Read Microsoft Word - mozny_vzor_revize.doc text version

Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace

__________________________________________________________________ Výtisk c. : Pocet list: Pocet píloh:

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena v souladu s CSN 331500 ( Z3/2004 ) a CSN 332000-6 (9/2007)

Revizní technik : Ev c. osvdcení : Revizi byli pítomni : Datum zahájení revize : Datum ukoncení revize: Datum vypracování revizní zprávy:

Adresa revizního technika:

Revizní zpráva je zpracována na základ objednávky c.:.............. ze dne ............. a v rozsahu uzavené smlouvy o provedení práce na zaízeních Název stavby: Název objektu: Objednatel revize: Dodavatelé jednotlivých cástí: - Instalace: - Mení a regulace: - Technologie : Základní údaje: Jmenovitá naptí:

3 x 400V/230V, 50Hz / TN-C-S 3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C ( uvést bod rozdlení) 3NPE ~ 50Hz 400V / TN-S (Oznacování sítí dle CSN 33 2000-3 píloha NN/Zmna 2)

Ochrana ped nebezpecným dotykem: (ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140 ed.2) Ochranná opatení: Druh ochranného opatení Clánek dle CSN 33 2000- Clánek dle CSN EN 61 4-41 ed.2 140 ed.2 od cl. 411 cl.6.1. cl.6.2 cl.6.4. cl. 6.6.,6.7.

Automatické odpojení zdroje v síti TN (TT, IT) ( Dvojitá nebo zesílená izolace cl. 412 Elektrické oddlení cl. 413 Ochrana malým naptím cl. 414 SELV,PELV

Pi pouzitém ochranném opatení uvést pouzité prostedky základní ochrany a pi jedné poruse: Clánek dle CSN 33 2000- Clánek dle CSN EN 61 Druh ochrany 4-41 ed.2 140 ed.2 Základní ochrana cl.5.1. - Základní izolace zivých Píloha A, cl.A.1 cl. 5.1.1. cástí - Pepázky nebo kryty Píloha A, cl.A.2. cl. 5.1.2. - Zábrany a ochrana Píloha A, cl.B.2, B.3 cl. 5.1.3, cl.5.1.4 polohou - Omezení naptí cl.411.7. cl. 5.1.5. (napíklad FELV) - Omezení ustáleného Není uvedeno cl. 5.1.6. dotykového proudu a náboje - ízení potenciálu (u Není uvedeno cl. 5.1.7. VN instalací,systém,sítí apod) Ochrana pi poruse cl.5.2. - Pídavná izolace cl.412.1.1. (odrázka c.1) cl.5.2.1. - Ochranné pospojování cl.411.3.1.2. cl.5.2.2. - Ochranné stínní Není uvedeno cl.5.2.3. - Indikace a odpojení ve Norma VN instalace neesí cl.5.2.4. VN instalacích a sítích - Automatické odpojení cl.411.3.2. cl.5.2.5. od zdroje (jedna porucha) - Jednoduché oddlení cl.413.1.1., cl.413.1.2, cl.5.2.6. (obvod) - Nevodivé okolí Píloha C, cl.C1 cl.5.2.7. - ízení potenciálu Není uvedeno cl. 5.2.8. Doplková ochrana Druh ochrany Proudový chránic Doplující ochr.pospojování Clánek dle CSN 33 2000- Clánek dle CSN EN 61 4-41 ed.2 140 ed.2 cl.415.1 cl.415.2

Náhradní zdroje el. energie: ( pokud existují)

-

Akumulátorové baterie - umístní UPS Agregáty

Instalovaná zaízení: a) vlastní : b) cizí : c) jiná zaízení :

o celkovém výkonu o celkovém výkonu o celkovém výkonu

kVA kVA kVA

kW ( kVA ) kW ( kVA) kW ( kVA) --------------------------------------------------------------Celkem instalováno: kW Z dvod nedokoncených prací zstaly pi revizi nepipojeny následující cásti: Soupis pouzitých micích pístroj Typ a název mícího pístroje. Výrobní (evidencní) císlo mícího pístroje. Císlo kalibracního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je mozné i pouze uvést: " Uvedené MP mají platnou kalibraci). A. Pedmt revize: - Pesná a konkrétní specifikace pedmtu revize elektrické instalace. - Pípadn co pedmtem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno.

Pipojená zaízení: motory svítidla celkem o jiná zaízení celkem o

Poznámka: Tento bod je jak pro revizního technika, tak i pro provozovatele zaízení dlezitý ve smyslu splnní pozadavk pro provedení revize !!!! B. Rozsah revize: - Silová elektroinstalace, vcetn rozvadc motor, stroj a technologií. - Osvtlení. - Ochrany proti úrazu elektrickým proudem. - Ochrana proti blesku (peptí). - Ochrana ped statickou elektinou. - Uzemnní. - Mení a regulace.

a

pipojovaných

C.

Pedlozené doklady: 1) Protokol o urcení vnjsích vliv dle CSN 332000 - 3 (V pípad nebezpecí výbuchu holavých par a plyn dle CSN EN 60079 ­ 10 a v pípad nebezpecí výbuchu holavých prach dle CSN EN 6124110) - Název: - Datum zpracování : - Zpracovatel: - Klasifikace prostor , urcení rozsahu zón a klasifikace pouzitých látek 2) Projektová dokumentace elektrického zaízení (instalace) - Zpracovatel: - Datum zpracování 3) Dodavatelská dokumentace

4) 5) 6) 7) D.

Certifikáty a prohlásení o shod na pouzitá zaízení Pokyny pro montáz, uvádní do provozu a údrzba zaízení Pozadavky na obsluhu Zkousky od dodavatel technologických celk

E.

Technický popis revidovaného zaízení (instalace) : - Vseobecný popis - Instalace motor - Svtelná instalace - Zpsob zajistní provozu · Obsluha · Bezpecnostní vypínání Soupis provedených úkon

E1.

Prohlídky Zpsob ochrany ped úrazem elektrickým proudem: CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN EN 61140 ed.2 Ochrana základní izolací zivých cástí (CSN 332000-4-41 ed.2, píloha A, cl.A.1, CSN EN 61140 ed.2, cl.5.1.1.) a ochranné opatení dvojitou nebo CSN EN 61140 ed.2, zesílenou izolací (CSN 332000-4-41 ed.2 cl.412, cl.5.3.1. a cl. 6.2.): Pi provedení prohlídky stavu izolace je dlezité zamit se zejména na provedení izolace pop. tídy ochrany Ochrana kryty nebo pepázkami: Pi prohlídce je nutné ovit, ze instalované kryty odpovídají danému vnjsímu vlivu a danému prostoru dle uvedeného kódu IP (CSN 332000-4-41 ed.2 píloha A, cl.A.1.a CSN EN 61140 ed.2, cl.5.1.2) Ochrana zábranou a polohou musí obsahovat provení místních bezpecnostních pedpis, je-li je stanoven pístup pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací a je-li organizacními opateními znemoznn vstup laikm (vcetn osob seznámených). Prohlídka musí obsahovat nap.mení vzdáleností umístní elektrického zaízení ci instalace (CSN 332000-4-41 ed.2, píloha B, cl.B.2. a cl.B.3 a CSN EN 61140 ed.2,cl.5.1.3 a cl.5.1.4.) Ochrana malým naptím SELV a PELV: Pi prohlídce se zamit zejména na pouzitý zdroj a stítkové hodnoty uvedené na pouzitém zdroji (CSN 332000-4-41 ed.2, cl.414 a SN EN 61140 ed.2, cl.6.6 a cl.6.7.) Funkcní malé naptí FELV: Pi prohlídce je nutné se zamit, zda tento funkcní zdroj není pouzit v prostorech, kde je pozadována ochrana malým (bezpecným) naptím (CSN 33 2000-4-41 ed.2, cl.411.7.) Ochranné pospojování a doplující ochranné pospojování: Pi prohlídce je nutné dsledn zkontrolovat, zda jsou do tzv.ochranného pospojování vzájemn spojeny ochranný vodic, uzemovací pívod, kovová potrubí uvnit budovy, konstrukcní kovové cásti jak jsou kovové ústední topení a klimatizace, kovové konstrukcní výztuze v betonu apod. Prezy vodic ochranného pospojování musí odpovídat pozadavkm CSN 33 2000-5-54 ed.2, cl. 544. U doplujícího ochranného pospojování je nutné zkontrolovat, ze vsechny nezivé cásti upevnných zaízení soucasn pístupné dotyku a cizí vodivé cásti vcetn jsou navzájem pospojeny (CSN 33 2000-4-41 ed.2, cl.

-

-

-

-

-

-

415.2.). Jestlize nelze kontrolu pospojení zkontrolovat pouze vizuáln je nutné provést kontrolu pospojení zmením spojitosti hlavního a doplujícího pospojování Pouzití protipozárních pepázek a jiných opatení na ochranu ped síením ohn a ped tepelnými úcinky Za to, ze protipozární pepázky a dalsí opatení na ochranu ped síením ohn jsou ádn provedeny zodpovídá dodavatelská firma, která montáz tchto opatení provádla. Revizní technik se pi prohlídce pesvdcí, ze ped uvedením do provozu bylo vydáno montázní firm potvrzení, ze tato opatení jsou provedena v souladu s píslusnými pedpisy a technickými normami. (Napíklad CSN 73 0810 - Pozární bezpecnost staveb - Spolecná ustanovení, CSN 73 0802 - Pozární bezpecnost staveb - Nevýrobní objekty, CSN 73 0831 - Pozární bezpecnost staveb ­ Shromazovací prostory, CSN 73 0833 - Pozární bezpecnost staveb ­ Budovy pro bydlení a ubytování)

Volba vodic s ohledem na proudovou zatízitelnost a úbytek naptí Prohlídkou se revizní technik pesvdcí, ze pro dané zaízení (spotebic) bylo zvoleno dostatecné jistní podle elektrického výkonu spotebice a ze odpovídá také prez zvolených vodic (CSN 33 2000-4­43 kapitola 43, CSN 33 2000-5-52 cl. 525, CSN 33 2000-5-523) Volba a seízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) pístroj Zamit se na kontrolu nastavení proudových hodnot, zda odpovídají reálnému zatízení (kapitola 5-53). Pouzití a vhodné umístní vhodných odpojujících a spínacích pístroj CSN 33 2000-5-536 Volby pedmt, zaízení a ochranných opatení pimené k vnjsím vlivm Od RT se nevyzaduje, aby provoval pouzití elektrických pedmt pro kazdý vliv zvlás detailním zpsobem, ale pro vnjsí vliv CB2 se napíklad oví zda jsou pouzity kabely, které mají odolnost proti síení plamene apod., tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci a kdy za n odpovídá firma, která projekt zpracovala.Revizní technik vsak mze v pípad pochybností na tyto v revizní zpráv upozornit, zejména , kdyz se skutecný stav jeví jako nebezpecný a v tomto pípad je nutné s vypracováním revizní zprávy pockat, dokud se sporné otázky nevyjasní (CSN 33 2000-5-51 cl. 512.2, CSN 33 2000-5-52 kapitola 522). Oznacení nulových (díve stedních) a ochranných vodic Pi kontrole oznacení vodic je nutné se zamit zejména na nezamnitelnost ochranných vodic s ostatními. To znamená nap., ze zelenozlutá kombinace barev nesmí být pouzita pro jiný vodic nez ochranný a svtle modrá barva pro jiný nez nulový (stední) vodic. (CSN 33 2000-5-51 cl.514.3, CSN EN 60446) Zapojení jednopólových spínacích pístroj ve vodicích vedení (tj.fázových nebo krajních). Pozn: v prostedí s prostedím s nebezpecím pozáru je nutné dodrzet ustanovení CSN 33 2000-4-482.

Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalsími podobnými informacemi Kontrola spocívá v kontrole vybavení schématy, varovnými signály apod. napíklad na dvíkách rozvádc, vstupních dveí do uzavených elektrických provozoven apod. (CSN 33 2000-5 cl.514.5 a CSN EN 50110-1 ed.2 cl. 4.8.) Oznacení obvod, pístroj jistících ped nadproudy, spínac, svorek atd. Pi kontrole tohoto bodu je dlezité také posoudit, zda oznacení jednotlivých obvod je funkcní a souhlasí s oznacením nap. na jednopólovém schématu v rozvádci (CSN 33 2000-5-51 ed.2 cl.514.4) Odpovídající zpsob spojování vodic Pi kontrole je nutné se zamit na kvalitu spoj mezi vodici a mezi vodici a dalsím zaízením, kdy musí být zajistno trvalé elektrické propojení a vhodná mechanická pevnost a ochrana (CSN 33 2000-5-52 kapitola 526) Pouzití a odpovídající parametry ochranných vodic vcetn vodic ochranného a doplujícího pospojování Pi kontrole je nutné se zamit na prezy ochranných vodic dle proudové zatízitelnosti, délku vodic, barevné znacení izolovaných a holých vodic apod. (CSN 33 2000-5-54 ed.2 kapitoly 543, 544) Pístupnost zaízení z hlediska jeho ovládání, znacení a údrzby Znacení a pístupnost musí být provedena logicky a tak, aby odpovídala pozadavkm provozu a daným provozním podmínkám. (CSN 33 2000-5-51 kapitoly 513 a 514) Informativní (národní) píloha G.2 obsahuje píklady polozek, které je teba zkontrolovat pi prohlídce instalace. Píklady jsou rozdleny do jednotlivých kapitol: - Vseobecn platné pozadavky - Ochrana ped nebezpecným dotykem ZC (základní ochrana) - Vybavení elektrickými pedmty: Kabely a sry pro pevné ulození Ohebné vodice kabely a sry Ochranné vodice Instalacní materiál: Vseobecn Zásuvky Kabelové spojky Spojovací jednotky (konektory) ídící (pipojovací) jednotky sporák a vaic Ovládání osvtlení Pevná pipojení spotebic (vcetn svítidel) Instalacní trubky: Vseobecn Tuhé kovové trubky Ohebné kovové trubky Tuhé nekovové trubky

-

-

Úlozné kabelové kanály: Vseobecn Kovové úlozné kanály pozadavky Rozvodná zaízení (rozvádce, rozvodnice): Svítidla: Místa pipojení svítidel Topení: Ochranné pístroje:

­

doplující

Pozn: Jedná se v podstat o základní body podmínky tak jak byly uvedeny v kapitole E.1 pouze s podrobnjsím popisem Pozn: Pokud se jedná o revizi instalace u objekt, kde je eseno nouzové a nouzové únikové osvtlení je nutné provést kontrolu dle ustanovení CSN EN 1838 (Svtlo a osvtlení ­ Nouzové osvtlení), CSN EN 50172 (Systémy nou zo vého únikového osvtlení),CSN 332000-5-56(Napájení zaí ze ní slou zících v pípad nou ze) Zdvodnní nevyhovujícího stavu: V pípad, ze nkterý z kontrolovaných bod nevyhovuje, je nutné uvést konkrétní neshodu a pesn citovat normu ci pedpis, kterému neodpovídá (není nutné uvádt neshody v této kapitole, ale az v závru revizní zprávy v kapitole ,,Zjistné závady". E2. Zkousení a) Spojitost ochranných vodic a spojitost hlavního a doplujícího pospojování a kontrola uzemnní je vyhovující, spoje jsou utazeny a vodice mají dostatecný prez b) Izolacní odpor elektrické instalace c) Ochrana SELV oddlením a PELV nebo Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.2 Vyhovuje: CSN 33200-4-41 ed.2, , cl.411.3.1.2., cl.415.2 Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.3 elektrickým Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.4. Vyhovuje: CSN 33200-4-41 ed.2, cl.414, cl. 413 Vyhovuje: SN EN 61140 ed.2 cl.6.6, cl.6.7 Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.5., píloha A CSN 332000-4-41 Vyhovuje: ed.2, píloha C (nevodivé okolí) Vyhovuje: CSN EN 61140 ed.2 cl.5.2.7. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.6.1. Vyhovuje: CSN 33 2000-4-41 ed.2,cl.411 Vyhovuje: CSN EN 61140 ed.2 cl.6.1.

d)

Izolacní odpor podlahy a stn

e)

Automatické odpojení od zdroje

f)

Doplková ochrana: Proudovým chránicem Doplující ochranné pospojování

g) h) ch ) i)

Zkouska zapojení pístroj Kontrola sledu fází Funkcní a provozní zkouska Ovení úbytk naptí

Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.7. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, píloha NA Vyhovuje: CSN 33 2000-4-41 ed.2, cl.415.1 Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.7. Vyhovuje: CSN 33 2000-4-41 ed.2, cl.415.2. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.8. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.9. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.10. Vyhovuje: CSN 33 2000-6, cl.61.3.11 Vyhovuje: CSN 33 2000-5-52, cl.525 Vyhovuje: CSN 33 2130, cl.4.7.3 (Vnitní el.rozvody-obcanská výstavba apod)

Zdvodnní nevyhovujícího stavu: V pípad, ze nkterý z kontrolovaných bod nevyhovuje, je nutné uvést konkrétní neshodu a pesn citovat normu ci pedpis, kterému neodpovídá (není nutné uvádt neshody v této kapitole, ale az v závru revizní zprávy v kapitole ,,Zjistné závady". E2.1. Namené hodnoty R1 ­ rozvadc 400/230V, 50Hz P.C. Vývod Provedení Výko Jistní Spínac Typ Oznac Zs n / jistic kabelu ení obvod (kW) (A) Typ (mm2) () 1. Pívod skí 300 600A/In J2UX 2x AYKY WL 1,2 0,0778 300A 3x120+7 0 2. M1 -Y-D 10 E27/16A stykac 2x CYKY M1 0,48 cerpadlo (ochrana) 4x2,5 3. M2 - Nakrátko 5 E27/20A stykac CYKY M2 0,56 ventilátor (ochrana) 4x2,5 4. 5. Namená hodnota impedance smycky odpovídá pozadavkm CSN 332000-4-41 ed.2, cl.411.4.4.a pozadavky normy se povazují za splnné, protoze namená hodnota vyhovuje nerovnosti : Zs (m ) 2/3 x Uo/Ia

Rizol.

(M) >99,9 >99,9 >99,9

E.2.1.2. Mení proudových chránic (Moznost pouzít ustanovení pílohy NA ,,Píklady postupu ovování proudových chránic) - Mení vypínacího proudu, casu vypnutí a velikosti dotykového naptí pi vypnutí instalovaných proudových chránic Umístní chránice oznacení vývodu Namené hodnoty UI /V/ ta /ms/ IN /mA/ Zs / / ped chránice m Chránné zaízení ci instalace

a

Stítkové hodnoty chránic IN /A/, IN /mA/

CSN 33 2000-6 cl.61.3.6.1. poznámka N1: Pi pouzití proudových chránic není obvykle teba provádt mení impedance poruchové smycky z dvodu ovení podmínky automatického odpojení od zdroje pomocí proudového chránice. Ovením impedance poruchové smycky se vsak ovuje, zda je zajistno automatické odpojení obvodu i pi poruse ped chránicem a zda je zajistna spojitost vodic obvodu. CSN 33 2000-6 cl.61.3.6.1.tabulka NA.: Jestlize se pi mení hodnot chránic zatízí reziduálním proudem 20% az 50% jmenovitého reziduálního proudu (IN) ­ chránic nesmí vypnout!! F. Soupis zjistných závad Zjistné závady musí být pesn specifikovány a musí být pesn urceno, v kterému clánku pedpisu ci normy nebyla shledána shoda se zjistným stavem. Závr a vyhodnocení, celkový posudek Revize byla provedena v souladu s uzavenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zaízení císlo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvoeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V prbhu revize byly pro jednotlivá zaízení a cástí instalace pítomni pracovníci, kteí odpovídají za daný prostor a nebo zaízení. Na zaízení nebyly v prbhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpecnost provozovaného zaízení. Drobné nedostatky byly urcenými pracovníky odstranny na míst a revizním technikem zkontrolovány. Revize byla provedena v souladu s pozadavky následujících technických pedpis a norem: CSN 332000-6 (9/2007), CSN 332000-3/Z2 (8/1995,8/1997), CSN 332000-441 ed.2 (8/2007), CSN 332000-5-51 ed.2 (11/2006), CSN 332000-5-54 ed.2 (9/2007), CSN 331500/Z3 (6/1990,4/2004), CSN 332000-5-52/Z1 (3/1998,4/2001), CSN 332000-4-473/Z1 (2/1994, 12/1995), 332030 (11/2004)

G.

V souladu s CSN 331500 (Z3/2004), píloha 2, písmeno c), a místními provozními pedpisy byl po dohod s provozovatelem stanoven termín pístí pravidelné revize za ........ let. Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný pedmt revize. Po provedené prohlídce a zkousení (vcetn mení) posuzovaného elektrického zaízení a instalace podávám následující:

Celkový posudek

ELEKTRICKÉ ZAÍZENÍ JE/NENÍ Z HLEDISKA BEZPECNOSTI REVIZE SCHOPNO BEZPECNÉHO PROVOZU V ROZSAHU

V ......................................... Revizní zprávu pevzal dne: Revizní zprávu pedal dne:

________________________ Podpis objednatele ( razítko ) Výtisk císlo 1: Výtisk císlo 2: Výtisk císlo 3: Výtisk císlo 4:

___________________________ Jméno a podpis revizního technika (razítko revizního technika)

Rozdlovník:

Provozovatel zaízení Dodavatel instalace Dodavatel zaízení Revizní technik

Seznam píloh:

1. Protokol o urcení vnjsích vliv 2. Prohlásení o shod jednotlivých zaízení

Information

Microsoft Word - mozny_vzor_revize.doc

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

526977