Read cong bo gia thang 3.doc text version

UBND TNH QUNG NGÃI CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM S XÂY DNG c lp - T do - Hnh phúc S: 225/SXD-HXD&HTKT V/v Công b giá vt liu xây dng tháng 3/2011 trên a bàn tnh Qung Ngãi Qung Ngãi, ngày 05 tháng 4 nm 2011

Kính gi:

- Các S, Ban, ngành tnh; - UBND các huyn, thành ph;

Cn c Ngh nh s 112/2009/N-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph v qun lý chi phí u t xây dng công trình; Cn c Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 ca B Xây dng hng dn lp và qun lý chi phí u t xây dng công trình; Cn c Thông báo s 63/TB-UBND ngày 05/3/2008 ca UBND tnh v Kt lun ca Ch tch UBND tnh ti cuc hp giao ban Ch tch, các Phó Ch tch UBND tnh ngày 03/3/2008. Trên c s mc giá bình quân ca các loi vt liu xây dng ch yu trên th trng tnh Qung Ngãi ti thi im tháng 3 nm 2011 và Biên bn cuc hp thng nht giá vt liu xây dng ngày 01/4/2011 ca liên S Xây dng - Tài chính, S Xây dng công b nh sau: 1. Công b giá vt liu xây dng tháng 3/2011 i vi các công trình xây dng trên a bàn tnh Qung Ngãi; giá vt liu ã bao gm giá mua gc và thu VAT nh Ph lc kèm theo Công vn này. Giá vt liu xây dng n hin trng xây lp i vi các công trình xây dng ti a bàn các huyn, thành ph c xác nh bng giá vt liu xây dng ti ni mua cng vi cc vn chuyn theo qui nh ca Nhà nc. 2. Giá vt liu n hin trng xây dng, c xác nh phù hp vi công trình và gn vi v trí ni xây dng công trình. Giá vt liu phi hp lý và phù hp vi mt bng giá th trng ni xây dng công trình, xác nh trên c s báo giá ca các nhà sn xut, thông tin giá ca nhà cung cp hoc giá ã c áp dng cho công trình khác có cùng tiêu chun v cht lng hoc giá do a phng công b hoc theo chng t, hoá n hp l và phi m bo tính cnh tranh. Trong trng hp vt liu cha có trên th trng hoc các nhà thu t sn xut vt liu xây dng theo yêu cu ca ch u t thì giá vt liu c ly theo mc giá hp lý vi iu kin áp ng c các yêu cu t ra v chng loi, cht lng, s lng, tin cung ng,... và m bo tính cnh tranh. Giá vt liu xây dng n chân công trình quy nh ti các im nêu trên c tham kho, vn dng tính n giá, tính bù tr chênh lch chi phí

1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

vt liu hoc iu chnh giá tr d toán i vi các công trình u t xây dng thuc s hu Nhà nc trên a bàn tnh Qung Ngãi ti thi im tháng 3 nm 2011./.

KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C

Ni nhn:

- Nh trên; - UBND tnh (thay b/c); - B: Xây dng, Tài chính; - Các S: TC, KH&T, GTVT, CT, NN&PTNT; - Kho bc NNQN; - Lu: VT, KT KH QLHXD&HTKT (Tr).

Phan Thanh Hùng

2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Information

cong bo gia thang 3.doc

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97938


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531