Read Microsoft PowerPoint - presentatie algemene lezing opbrengstgericht werken rekenen text version

voorstellen

· Steunpunt Onderwijszorg Enschede · 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) · Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal · Traditionele vernieuwingsscholen · Steunpunt Onderwijszorg: kwaliteitszorg en leerlingenzorg.

rekenverbeterplan Datamuur en Groepsplan Ad Kappen

doel

· Wat zijn de resultaten bij opbrengstgericht werken? · Wat betekent opbrengstgericht werken? · Wat is de aanpak van opbrengstgericht werken op schoolniveau / bestuursniveau? · Hoe pas ik de één-zorgroute en passend onderwijs toe?

Datamuur-route Enschede

1 Alle leerlingen: -A en B -C -D en E

GROEPSPLAN -geen individuele handelingsplannen -geen eigen leerweg Uitgaan van verschillen in INSTRUCTIEBEHOEFTEN. ·hoge doelen ·Hoge verwachtingen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd

2. Zorgleerlingen

- Één zorgroute - Handelingsgerichte ­ proces- diagnostiek -individueel handelings plan -importeren van hulp

en/of middelen. -verwijzen bao, sbo of so

Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg

3. Passend onderwijs

opbouw

· Deel 1: Wat is opbrengstgericht werken? · Deel 2: Wat is de cultuurverandering bij opbrengstgericht werken? · Deel 3: Wat betekent opbrengstgericht werken in de praktijk? -opstellen van een groepsplan op basis van datamuur.

Wat is opbrengstgericht werken?

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. · HOGE DOELEN · HOGE VERWACHTINGEN

doelen

· Commissie Meijerink: fundamentele kwaliteit en streefkwaliteit. -fundamentele kwaliteit: A-B-C -streefkwaliteit: A-B · Leerlinggewichten: <15% of > 15% · Normen van de inspectie (ondergrens)

A+B A+B+C 3 4 ondergrens inspectie 5 ondergrens inspectie 6 ondergrens inspectie 7 ondergrens inspectie 8 ondergrens inspectie <15% 75% 90%

rekenen

>15% 60% 85% M-4: 36 M-5: 60 M-6: 74 M-7: 88 E-4: 45 E-5: 66 E-6: 79 E-7: 91

M-4: 45 E-4: 54 M-5: 67 E-5: 72 M-6: 80 E-6: 85 M-7: 94 E-7: 97 M-8: 106

Hoge verwachtingen.

Elke leerling kan de doelen behorende bij de basisstof halen, als wordt voldaan aan twee essentiële voorwaarden: 1. kwaliteit en effectiviteit van de instructie 2. tijd

ambitieus

· Hoge doelen, hoge verwachtingen · Als je ergens in gelooft, dan moet je het ook echt willen halen en er voor gaan!!.

Dimensie 1

Opbrengstgericht werken is het resultaat van drie dimensies.

WAT wordt onderwezen

Dimensie 2

Dimensie 3

HOE wordt onderwezen.

INNOVEREN en BORGEN

datamuur: · Wat zijn onze doelen? · opbrengsten in kaart brengen: -feedback: hoe staan we ervoor? -feedforward: Wat gaan we doen?

Opbrengstgericht werken.

· · Vertrouwen hebben, erin geloven en er voor gaan. Uitdaging voor eenieder om aan deze ontwikkeling deel te nemen. · Open cultuur van "not to blame or to shame" 1. Beperkt aantal doelen 2. Eenieder weet exact wat hij moet doen om deze doelen te bereiken 3. Bijhouden van de scores.

Deel 2

Wat is de cultuuromslag bij opbrengstgericht werken?

Wat gebeurt er in de klas?

Niet de verschillen tussen leerlingen, maar verschillen in instructiebehoeften zijn belangrijk

· De doelen staan centraal. · De doelen gekoppeld aan de leerstof: WAT wordt onderwezen? · De kwaliteit en de effectiviteit van de instructie en leertijd: HOE wordt onderwezen? WIE IS AAN ZET? DE LEERKRACHT.

Leerkracht - leerling

vraaggericht Verschillende doelen En verwachtingen Leerproblemen

Maar ....

Individuele handelingsplannen

Uitgaan van verschillen divergent differentieren.

Hoe kan het beter?

Orthodidactische programma's ADHD, PDD-NOS, hoogbegaafd, etc.

Leerkracht - leerling

Hoge verwachtingen: alle leerlingen kunnen leren lezen! KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT VAN DE INSTRUCTIE!!

Directeur

Onderwijskundig leider Focus op de doelen: blijf bij

de boodschap.

instructiebehoefte leertijd

No blaming and no shaming

Aanbodgericht werken Doelen en leerstof centraal!

Wat kan een leerling wel en wat heeft de leerling nodig?

Klassenconsultaties:

structureel en ad-hoc.

Aanwezig in de school ­ teamvergaderingen-datamuur

Convergent differentieren. GROEPSPLAN

Onze school, onze leerlingen, onze prestaties

Onze school, onze leerlingen, onze prestaties

Schoolplan en groepsplan

Datamuur en datafeedback Vieren van successen. Directeur als onderwijskundig leider Geen eiland maar een WIJ-land

180°switch:

1. Hoe leren leerlingen effectief? 2. Wat doen effectieve leerkrachten?

· ·

leerling

Doelen en de leerstof staan centraal bij het veranderingsproces. Focus op kwaliteit en effectiviteit van het onderwijzen -aanbodgericht werken, -aanbieden van één oplossingsstrategie -werken met schoolplan en met groepsplan. -geen individuele handelingsplannen, geen eigen leerweg t/m groep 5. Differentiatie naar instructiebehoeften. (tijd) Handelingsgericht werken, leerkrachtcompetenties. -Wat kan een leerling wel en wat heeft een leerling nodig om de doelen te behalen. Doorgaan. -Wat betekent dit voor mijn handelen als leerkracht. Directeur als onderwijskundig leider Ketenbenadering.

leerkracht

3. Wat doet de schoolleiding om de leerlingresultaten te verbeteren?

· ·

schoolleiding

4.Wat doet het bestuur om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

· ·

bestuur

Maar ....

Vragen bij opbrengstgericht werken:

De leerkracht: · Wat moet ik doen? (vakdidactisch, wat moet ik aanbieden) · Hoe moet ik het doen? (organisatorisch) · Waar haal ik de tijd vandaan? · Komt opbrengstgericht werken er weer bij? · Waar blijft het werkplezier? Waar blijft het kind? Waar blijft de pedagogische benadering? De Directeur: · Mag dat wel van de inspectie? · Past dit bij onze visie? · Wat moet ik doen en hoe moet ik dat doen? · Kan ik dat? Wil ik dat? · Waar haal ik de tijd vandaan? · Wat betekent dit voor traditionele vernieuwingsscholen? Voor het SBO? · Wat wordt de rol van het bestuur?

Rekenen 2009-2010: ABC

5000 leerlingen

Juni 2009 ­ juni 2010

A-B-C, juni 2009, juni 2010

100 90

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 4 5 6 7 8 januari juni

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 3 77 90 4 87 86 5 81 84 6 72 88 7 69 87 2009 2010

DEEL 3 Wat betekent opbrengstgericht werken in de praktijk?

rekenverbeterplan

· Doel van het onderwijs is om alle leerlingen uit te dagen om het beter te doen. .het beste eruit halen wat er in zit. .toegevoegde waarde van de school. · Door de kwaliteit en effectiviteit van de instructie te verhogen. drie dimensies van effectief onderwijs. · Monitoring op basis van datafeedback.

DIMENSIES EFFECTIEF REKENONDERWIJS

Doelen die we met rekenen willen halen

Effectief rekenonderwijs: het WAT

· Kwaliteit van het curriculum, de methode · Basisleerlijn, een goede doorgaande programmalijn vanaf groep 1 tm groep 8. · Leerstofaanbod. · Afstemming met CITO Rekenen & Wiskunde. · Cruciale leermomenten · Aanbieden van één basisstrategie. · Evidence based didactische materialen · Automatiseren en memoriseren.

1. inhoudelijk Wat wordt onderwezen?

Groep 1 en 2: Aandacht aan gecijferdheid en wiskundige oriëntatie Tellen en getalbegrip Eind groep 2: Kennen van cijfersymbolen Tellen tot 20 Verder tellen Terugtellen vanaf 10 Buurgetallen noemen Groep 3 Optellen en aftrekken tot 10 Groep 4 Automatiseringsoefeningen Oriëntatie in de telrij tot 100 Midden groep 4 optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd Eind groep 4 vlot optellen en aftrekken tot 100 Groep 5 Oriëntatie in de telrij tot 1000 Aanleren van vermenigvuldigstrategieen Eind groep 5 tafels geautomatiseerd Groep 6-8 Onderhouden van de rekenvaardigheden die in de groepen 3 t/m 5 zijn aangeleerd Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten

2. onderwijskundig Hoe wordt onderwezen?

tijd Basisleerstof en cruciale leermomenten Leerlijnen en leerinhoud (aanbieden van één oplossingsstrategie) Kwaliteit van het aanbod: methoden en materialen D-E leerlingen en zorgleerlingen Convergente differentiatie Directe instructiemodel Leerkrachtvaardigheden (modelen) Klassenmanagement

3. EFFECTIEF INNOVEREN

effectief onderwijs: het HOE

· · · · · · · · · · Klassenmanagement Regels en routines Effectieve leertijd Kwaliteit van de instructie (evidence-based basisstrategie en didactische hulpmiddelen) automatiseringsoefeningen Afspraken over zelfstandig werken Differentiatie-model: toepassen van IGDI-model (directe instructiemodel) INSTRUCTIEBEHOEFTEN: verkort-basis-verlengd. Geen eigen leerweg tot en met groep 5. Zwakke rekenaars: doelen, leerstof en eigen leerweg. Extra instructie en extra leertijd. Alleen na handelingsgericht-proces-onderzoek. CITO-toetsen: inhoud en toetsvorm.

effectief onderwijs: het innoveren en borgen

· Teambespreking: onze school, onze leerlingen, onze prestaties · Datamuur op schoolniveau en groepsniveau · Analyse datamuur gericht op feedforward · Leren van en met elkaar. Werken met buddys · Professionele leergemeenschappen. · Directeur als onderwijskundig leider. · Rekenvaardigheid van de groepsleerkracht.

directe instructie model.

Voorbereiding Start van de les: terugblik - doel van de les -verwachtingen

directe instructie model.

Voorbereiding Start van de les: terugblik - doel van de les -verwachtingen

Verkorte instructie

Basis instructie en begeleide inoefening

Verkorte instructie

Basis instructie en begeleide inoefening

Basis instructie

Zelfstandige verwerking Zelfstandige verwerking

Verlengde instructie

Zelfstandige verwerking Zelfstandige verwerking

Basis instructie

Zelfstandige verwerking

Verlengde instructie

Zelfstandige verwerking

Feedup feedback en feedforward

Feedup feedback en Feedforward

Feedup feedback en Feedforward. Feedforward.

Feedup feedback en feedforward

Feedup feedback en Feedforward

Feedup feedback en Feedforward. Feedforward.

Gezamenlijke Afsluiting

Gezamenlijke Afsluiting

datamuur en groepsplan: instructiebehoeften.

A-B · start instructiebehoeften. · Indeling op basis van instructiebehoeften .instructie-onafhankelijke leerlingen (A-B) .instructie-gevoelige leerlingen (C) .instructie-afhankelijke leerlingen (D-E)

Instructieonafhankelijk

datamuur

C

Instructie-gevoelig

D-E

InstructieAfhankelijk

verkort

basis

verlengd

datamuur

A-B

Instructieonafhankelijk

groepsplan

· · · · · · · · beginsituatie Doelen: presteren en begrijpen Instructiebehoeften en instructietijd Organisatie automatiseringsoefeningen Leerstofplanning (aanbod van basisstof) Evaluatie (toetsen en toetsvorm) aandachtspunten, zoals begeleiding en ondersteuning.

C

Instructiegevoelig basis

Nuran susan

D-E

InstructieAfhankelijk verlengd

Miranda Bo Myrthe Felix elke

verkort

Klaas Mohammed Gerrit Johanna Pepijn Mattijs Asha Trudy Glenn Achmed Gerard chris

Datamuur-route Enschede

1 Alle leerlingen: -A en B -C -D en E

groepsplan -geen individuele handelingsplannen -geen eigen leerweg Uitgaan van verschillen in instructiebehoeften. ·hoge doelen ·Hoge verwachtingen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd

D en E leerlingen · Datamuur-route Enschede · Geen verschil tussen leerlingen · Verschil in instructiebehoeften · Behoren tot het groepsplan

2. Zorgleerlingen

- Één zorgroute - Handelingsgerichte ­ proces- diagnostiek -individueel handelings plan -importeren van hulp

en/of middelen. -verwijzen bao, sbo of so

Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg

3. Passend onderwijs

Datamuur-route Enschede

Alle leerlingen

-A en B -C -D en E

BIJLAGE GROEPSPLAN

Leerlingen met een D of E-niveau

groepsplan

-geen individuele handelingsplannen -geen eigen leerweg

Uitgaan van verschillen in

instructiebehoeften.

·hoge doelen ·Hoge verwachtingen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd

Naam

CITO R&W: Vaardigheids score 1

CITO R&W Vaardigheids score 2

CITO R&W: Prognose Verwachte vaardigheidssc ore

CITO R&W: Doel :ambitieniveau vaardigheidsscore

karel

69

71

73

78

ambitieniveau

Vaardigheids score

Prognose Verwachte vaardigheids score

D en E leerlingen

Wanneer wordt een D of een E leerling een zorgleerling?

GROEPSPLAN

Leerlingen met een D of E-niveau

Naam

CITO R&W: Vaardigheids score 1

CITO R&W: Vaardigheids score 2

CITO R&W: Prognose Verwachte vaardigheids score

CITO R&W: Doel :ambitieniveau vaardigheidsscore

karel

69

71

73

78

ambitieniveau

Vaardigheids score

Prognose Verwachte vaardigheids score

evaluatie GROEPSPLAN: geen zorgleerling

Leerlingen met een D of E-niveau

evaluatie GROEPSPLAN: zorgleerling

Leerlingen met een D of E-niveau

Naam

CITO R&W: Vaardigheids score 1

CITO R&W: Vaardigheids score 2

CITO R&W: Prognose Verwachte vaardigheids score

CITO R&W: Doel :ambitieniveau vaardigheidsscore

Naam

CITO R&W: Vaardigheids score 1

CITO R&W: Vaardigheids score 2

CITO R&W: Prognose Verwachte vaardigheids score

CITO R&W: Doel :ambitieniveau vaardigheidsscore

karel

69

71

73

78

karel

69

71

73

78

ambitieniveau

Vaardigheids score

Prognose Verwachte vaardigheids score

Vaardigheids score

Prognose Verwachte vaardigheids score

En als de vaardigheidsscore niet gehaald wordt?

Datamuur-route Enschede

Alle leerlingen; -A en B -C -D en E

groepsplan -geen individuele handelingsplannen -geen eigen leerweg Uitgaan van verschillen in instructiebehoeften. ·hoge doelen ·Hoge verwachtingen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd

zorgleerlingen

· Stap 1 bij D en E: algemene instructiebehoeften

aanpak volgens principes van opbrengstgericht werken. Doelen, leerstof en aanpak zijn leerkrachtgestuurd

Zorgleerlingen

.Driehoeksoverleg .ZT .steunpunt onderwijszorg

- Één zorgroute - Handelingsgerichte ­ proces- diagnostiek -individueel handelings plan

Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg

· Stap 2: vaststellen van zorgleerlingen specifieke onderwijsbehoeften -aanpak volgens principes van handelingsgericht-procesdiagnostiek -leerlinggestuurde aanpak w.b. specifieke onderwijsbehoeften.

zorgleerlingen

· Doelgericht plannen op basis van hoge verwachtingen · Beredeneerde keuze maken van onderwijsaanbod (maatschappelijk relevante leerstof, perspectiefrijke oplossingsstrategieen) · Motivatieverhogende activiteiten

Onderwijs-en begeleidingsbehoeften voor zorgleerlingen.

Inzet van externe deskundigen · Handelingsgericht ­proces- onderzoek gericht op vaststellen van ontwikkelingsperspectief. · Haalbare doelen:einddoelen en tussendoelen · Stimulerende en belemmerende factoren · Uitstroomniveau · leerrendementsverwachting

HANDELINGSGERICHT ­ PROCES ­DIAGNOSTIEK.

· Gericht op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. · Wat kan de leerling wel en wat heeft de leerling nodig voor verdere ontwikkeling? Zoals · Pedagogische en (ortho)-didactische aspecten · Zeer intensieve instructie · Tijd · Extra hulpmiddelen

Datamuur-route Enschede

1 Alle leerlingen: -A en B -C -D en E -Kwaliteitsagenda -Opbrengstgericht werken -groepsplan Algemene onderwijs behoeften: De instructiebehoeften Algemene doelen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg

Passend onderwijs

· Kan en wil de school bieden waar deze leerling om vraagt. Kan de school de specifieke onderwijsbehoeften bieden? · Wat heeft de school nodig aan middelen, hulp om de specifieke onderwijsbehoeften te kunnen uitvoeren (importeren) · HANDELINGSVERLEGENHEID. GRENZEN AAN DE ZORG.(exporteren)

2. Zorgleerlingen

- Één zorgroute - Handelingsgerichte ­ proces- diagnostiek -individueel handelings plan -importeren -exporteren

3. Passend onderwijs

Datamuur-route Enschede

1 Alle leerlingen: -A en B -C -D en E

groepsplan -geen individuele handelingsplannen -geen eigen leerweg Uitgaan van verschillen in instructiebehoeften. ·hoge doelen ·Hoge verwachtingen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd . Kwaliteit en effectiviteit instructie . tijd

datamuur + zorgroute

A+ Begaafde en talent-volle leerlingen

A-B

C

D-E

Eigen leerweg /

Zeer intensieve instructie

Alleen indien noodzakelijk, zo laat mogelijk inzetten. Na inzet van deskundigen

·basisleerlijn ·maatschappelijke relevante leerstof ·Instructiebehoeften ·Ontwikkelingsperspectief. ·Leerrendement.

Verdiepte instructie Basisstof Afname van DHH voor:

·Compacten ·versnellen ·Leerlijnen

Verkorte instructie Basisstof Verrijken Verdiepen

Basisinstructie Basisstof

Verlengde instructie Kern van de basisstof Extra leertijd instructie instructie instructie

2. Zorgleerlingen

- Één zorgroute - Handelingsgerichte ­ proces- diagnostiek -individueel handelings plan -importeren van hulp

en/of middelen. -verwijzen bao, sbo of so

Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg

3. Passend onderwijs

Hoe verder met opbrengstgericht werken?

Afspraken op schoolniveau over het HOE: · Organisatiemodel: convergente differentiatie en Directe Instructie model Afspraken op schoolniveau over het WAT: · Kwaliteit van het curriculum, de methode · Basisleerlijn, een goede doorgaande programmalijn groep 1 tm groep 8. · Leerstofaanbod · Cruciale leermomenten · Aanbieden van één basisstrategie. · Evidence based didactische materialen · automatiseren. Afspraken op schoolniveau over het innoveren. · Datamuur en schoolplan / groepsplan · Coachen en begeleiden door interne begeleider · Directeur als onderwijskundig leider. · verbeterteams (inzet van externen)

doel

· Wat zijn de resultaten bij opbrengstgericht werken? · Wat betekent opbrengstgericht werken? · Wat is de aanpak van opbrengstgericht werken op schoolniveau / bestuursniveau? · Hoe pas ik de één-zorgroute en passend onderwijs toe?

Enschede wenst u veel succes. HET KAN

Ad Kappen [email protected] www.spoe.nl 06-21627633 Met dank aan: · PO-raad, projectbureau Kwaliteit (Roel Weener, Gea Spaans en Jos vd Pluim) · CPS (E.Loman, A.Bouwman, M.Forrer) · Kees Vernooy (hogeschool E.Steyn) · Gert Gelderblom, Ina Cijvat en Yvonne Zwart (Twente School of Education) · Peter van Leeuwen Consultancy Literatuur: All systems go ­ Michael Fullan Managementprincipess voor gegarandeerde resultaten ­ Stephen Covey Visible Learning ­ John Hattie Effectief rekenonderwijs ­ Gert Gelderblom Onderwijskundig leiderschap in het primair onderwijs ­ Kees Vernooy e.a. Klassenmanagement in de basisschool ­ M.Forrer en E.Schouten Kwaliteitskaarten po-raad. Website: www.schoolaanzet.nl www.rekenpilots.nl

Information

Microsoft PowerPoint - presentatie algemene lezing opbrengstgericht werken rekenen

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

392963