Read RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON text version

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 1 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON MISSHANDEL Allmänt En rättsmedicinsk kroppsundersökning för dokumentation och bedömning av skador hos en målsägande efter fysisk misshandel är en viktig del av förundersökningen vid våldsbrott. Undersökningsrapporten kallas "Rättsintyg" enligt Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Rättsintyg kan också utfärdas i form av ett rättsmedicinskt yttrande på olika handlingar, t.ex. patientjournalhandlingar, utan särskild ny undersökning av personen, se LU 09. Undersökningsläkare Rättsmedicinalverket ska enligt förordningen (1996:613) med instruktion för Rättsmedicinalverket särskilt svara för verksamhet med utfärdande av rättsintyg. Enligt förordningen (2005:1063) om rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg inhämtas från läkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller av läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg utfärdas av annan legitimerad läkare med tillräcklig kompetens. Exempel på sådana skäl är att läkare vid Rättsmedicinalverket inte finns tillgänglig, eller att det krävs särskild kompetens för undersökningen, t.ex. i gynekologi eller ophtalmologi. I vissa fall kan undersökningsläkaren besluta att göra undersökningen tillsammans med annan läkare inom sjukvården. Detta kan vara lämpligt t.ex. vid vålds- eller sexualbrott mot barn. Rättsläkaren eller den kontraktsanställda läkaren är då huvudansvarig för undersökningen och rättsintyget. Inhämtande av rättsintyg Beslut att inhämta rättsintyg fattas av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Beträffande en person som är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelse kan beslutet innebära att undersökningen görs i form av en kroppsbesiktning (RB 28 kap., 12 §). Utredningsunderlag Begäran ska vara skriftlig på särskild av Rikspolisstyrelsen fastställd blankett, men undersökningen kan genomföras efter en preliminär muntlig begäran. Av begäran ska framgå personuppgifter, typ av undersökning och provtagning som begärs samt om personens medgivande har inhämtats. Dessutom bör den uppdragsgivande myndigheten skicka relevant skriftlig information i ärendet i form av anmälan, eventuella förhör med målsägande, misstänkt och vittnen, fotografier av brottsplatsen och av eventuella vapen samt ange eventuella specifika frågeställningar. Muntlig information kan också förekomma. Om den undersökte har varit föremål för sjukvård med anledning av skador ska polismyndigheten tillhandahålla kopior av patientjournaler från vårdtillfället.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 2 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Tid och plats för undersökningen Undersökningen bör utföras inom något dygn efter begäran, men kan som regel avvakta till nästa dag. Uppkomna hudskador framträder oftast tydligare efter ett dygn än under de första timmarna och kvarstår i allmänhet några dygn. Ett särskilt undersökningsrum bör användas som har god belysning, undersökningsbrits, omklädningsmöjligheter och toalett för den undersökte samt tillgång till undersöknings- och provtagningsmaterial. Undersökning i arrest- eller häktescell eller i privat bostad bör inte förekomma. Undersökningen kan utföras på undersökningsrum vid rättsmedicinsk avdelning, hos polisen, på häkte eller på sjukvårdsinrättning. Tid och plats för undersökningen avtalas med utredande polisman. Läkaren avgör om någon annan person skall vara närvarande vid undersökningen. Detta är lämpligt, särskilt om den undersökte är av annat kön än undersökningsläkaren. Identifiering Den undersökte identifierar sig genom giltig identitetshandling, patientnamnbindel, genom närvarande polisman som garanterar identiteten eller genom annan närvarande person som garanterar identiteten. I det senare fallet skall denna identifiera sig genom giltig identitetshandling. Identifieringssättet anges i rättsintyget. Bemötande och information Det är viktigt att den undersökte får ett professionellt och vänligt bemötande. Detta gäller såväl brottsoffer som för brott misstänkta personer. Enligt Lag (2005:225, § 4, 5, 6) om rättsintyg i anledning av brott ska information lämnas om undersökningen är frivillig eller om det rör sig om en tvångsmässig undersökning. Vidare ska personen informeras om syftet med undersökningen, hur den kommer att gå till och vilken provtagning som kommer att ske. Personen tillfrågas om läkaren få ta del av eventuella journalhandlingar med anledning av undersökningen. Information lämnas också om att personuppgifterna kommer att registreras i Rättsmedicinalverkets databaserade interna ärendehanteringssystem. Särskild hänsyn tas till vuxna personer som saknar rättslig handlingsförmåga, samt till barn och ungdomar. Vi behov används tolk som tillhandahålls av polisen. Vid undersökningen av medvetslösa personer bör en god man vara utsedd av tingsrätten och ha godkänt att en undersökning får ske. Anamnes Den undersökta personen lämnar på läkarens förfrågan en egen berättelse om den aktuella händelsen och om nuvarande symtom. Uppgifterna redovisas kortfattat i rättsintyget. Kroppsundersökning En rättsmedicinsk kroppsundersökning innefattar normalt en undersökning av hela kroppen. En målsägande är dock inte skyldig att medge detta. Om undersökningen inte är fullständig antecknas detta i rättsintyget. Vid beslut om kroppsbesiktning görs alltid en fullständig kroppsundersökning.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 3 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Allmäntillståndet noteras, liksom om personen visar tecken på att vara påverkad av droger eller sjukdom. Längd och vikt uppmäts av läkaren. Om detta inte är möjligt tillfrågas den undersökta personen om dessa uppgifter. Skador i hårbottnen efterforskas genom att håret över hela ytan undan för undan förs åt sidan. Områden med avsaknad av hår efter slitning noteras. Ytan palperas för att notera bulor och ömhet. Huden i ansiktet, på och bakom ytteröronen och på näsan undersöks. Ögonens bindehinnor undersöks för påvisande av punktformiga blödningar. De övre ögonlocken vänds mot en öronpinne eller tändsticka. I munnen noteras eventuella skador på läpparna, läppbanden, tungbandet, i munslemhinnan, på tungan och tänderna. Förekomst av blod och annat material i näsan, hörselgångarna och munhålan noteras. Näsbenet och ansiktsskelettet palperas för att notera instabilitet eller ömhet. På halsens framsida och baksida noteras eventuella blåmärken, klösmärken eller snörfåra. På armarna efterforskas skador efter grepp, slag (parerskador) och annat våld. Stickmärken och ärr efter sådana som kan indikera intravenöst narkotikamissbruk efterforskas. På bålen noteras eventuella skador på framsidan och baksidan. Även områdena under underkläderna undersöks. Tryck utövas från sidorna över bröstkorgen för att efterforska smärtreaktion efter ev. revbensbrott. De yttre könsdelarna inspekteras ytligt. På benen undersöks eventuella skador. Eventuella bandage lossas för att inspektera skador. Efter operation inhämtas tillstånd för detta från ansvarig läkare eller sjuksköterska. Undersökningsutrustning Läkaren bör ha tillgång till speciella hjälpmedel för sina undersökningar i form av förstoringsglas (lupp) med belysning, oto- ophtalmoskop, tungspatel, ficklampa, svalgspeglel, stetoskop, reflexhammare, proktoskop, diktafon, linjal, "Rape kit" och annan provtagningsutrustning samt digitalkamera. Kläder Kläderna innehåller ofta viktig information i form av skador, blodspår, andra besudlingar och fibrer. Polisen ansvarar för att kläderna tillvaratas och undersöks. Läkaren bör dock bevaka att kläderna inte kastas. Fotografering

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 4 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Fotografering av skador görs alltid och utförs av läkaren med digitalkamera. Bilderna lagras i Rättsmedicinalverkets interna bildbehandlingssystem, och bilder bifogas rättsintyget i elektroniskteller pappersformat.

Undersökningar vid några speciella typer av våld Stick- och skärskador Skadorna beskrivs med avseende på utseende (spetsig, trubbig ända m.m.), storlek, riktning, och läge. Stickkanalens djup och riktning i två plan anges liksom skador på inre organ noterade vid eventuell operation. Patientjournal med operationsberättelse införskaffas. Ev. kan kontakt tas med opererande kirurg för kompletterande information. Strypning Frågor ställs om avsvimning, minnesförlust, om det svartnade för ögonen, syntes stjärnor eller susade för öronen. Likaså ställs frågor om avgång av urin och avföring. Heshet och sväljningsbesvär noteras. Förekomst av punktformiga blödningar i ögonens bindehinnor, i ansiktet, i munslemhinnan och bakom öronen noteras. Skador på halsen undersöks. Svalgspegling kan göras. Svullnader i mjukdelarna och på stämbanden kan påvisas med datortomografi. Skottskador Ingångsöppningen bedöms med avseende på utseende och skottrester. Projektiler och hagel i kroppen identifieras genom röntgenundersökning och tillvaratas vid eventuell operation för senare kriminalteknisk undersökning. Materialet bör inte röras med instrument av metall, eftersom repor kan försvåra den kriminaltekniska undersökningen. Kläderna tillvaratas av polisen.

Författningar Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott. Rättsmedicinalverkets riktlinjer vid utfärdande av rättsintyg. Interna föreskrifter och riktlinjer Nr 2006:08. Formulär Begäran om rättsintyg. Formulär från Rikspolisstyrelsen. Kroppsmallar för illustration av skadelokalisationer.

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON KVINNOMISSHANDEL Allmänt Dessa brott karaktäriseras av upprepning och låg anmälningsbenägenhet. Vid den rättsmedicinska undersökningen kan därför ofta skador av varierande ålder påvisas. Oftast utövas våldet med sparkar och slag, ibland med tillhyggen, men även skarpt våld och bränning med t.ex. en glödande cigarrett förekommer. Ibland finns också inslag av sexuella övergrepp.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 5 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Bemötande Det är viktigt att den undersökta kvinnan får ett professionellt och vänligt bemötande. Ofta kan hon behöva ha någon annan person med vid undersökningen som hon känner och har förtroende för, t.ex. en släkting, väninna eller person från en kvinnojourgrupp. Patientjournaler Eftersom ofta upprepat våld förekommer är det önskvärt att införskaffa patientjournaler från tidigare vårdtillfällen för att dokumentera detta. Kroppsundersökning Under förutsättning av kvinnans medgivande granskas hela kroppen. Hårbottnen granskas med hänsyn till kala områden efter slitning och sår, svullnader och ömhet. Perforationer i örsnibbarna kan ha utvidgats och den omgivande vävnaden brustit i samband med att örhängen slitits ur. Ögonens bindehinnor och ögonlocken granskas avseende punktblödningar. Läpparna och munslemhinnan inspekteras beträffande förekomst av skador och punktblödningar. Läppslemhinnan kan skadas mot de egna tänderna. Halsen granskas avseende märken efter grepp eller dragning av textilier eller smycken. Överhudsavskrapningar kan härröra från gärningsmannens naglar vid grepp eller från kvinnans försök att befria sig. Bålen granskas efter hudskador. Brösten granskas avseende blåmärken och bit- eller sugmärken. Kroppens ryggsida granskas avseende skador efter knuff, tryck eller fall bakåt mot möbler eller golv. Sätet kan uppvisa blåmärken efter spark eller slag med föremål. På överarmarna kan det finnas blåmärken efter grepp med händer. Blåmärken och andra skador belägna på underarmarnas lillfingersidor kan ibland förklaras av avvärjningsförsök eller stötar mot hårda ytor. Bandformade rodnader eller överhudsuppskrapning runt handlederna kan härröra från fastbindning. Händerna granskas och naglarnas utseende noteras. På benen kan man hitta blåmärken efter olika typer av trubbigt våld. Fotografering Alla påvisade skador dokumenteras genom digitalfotografering. Provtagning Vid begäran eller efter läkarens bedömning tas prover, se nedan.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 6 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON BARNMISSHANDEL Allmänt Vid undersökning av barn som misstänks ha utsatts för fysiskt våld eller sexuellt övergrepp bör de olika utredningsinsatserna samordnas och planeras för bästa möjliga resultat i handläggningen. Detta görs ofta i ett s.k. samråd som initieras av socialtjänsten och med deltagande av polis, åklagare, barnläkare och barnpsykiater. Om brottsmisstanke uppstår övergår ledningen av utredningen i allmänhet till åklagare i form av en förundersökning. Ofta kan det vara en fördel att undersökningen utförs av två läkare, en rättsläkare eller en kontraktsanställd läkare och en barnläkare. Båda undertecknar rapporten, men det är rättsläkaren

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 7 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

den kontraktsanställde läkaren som är huvudansvarig. En rättsmedicinsk undersökning av barn för utfärdande av rättsintyg bör inte utföras på begäran av socialtjänsten utan enbart på begäran av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Bemötande Vid rättsmedicinsk kroppsundersökning av barn är det viktigt att undersökningssituationen är så lugn och trygg som möjligt för barnet, och att barnet har en vuxen person närvarnade som det känner väl som en förälder eller vårdpersonal. Undersökningen ställer också krav på läkaren att etablera ett förtroendefullt förhållande till barnet för att kunna genomföra en undersökning. Det är viktigt att barnet känner att det har kontroll över vad som händer vid undersökningen. Läkaren bör inte vara kall om händerna. Kroppsundersökning Den rättsmedicinska kroppsundersökningen av barn utförs som en sedvanlig fullständig undersökning av hela kroppen. För barn är det dock några speciella saker som är viktiga att beakta. Längd och vikt mäts. Allmäntillstånd, nutritionstillstånd och kroppshygien noteras. Skador i hårbottnen ses ofta enbart i form av svullnad, mera sällan ses blåmärken eller överhudsavskrapningar. På kinderna kan finnas grupper av ytliga punktformiga blödningar efter örfilar, ibland mönstrade efter fingrar. Trumhinnan kan brista efter slag mot örat. I munnen kan finnas slemhinnebristningar på läpparnas insidor och bristning i läppbanden efter tryck med hand med munnen för att få barnet att sluta skrika. På armar och ben kan finnas underhudsblödningar efter kraftiga grepp. På skinkorna kan finnas grupper av långsträckta underhudsblödningar efter slag med öppen hand. Vid slag med tillhygge uppkommer ofta långsträckta underhudsblödningar, två sådana efter varje slag vid sidorna om träffytan. Ibland kan finnas brännskador efter cigaretter, av skållning med hett vatten eller inverkan av hett föremål som strykjärn, spisplatta eller hårfön. Medicinsk utredning I allmänhet är det önskvärt att barnet läggs in på barnklinik för en allmän medicinsk utredning. Denna bör förutom rutinundersökningar omfatta en fullständig röntgenundersökning av skelettet och en koagulationsundersökning. Vid hjärnskador görs datortomografiundersökning och ögonundersökning av specialist. Provtagning Se nedan.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 8 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON SEXUELLA ÖVERGREPP MOT VUXNA Allmänt Sexuella övergrepp förekommer i alla åldrar, utövas av och kan drabba båda könen. Flertalet fall blir aldrig polisanmälda. Eftersom spår i form av t.ex., sperma och saliv lätt kan försvinna genom duschning och tvättning av underlivet är en tidig spårsäkring angelägen. Undersökningen bör göras inom några timmar efter anmälan, även på kvällstid och på natten. Eftersom undersökning vid misstänkt våldtäkt kräver gynekologisk kompetens och ofta innebär en uppföljning ur sjukvårdssynpunkt, bör dessa undersökningar som regel handläggas av gynekologläkare vid sjukvårdsinrättning. Om misstanke finns om samtidigt fysiskt våld t.ex. strypningsförsök bör den övriga delen av undersökningen utföras av rättsläkare eller kontraktsanställd läkare vid Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 9 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Anamnes Den undersökta personen tillfrågas om vad som har hänt vid det aktuella tillfället, vilket fysiskt och sexuellt våld som har använts. Dessutom bör läkaren fråga allmänt om hälsotillståndet, ev. gynekologiska symtom, menstruation, preventivmedel och om senaste frivilliga samlag. Kläder Om övergreppet har skett nyligen bör kläderna tillvaratas av polisen innan läkaren gör sin undersökning. Detta görs med personen stående på ett större stycke papper, så att allt material som faller ner kan samlas upp. Varje klädesplagg packas separat i papperspåsar. Om kvinnan använt tampong eller binda säkras denna i en påse. Allmän kroppsundersökning Längd och vikt uppmäts. Kroppskonstitution, allmäntillstånd och ev. berusningsgrad noteras. Därefter granskas hela kroppsytan inklusive synliga delar av naturliga kroppsöppningar för att påvisa eventuella hudskador. Särskild uppmärksamhet riktas mot områden där grepp eller fasthållning kan ha lämnat märken som på halsen och armarna. Läppar, munhåla, tänder granskas med avseende på punktformade blödningar och slemhinneskador. Ryggen synas för att påvisa märken efter tryck mot underlaget. Alla skador och förändringar beskrivs noga i rättsintyget och fotograferas. Gynekologisk undersökning Puberterade flickor och vuxna kvinnor undersöks i gynekologstol och spårsäkring görs i samband med undersökning med Rape Kit. Området runt de yttre könsorganen inspekteras, skador och sjukdomstecken noteras och ev. främmande material säkras. Särskild uppmärksamhet ägnas den bakre kommissuren och förgården, då dessa representerar de vanligaste skadelokalisationerna. För att visualisera små ytliga bristningar i detta område kan några droppar 1 % toluidinblått appliceras varefter överskottet torkas av. Eventuella prover från förgården säkras innan spekulum eller annat instrument införs. Det som finns av mödomshinnan identifieras och granskas; slidväggen inkl. bakre fornix och livmodertappen inspekteras via spekulum utan annat glidmedel än vatten. Prov från bakre fornix tas innan spekulum helt har förts in. Bästa överblicken får man genom att föra spekulumet i botten, öppna det och titta under det att det långsamt dras tillbaka. Även ändtarmsöppningen undersöks ytligt. Provtagning Se nedan. Formulär Mall för illustration av skadelokalisationer.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 10 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Allmänt Vid undersökning av barn som misstänks ha utsatts för sexuellt övergrepp bör de olika utredningsinsatserna samordnas och planeras för bästa möjliga resultat i handläggningen. Detta görs ofta i ett s.k. samråd som initieras av socialtjänsten och med deltagande av polis, åklagare, barnpsykiater och barnläkare. Om brottsmisstanke uppstår övergår ledningen av utredningen i allmänhet till åklagare i form av en förundersökning. Om övergreppet skett nyligen är det på samma sätt som vid sexuella övergrepp mot vuxna viktigt att undersökningen görs omgående för att öka chanserna att säkra spår. Oftast har det misstänkta övergreppet skett månader eller år tidigare. Planeringen av utredningen kan ske i lugn och ro. Ofta kan det vara en fördel att undersökningen utförs gemensamt av två läkare, en rättsläkare eller kontraktsanställd läkare och en barnläkare, eller om det rör sig om en tonåring av en gynekolog.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 11 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Båda läkarna undertecknar rapporten, men det är rättsläkaren eller den kontraktsanställde läkaren som är huvudansvarig. En rättsmedicinsk undersökning av barn för utfärdande av rättsintyg bör inte utföras på begäran av socialtjänsten utan enbart på begäran av polismyndighet eller åklagarmyndighet. Bemötande Vid rättsmedicinsk kroppsundersökning av barn är det viktigt att undersökningssituationen är så lugn och trygg som möjligt för barnet, och att barnet har någon person närvarnade som det känner väl som en förälder eller dagispersonal. Undersökningen ställer också krav på läkaren att etablera ett förtroendefullt förhållande till barnet för att kunna genomföra en undersökning. Det är viktigt att barnet känner att det har kontroll över vad som händer vid undersökningen. Läkaren bör inte vara kall om händerna. Kroppsundersökning Undersökningen utförs med barnet i vaket tillstånd. I enstaka fall om barnet är oroligt kan premedicinering ske med t.ex. benzodiazepiner som stolpiller. Inget appliceras rektalt om provmaterial ska säkras från analkanalen. Undantagsvis kan en tonåring som villkor för att gå med på en undersökning kräva att den görs i narkos. Detta kan då medges om även barnets målman går med på detta. Gynekologisk undersökning Småflickor undersöks i ryggläge på en brits, eventuellt liggande i en vuxens knä under det att den vuxne håller och särar barnets ben. Anogenitalområdet inspekteras med avseende på konfiguration, hygienförhållanden, tecken på hudsjukdom, skador och ev. främmande material. De stora bygdläpparna säras genom att läkaren tar tum- och pekfingergrepp med båda händerna ("separation") och dras lätt framåt mot undersökaren ("traktion"). Därvid visualiseras förgården och mödomshinneöppningen. Om man drar oförsiktigt åt sidorna kan lätt ytliga sprickor i bakre kommissuren och mellangården uppkomma, som ev. felaktigt kan tolkas som skador orsakade av ett övergrepp. Undersökningen utförs med fördel även med kolposkop som tillåter bedömning med förstoring och som efter videofilmning av fynden kan eftergranskas av annan bedömare. Fynden dokumenteras med digitalfotografering, som görs med ringblixt och närbildsobjektiv. Påvisade fynd kan läggas in på en skiss för att underlätta förståelsen för läsaren av rättsintyget. Analundersökning utförs i ryggläge eller sidoläge. Området inspekteras med avseende på hud- och slemhinnerelief, kärlmönster, tecken på avföringsläckage, främmande material, ärr och skador. Före bedömning av slutmuskelns tonus tas prov från anus för spermieundersökning. Slutmuskelns tonus bedöms med ett finger i öppningen. Vid undersökningen vrids fingret runt för att identifiera ev. svagheter, då den undersökte kniper med slutmuskeln. Vid misstanke om slutmuskelskada kan ultraljudundersökning eller myografi utföras. Mäns/pojkars könsorgan granskas med hänsyn till främmande material, skada och sjukdom. Om det är möjligt, dras förhuden bakåt, men om det hos små pojkar är svårt, avstår man. Man kan säkra material för DNA-undersökning från penishuden och från andra delar av genitalområdet.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel Provtagning Se nedan. Formulär Mall för illustration av skadelokalisationer.

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 12 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON MISSTÄNKT GÄRNINGSMAN, KROPPSBESIKTNING Allmänt Vid olika former av vålds- och sexualbrott, men även vid andra brott, kan förundersökningsledaren besluta om kroppsbesiktning av en person som är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelse. Syftet är att påvisa och bedöma skador av betydelse för utredningen och att genom olika prover binda en gärningsman till brottet. Den undersökte är skyldig att underkasta sig en fullständig kroppsundersökning samt provtagning som kan ske utan risk för men. Sekretessfrågor Läkaren har ingen tystnadsplikt mot den undersökte, vilket bör påpekas för denne. Kroppsundersökning Vid undersökning av misstänkt bör polis närvara. En fullständig kroppsundersökning ska göras. Alla skador, besudlingar och fynd noteras i rättsintyget. Fynden fotograferas.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 13 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Undersökning av misstänkt följer samma principer som för målsägande, men förutsätter inget medgivande. Vid misstanke om sexualbrott inriktas undersökningen på särskilda kroppsliga kännetecken av betydelse för personidentifieringen samt skador på ansikte, hals, bröst, armar/händer och underben, där det kan finnas märken efter målsägandens motstånd genom rivning med naglar, bett och sparkar. Narkotikabrott Det förekommer att narkotika smugglas i kroppen på narkotikakurirer, s.k. "bodypackers". Materialet är emballerat i kondomer eller plastbehållare. Det kan sväljas för att via tarmen så småningom komma ut med avföringen, eller också kan det stoppas upp i slidan eller ändtarmen. Polisen begär ibland att personer misstänkta för sådant brott ska undersökas. Polisman gör en kroppsvisitation med genomgång av kläderna för eftersökning av förpackningar, sprutor och spetsar. Förutom sedvanlig kroppsundersökning utförs rektal och ev. gynekologisk undersökning för efterforskning av narkotikaförpackningar. Röntgenundersökning av buken kan göras för påvisande av förpackningar i tarmen. Om en förpackning anträffas i tarmen ska den komma ut med avföringen. Om förpackningen brister i kroppen finns stor risk för dödande förgiftning. Provtagning Har brottet inträffat under det senaste dygnet kan blod- och urinprov tas för rättskemisk undersökning, särskilt om personen visar tecken på att vara påverkad. Jämförelseprov för DNA-undersökning tas av polisen som slemhinneprov, s.k. FTA-prov eller av läkaren som venblodprov i EDTA-rör. Besudlingar på kroppen av blod och annat biologiskt eller icke biologiskit material tas tillvara på bomullstops. I övrigt ses avsnittet "Provtagning".

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 14 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON PROVTAGNING Allmänt Undersökningar av olika prover tillvaratagna vid rättsmedicinska kroppsundersökningar av brottsoffer och misstänkta gärningsmän har genom tekniska framsteg blivit allt viktigare som bevismedel vid vålds- och sexualbrott, och undersökningsläkaren skall överväga provtagning vid alla sådana undersökningar. Provtagning utförs om polisen begär detta, eller om läkaren bedömer sådan vara av värde. "Rape kit" Provtagningssatsen "Rape kit" från Nordkrim AB med särskilda provtagningsanvisningar bör användas för provtagningen. Det finns ett kit för sexualbrott och ett mindre kit för andra brott. Materialet innehåller allt som behövs i form av provtagningsutrustning, förpackningar, etiketter för märkning av proverna, blanketter och checklista. Alla prover ska tydligt märkas med namn och personnummer på personen som provet tagits från, provlokalisation samt datum och klockslag för provtagningen. Proverna lämnas till polisen som registrerar dem och skickar dem för undersökning.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 15 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Rättskemisk undersökning Provtagning för rättskemisk undersökning kan göras om misstanke föreligger att brottsoffer eller misstänkt varit påverkat eller drogat av alkohol, läkemedel eller narkotika vid den aktuella händelsen. Blod och urinprov tas så snart som möjligt, i vart fall inom ett dygn efter brottet. Provtagning senare är sällan meningsfull. Vid misstanke om drogning övervägs möjligheten att analysera flunitrazepam, ketamin, MDMA, GHB m fl. Jämförelseprov för DNA-undersökning DNA-prov tas som avskrap från kindslemhinna som s.k. FTA-prov på bomullstops med provtagningsset. På misstänkt tas provet av polisen. På målsägande tar läkaren prov om polisen begärt detta och i övrigt vid skär- och stickskador. På målsägande vid sexualbrott tar läkaren i stället venblod i EDTA-rör, eftersom annan persons DNA kan finnas i munnen. Blod- och sekretbesudlingar på kroppen Fuktigt material tas tillvara på torr bomullstops, torrt material tas tillvara på lätt fuktad bomullstops. Bomullstops kan fuktas med rent vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Den fuktade topsen pressas först lätt mot en torr tops för att minska vätskemängden. Topsen läggs i särskilt avsedda ventilerade papperspåsar och behöver inte torka i förväg. Blod, sperma, saliv och annat sekret på huden på misstänkt gärningsman och brottsoffer kan användas för DNA-undersökning, som binder gärningsmannen till brottet. Materialet tas upp på fuktad bomullstops, som läggs i påse och lämnas till polisen. Blodbesudlingar på händerna och andra delar av kroppen (även uttunnade sådana efter avtvättning) kan finnas på såväl brottsoffer som misstänkt, särskilt efter knivmisshandel. Saliv efter kyssar och slickning kan finnas runt munnen, på halsen och på bröstvårtorna. Vid sexualbrott kan vaginalsekret finnas på gärningsmannens fingrar. Vid manuell strypning kan sekret från gärningsmannens fingrar finnas i anslutning till klösmärken och blåmärken på halsen på offret. Smuts, partiklar och fibrer Smuts, jord, växtdelar, färgflagor och andra partiklar anträffade på hudytan eller i sår kan tillvartas och efter kriminalteknisk undersökning ge värdefull information. Sådant material kan också ibland påvisas i könsbehåringen och i slidan vid gynekologisk undersökning. Materialet tas med pincett och läggs i ett kuvert. Mindre mängder löst sittande material kan borstas ner i plastburkar. Fibrer kan fångas upp från hudytan med tejp som monteras på plastark med angivelse av lokalisering på kroppen. Sådan provtagning kan vara värdefull vid strypning med snara, anbringande av fot- och handfängsel m.m. Om misstanke föreligger att huden på handleder, fotleder samt runt munnen fixerats genom tejpning av en gärningsman kan dessa områden avtorkas med lösningsmedel för påvisande av eventuella klisterrester från tejpen.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 16 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Nagelskrap Fibrer, partiklar, avklöst epitel vid strypning och blodrester kan påvisas i nagelskrap. Med tandpetare eller spetsad tändsticka petas alla fingernaglarna och materialet tas tillvara i kuvert, ett för varje hand. Hårstrån Anträffade hårstrån kan morfologiskt undersökas och om hårrötterna finns kvar även DNAundersökas för identifiering av person. Materialet läggs i vikt papper i kuvert. Jämförelseprov av hår Som jämförelse tas ryckta hårstrån från huvudet och läggs i vikt papper i kuvert. Skottrester Provtagningen utförs i första hand av kriminaltekniker. Skottrester på huden runt ingångsöppningen fångas med adhesiv plast, s.k. kartplast som monteras på en plastfilm med angivelse av skottöppningen och anatomiska referenspunkter. Skjuthandsprover Provtagningen utförs i första hand av kriminaltekniker. Tändsatspartiklar på skotthanden tas upp med en s.k. stubbe. Bitmärken Prov på fuktad bomullstops tas från eventuella misstänkta sug- eller bitmärken för påvisande av saliv-DNA. Skadorna fotograferas och dokumenteras med måttangivningar i två riktningar. Eventuellt görs även avgjutning. Undersökningen utförs i första hand av rättsodontolog. Gynekologisk provtagning Vid provtagning från prepubertala flickors könsorgan, där ingen spekulumundersökning utförs, säkras material på fuktade bomullstops, företrädesvis från vecken mellan blygdläpparna och ev. omedelbart innanför mödomsöppningen. Synliga fläckar och besudlingar på huden säkras på samma sätt. Hos vuxna kvinnor granskas först blygdbehåringen och ev. hopklibbade, besudlade hår avklipps och överförs till provrör. Behåringen kammas med fintandad kam, och kammen med ev. lösa hår läggs i ett kuvert. Därefter säkras prov från slidöppningen. Ett spekulum införs utan annat glidmedel än vatten. Material säkras på torra bomullstops från livmoderhalsen och bakre fornix. Provtagning från ändtarmsöppningen utförs i två steg. Först tar man fuktad bomullstops från perianalhuden. Därefter tvättas området och prov från analkanalen tas via proktoskop för att minimera risken för att spårmaterial förflyttas från utsidan till insidan. Prov från munslemhinnan säkras på fuktade bomullstops genom avstryk på tandutskotten bakom tandraderna och under tungan.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 17 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Vid undersökning av misstänkt gärningsman vid sexualbrott säkras avstryk med fuktade bomullstops från penis yta i vecket bakom ollonet, eventuellt även från fingrarna. Som referensprov tas venblod eller kindskrap. Mikrobiologi Provtagning för olika smittsamma patogena mikroorganismer som kan ha överförts i samband med ett sexualbrott omhändertas i särskild ordning av läkare inom sjukvården. Det samma gäller graviditetstest. Referenser Informationsblad i "Rape kit".

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON DOKUMENTATION Bilddokumentation Fotografering med digitalkamera utförs alltid av den undersökande läkaren av påvisade skador och förändringar. Fotografier i pappers- eller elektroniskt format bifogas rättsintyget. Skisser på kroppsmallar kan användas. Röntgenundersökning kan göras som en sjukvårdande undersökning eller särskilt för den rättsmedicinska kroppsundersökningen för att påvisa misstänkta skelettskador på t.ex. ansiktsskelett, händer eller revben. Även datortomografi-undersökning kan utföras. Rättsintyg Undersökningsfynden dikteras fortlöpande under undersökningen. Storlek och läge på olika skador och förändringar mäts med linjal. Alla skador beskrivs separat under rubriker för olika kroppsdelar och numreras fortlöpande. Ev. sjukvårdsbehandling redovisas sammanfattande. Svenska termer används.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 18 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

I ett utlåtande anges under separata rubriker en sammanfattning av skadorna, skadornas uppkomstsätt, skadornas ålder, ev. livsfara och risk för bestående kroppsliga men. Sannolikhetsskala I utlåtandet används olika sannolikhetsgrader för ett visst påstående, t.ex. avseende skadornas uppkomstsätt. Följande gradering används: Undersökningsfynden visar att..... talar starkt för att..... talar för att..... talar möjligen för att..... tillåter ingen slutsats om.... Livsfara En skada eller ett tillstånd bedöms som livshotande om det har förelegat en beaktansvärd risk för dödlig utgång utan sjukvårdande behandling. Vid strypning talar uppgift om medvetslöshet för att ett livshotande tillstånd har förelegat. Referenser Protokollmall, rättsmedicinsk undersökning, Rättsintygsmodulen.

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON RÄTTSMEDICINSKT YTTRANDE Allmänt Polis- och åklagarmyndighet kan begära ett rättsintyg på skriftliga handlingar som tillhandahålls för bedömning. Det kan här röra sig om patientjournaler, fotografier, röntgenbilder, andra läkares rättsintyg och polisutredningshandlingar. Begäran kan gälla både brottsoffer och misstänkt person. Myndigheten begär inte att någon ny undersökning av personen ska göras. Ibland finns en specifik frågeställning som myndigheten önskar besvarad. Dokumentation Rättsintyget utformas enligt mall. Viktigt är att exakt ange vilket underlag läkaren har fått för sin bedömning. Om specifika frågeställningar föreligger är det viktigt att besvara dessa. Om läkaren anser att ytterligare material behöver införskaffas för en bedömning bör kontakt tas med utredande polisman. Läkaren måste vara medveten om, att utredningsunderlaget ofta är bristfälligt, vilket begränsar möjligheterna till bedömning. Om detta är fallet bör läkaren ange det i rättsintyget.

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinsk metodmanual Misshandel Referenser Mall för rättsintyg, rättsmedicinskt yttrande, Rättsintygsmodulen.

Dokument: RM: LU001

Sida nr: 19 (19) Utgåva nr: 01 Revision nr: 0 Utgiven av: Godkänt av: Arkiv: RMLU001.010 Datum: 2007-09-??

Information

RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING AV LEVANDE PERSON

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

498988


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531