Read algemene_voorwaarden.pdf text version

2

Regeling van Rentmeesters 2010 (RvR 2010)

Artikel 1 Begrippen 1. RvR2010:dezeRegelingvanRentmeesters2010. 2. NVR:deNederlandseVerenigingvanRentmeesters. 3. Opdrachtgever:dewederpartijdieaaneenRentmeesterNVRhetverrichtenvanwerkzaamheden opdraagt. 4. RentmeesterNVR:degebruikervandezeRvR2010. 5. Opdracht:eenovereenkomstvanopdracht,waarbijOpdrachtgeverwerkzaamhedenopdraagtaan eenRentmeesterNVRendeRentmeesterNVRzichjegensdeOpdrachtgeververbindtdeopgedra genwerkzaamhedentegeneenovereengekomenhonorariumenkostenvergoedingteverrichten. Artikel 2 Inleidende bepalingen 1. DezeregelingvanRentmeesterskwalificeertalsalgemenevoorwaardenindezinvanafdeling3 vantitel5vanboek6vanhetBurgerlijkWetboek(art.6:231BWe.v.). 2. Indezeregelingzijndealgemenevoorwaardenvastgelegd,dievantoepassingzijnopdeverhou dingtusseneenRentmeesterNVRenzijnOpdrachtgever,tenzijtussenpartijenschriftelijkanders isovereengekomen. 3. OpiedereOpdrachtisuitsluitendhetNederlandserechtvantoepassing,ongeachtdeplaatswaar deOpdrachtdaadwerkelijkwordtuitgevoerd. 4. EventuelealgemenevoorwaardenvanOpdrachtgeverwordendoordeRentmeesterNVRniet aanvaardendezezijndanooknietvantoepassingopdeOpdracht,tenzijuitdrukkelijkschriftelijk andersisovereengekomen. 5. IndienéénofmeerderebepalingenindeRvR2010nietigisofvernietigdwordt,blijvendeoverige bepalingenonverkortvankracht. Artikel 3 Opdracht 1. EenOpdrachtwordtgeachttezijnaangegaanenaanvaardnadatdeRentmeesterNVRaande OpdrachtgeverdeOpdrachtschriftelijkheeftbevestigd. 2. OpdrachtgeververplichtzichjegensdeRentmeesterNVRdeopdrachtbevestigingvoorakkoordte ondertekenenenaandeRentmeesterNVRtoetesturen. 3. Deonder3.1.bedoeldeopdrachtbevestigingdoordeRentmeesterNVRbevattenminste: a. eenbeschrijvingvandeaardenomvangvandeopgedragenwerkzaamheden; b. detijdsduurwaarvoordeOpdrachtgeldt,danweldetermijn,waarbinnendeOpdrachtnaar verwachtingredelijkerwijszalwordenuitgevoerd; c. hethonorariumendebijkomendekosten,danweldewijze,waaropdezewordenbepaald,ende betaling(-stermijn)ervan; d. detoepasselijkverklaringvandezevoorwaarden,welketerbeschikkingvanOpdrachtgeverworden gesteld; e. indiendeRentmeesterNVRdeOpdrachtinsamenwerkingmetanderenvervult,wordtinde Opdrachtdeverdelingvantakenenverantwoordelijkhedenvastgelegd. 4. BijeeninhoudelijkewijzigingofaanvullingvandeOpdrachtishetin3.1.en3.2.bepaaldevan overeenkomstigetoepassing. 5. OpdrachtgeverisverplichtdeophemrustendeverplichtingentenopzichtevandeRentmeester NVReneventuelederdendievoortvloeienuitwijzigingvandeovereenkomstnatekomen.

3

Artikel 4 Verplichtingen van partijen 1. DeRentmeesterNVRvoertdedoorhemaanvaardeOpdrachttegoedertrouwuitnaarbeste kunnenenweten,metinachtnemingvandebelangenvanzijnOpdrachtgever.Tenzijandersover eengekomenmagdeRentmeesterNVRdewerkzaamhedennodigvoordeuitvoeringvanzijn Opdracht,doorderdenonderzijnverantwoording,latenuitvoeren. 2. OpdrachtgeververleentdeRentmeesterNVRhierbijeenvolmachtvoorallewerkzaamhedenen handelingendieredelijkerwijsnoodzakelijkzijnteruitvoeringvandeOpdrachteneventueleinciden telewerkzaamheden,waaronderhetsluitenvanovereenkomstenmetderdennamensOpdrachtgever. 3. OnverminderdhetbepaaldeinhetvorigelidzaldeRentmeesterNVRvoorsubstantiëlewerkzaam hedenderdenslechtsinschakeleninsamenspraakmetOpdrachtgever. 4. OpdrachtgevervrijwaartdeRentmeesterNVRvoorelkeaansprakelijkheidvandeRentmeesterNVR jegensderdendieinhetkadervandeuitvoeringvandeOpdrachtzijningeschakeld. 5. DekostenvoordeinschakelingvanderdenkomenvolledigvoorrekeningvanOpdrachtgever. DeRentmeesterNVRisnietgehoudendezekostenvoortefinancieren. 6. DeRentmeesterNVRsteltdeOpdrachtgeverzospoedigmogelijkopdehoogtevanonverwachte ontwikkelingentijdenshetverloopvandeOpdracht. 7. DeOpdrachtgeverisgehoudendeRentmeesterNVRterstondalleinformatieteverstrekkenwelke vanbelangofnodigisvoordeRentmeesterNVRomdeOpdrachtnaarbehorentekunnenvervullen. Artikel 5 Beheer en beschikking 1. OndereenOpdrachttotbeheerwordtverstaaneenOpdrachtwaarbijdeRentmeesterNVRbelast ismetdegeheleofgedeeltelijkezorgoverenexploitatievandetothetvermogenvanOpdracht geverbehorendeonroerendezakenendedaarmedesamenhangendefinanciëlekwesties. 2. Tenzijandersovereengekomen,treedtdeRentmeesterNVRbijdeuitvoeringvandeaanhem gegevenOpdrachttotbeheertegenoverderdenopalsgevolmachtigdevandeOpdrachtgeveren strektdevolmachtzichuittotalledadenvanbeheer,diedienstigkunnenzijnaanhetbereikenvan hetmetdeOpdrachttotbeheerbeoogdedoel. 3. IngevalvaneenOpdrachttothetverrichtenvanbeschikkingshandelingenisdeRentmeesterNVR belastmetdeadviseringenvoorbereidingtenbehoevevandebesluitvormingdoordeOpdrachtgever, waarnadeRentmeesterNVRmetdeverdereuitvoeringkanwordenbelast. 4. NaastdewerkzaamhedenmetbetrekkingtothetbeheerkandebeherendRentmeester NVRwordenbelastmetincidentelewerkzaamhedenzoalsbijvoorbeeldhetvoerenvanprocedures, hetverzorgenvannieuwbouw/renovatie,hetvertegenwoordigenvandeOpdrachtgeverbij landinrichtingsplannen,plannenkrachtensdeWetruimtelijkeordeningofanderewetgeving,het opstellenvansaneringsplannenenhetvestigenvanzakelijkerechten(o.a.tenbehoevevankabels enleidingen).DeOpdrachtgeverisverplichtdeinhetkadervandeuitvoeringvandezeincidentele werkzaamhedeneventueelnoodzakelijkevolmachtenaandeRentmeesterNVRteverstrekken. 5. IndiendeRentmeesterNVRbelastwordtmetincidentelewerkzaamhedenalsbedoeldinlid4van ditartikel,welkegeenonderdeeluitmakenvandeOpdracht,zaldeRentmeesterNVRdekostenen hetverschuldigdehonorariumterzakeafzonderlijkinrekeningbrengen. Artikel 6 Taxatie 1. OndereenOpdrachttottaxatiewordtverstaaneenOpdrachttothetgevenvaneenoordeelover waardeen/ofschadeenhetuitbrengenvaneenrapportdaaromtrent. 2. HetrapportvermeldtdenaamvandeOpdrachtgever,hetdoelvandewaardebepaling,eenzake lijkeomschrijvingvanhetgetaxeerdeengeeftvoorzovermogelijk/nodiginzichtindeopbouwvan hettaxatiebedragendeoverwegingendiedaartoehebbengeleid.

4

3. 4.

HetrapportwordtuitgebrachtaandeOpdrachtgeverofaaneendoorhemaantewijzenpersoonen/ ofinstantie.OpdrachtgevervrijwaartdeRentmeesterNVRvoorelkeaansprakelijkheidtenopzichte vandezederden.DeRentmeesterNVRstelthetrapportnietterbeschikkingaanderdendanna schriftelijketoestemmingvanzijnOpdrachtgever. BijeenOpdrachtaaneenRentmeesterNVRomtezamenmetéénofmeerderdeneenrapportuitte brengen,wordtgezamenlijkeenrapportuitgebrachtmetdienverstandedatdeRentmeesterNVR alleenverantwoordelijkisvoorhetgedeeltevanhetrapportdatdoorhemisverzorgd.Inditrapport komenbijvoorkeurdegezamenlijkebevindingentotuitdrukking.

Artikel 7 Aankoop, verkoop en vestiging of overdracht van zakelijke rechten en bemiddeling bij persoonlijke rechten 1. OndereenOpdrachttothetverzorgenvaneenaankoopofverkoopwordtverstaanhetbemiddelen bijhettotstandbrengenvaneenovereenkomstvankoopenverkooptussenOpdrachtgeveren derdenbetreffendeonroerendezakenen/ofroerendezaken. 2. OndereenOpdrachttothetverzorgenvaneenvestigingofoverdrachtvanzakelijke/persoonlijke rechtenwordtonderandereverstaanhetverlenenvandiensteninzakehettotstandbrengenvan eenovereenkomsttussenOpdrachtgeverenderdentotvestigingenofoverdrachtvanzakelijkeof persoonlijkerechten. 3. OokbemiddeltdeRentmeesterNVRinhetkadervanverwervingvanonroerendezakenenhet vestigenvanzakelijkerechtentenalgemenenuttealsmede(inhetkaderdaarvan)hetregelen vanschade. 4. DeOpdrachtgeveronthoudtzichvanactiviteiten,diedeRentmeesterNVRbijhetvervullenvanzijn Opdrachtinhetkadervanaan-enverkoop,vestigingofoverdrachtbelemmerenofdoorkruisen. DeOpdrachtgevermaaktnietgelijktijdigvoorsoortgelijkedienstenvananderendandeRentmeester NVRgebruik,behoudensinhetgevaluitdrukkelijkschriftelijkandersisovereengekomen.Hijbrengt buitendeRentmeesterNVRomgeenovereenkomsttotaan-enverkoop,vestigingofoverdracht vanzakelijkerechtentotstandenvoertdaartoegeenonderhandelingen. Artikel 8 Advisering OndereenOpdrachttotadvieswordtverstaaneenOpdrachttothetverlenenvandienstenwelkegeacht wordenniettebehorentotdewerkzaamhedenalsgenoemdindeartikelen5,6en7. Artikel 9 Beëindiging van de Opdracht 1. DeOpdrachteindigtdoorvervullingvandeOpdracht. 2. IngevaldeOpdrachtgever,zijndeeennatuurlijkpersoon,niethandelendeindeuitoefeningvaneen beroepofbedrijf,deOpdrachttussentijdsopzegt,isdeOpdrachtgeverdeRentmeesterNVRniet meerverschuldigd,danhethonorariumendedoordeRentmeesterNVRgemaakte(on)kosten. 3. DeOpdrachtgeverdiehandeltindeuitoefeningvaneenberoepofbedrijfkandeOpdracht,behou densingevalvangewichtigeredenenalsbedoeldinart.7:408lid2BW,slechtsopzeggenvoor zoverdezeisaangegaanvooronbepaaldetijd.Ingevalvanopzeggingalsbedoeldindeeerstezin vanditartikel,isdeOpdrachtgeverdeRentmeesterNVR,naasthetverschuldigdehonorariumen degemaakte(on)kosten,tevenseenschadevergoedingverschuldigd,terhoogtevanhetredelij kerwijsbijvoortzettingvandeOpdrachtdoordeRentmeesterNVRteontvangenhonorariumover eenperiodevanéénjaar.

5

4. 5.

IndienOpdrachtgever,niet,niet-behoorlijkofniet-tijdigaanenigeverplichtingdievoortvloeituitde metdeRentmeesterNVRgeslotenovereenkomst(en)voldoet,zaldeRentmeesterNVRde Opdrachtgeverschriftelijkingebrekestelleneneenredelijketermijnvanmaximaal30dagenstellen omalsnognatekomen.IndienOpdrachtgevernietbinnendegesteldetermijndeovereenkomst(en)alsnognakomt,ishijinverzuimenisdeRentmeesterNVRgerechtigddeovereenkomst teontbinden,waarbijhijtevensrechtheeftopeenschadevergoedingterhoogtevanhetbedragdat deRentmeesterNVRingevalvanvoltooiingvandeOpdrachtvoorbepaaldetijdzouhebben ontvangen,althansingevalvaneenOpdrachtdieisgegevenvooronbepaaldetijd,eenschadevergoedingconformlid3vanditartikel. WanneerOpdrachtgeverinstaatvanfaillissementverkeertofditisaangevraagd,aanhem surseancevanbetalingisverleendofisaangevraagd,isdeRentmeesterNVRgerechtigdde overeenkomstzonderingebrekestellingonmiddellijkteontbinden,waarbijhijtevensrechtheeftop schadevergoedingalsbedoeldinlid4vanditartikel.

Artikel 10 Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) 1. Onderovermachtwordtverstaan:elkeomstandigheidwaarmeedeRentmeesterNVRtentijdevan hetaanvaardenvandeOpdrachtgeenrekeningkonhoudenentengevolgewaarvandenormale uitvoeringvandeOpdrachtredelijkerwijsnietdoorOpdrachtgeverkanwordenverlangd,zoalsis bedoeldinart.6:75BW. 2. Vanovermachtindezinvanlid1vanditartikelisiniedergevalsprakebijoverlijdenenlichame lijke/geestelijkeinvaliditeitvandeRentmeesterNVR,althansbijdenatuurlijkepersoondiedeze werkzaamhedennamensdeRentmeesterNVRuitvoert. 3. Inhetgevalvanovermachtwordtdenakomingvandedesbetreffende,endaarmeesamen hangende,verplichting(en)geheelofgedeeltelijkopgeschortvoordeduurvandeovermacht, zonderdatpartijenoverenweertotenigeschadevergoedinggehoudenzijn.Partijenkunnenzich jegenselkaaruitsluitendopovermachtberoepen,indiendedesbetreffendepartijzospoedig mogelijkdeanderepartijvaneenberoepopovermachtinkennisstelt. 4. Indiendeovermachtstoestandtweemaandenduurtofditredelijkerwijsteverwachtenvalt,hebben beidepartijenhetrechtdeOpdrachtschriftelijktebeëindigen,voorzoverdeovermachtstoestanddit rechtvaardigt,inwelkgevaldeRentmeesterNVRrechtheeftopeenredelijkloonalsbedoeldin artikel7:405BW. 5. IngevalvanovermachtheeftOpdrachtgevergeenrechtopenige(schade)vergoeding,ooknietals deRentmeesterNVRenigvoordeelhiervanmochthebben. Artikel 11 Eigendom en gebruik van stukken 1. WanneerdeOpdrachteindigt,zaldeRentmeesterNVRzospoedigmogelijkdestukkendiehij onderzichheefteneigendomzijnvanOpdrachtgeverretourneren,indienOpdrachtgeverhiertoe verzoekt. 2. DeRentmeesterNVRisgerechtigdom,inafwijkingvanhethiervoorbepaalde,debedoelde stukkenonderzichtehouden,zolangdeOpdrachtgeverzijnfinanciëleverplichtingenjegenshem nietisnagekomen. 3. StukkendiedoordeRentmeesterNVRzijnopgesteld,wordenslechtsaanOpdrachtgeverter beschikkinggesteld,voorzoverditvoortvloeituitdeaardvandeOpdracht.DeRentmeesterNVR kanvoorwaardenstellenopwelkewijzedezestukkendoorOpdrachtgevermogenwordengebruikt. 4. MochtinhetkadervanhetuitvoerenvandeOpdrachtdoordeRentmeesterNVRenigintellectueel eigendomsrechtontstaan,dankomtditrechtuitsluitendtoeaandeRentmeesterNVR. 5. DeRentmeesterNVRzaldeaanhemverstrekteinformatieenstukkenvertrouwelijkbehandelenen slechtsopenbaarmakenvoorzoverditnoodzakelijkisinhetkadervandeaanhemverstrekteOdracht.

6

6. Inafwijkingvanhetbepaaldeinhetvorigelid,zaldeRentmeesterNVRdeaanhemverstrekte informatieenstukkenwelopenbaarmaken,indienhijdaartoewordtverplichtwordtdooreen bevoegdeinstantieofopgrondvandewet. Artikel 12 Aansprakelijkheid van de Rentmeester NVR 1. DeRentmeesterNVRistenopzichtevanOpdrachtgevernietaansprakelijkvoorenigeschadedie OpdrachtgeverlijdtalsgevolgvanenigetekortkomingvandeRentmeesterNVRindenakoming vanzijnverbintenissenjegensOpdrachtgever,tenzijsprakeisvanopzetofgroveschuld. 2. VoorzoverdeRentmeesterNVRaansprakelijkisvoorenigeschade,ishijslechtsaansprakelijkvoor dedirecteschadedieOpdrachtgeveralsgevolgvanhethandelenvanRentmeesterNVRheeft geleden.DeRentmeesterNVRisnimmeraansprakelijkvoorenigeindirecteschadewaaronder gevolgschade. 3. DeRentmeesterNVRisslechtsaansprakelijktothetbedragwaarvoorzijnaansprakelijkheids verzekeraarinhetbetreffendegevaldekkingverleent.DeRentmeesterNVRverplichtzicheen beroepsaansprakelijkheidsverzekeringmeteenverzekerdbedragpergebeurtenisvantenminste 1.000.000,00(éénmiljoeneuro)aftesluiten. 4. WordtdirecteschadewaarvoordeRentmeesterNVRaansprakelijkisnietdoorzijnaansprakelijk heidsverzekeraarvergoed,danisdeRentmeesterNVRslechtsaansprakelijkvoordenetto-opbrengst diehijbijhetuitvoerenvandeOpdrachtverkrijgt,meteenmaximumvan25.000,00. 5. EnigeaansprakelijkheidvandeRentmeesterNVRverjaartindienOpdrachtgeverdeRentmeester NVRnietbinnenéénjaar,nadatOpdrachtgeverzowelmetdeschadealsmetdeaansprakelijkheid vandeRentmeesterNVRbekendisgeworden,schriftelijkaansprakelijkheeftgesteld. Artikel 13 Elektronisch dataverkeer 1. DeRentmeesterNVRzalgebruikmakenvangangbarebeschermingssoftwaretegenondermeer computervirussen.DeRentmeesterNVRis,behoudensingevalvanopzetofgroveschuld,niet aansprakelijkjegensOpdrachtgevervoorenigeuitelektronischdataverkeervoortvloeiendeschade, waaronderzijbegrepenschadediehetgevolgisvaneencomputervirus. 2. Elektronischdataverkeervindtplaatszondercodering.DeRentmeesterNVRisnietaansprakelijk voorschadealsgevolgvankennisnemingdoorderdenvanelektronischverzondenberichten. Artikel 14 Honorering van rentmeesterswerkzaamheden 1. Hethonorariumendevergoedingvanbijkomendekostenwordenbijhetaanvaardenvande Opdrachteneventueelbijnadereovereenkomstschriftelijkgeregeld.Tevenswordthierbij vastgelegdopwelkewijzehethonorariumzalwordenberekend. Hethonorariumkanondermeeropéénvandenavolgendewijzenwordenbepaald: a. opbasisvandeaandeOpdrachtbestedetijdvermenigvuldigdmeteenuurtarief;bijhetbepa lenvanhetuurtariefkanondermeerrekeningwordengehoudenmethetspecialistischkarakter endespoedeisendheidvandeteverlenendienstenhetmetdedienstgemoeidebelang; b. eenpercentagevandeopbrengst; c. eenpromillagevandegetaxeerdewaarde,metdienverstandedatbijdewaardebepalingvan eenaandeelinenigobject,dehonoreringwordtberekendnaardewaardevanhetgeheleobject; d. eencombinatievandeondera.,b.enc.genoemdewijzen; e. eenvastbedragperjaaren/ofperhectarebijbeheerswerkzaamheden; f. eenovereengekomenbedrag,rekeninghoudendmetdeaardvandeOpdrachtenhet specialistischekarakterdaarvan. 2. InallegevallenaanvaardtdeRentmeesterNVRslechtshonorariumvanzijnOpdrachtgeveren nimmervandienstegenpartij,tenzijzulksonderdeeluitmaaktvandetussenOpdrachtgeverende tegenpartijovereengekomenafspraak.

7

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Naasthetinlid1bedoeldehonorariumheeftdeRentmeesterNVR,voorzovernietandersovereengekomen,aanspraakopvergoedingvandebijkomendekostenteruitvoeringvandeOpdracht. Onderdezekostenwordtondermeerverstaan:kostenterverkrijgingvangegevensuitdeopenbare registersenvergunningen,verschotten,onderzoeken,publicatiekosten,reis-enverblijfskosten,etc. Allegenoemdehonoreringenenvergoedingenwordenverhoogdmetdewettelijkverschuldigde belasting. Tenzijschriftelijkandersovereengekomen,dientOpdrachtgeverdefactuurvandeRentmeester NVRbinnen14dagennafactuurdatumopdedoordeRentmeesterNVRaangegevenwijzetebetalen. DeRentmeesterNVRisinelkestandvandeOpdrachtgerechtigdeenvoorschotvandeOpdrachtgeverteverlangenalvorenszijnwerkzaamhedenaantevangenoftehervatten. DeRentmeesterNVRisbevoegdzijnhonorariumjaarlijksaandekostenontwikkelingaantepassen. VoortsheeftdeRentmeesterNVRaanspraakopvergoedingvandekosten,welkevoortvloeienuit verplichtingen,diedeRentmeesterNVRteruitvoeringvandeOpdrachtjegensderdenisaangegaan. BijalleOpdrachtenwordtgeacht,datdewerkduuraanvangtbijhetvertrekuiteneindigtbijterugkeerindewoon-ofverblijfplaatsc.q.kantoorvestigingvandeRentmeesterNVR.

Artikel 15 Opschorting en verrekening OpdrachtgeverisnietgerechtigdomzijnverplichtingenjegensdeRentmeesterNVR,omwelkereden danook,opteschorten.DaarnaastisOpdrachtgevernietgerechtigdzijnvorderingenopdeRentmeester NVRteverrekenenmethetgeenhijaandeRentmeesterNVRverschuldigdis.Opdrachtgevermag derhalveingeenenkelgevaleenberoepdoenopeenopschortings-ofverrekeningsrecht,zelfsnietals deRentmeesterNVRopenigewijzetekortzouzijngeschoten. Artikel 16 Geschillen 1. WanneersprakeisvaneenklachtvaneenOpdrachtgeveroverdeuitvoeringvandeOpdracht ofvaneenklachtvaneenRentmeesterNVRovereenandereRentmeesterNVR,kandezeworden ingediendbijdeStichtingRentmeesterskamer,gevestigdteUtrecht.Deklachtwordtbehandeld volgensdestatutenenhetprocedurereglementvandeStichtingRentmeesterskamer. Dezeinformatieistedownloadenviawww.rentmeesternvr.nl. 2. Onverminderdhetbepaaldeinhetvorigelid,wordengeschillenvoortvloeiendeuitdeOpdracht beslechtdoordebevoegderechterinhetarrondissementvanhet(hoofd)kantoorvande RentmeesterNVR. Artikel 17 Overgangsbepalingen 1. Debijdezeaangebrachtewijzigingentredeninwerkingmetingangvan18juni2010. VoorOpdrachtenendienstverleninglopendeop17juni2010blijftdeopdatmomentgeldende tekstvandeRegelingvoorRentmeestersvantoepassing,metdienverstandedatdeRentmeester NVRbevoegdisvoordezeOpdrachtendenieuweteksttoetepassen,indienditvoordeOpdracht gevergunstigeris,ofdezedaarmeeschriftelijkinstemt. 2. HetbestuurvandeNVRisbevoegd,indienzijdatinhetbelangvandeNVRacht,detekstvande RegelingvanRentmeesterstewijzigen.

AldusvastgesteldindeAlgemeneLedenvergaderingvandeNVRvan18juni2010. GedeponeerdbijdeKamervanKoophandelteUtrechtonderdossiernummer40478375.

Information

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

648373


You might also be interested in

BETA