Read UNIVERSITI SAINS MALAYSIA text version

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI PSIKOLOGI ­ GRED S41 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Diluluskan Oleh Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan Matlamat Peperiksaan : 1 Oktober 2009

2.

:

Matlamat peperiksaan ialah untuk mengukur kesesuaian seseorang pegawai menjawat jawatan dalam skim perkhidmatan Pegawai Psikologi S41 Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat-syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pegawai Psikologi S41 Pegawai Psikologi S41 dalam tempoh percubaan.

3.

Tujuan Peperiksaan

:

4.

Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan ini Sukatan Peperiksaan (termasuk masa dan soalan) Kertas I- Subjek Utama A.

:

5. 5.1

:

Peraturan-Peraturan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Akademik (i) Peraturan Tetap Lembaga Kenaikan Pangkat. Pemilihan, Pengesahan dan

(ii) (iii) (iv)

Perbekalan Cuti Universiti Sains Malaysia. Peraturan Waktu Bekerja dan Lebih Masa. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) 1971. Skim Perubatan Kakitangan Universiti Sains Malaysia. Peraturan-Peraturan RPTKA, RLKA dan Kemudahan Sabatikal. Peraturan-Peraturan Akademik yang berkaitan kemasukan, peperiksaan dan pengijazahan. dengan

(v)

(vi) (vii) (viii)

1

B.

Asas- asas Prosedur Kewangan Universiti Sains Malaysia (i) (ii) (iii) Pentadbiran Kewangan Pembayaran Kepada Kakitangan Pengurusan Aset

C.

USM Secara Am Serta Perlembagaan, Akta dan Statut (i) Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Universiti Sains Malaysia. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Pindaan-Pindaan. Perlembagaan Universiti Sains Malaysia. Statut-Statut Universiti Sains Malaysia. : Lapan (8) soalan berbentuk esei, jawab lima (5); Jawab sekurang-kurangnya satu (1) soalan daripada setiap bahagian dan dua (2) lagi soalan daripada mana-mana bahagian. 100 markah 40% 3 jam

(ii) (iii) (iv). 5.1.1 Soalan

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

Markah

:

Markah Lulus : Masa :

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605), Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) 1971, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Pindaan-Pindaan dan Perlembangaan Universiti Sains Malaysia.

5.2 5.2.1

Kertas II- Subjek Jabatan Soalan-soalan akan ditanya berdasarkan perkara-perkara berikut: SEKSYEN I ­ KAUNSELING A: i. ii. iii. iv. v. vi. Pengetahuan Tentang Teori dan Proses Kaunseling Teori Pemusatan Insan (Person Centered Therapy) Rational Emotive Behavior Therapy ­ Albert Ellis Transactional Analysis ­ Eris Berne Teori Psikoanalisis (Psychoanalytic Therapy) ­ Sigmund Freud Teori Gestalt (Gestalt Therapy) ­ Friedrich Salomon Perls Model Egan ­ Gerald Egan

2

B. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. C. i. ii. iii. iv. D. i. ii. iii.

Kemahiran Kaunseling Kemahiran Mendengar Kemahiran Merumus Kemahiran Membuat Parafrasa Kemahiran Membuat Refleksi Kemahiran Membuat Konfrantasi Kemahiran Empati Kemahiran Menyoal Kemahiran Memberi Tumpuan Dorongan Minima Kemahiran Memerhati Kemahiran Melayan Jenis/Bentuk Kaunseling Kaunseling Individu Kuanseling Kelompok Kaunseling Komuniti Kaunseling Keluarga Konsultasi Perhubungan Mentor dan Mentee Pembentukan dan Perkembangan Pembimbing Rakan Siswa Model-model Konsultasi a. Konsultasi Organisasi b. Konsultasi Kesihatan Mental c. Konsultasi Tingkah Laku

SEKSYEN II ­ PSIKOLOGI A. i. ii. iii. iv. v. B. i. ii. iii. iv. Ujian Psikologi Pengenalan kepada Ujian Psikologi Pentadbiran dan Penggunaan Ujian Psikologi Penggubalan Ujian Psikologi Pemarkahan dan Penganalisaan Ujian Psikologi Aplikasi dan Pelaksanaan Hasil Ujian Pembangunan Modal Insan Pembangunan dan Pemantapan Keluarga Pengurusan Stress Penghurusan Konflik Pengurusan Kemarahan

3

SEKSYEN III- UNDANG-UNDANG, KOD ETIKA DAN PERATURANPERATURAN JABATAN i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. Akta kanak-Kanak 2001 [Akta 611] Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 [Akta 521] Akta Kaunselor 1998 [Akta 580] Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Peraturan-peraturan Kaunselor dan Tatatertib Pendaftaran Perakuan Amalan 1999 ­ P.U. (A) 545/99 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2006 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 23 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2007 Piawaian Amalan Kaunseling ­ Bahagian Perkhidmatan Psikologi Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut: Seksyen I - 5 soalan Seksyen II - 5 soalan Seksyen III - 5 soalan

dan

5.3

Soalan

:

Lima belas soalan (15) soalan berbentuk esei Jawab sepuluh (10) soalan esei iaitu tiga (3) soalan daripada setiap seksyen I, II dan III dan satu (1) daripada mana-mana seksyen Setiap soalan 10 markah 100% markah Tiga (3) jam

5.3.1 5.3.2

Markah Masa

: :

6.

Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada buku-buku rujukan undangundang berkaitan semasa peperiksaan . Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus dalam mana-mana kertas adalah dikecualikan mengambil kertas tersebut. Lulus/Kandas Akan dilantik oleh Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia. Bahasa Malaysia

7.

8. 9.

Keputusan Pemeriksa

: :

10.

Bahasa

:

4

11.

Permohonan

:

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia Dua (2) kali setahun

12.

Keseringan Peperiksaan Disahkan oleh

:

13.

:

Jawatankuasa Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

5

BAHAN RUJUKAN BAHAGIAN I Kertas I i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. BAHAGIAN II i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Akta Kanak-Kanak 2001 [Akta 611] Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 Akta Kaunselor 1998 [Akta 580] Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Peraturan-peraturan Kaunselor Kalakuan dan Tatatertib Pendaftaran dan Perakuan Amalan 1999 P.U. (A) 545/99 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2005 Piawaian Amalan Kaunseling ­ Bahagian Perkhidmatan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Kaunseling Organisasi: Modul 1,2 dan 3 (Siri Peningkatan Kemahiran Kaunseling). W.P. Putrajaya: Kelab Kebajikan Perkhidmatan Psikologi (KEPSI) Teori dan Amalan Psikoterapi. Amir Awang. (1987). Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Kaunseling Teori, Proses dan Kaedah. Muhd Mansur Abdullah . (2000). (Siri Kemasyarakatan Fajar Bakti) (Edisi Kedua). Selangor Psychological Consultation And Collaboration In School And Community Setting. Michael Dougherty, A. (2000). Brooks/Cole Publication. USA Psychological Testing: Principle, Application And Issue (5th Edition). Caplan, R.M & Saccuzo, D.P. (2001) Community Counseling: Empowerment Strategies For A Society, Lewis, J.A, Lewis, M.D. Daniel, J.A & D'Andrea, M.J, (1998). Brooks/Cole Publication. USA Peraturan Tetap Lembaga Pemilihan, Pengesahan dan Kenaikan Pangkat. Perbekalan Cuti Universiti Sains Malaysia. Peraturan Waktu Bekerja dan Lebih Masa. Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) 1971. Skim Perubatan Kakitangan Universiti Sains Malaysia. Peraturan-peraturan RPTKA, RLKA dan Kemudahan Sabatikal. Peraturan-peraturan Akademik Universiti Sains Malaysia. Peraturan Kewangan Universiti Sains Malaysia dan Surat-surat Edaran Bendahari. Sistem Kawalan Harta Universiti Sains Malaysia, Januari 1992. Belanjawan dan Tatacara Kewangan. Kalendar Universiti Sains Malaysia. Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dan Pindaan-Pindaan. Perlembagaan Universiti Sains Malaysia. Statut-Statut Universiti Sains Malaysia.

xi. xii. xiii.

xiv. xv.

6

xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi.

California, Corey, G. 1990. Theory and Practice of Group Counseling, Brooks/Cole Family Therapy. History, Theory and Practice Edition 3, Gladding St, 2000. Prentice Hall, New Jersey Asas Kaunseling Keluarga, Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah, 2006. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM Shah Alam Corey Groups Process And Practice (6th Edition), M.C & Corey, G (2002). Brooks/Cole Publication, USA Pengenalan Kaunseling Kelompok, Sapora Sipon, 2003. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia Kaunseling Individu, PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Maznah Baba & Zainol Madon. (2003)

7

Information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

616129


You might also be interested in

BETA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Microsoft Word - BUKU PERBEKALAN CUTI 2004.doc
Seminar sarawak