Read Microsoft Word - Bubamara-tea moderna.doc text version

Deset godini 'Zlatna Bubamara na popularnosta'

Samite sme si 'vinovni' {to ne bie dobar glas!

"Sekoja godina se trudime da napravime manifestacija na najvisokoto nivo, a onie koi }e u~estvuvaat i onie koi se nagradeni, navistina da go zaslu`uvaat pojavuvaweto na scenata. Retrospektivno, vo izminative devet godini imalo prekrasni momenti, a problemite koi znaele da se isprsat, gi re{avavme na na{ na~in bez da gi kr{ime na{ite principi - veli Ranko Petrovi}, eden od 'vinovnicite' za postoeweto na 'Bubamara', vo presret na 10-to, jubilejno izdanie. Ovaa godina "Zlatna Bubamara na popularnosta" slavi zna~aen jubilej - deset godini postoewe, a nejzinite sozdava~i - radio "Bubamara", Ranko Petrovi} i negovata ekipa veruvaat deka toa e odli~en pokazatel deka manifestacijata gi opravdala o~ekuvawata. Zatoa, koga samite zboruvaat za "Zlatna Bubamara" - velat - "Se obiduvame da ne bide takmi~arski i frustrira~ki napadna, tuku na{ata cel e da bide zabavno-afirmativna i popularna. Zatoa sme sre}ni {to izminative devet godini ne proizvedovme nitu eden skandal, afera ili sli~no, {to ima vrska so nagradite. Na krajot na krai{tata, samite sme si 'vinovni' {to ne bie dobar glas! "... Tradicionalno, "Zlatna Bubamara na popularnosta" e godi{na sredba na najdobrite vo izminatava godina. Desetto, jubilejno izdanie e zaka`ano za 19 fevruari vo Univerzalnata sala, a kako del od tradicijata e i faktot deka imiwata na u~esnicite vo {outo i dobitnicite na nagradite se dr`at vo tajnost. "So `elba da prodadat {to pove}e bileti, site odnapred go otkrivaat scenarioto i gostite na svojot koncert ili manifestacija. No, 'Zlatna Bubamara' e ne{to sosema drugo! So ogled deka Univerzalnata sala sobira mnogu malku lu|e, nie ja koristime kako televizisko studio, vo koe go sobirame siot doma{en xet-set i vistinskite fanovi na yvezdite. Zatoa ni se mnogu va`ni nivnite iskreni reakcii. Ednostavno, nam ne ni e va`no da imame predvremena kampawa, tuku pretstava koja do posleden moment ja dr`i napnatosta od tipot '{to sega }e se slu~i?'. Pa, ne za xabe na{iot slogan glasi: 'Zlatna Bubamara se slu~uva edna{, a se preraska`uva cela godina' Vo ovoj slu~aj toa godinava }e se povtori po desetti pat'... - veli Petrovi}. Denes, koga nagradite ne se vo prv plan, u~esnicite doa|aat rastereteni od napnatosta {to ja nosi is~ekuvaweto, pa site se trudat da go dadat najdobroto od sebe. Zaradi atraktivnosta na programata, i ovaa godina vo 'optek' se pu{teni mal broj strogo kontrolirani informacii. "Ona {to so sigurnost se znae e deka po vtor pat {outo }e go vodi mladiot, nade`en, i ve}e diplomiran akter od Kumanovo - Sa{ko Kocev, koj pred nekoe vreme sosema se razgoli pred tabloidnite ~itateli. Nemu }e mu pomagaat u{te dvajca voditeli, no nivnite imiwa nema da gi otkrijam. Ona

{to e mnogu va`no e deka aktuelnovo izdanie go ima mototo 'Deset ZLATNI godini na Bubamara - Deset godini zadovolstvo od tranzicijata, antikorupciskata borba i pravdata'. Godinava na iljada i pol lu|e }e im odredime pritvor, i tie samite treba da se javat vo KP domot "Univerzalnata sala", dodeka ostanatite dva milioni Makedonci vo dr`avata i u{te {est milioni niz svetot vklu~uvaj}i gi i tie vo Grcija, }e mo`at da go gledaat nastanot od doma{en pritvor, vrzani za svojot televizor. Seto toa odli~no se vklopuva so na{ata realnost, {to postojano ni pretstavuva cel i predizvik - da bideme del od makedonskata prikazna. Ete, lani bevme vo vremeto na komunizmot, a sega sme vo vremeto na tranzicijata. Za da bide ne{to atraktivno i aktuelno, treba da e del od sekojdnevieto... " - smeta Ranko, i dopolnuva: "Edinstvenata nagrada za koja javnosta odnapred znae e nagradata za `ivotno delo. Taa ovoj pat }e i pripadne na grupata 'Leva patika', poznata po legendarnata 'Nepravda - ima{ ti, nemam jas'. Iako dolgo vreme ne se del od estradnata scena, za ovaa prilika so zadovolstvo }e gi vidime vo poln sostav". Ovaa godina na "Zlatna Bubamara" }e bidat dodeleni vkupno 30 statuetki vo 24 kategorii, zatoa {to nekoi se za ekipa, grupa i sli~no... Za da se izrabotat trofeite, potrebni se celi 90 dena, bidej}i za da sekoja zablista vo poln sjaj, na nea vo prosek dvajca lu|e rabotat den i pol. No, otkako rabotata }e se zavr{i, sekoja statuetka pretstavuva malo umetni~ko delo. "Zadovolstvoto e u{te pogolemo koga posle manifestacijata u~esnicite sami vikaat deka ima golema razlika od u~estvoto vo Bubamara i drugi polu nastani kaj {to ne po~ustvuvale ili prenele nikakvi emocii. Nie se nadevam deka uspeavme nekako da gi povrzeme site 100 u~esnici i publikata vo nekoj ubav krug na zadovolstvo i nasmevki, koj }e ni ostane vo se}avawe. Iako oficijalno manifestacijata ja potpi{uva radioto "Bubamara", osven lu|eto od ovaa radio-stanica, organizaciski ekipata e u{te pobrojna, a me|u nadvore{nite sorabotnici, koi site zaedno koordiniraat okolu 100-ina direktni u~esnici. Scenarioto go pi{uvaat pet lu|e, a za nagradite odlu~uva Akademijata sostavena od 17 ~lena, od koj 4 se menuvaat sekoja godina.Pred nekolku godini dva ~lena forsirale no-name pea~ pa bile isklu~eni od akademijata. Imiwata na ~lenovite na `irito se dr`at vo tajnost, kako bi se izbegnala mo`nost za lobirawe i obid za manipulacija. "Dolgo godini go gradime imixot na BUBAMARA kako manifestacija bez skandali i nema da dozvolime nikoj da ni go naru{i toj imix, a potoa nie da se pravdame pred javnosta. Glasaweto za nagradite e 45 dena pred manifestacijata, dodeka na dobitnicite vesta im se soop{tuva 10-15 dena pred nastanot, so cel da go rezerviraat terminot. Isto e i so site drugi u~esnici. Ednostavno, ni{to ne mu e ostaveno na slu~ajot" - pojasnuvaat organizatorite. Za razlika od pred nekolku godini, koga imalo pritisoci okolu nagradite, od "Bubamara" velat deka toa e ve}e del od istorijata. No, vo prvite godini toa

bilo glaven problem. Isto kako i toa koj koga }e nastapi -dali nekoj }e ja otvori manifestacijata, ili }e pee na kraj. "Sega na{ive golemi yvezdi ve}e ne ni pra{uvaat {to }e dobijat, i dali voop{to ne{to }e dobijat. Edinstveno im e va`no da imaat {to podobar nastap." - tvrdi Petrovi}. Sepak, toj ne se soglasuva so misleweto deka eden od pote{kite momenti se ima slu~eno tokmu lani, koga Toni Mihajlovski voditelskata uloga mu ja prepu{ti na toga{ nedovolno afirmiraniot Sa{ko Kocev. "Minatata godina Toni navreme ne izvesti deka nema da ja vodi 'Bubamara', pa mo`evme da se organizirame po toa pra{awe. Posle toa se imame videno nekolku pati. [to se odnesuva do Sa{ko Kocev, koj vo vreme na lanskata 'Bubamara' se u{te ne be{e afirmiran akter, toj dolgo vreme ne veruva{e deka sme so seriozna namera da bide voditel, i misle{e deka mu pravime skriena kamera. Na kraj se ispadna kako {to treba, toj za kratko vreme gi pridobi simpatiite na publikata pa lanskata 'Bubamara' se u{te se preraska`uva... " - veli Ranko, koj ne vleguva vo pri~inite na Toni zaradi koi prestana da ja vodi manifestacijata. . Osven toa, na{ stav e ni{to od slu~uvawata pred podgotvuvaweto, kako i zadkulisnite muabeti, da ne gi iznesuvame vo javnost ili da gi komentirame vo kafansko tra~erski muabeti. Iako su{tinski "Zlatna Bubamara" na nekoj na~in pretstavuva makedonska verzija na nekoga{ popularniot "Oskar popularnosti", kade se nagraduvaa najdobrite vo muzikata, kulturata, sportot, mediumite..., vo porane{na Jugoslavija, koncepciski, spored organizatorite na "Bubamara", toa se sosema razli~ni manifestacii: "Oskar popularnost bila manifestacija koja pripa|a na drugo, minato vreme. Na{iot pristap e sosema razli~en. Nie se trudime da napravime manifestacija koja iako e sme{na i zabavna, bara seriozen anga`man da se izraboti i podgotvi. Rezultatot od toa go potvrduvaat i gostite kako: Aki Rahimovski, Dado Topi}, Masimo Savi}, Mawifiko, Bajaga..., koi se voodu{eveni od na{eto {ou. Tie smetaat deka za nas rabotat najgolemite scenaristi i re`iseri na Balkanot... " Vo {tabot na "Zlatna Bubamara" ne sakaat da komentiraat ni{to za drugite manifestacii. Tie velat deka nivna rabota e da napravat {ou od tri ~asa koe se gleda, slu{a i preraska`uva. Za niv kako najinteresnite momenti se periodi koga se podgotvuva manifestacijata. Spored statistikata, zasega najmnogu "zlatni bubamari" ima To{e, na vtoroto mesto se "K-15", a tretoto mesto go dr`i Vlado Janevski. Za najuspe{ni izdanija se smetaat onie koga kako specijalni iznenaduvawa na scenata se pojavija Aki Rahimovski i Dado Topi} so Makedonija, pa Aki i To{e vo duetot "Jesen u meni". Sekako, tuka se i duetite Karolina i Vlado, pa Kaliopi vo ekstravagantno izdanie, zaedno so Vasil Zafir~ev... No, ne smeat da se zaboravat nitu "Bubamari" so "Sintezis", Mawifiko i Ve~ifiko, otvaraweto so Xambazov na prvata BUBAMARA kako i predminata so "Tanec", potoa najavite na Toni, Sa{ko, Kili, K-15 i mnogu drugi. Zna~i sekoja bubamara e razli~na i posebna na svoj na~in. Duri i filmovite na Spilberg ili filmovite so Xems Bond se

razli~ni i sekoj si ima svoj favorit. Ranko Petrovi} za kraj otkriva i u{te eden do sega nepoznat moment: "Interesen e podatokot kako se podgotvuva manifestacijata. Kako {to bi rekle vo "Hrana i vino", za da se podgotvi "Zlatna Bubamara" se potrebni: - 400 kratki i 200 dolgi telefonski razgovori, - 18 kratki sostanoci i 23 brifinzi na den, - prisustvo na 10 obi~ni i dve generalni probi, - 17 saata vo studio za podgotovka na materijalite, - 24 meila do sponzorite, - 10 ~asa so TV-ekipata, ~etiri pijanki, - 12 ru~eci i ~etiri ve~eri, ~etiri bureka od sabajle - izbegnuvawe na 4.000 telefonski povika za karta pove}e - i izbegnuvawe na eden pla~ko za nagrada koja ne ja zaslu`uva, i ne treba da se pojavi na manifestacijata. Seto toa se me{a, potpekuva i rezultatot e dobro poznat, vkusen i originalen proizvod - manifestacijata ZBMP. Pred jubilejnoto izdanie vo {tabot na "Zlatna Bubamara" vladee rabotna i zabavna atmosfera, bez ogled na pritisocite od tipot deka povtorno se o~ekuva ona najdobroto. No, bidej}i i toa eden den }e bide del od istorijata, Ranko i negovite sorabotnici se ubedeni deka nastanite okolu podgotovkata i realizareweto na maniefstacijata, eden den mo`at da bidat del od slednata kniga na Toni Manxukovski, ~len od nivniot {tab, koj vo "privaten" `ivot napi{a nekolku knigi, magistrant na Elektrotehni~kiot fakultet i sistem in`ener na Ma{inskiot fakultet vo Skopje... "Manxuk veli deka se {to ni se slu~uva na manifestacijata mnogu lesno mo`e da se preto~i vo filmsko scenario so vistinski ili izmisleni likovi, od koe mo`e da se napravi dobra muzi~ka komedija, koja po proda`ba na bileti i humorot vo nea sigurno bi gi nadminala "Mi nismo anxeli - 1" konstatira Ranko, i potvrduva deka iskreno se nadevame deka ne{to takvo navistina i }e se slu~i. Barem do prv sleden jubilej. No, i bez toa, "Zlatna Bubamaro" - Sre}no! Ivan Be}kovi}

Information

Microsoft Word - Bubamara-tea moderna.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

235014