Read Microsoft Word - N11 TK1.doc text version

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH N11

1.

Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK1): i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran, perkhidmatan, tatacara diri, etika sosial dan komunikasi. Berupaya memahami dan melaksanakan tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

ii.

2.

Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat Anjakan Gaji.

3.

Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

4.

Sukatan Peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 4.1 KOMPETENSI UMUM 4.1.1 Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat i. Aspek-aspek keselamatan · Ancaman keselamatan dan tanggungjawab pegawai · Keselamatan Dokumen

ii.

Prkara-perkara Perkhidmatan · Jabatan dan Orang ramai · Perkara-perkara Perkhidmatan · Surat Menyurat · Fail dan rekod · Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan Aspek-aspek berkaitan Pentadbiran Awam · Program meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon · Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan · Tatacara dan Program Mengenai Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam · Sistem Kumpulan meningkatkan Mutu Kerja (KMK) · Tatacara dan Program Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja · Program Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter

iii.

4.1.2 Perkhidmatan · Lantikan dan Kenaikan Pangkat · Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan · Cuti · Rumah dan Bangunan Pejabat · Perubatan · Tatatertib 4.1.3 Tatacara Diri dan Etika Sosial · Penampilan Diri · Komunikasi / hubungan interpersonal · Etika Sosial 4.1.4 Keutuhan Peribadi · Tonggak 12 · Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam · Perkhidmatan Cemerlang 4.1.5 Asas-asas Teknologi Maklumat (office automation) · Word · Excel · Powerpoint

4.1.6. Asas ICT · Emel · Internet · intranet 4.2 KOMPETENSI KHUSUS i. Kederasan menaip 50 p.s.m. ii. Kemahiran menggunakan perisian komputer 5. BIL 1 2 3 4 6. 7. 8. Kaedah Penilaian: KAEDAH Ujian Bertulis Ujian Lisan / Temuduga Pemerhatian / Maklum balas Penyelia Ujian Praktikal (amali) Tahap Kesukaran Soalan : Rujukan: Pengecualian: PEMARKAHAN (%) 20 20 20 40 BIL. SOALAN 20 MASA 30 MINIT 15 MINIT 15 MINIT

Pengetahuan dan Kefahaman

Calon tidak dibenarkan merujuk bahan bacaan semasa peperiksaan dijalankan. Calon yang telah lulus mana-mana bahagian adalah dikecualikan daripada mengambil peperiksaan bahagian berkenaan.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Keputusan: Lulus/Kandas Pemeriksa Dilantik Oleh: Panel Peperiksaan Bahasa Malaysia Bahagian Sumber Manusia

Bahasa (soalan dan jawapan):

Permohonan Dikemukakan Kepada:

Pusat Peperiksaan Akan Ditetapkan Oleh: ahagian Sumber Manusia Kekerapan Peperiksaan: Sekali setahun 1 bulan sebelum tarikh

Tarikh Akhir Mengemukakan Permohonan: peperiksaan

Bahan Rujukan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Arahan Perkhidmatan Arahan Keselamatan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Perintah Am Bab A, B, C, E, F dan G Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993/Akta 605 Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan Arahan Perbendaharaan Tonggak 12 Buku Nilai dan Etika ­ INTAN Citra Karya Panduan Perkhidmatan Cemerlang Etika Perkhidmatan Awam Protokol dan Etiket (INTAN) Teknik Berkomunikasi dan Berinteraksi Yang Efektif Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam - Kaunter

JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) Jawatan : Gred Jawatan : Tahap Kecekapan : SOALAN BERTULIS Isi Kandungan Teknologi Maklumat Keselamatan dan kerahsian dokumen Penulisan minit mesyuarat dan kertas kerja Asas pengurusan fail dan rekod Perkara-perkara Perkhidmatan Pengurusan masa Perintah Am Kemahiran

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi

PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 N 11 TK 1

Jumlah soalan 3 3 2 3 3 3 3 20

2 2 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

Catatan : satu soalan membawa satu markah. SOALAN LISAN Isi Kandungan Perkhidmatan kaunter Perkara-perkara Perkhidmatan Aspek berkaitan Organisasi Perintah Am Komunikasi Kemahiran

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi

Peratus markah 4 4 4 4 4 20

/ / / / /

/ / / / /

PEMERHATIAN/ MAKLUMBALAS KETUA JABATAN/PENYELIA Isi Kandungan Keutuhan Peribadi Pengurusan masa Tatacara Diri dan Etika Sosial Komunikasi Kemahiran

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi

Peratus markah 8 4 4 4 20

UJIAN PRAKTIKAL (AMALI) Isi Kandungan Ujian kederasan menaip 50 p.s.m. Kemahiran perisian komputer · Word · Excel · Powerpoint Kemahiran

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi

Peratus markah 20

/

/

20

40

Contoh 1: Soalan TK1 Pembantu Tadbir Rendah dan Operator Telefon N11 - Soalan Bertulis Tatakelakuan berikut merupakan kesalahan tatatertib kecuali: A. B. C. D. Tidak jujur dan tidak amanah Tidak bertanggung jawab Memandu melebihi had laju Cuai dalam melaksanakan tugas

Jawapan : C

Asum/fs Folder : iso p'am Tk 1 jurutaip - marriot

Information

Microsoft Word - N11 TK1.doc

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

631563