Read Microsoft PowerPoint - N_A1_ UVOD_Kinematika.ppt text version

Mehanika II

Mehanika II Obavezna literatura: Andrejev, V.: Mehanika II dio ­ Kinematika Kiri enko: Tehni ka mehanika III dio - Dinamika Zbirke zadataka iz Tehni ke mehanike

Ostala literatura: Andrejev, V.: Mehanika III dio ­ Dinamika Bazjanac, D.: Tehni ka mehanika II dio - Kinematika Bazjanac, D.: Tehni ka mehanika III dio - Dinamika Targ, S. M.: Teorijska mehanika Spiranec, V.: Tehni ka mehanika Peri , R: Tehni ka mehanika 2

1

Mehanika II

Kinematika

Dinamika

3 4

Galilejevi pokusi kuglica na kosini

Kinematika

Kinematika je grana mehanike koja prou ava gibanja materijalnih tijela i povezuje polozaje tijela s vremenom, ne analiziraju i uzroke zbog kojih ta gibanja nastaju . Kinematika je geometrija gibanja. Ne uzima u obzir: - masu tijela m i - silu F koja uzrokuje gibanje.

5 6

1

Dinamika

Dinamika je grana mehanike koja prou ava zakone gibanja materijalnih tijela pod djelovanjem sila. U dinamici se utvr uju uzro ne veze izme u sila i gibanja materijalnih to aka ili tijela. Uzima u obzir: - masu tijela m i - silu F koja uzrokuje gibanje.

7

Podjela mehanike

8

Idealizacija realnog vrstog tijela u mehanici

Kinematika

Kinematika materijalne to ke

Kinematika krutog tijela

Dinamika

Dinamika materijalne to ke

Dinamika krutog tijela

9

10

Veli ine u mehanici

1. Skalari 2. Vektori 3. Tenzori II. reda 4. Tenzori IV. reda

11

1. Skalari: tenzori nultog reda (30= 1 podatak + mjerna jedinica) 2. Vektori: tenzori prvog reda (31= 3 podatka + mjerna jedinica) 3. Tenzori drugog reda 32= 9 podataka + mjerna jedinica 4. Tenzori etvrtog reda mjerna jedinica 34= 81 podatak +

12

2

1. Skalari

1. duzina 2. masa 3. vrijeme 4. povrsina 5. obujam 6. gusto a 7. kut 8. temperatura 9. rad 10. snaga 11. energija 12. pritisak l m t A V r a T A P E p (m) (kg) (s) (m2) (m3) (kg/m3) (°) (rad) (°C) (K) (J = Nm) (W = Nm/s) (J= Nm) (Pa = N/m2)

13

2. Vektori

1. 2. 3. 4. radijus vektor vektor pomaka brzina ubrzanje

r

(m) (m) (m/s) (m/s2)

s

v

a

14

5. koli ina gibanja 6. sila

7. stati ki moment sile obzirom na neki pol 8. moment koli ine gibanja

K = mv

(kgm/s=Ns)

Mehanika

Zadatak mehanike je prou avanje op ih zakona mehani kog gibanja. Mehani ko gibanje je najjednostavniji oblik gibanja materije koje se prikazuje kao premjestanje materijalnih tijela u prostoru i vremenu.

15 16

F = m a (N=kgm/s2)

(Nm) (Nms)

MO = r × F

LO = r × m v

9. impuls sile

I = F t

(Ns)

Materijalno tijelo

Pod materijalnim tijelom podrazumijevamo ograni eni prostor ispunjen materijom. Glavna svojstva materijalnih tijela su: · oblik · obujam · polozaj i ona ine prostorno stanje tijela.

Promjena polozaja tijela je gibanje. Kinematika je grana mehanike koja prou ava gibanja materijalnih tijela i samo povezuje polozaje tijela s vremenom. Zakon gibanja: s=s(t)

17

18

3

Polozaj to ke u bilo kojem trenutku vremena t zadajemo u referentnom koordinatnom sustavu. Referentni koordinatni sustav je Descartesov ortogonalni en ishodistem i trima me usobno okomitim koordinatnim osima Oxyz.

Gibanje to ke na obodu kota a vidi: biciklist ­ kao gibanje to ke po kruznici promatra sa strane ­kao gibanje to ke po krivulji - cikloidi 19

20

Putanja ili trajektorija materijalne to ke je neprekinuta crta koju opisuje materijalna to ka pri gibanju u odnosu na referentni koordinatni sustav.

Treba razlikovati prevaljeni put od udaljenosti s Primjer: Prevaljeni put u intervalu t2 = luk (OM1+ M1M2) Polozaj to ke u trenutku t2 luk s2= OM2 luk s2 luk (OM1+ M1M2)

21

22

Osnovne kinemati ke veli ine:

· put · vrijeme

· Zakon gibanja

odre uje polozaj to ke u odnosu na referentni koordinatni sustav u bilo kojem trenutku vremena.

s (m)

t (s)

s = f (t )

· Zakon gibanja jednozna no odre uje samo polozaj to ke na putanji ali ne i pre eni put. · Poznavaju i ujemo kinemati ke veli ine koje definiraju gibanje a to su: - brzina v i - ubrzanje a .

23 24

Glavne kinemati ke veli ine: · brzina · ubrzanje

v

(m/s) (m/s2)

a

4

Prema obliku putanje - trajektorije razlikujemo slijede a gibanja: prostorno i ravninsko gibanje krivocrtno i pravocrtno gibanje to ke kruzno gibanje - putanja to ke je kruznica povratno - oscilatorno gibanje kada se to ka gibaju i se po istoj putanji vra a u svoj prvobitni polozaj.

25

Kinematika materijalne to ke Krivocrtno gibanje

a) Pravocrtno gibanje

b) Kruzno gibanje

c) Oscilatorno gibanje

26

27

28

29

30

5

c) Oscilatorno gibanje

31

32

Krivocrtna translacija

Pravocrtna translacija

Kinematika krutog tijela

1. Translacija

2. Rotacija

2. Rotacija

Krivocrtna Pravocrtna

33 34

6

Information

Microsoft PowerPoint - N_A1_ UVOD_Kinematika.ppt

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

319721


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - PREDDIPLOMSKI
Microsoft Word - GF_Gradevinarstvo_pred_2012.doc
Microsoft PowerPoint - N_A1_ UVOD_Kinematika.ppt
Microsoft Word - Tocka 3 - IZVEDBENI_PLAN_GR_B-0910.doc