Read Microsoft Word - kasumiaruande skeem 1.doc text version

KASUMIARUANDE SKEEMID Skeem 1 Müügitulu Muud äritulud Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel Kaubad, toore, materjal ja teenused Muud tegevuskulud Tööjõukulud palgakulu sotsiaalmaksud pensionikulu Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt intressikulud kasum (kahjum) valuutakursi muutustest muud finantstulud ja -kulud Kokku finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) 4 Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist 5 Vähemusosaluse osa kasumist

4 5

Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes. Kirjet kasutatakse ainult konsolideeritud aruannetes.

[RT I 2005, 61, 478 ­ jõust. 1.12.2005]

Information

Microsoft Word - kasumiaruande skeem 1.doc

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

527105


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - kasumiaruande skeem 1.doc