Read Microsoft Word - 4937_CNTT_Sohuongdan.doc text version

UBND TNH QUNG NGÃI S GIÁO DC VÀ ÀO TO

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

S: 1287/GDT- GDTrH

V/v Hng dn thc hin nhim v CNTT nm hc 2010 - 2011

c lp - T do - Hnh phúc Qung Ngãi, ngày 14 tháng 9 nm 2010

Kính gi: Các n v trong Ngành Nhm y nhanh tin i mi công tác qun lý giáo dc và thc hin công vn s 4937/BGDT-CNTT ngày 18/8/2010 ca B Giáo dc và ào to v vic hng dn thc hin nhim v công ngh thông tin (CNTT) nm hc 2010-2011, S Giáo dc và ào to hng dn trin khai nhim v công ngh thông tin cho nm hc 2010 - 2011 nh sau: I. CÁC NHIM V TRNG TÂM 1. Quán trit vn bn quy phm pháp lut v CNTT Quán trit tinh thn công tác ng dng CNTT và ào to ngun nhân lc CNTT là công tác thng xuyên và lâu dài ca ngành giáo dc, tip tc phát huy các kt qu t c trong các nm qua. Các s GDT t chc quán trit và nâng cao nhn thc, trách nhim n toàn th cán b, giáo viên trong ngành a phng, trc ht cho lãnh o các n v, các c s giáo dc và ào to v tinh thn và ni dung ca các vn bn quan trng sau: a) Quyt nh s 698/Q-TTg ngày 1/6/2009 ca Th tng Chính ph v vic phê duyt K hoch tng th phát trin ngun nhân lc công ngh thông tin n nm 2015 và nh hng n nm 2020; b) Ch th s 55/2008/CT-BGDT ngày 30/9/2008 ca B trng B GDT v tng cng ging dy, ào to và ng dng công ngh thông tin trong ngành giáo dc giai on 2008-2012; c) Ngh nh s 102/2009/N-CP ngày 6 tháng 11 nm 2009 v qun lý u t ng dng CNTT s dng ngun vn ngân sách nhà nc; d) Thông t s 08/2010/TT-BGDT ngày 01/03/2010 quy nh v s dng phn mm t do mã ngun m trong các c s giáo dc; ) Trin khai các vn bn quy phm pháp lut và hng dn v qun lý game online; 2. Xây dng k hoch dy, hc và ng dng CNTT, giai on 20112015

1

Trên c s ni dung c hng dn ti vn bn này các c s giáo dc xây dng k hoch chi tit và trin khai thc hin nhim v CNTT nm hc 2010 ­ 2011 nhm y mnh vic i mi phng pháp ging dy, hc tp và ng dng CNTT mt cách thit thc và hiu qu trong công tác qun lý ca nhà trng và công tác ào to ngun nhân lc v CNTT. Các Phòng GDT báo cáo và xin ý kin ch o, thm nh ca S GDT trc khi trình U ban Nhân dân huyn/thành ph phê duyt v vic xây dng và trin khai các án, d án ng dng CNTT ti a phng, trên tinh thn hiu qu, tit kim, tránh trùng lp và có công ngh hin i, phù hp vi iu kin thc t. 3. Hoàn thành kt ni mng giáo dc Các n v cha kt ni Internet ch ng phi hp cùng vi các Chi nhánh ca Tng công ty Vin thông quân i Viettel hoc VNPT ti Qung Ngãi, hoàn thành kt ni Internet bng thông rng trc tháng 12/2010. Trong quá trình thc hin nên la chn công ngh mi nh : qua sóng di ng bng công ngh 3G (i vi các trng cha th kéo cáp n tn ni) hoc kt ni bng cáp quang FTTH có tc lên n 32 Mbps. 4. Thit lp và s dng h thng e-mail a) Tip tc trin khai h thng e-mail @quangngai.edu.vn phc v công tác qun lý giáo dc chung ca ngành. b) Duy trì a ch e-mail @moet.edu.vn ã cung cp cho các phòng GDT giao dch in t, tip nhn thông báo vn bn t S n cp phòng. Các n v c cán b vn phòng s dng hàng ngày các a ch e-mail này trong công tác trao i thông tin, liên lc vi S, B GDT. c) Mi cán b và giáo viên có ít nht mt a ch e-mail ca ngành, có tên di dng @quangngai.edu.vn. d) Khuyn khích to a ch e-mail cho hc sinh theo tên min ca trng THPT hoc theo tên min riêng ca s GDT, ca phòng GDT. 5. Khai thác website và cung cp ni dung cho website ca B GDT Thng xuyên hng dn, ph bin cho cán b qun lý c s giáo dc, giáo viên, hc sinh khai thác, s dng thông tin trên h thng website ca B GDT, S Giáo dc và ào to ti các a ch www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn, www.quangngai.edu.vn . - Tham gia xây dng các ngun tài nguyên giáo dc, hc liu in t, các th vin in t chia s dùng chung qua Website B, S qua a ch http://edu.net.vn/media. http://quangngai.edu.vn (mc Tài nguyên). Các trng ti các phn mm thông dng, min phí và các hc liu v dùng. ng thi huy ng các n v và giáo viên óng góp tài nguyên giáo dc vào h thng dùng chung. 2

6. T chc hp giao ban, hi tho, ging dy, tp hun và liên kt ào to t xa qua mng giáo dc a) Chun b các iu kin u t trang thit b phc v công tác ào to, tp hun và hp qua web (web conference) và qua in thoi (audio conference) gia các s GDT vi các phòng GDT, c s giáo dc trc thuc. iu cn tránh: Các c s giáo dc không u t phòng hp theo mô hình video (video conference) vì chi phí rt cao, cn sm thit b chuyên dng, cn ng truyn riêng nên t tin và hiu qu thp. b) Các phòng GDT ch ng khai thác ti a h thng hp qua mng giáo dc do B, S cung cp cho các hot ng sau: - Trin khai chng trình liên kt ào to i hc t xa qua mng gia các trung tâm giáo dc thng xuyên vi các trng i hc; Tránh s dng các h thng video vi thit b, ng truyn thuê riêng t tin và kém hiu qu; - ào to, tp hun, bi dng giáo viên thng xuyên và trong dp hè; - Hi tho, hp giao ban, hp ph bin công tác; - D gi ging ca giáo viên; - To lp hc o e-Learning. c) Phát huy li th ca mng giáo dc góp phn trin khai ch trng a thông tin v xã, v thôn bn ca Chính ph, khuyn khích các c s giáo dc khai thác h thng hp qua mng giáo dc h tr phc v cho các hot ng tng t ca U ban Nhân dân và ca c quan ng ti các a phng, nht là nhng vùng khó khn. 7. Khai thác, s dng và dy hc bng mã ngun m Quán trit và trin khai Thông t 08/2010/TT-BGDT ngày 01/03/2010 quy nh v s dng phn mm t do mã ngun m trong các c s giáo dc. T chc tp hun cho cán b, giáo viên và cài t phn mm mã ngun m. C th là: - S dng b phn mm vn phòng Open Office Org áp ng y nhu cu vn phòng và dy tin hc; - Các h iu hành trên nn Linux nh Ubuntu; - Trình duyt web Google Chrome, Firefox; - B gõ ting Vit unikey phiên bn 4.0 tr lên; - S dng phn mm Greenstone trong qun lý th vin s; - Phn mm Moodle qun lý e-Learning; - Phn mm qun lý mng lp hc Mythware, i-Talc ca Intel. Trong nm 2011, S GDT phi hp vi S TTTT thí im a các phn mm mã ngun m nói trên vào chng trình dy môn tin hc chính khoá, 3

tin hc vn phòng lp 11 (hot ng giáo dc ngh ph thông) và cài t cho các máy tính s dng trong mt s trng hc và trong các c quan qun lý giáo dc (có vn bn trin khai c th sau). b) Các c s giáo dc không mua bn quyn Microsoft Office vì B Thông tin và Truyn thông ã mua bn quyn s lng ln và ã cp phép s dng cho ngành giáo dc cp cho các trng s dng (Cc Công ngh thông tin - B GDT chu trách nhim qun lý và cp bn quyn này cho các n v và các trng). 8. y mnh mt cách hp lý vic ng dng công ngh thông tin trong i mi phng pháp dy và hc tng cp hc a) "y mnh vic ng dng CNTT trong trng ph thông nhm i mi phng pháp dy và hc theo hng giáo viên t tích hp CNTT vào tng môn hc thay vì hc trong môn tin hc. Giáo viên các b môn ch ng t son và t chn tài liu và phn mm (mã ngun m) ging dy ng dng CNTT" (Theo Quyt nh s 698/Q-TTg ngày 01/6/2009 ca Th tng Chính ph). Các n v hng dn c th cho giáo viên các môn hc t trin khai vic tích hp, lng ghép vic s dng các công c CNTT vào quá trình dy các môn hc ca mình nhm tng cng hiu qu dy hc qua các phng tin nghe nhìn, kích thích s sáng to và c lp suy ngh, tng cng kh nng t hc, t tìm tòi ca ngi hc. Ví d: Giáo viên b môn dy nhc cn t khai thác, trc tip s dng các phn mm dy nhc phù hp vi ni dung và phng pháp ca môn nhc, không s dng giáo viên tin hc son chng trình dy nhc thay cho giáo viên dy nhc. Giáo viên môn vn có th tích hp dy phng pháp trình bày vn bn. Tng t nh vy vi các môn hc khác; Các trng THPT thc hin nghiêm túc vic trin khai các lp ng dng CNTT trong i mi phng pháp dy hc và kim tra ánh giá (công vn s 1030/GDT-GDTrH ngày 30/7/2010 ca S Giáo dc và ào to). b) Nhm xây dng môi trng hc tp hp dn, thu hút hc sinh n trng và phát huy tính tích cc, ch ng sáng to ca hc sinh, cn y mnh ng dng CNTT bng cách làm phong phú và sinh ng các gi hc, các hot ng ngoi khóa và các hot ng khác nh t chc cho hc sinh t i thu thp tài liu, quay phim chp nh các di tích lch s, các danh nhân thuc a phng làm t liu lch s, a lên website ca trng, ca s GDT. Có th t chc hc sinh tham gia xây dng các bài thuyt trình lch s, a lý, sinh vt cnh,... tùy theo iu kin ca tng a phng, ca tng trng; c) T chc Din àn trên mng giáo viên và hc sinh tho lun bài hc mt cách tích cc, ch ng; d) Các giáo viên cn tích cc, ch ng tham kho và s dng các phn mm ng dng tích hp vào các môn hc trên website http://edu.net.vn/media cùng chia s kinh nghim, trao i hc tp; ) Cn tránh nhm ln khái nim giáo án in t là các bài trình chiu powerpoint. Tham kho mu giáo án ã c a lên mng giáo dc; 4

e) Cn xác nh CNTT là phng tin h tr, nhm nâng cao cht lng dy hc nên hiu qu ca nó ph thuc ch yu vào cách thc s dng ca giáo viên. T ó giáo viên cn tránh lm dng CNTT, gây phn tác dng nh không la chn k ni dung trình chiu, thi gian trình chiu quá nhiu, trình chiu vi âm thanh n ào và vi ch vit có mu sc loè lot, vi ch chy nhy mang tính biu din k thut không cn thit và kích thc ch quá nh. 9. Trin khai chng trình công ngh giáo dc và e-Learning ng dng CNTT trong hc tp và ging dy theo hng ly ngi hc làm trung tâm; tp trung hng dn, nh hng cho ngi hc bit t khai thác và ng dng CNTT vào quá trình hc tp ca bn thân, thay vì ch tp trung vào vic ch o giáo viên ng dng CNTT trrong ging dy, trong tit ging. a) Tip tc trin khai cuc thi "Thit k h s bài ging e-Learning" do B GDT và Qu Laurence S. Ting t chc, vi khu hiu chung "Trong mi hc k, mi giáo viên xây dng ít nht mt bài ging in t". b) To th vin hc liu m: Huy ng giáo viên tham gia óng góp các bài trình chiu, bài ging e-Learning v s GDT. Sau ó s GDT ánh giá, tuyn chn và gi v B GDT (qua Cc CNTT) t chc ánh giá, trao gii thng toàn quc và a lên mng chia s. Theo ó, hc sinh có th khai thác th vin bài ging e-Learning t hc. Trin khai mt h thng th vin in t dùng chung ca ngành. c) Các hot ng v ng dng CNTT trong dy và hc gm: - Son giáo án, bài trình chiu và bài ging in t. - Tích cc áp dng các phn mm h tr dy hc và thí nghim o. d) Tích cc trin khai son bài ging in t bng các phn mm công c e-Learning. Hng dn giáo viên chuyn các bn trình chiu son bng MS powerpoint sang bài ging in t e-Learning theo chun quc t SCORM chia s dùng chung. Khai thác s dng phn mm qun tr h thng hc in t e-Learning (LMS: Learning Management System) bng mã ngun m Moodle. 10. y mnh ng dng CNTT trong iu hành và qun lý giáo dc y mnh ng dng CNTT trong công tác iu hành và qun lý hành chính ti các phòng GDT và các trng hc. C th: a) Trin khai tin hc hoá qun lý trong trng hc theo hng áp dng các h thng phn mm qun lý trc tuyn (online). Theo hng ó, các trng s không phi lo u t server, bo trì và nâng cp h thng, không phi lo tìm kim chuyên viên chuyên trách CNTT vn hành b máy. b) i vi các trng THPT chun b các iu kin v trang thit b và nhân s trin khai thc hin Quyt nh s 979/Q-BGDT ngày 10/3/2010 ca B trng B Giáo dc và ào to v vic trin khai thc hin thng nht phn mm qun lý trng hc VEMIS trong các trng THPT trên toàn quc 5

ngay trong nm hc 2010-2011. m bo vic cung cp kp thi c s d liu ca tng trng v S tng hp c CSDL ca khi THPT khi có yêu cu. Các Phòng GDT tip tc ch o các trng tiu hc, THCS tham gia thí im hoàn thành vic cp nht CSDL úng tin ca D án SREM. c) T chc thông báo min phí trên website ca trng, ca S và qua email kt qu hc tp và rèn luyn ca hc sinh cho ph huynh hc sinh có nhu cu. nhng ni có iu kin, có th trin khai h thng nhn tin kt qu hc tp và rèn luyn (s liên lc in t) vi giá trung bình 500/tin nhn/ngày, tng ng di 15.000/tháng vi quy mô mi ngày phát mt tin nhn. 11. Tp hun, bi dng v CNTT cho giáo viên, cán b qun lý c s giáo dc a) S GDT tng cng t chc ào to, bi dng giáo viên theo phng thc mi qua mng giáo dc hoc qua h thng truyn hình trc tip. b) Cung cp tt c chng trình và tài liu ào to, bi dng cho giáo viên công khai trên website ca s GDT giáo viên có iu kin tham kho và t c trc. Khuyn khích cung cp tài liu bi dng c bn v CNTT giáo viên t nghiên cu, t bi dng. 12. Tip tc trin khai dy tin hc trong nhà trng a) Tip tc trin khai ging dy môn tin hc trong các trng tiu hc, trung hc c s, GDTX nhng ni có iu kin v máy tính, giáo viên. b) Cp nht chng trình, ni dung ging dy theo hng mô un kin thc hin i, thit thc, thay vì dùng mt b chng trình và sách tin hc mt cách cng nhc theo hng dn chung ca S m bo tính thng nht. c) Khuyn khích giáo viên t son giáo án, bài ging và tài liu ging dy ng dng CNTT trong các môn hc. d) Ch o giáo viên và hc sinh s dng phn mm mã ngun m trong và ngoài các gi hc tin hc. 13. Tng cng u t h tng c s CNTT trong trng hc và các s GDT Tng cng u t h tng thit b CNTT phc v cho ng dng CNTT và dy môn tin hc mt cách hiu qu và thit thc. C th: a) H thng tng tác trc tuyn; Bng thông minh tng tác; b) phc v công tác qun lý và iu hành giáo dc, mi trng ít nht có hai máy tính, có máy in, webcam và mt in thoi àm thoi. nhng ni có iu kin, mi t b môn trong trng có máy tính dùng riêng. Cn tp trung ngun nhân lc, kinh phí u t trang thit b CNTT thit yu (máy tính, máy in, máy chiu) cho tt c các trng hc, trên a bàn 6

huyn/thành ph, c bit là các trng vùng khó, trc khi trang b các thit b t tin và ít ph dng. u tiên u t c s h tng: ít nht có 2 máy tính và thit b ngoi vi cho các trng vùng khó khn, các trng mm non u tiên cho giáo viên có iu kin tip cn vi CNTT, tip cn vi Internet và phc v công tác qun lý giáo dc. Khuyn khích u t trang thit b CNTT cho các trng THCS, tiu hc giáo viên ng dng CNTT theo hng tích hp trc tip vào trong các môn hc do mình ging dy. phc v công tác dy môn Tin hc và ng dng CNTT trong qun lý, trong dy và hc các môn hc khác, các trng THPT trang b máy tính ni mng ni b và ni Internet, m bo t l s hc sinh/máy tính nh hn hoc bng 20 ( 20); c) Tng cng công tác bo dng, bo trì nh k h thng máy tính và thit b in t, nh k mt ln/hc k. d) Vi giáo dc mm non, tp trung u t máy tính và kt ni Internet vi mc tiêu chính yu là phc v công tác qun lý, m bo thông tin liên lc và giúp giáo viên bi dng nâng cao nghip v chuyên môn; III. T CHC THC HIN Trên c s hng dn ca S GDT, các Phòng Giáo dc, các n v trc thuc S cn xây dng k hoch c th ch o và trin khai thc hin nhim v nm hc v CNTT; Các Phòng GDT c cán b chuyên trách CNTT có trách nhim tham mu và giúp lãnh o Phòng ch o và ôn c trin khai, tng hp báo cáo gi v S GDT các hot ng v ng dng CNTT, dy và hc CNTT. Trong quá trình thc hin, các c s giáo dc cn phi hp cht ch vi Phòng Giáo dc Trung hc (qua a ch e-mail [email protected] hoc [email protected] ) trong công tác ch o và chuyn giao công ngh. Nu có vn khó khn, vng mc cn báo cáo kp thi v S GDT nhn s ch o gii quyt./. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C

Ni nhn:

- Nh trên ( thc hin);

- Lu: VT, GDTrH, GDTH, GDMN, GDCNTX, KHTC.

< ã ký>

Trn Hu Tháp

7

Information

Microsoft Word - 4937_CNTT_Sohuongdan.doc

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

345904


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531