Read untitled text version

24. november 2006

L

A

P

S

J

A

Õ

I

G

U

S

Virumaa Teataja 3

Kuidas aidatakse kaasa lapse õiguste ja huvide kaitsele kohalikul tasandil? Käesoleval leheküljel tutvustatakse lühidalt mõningaid Lääne-Viru maakonnas toimivaid komisjone, mis lähtuvad ühest peamisest ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhiprintsiibist: lastega seonduvas tegevuses tuleb esikohale seada lapse huvid.

Lääne-Viru maakonna alaealiste komisjon

Helbe Jaanimägi

Lääne-Viru maavalitsuse sotsiaalja tervishoiuosakonna lastekaitsepeaspetsialist alaealiste komisjoni sekretär

Vastavalt alaealise mõjutusvahendite seadusele moodustab alaealiste komisjoni maavalitsuse juurde maavanem oma korraldusega. Sarnase organi võivad kooskõlastatult maakonna alaealiste komisjoniga moodustada ka kohalikud omavalitsused, kuid seni seda Lääne-Virumaal tehtud ei ole. Küll on kohalikes omavalitsustes loodud muid töögruppe tegelemaks alaealiste probleemidega. Komisjon lähtub oma tegevuses alaealise mõjutusvahendite seadusest. Nimetatud seaduse järgi peavad komisjoni kuuluma haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud, politseiametnik, kriminaalhooldusametnik ja maavalitsuse koosseisuline teenistuja. Sama seadus sätestab alaealisele määratavad mõjutusvahendid ja nende kasutamise korra. Alates hoiatusest, spetsialisti juurde vestlusele suunamisest, üldkasuliku töö määramisest kuni erikooli suunamiseni. Viimast kasutatakse küll äärmusliku abinõuna noore seadusrikkuja mõjutamiseks. Komisjon lähtub oma töös põhimõttest, et mõjutus-

vahendi rakendamise eesmärk on abi osutamine alaealise resotsialiseerimisel ning järgnevate võimalike õigusrikkumiste ennetamine. Alaealiste komisjon käib koos mitu korda kuus, materjalide laekumise järgi. Taotlusi noore inimese õigusrikkumise arutamiseks saavad esitada politseiametnikud, prokurörid, kooli esindajad, kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, ning ka lapse seaduslikud esindajad. Materjalid peavad olema vormistatud kirjalikult ja vastama seadusest tulenevatele nõuetele, õigusrikkumine peab olema tõestatud. Sel aastal on toimunud juba 19 istungit, kus arutatud 196 alaealise käitumist. On kujunenud väärarusaam, et komisjon kasvatab asja arutamise käigus noore inimese ümber. Ühe alaealise jaoks kavan-

datud paarikümneminutilise vestlusega on see kindlasti võimatu. Arutamise käigus püütakse leida võimalusi ja koostööpartnereid, kes noorega edasi peaksid tegelema. Lisaks mõjutusvahendite kohaldamisele on alaealiste komisjoni ülesanne koordineerida noortega tehtavat kriminaalpreventiivset tegevust maakonnas. Selles valdkonnas tehakse koostööd paljude partneritega ­ koolid, politsei, lastekaitsetöötajad, noortekeskused, psühholoogid, psühhiaatrid, kohalikud omavalitsused jne. Alaealiste komisjon kaasfinantseerib nende projekte. Ainult tihedas koostöös võime liikuda arengukavas sätestatud eesmärgi poole, milleks on seaduskuuleka ja sotsiaalselt arenenud noore kujundamine Lääne-Viru maakonnas.

Alaealiste komisjoni kontaktid:

Komisjoni esimees Kaido Kreintaal, telefon 325 9173 Sekretär Helbe Jaanimägi, telefon 325 8043, e-post [email protected] Alaealiste komisjoni tegevusest saab lugeda maavalitsuse koduleheküljelt http://zoomserv.mls.ee/ lvirumv/index.php?id=1029

Tapa valla laste hoolekande komisjoni töö lähtub laste huvidest

Anne Terner-Boiko

Tapa gümnaasiumi sotsiaalpedagoog, Tapa valla laste hoolekandekomisjoni esimees

Konventsioonis toodud õigused kuuluvad eranditult igale lapsele.

Arvet Mägi

Lääne-Viru maakonna nõustamiskomisjon

Monica Jaanimets

Lääne-Viru maavalitsuse haridusja kultuuriosakonna inspektor, maakonna nõustamiskomisjoni sekretär

Tapa valla laste hoolekandekomisjon tegutseb Tapa valla kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna juures. Hoolekandekomisjon alustas tööd 2004. aastal linnavalitsuse kinnitatud põhimääruse alusel, mille järgi komisjon on nõuandvaks organiks lastega seotud küsimuste lahendamisel.

Komisjoni ülesanneteks on

· ettepanekute ja soovituste esitamine vallavalitsusele ja teistele lastega tegelevatele institutsioonidele (tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse, hoolekande küsimustes) · ettepanekute tegemine vallavalitsusele lapse eraldamisel perekonnast, eestkostele andmisel, perekonda hooldamisele andmisel, järelhoolduse korraldamisel, nõustamisel, rehabiliteerimisel · abi osutamine vallavalit-

Maakondades tegutsevad nõustamiskomisjonid peavad oma tegevuses lähtuma põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, mille järgi on komisjonil õigus soovitada erivajadusega lapsele võimetekohast õppekava või õppevormi, suunata sanatoorsesse või erikooli (-klassi), otsustada koolikohustuse edasilükkamise taotlus. Koolikohustuse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Lapsele on väga oluline alustada I klassist alates õige õppekava järgi, et säiliks tema õpimotivatsioon ning enesehinnang ei saa valusat hoopi. Lääne-Viru maavanema korraldusega moodustatud komisjonis on viis liiget ning lisaks on kaasatud ekspert. Komisjoni kuuluvatel inimestel on pedagoogika, eripedagoogika, logo-

peedia, psühholoogia või psühhiaatria alane ettevalmistus. Nõustamiskomisjon teenindab maakonna 42 kooli ja 30 lasteaia lapsi. Komisjoni istungid peetakse 13­14 korral aastas. Info istungite kohta saadetakse koolidesse, lasteaedadesse ja kohalikesse omavalitsustesse. Komisjoni poole võib pöörduda nii laps, lapsevanem kui ka kool. Nõu ja abi saamiseks võib ühendust võtta nõustamiskomisjoni sekretäriga telefonitsi või meilitsi. Komisjoni tööks vajalikud dokumendid (iseloomustus, õppenõukogu otsus, õpilasraamatu väljavõte, vaatluskaart, pere-

arsti ja eriarsti otsus) esitatakse eelnevalt komisjoni sekretärile. Enne istungit tutvuvad komisjoni liikmed dokumentidega ning vajaduse korral tehakse dokumentide suhtes järelepärimisi. Komisjonipäeval tuleb laps kohale koos lapsevanemaga või seadusliku esindajaga. Iga lapsega tegeldakse 15-20 minutit, kui vaja, ka kauem. Erivajadustega lastega seotud probleemidega tegelemiseks ja nõustamisteenuse kättesaadavamaks muutmiseks on maakonnas loomisel nõustamiskeskus. Alates 2006/2007. õppeaastast peetakse komisjoni istungid Rakvere sotsiaalabikeskuses Ed. Vilde 2a, Rakvere.

kute huvidest lähtumine. Küsusele lapsi arendavate ja toetavate projektide väljatöötamisimuse arutelu lõpetatakse, sel kui probleemile leitakse võimalikest parim lahendus. Pä· lapse arvamuse väljaseldevuse või kompetentsi puugitamine · lastega perekondade dumise korral aitab komisjon nõustamine, kui nad on jääleida sobiva spetsialisti või nud hätta sotsiaalsel toimetuasutuse, kes oskab abivajajat lekul ja laste hooldamisel aidata. · koolikohustuse mittetäitLahendamist vajavatest küjate probleemide lahendamisimustest võib teatada iga koseks ettepanekute tegemine danik, pöördudes kohaliku Komisjoni omavalitsuse kuuluvad koolaste hoolekanlipsühholoog, de komisjoni õpetaja, peresekretäri poo"Komisjoni töö põle. terapeut, kashimõtteks on eraLääne-Viru vataja, sot- pooletus ja konfidentsiaalsiaalpedagoog, sus ning lastega perekonmaakonnas tek o m i s j o n i dade ja lapsi kasvatavate gutsevad laste nõustab noorhoolekande soopolitseinik isikute huvidest lähtumikomisjonid ja lastekaitse- ne." kolme kohaliAnne Terner-Boiko ku omavalitsuspetsialist. Asjaajamist se juures. Teisja teavet vate omavalitsushendab komisjoni sekretär, kote juures arutatakse lapse humisjon kohtub ja arutab laekuvidega seonduvaid küsimusi nud avaldusi tavaliselt kord sotsiaalkomisjonides. kuus. Kodanikud saavad lahenKomisjoni töö põhimõtteks damist vajavate küsimustega on erapooletus ja konfidentpöörduda kohaliku omavalitsiaalsus ning lastega perekonsuse sotsiaaltöötaja või lastedade ja lapsi kasvatavate isikaitsespetsialisti poole.

KONTAKTINFO

· RAKVERE LINNAVALITSUS Rakvere linna laste hoolekande komisjon Sekretär Katrin Palo Telefon 322 2335 E-post [email protected] Aadress Vilde 2a, 44316 Rakvere Rakvere sotsiaalabikeskus · VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS Väike-Maarja valla laste hoolekande komisjon · TAPA VALLAVALITSUS Tapa valla laste hoolekandekomisjon

Lääne-Viru maakonna nõustamiskomisjon

Sekretär Monica Jaanimets Telefon 325 8034 E-post [email protected] Aadress Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere

Komisjoni esimees Anne Terner-Boiko Sekretär Maia Heinsoo Telefon 5560 8717, Telefon 329 5762 E-post [email protected] E-post Komisjoni sekretär Ene Mumm [email protected] E-post [email protected] Aadress Pikk 7, 46202 Väike-Maarja Aadress Roheline 19, 45106 Tapa Tapa arenduskoja maja

Information

untitled

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

518473