Read 08_2010_1435.pdf text version

NÂNG CAO HIU QU S DNG PHNG PHÁP THO LUN NHÓM TRONG GING DY MÔN NHNG NGUYÊN LÝ C BN CA CH NGHA MÁC - LÊNIN

ThS. NGUYN TRUNG HIU

B môn Nhng nguyên lý CB CN Mác Lê nin Khoa Lý lun chính tr Trng i hc Giao thông Vn ti

Tóm tt: Hin nay, tho lun là phn ni dung mang tính cht bt buc trong vic ging dy các môn khoa hc Mác - Lênin và T tng H Chí Minh nói chung, môn Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha Mác - Lênin nói riêng. t c hiu qu khi tin hành tho lun, ging viên có th có nhiu phng pháp nhau, trong ó phng pháp tho lun nhóm thng c nhiu ngi la chn. Summary: At present, discussion is contents nature required in the teaching of science subjects Mac - Lenin and Thought Ho Chi Minh in general, subjects The basic principles of the Mac - Lenin in particular. To achieve effective when conducted discussions, teachers can have many different methods, the methods of discussion groups are often many choices.

MLNVTKT 2

I. T VN Tho lun nhóm là mt trong nhiu bin pháp dy hc có th phát huy c tính tích cc, ch ng và sáng to ca ngi hc trong hc tp. Phng pháp này chng nhng giúp ngi hc t giác, tích cc, ch ng tip thu kin thc mà còn to nên mt môi trng thun li ngi hc tham gia vào quá trình giao tip, hòa nhp vào cng ng xã hi. II. NI DUNG 1. Phng pháp tho lun nhóm trong dy hc Tho lun nhóm là mt trong nhng phng pháo dy hc ã phát huy c tính tích cc, t giác ca ngi hc. Phng pháp này ã to c mt môi trng hc tp thun li mà ó trí tu tp th ã c phát huy cng nh vai trò hot ng xã hi ca cá nhân c tri nghim. Nu nh ging viên là ngi có tâm huyt c ào to tt, nm chc quy trình và có bin pháp t chc tho lun hu hiu thì ngi dy có th phát huy ti a mt tích cc ca phng pháp này. * Các bc tin hành tho lun nhóm Th nht, xác nh rõ mc tiêu ca cuc tho lun.

Th hai, xây dng ni dung tho lun. Th ba, xây dng cu trúc tin trình tho lun tng vn . Th t, d kin h thng câu hi nêu vn và câu hi gi m s c s dng trong quá trình tho lun. Th nm, k hoch tho lun cn thông báo cho sinh viên bit trc. * Mt s yêu cu khi tin hành tho lun nhóm - Chia ni dung bài dy thành nhng vn nh có liên kt vi nhau. - Chia lp hc thành nhiu nhóm nh. - Mi nhóm c ra mt nhóm trng và mt th ký. - Giao nhim v cho tng cá nhân, các nhóm. - Trong mi ch tho lun, nên thc hin theo quy trình chung ca tho lun. - Các sn phm c gii thiu và trình bày trc nhóm, lp. - m bo yu t cnh tranh và thi ua trong các nhóm. - m bo yu t thông tin phn hi t các nhóm - Ging viên óng vai trò trng tài, c vn, kt lun, kim tra. * Vai trò ca phng pháp tho lun nhóm: i vi sinh viên: - Là trng hc rt tt v t duy lôgíc, v cách ào sâu và trau ri kin thc. - Giúp cho sinh viên bc u bit nêu và gii quyt vn khoa hc, bit phân tích, ánh giá, nhn xét nhng nhn nh ca ngi khác và bo v ý kin ca mình vi nhng lun c khoa hc vng chc. - Qua tho lun nhóm giúp sinh viên hình thành giao tip, t chc lãnh o, kh nng t duy, tinh thn hp tác, trao i, giúp , hoà nhp cng ng. i vi ging viên: - Giúp ging viên có iu kin b sung và m rng nhng kin thc. - Giúp ging viên ánh giá s tip thu ca sinh viên và trình t duy ca h. - Ging viên có iu kin trc tip un nn nhng tri thc sai lch, không chun xác và nh hng kin thc cn thit cho sinh viên.

MLNVTKT

- Tho lun nhóm còn là ni áp dng và kim nghim tính úng n ca nhng phng pháp và phng thc ging dy và hc tp có tính c thù ca môn hc, cng nh i vi phn, chng, mc ca bài ging. 2. Mt s gii pháp nâng cao hiu qu phng pháp tho lun nhóm trong dy hc môn Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha Mác-Lênin Trng i hc Giao thông vn ti Theo quy nh ca B Giáo dc và ào to, tha lun (xêmina) là phn ni dung mang tính bt buc i vi ging dy các môn khoa hc Mác - Lênin và TT H Chí Minh, c áp dng t hc k II nm hc 2007 - 2008 ca Trng i hc Giao thông vn ti. Và trong d tho v vic ging dy môn Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha Mác - Lênin s c a vào ging dy t hc k II ca khóa tuyn sinh nm 2008-2009, cng quy nh dành 30% tng s thi lng ca môn hc cho vic tho lun và t hc.Tuy nhiên, vic ging viên tin hành xêmina nh th nào? có s dng úng mc ích ca gi xêmina hay không? và nu có thì hiu qu s dng ca nhng gi xêmina y nh th nào? Cho n nay vn cha có nhng ánh giá xác thc. Qua thc t ging dy nhng hc k va qua, chúng tôi nhn thy ny sinh nhng vn ni bt sau: - Hu ht ging viên u lúng túng trong quá trình tin hành tho lun; - Phn ln sinh viên khi tham gia vn còn b ng và thiu nhit tình, ch yu là i phó;

MLNVTKT 2

- Hiu qu ca nhng gi tho lun không cao. Có rt nhiu cách thc khác nhau ging viên có th nâng cao hiu qu ca nhng tit tho lun nhng theo chúng tôi, s dng phng pháp tho lun nhóm là phng pháp có nhiu u vit và kh nng thc thi tng i cao so vi các phng pháp khác. s dng có hiu qu phng pháp này trong ging dy môn Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha Mác-Lênin, theo chúng tôi ging viên cn phi: Th nht, nm c nhng nguyên tc trong vic xây dng quy trình tho lun nhóm, gm; - Nguyên tc m bo c mi quan h gia ging viên và sinh viên; - Nguyên tc m bo c s kt hp hài hoà gia các hình thc dy hc; - Nguyên tc m bo c tính h thng; - Nguyên tc m bo tính thc t; - Nguyên tc m bo c tính toàn din. Th hai, xây dng quy trình thc hin phng pháp tho lun nhóm. Chúng tôi cho rng quy trình này là mt h thng bao gm 3 giai on và 10 bc và c th hin s di ây:

S : Tích hp hoá quá trình dy hc theo Bc Ging viên giai on Sinh viên

1

Xác nh mc tiêu bài hc Xây dng, thit k ni dung bài hc La chn phng pháp, phng tin Thành lp nhóm, giao nhim v T chc tho lun theo cp T chc tho lun trong nhóm

Lp k hoch tho lun

Xác nh nhim v bài hc Nghiên cu ni dung bài hc La chn phng pháp, phng tin

2

3

4

Gia nhp nhóm, nhn nhim v, t nghiên cu Hp tác vi bn cùng bàn

MLNVTKT

5

6

Thc hin ni dung tho lun

Hp tác vi bn trong nhóm Tham gia tho lun lp T kim tra, ánh giá

7

T chc tho lun gia các nhóm

8

Trng tài c vn, kim tra Tng kt, nhn xét, ánh giá chung Tng kt ánh giá

9

Tóm tt, rút ra kt lun. Kinh nghim

10

Giao nhim v cho bài hc mi

Tip nhn nhim v ca bài hc

Th ba, Chun b nhng iu kin cn thit thc hin phng pháp tho lun nhóm, bao gm: * iu kin v c s vt cht - Phòng hc phi rng rãi, thoáng mát, bàn gh phi c ng. - S sinh viên trong mi lp phi va , không c quá ông. - m bo phi có giáo trình hc tp và các ngun ti liu tham kho khác. - Thi khoá biu cng phi c sp xp sao cho hp lý. - Trang thit b phi c m bo, phi hin i hoá các phng tin dy hc. * iu kin chun b ca ging viên: - Phi la chn c ch tho lun. - Bit cách phân chia các nhóm tho lun - Bit phân b thi gian cho mi ch tho lun. - Có kh nng chuyn hoá các tri thc trong giáo trình sang tri thc di dng tình hung. - Phi bit kt hp các hình thc hc tp ca sinh viên trong quá trình tho lun. - Phi là ngi có nng lc t chc, iu khin và dn dt sinh viên tho lun. - Phi to ra c không khí thoi mái trong tin trình tho lun. - Phi có kh nng iu tit và x lý khéo léo các tình hung bt thng din ra trong quá trình tho lun .

MLNVTKT 2

- Phi là ngi bit s dng các phng tin dy hc hin i. * iu kin i vi sinh viên: - Phi có tính tích cc, nhit tình, hng hái tham gia trong quá trình tho lun. - Phi có y tài liu cn thit phc v cho vic hc tp bng tho lun - Phi thay i thói quen, phng pháp hc tp ca mình. - Xác nh rõ nhim v hc tp, t lp k hoch hc tp cho bn thân. - Phi tip nhn và chun b tt k hoch tho lun. - Khc phc tâm lý t ty, e ngi, nhút nhát, dt dè...khi tin hành tho lun. III. KT LUN Tho lun nhóm và s dng phng pháp tho lun nhóm là mt trong nhng gii pháp ti u có th nâng cao hiu qu tho lun môn Nhng nguyên lý c bn ca Ch ngha MácLênin. làm c nh vy òi hi s n lc không nhng ca sinh viên, c bit là s nhn thc và s nhun nhuyn v mt phng pháp ca bn thân ging viên.

Tài liu tham kho [1]. Lê c Ngc. Giáo dc i hc phng pháp dy và hc, Nxb i hc Quc gia Hà Ni, 2005. [2]. V Hng Tin. Chuyên phng pháp ging dy KTCT, Nxb i hc s phm Hà Ni, 2005

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

458470


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531