Read brosjyresandvika.pdf text version

L

Professor Solveig-Alma Halaas Lyster

Aski Raski v/Ingrid Ask

ReleMo v/Tone S. Gustavsen Kari-Anne B. Næss

KURS

Solveig-Alma Halaas Lyster er professor i spesialpedagogikk. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter og har forfattet flere bøker og vitenskapelige artikler. Forsknings- og undervisningsområdene hennes er i hovedsak knyttet til språk-, leseog skriveutvikling samt vansker innenfor disse områdene. Hennes doktorgradsarbeid fra 1996 omhandler språklig bevissthet med vekt på forebygging av lese- og skrivevansker gjennom fonologisk og morfologisk bevissthetstrening. Lyster er ansatt ved Universitetet i Oslo, og har tidligere også vært professor II ved Høgskolen i Buskerud. Hun veileder master og doktorgradsstudenter og har undervisning knyttet til en rekke studieretninger og utdanningstilbud ved Institutt for spesialpedagogikk. I tillegg er hun ofte gjesteforeleser ved andre norske og utenlandske universitet. Lyster har også selv lang praksiserfaring fra skolen som både lærer og spesialpedagog. Videre har hun arbeidet som logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP- tjenesten. Hun har dessuten vært rådgiver og inspektør på grunnskolens ungdomstrinn og har beholdt kontakten med praksisfeltet gjennom sin forskning og utvikling av undervisningsmateriale, for eksempel gjennom å utarbeide eller kvalitetssikre kartleggingsmateriale og læremidler som Ringeriksmaterialet, Leseverkstedet og Leseboka.

Hvordan bedre elevenes leseferdighet?

Metoder og verktøy

Bærum Kulturhus, Sandvika

Fredag 19. mars 2010 Kl. 8.30-15.30 Kursavgift kr. 1290.- (inkludert lunsj)

Påmelding til kurs: www.relemo.no Bindende påmelding. Kurssted: Bærum Kulturhus, Sandvika Adr: Claude Monets allé 27 Tlf: 815 11 777

Målgruppe

Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere

Kontaktadresse: E-mail: [email protected]

Program

Kl. 8.30-8.45 Kl. 8.45-9.40 Velkommen Nyere leseforskning v/professor Solveig-Alma Halaas Lyster (Sol Lyster) Lyster fortsetter Ordavkoding Aski Raski Lunsj Aski Raski fortsetter Repetert lesing ReleMo ReleMo fortsetter Sammenheng mellom teori og verktøy

Hotell i Sandvika: http://www.thonhotels.no

Kl. 10.00-10.45 Kl. 11.00-11.45 Kl. 11.45-12.30 Kl. 12.30-13.15 Kl. 13.30-14.15 Kl. 14.30-15.15 Kl. 15.15-15.30

Arrangører:

Aski Raski

For mer informasjon se: www.askiraski.no / www.relemo.no

ReleMo

Begge programmene har sin teoretiske forankring i teori om normal leseutvikling.

Aski Raski er et databasert lesetreningsprogram som gir elevene øvelse i å avkode

enkeltord hurtig og rett. Avkoding er den tekniske delen av lesingen. Aski Raski inneholder 2000 øvelser, fra å lese første bokstav til å kunne avkode vanskelige og lange ord. Aski Raski finnes både på bokmål og nynorsk. Programmet er nå solgt til over 1000 skoler i Norge. Rogrammet er utviklet av: Ingrid Ask, førskolelærer og leksolog. På kurset vil Ingrid Ask presentere: Aski Raski Kartlegging - tiltak ut fra kartleggingsresultatene Metodisk bruk av Aski Raski - enkeltelever, grupper, klasser Demonstrasjon av skrivetreningsprogrammet Mini Aski Raski Erfaringer med Aski Raski på ulike trinn Motivasjon og belønning Praktiske tips ang. rettskriving: lite kurs i enkel/dobbel konsonant

www.askiraski.no

Referanse fra professor Torleiv Høien:

"For elever som har spesielle vansker med teknisk lesing, er programmet helt unikt. Elevene kan ta en enkel Aski Raskitest og starte innlæringen der hvor vanskene er størst. Lærer kan skreddersy programmet til eleven som skal bruke det. Hver elev kan arbeide i eget tempo og registrere egen fremgang. Dette gir motivasjon til elever som sliter med dårlig selvbilde. Jeg gir mine beste anbefalinger til lesetreningsprogrammet Aski Raski."

www.askiraski.no

ReleMo er et lesetreningsprogram som bygger på metoden repetert lesing. Det digitale

læremiddelet egner seg for alle som arbeider med å oppnå automatisert avkoding og leseflyt. Programmet passer godt for "klasseundervisning", gruppe/kurs og i spesialundervisning. Det er ideelt for individuell tilpasning av undervisningen fordi det består av ulike nivåer med en progresjon basert på normal leseutvikling. Programmet har en enkel og strukturert oppbygning som gjør det lett for lærere å gjennomføre systematisk leseundervisning. Den enkle strukturen gjør at også foreldrene lettere kan følge opp barnas lesetrening hjemme. Programmet er utviklet av: Tone Smørdal Gustavsen, allmennlærer, leksolog og logoped med master i spesialpedagogikk. Kari-Anne B. Næss, allmennlærer og logoped med master i spesialpedagogikk. På kurset vil det bli en presentasjon av: Metoden "repetert lesing" Metodisk bruk av ReleMo Demonstrasjon av programmets øvelsesdel og testdel Praktiske tips i forhold til varianter av metoden "repetert lesing"

www.relemo.no

Referanse fra professor Sol Lyster:

"Det databaserte lesetreningsprogrammet ReleMo kan anbefales for de som arbeider med å oppnå automatisert ordavkoding og bedre leseflyt. Programmet bygger på metoden repetert lesing. Det er tydelig dokumentert gjennom forskning at repetert lesing har effekt på automatisering av ordavkoding og leseflyt. ReleMo vil derfor kunne være et svært godt verktøy i arbeidet med å bedre elevers leseferdighet."

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

272562