Read Borgingsdocument "Directe Instructie en het IGDI model" text version

Schoolverbeteringsproject : "It giet oan" Borgingsdocument: "Directe Instructie / IGDI model Versie : 01 Opgemaakt door : De directeur Datum : September 2009 CBS "De Reinbôge"

Doel:

De kwaliteit van de instructie is bepalend voor de leerprestaties van kinderen. De (met name de zorg-) leerlingen hebben behoefte aan een stapsgewijze gestructureerde instructie. Het hieronder beschreven model "Directe instructie" komt voor een groot deel tegemoet aan deze behoefte. Leraren binnen onze school zullen, daar waar het kan, dit instructiemodel hanteren tevens zal daar waar mogelijk het interactief en gedifferentieerd instructie worden gegeven ( IGDI)

Toepassingsgebied:

Op schoolniveau kijken we in hoeverre de onderwijsmethoden het model "directe instructie" in de handleiding hebben opgenomen. We richten ons daarbij voornamelijk op de methoden voor lezen, taal en rekenen (basisvaardigheden) . Later kan het model ook toegepast bij de WO vakken. Op groepsniveau gaan de leraren, daar waar het kan, de instructie verzorgen op basis van het directe instructie model.

Algemeen:

In het directe instructie model zijn een vijftal hoofdfasen herkenbaar: 1. Dagelijkse terugblik De leraar geeft een samenvatting van de voorgaande stof Het werk dat gemaakt is wordt kort besproken De benodigde voorkennis voor het onderwerp wordt opgehaald 2. Presentatie De leraar geeft de lesdoelen aan en/of een lesoverzicht De leraar doorloopt de instructie in kleine stappen en gebruikt hierbij concrete voorbeelden De leraar toetst regelmatig tijdens de instructie of de leerlingen de stof begrijpen De leraar stelt veel vragen en heeft een helder taalgebruik De leraar zorgt dat alle leerlingen betrokken blijven 3. Begeleide inoefening De leraar laat de leerlingen onder begeleiding oefenen De leraar geeft duidelijke en korte opdrachten De leraar zorgt ervoor dat de leerlingen betrokken blijven De leraar gaat door met oefenen tot alle leerlingen de stof onder de knie hebben 4. Zelfstandige individuele verwerking De leraar zorgt ervoor dat de leerlingen onmiddellijk beginnen De leraar zorgt ervoor dat de inhoud van de zelfstandeige verwerking dezelfde is als die van de vorige lesfase De leraar laat de kinderen elkaar helpen De leraar laat de leerlingen weten dat hun werk gewaardeerd wordt 5. Feedback De leraar vat aan het eind van de les de belangrijke zaken nog eens samen De leraar herhaalt regelmatig leerstof uit een bepaalde periode De leraar evalueert het werken samen met de leerlingen Tijdens het gehele instructie proces, geeft de leraar vaak en regelmatig terugkoppeling en worden fouten onmiddellijk gecorrigeerd. De houding van de leraar wordt gekenmerkt door het gevoel van vertrouwen en veiligheid dat aan de leerlingen wordt gegeven. De leraar geeft veel aanmoedigingen.

Het gebruik van "advance organizers" (kijkwijzers waar b.v. het metriek stelsel op staat afgebeeld) kan de kwaliteit van de instructie doen toenemen. De leraar kan regelmatig verwijzen naar deze schematische weergave van de leerstof en voor de leerlingen is het een geheugensteun. Differentiatie: We weten dat er leerlingen zijn voor wie het niet nodig is dat zij de volledige instructie volgen. Als de leraar heeft vastgesteld dat de betreffende leerlingen de kern van de instructie begrepen hebben kunnen deze leerlingen alvast doorgaan naar de fase van zelfstandige verwerking. Als een tweede groep de instructie begrepen heeft, geldt voor hen hetzelfde. De leraar blijft het langst doorgaan met de instructie aan de zorgleerlingen. Instructie en begeleide inoefening zijn fasen die door elkaar lopen. Tijdens die fase loopt de leraar rondes (hulprondes). Het laatste deel van de instructie aan de zorgleeringen kan plaatsvinden aan de instructietafel. (zie ook: Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag) Het is uiteraard van belang dat de leraar een goed inzicht heeft in welke leerlingen welk deel van de instructie volgen. Onderwijsmethoden: De instructie in de gebruikte onderwijsmethoden voor lezen, taal en rekenen zijn gebaseerd op het model directe instructie. Het is daarom van belang dat de leraar goede kennis heeft van de leerstof zoals die in de handleiding wordt genoemd en zich houdt aan de inhoud van de handleiding. Aspecten Een goede kennis van het proces van directe instructie en de bereidheid van de leraar om dit model toe te passen tijdens de instructie zijn essentieel voor het welslagen. Daarvoor is het van belang dat de leraar heel bewust deze stappen hanteert tijdens de instructieles. De handleiding bij de methode kan de leraar hier heel goed de helpende hand bieden.

Toetsing van de afspraken

De procedure m.b.t. de directe instructie wordt een vast onderdeel van de klassenconsultatie. Het ligt in de bedoeling een systeem van collegiale consultatie te ontwerpen opdat collega's bij elkaar in de klas kunnen kijken naar de vorderingen op het gebied van directe instructie.

Verantwoordelijk voor dit document is: de directeur Evaluatie en hernieuwde borging: juni 2010

Bijlagen: bijlage 1 en 2 checklijsten voor observaties Bijlage 3 IGDI Bijlage 4 differentiatiemodellen

Bijlage 1 Checklist Directe Instructie Groep 3t/m 8

SCHOOL:......................................... GROEP:........................................... LES:................................................ DATUM:.......................................... TIJDSTIP.........................................

1. Dagelijkse terugblik Plaatst de te behandelen onderwerpen in de belevingswereld van jonge kinderen Sluit zoveel mogelijk aan bij eerdere concrete ervaringen van kinderen Geeft een samenvatting van de voorafgaande stof Bespreekt het werk Haalt de benodigde voorkennis op Onderwijst, als dat nodig is, deze voorkennis. Presentatie 3. houdt de verbale instructie kort Geeft concrete voorbeelden (of laat kinderen concrete voorbeelden geven) Laat de kinderen een actieve rol spelen Geeft lesdoelen en/of een lesoverzicht Maakt gebruik van een handelingswijzer Onderwijst in kleine stappen Doet de vaardigheid voor Denkt hardop Gebruikt heldere taal Anticipeert op moeilijkheden Vergroot stapsgewijs de moeilijkheidsgraad Oefent met de leerlingen na ieder deel van de presentatie Gaat na of de leerlingen de stof begrijpen -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ + + + + + + + + + + + + +

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + + +

2.

(In)oefening Laat leerlingen onder begeleiding oefenen Geeft kort, duidelijke, aantrekkelijke opdrachten Stelt veel uitnodigende vragen Zorgt dat alle leerlingen betrokken blijven Zorgt voor hoge successcores Gebruikt handelingswijzers Gebruikt half-afgemaakte voorbeelden Laat wederzijds lesgeven Laat de moeilijkheidgraad geleidelijk toenemen Laat leerlingen die de stof begrijpen zelfstandig verder werken Gaat door met begeleid inoefenen met die leerlingen die de stof nog niet onder de knie hebben Individuele verwerking Zorgt dat de leerlingen onmiddellijk beginnen Zorgt dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande fase Zorgt voor een korte actieve lesfase Zorgt voor een ononderbroken lesfase Laat de leerlingen elkaar helpen Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd Trekt de ondersteuning terug Vergroot de toepassingsmogelijkheden Terugkoppeling (gedurende de lesfase) Geeft vaak en regelmatig terugkoppeling Corrigeert fouten onmiddellijk Geeft proces-feedback Geeft veel aanmoediging Gebruikt evaluatielijsten

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + + + + + + + +

4.

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + + + + +

5.

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + +

Bijlage 2:

SCHOOL:......................................... GROEP:........................................... LES:................................................ DATUM:.......................................... TIJDSTIP.........................................

Checklist voor de toepassing van het directe instructiemodel groep 1 en 2.

1.Dagelijkse terugblik Plaats de te behandelen onderwerpen in de belevingswereld van de kinderen Sluit zoveel mogelijk aan bij eerdere concrete ervaringen van kinderen

-

-/+ -/+

+ +

2. Presentatiefase Korte en concrete verbale instructie Gebruik van concrete voorbeelden (Inter)actieve betrokkenheid van kinderen Gaat na of de leerlingen de uitleg begrijpen -/+ -/+ -/+ -/+ + + + +

3. Begeleide inoefening. 4. Geeft korte gestructureerde opdrachten Geeft duidelijkeaanwijzingen Controleert het proces van de werkuitvoering -/+ -/+ -/+ + + +

Individuele verwerking Zorgt dat de leerlingen onmiddellijk beginnen Zorgt dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande fase Zorgt voor een korte actieve lesfase Zorgt voor een ononderbroken lesfase Laat de leerlingen elkaar helpen Laat de leerlingen weten dat hun werk wordt gecontroleerd

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + + +

Terugkoppeling (gedurende de lesfase) Geeft vaak en regelmatig terugkoppeling Corrigeert fouten onmiddellijk Geeft proces-feedback Geeft veel aanmoediging Gebruikt evaluatielijsten

-

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+

+ + + + +

Bijlage 3

Directe Effectieve Instructie wordt ook wel eens genoemd: IGDI model IGDI = Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie Strategisch Handelen volgens het IGDI model Een les woordenschat-, taal-,lees-,rekenles kent de volgende fasen en activiteiten.

FASE IN DE LES Terugblik / introductie OMSCHRIJVING Betekenisvolle inhouden groepsdoel Licht heterogene groepen Lesdoel en lesoverzicht; wat ik wil weten Leerkracht; hardop denken / voorbeelddenken Onderwijs in kleine stappen en heldere taal Licht heterogene groepen Oefenen en proces en productevaluatie Veel directe interactie Ga na of ze het begrijpen De presentatie en de begeleide inoefening lopen hier in elkaar. Betekenisvolle inhouden Licht heterogene groepen Leerkracht evalueert het groepsproces en de inhoud; ieder groepslid kan rapporteren Differentiatie in instructie( INSTRUCTIE-TAFEL, LOOPRONDE, TUTORING) Stoplicht of ander afgesproken teken. De kinderen kunnen onmiddellijk en zelfstandig aan het werk. Alleen of samen; coöperatieve werkvormen. Regelmatig en in vaste loopronde hulp geven. TIJD 5 min.

8 min.

Presentatie /

instructie

8 min.

Begeleide inoefening

/

instructie

Verlengde instructie 10 min.

Zelfstandige / verwerking

Terugkoppeling /evaluatie van de les

= nabespreking Wat heb je er van geleerd, hoe is de samenwerking gegaan? Samenvatten in relatie tot het doel van de les

4 min.

Totaal tijdsduur

35 min.

Bijlage 4

Differentiatiemodel 1

Voorbereiding Start van de les Instructie en inoefening Verlengde instructie aan zwakke leerlingen Zelfstandige verwerking Feedback Afsluiting

Zelfstandige verwerking

Differentiatiemodel 2

Voorbereiding Start van de les Instructie en inoefening Zelfstandige verwerking Zelfstandige verwerking Feedback Afsluiting Verlengde instructie Zelfstandige verwerking

Feedback

Information

Borgingsdocument "Directe Instructie en het IGDI model"

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

743939


You might also be interested in

BETA
Borgingsdocument "Directe Instructie en het IGDI model"