Read powerpointxp2006.pdf text version

Bài ging

HNG DN S DNG MICRPSOFT POWERPOINT XP

(Chnh sa ln cui: 03/2006)

Lê Khc Quyn - [email protected]

Mc tiêu ca bài ging Sau khi hc xong bài này, hc viên s có kh nng: - Nm c mt s thao tác c bn vi máy tính: Thao tác vi chut, bàn phím, thao tác vi a mm, quy tc gõ vn bn ting Vit trong máy tính. - S ng c chng trình Microsoft PowerPoint thit k giáo án in t - Thit k bài trình din, giáo án bng PowerPoint s dng c các thit b hin i phc v ging dy: Máy tính, máy in, máy chiu ht (Over head), máy chiu trc tip (Direct Projector), máy chiu a nng (Projector).

Tóm tt ni dung

Mc tiêu ca bài ging ................................................................................ 1 1. Gii thiu chng trình Microsoft Powerpoint .................................... 3

1.1. Chc nng ca PowerPoint .........................................................................3 1.2. Khi ng Microsoft PowerPoint và kt thúc làm vic vi PowerPoint ........3

1.2.1. Khi ng Microsoft PowerPoint ...................................................................... 3 1.2.2. Thoát khi Microsoft PowerPoint...................................................................... 3

1.3. Màn hình giao din ca PowerPoint.............................................................3

1.3.1. Thanh tiêu .................................................................................................... 4 1.3.2. Thanh thc n (Menu bar) ............................................................................. 4 1.3.4. Thanh công c chun (Standard) ..................................................................... 5 1.3.5. Thanh công c nh dng (Formatting) ............................................................ 6 1.3.6. Thanh công c v (Drawing) ............................................................................ 6 1.3.7. Ca s Task pane ............................................................................................ 7 1.3.8. Bt/tt các thanh công c ................................................................................. 7

2. Thit k Slide Presentation..................................................................... 8

2.1. To mi mt bài trình din (Blank Presentation) ..........................................8 2.2. To mi mt bài trình din s dng mu thit k có sn (Design Template) ............................................................................................................................8 2.3. S dng các mu Presentation có sn ........................................................8 2.4. Lu Presentation lên a ..............................................................................9

2.4.1. Lu Presentation vào cng ......................................................................... 10 2.4.2. Lu Presentation vào a mm ...................................................................... 11 2.4.3. Lu Presentation vào USB.......................................................................... 11

2.5. M Presentation có sn trên a ................................................................11

3. nh dng Presentation ........................................................................ 12

3.1. nh dng tng th (Master).......................................................................12 3.1.1. nh dng tng th các trang ni dung (Slide Master) ............................13 3.1.2. nh dng tng th các trang tiêu (Title Master).................................13

3.1.2.1. nh dng Font ............................................................................................ 14 3.1.2.3. Thay i kiu dáng thit k ca Presentation (Apply Design) ..................... 15 3.1.2.4. Thit lp các hiu ng hot hình, âm thanh, thi gian trình din ................ 15 a. Các hiu ng hot hình, âm thanh (Custom Animation) ...................................... 15 b. Kiu chuyn tip trang (Slide Transition).............................................................. 17

3.2. To liên kt gia các Slide (Hyper link)......................................................17

4. Mt s các thao tác vi Presentation .................................................. 17

4.1. Các ch hin th Presentation khi son tho .........................................19 4.2. Chèn thêm mt Slide, xoá, sao chép, di chuyn Slide ...............................19

4.2.1. Chèn thêm mt Slide vào Presentation .......................................................... 20 4.2.2. Xoá Slide ........................................................................................................ 20 4.2.3. Sao chép Slide ............................................................................................... 20 4.2.4. Di chuyn Slide............................................................................................... 20

4.3. In n Presentation ......................................................................................20 4.4. Trình din Presentation ca bn ................................................................22

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

1. Gii thiu chng trình Microsoft Powerpoint 1.1. Chc nng ca PowerPoint Mt bài trình bày trc ám ông, hi ngh, hi tho... hp dn c ngi nghe không nhng ph thuc vào kh nng nói ca bn mà còn ph thuc vào ni dung mà bn s trình bày, b cc ca bài trình bày và các phng tin trc quan giúp bn minh ho cho bài trình bày ó. Microsoft PowerPoint là mt chng trình ng dng ca b phn mm vn phòng Microsoft Officce. Microsoft Powerpoint có y các tính nng ngi s dng có th biên tp các trình din bng vn bn, các biu s liu, các trình din bng hình nh, âm thanh... Microsoft Powerpoint có các chc nng cho phép ngi s dng chn các kiu mu trình din ã c thit k sn hoc t thit k cho mình mt kiu trình din riêng tu theo yêu cu công vic hoc ý tng ca ngi trình bày. Bn có th dùng Microsoft Powerpoint thuyt trình, có th in n các trình din ca bn s dng. Ngoài ra bn còn có th s dng Microsoft Powerpoint thit k WEB, t lch làm vic... vv...

Trong khuôn kh hn ch ca tài liu này, chúng tôi ch xin c gii thiu các thao tác c bn nht ngi s dng có th thit k c các trình din thông dng nh: giáo án ging dy, bài báo cáo trc mt hi tho, báo cáo tin ca mt d án...

1.2. Khi ng Microsoft PowerPoint và kt thúc làm vic vi PowerPoint 1.2.1. Khi ng Microsoft PowerPoint Cách 1: Kích chut vào biu tng Microsoft Powerpoint trên thanh Shortcut bar.

Microsoft PowerPoint

Cách 2: Kích chut lên nút Start, trong nhóm Programs, kích chut vào chng trình Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint

1.2.2. Thoát khi Microsoft PowerPoint Cách 1: Bn hãy kích chut vào thc n File và chn Exit. Cách 2: Bn có th kích chut vào nút Close trên thanh tiêu ca ca s chng trình. 1.3. Màn hình giao din ca PowerPoint

Close

Sau khi khi ng xong Microsoft Powerpoint, màn hình làm vic xut hin nh sau:

Trang 3

Lê Khc Quyn - [email protected]

1.3.1. Thanh tiêu Thanh tiêu nm trên cùng ca ca s, cha tên tp ca Presentation mà bn ang son tho. 1.3.2. Thanh thc n (Menu bar)

Thanh thc n cha các nhóm lnh ca chng trình. Ý ngha ca các nhóm lnh nh sau: Nhóm lnh File Edit View Insert Ý ngha Cha các lnh thao tác vi tp và máy in Cha các lnh h tr cho son tho presentaion Cha các lnh cho phép la chn các cách hin th presentaion ang son tho, cho phép bt/tt các thanh công c ca chng trình Cha các lnh chèn thêm các i tng (slide, các i tng ho, video clip...) vào presentaion ang son tho

Trang 4

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

Nhóm lnh Format Tools Slide Show Window Help

Ý ngha Cha các lnh dùng cho nh dng phông ch, thay i kiu dáng, màu sc ca Presentation Cha các công c h tr cho son tho nh: kim tra ng pháp ting Anh, gõ tc kí... Cha các lnh tit lp cách trình din Presentation ca bn: các hiu ng hot hình, các hiu ng khi chuyn tip gia các trang Cha các lnh trình bày ca s nu bn ang làm vic vi nhiu Presentation cùng mt lúc Cha các lnh tr giúp ca chng trình bng ting Anh

1.3.4. Thanh công c chun (Standard)

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

9

Cha các biu tng liên kt n các lnh thng dùng trong thanh thc n. Ý ngha ca các biu tng nh sau: Biu tng 1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 Ý ngha To mi mt Presentation M mt Presentation có sn trên a Ghi ni dung Presentation vào a In Presentation ra máy in Xem Presentation trc khi in Ct phn ni dung vn bn hoc i tng ã b ánh du (bôi en) vào b m (clipboard) Sao chép phn ni dung vn bn hoc i tng ã b ánh du (bôi en) vào b m (clipboard) Chép ni dung trong b m ra màn hình ti v trí ca con tr Hoãn thc hin lnh (Undo) Thc hin li các lnh ã hoãn (Redo)

Trang 5

Lê Khc Quyn - [email protected]

1.3.5. Thanh công c nh dng (Formatting)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cha các biu tng liên kt n các lnh thng dùng trong thanh thc n. Ý ngha ca các biu tng nh sau: Biu tng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ý ngha Bn có th kích chut vào ây chn phông ch (Font) Bn có th kích chut vào ây chn c ch (Size) To ch m (Bold) To ch nghiênh (Italic) To ch gch chân (Underline) To ch bóng (Shadow) iu chnh vn bn thng mép trái (Left Alignment) iu chnh vn bn cân vào gia dòng (Center Alignment) iu chnh vn bn thng mép phi (Right Alignment)

1.3.6. Thanh công c v (Drawing)

Các i tng hình v

1

2

3

4

Biu tng 1 2 3 4

Ý ngha To ch ngh thut Tô màu nn Tô màu cho ng vin ca hình v Tô màu ch

Mun v i tng nào, bn thc hin theo các bc sau: - Kích chut vào biu tng tng ng trên thanh công c Drawing

Trang 6

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

-

Bm chut lên v trí cn v, gi nguyên phím bm và rê chut iu chnh kích thc ca hình v

1.3.7. Ca s Task pane Ca s Task pane lit kê các lnh thng dùng giúp bn thao tác nhanh hn vi PowerPoint.

Task Pane

1.3.8. Bt/tt các thanh công c bt/tt các thanh công c trong PowerPoint, bn thc hin theo các bc sau: Kích chut lên thanh thc n View và chn Toolbars, mt thanh thc n s c th xung nh hình bên. Kích chut vào các thành phn trên thanh thc n bt/tt các thanh công c này. Các thành phn c ánh du là các thành phn ang trng thái bt. Các thành phn còn li trng thái tt.

Trang 7

Lê Khc Quyn - [email protected]

2. Thit k Slide Presentation 2.1. To mi mt bài trình din (Blank Presentation) Trên ca s Task Pane, Click chut vào mc Blank Presentation. Vi la chn này, bn phi t thit k màu sc, b cc và các hiu hng cho bài trình bày ca bn. To mi mt presentation 2.2. To mi mt bài trình din s dng mu thit k có sn (Design Template) Trên ca s Task Pane, Click chut vào mc From Design Template S dng mu thit k có sn

Mt ca s xut hin cho phép bn chn mt mu thit k t danh mc các mu thit k có sn rt a dng v chng loi và màu sc.

Click chut vào mu thit k to mi mt Presentation theo mu mà bn thích

2.3. S dng các mu Presentation có sn Trên ca s Task Pane, Click chut vào mc General Template To mt Presentaion theo mu có sn

Trang 8

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

Hp thoi New Presentation xut hin nh sau:

Bn hãy chn mc Presentation và hãy la chn mt mu có sn ri kích chut vào nút OK PowerPoint XP có các Presentation c thit k sn ngi dùng có th s dng cho các mc ích khác nhau nh: Báo cáo k hoch kinh doanh; Báo cáo tin thc hin mt D án; Báo cáo tng quan v tình hình tài chính ca Công ty v.v ...

Khi bn chn mt mu Presentation nào ó thì kiu dáng và ni dung ca Presentation ó s c hin th thu gn ngay bên phi. Bn có th kích chut vào mc Presentations trong hp thoi trên tham kho các Presentation bng ting Anh c thit k rt "chuyên nghip". ó là các Presentation c thit k cho các ch khác nhau. Nu bn mun dùng li các Presentation này, bn có th sa li ni dung cho phù hp vi yêu cu riêng ca bn.

2.4. Lu Presentation lên a lu li Presentation vào a, bn có th lu Presentation vào a cng, lu Presentation vào a mm hoc a USB. phân bit các loi a trong máy tính ca bn, trên màn hình nn (Desktop), bn kích úp chut vào biu tng My Computer xem các tài nguyên hin có trong máy tính ca bn. Các a trong ca s My Computer hin ra nh sau:

Trang 9

Lê Khc Quyn - [email protected]

a cng a mm a CD

a USB

a o trên máy ch ca mng ni b 2.4.1. Lu Presentation vào cng lu Presentation vào a cng, bn hãy thc hin theo các bc sau: Kích chut vào thc n File, chn Save As. Hp thoi Save As xut hin nh sau:

Kích chut vào ây chn th mc khác

Bn hãy gõ tên tp Presentation ca bn vào ô File name và kích chut vào nút Save.

Trang 10

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

Presentation ca bn s c lu mc nh vào My Documents. chn mt th mc khác cn lu Presetation, bn có th kích chut vào mi tên trong ô Save In chn th mc.

2.4.2. Lu Presentation vào a mm lu Presentation vào a mm, trc tiên bn phi có a mm trong a A (Floppy Disk), bn hãy thc hin theo các bc sau: Trong hp thoi Save As, bn hãy kích chut vào ô Save in chn a A Tip theo bn gõ tên tp vào ô File name và kích chut vào nút Save 2.4.3. Lu Presentation vào USB Bn hãy thc hin theo các bc sau: Trong hp thoi Save As, bn hãy kích chut vào ô Save in chn a USB Tip theo bn gõ tên tp vào ô File name và kích chut vào nút Save 2.5. M Presentation có sn trên a m mt Presentation có sn trên a, bn hãy thc hin theo các bc sau: Kích chut lên thc n File và chn Open. Hp thoi Open s xut hin nh sau:

Danh sách các Presentation trong th mc My Documents xut hin bn la chn. Bn hãy kích chut vào Presentation cn m. Ni dung trang u ca Presentation s c hin th thu gn trong hp thoi ngay bên phi. Tip theo, bn kích tip chut vào nút Open m Presentation này.

Nu bn ã lu Presentation ca bn trong A hoc th mc khác thì bn phi kích chut vào ô Look in chn A hoc la chn th mc mà trc ó bn ã lu Presentation ca bn.

Trang 11

Lê Khc Quyn - [email protected]

3. nh dng Presentation Trc khi son tho ni dung cho Presenation, bn nên tin hành nh dng ngay t u và s dng các nh dng này thng nht trong toàn b Presentation ca bn. Vic nh dng phi m bo sao cho khi bn thay i kiu thit k thì các Slide phi t ng thay i nh dng theo kiu thit k mi. Mt presentation nu c thit k chuyên nghip thì nên c nh dng tng th (master) áp dng cho tt c các Slide. 3.1. nh dng tng th (Master) Mt Presentation thng có 2 loi trang (Slide): trang tiêu (Title) và trang ni dung. Trang tiêu thng là trang u ca mt ch trình bày. Bn có th nh dng trang tiêu có din mo khác vi các trang ni dung nhm làm ni bt các ni dung ca bài trình bày. Ví d: Bn hãy quan sát Presentation sau:

Presentation trên gm có 2 trang tiêu (trang 1 và trang 4). Các trang 2, 3, 5, 6 chính là phn ni dung sau mi trang tiêu ó. Trang tiêu ây c thit k có din mo hi khác mt chút so vi các trang ni dung tip sau nó. nh dng tng th cho presentation, bn hãy thc hin theo các bc sau: Kích chut lên thc n View, kích tip chut vào nhóm Master / Slide Master. Khi ó, ca s bên trái màn hình son tho có dng nh hình bên. Nu ca s bên trái ca bn ch có 1 slide, bn hãy chèn thêm Slide ni dung hoc Slide tiêu theo các lnh sau: Insert / New Slide Master hoc Insert / New Title Master

Trang 12

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

3.1.1. nh dng tng th các trang ni dung (Slide Master)

Ca s gm có mt s ô vn bn (Textbox). nh dng cho ô nào bn ch cn kích chut vào ô ó và chn phông ch, màu sc... Chúng ta s tìm hiu c th các thao tác nh dng trong phn 3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.3; 3.1.2.4. 3.1.2. nh dng tng th các trang tiêu (Title Master) nh dng tng th có tác dng i vi tt c các Slide trong Presentation. Bn ch cn thay i phông ch, màu sc, các hiu ng... trong cách nh dng này thì các nh dng trong mi Slide ca Presentation s thay i theo. nh dng theo cách này giúp bn qun lý và iu chnh nh dng cho toàn b Presentation mt cánh nhanh chóng mà mm do khi bn thay i kiu dáng ca Presentation. nh dng Slide Master, bn hãy thc hin theo các bc sau: Kích chut lên thc n View, kích tip chut vào nhóm Master và chn Slide Master. Khi ó, màn hình son tho chuyn sang ca s nh sau.

Trang 13

Lê Khc Quyn - [email protected]

Trong ca s trên có mt s i tng Textbox (các ô cha vn bn). la chn i tng nào bn hãy kích chut vào ng vin ca i tng ó. Tip theo bn có th nh dng phông ch, c ch, màu sc... cho vn bn cha trong các i tng này.

Các thao tác nh dng:

3.1.2.1. nh dng Font Bn hãy thc hin theo các bc sau Chn i tng cn thay i kiu font - kích chut vào i tng. Nu mun chn nhiu i tng cùng mt lúc, hãy nhn và gi phím Ctrl, ng thi kích chut vào các i tng còn li. Kích chut vào thc n Format và chn Font. Hp thoi Font xut hin nh sau:

chn font ch bn hãy la chn trong mc Font chn kiu ch bn hãy chn trong mc Font style. Trong ó: Regular : Kiu thông thng Bold : Kiu m Italic : Kiu nghiêng Bold Italic : Kiu m + nghiêng thay i c ch, bn hãy chn mc Size. thay i màu sc phông ch, bn hãy kích chut vào ô Color Sau khi la chn xong các nh dng v Font bn hãy kích chut vào nút OK. Chú ý: Khi làm vic vi PowerPoint, chúng ta nên s dng phông ch Unicode. i vi PowerPoint, nu bn son tho bng Font Unicode thì bn không phi nh dng phông ch. Tuy nhiên, nu bn vn mun thay i phông ch khác thì bn có th chn mt trong các phông ch sau: Times New Roman, Arial,

Arial Narrow, Tahoma, Courier, Courier New...

nh dng màu nn cho Slide, bn kích chut lên thc n Format và chn Background. Mt hp thoi xut hin nh sau:

Trang 14

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

Tip theo, bn kích chut vào hp Combo (hp có mi tên) la chn màu sc. Cui cùng, bn kích chut vào mt trong hai nút Apply to All hoc Apply. (Apply ch có tác dng vi slide hin thi còn Apply to All có tác dng vi tt c các slide trong Presentation). 3.1.2.3. Thay i kiu dáng thit k ca Presentation (Apply Design) ây là cách làm mà bn có th thay i kiu dáng ca Presentation trong quá trình thit k hoc sau khi bn ã hoàn thành ni dung. Thay i kiu thit k s không làm thay i ni dung trong Presentation ca ban. Bn hãy thc hin theo các bc sau: Kích chut lên thc n Format và chn Slide Design. Mt hp thoi s xut hin nh hình bên: Kích chut vào mu thit k cn chn.

Chú ý: Nu Presentation ca bn không s dng phông Unicode thì mi khi thay i kiu thit k, bn phi nh dng li phông ch. 3.1.2.4. Thit lp các hiu ng hot hình, âm thanh, thi gian trình din a. Các hiu ng hot hình, âm thanh (Custom Animation) Mt Presentation c thit k vi các hiu ng hot hình và âm thanh hp lý s hp dn c ngi theo dõi. Tuy vy, ngi thit k cng không nên lm dng a vào Presentation quá nhiu các hiu ng.

Trang 15

Lê Khc Quyn - [email protected]

Bn có th s dng thanh công c Animation Effect thit lp cho Presentation ca mình các hiu ng hot hình và âm thanh. Tuy nhiên, có thêm nhiu la chn, bn nên s dng lnh trong thanh thc n. Bn hãy thc hin theo các bc sau: Chn các ô Textbox cn to hiu ng (chn tt c: nhn Ctrl + A; chn mt s ô: Gi phím Ctrl + Click chut) Kích chut lên thc n Slide Show và Custom Animation. Mt hp thoi s xut hin nh sau:

Click chut vào nút Add Effect, danh mc các nhóm hiu ng hot hình xut hin nh sau:

Trong ô Entry animation and sound, bn có th la chn các hiu ng hot hình và âm thanh. Bn có th kích chut vào nút Preview xem th. Sau khi thit lp xong các hiu ng hot hình và âm thanh cho Presenttion, bn kích chut vào nút OK. Bn có th kích chut vào nút Preview xem trc các hiu ng.

Trang 16

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

b. Kiu chuyn tip trang (Slide Transition) Bn hãy kích chut vào thc n Slide Show và chn Slide Transition. Mp hp thoi s xut hin nh hình di: Ý ngha ca các la chn trong hp thoi nh sau:

Apply to Selected Slides Speed Sound On mouse click Automatically after Apply to All Slides Play Slide Show

Chn hiu ng khi chuyn tip trang Chn tc chuyn trang Chn bn nhc khi chuyn trang Chuyn sang trang mi khi bm chut T ng chuyn sang trang mi sau khong thi gian ..... giây Áp dng la chn này cho tt c các Slide Chy th Slide Trình din th

Mi thay i v kiu xut hin các Slide s c Powerpoint biu din ngay sau khi bn chn các hiu ng. 3.2. To liên kt gia các Slide (Hyper link) Ví d 1: Mt Slide gii thiu các ni dung chính trong bài trình bày nh sau:

Khi bn kích chut vào các ni dung trang này thì Powerpoint s t ng chuyn n Slide có ni dung tng ng Ví d 2: Mt Slide t câu hi cho ngi nghe, nút liên kt s tr n Slide áp án 3.2.1. To liên kt liên kt Slide "Ni dung chính" n các Slide chi tit, bn hãy thc hin theo các bc sau:

Trang 17

Lê Khc Quyn - [email protected]

ánh du (bôi en) dòng cn to liên kt (xem hình bên di):

Kích chut vào thc n Insert và chn Hyperlink, mt hp thoi xut hin nh sau:

Ý ngha mt s la chn trong hp thoi nh sau:

Text to Display Exist file or Web Page Place in This Document Create New Document E-mail Address Screen Tip...

Ni dung hin th ti dòng liên kt Liên kt n mt tp khác hoc mt trang web Liên kt ngay trong tài liu ang son tho Liên kt ti mt tài liu mi Liên kt n mt a ch E-mail Ni dung này s xut hin khi bn di chuyn chut ti dòng liên kt (Hyperlink)

3.2.2. Chnh sa liên kt

Trang 18

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

3.2.3. To nút liên kt 4. Mt s các thao tác vi Presentation 4.1. Các ch hin th Presentation khi son tho Khi to mi mt Presentation, PowerPoint mc nh làm vic ch Slide. Bn có th thay i các ch này theo mt trong hai cách sau: Kích chut lên thc n View sau ó chn các ch hin th. Kích chut lên các nút biu tng trên thanh cun ngang: Normal Outline Slide Sorter Slide Show Notes Page Hin th theo ch mc nh thông thng. Ch tng quan. Presentation s c hin th theo dng tóm tt ca các mc ln Các Slide s c hin th dng thu nh Trình din trang Slide hin ti Trang son tho s c chia làm hai phn, phn phía di dành cho các chú thích trong Slide ca bn

Normal Slide Sorter Slide Show

4.2. Chèn thêm mt Slide, xoá, sao chép, di chuyn Slide Trc khi thc hin các thao tác này, bn nên chuyn v ch làm vic Slide Sorter d quan sát các Slide di dng thu gn:

Trang 19

Lê Khc Quyn - [email protected]

4.2.1. Chèn thêm mt Slide vào Presentation Bn thc hin theo các bc sau: Chuyn n trang cn chèn. Slide mi s c chèn vào trang phía sau ca trang hin thi. Ví d: Cn chèn thêm mt Slide vào sau trang 5 thì chuyn n trang 5. Kích chut lên thc n Insert, chn New Slide. Hp thoi New Slide xut hin. Bn chn mt mu Slide trong 24 mu có sn và kích chut vào nút OK. 4.2.2. Xoá Slide Bn thc hin theo các bc sau: Chuyn n Slide cn xoá Kích chut lên thc n Edit và chn Delete Slide 4.2.3. Sao chép Slide Bn thc hin theo các bc sau: Chn Slide cn sao chép - kích chut vào Slide. Nu mun sao chép nhiu Slide, nhn phím Shift, ng thi kích chut vào các Slide còn li. Kích chut lên thc n Edit và chn Copy. Chuyn v trang cn Copy ti. Ví d: Cn Copy ti v trí ngay phía sau trang 5 thì kích chut vào trang 5 Kích chut lên thc n Edit, chn Paste. 4.2.4. Di chuyn Slide Cng tng t nh thao tác sao chép, bn tha hin theo các bc sau: Chn Slide cn di chuyn Kích chut lên thc n Edit và chn Cut Chuyn v trang cn di chuyn ti Kích chut lên thc n Edit và chn Paste 4.3. In n Presentation Bn hãy kích chut lên thc n File và chn Print, mt hp thoi s xut hin nh sau:

Trang 20

Hng dn s dng Microsoft PowerPoint XP

Trong ô Print what, bn kích chut vào ây chn các kiu trang cn in:

Slide Handouts Notes Pages Outline View

In mi trang giy mt Slide In nhiu Slide trên 1 trang giy in In slide lên trang giy và có phn trng bên cnh bn có th ghi chú thích vào ó In theo dng các mc chính

Nu mun in mt s trang c th, bn kích chut vào ô Slides và gõ s trang cn in vào. Ví d: 3,4,5,6,9 hoc 3-6,9 Bn có th kích chut vào nút Properties chn c th loi giy cn in: A4, A3... Cui cùng bn kích chut vào nút OK

Trang 21

Lê Khc Quyn - [email protected]

4.4. Trình din Presentation ca bn ây là công on cui giúp bn trình din, trình bày Presentation ca bn trc hi tho, hi ngh hoc "ám ông"... Bn cn có mt máy vi tính PC (Pesonal Computer), mt máy chiu a nng (Projector), mt bút ch Laser hoc thc ngten. Bài trình bày ca bn cn c in ra và phát tay (Handout) cho mi ngi xem tin cho vic theo dõi khi bn trình bày. Bn cng cn d phòng mt bn in tin tra cu các thông tin khác khi trình bày. - trình din Presentation, bn hãy kích chut lên thanh thc n Slide Show và chn View Show. - kt thúc trình bày, bn nhn phím ESC. - Trong quá trình trình bày, trình din, nu bn mun quay v trang trc hoc chuyn n mt trang bt k trong bài trình din..., bn hãy thc hin theo các bc sau: Trên màn hình mà bn ang trình din, bm chut phi, mt menu xut hin nh hình bên. Ý ngha ca mt s la chn trong menu nh sau: Next Previous Chuyn n trang tip theo Quay v trang trc ó

End Show Kt thúc trình din Nu bn mun chuyn ti mt trang bt kì trong bài trình bày, bn hãy kích chut vào lnh Go, chn By Title và chn trang cn chuyn n.

Trang 22

Information

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

95995


Notice: fwrite(): send of 218 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531