; làm sai lch giá tr vn hoá, lch s Vit Nam. 3. a khách du lch n khu vc cm. 4. Thu li bt chính t khách du lch; nài ép khách du lch mua hàng hóa, dch v. 5. Tùy tin thay i chng trình du lch, ct gim tiêu chun, dch v ca khách du lch.

27

6. Phân bit i x i vi khách du lch. 7. Cho ngi khác s dng th hng dn viên ca mình hoc s dng th hng dn viên ca ngi khác; s dng th hng dn viên ã ht hn. iu 78. Thuyt minh viên 1. Thuyt minh viên là ngi thuyt minh ti ch cho khách du lch trong phm vi khu du lch, im du lch. 2. Thuyt minh viên phi am hiu kin thc v khu du lch, im du lch, có kh nng giao tip vi khách du lch và ng x vn hoá. 3. C quan nhà nc có thm quyn i vi khu du lch, im du lch quy nh vic ào to, bi dng chuyên môn, nghip v, tiêu chun, cp và thu hi giy chng nhn thuyt minh viên. Chng VIII XÚC TIN DU LCH iu 79. Ni dung xúc tin du lch Nhà nc t chc, hng dn hot ng xúc tin du lch vi các ni dung ch yu sau ây: 1. Tuyên truyn, gii thiu rng rãi v t nc, con ngi Vit Nam, danh lam thng cnh, di tích lch s, di tích cách mng, di sn vn hoá, công trình lao ng sáng to ca con ngi, bn sc vn hoá dân tc cho nhân dân trong nc và cng ng quc t; 2. Nâng cao nhn thc xã hi v du lch, to môi trng du lch vn minh, lành mnh, an toàn, phát huy truyn thng mn khách ca dân tc; 3. Huy ng các ngun lc u t phát trin các ô th du lch, khu du lch, im du lch a dng, c áo, có cht lng cao, mang m bn sc vn hoá dân tc trong c nc, tng vùng và tng a phng; phát trin kt cu h tng, c s vt cht - k thut du lch, a dng hoá và nâng cao cht lng các dch v du lch; 4. Nghiên cu th trng du lch, xây dng sn phm du lch phù hp vi th hiu khách du lch; tuyên truyn, gii thiu sn phm du lch. iu 80. Chính sách xúc tin du lch 1. Nhà nc quy nh c ch phi hp gia c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng và a phng vi các t chc, cá nhân kinh doanh du lch trong vic thc hin hot ng tuyên truyn, qung bá, xúc tin du lch. 2. B, ngành, c quan thông tin i chúng trong phm vi nhim v và quyn hn ca mình có trách nhim phi hp vi c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng t chc hot ng tuyên truyn, qung bá, xúc tin du lch trong nc và nc ngoài. 3. Nhà nc to iu kin thun li cho vic s dng chuyên gia, phng tin thông tin i chúng nc ngoài tham gia vào hot ng tuyên truyn, qung bá nhm nâng cao hình nh t nc, con ngi, du lch Vit Nam. 4. Nhà nc khuyn khích và có bin pháp nhm nâng cao nhn thc v du lch cho các cp, các ngành, các tng lp dân c trong xã hi.

28

iu 81. Hot ng xúc tin du lch ca c quan qun lý nhà nc v du lch 1. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng ch trì, phi hp vi các b, ngành liên quan xây dng chin lc, k hoch, chng trình xúc tin du lch quc gia; ch trì, phi hp vi U ban nhân dân cp tnh, có s tham gia ca các doanh nghip du lch t chc thc hin các hot ng xúc tin du lch trong nc và nc ngoài; iu phi các hot ng xúc tin du lch liên vùng, liên a phng. 2. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng thit lp các vn phòng i din du lch Vit Nam nc ngoài ti các th trng du lch trng im y mnh công tác xúc tin du lch theo quy nh ca Chính ph. 3. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng thành lp c s d liu du lch quc gia và t chc thông tin du lch ti các ca khu quc t. 4. U ban nhân dân cp tnh xây dng k hoch, chng trình xúc tin du lch ca a phng; t chc thc hin các hot ng xúc tin du lch ti a phng; phi hp vi c quan qun lý nhà nc v du lch trung ng và a phng khác trong hot ng xúc tin du lch. iu 82. Hot ng xúc tin du lch ca doanh nghip du lch Các doanh nghip du lch c quyn ch ng hoc phi hp vi các t chc, cá nhân khác tin hành các hot ng xúc tin du lch trong và ngoài nc, tham gia các chng trình xúc tin du lch quc gia. Chi phí hot ng xúc tin qung bá ca doanh nghip c hch toán vào chi phí ca doanh nghip. Chng IX HP TÁC QUC T V DU LCH iu 83. Chính sách hp tác quc t v du lch Nhà nc y mnh hp tác quc t v du lch vi các nc, các t chc quc t trên c s bình ng, cùng có li; phù hp vi pháp lut mi bên, pháp lut và thông l quc t nhm phát trin du lch, gn th trng du lch Vit Nam vi th trng du lch khu vc và th gii, góp phn tng cng quan h hp tác, hu ngh và hiu bit ln nhau gia các dân tc. iu 84. Quan h vi c quan du lch quc gia ca nc ngoài, các t chc du lch quc t và khu vc 1. C quan qun lý nhà nc v du lch trung ng theo chc nng và trong phm vi phân cp thc hin quyn và trách nhim i din cho Vit Nam trong hp tác du lch song phng, a phng vi c quan du lch quc gia ca nc ngoài và trong các t chc du lch quc t và khu vc. 2. Vic t vn phòng i din ca c quan du lch ca nc ngoài, ca t chc du lch quc t và khu vc ti Vit Nam c thc hin theo quyt nh ca Th tng Chính ph. Chng X THANH TRA DU LCH, GII QUYT YÊU CU, KIN NGH CA KHÁCH DU LCH

29

iu 85. Thanh tra du lch 1. Thanh tra du lch thc hin chc nng thanh tra chuyên ngành v du lch. 2. T chc và hot ng ca thanh tra chuyên ngành v du lch c thc hin theo quy nh ca pháp lut. iu 86. Gii quyt yêu cu, kin ngh ca khách du lch 1. Yêu cu, kin ngh ca khách du lch phi c tip nhn và gii quyt kp thi theo quy nh ca pháp lut bo v quyn và li ích hp pháp ca khách du lch. 2. Ti ô th du lch, khu du lch và ni có lng khách du lch ln thì c quan nhà nc v du lch cp tnh t chc vic tip nhn yêu cu, kin ngh ca khách du lch. 3. Yêu cu, kin ngh ca khách du lch c gi n t chc, cá nhân kinh doanh du lch hoc t chc tip nhn yêu cu, kin ngh ca khách du lch quy nh ti khon 2 iu này gii quyt hoc chuyn n c quan nhà nc có thm quyn gii quyt. Trng hp t chc, cá nhân kinh doanh du lch, t chc tip nhn yêu cu, kin ngh ca khách du lch quy nh ti khon 2 iu này không gii quyt hoc khách du lch không ng ý vi vic gii quyt ó thì có quyn khiu ni hoc khi kin theo quy nh ca pháp lut. Chng XI IU KHON THI HÀNH iu 87. iu khon thi hành 1. Lut này có hiu lc t ngày 01 tháng 01 nm 2006. 2. Pháp lnh du lch ngày 08 tháng 02 nm 1999 ht hiu lc k t ngày Lut này có hiu lc. 3. Khu du lch quc gia, ô th du lch ã c công nhn, c s lu trú du lch ã c xp hng, t chc, cá nhân kinh doanh du lch ã c cp giy phép kinh doanh l hành quc t, hng dn viên du lch ã c cp th hng dn viên trc khi Lut này có hiu lc thi hành mà không trái vi quy nh ca Lut này thì vn có hiu lc thi hành; trng hp không có các iu kin theo quy nh ca Lut này thì phi iu chnh cho phù hp. iu 88. Quy nh chi tit và hng dn thi hành Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành Lut này.

CH TCH QUC HI (ã ký) Nguyn Vn An

30

Information

Microsoft Word - Luat DL.doc

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

458469


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531