Read CHÍNH PH text version

CHÍNH PH S: 191/2007/N-CP

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

______________________________________

Hà Ni, ngày 31 tháng 12 nm 2007

NGH NH Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 113/2003/N-CP ngày 07 tháng 10 nm 2003 ca Chính ph v vic qun lý sn xut, kinh doanh phân bón

_________

CHÍNH PH

Cn c Lut T chc Chính ph ngày 25 tháng 12 nm 2001; Xét ngh ca B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn,

NGH NH :

iu 1. Sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 113/2003/N-CP ngày 07 tháng 10 nm 2003 ca Chính ph v vic qun lý sn xut, kinh doanh phân bón. 1. iu 1 c sa i, b sung nh sau: "iu 1. Ngh nh này quy nh vic ng ký kho nghim và công nhn phân bón, t tên và i tên phân bón, sn xut, gia công, nhp khu, kinh doanh và qun lý nhà nc v phân bón nhm bo h li ích hp pháp ca t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh và s dng phân bón; góp phn nâng cao nng sut, cht lng cây trng, bo v phì nhiêu ca t và môi trng sinh thái". 2. iu 2 c sa i, b sung nh sau: "iu 2. Các loi phân bón thuc Ngh nh này bao gm: phân vô c, phân bón r, phân bón lá, phân n, phân a yu t, phân hu c, phân hu c sinh hc, phân hu c truyn thng, phân trung lng, phân vi lng, phân a lng, phân phc hp, phân trn, phân vi sinh, phân hu c vi sinh, phân hu c khoáng, phân có b sung cht iu hoà sinh trng, cht h tr tng hiu sut s dng phân bón, phân bón t him, giá th cây trng, cht ph gia phân bón, cht gi m trong phân bón và cht ci to t".

2

3. iu 4 c sa i, b sung nh sau: "iu 4. Trong Ngh nh này, nhng t ng di ây c hiu nh sau: 1. Phân bón r là các loi phân bón c bón trc tip vào t hoc vào nc cung cp cht dinh dng cho cây trng thông qua b r; 2. Phân bón lá là các loi phân bón c ti hoc phun trc tip vào lá, thân hoc ti gc cung cp cht dinh dng cho cây trng thông qua thân lá; 3. Phân vô c là phân khoáng thiên nhiên hoc phân hoá hc c sn xut theo phng pháp công nghip có cha các cht dinh dng cn thit cho s sinh trng và phát trin ca cây trng; 4. Phân n (phân khoáng n) là loi phân vô c thành phn ch cha mt yu t dinh dng a lng; 5. Phân a yu t là loi phân vô c trong thành phn có cha ch yu t 2 yu t dinh dng a lng tr lên, không k các yu t trung lng, vi lng; 6. Phân phc hp là loi phân a yu t c sn xut trên c s hóa hp các nguyên liu; 7. Phân trn là loi phân a yu t c sn xut bng cách trn c hc nhiu loi phân n; 8. Phân a lng là phân trong thành phn ch yu có cha ít nht mt trong ba yu t dinh dng gm: m ký hiu là N, lân ký hiu là P (tính bng P2O5 hu hiu) và kali ký hiu là K (tính bng K2O hoà tan); 9. Phân trung lng là phân trong thành phn ch yu có cha mt hay mt s các yu t dinh dng gm: Canxi (Ca), Magiê (Mg), Lu hunh (S) và Silic (Si); 10. Phân vi lng là phân trong thành phn ch yu có cha mt hay mt s các yu t dinh dng vi lng sau: St (Fe), Km (Zn), ng (Cu), Bo (B), Môlipen (Mo), Mangan (Mn) và Clo (Cl) và Co ban (Co); 11. Phân bón t him là loi phân trong thành phn ch yu có ít nht mt trong s 17 nguyên t sau: Scandium (s th t 21), Yttrium (s th t 39) và các nguyên t trong dãy Lanthanides (s th t t s 57-71: Lanthanum, Cerium, Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, lutetium) trong bng tun hoàn Mendêleép; 12. Phân bón hu c là loi phân bón c sn xut ch yu t các ngun nguyên liu hu c vi hàm lng cht hu c t quy chun k thut theo quy nh ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn.

3

13. Phân hu c vi sinh là loi phân c sn xut t nguyên liu hu c có cha ít nht mt chng vi sinh vt sng có ích vi mt phù hp vi quy chun k thut ã ban hành; 14. Phân hu c sinh hc là loi phân c sn xut t nguyên liu hu c theo quy trình lên men có s tham gia ca vi sinh vt sng có ích hoc các tác nhân sinh hc khác; 15. Phân vi sinh là loi phân trong thành phn ch yu có cha mt hay nhiu loi vi sinh vt sng có ích bao gm: nhóm vi sinh vt c nh m, phân gii lân, phân gii ka li, phân gii xenlulo, vi sinh vt i kháng, vi sinh vt tng kh nng quang hp và các vi sinh vt có ích khác vi mt phù hp vi quy chun k thut ã ban hành; 16. Phân hu c khoáng là loi phân c sn xut t nguyên liu hu c c trn thêm mt hoc mt s yu t dinh dng khoáng, trong ó có ít nht mt yu t dinh dng khoáng a lng; 17. Phân hu c truyn thng là loi phân có ngun gc t cht thi ca ngi, ng vt hoc t các ph ph phm trng trt, chn nuôi, ch bin nông, lâm, thu sn, phân xanh, rác thi hu c, các loi than bùn c ch bin theo phng pháp truyn thng; 18. Phân bón có b sung cht iu hòa sinh trng là loi phân bón vô c hoc hu c c b sung mt lng các vitamin, các enzim, các axit hu c hoc các cht iu hoà sinh trng khác vi hàm lng không vt quá 0,5% khi lng hoc th tích; 19. Cht ci to t là cht khi bón vào t có tác dng nâng cao phì, ci thin c im lý tính, hoá tính, sinh hc t; 20. Giá th cây trng là nhng cht có ngun gc t nhiên hoc nhân to không phi là t c dùng làm nn trng cây; 21. Cht gi m trong phân bón là nhng cht t nhiên hay nhân to có kh nng hút và gi nc mnh, có tác dng cung cp nc vào t khi t khô hn và có th phi trn vi các yu t dinh dng ca cây trng; 22. Cht h tr tng hiu sut s dng phân bón là nhng cht khi phi trn hoc bón cùng vi phân bón có tác dng làm tng hiu sut s dng các cht dinh dng có trong phân bón; 23. Cht ph gia phân bón là các cht vô c hoc hu c c phi trn vi các cht dinh dng trong quá trình sn xut phân bón; 24. Hàm lng các cht dinh dng là lng các cht dinh dng có trong phân bón c biu th bng các n v: t l phn trm (%), g/kg hoc mg/kg so vi khi lng i vi phân th rn, nu là phân th lng c biu th bng các n v: %, mg/lít, g/lít hoc phn triu (ppm);

4

25. Hàm lng các cht hu hiu (hoc các cht hoà tan i vi phân bón dng lng) là lng các cht dinh dng hoà tan trong nc hoc trong a xít yu mà cây trng có th hp ph và c xác nh bng các phng pháp phân tích theo quy chun k thut quy nh; 26. Hàm lng c t cho phép là mc gii hn ti a cho phép hàm lng các kim loi nng, các vi sinh vt có hi, Biuret và axit t do có trong phân bón; 27. Các kim loi nng trong phân bón gm nhng loi sau: Thu ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd) và Asen (As); 28. Vi sinh vt gây hi gm các chng vi khun E.coli, Salmonella, Coliform và trng giun a (Acaris); 29. Danh mc phân bón c phép sn xut, kinh doanh và s dng Vit Nam (sau ây gi là Danh mc phân bón) là bn lit kê các loi phân bón c phép sn xut, kinh doanh và s dng Vit Nam; 30. Phân bón gi là loi phân bón c sn xut ra trái pháp lut có hình dáng ging nh các loi phân bón c Nhà nc cho phép sn xut, kinh doanh, nhp khu hoc nhng loi phân bón không có giá tr s dng úng vi ngun gc, bn cht t nhiên, tên gi và công dng ca nó". 4. iu 5 c sa i, b sung nh sau: "iu 5. 1. T chc, cá nhân sn xut các loi phân bón (tr phân hu c truyn thng) phi có các iu kin sau: a) Có Giy chng nhn ng ký kinh doanh hoc Giy chng nhn u t sn xut, kinh doanh mt hàng phân bón do c quan nhà nc có thm quyn cp; b) Có máy móc, thit b phù hp sn xut phân bón t tiêu chun cht lng theo quy nh; c) Có hoc thuê phòng phân tích kim nghim cht lng có iu kin theo quy nh ca Lut Tiêu chun và Quy chun k thut; d) Có h thng x lý cht thi khi sn xut không gây ô nhim môi trng và m bo các iu kin v an toàn lao ng, v sinh lao ng, bo v môi trng theo quy nh ca pháp lut v môi trng và pháp lut v an toàn lao ng, v sinh lao ng; ) Có hoc thuê ít nht 01 cán b k thut chuyên môn t trình t i hc tr lên áp ng công ngh sn xut loi phân bón ó".

5

2. T chc, cá nhân gia công phân bón (tr phân hu c truyn thng) phi có iu kin quy nh ti im a, b, d, khon 1 iu này. 5. iu 10 c sa i, b sung nh sau: "iu 10. 1. T chc, cá nhân c phép nhp khu các loi phân bón, nguyên liu sn xut các loi phân bón ã có tên trong Danh mc phân bón. 2. T chc, cá nhân nhp khu phân bón, nguyên liu sn xut các loi phân bón cha có tên trong Danh mc phân bón phi c s ng ý bng vn bn ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn". 6. iu 17 c sa i, b sung nh sau: "iu 17. 1. Các loi phân bón phi qua kho nghim bao gm: a) Các loi phân bón cha có tên trong Danh mc phân bón; các loi phân bón không thuc quy nh ti iu 18 Ngh nh s 113/2003/N-CP ngày 07 tháng 10 nm 2003 ca Chính ph v vic qun lý sn xut, kinh doanh phân bón; b) Các loi phân bón có tên trong Danh mc phân bón, nhng thay i v thành phn, hàm lng các cht dinh dng chính có trong phân bón thp hn mc quy nh ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn. 2. B Nông nghip và Phát trin nông thôn quy nh iu kin, th tc, trình t, quy phm kho nghim phân bón". 7. iu 19 c sa i, b sung nh sau: "iu 19. 1. Công nhn phân bón a) Các loi phân bón phi kho nghim và ã qua kho nghim, c Hi ng khoa hc chuyên ngành ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn thm nh và ngh công nhn b sung vào Danh mc phân bón. b) Phân bón mi c công nhn có tên gi phù hp theo quy nh ti khon 2 iu này và các vn bn có liên quan khác. c) B Nông nghip và Phát trin nông thôn quy nh iu kin, trình t th tc công nhn phân bón mi.

6

2. t tên và i tên phân bón a) Mi loi phân bón khi c a vào Danh mc phân bón ch có mt tên gi duy nht phù hp theo quy nh ti Ngh nh s 89/2006/N-CP ngày 30 tháng 8 nm 2006 v nhãn hàng hoá và Ngh nh này. b) Các kiu t tên di ây không c chp nhn: - Ch bao gm các ch s; - Vi phm o c xã hi; - Trùng hoc tng t ti mc gây nhm ln vi tên c ghi trên nhãn hiu hàng hoá phân bón ang c bo h; - Gây hiu lm vi bn cht, công dng ca phân bón. - Phân bón sn xut lu thông Vit Nam nhng ch t tên bng ting nc ngoài, tr các loi phân bón sn xut Vit Nam theo hp ng ca nc ngoài hoc sn xut xut khu ra nc ngoài. c) i vi phân bón nhp khu mang tên bng ting nc ngoài có kèm theo tên bng ting Vit thì tên ting Vit phi thc hin theo quy nh ti im a, b khon này. d) T chc, cá nhân trong quá trình sn xut phân bón c quyn i tên phân bón, nu có iu kin quy nh ti im khon này. ) iu kin i tên phân bón: - Áp dng i vi các loi phân bón khi thc hin hp ng chuyn nhng; - Vic i tên phân bón phi phù hp quy nh ti im a, b, khon 2 iu này. e) B Nông nghip và Phát trin nông thôn quy nh iu kin, trình t, th tc t tên và i tên phân bón". 8. iu 21 c sa i, b sung nh sau: "iu 21. B Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách nhim: 1. Ch trì, phi hp vi B Công thng và các B, ngành có liên quan xây dng k hoch và chính sách, d báo nhu cu và nh hng s dng các loi phân bón và sn xut các loi phân bón tr sn xut phân bón vô c. 2. Son tho, ban hành hoc trình cp có thm quyn ban hành và t chc thc hin các vn bn quy phm pháp lut, quy chun k thut và chính sách v s dng các loi phân bón và sn xut các loi phân bón tr sn xut phân bón vô c.

7

3. T chc kho nghim và công nhn phân bón mi. 4. Quy nh t tên và i tên phân bón mi. 5. Quy nh v vic thm nh và công nhn phòng kim nghim, ngi kim nh và ngi ly mu phân bón. 6. Thu thp và qun lý các thông tin, t liu v phân bón. 7. Phi hp vi các B, ngành trong vic t chc nghiên cu và ng dng khoa hc công ngh tiên tin vào các hot ng v s dng các loi phân bón và sn xut các loi phân bón tr sn xut phân bón vô c. 8. Kim tra, thanh tra và x lý các vi phm v cht lng trong vic sn xut và s dng phân bón; tr sn xut phân bón vô c. 9. Tuyên truyn, ph bin kin thc, kinh nghim v sn xut và s dng phân bón. 10. Hp tác quc t trong lnh vc s dng các loi phân bón và sn xut các loi phân bón tr sn xut phân bón vô c". 9. iu 22 c sa i, b sung nh sau: "iu 22. B Công thng có trách nhim: 1. Ch trì, phi hp vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn và các B, ngành có liên quan xây dng k hoch và chính sách v sn xut phân bón vô c. 2. Son tho, ban hành hoc trình cp có thm quyn ban hành và t chc thc hin các vn bn quy phm pháp lut, quy chun k thut và chính sách h tr phát trin sn xut phân bón vô c. 3. Thu thp và qun lý các thông tin, t liu v sn xut phân bón vô c; 4. T chc nghiên cu và ng dng khoa hc công ngh tiên tin vào các hot ng trong lnh vc sn xut phân bón vô c. 5. Tuyên truyn, ph bin kin thc, kinh nghim v sn xut phân bón vô c. 6. Kim tra, thanh tra và x lý các vi phm trong sn xut, kinh doanh phân bón vô c. 7. Hp tác quc t trong lnh vc sn xut phân bón vô c".

8

10. iu 24 c sa i, b sung nh sau: "iu 24. Phí và l phí phân bón 1. T chc, cá nhân sn xut, kinh doanh phân bón phi np phí và l phí v kho nghim, công nhn, i tên phân bón mi, giám nh cht lng phân bón theo quy nh ca pháp lut v phí và l phí. 2. B Tài chính quy nh mc thu, np phí và l phí trong lnh vc phân bón". iu 2. Hiu lc thi hành Ngh nh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày ng Công báo. iu 3. Trách nhim thi hành 1. B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn có trách nhim hng dn thi hành Ngh nh này. 2. Các B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ng, các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Ngh nh này./.

TM. CHÍNH PH TH TNG

Ni nhn:

- Ban Bí th Trung ng ng; - Th tng, các Phó Th tng Chính ph; - Các B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph; - VP BCTW v phòng, chng tham nhng; - HND, UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng; - Vn phòng Trung ng và các Ban ca ng; - Vn phòng Ch tch nc; - Hi ng Dân tc và các y ban ca QH; - Vn phòng Quc hi; - Tòa án nhân dân ti cao; - Vin Kim sát nhân dân ti cao; - Kim toán Nhà nc; - UBTW Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca các oàn th; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph, Ngi phát ngôn ca Th tng Chính ph, các V, Cc, n v trc thuc, Công báo; - Lu: Vn th, NN (5b).Hà

ã ký

Nguyn Tn Dng

Information

CHÍNH PH

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

459232


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531