Read Microsoft PowerPoint - 091009kasusformulering og behandlingsplan, felles pres MS OSV IH text version

Kasusformulering og behandlingsplan

Inger Hodne, Marit Slørdahl, Olav Sanness Vika og Rune Tvedte RBUP Øst og Sør

Familien Sunshine

· Er dette bare underholdning, eller har dere truffet familier som ligner? · Hvordan ville du begynne dersom denne familien kom til deg? · Hva ville bekymret deg mest? · Hva ser du som styrker i familien (om noen)? · Hva ville du trenge å vite mer om? · Hvor henter du spørsmålene dine fra (hvilke kunnskapskilder bygger du på)?

Fam. Sunshine, forts.

· Hvordan ville du tenke rundt alliansearbeidet? · Med hvem? · Hvilke hensyn er viktige å ivareta?

1

Familien Sunshine ­ innenfra og utenfra

· I filmen blir vi kjent med familien "innenfra", på deres premisser. · Slik er det ikke for oss som profesjonelle. Når vi møter familier, ser vi dem "utenfra". · Hvordan få tak i "den levde historien", slik familien oppfatter den?

Barna Sunshine, ute

Vi får ikke vite noe om barnas liv på skole eller i fritidsaktivteter. · Ville barnas situasjon vekke bekymring? · Hva skulle til for at de hadde blitt "oppdaget"? · Ville de blitt henvist til hjelpeapparatet? · Hva ville henvisningsgrunnen i så fall vært? · Hvordan ville ulike alternative henvisningsgrunner påvirket oss?

Barna Sunshine, ute (forts.)

· Hvis du fikk henvisningen, hvilke tanker ville du gjort deg? · Hvilken ende ville du begynt å nøste i? · Ville du kunnet bli bekymret for at noen perspektiver glapp for deg? · Hva skulle til for at du hadde lurt på om noen andre profesjoner hadde noe å bidra med?

2

FIRFOTINGEN, en modell til kasusformulering i førstelinjen og avdelingen som fremmer forståelse og refleksjon - og et kartleggingsverktøy i samarbeid med den/de det gjelder og med andre fagfolk.

SUPO skal ha fire føtter med i vårt forsøk på å forstå, kartlegge og sette i gang tiltak for barnet og familien

-for å kunne stå støtt på alle bein må supo inneha en bio- psykososial motorikk/ kunnskap

3

I firfotingen SUPO spørres det om:

Hvorfor har dette barnet med disse biologiske forutsetninger, i denne personlighet, nå fått disse vanskelighetene, i denne familien, på denne skolen, i dette nærmiljøet og i dette samfunnet?

SUPO

Symptom

Hvilke (t) symptom. Hva er spesielt med barnet start, varighet, vedvarende el. skiftende Konsekvenser i dagliglivet En el. flere arenaer Tidl. symptomer Flere symptomer Varselsymptomer?

Utvikling

Barnets/den unges utviklingshistorie Utvikling ift milepæler. Motorikk, språk, sosiale evner, kognitive ferdigheter, utviklingsnivå nå, modenhet ift jevnaldrende, evne til egen beskyttelse, utvikl områder som er forsinket.

Personlighet

Kontaktevne. Selvbilde.

Oppvekstmiljø

Hjem. Barnets rolle i familien Hvem bor sammen. ProblemløsningsLivshendelser. evne Helsetilstand. Sosiale forhold. Ressurser Skolebarnehage. Disponerende Trivsel. faktorer. Relasjoner. Fag. Sårbarhet Mobbing. Kompenserende Fritid. evner Relasjoner. Innhold.

Oppsummering. Vurdering.

· Hva er jeg mest bekymret for ift dette barnet/ den unge? · Andre bekymringer. · Beskyttelses - risikofaktorer. Opprettholdende ­ utløsende faktorer · Er særlige tiltak satt i verk (I.P Ansvarsgruppe)? Annet? · Effekt av tiltak. · Hva er det behov for? · Hva ønsker barnet/ familien av hjelp og tiltak? · Hva trenger jeg for å få en helhetlig forståelse? · Videre oppfølging. Evt. med hvem. Begrensninger og muligheter ved egen vurdering. Mitt ansvar videre.

4

SUPO 2.

Samarbeid

Skal jeg se det an? Hvor alvorlig er det? Skal jeg forsøke å gjøre noe eller skal jeg henvende meg til andre? Hvem? Drøfte min vurdering innad i enheten? Konsultasjon?

Utviklende tiltak

Tiltak barnet og foreldre kan gjøre imens. Barnets og familiens ønsker. Muligheter i familien. Vurdere mitt bidrag. Andres? Ressurser/ muligheter i hj.app lokalt og i bup. Henvisning videre?

Profesjons oppgaver

Observasjon, mer informasjon, samtaler, anamnese, genogram, sosialt nettverks kartlegging, barnets hverdagsliv. Hva trenger jeg å vite mer om, fra hvem og hvordan gå fram?

Organi sering

Direkte arbeid med barnet og familien, henvendelse videre i samarbeid med foreldre/ barnet? Begrunnelse til familien og samtykke fra dem. Min deltakelse og rolle i samarbeid med andre?

Hva er en kasusformulering?

· Fra engelsk: Clinical case formulation

· En hypotese om problemutviklingen, sammenhenger og transaksjoner som ligger til grunn for det/de presenterte problemet/ene. · Et godt verktøy for tverrfaglig utredning som skal munne ut i en helhetlig behandlingsplan. · Eksplisitt formulert

­ på en slik måte at formuleringen kan deles med barnet / ungdommen og familien ­ og på en slik måte at det gir retning for arbeidet barn / ungdom, familie og terapeuter skal gjøre i fellesskap

5

Hvorfor lage kasusformulering?

Flere undersøkelser blant brukere av psykiske helsetjenester peker i samme retning: · Brukere (pasienter i PHV og foreldre i PHBU) angir at de er godt fornøyd med sine behandlere · Men at de ikke synes de har fått tak i tankene bak tiltakene som foreslås · Og at de heller ikke synes at de har kunnet påvirke behandlingen i vesentlig grad

Hvorfor, forts.

· Et hjelpemiddel til tydeliggjøring og systematikk i behandlingsarbeidet · Knyttet til bestemte pasientadministrative faser i forløpet (struktur, mer enn innhold):

­ Etter utredning som et ledd i behandlingsplansarbeidet ­ på avtalte evalueringstidspunkter i forbindelse med justeringer og revisjon av behandlingsplan ­ evt. i forbindelse med avslutning og epikrise

Resultat- og utviklingsorientering

· Prosessbilder - både før og etter behandling

­ Før: hypotese om problemutviklingen ­ Underveis og etter: nye, utvidede og mer presise hypoteser

· Mulighet for tydeliggjøring og dokumentasjon knyttet til BUPs innsats og hvorvidt samarbeidet har en utviklingsstøttende virkning for familien

­ Registrering av endringer ­ Registrering av tillitsforhold til behandlere/ behandlingen: Større åpenhet gir mer informasjon og bedre grunnlag for å yte tilpasset støtte

6

Diagnose vs. kasusformulering

· Kategorisk · "Ateoretisk" · Etablere prediktiv validitet for behandlingsutfall basert på gruppedata · Bygger på sykdomsmodellen · målende · Dimensjonal (kontinuum) · Syntetiserende, (multi-)"teoretisk" · individuell · Modellen omfatter både veien inn og veien ut av vanskene · meningssøkende

Multiaksiale klassifikasjon

Bakgrunn Aksene · · · · · · Akse I Akse II Akse III Akse IV Akse V Akse VI ­ Klinisk psykiatrisk syndrom ­ Spesifikke utviklingsforstyrrelser ­ Psykisk utviklingshemning ­ Somatiske tilstander ­ Avvikende psykososiale forhold ­ Global vurdering av funksjonsnivå

Utfordringer i praktisk bruk

Det multiaksiale klassifikasjonssystemet som huskeliste

· · · · · · Akse VI Akse V Akse IV Akse III Akse II Akse I ­ Global vurdering av funksjonsnivå ­ Avvikende psykososiale forhold ­ Somatiske tilstander ­ Psykisk utviklingshemning ­ Spesifikke utviklingsforstyrrelser ­ Klinisk psykiatrisk syndrom

7

Legens bidrag til hypoteser om problemutviklingen

Informasjon gjennom legeundersøkelsen

Anamnese ­ ­ ­ ­ Aktuelle symptomer/problemer og aktuell familiesituasjon Svangerskap og fødsel, barnets utvikling før 3-års alder, og senere Tidligere sykdommer/skader/traumatiske opplevelser Familiehistorie med livssituasjon, forløp av tidligere svangerskap og fødsler, sykdommer i familien og arvelige belastninger, betydningsfulle hendelser og traumatiske opplevelser Observasjon ­ Kontakt, samspill, aktivitet og oppmerksomhet ­ Temperament, følelsesuttrykk, kroppsspråk, språk og tankeinnhold ­ Samarbeid i undersøkelsessituasjonen ­ oppfattelse og reaksjoner Undersøkelse ­ Organundersøkelse, sanseundersøkelse, motorikk og koordinasjon Vurdering og oppsummering

H-dir: Veileder for poliklinikker

· "En grundig utfylt henvisning i samråd med foreldre og/eller den unge selv vil bidra til en konstruktiv og målrettet behandling ut fra en felles forståelse av hensikten med henvisningen." · "Henvisningen bør inneholde en beskrivelse av pasientens tilstand og situasjon, utvikling, familie og annet nettverk, tidligere hjelpetiltak, henviserens vurdering og behovet for utredning og behandling i poliklinikken." s. 25 i Veilederen

Veilederen, igjen

Utgangspunktet for god behandling er en grundig forståelse av pasientens situasjon med problemområder og tilgjengelige ressurser. Utredningen må dekke vesentlige psykologiske, medisinske, pedagogiske og psykososiale forhold, samt døgnrytme, kostvaner og fysisk aktivitet og munne ut i en konkret beskrivelse av vanskene man antar hindrer barnet/ungdommen og familien i deres hverdagsfungering.

s 56 i Veilederen

8

Modeller for kasusformulering

· De fleste modeller for kasusformulering er knyttet til behandlingstilnærminger

­ Psykodynamiske (flest) ­ Relasjonelle tilnærminger (kontroll-mestrings-teori ­ Binder, Holgersen og Høstmark Nielsen) ­ Kognitiv atferdsterapeutiske ­ Atferdsterapeutiske

· Målene for behandling i hver av modellene er preget av teorien som ligger til grunn · For en kritisk vurdering, se for eksempel Signy Stoltenberg, TNPF 2007, 44, 11-16

Poeng fra / inspirert av Shirk og Russell:

(Change processes in child psychotherapy, 1996)

· Barn responderer ikke direkte på sitt miljø, indre psykologiske prosesser medierer mellom den sosiale verden, barns opplevelser og ytre atferd. · Det samme gjelder naturligvis for voksne, også foreldre. · I psykisk helsevern for barn og unge kan vi arbeide både direkte med miljøbetingelsene (støtteordninger, tilretteleggingsarbeid), med atferd og med de medierende prosessene. · Det er de medierende prosessene og det vi kan lære om endringsprosesser som er interessante størrelser

Modeller for kasusformulering i den biopsykososiale modellen

· F.eks. Winters, Hanson, Stoyanova (2007) · Wilmshurst (Child and adolescent psychopathology, 2004)

­ Sårbarhet (predisponerende), utløsende faktorer, vedlikeholdende faktorer, beskyttende faktorer ­ Biologisk, psykologisk, sosialt ­ familiemessig/nærrelasjoner, sosialt ­ større sammenheng

9

Kasusformulering?

· En konstruksjon for voksne, selvhenviste pasienter med godt avgrensede problemer? · Kompleksiteten øker i arbeidet med barn, unge og familier · Informasjon fra flere kilder må integreres, flere perspektiver må inkluderes · Relevante kilder: normalutvikling ­ ulike aspekter, sårbarhet og risiko i barn, familie og miljø, medisinske tilstander som påvirker atferd, familie- og systemteori, barnepsykiatri/utviklingspsykopatologi, psykofarmakologi, kultur- og økologisk teori

praksis

· Deres erfaringer

­ ­

· Mine erfaringer

­ Enighet om bakgrunn, problembeskrivelse, avgrensning, osv. heller sjelden ­ Store variasjoner mellom ungdommer og foreldres beskrivelser av situasjonen

· Forskningsresultater

­ Bekrefter erfaringskunnskapen når det gjelder uenighet om problembeskrivelse (Weiss og Yeh) ­ Spesielt for "internaliserende vansker" er verken foreldre eller læreres beskrivelse av vanskene i overensstemmelse med barnets erfaringer (Barn i Bergen)

10

Den sosialfaglige kasusformuleringen ­ en refleksjonsmodell

· Utviklet for å tydeliggjøre våre perspektiver og bidrag i det tverrfaglig teamet. · Bygger på individets unike situasjon, historie, forutsetninger og ressurser, men har spesielt fokus på de sosiale - og utviklingsøkologiske faktorer. · Bidrar til å synliggjøre de sosialfaglige perspektivene for kandidater . · Bidrar til å se hvordan ulike problemkonstruksjoner fører til ulikt nivå på intervensjonene (f.eks individuelt, familie og/eller hjelpesystem). · Bidrar til at fagfeltet ser betydningen av sosialfaglige perspektiver og denne form for kompetanse. · Nyttig i andre kontekster som for eksempel trening av sosialarbeidere i grunnutdanning og utvikling av tiltak og beslutninger i barnevernet?

Den sosialfaglige Kasusformuleringen

Historie/ Familiehistorie

Evenhaugs familieøkologiske modell

Den Biopsykososiale modellen

Biologiske faktorer

Arv, arvelighet, medisinering, skader Somatiske implikasjoner

Mind (sinnet) Psykologiske faktorer

Intelligens og kognisjon,

Utvikling: psykologisk, Tilknytning, identitet og selvforståelse fysisk, sosialt

Familie historie Vold, mishandling Sosiale belastninger Fattigdom Diskriminering Med utgangspunkt i Winters et al 2007

Den sosialfaglige Kasusformuleringen

Sosiale faktorer

11

Særtrekk ved utvikling av en sosialfaglig kasusformulering

· Tar utgangspunkt i våre perspektiver; personen ­ i ­ situasjonen og barnet i kontekst. Et innenfra og praksisbasert perspektiv er sentralt i sosialfaglig vurdering/tilnærming · Kartlegging skjer i samarbeid med familien. En tar utgangspunkt i deres problemforståelse og historie f. eks ved intervju, tids-/livslinje (som livsformsintervju) og/eller anamnese. · Spesielt fokus på familien og barnets kontekst og livssammenhenger (sosiokulturelle og sosioøkonomiske faktorer). · Spesielt fokus på vold, diskriminering, marginalisering, ulike former for omsorgsvikt, rus, fattigdom og bo-problemer. · Kartlegging av både sterke og svake sider, og beskyttende faktorer. · Vektlegging av at kasusformulering er en kontinuerlig prosses; utvikling fører til nye kasusformuleringer. Kasusformuleringen og behandlingsvalgene skjer i samarbeid med familien, ungdommen/barnet.

Sosialfaglig kasusformulering

S O S I O Ø K O N O M I / K U L T U R Hypoteser om årsakssammenhenger og ressurser

"Personen - i - situasjonen" og "Barnet i kontekst" Anerkjennelse, gjensidighet, og likeverd

Politikk

Intervensjon/behandlingsplan/ind.plan

Samfunnet ­ sosio- økonomisk og kulturell påvirkning

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ ____________________________

Trygd, sosialhjelp, bolig og barnevern rettigheter (lovverk)________________

System arbeid, allianse med andre i hjelpesystemet __________________ _______________________________

Marginalisering

Familie, nærmiljø, nettverk, historie

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ ________________________ Ulikhetens reproduksjon

Nettverks intervensjoner _______________________________ _______________________________

H V E R D A G S L I V

"Bestilling" ­ det beskrevne problem, historie (biologisk, individ perspektiver)

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Familieterapi, terapeutisk foreldrearbeid, _______________________________ _______________________________ __ Gruppeterapi / miljøterapi/ ambulant _______________________________ _______________________________ Individualterapi/ sosialferdighetstrening _______________________________

S O S I A L F A G L G K A S U S F O R M U L E R I N G

Selmer, og Vika, R-BUP 08

Problematisering

· Er dette en ny måte å gi terapeutene makt på jfr Lynn Hoffmans oppgjør med ekspertmakten og hypotesene i "la oss legge makt og kontroll bak oss" og Laila Aamodts drøfting av "relasjons versus ekspertmodell"? · Hvilken plass gir vi klientens definisjon av egne vansker, livshistorier og "working model of change (Miller og Duncan)"? · En etisk fordring er å gjøre kasusformuleringer i terapi til delte livssammenhenger som klientene eier og har rett til endre over tid.

12

Praktiske problemer, forts.

· Pasienter opplever ofte at de får parallelle behandlingstiltak fra hjelpere som ikke samarbeider og heller ikke alltid vet om hverandre. · Det er en praktisk utfordring å koordinere behandlingstiltak på en slik måte at det oppleves som helhetlig og sammenhengende hjelp for pasienten · I praksis arbeider vi ofte alene, og må ta vare på de tverrfaglige perspektivene på egen hånd. · Stramme økonomiske rammer og krav til produksjon bidrar til at vi sjeldnere kan arbeide sammen, selv om det er faglig ønskelig, og i tråd med den bio-psykososiale modellen

Noen vansker

· Tydeliggjøringen av vurderingen, skriftlig formulert på en måte som tar hensyn til at pasienten/e skal forstå. (Erfaring: Det er lettere å formulere beskrivelser enn vurderinger.) · Innebærer at faglig forståelse må formuleres i et hverdagsspråk, også tilpasset barn. · Tidsbruk ­ er det "verd investeringen"?

Noen dilemma

· Som fagfolk har vi ofte større refleksjonsressurser og ordforråd når det gjelder menneskelige relasjoner enn pasientene, barn og foreldre. Hvordan formulere seg slik at de faglige hypotesene inngår, men uten å overvelde eller stille pasientene i forlegenhet? · Hva med følsomme tema som utrygg eller desorganisert tilknytning ­ går det an å formulere seg på måter som er både direkte og støttende? · Hva med temaer som vold, rus og overgrep?

13

En utfordring? Den biopsykososiale forståelsesmodellen vokste frem utover på 1900-tallet som reaksjon på at den biomedisinske forståelsen som hadde vært rådende kom til kort som forklaringsmodell for utvikling av psykiske lidelser slik de fremsto i det virkelige liv. Vil økende kartlegging og kunnskap om hjernen og genene føre forståelsen tilbake til en mer biomedisinsk forklaringsmodell? Hvordan kan vi fortsatt bevare de ulike perspektivene i den biospykososiale modellen ­ anerkjenne gyldigheten og anvende dem i praksis?

Noen løsningsforslag

· La ulike stemmer komme (kortfattet) til uttrykk i problembeskrivelsen (henvisers, barnet/ungdommens, foreldrenes, søsken, lærere/skolens) · La problembeskrivelsen være knyttet til "hindringer i hverdagsfungeringen" · Inkluder de enkeltes ønsker eller mål for samarbeidet · La BUPs tverrfaglige vurderinger av problemutviklingen med disponerende, utløsende og vedlikeholdende aspekter komme til slutt. · Gjør prioriteringer med hensyn til behandling og tilrettelegging eksplisitte (behandlingsfokus, mål og tilnærming).

Noen muligheter

· Den biopsykososiale forståelsen, "barnet og familien i kontekst" blir tydeliggjort · Det sosiokulturelle aspektet får en tydeligere plass i psykisk helsevern for barn og unge · Kasusformuleringen skal være omfattende og peke på styrker/ressurser som bygges på i behandlingen · Vekt på en integrativ prosess, en syntetiserende forståelse av de komplekse og gjensidig avhengige faktorene som inngår i problemutviklingen (- og at det ikke har gått verre!)

14

Information

Microsoft PowerPoint - 091009kasusformulering og behandlingsplan, felles pres MS OSV IH

14 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

905751