Read B?ng giá ca máy t?nh Qu?ng Ngãi nam 2011 text version

UBND TNH QUNG NGÃI

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM

S XÂY DNG S: 1097/SXD-KTKHXD&HT V/v hng dn iu chnh d toán xây dng công trình trên a bàn tnh theo mc lng ti thiu mi t ngày 01/10/2011 theo quy nh ti Ngh nh 70/2011/N-CP.

c lp - T do - Hnh phúc Qung Ngãi, ngày 23 tháng 11 nm 2011

Kính gi: - Các S, Ban ngành tnh; - UBND các huyn, thành ph. Thc hin Công vn s 3164/UBND-CNXD ngày 07/11/2011 ca UBND tnh và Công vn s 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 ca B Xây dng v vic iu chnh d toán xây dng công trình theo mc lng ti thiu mi t 01/10/2011 theo quy nh ti Ngh nh s 70/2011/N-CP. Trên c s Biên bn cuc hp ngày 18/11/2011 do S Xây dng ch trì và các s, ngành liên quan; S Xây dng hng dn iu chnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công i vi các b n giá xây dng công trình ã c quyt nh công b trên a bàn tnh theo mc lng ti thiu mi t ngày 01/10/2011, nh sau: 1. Các cn c pháp lý: Cn c Lut Xây dng ngày 26/11/2003; Cn c Lut s 38/2009/QH12 sa i, b sung mt s iu ca các Lut liên quan n u t xây dng c bn ngày 19/6/2009; Cn c Ngh nh s 112/2009/N-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph v qun lý chi phí u t xây dng công trình; Cn c Ngh nh s 70/2011/N-CP ngày 22/8/2011 ca Chính ph Quy nh mc lng ti thiu vùng i vi ngi lao ng làm vic công ty, doanh nghip, hp tác xã, t hp tác, trang tri, h gia ình, cá nhân và các c quan, t chc có thuê mn lao ng; Cn c Thông t s 23/2011/TT-BLTBXH ngày 16/9/2011 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi hng dn thc hin mc lng ti thiu vùng i vi ngi lao ng làm vic công ty, doanh nghip, hp tác xã, t hp tác, trang tri, h gia ình, cá nhân và các c quan, t chc có thuê mn lao ng. 2. Ni dung iu chnh 2.1. iu chnh d toán chi phí xây dng D toán xây dng công trình c lp theo b n giá xây dng công trình - Phn lp t công b theo Quyt nh s 1024/Q-UBND ngày 23/6/2008 ca Ch tch UBND tnh Qung Ngãi và b n giá xây dng công trình - Phn xây dng công b theo Quyt nh s 1026/Q-UBND ngày 23/6/2008 ca Ch tch UBND tnh Qung Ngãi; ã tính vi mc lng 1

ti thiu là 450.000 ng/tháng, cp bc tin lng AI.8 ban hành theo Ngh nh 205/2004/N-CP ngày 24/12/2004 ca Chính ph iu chnh nh sau: 2.1.1. iu chnh chi phí nhân công Chi phí nhân công trong d toán chi phí xây dng lp theo các b n giá xây dng công trình nêu trên c nhân vi h s iu chnh (KCNC) theo mc lng ti thiu vùng quy nh ti Ngh nh s 70/2011/N-CP. - H s iu chnh nhân công (KCNC) tính theo công thc: LTTM KCNC = LTTG

Trong ó: + LTTM: Lng ti thiu mi theo vùng, quy nh ti Ngh nh 70/2011/N-CP. + LTTG: Lng ti thiu ã tính trong n giá. H s iu chnh (KCNC) theo Bng s 2 - Ph lc s 1. 2.1.2. iu chnh chi phí máy thi công Bng giá ca máy và thit b thi công xây dng công trình trên a bàn tnh Qung Ngãi công b theo Quyt nh s 202/Q-UBND ngày 29/01/2011 ca Ch tch UBND tnh Qung Ngãi (sau ây gi tt là Bng giá ca máy nm 2011) c lp vi mc lng ti thiu vùng IV là 830.000 /tháng và giá nhiên liu, nng lng theo Thông cáo báo chí ca Tng công ty Xng du Vit Nam iu chnh giá các mt hàng xng du t 19 gi ngày 09/8/2010. Chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây dng c iu chnh theo phng pháp bù tr trc tip theo hng dn ti Ph lc s 2. 2.2. iu chnh d toán chi phí kho sát xây dng D toán chi phí kho sát xây dng c lp theo b n giá kho sát xây dng công b theo Quyt nh s 1025/Q-UBND ngày 23/6/2008 ca Ch tch UBND tnh Qung Ngãi, ã tính vi mc lng ti thiu là 450.000 ng/tháng, cp bc tin lng AI.8 ban hành theo Ngh nh 205/2004/NCP ngày 24/12/2004 ca Chính ph c iu chnh nh sau: - Chi phí nhân công trong d toán kho sát xây dng c nhân vi h s iu chnh (KC NC) theo mc lng ti thiu vùng quy nh ti Ngh nh s 70/2011/N-CP. H s iu chnh (KCNC) theo Bng s 2 - Ph lc s 1. - Chi phí máy thi công trong d toán kho sát xây dng c iu chnh theo phng pháp bù tr trc tip ã c hng dn ti im 2.1.2 nêu trên. 2.3. iu chnh d toán chi phí dch v công ích ô th D toán chi phí dch v công ích ô th c lp theo b n giá dch v công ích ô th theo Quyt nh s 217/2008/Q-UBND ngày 07/8/2008 ca Ch tch UBND tnh Qung Ngãi, ã tính vi mc lng ti thiu là 540.000/tháng, cp bc tin lng theo bng lng A.1.5 nhóm II và nhóm III ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N-CP ngày 14/12/2004 ca 2

Chính ph, chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong n giá dch v công ích ô th c tính vi mc lng ti thiu là 540.000/tháng c iu chnh nh sau: - Chi phí nhân công trong d toán chi phí dch v công ích ô th c nhân vi h s iu chnh (KC NC) theo mc lng ti thiu vùng quy nh ti Ngh nh s 70/2011/N-CP. H s iu chnh (KCNC) theo Bng s 2 Ph lc s 1. - Chi phí máy thi công trong d toán chi phí dch v công ích ô th c iu chnh theo phng pháp bù tr trc tip ã c hng dn ti im 2.1.2 nêu trên. 2.4. Mt s khon chi phí khác tính bng nh mc t l (%) trong d toán xây dng công trình c tính theo các quy nh hin hành ca Nhà nc. 2.5. Riêng i vi các d toán lp theo các nh mc d toán ã c B Xây dng công b, Ch u t cn c phng pháp lp giá xây dng công trình iu chnh d toán cho phù hp vi mc lng ti thiu vùng quy nh ti Ngh nh s 70/2011/N-CP ca Chính ph. 2.6. i vi d toán xây dng công trình lp theo các b n giá xây dng công trình do B chuyên ngành công b thì vic iu chnh d toán theo hng dn ca B chuyên ngành. 3. T chc thc hin 3.1. i vi các d án u t xây dng công trình thc hin vic qun lý chi phí u t xây dng công trình theo quy nh ti Ngh nh s 99/2007/N-CP ngày 13/6/2007 và Ngh nh s 112/2009/N-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph v Qun lý chi phí u t xây dng công trình thì vic iu chnh d toán công trình do Ch u t thc hin nhng không c vt tng mc u t phê duyt. 3.2. i vi các d án u t xây dng công trình thc hin vic qun lý chi phí u t xây dng công trình theo quy nh trc ngày Ngh nh s 99/2007/N-CP ngày 13/6/2007 ca Chính ph v Qun lý chi phí u t xây dng công trình có hiu lc thi hành, Ch u t thc hin iu chnh d toán xây dng trên c s iu chnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phn nhân công) theo mc lng ti thiu mi i vi nhng khi lng còn li ca d án, gói thu thc hin t ngày 01/10/2011. Nu d toán công trình iu chnh làm vt tng mc u t thì Ch u t báo cáo Ngi quyt nh u t xem xét, quyt nh. 3.3. Vic iu chnh giá hp ng, thanh toán khi lng thc hin hoàn thành t ngày 01/10/2011 thc hin theo ni dung hp ng ã ký kt gia các bên và quy nh ca nhà nc có liên quan. 3.4. Quy nh iu chnh d toán xây dng công trình theo mc lng ti thiu mi c áp dng t ngày 01/10/2011 n ht ngày 31/12/2012 theo Ngh nh s 70/2011/N-CP. 3

. Trong quá trình thc hin nu có vng mc, các n v phn ánh v S Xây dng tng hp báo cáo UBND tnh ch o gii quyt./.

Ni nhn:

- Nh trên; - UBND tnh (b/c); - S XD: Lãnh o S, P.QLN&BS,Thanh tra; - Trang tin S XD; - Lu : VT, KTKHXD&HT.

KT.GIÁM C PHÓ GIÁM C

(ã ký)

Phan Thanh Hùng

4

PH LC S 1

(Kèm theo Công vn s 1097 /SXD-KTKHXD&HT ngày 23 /11/2011ca S Xây dng)

1. BNG S 1: MC LNG TI THIU ÁP DNG T 01/10/2011 THEO NGH NH 70/2011/N-CP: Vùng III IV Các a phng thuc vùng Thành ph Qung Ngãi; các huyn: Sn Tnh, Bình Sn Các huyn còn li ca tnh Qung Ngãi Mc lng ti thiu 1.550.000 /tháng 1.400.000 /tháng

2. BNG S 2: H S IU CHNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG n giá, mc lng n giá n giá phn xây dng, lp t, kho sát n giá dch v công ích ô th Mc lng ti thiu chung trong n giá (ng/tháng) 450.000 540.000 H s iu chnh nhân công (KCNC) Vùng III Vùng IV 1.550.000 1.400.000 ng/tháng ng/tháng 3,444 3,111 2,870 2,592

5

PH LC S 2

HNG DN IU CHNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG D TOÁN CHI PHÍ XÂY DNG CÔNG TRÌNH THEO PHNG PHÁP BÙ TR TRC TIP (Kèm theo Công vn s 1097/SXD-KTKHXD&HT ngày 23/11/2011 ca S Xây dng)

1. Phng pháp tính: Chi phí máy thi công trong d toán chi phí xây dng công trình lp theo các b n giá (CPM) phn xây dng, phn lp t, phn kho sát xây dng, dch v công ích ô th có th tham kho các cách tính iu chnh sau: a. iu chnh chi phí máy thi công theo giá ca máy mi Theo cách tính iu chnh này, không cn quan tâm n chi phí máy thi công theo các b n giá (phn xây dng, phn lp t, phn kho sát xây dng, dch v công ích ô th) ã công b. Chi phí máy thi công tính theo công thc (1): CPM =

i= 1

n

CiA x [GiCMM + MiNL x (Gi2 ­ Gi1) x Kip + MiTL x (KiKVL x x KNC x (fKV + f L ­ 0,2)/10 + KNC -1)] (1)

Trong ó: + CiA: S ca máy ca loi máy thi công th i. + GiCMM: n giá ca máy ca loi máy thi công th i trong giá ca máy mi ng vi mc lng ti thiu vùng IV (830.000 /tháng, ct 8 ca Ph lc s 1 hoc ct 9 ca Bng giá ca máy và thit b thi công xây dng công trình tnh Qung Ngãi). + MiNL: nh mc nhiên liu, nng lng ca loi máy thi công th i trong giá ca máy mi. + MiTL: Hao phí tin lng th iu khin máy ca loi máy thi công th i trong giá ca máy mi ng vi mc lng ti thiu vùng IV (830.000 /tháng) và tng ph cp khu vc vi ph cp lu ng bng 20% (ct 7 ca Ph lc s 1 hoc ct 8 ca Bng giá ca máy và thit b thi công xây dng công trình tnh Qung Ngãi). + Kip: H s chi phí nhiên liu, du m ph ca loi máy thi công th i. + Gi2: Giá nhiên liu, nng lng ti thi im lp, iu chnh d toán. + Gi1: Giá nhiên liu, nng lng ti thi im xây dng n giá ca máy mi. + fKV: Mc ph cp khu vc (theo Thông t s 11/2005/TTLT- BNVBLTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 ca Liên B Ni v, B Lao ng Thng binh và Xã hi, B Tài chính - y ban Dân tc) + fL: Mc ph cp lu ng (theo Thông t s 05/2005/TT-BLTBXH ngày 05/01/2005 ca B Lao ng - Thng binh và Xã hi) + KiKVL: H s tính bù ph cp khu vc, lu ng ca tin lng th iu khin máy ca loi máy thi công th i trong giá ca máy mi ng vi mc lng ti thiu vùng IV (830.000 /tháng) (ct 10 ca Ph lc s 1 hoc ct 10 ca Bng giá ca máy và thit b thi công xây dng công trình tnh Qung Ngãi). H s KiKVL tính theo công thc (2): KiKVL = ni x 8.300 26 x MiTL (2)

+ ni: S lng công nhân ca loi máy thi công th i + KNC: H s iu chnh chi phí nhân công theo công thc (3): 6

KNC =

LTTM LTTGCM

(3)

+ LTTM: Mc lng ti thiu vùng ti khu vc xây dng công trình. + LTTGCM: Mc lng ti thiu vùng IV trong giá ca máy mi. LTTGCM =830.000 /tháng. + Nu LTTM = 1.550.000/tháng thì KNC = 1,867 + Nu LTTM = 1.400.000/tháng thì KNC = 1,686 b. iu chnh chi phí máy thi công theo giá ca máy công b theo Quyt nh 1023/Q-UBND ngày 23/6/2008 (sau ây gi là giá ca máy c) và giá ca máy mi: Theo cách tính iu chnh này, chi phí máy thi công iu chnh bng tng chi phí máy thi công theo các b n giá (phn xây dng, phn lp t, phn kho sát xây dng, dch v công ích ô th) ã công b, phn chênh lch giá ca máy mi và giá ca máy c và bù chênh lch phn nhiên liu, nng lng, tin lng th iu khin máy. Chi phí máy thi công tính theo công thc (4): CPM = CPMG +

1 i=

n

CiA x [GiCMM - GiCMC + MiNL x (Gi2 ­ Gi1) x Kip +

+ MiTL x [KiKVL x KNC x (fKV + f L ­ 0,2)/10 + KNC -1)] (4) Trong ó: + CPMG: Chi phí máy thi công theo các b n giá ã công b. + GiCMC: n giá ca máy ca loi máy thi công th i theo giá ca máy công b theo Quyt nh 1023/Q-UBND ngày 23/6/2008. + Các tham s khác theo im a. 2. Ví d tính toán: Ví d: D toán chi phí xây dng công trình A, có chi phí máy thi công theo các b n giá là: 119.721.651. Phn mm d toán ã phân tích nh mc ca máy bao gm:

TT 1 2 3 4 5 6 Mã hiu C24.0143 C24.0151 C24.0167 C24.0169 C24.0170 C24.0066 Tên máy thi công Máy khoan t á cm tay f <=42 Máy khoan xoay p t hành f105 Máy nén khí iêzen 660m3/h Máy i 75CV Máy i 108CV Máy ào 1,6m3 Tng cng VT ca ca ca ca ca ca Khi lng 6,32 37,24 39,36 21,48 6,88 4,70 n giá ca máy c () 78.754 1.338.650 802.251 802.788 1.150.056 2.689.304 Chi phí ca máy () 497.725 49.851.326 31.576.599 17.243.886 7.912.385 12.639.729 119.721.651

Tính iu chnh chi phí máy thi công ca công trình xây dng khu vc có mc lng ti thiu thuc vùng III (1.550.000 /tháng) và có tng ph cp khu vc và lu ng bng 0,2 (hoc 0,5), ti thi im tháng 10/2011. Xem bng tính toán chi tit cho các trng hp kèm theo.

7

BNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (TRNG HP A, VI fKV+fL=0,5)

TT 1 1 2 3 4 5 6 Mã hiu 2 C24.0143 C24.0151 C24.0167 C24.0169 C24.0170 C24.0066 Ghi chú: Tên máy thi công 3 Máy khoan t á cm tay f <=42 Máy khoan xoay p t hành f105 Máy nén khí iêzen 660m3/h Máy i 75CV Máy i 108CV Máy ào 1,6m3 Cng Khi lng (ca) 4 6,32 37,24 39,36 21,48 6,88 4,70 n giá ca máy () 5 141.008 1.583.601 1.230.462 1.183.327 1.684.232 3.868.731 Bù chi phí tin lng H s Tin lng Chênh ca máy () KKVL lch () 6 7 8 99.300 214.689 115.389 115.389 233.996 272.208 vi fKV+fL=0,5 3,215 2,974 2,767 2,767 2,729 2,345 103.974 221.897 117.925 Diezen 117.925 Diezen 238.641 Diezen 271.757 Diezen 38,88 38,25 46,20 113,22 13.409 13.409 13.409 13.409 16.636 16.636 16.636 16.636 131.739 129.604 156.542 383.629 KNC = 1.550.000/ 830.000= 1,867 Chênh lch Thành tin Bù chi phí nhiên liu, in nng n giá nhiên liu ca máy Loi nh mc n giá 07/2011() (L,KWh) gc () () () 13=10x(12-11)xKp 14=4x(5+13+8) 9 10 11 12 1.548.288 67.236.742 58.257.770 30.734.800 14.306.374 21.263.350 193.347.324

(8) = (6)*[(7)*KNC*(f KV+f L-0,2)/10+KNC-1]

( Xng : Kp=1,03; Diezel: Kp=1,05; in : Kp=1,07)

BNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (TRNG HP A, VI fKV+fL=0,2)

TT 1 1 2 3 4 5 6 Mã hiu 2 C24.0143 C24.0151 C24.0167 C24.0169 C24.0170 C24.0066 Ghi chú: Tên máy thi công 3 Máy khoan t á cm tay f <=42 Máy khoan xoay p t hành f105 Máy nén khí iêzen 660m3/h Máy i 75CV Máy i 108CV Máy ào 1,6m3 Cng Khi lng (ca) 4 6,32 37,24 39,36 21,48 6,88 4,70 n giá ca máy () 5 141.008 1.583.601 1.230.462 1.183.327 1.684.232 3.868.731 Bù chi phí tin lng H s Tin lng Chênh ca máy () KKVL lch () 6 7 8 99.300 214.689 115.389 115.389 233.996 272.208 vi fKV+fL=0,2 3,215 2,974 2,767 2,767 2,729 2,345 86.093 186.135 100.042 Diezen 100.042 Diezen 202.875 Diezen 236.004 Diezen 38,88 38,25 46,20 113,22 13.409 13.409 13.409 13.409 16.636 16.636 16.636 16.636 131.739 129.604 156.542 383.629 KNC = 1.550.000/ 830.000= 1,867 Chênh lch Thành tin Bù chi phí nhiên liu, in nng n giá nhiên liu ca máy Loi nh mc n giá (L,KWh) gc () 07/2011() () () 13=10x(12-11)xKp 14=4x(5+13+8) 9 10 11 12 1.435.279 65.904.982 57.553.897 30.350.674 14.060.300 21.095.312 190.400.444

(8) = (6)*[(7)*KNC*(f KV+f L-0,2)/10+KNC-1]

( Xng : Kp=1,03; Diezel: Kp=1,05; in : Kp=1,07)

9

BNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (TRNG HP B, VI fKV+fL=0,5)

TT Mã hiu 1 1 2 3 4 5 6 2 C24.0143 C24.0151 C24.0167 C24.0169 C24.0170 C24.0066 Tên máy thi công 3 Máy khoan t á cm tay f <=42 Máy khoan xoay p t hành f105 Máy nén khí iêzen 660m3/h Máy i 75CV Máy i 108CV Máy ào 1,6m3 Khi lng (ca) 4 6,32 37,24 39,36 21,48 6,88 4,70 n giá ca máy () 5 141.008 1.583.601 1.230.462 1.183.327 1.684.232 3.868.731 n giá ca máy c () 5

*

Bù chi phí tin lng H s Tin lng Chênh ca máy () KKVL lch () 6 7 8 99.300 214.689 115.389 115.389 233.996 272.208 3,215 2,974 2,767 2,767 2,729 2,345 103.974 221.897

KNC = 1.550.000/ 830.000= 1,867 Ch.lch Thành tin Bù chi phí nhiên liu, in nng n giá nhiên bù chi phí Loi nh mc n giá (L,KWh) gc () 07/2011() liu () ca máy () 13=10x(12-11)xKp 14=4x(5-5*+13+8) 9 10 11 12 1.050.563 17.385.416 38,88 13.409 16.636 131.739 129.604 156.542 383.629 26.681.170 13.490.914 6.393.989 8.623.621 73.625.673 119.721.651 193.347.324

78.754 1.338.650 802.251 802.788 1.150.056 2.689.304

117.925 Diezen 117.925 Diezen 238.641 Diezen 271.757 Diezen

38,25 13.409 16.636 46,20 13.409 16.636 113,22 13.409 16.636 Bù chi phí máy thi công Chi phí máy thi công theo b n giá Tng cng chi phí máy thi công

Ghi chú: (8) = (6)*[(7)*KNC*(f KV+f L-0,2)/10+KNC-1]

vi fKV+fL=0,5

( Xng : Kp=1,03; Diezel: Kp=1,05; in : Kp=1,07)

BNG TÍNH CHI PHÍ MÁY THI CÔNG (TRNG HP B, VI fKV+fL=0,2)

TT Mã hiu 1 1 2 3 4 5 6 2 C24.0143 C24.0151 C24.0167 C24.0169 C24.0170 C24.0066 Tên máy thi công 3 Máy khoan t á cm tay f <=42 Máy khoan xoay p t hành f105 Máy nén khí iêzen 660m3/h Máy i 75CV Máy i 108CV Máy ào 1,6m3 Cng Khi lng (ca) 4 6,32 37,24 39,36 21,48 6,88 4,70 n giá ca máy () 5 141.008 1.583.601 1.230.462 1.183.327 1.684.232 3.868.731 n giá ca máy c () 5* 78.754 1.338.650 802.251 802.788 1.150.056 2.689.304 Bù chi phí tin lng H s Tin lng Chênh ca máy () KKVL lch () 6 7 8 99.300 214.689 115.389 115.389 233.996 272.208 3,215 2,974 2,767 2,767 2,729 2,345 86.093 186.135 100.042 Diezen 100.042 Diezen 202.875 Diezen 236.004 Diezen 38,88 13.409 16.636 131.739 129.604 156.542 383.629 KNC = 1.550.000/ 830.000= 1,867 Ch.lch Thành tin Bù chi phí nhiên liu, in nng n giá nhiên bù chi phí Loi nh mc n giá (L,KWh) gc () 07/2011() liu () ca máy () 13=10x(12-11)xKp 14=4x(5-5*+13+8) 9 10 11 12 937.554 16.053.656 25.977.297 13.106.788 6.147.915 8.455.584 70.678.794 119.721.651 190.400.444

38,25 13.409 16.636 46,20 13.409 16.636 113,22 13.409 16.636 Bù chi phí máy thi công Chi phí máy thi công theo b n giá Tng cng chi phí máy thi công

Ghi chú: (8) = (6)*[(7)*KNC*(f KV+f L-0,2)/10+KNC-1]

vi fKV+fL=0,2

( Xng : Kp=1,03; Diezel: Kp=1,05; in : Kp=1,07)

10

Information

B?ng giá ca máy t?nh Qu?ng Ngãi nam 2011

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97415


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531