Read trong ngo lai vu 1 - dau tuong vu 2 text version

TRUNG TAÂM KHUYEÁN NOÂNG ÑAÉK LAÉK

DÖÏ AÙN PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN ÑAÉK LAÉK

K THUT LUÂN CANH NGÔ LAI V 1 - U TNG V 2 TRÊN T DC

Buôn Ma Thut, tháng 9 nm 2007

Consulting Group

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

Li nói u k Lk là vùng t giàu tim nng phát trin nông nghip, t ai ây rt thích hp trng các loi cây nông nghip t cây ngn ngày cho n cây công nghip dài ngày. Trong h thng cây trng k Lk thì cây ngn ngày nh ngô, u chim mt t trng áng k, ã và ang góp phn vào công cuc xoá ói gim nghèo a phng. Tuy nhiên, vi c im khí hu ca k Lk có hai mùa ma nng tách bit, mùa ma t tháng 5 n tháng 10 vi lng ma bin ng t 1.500-2.000mm, các tháng còn li là mùa khô chu tác ng khc lit ca gió mùa ông-bc, kt hp vi t ai canh tác phân b trên a hình dc, b chia ct mnh nên ã gây ra nhiu khó khn cho vic khai thác hp lý ngun tài nguyên canh tác bn vng. Vì vy, vic gii thiu k thut canh tác Ngô lai v 1, u v 2 trên t dc (ry) là nhm giúp nông dân, nht là nông dân các dân tc thiu s, có tài liu tham kho canh tác tt hn. I. K THUT TRNG NGÔ LAI V 1 1. Chn ging trng Chn nhng ging ngô lai ã c khu vc hoá và c B NN&PTNT công nhn là ging Quc gia trng. Nhng vi mc ích là trng hai v trong mt mùa ma nên cn chn nhng ging ngô lai có thi gian sinh trng (t lúc mc n lúc thu hoch) trung bình hoc ngn ngày trng. Nu chn ging ngô lai dài ngày thì s không còn ma canh tác cây u v 2. Các ging ngô lai có thi gian sinh trng trung bình và ngn ngày nh: C 919, NK 54, DK 171, G 49, BIOSSED 9698.... - Thi gian sinh trng t 95 - 105 ngày. - Thân to, cây cao khong 2 mét. - Có t 19 - 20 lá. - Chng ngã, kh nng chu hn tt. - T l cây hai bp thp. - Bao trái kín bp. - T l ht/lõi cao, ht màu vàng cam. - Nng sut ht trung bình t t 6 -7 tn/ha. Chú ý: - Không s dng ht ging ngô lai này n hoc cho chn nuôi vì nó ã c x lý thuc.

2

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

- Không ly chính ht ngô thu hoch c làm ging cho v sau vì nó s không cho ht. - t bao bì ng ht ging và ra sch tay bng xà phòng sau khi gieo ht. 2. Chun b t và thit k ng rung Chn t Nhìn chung các loi t nng ry k Lk u có th trng c ngô, nhng không nên chn nhng mnh t có th b ngp úng trong mùa ma. Chun b t - t cn c chun b xong trong tháng 4 khi mùa ma n (cui tháng 4 u tháng 5) thì có th tin hành gieo trng ngô ngay cho kp thi v. - Khi làm t: tt c c di, thân lá cây trng nm trc phi c dn sch và gom li thành nhng hàng ngang vi hng dc chn xói mòn t và phân hu thành mùn cho t tt hn. - Các khong t trng còn li phi c cày hoc cuc thc sâu khong 20cm, và tán hoc ba cho các cc t to nát i cây ngô d mc. Thit k các bng chng xói mòn - Vi t dc thì cn phi chú ý trng ngô thành nhng hàng ngang dc, và c 5 n 6, mét ti v trí ca nhng hàng c rác gom li nói trên, trng mt hàng c stylô hay ghinê chng xói mòn và ly c cho gia súc. 3. Thi v trng bo m b trí c 2 v trong mùa ma thì phi trng ngô ngay khi mùa ma bt u (có 3 n 4 trn ma trong tun), thng là cui tháng 4 u tháng 5.

3

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

4. K thut trng Lng ht ging ngô - Mi sào hay 1.000 m2 t cn 1,3 ­ 1,5kg ngô ging Khong cách gia các hàng và các cây - Gieo hàng n: hàng cách hàng 70cm, cây cách cây t 25 ­ 30cm Ngô lai trng hàng kép - Gieo hàng kép: C cách 100cm thì gieo 2 hàng ngô, mi hàng cách nhau 30cm, và cây cách cây là 25cm. Phng pháp gieo ngô - Dùng cày rch thành nhng rãnh, hay cuc nhng hc theo hàng ngang dc, vi nhng khong cách nói trên và sâu 4 n 5cm, sau ó cho phân bón lót (phân lân trn u vi phân chung hay phân hu c vi sinh) và thuc Basudin, tip n gieo 2 ht vào hc và lp kín t li. Ngô lai trng hàng n Trng c chng xói mòn Sau khi gieo ngô xong thì tin hành trng các hàng c. Ti mép trên ca các hàng c, rác khô ã gom li, dùng cuc hay cày rch thành rãnh sâu 15cm, rng 20cm. Sau ó cho phân bón lót vào rãnh và t hom c vào rãnh vi khong cách gia các hom là 25cm, lp t dày 10cm, h phn ngn và dm cht xung quanh hom.

4

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

5. Chm sóc Trng dm Sau khi gieo xong phi d tr lng ht ging khong 140 gam hay 0,14 kg trng dm cho 1 sào ngô. Khi ngô non lên 2 n 3 lá thì tin hành kim tra ng rung và trng dm li nhng cây không mc bng ht ging ã c ngâm ã nt nanh. Hay sau khi gieo ngô xong thì gieo khong 140 gam ht ging ( trng dm cho 1 sào ngô), vi mt dày góc rung, hay xung quanh b sau này bng lên trng dm vào ch nhng cây ngô không mc Làm c di tit kim công lao ng và nâng cao c hiu qu ca phân bón, thông thng các t làm c c kt hp vi bón phân - t 1: Khi cây 3 n 4 lá làm c xi nh, phá váng cho t ti xp, vun gc nh - t 2: Khi cây 7 n 8 lá làm c xi nh, vun gc nh, và ta bt cây yu ch li mt cây trên hc - t 3: Khi lá ngn chun b xén loa kèn Làm c, vun gc cho ngô tr c cn làm c xi và vun gc cao. Bón phân Lng phân bón Khi bón phân cho ngô cn phi da vào loi t nào, tt hay xu mà quyt nh liu lng phân bón cho phù hp. Nhng phi trên nguyên tc bón cân i, bón úng, bón , bón tng phân hu c thì gim phân hoá hc cho cây ngô. Di ây là lng phân bón ngh chung cho các loi t có phì trung bình. - t ba-zan: bón 500 n 1.000 kg phân chung hoai, 30kg phân urê, 35kg phân lân Vn in và 15kg phân kali KCl cho 1 sào (1.000m2) ngô lai. - t en: bón 500 n 1.000 kg phân chung hoai, 30kg phân urê, 40kg phân lân Vn in và 18kg phân kali KCl cho 1 sào (1.000m2) ngô lai.

5

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

- t xám: bón 500 n 1.000kg phân chung hoai, 35kg phân urê, 40kg phân lân Vn in và 18kg phân kali KCl cho 1 sào (1.000m2). Chú ý: Nu không có phân chung thì có th thay th bng 200 n 300kg phân hu c vi sinh bón cho 1 sào. Phng pháp bón phân - Bón lót khi gieo ht: Trn u toàn b phân lân Vn in vi toàn b phân chung (hay phân hu c vi sinh) bón lót cho tng hc, sau ó gieo ht lên và lp t li. - Bón thúc ln 1 khi cây ngô có 3 n 4 lá ( tính cho 1 sào): + Vi t : trn u 6kg phân urê vi 3kg phân kali KCl. + Vi t en: trn u 6kg phân urê vi 3,6kg phân kali KCl. + Vi t xám: trn u 7kg phân urê vi 3,6kg phân kali KCl. Lng phân trên c chia ra bón hai bên gc và cách gc ngô 10 cm, bón xong kt hp làm c và vun gc lp phân li - Bón thúc ln 2 khi cây ngô có 7 n 8 lá (tính cho 1 sào): + Vi t : trn u 12kg phân urê vi 6kg phân kali KCl. + Vi t en: trn u 12kg phân urê vi 7,2kg phân kali KCl. + Vi t xám: trn u 14kg phân urê vi 7,2kg phân kali KCl. Lng phân trên c chia ra bón hai bên gc và cách gc ngô 15 cm, bón xong kt hp làm c và vun gc lp phân li - Bón thúc ln 3 khi lá ngn cây ngô chun b xén loa kèn tr c ( tính cho 1 sào): + Vi t : trn u 12kg phân urê vi 6kg phân kali KCl. + Vi t en: trn u 12kg phân urê vi 7,2kg phân kali KCl. + Vi t xám: trn u 14kg phân urê vi 7,2kg phân kali KCl. Lng phân trên c chia ra bón hai bên gc và cách gc ngô 20 cm, bón xong kt hp làm c và vun gc lp phân li Phòng tr sâu bnh hi ngô A. Phòng tr sâu hi (1) Tr kin mi, sâu c thân Thuc Basudin ht 10H (2kg cho 1 sào ) trn vi t bt theo t l 1 phn thuc và 10 phn t bt vãi theo hàng ngô sau khi gieo. (2) Sâu xám

6

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

Sâu non có màu xám, sâu ln có màu ti xanh ti, mt da có nhiu l nt en. Ban ngày chui xung t sâu 10 cm, ban êm chui lên cn ngang cây ngô làm khuyt mt . Sâu xám phá hoi cây mnh nht giai on cây ngô có t 2 n 8 lá. Phòng tr: - Luân canh vi các loi cây trng khác, ngha là không nên trng ngô thun nhiu v liên tip trên cùng mt mnh t. - V sinh ng rung, gom dn sch tàn d thc vt. - S dng Basudin 10H (2kg /sào) x lý t khi gieo ht. Sâu c thân, c bp (3) Sâu c thân, c bp Sâu nh màu trng ngà khi ln màu nâu vàng. Sâu c vào phn non ca thân, chui vào nõn cn t loa kèn, c vào bp, c dc thân, cn t bông c và râu ngô. Giai on gây hi khi cây ngô 7 n 8 lá. Phòng tr: - Luân canh vi các loi cây trng khác. - V sinh ng rung, gom dn sch tàn Sâu cn lá ngô d thc vt. - Gieo úng thi v. - Dùng thuc Basudin 10H rc 3- 4 ht vào nõn ngô. - i vi sâu tui ln dùng Regent 800 WG phun hai ln cách nhau t 5-7 ngày. (4) Sâu cn lá Sâu có màu xám en trên lng và màu trng bc di bng, sâu nhiu la trong nm. Ch yu cn phá nhng lá non, lá bánh t. Phòng tr: - Luân canh vi các loi cây trng khác. - V sinh ng rung, gom dn sch tàn d thc vt. - Dùng thuc Basudin 10H rc 3- 4 ht vào nõn ngô.

7

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

- Hoc dùng Basudin 50ND hay Cyperim phun 2 ln cách nhau t 5-7 ngày. (5) Rp ngô Gây hi thi k cây ngô sp tr c và tr c, rp hút nha bông c nh hng xu n cht lng ht phn, làm gim nng sut. Phòng tr: - V sinh ng rung sch c di - Trng úng mt - Dùng thuc confido phun theo ch dn B. Phòng tr bnh hi ngô (1) Bnh g st - Do nm gây hi lúc cây ngô có 5 - 6 lá tr i. - Lá có chm nh màu vàng, khi vt bnh tin trin thì mt lá hi ni g lên, nhiu vt liên kt li vi nhau thành nâu vàng, biu bì ca lá nt ra l khi bt màu nâu vàng ging g st. Phòng tr: - V sinh ng rung, thu dn trit các tàn d cây ngô và c di. - Chn ging có kh nng kháng bnh cao. - Không nên bón nhiu m, tng cng bón kali. - Khi bnh phát sinh dùng Tilt 250 ND, Tilt Super, Bayfidan. (2) Bnh m lá nh và m lá ln Vt bnh có dng hình thoi bu dc màu nâu hoc màu xám gây nh hng n quang hp ca cây ngô dn n nng sut thp. Phòng tr:

8

Rp gây hi ngô

Bnh g st ngô

Bnh m lá ngô

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

- Luân canh. - Chú ý bón phân giai on u. - Khi b bnh phun thuc Zineb 2%, bonaza, validacin. 6. Thu hoch và ch bin thô Thu hoch Khi thy cây ngô toàn b thân, lá và c vàng Thu hoch ngô khô hoc ch còn phn ngn lá có màu xanh, lá bi (bao trái) khô vàng, râu khô en và d rng là thu hoch c. Có th tách bao trái ly bp, hay b toàn trái khi thu hoch Ch bin thô Tách ht ra khi cùi (lõi) ngô bng tay hay bng máy tách ht, sau ó phi ngô ht trên sân xi-mng sch hoc trên bt nilon sch Bo qun ngô ht trong kho cho n khi khô (m ht là 12-13%), tp cht không quá 2%, không sâu mt, mc. Bo qun óng ngô ht trong bao ay và cht thành tng ng trên giá cách mt t 10 n 15 cm, không nên bao quá sát tng hay nhng ni d b m t. II. K THUT TRNG CÂY U TNG V 2 Sau khi thu hoch ngô v mt thì tip tc chun b t gieo trng u tng cho kp thi v và bo m lng ma cho u tng sinh trng, phát trin và cho nng sut cao 1. Chn ging u tng (u nành) trng Chn các ging u tng ngn ngày, chu hn ã c B NN & PTNT công nhn và cho khu vc hoá. Các ging sau ây có th s dng gieo trng k Lk:

9

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

r.

Ging MTD 176: Thi gian sinh trng: 80 - 90 ngày. Chiu cao cây: 45 - 50 cm, cng cây, ít ngã. Ht màu vàng, khi lng 1.000 ht t 120 - 140 g. . Nng sut trung bình 150 ­ 200kg/sào. Thích hp vi v Thu-ông (v 2). Ging HL2 Thi gian sinh trng 85 - 90 ngày. Chiu cao cây 40 - 50 cm, cng cây, ít ngã. Lá nh, tán gn, thích hp vi trng xen. Qu tp trung trên thân chính, v qu màu xám en, t l qu 3 - 4 ht cao. Ht màu vàng bóng, rn ht màu hng, khi lng 1000 ht 130 - 140 g. Nng sut trung bình 120 ­ 160 kg/sào v Thu ông (v 2). Trng c 3 v: Hè thu, thu ông, ông xuân. Mc nhim sâu bnh hi: Trung bình. Ging HL92 Thi gian sinh trng ngn 75 - 80 ngày. Chiu cao cây 40 - 50 cm. Ht vàng bóng, rn ht màu hng, khi lng 1000 ht: 120 - 140 g. Nng sut 110 - 200 kg/sào Ít nhim bnh xon lá, thi trái, nhim bnh g st mc trung bình. Trng c các v trong nm. Ging DT 84 Thi gian sinh trng 85 - 95 ngày. Cây cao trung bình 45 - 50 cm, ít phân cành. Cng cây, ít ngã Ht to, khi lng 1000 ht 150 - 160 g, ht màu vàng, rn ht màu nâu. Nng sut trung bình 150 - 200 kg/sào. Ít nhim bnh m nâu, chng chu khá vi bnh g st, sng mai, l c

10

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

2. Chun b t và thit k ng rung Chn t t nng ry trng ngô v 1 có kt cu ti xp không b chai cng khi khô, nhiu mùn, không chua phèn, t thoát nc tt và không ngp úng u có th trng c u tng Chun b t Sau khi thu hoach ngô v 1 xong thì tin hành gom thân xác ngô và c di b dc theo hai bên hàng c stylo hay ghinê ly t trng v 2. Sau ó, cày ba hay cuc cho t ti xp, thoát nc tt khi ma. Nu ngô v 1 c trng theo hàng kép thì trc khi thu hoch ngô t 15 n 20 ngày cn tin hành rong ta lá và cht b phn ngn thân ngô phía trên v trí óng bp chng 20cm, toàn b thân lá này c b dc theo hàng ngô vào khong gia nh ca 2 hàng ngô n. Sau ó dn sch c rác khong gia rng (100cm) ca các hàng ngô kép và tin hành gieo trng u tng ngay. Vi cách làm này thì thi v gieo trng u tng v 2 có th sm hn cách làm trên (gieo ngô hàng n ch thu hoch ngô xong mi tin hành v 2) t 15 n 20 ngày, t ó gim c ri ro khi mùa ma kt thúc sm không cho cây u tng vào cui v. 3. Thi v trng Cn phi gieo trng u tng v 2 t 15/7 n 10/8 hàng nm

11

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

4. K thut trng Lng ht ging Lng ht ging cn cho v 2 là 8kg cho 1 sào hay 1.000m2. Ht ging phi t t l ny mm trên 80% thì mi chp nhn c. Khong cách gia các hàng và các cây V 2, thu ông, iu kin khí hu, thi tit t ai không thun li nh v 1, hè thu, vì vy nên gieo u tng dày hn. C th nh sau: - Hàng cách hàng: 30 cm. - Cây cách cây: 15 cm. - Mi hc gieo 2 ht, sau ó có th ta bt Phng pháp gieo trng Dùng cày rch thành nhng hàng ngang dc vi nhng khong cách nói trên và sâu 4 n 5cm, sau ó vãi u toàn b lng vôi lên rung, và cho phân bón lót (phân lân trn u vi phân chung hoai) và thuc Basudin vào hàng va rch, tip n gieo 2 ht vào hc và lp kín t li. 5. Chm sóc Trng dm Sau khi u tng mc u và có 2 lá mm cn kim tra ng rung dm ngay nhng hc không mc bng chính ht ging ã s dng m bo c s cây trên n v din tích. Làm c - Làm c ln 1: Khi cây mc u t 7-10 ngày và có t 1 n 2 lá kép thì tin hành làm c, xi nh phá váng và xi xa gc. ng thi, kt hp nh b bt cây yu, còi cc, sâu bnh. - Làm c ln 2: Sau làm c ln 1 t 10 - 12 ngày lúc này cây u tng có t 4 n 6 lá kép thì làm c xi t, vun gc ln 2. Tip tc nh b nhng cây sinh

12

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

trng kém, sâu bnh, d dng có mt thích hp cui cùng. - Làm c ln 3: Trc khi cây ra hoa cn làm c, xi t và vun gc chng ngã. Bón phân Lng phân bón Lng phân cn bón cho 1 sào hay 1.000 m2 u tng nh sau: - Phân chung hoai : 500 kg - Urê : 10 kg - Phân lân Vn din : 30 kg - Kali clorua : 10 kg - Vôi bt : 40 kg Phng pháp bón - Vôi bón khi làm rch hàng xong. - Bón lót: Trn toàn b phân chung vi phân lân bón ri theo hàng trc khi gieo ht. - Bón thúc ln 1: Kt hp khi làm c ln 1, trn u 5 kg phân urê và 5 kg phân kali KCl bón cách gc u tng 10 cm, sau ó xi nh lp phân. - Bón thúc ln 2: Kt hp khi làm c ln 2, trn u 5 kg phân urê và 5 kg phân kali KCl bón cách gc u tng 15 cm, sau ó xi nh, vun gc lp phân. Sâu, bnh và bin pháp phòng tr sâu bnh Các loi sâu, bnh u tng là loi cây trng b khá nhiu loi sâu, bnh phá hi và ó cng chính là yu t hn ch nng sut u tng k Lk. Các loi sâu, bnh chính sau: * Rui c thân: Trng ca nó n thành giòi và phá các b phn ca cây u tng t khi cây có lá n cho n khi có 3 lá kép. * Sâu c qu: Phá hoi t khi cây u tng có qu non cho n khi qu

13

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

chín, s cây b hi có th lên n 5% tng s cây trên ng rung. * Các loài sâu n lá nh: sâu khoang, sâu xanh, sâu cun lá, ..., phá hng b phn ca lá làm cây u tng quang hp kém dn n nng sut thp. * Nhóm sâu chích hút: i din là b xít xanh: hút các cht dinh dng trong lá làm cho cây u tng cho qu nh, b teo, không chín c. * Bnh hi cây u tng: nguy him nht là bnh g st: khi cây u tng còn nh thì t l b hi ca bnh này khong 10% tng s cây, nhng t khi u tng ra hoa cho n khi chín thì t l b bnh này có th lên n 90% tng s cây. Vì vy, nh hng ln n nng sut. Bin pháp phòng tr phòng tr sâu bnh trc ht cn áp dng bin pháp phòng tr tng hp, khi cn thit lm mi s dng n các bin pháp hoá cht c. C th: - Làm tt khâu v sinh ng rung nh dn b rác khô, các tàn d thc vt ca v trc ó, dn c b dit các mm mng ca sâu bnh. - Làm t k, nht là t c canh. - Gieo trng úng thi v ã quy nh. - Có ch luân canh hp lý, không trng liên tc nhiu v u trên cùng mt tha rung nht là v trc ó ã có sâu bnh. - Chn các ging chu c sâu bnh là bin pháp va an toàn va kinh t. - Trng dày hp lý va m bo nng sut va bnh. - Bón phân y , cân i, hp lý, úng lúc cng giúp cho cây chng c bnh. Nu s dng bin pháp phun thuc hoá hc thì có th tham kho mt s thuc và cách s dng sau ây: - Khi gieo ht ri các thuc sâu dng ht nh Diaphos 10G, Gà Nòi 4G, Sago Super: 3G tr rui c thân và sâu cn phá cây con. Có th trn khong 10g thuc vi 1kg ht ri gieo. - Khi cây mc có 2 lá n, phun các thuc Vanicide, Hexin hoc Saizole tr bnh héo r cây con. - Khi cây có 2-3 lá kép, phun các thuc Secsaigon, Sherzol, Fenbis, Pyrinex tr các loi ry rp và sâu ãn lá. - Khi cây có hoa hoc bt u có trái dùng các thuc trên phun tip mt ln na tr sâu c qu. Ngoài ra, lúc này nu phát hin có bnh g st hoc sng mai trên lá ta có th phun các thuc Bendazol, Dipomate, Ht Vàng, Thio-M. Có th pha hn hp thuc sâu và bnh phun.

14

TRUNG TÂM KHUYN NÔNG K LK

D ÁN PHÁT TRIN NÔNG THÔN K LK

Vi cách s dng thuc nh trên rung u tng s không b sâu bnh gây hi. Thu hoch và bo qun - Khi rung u có > 85% s cây có qu chín u, v qu màu vàng (hoc xám), ht già my thì thu hoch, nên thu vào nhng ngày nng ráo. - Cht cây u mang v phi còn gc, r li rung làm phân. Phi cho cây khô, dùng gy p cho v v qu, ly ht em phi khô ri ct tr, bo qun. - Nu dùng máy tách ht, phi n khi m trong ht < 12%, loi b ht lép, ht sâu bnh, tp cht. Ht ngui óng ht trong bao sch và bo qun ni khô ráo, thoáng mát. Trong thi gian bo qun cn thng xuyên kim tra m ca ht và sâu mt. - Ht u dùng làm ging không phi di nng gt và trc tip trên nn xi mng.

15

Trung taâm khuyeán noâng Ñaék Laék Km 9 - QL 14 Ñöôøng ñi Gia Lai - Xaõ Ea Tu TP Buoân Ma Thuoät - tænh Ñaék Laék / Vieät Nam Tel.: +84-(0)50 863013 Fax: +84-(0)50 863 821 Email: [email protected] yahoo.com

Döï aùn Phaùt trieån noâng thoân Ñaék Laék (DPI / GTZ) Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö 17 Leâ Duaån, TP Buoân Ma Thuoät Tænh Ñaék Laék / Vieät Nam tel.: +84-(0)50-858.431/.476/.504 fax: +84-(0)50-850.236 E-mail: [email protected] gtz-rddl.org website: www.rddl-daklak.org www.gtz.de/vietnam

Information

trong ngo lai vu 1 - dau tuong vu 2

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98163