Read Microsoft Word - Quarry Description-QLA-Long version - BiH.doc text version

Informacije za ucesnike (Duza verzija)

1. Kontakt informacije

Tvornica:

Tvornica cementa Kakanj d.d.

Kamenolom:

Ulica: Grad: Regija: Drzava:

Kamenolom "Ribnica" nema ulice (nema naziva ulice) Kakanj Zenicko-dobojski Kanton Bosna I Hercegovina

Koordinator za Nacionalnu Nagradu:

Tel: Mobile: E-mail:

Almir Bajtarevi

00 387 32 557 546 00 387 61 180 391 [email protected]

2. Opis

A. Generalni Opis:

Leziste sirovine na kamenolomu "Ribnica" ima sirinu 400 m i duzinu 850 m, a raspolaze sa preko 30 000 000 t rezervi. Eksploataciono podrucje zauzima povrsinu 23,2 ha, sa mogunosu prosirenja za jos 59,2 ha. Proces rekultivacije zapocet je na osnovu Projekta rekultivacije degradiranih povrsina kosine pristupnog puta i zavrsena je jedna ogledna parcela na kosini pristupnog puta. Postojei teren se do sada nije koristio za rekreacione ili slicne svrhe. Dopunskim rudarskim projektom rekultivacije predvieno je da se zastitna prirodna zona formira nakon pocetka realizacije procesa rekultivacije.

Reprezentativna slika kamenoloma

B. Topografski opis:

Kamenolom "Ribnica" smjesten je na juznim padinama "Ravan planine" i lezi u obodu sarajevskozenickog bazena (oko 40 km udaljeno od Sarajeva). Sa istocne strane prema kanjonu rijeke "Ribnice" karakterise se strmim odsijecima I liticama. Ovaj strmi odsijek se nastavlja uzvodno do sela "Subotinje" gdje prelazi u blagu zaravan. Sjeverna strana kamenoloma predstavlja blagu padinu izgraenu od slatkovodnih oligomiocenskih glina, laporaca I konglomerata. Istocnu granicu lokaliteta cini Rijeka "Ribnica", a juzna granica je utvrena na osnovu koncesionog prava. Podrucje lezista "Ribnica" zauzima polozaj sjeverozapadno od Kaknja (na udaljenosti 6 km od grada) na potezu Ribnica ­ Subotinje. Lokacija se nalazi na zapadnoj (desnoj) obali rijeke "Ribnice". Leziste je povezano samo makadamskim putem Ribnica ­ Subotinje" koji kod Donjeg Kaknja izlazi na magistralni put Kakanj ­ Zenica. Na pola kilometra sjevernije i sjeverozapadno od kamenoloma nalaze se sela Subotinje i Sisii, smjestena sa desne strane rijeke Ribnice na nadmorskoj visini od oko 570 m. Istrazni prostor predstavljen je razuenim reljefom sa visinama od 405 do 685 m.n.v. i odlikuje se slozenim morfoloskim odnosima, koji su posljedica geoloske grae.

Topografska karta

Geografski polozaj

Kamenolom "RIBNICA"

Geografska karta 1:50 000

Avionski snimak

Satellitski snimak

C. Opis biljnog i zivotinjskog svijeta:

U zoni kamenoloma "Ribnica" se osim cetinarskih vrsta (smrca, bijeli i crni bor), smjenjuju zajednice hrasta kitnjaka i graba sa zajednicama iz porodice bukovih montanih suma, gdje su najcese zastupljene vrste kitnjaka (Quercus pentraea L.), bukva (Fagus silvatica L.) grab (Carpinus betula) i poneko stablo divlje tresnje (Prunus aviumL.) i gorskog javora (Acer pseudoplatanus). Pored navedenih vrsta drvea pojavljuje se I vei broj grmova karakteristicnih za ove tipove zajednica (Cornus mas, Cornus sanguinea, Acer campestre, Corylus avellana i dr.). Na relativno malim povrsinama ovog podrucja mogu se vidjeti tla razlicite mogunosti I upotrebne vrijednosti. Posebno je interesantan lokalitet sela "Sisii" I okoline. Na nadmorskoj visini od oko 500 m, plodno zemljiste je pod vonjacima I njivama. Na istoj nadmorskoj visini na razdaljini od oko 500 do 600 m, ali sa druge strane brda, na jugoistocnoj ekspoziciji, je sasvim druga slika ­ niska suma ­ sibljak. Nema detaljnijih podataka o zivotinjskom svijetu (osim slika u nastavku), pa projekat ,,Quarry Life Award" moze biti dobra prilika da se napravi detaljna studija, kako iz oblasti flore, tako I faune ovog podrucja.

Representativne slike flore i faune

Nasi psi

3. Projekti koji su u toku

A. Projekti zastite prirode

Na pogonu kamenolom "Ribnica" je izgraen I implementiran system upravljanja kvalitetom, okolinom I zastitom zdravlja I bezbjednosu na radu u skladu sa normama ISO 9001, ISO 14001 I OHSAS 18001. U toku je postupak dobijanja Okolinske dozvole, te u tom smislu je izraen Plan aktivnosti koji sadrzi sljedee: - Studiju zagaenosti u ultom stanju, - Popis mjesta nastanka te kvalitativne i kvantitativne karakteristike svih otpadni tokova (otpad, buka, emisije u zrak, otpadne vode,...), - Monitoring svih otpadnih tokova, - Opis postojeih mjera prevencije i primjena BAT-a (Best Available Techniques), - Plan sprjecavanja nesrea velikih razmjera. Izraen je Elaborat uticaja na okolinu, koji sadrzi: - Popis tehnicke dokumentacije i standarda sa kojima je usaglasena tehnicka dokumentacija i zakonska i druga regulativa, - Tehnoloski opis, - Procjenu uticaja na okolinu. Izraen je i u fazi je implementacije Izvedbeni projekat rekultivacije degradiranih povrsina kosine pristupnog puta na kamenolomu. Postoji Projekat rekultivacije cijelog eksploatacionog podrucja, koji je podijeljen u cetiri faze. Prva faza bi trebala zapoceti nakon prestanka eksploatacije na prve cetiri najvise etaze (2018. godine)

B. Socio-ekonomski projekti

Na nivou Tvornice cementa Kakanj je uspostavljena tradicionalna manifestacija "Dani otvorenih vrata", ali zbog udaljenosti I polozaja kamenoloma "Ribnica", ove aktivnosti su do sada provoene samo u I oko kruga Tvornice. Za sada ne postoji neki drugi vid socio ­ ekonomskih aktivnosti na kamenolomu (rekreacija, edukacija i sl.) Projekat ,,Quarry Life Award" bi moga biti prava prilika za uspostavljanje ovih aktivnosti.

4. Dokumentacija

"Glavni rudarski projekat na povrsinskom kopu ­ kamenolomu Ribnica kod Kaknja" (Rudarski institut Tuzla) "Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji I proracunu rezervi krecnjaka na kamenolomu Ribnica kod kaknja ­ stanje na dan 31.12.2009. god." - (Rudarski institut Tuzla) "Rekultivacija degradiranih povrsina kosine pristupnog puta na kamenolomu Ribnica" ­ (Prunus d.o.o. Kakanj) ,,Dopunski rudarski projekat rekultivacije kamenoloma Ribnica TC Kakanj" - (Rudarski institut Tuzla) ,,Elaborat o uticaju na okolinu kamenoloma Ribnica kod Kaknja" - (Rudarski institut Tuzla) ,,Plan aktivnosti" ­ (Dvokut PRO Sarajevo) Web stranica: Ostali izvori dostupni u TC Kakanj

Information

Microsoft Word - Quarry Description-QLA-Long version - BiH.doc

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

726907


Notice: fwrite(): send of 226 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531