Read Thong_tin_hoc_bong_2010_FINAL.pdf text version

RMIT International University Vietnam 702 Nguyen Van Linh Boulevard Tan Phong Ward, District 7 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel +84 8 3776 1369 Fax +84 8 3776 1399 Email [email protected] www.rmit.edu.vn

Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 2 nm 2010 T THÔNG TIN

Hc bng toàn phn ca RMIT Vit Nam nm 2010

Gii thiu i hc Quc t RMIT Vit Nam là i hc 100% vn nc ngoài u tiên ti Vit Nam. Bt u hot ng t nm 2001 ti thành ph H Chí Minh và ti Hà Ni t nm 2004, RMIT Vit Nam ào to bng cp ca Úc c công nhn trên toàn th gii. Vi tr s chính t ti thành ph Melbourne, Úc, i hc RMIT là mt trong nhng i hc ln và ni ting nht ti Úc vi hn 65.000 sinh viên trong ó có khong 23.000 là sinh viên quc t. to c hi cho nhng sinh viên Vit Nam xut sc hng mt nn giáo dc quc t, RMIT Vit Nam thông báo s dành nhng sut hc bng i hc toàn phn cho sinh viên quc tch Vit Nam nm 2010. Hc bng toàn phn bao gm toàn b hc phí ca mt chng trình i hc ti RMIT Vit Nam (hin ti tr giá ít nht là 360.000.000 VND bao gm sách giáo khoa). Hc bng s c áp dng trên toàn quc. bit thêm thông tin v nhng chng trình i hc ca chúng tôi, xin vui lòng vào trang web theo a ch www.rmit.edu.vn hoc liên h B phn Tuyn sinh ti a im ghi trên trang 2 ca t thông tin này. Tiêu chí tuyn chn ng viên phi là công dân Vit Nam. Hc bng s c trao da vào kt qu hc tp trung hc hay i hc gn nht, hot ng ngoi khóa chng minh các k nng lãnh o và th mnh ca bn thân ng viên và th gii thiu ca thy/cô hiu trng, hiu phó, thy cô giáo, hoc lãnh o các t chc cng ng. ng viên phi t im trung bình lp 12 t 8,0 tr lên. ng viên phi t c im IELTS ti thiu là 5,5 (không có k nng nào di 5,0), hoc im TOEFL ti thiu là 530 (im thi vit t 3,5 tr lên), hoc im iBT t 71 tr lên (không có k nng nào di 17), hoc t trình vào hc cp 6 theo kt qu thi xp lp ting Anh ti RMIT Vit Nam. Mt n xin hc bng c vit bng ting Anh nêu lí do ti sao ng viên xng áng c trao hc bng này (không quá 600 t).

Quyn li và iu kin Hc bng toàn phn bao gm toàn b hc phí cho mt bng i hc và có th bao gm hc phí cho các khóa ting Anh (trình t im IELTS 5,5 tr lên), nhng không bao gm chi phí n , i li hay bt k mt khon chi phí cá nhân nào khác. RMIT Vit Nam có quyn liên h các trng, t chc, cá nhân liên quan xác nhn tính chính xác ca các h s xin hc bng. Ngi c nhn hc bng phi ghi danh vào thi gian c ch nh. Hc bng này không có giá tr bo lu. Hc bng dành cho tng chng trình c th và ngi nhn

hc bng không c chuyn i sang chng trình khác tr khi có s ng ý ca Giám c Hc v. iu kin xem xét s c áp dng trong tng trng hp c th. Hc bng này c xem xét li hng nm cho thi gian còn li ca chng trình i hc (lu ý hc bng này không áp dng cho bng th hai) và do trng quyt nh da trên kt qu hc tp ca sinh viên. Nu kt qu hc tp ca sinh viên không t yêu cu, trng s rút li hc bng. Trng có quyn rút li hc bng vào bt k lúc nào nu sinh viên không tuân theo quy nh và ni quy ca trng hoc không t tin hc tp toàn thi gian nh yêu cu. Trng có quyn thay i chng trình hc bng cng nh cu trúc các chng trình hc tp hoc chng trình ting Anh áp ng yêu cu hot ng ca trng mà không cn phi báo trc.

Quy trình np n và gii áp thc mc ng viên phi hoàn thành y b h s xin hc bng và np trc 17 gi, Th Hai, ngày 24 tháng 05 nm 2010. H s phi ghi rõ "H s xin hc bng ti RMIT Vit Nam" và gi n: Thành ph H Chí Minh Phòng Tuyn Sinh i hc Quc t RMIT Vit Nam 702 i l Nguyn Vn Linh, P. Tân Phong Qun 7, TP. H Chí Minh in thoi: (08) 3776 1369; Fax: 08 3776 1399 Email: [email protected] Hà Ni Phòng Tuyn Sinh i hc Quc t RMIT Vit Nam 2/2C Khu ngoi giao oàn Vn Phúc, ng Kim Mã, Qun Ba ình, Hà Ni in thoi: (04) 3726 1460; Fax: 04 3726 1469 Email: [email protected]

RMIT Vit Nam không chu trách nhim v h s gi qua bu in hoc chuyn phát nhanh nhng không c RMIT Vit Nam nhn trc ngày ht hn. Kt qu xét tuyn s c công b khong mt tháng sau ngày ht hn np h s. Hng dn chun b h s (vui lòng xp theo th t di ây) 1. n xin hc i hc ti RMIT Vit Nam theo mu c in y . Min l phí np h s. 2. Mt bn copy có công chng bng im ph thông trung hc. ng viên không cn np bn dch ting Anh. 3. Chng ch Anh ng (IELTS, TOEFL hoc kt qu kim tra xp lp ting Anh ca RMIT Vit Nam). 4. Hai nh 3x4 ca ng viên và mt bn copy chng minh nhân dân có công chng. 5. Mt n xin hc bng bng ting Anh nêu lí do ti sao bn là ngi mà RMIT Vit Nam nên trao hc bng (không quá 600 t). 6. Th gii thiu ca hiu trng/hiu phó/thy cô giáo/lãnh o các t chc cng ng (nu có). 7. Bng chng ã tham gia vào hot ng cng ng và ngoi khóa ca ng viên (nu có) chng minh các k nng lãnh o và th mnh ca bn thân ng viên. Lu ý: ng viên phi np mt bn copy có công chng ca bng tt nghip ph thông trung hc nu c qua vòng s tuyn. H s s không c tr li và các h s không y s không c tham gia xét tuyn.

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

314395