Read Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach text version

Swetry

Klasyczne i modne projekty na drutach Louisa Harding

Zapraszamy do przejrzenia ksiki. Do poruszania si po dokumencie uyj klawiszy [PgUp] i [PgDn].

Kliknij, aby wywietli notk o prawach autorskich Copyright © Wydawnictwo RM

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach Louisa Harding T³umaczenie: Agnieszka Chodkowska-Gyurics Copyright © 2009 Wydawnictwo RM Original edition title: Modern Classics Copyright © 2006 Collins & Brown Text Copyright © 2006 Louisa Harding First published in Great Britain in 2006 by Collins & Brown, an imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA, UK. All rights reserved. Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Miñska 25 [email protected] www.rm.com.pl

¯adna czêoeæ tej pracy nie mo¿e byæ powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taoemy lub przy u¿yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wystêpuj¹ce w niniejszej publikacji s¹ znakami towarowymi zastrze¿onymi lub nazwami zastrze¿onymi odpowiednich firm odnooenych w³aoecicieli. Wydawnictwo RM do³o¿y³o wszelkich starañ, aby zapewniæ najwy¿sz¹ jakooeæ tej ksi¹¿ce, jednak¿e nikomu nie udziela ¿adnej rêkojmi ani gwarancji. Wydawnictwo RM nie jest w ¿adnym przypadku odpowiedzialne za jak¹kolwiek szkodê bêd¹c¹ nastêpstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeoeli Wydawnictwo RM zosta³o zawiadomione o mo¿liwooeci wyst¹pienia szkód.

Spis treoeci

Wstêp

wspó³czesne ­ oewie¿e, nowe, modne, dzisiejsze, obecne, aktualne klasyczne ­ ponadczasowe, nieoemiertelne, niezapomniane, trwa³e, sta³e, wieczne

Wstêp 3 Jak korzystaæ z tej ksi¹¿ki 6 Informacje o w³óczkach 7 Techniki 8 Schematy i metody pracy 12 Wykoñczenie 15 Na ka¿d¹ okazjê 17 Na ch³odniejsze dni 61 Skróty 92 Indeks projektów 94 W³óczki Louisy Harding 96 Podziêkowania 96

Zdefiniowane powy¿ej s³owa maj¹ przeciwstawne znaczenia. Dlaczego wiêc wybra³am tytu³ Wspó³czesna klasyka? Moj¹ ide¹ by³o opracowanie kolekcji klasycznych, a jednoczeoenie wspó³czesnych projektów wykonywanych na drutach, które nigdy siê nie zestarzej¹ i które chcesz stale mieæ w szafie, ¿eby zawsze znaleYæ w niej cooe wygodnego. A one spe³niaj¹ te oczekiwania ­ nosz¹c je, zawsze bêdziesz czu³a siê pewnie. Wspó³czesny element to zastosowanie najnowszych gatunków w³óczek. Dla ka¿dej kobiety ubranie jest istotnym elementem psyche. Przyk³adamy ogromn¹ wagê do tego, co mamy na sobie i jak siê czujemy, nosz¹c tak¹ czy inn¹ odzie¿. Robienie na drutach ma wymiar duchowy, gdy¿ czujemy, ¿e pos³uguj¹c siê prostymi oerodkami, mo¿emy stworzyæ cooe nowego. Sztuka tworzenia nowej odzie¿y za pomoc¹ k³êbka w³óczki i dwóch prostych drutów, ³¹cz¹ca elementy naszego ducha i psyche, to d¹¿enie do harmonii, a to jest przecie¿ niezwykle ,,wspó³czeoenie klasyczna" myoel.

w robieniu na drutach. Chc¹c podkreoeliæ wspó³czesny charakter kolekcji, do ich wykonania u¿y³am szerokiego wyboru w³óczek z mojej w³asnej linii, bêd¹cej wynikiem nowoczesnych, zaawansowanych badañ w dziedzinie technologii wyrobu przêdzy. Po³¹czono w nich w³ókna ró¿nego rodzaju i o ró¿nych strukturach i ufarbowano, stosuj¹c zachwycaj¹c¹ i niezwykle kobiec¹ paletê kolorów. Podkreoelenie kobiecooeci jest istot¹ tej ksi¹¿ki. Wybieraj¹c model, zawsze myoel o kszta³cie swojej sylwetki. Ide¹ klasycznej odzie¿y jest to, ¿e model nigdy siê nie zestarzeje, musi jedynie pasowaæ do twojej figury. Tylko wtedy bêdziesz czerpaæ przyjemnooeæ z noszenia w³asnorêcznie wykonanej dzianiny, jeoeli wybierzesz odpowiedni dla siebie fason. Jeoeli masz kr¹g³ooeci, powinnaoe nosiæ ubrania, które je podkreoel¹ i sprawi¹, ¿e bêdziesz czuæ siê kobieco i pewnie. Jeoeli masz figurê ch³opiêc¹, ubrania o eleganckim kroju sprawi¹, ¿e bêdziesz opanowana i pewna siebie. Aby u³atwiæ ci wybór odpowiedniego modelu, przy ka¿dym

ISBN 978-83-7243-690-0 Redaktor prowadz¹cy: Justyna Mrowiec Redakcja: Joanna Cierkoñska Korekta: Anna Paczuska Opracowanie graficzne ok³adki wg orygina³u: Studio GRAW Redaktor techniczny: Beata Donner-Soska Sk³ad: Marcin Fabijañski Druk i oprawa: O. W. READ ME ­ Drukarnia w £odzi, Olechowska 83, (42) 649-33-91, [email protected], http://druk.readme.pl Wydanie I Warszawa 2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Mam nadziejê, ¿e znajdziesz w tej ksi¹¿ce jakioe wzór (a mo¿e nawet dwa), który przypadnie ci do gustu i pobudzi twoj¹ kreatywnooeæ. Zaprojektowa³am zestaw ró¿norodnych, klasycznych ubrañ: pulowerów, golfów, kardiganów, czyli swetrów rozpinanych, oraz kamizelek. Czêoeæ wzorów wykonano prostym oeciegiem d¿ersejowym, doskona³ym dla pocz¹tkuj¹cych lub powracaj¹cych do robienia na drutach po d³u¿szej przerwie. W innych wykorzystano wiele ró¿norodnych rozwi¹zañ, w tym wzory ¿akardowe, warkocze czy oeciegi a¿urowe. Jedne s¹ proste, drugie przeznaczone dla osób bardziej wprawnych

wzorze podano informacje o rozmiarze. Ka¿da kobieta ma nieco inn¹ sylwetkê, podobnie jak ulubiony sposób noszenia ubrania, upewnij siê wiêc, ¿e wybra³aoe w³aoeciwy rozmiar. W tym celu sprawdY wymiary jednego ze swoich ubrañ, w którym dobrze siê czujesz, i wybierz odpowiadaj¹cy mu rozmiar w instrukcji. Wybierz w³óczkê, która twoim zdaniem jest mi³a w dotyku, ma kolor, który ciê inspiruje i pasuje do pozosta³ych elementów twojej garderoby. Potem, po wielu godzinach robienia na drutach i po wykoñczeniu robótki zyskasz piêkn¹, ponadczasow¹ odzie¿, której noszenie bêdzie sprawiaæ ci przyjemnooeæ przez wiele lat. Prawdziw¹ ,,wspó³czesn¹ klasykê".

Wstêp Swetry

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

3

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Dopasowany golf

Ten prosty wykrój stanowi podstawê trzech modeli. Czy Odpowiada rozmiarowi biustonosza: 81 85 52 44 36 5 86 91 53 45 36 5 91 96 54 45 38 6 97 102 55 45 38 6 102 107 56 46 40 7 107 cm 111 cm 57 cm 46 cm 40 cm 7 cm Obwód pod pachami (A): bêdzie to golf, sweter z dekoltem w szpic albo z krótkimi rêkawami, ka¿dy z nich jest uniwersalny.

Wersja z golfem

TY£ U¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz 94 (102, 114, 118, 122) o. Pierwszy rz¹d oeci¹gacza: [2 o.p., 2 o.l.] 23 (25, 26, 28, 29, 30) razy, 2 o.p. Drugi rz¹d oeci¹gacza: [2 o.l., 2 o.p.] 23 (25, 26, 28, 29, 30) razy, 2 o.l. W tych dwóch rzêdach formuje siê oeci¹gacz. Przerób oeci¹gaczem kolejne 18 rzêdów, od. 0 (1, 0, 1, 0, 0) o. na obu koñcach ostatniego rzêdu, koñcz¹c rzêdem LS: 94 (100, 106, 112, 118, 122) o. Zmieñ druty na 4-milimetrowe. Przerób 2 rzêdy d¿ersej., koñcz¹c rzêdem LS. **Nastêpny rz¹d (PS) (zwê¿anie): 3 o.p., 2 o.p. r., przerabiaj do ostatnich 5 o., 2 o.p. r. od ty³u, 3 o.p. Wykonuj¹c wszystkie zwê¿enia tak, jak podano w ostatnim rzêdzie, kont. d¿ersej., dod. 1 o. na obu koñcach w co

D³ugooeæ ca³kowita (B): Rêkaw d³ugi, d³ugooeæ mierzona od pachy (C): Rêkaw ¾, d³ugooeæ mierzona od pachy (C): Rêkaw krótki, d³ugooeæ mierzona od pachy (C):

W£ÓCZKA Wersja z golfem motków 50 g Impression (moher/poliamid), #5 Blue Mix: 7 7 8 8 9 9 Wersja z dekoltem w szpic motków 25 g Kimono Angora (angora/we³na/nylon), #2 Blue Mix 7 7 8 8 9 9 Wersja z krótkimi rêkawami i okr¹g³ym dekoltem motków 50 g Kashmir DK (merino/kaszmir/mikrofibra) #2 Blue Mix 7 DRUTY o grubooeci 3,25 mm o grubooeci 4 mm PRÓBKA 22 o. x 30 rzêdów = kwadrat o boku 10 cm, wykonany d¿ersejem, drutami o grubooeci 4 mm. 7 8 8 9 9

szóstym rzêdzie, a¿ osi¹gniesz 84 (90, 96, 102, 108, 112) o. Przerabiaj prosto, a¿ dzianina osi¹gnie 21 (22, 22, 23, 23, 24) cm, koñcz¹c rzêdem LS. Nastêpny rz¹d (PS) (poszerzanie): 3 o.p., dod. 1, przerabiaj do ostatnich 3 o., dod. 1, 3 o.p. Wykonuj¹c wszystkie poszerzenia tak, jak podano w ostatnim rzêdzie, kont. d¿ersej., dod. 1 na obu koñcach w co szóstym rzêdzie, a¿ osi¹gniesz 94 (100, 106, 112, 118, 122) o. Przerabiaj prosto, a¿ dzianina osi¹gnie 34 (35, 35, 36, 36, 37) cm, koñcz¹c rzêdem LS. Kszta³towanie podkroju pachy Zamknij po 4 (5, 5, 6, 6, 6) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów i po 3 (3, 3, 4, 4, 4) o. na pocz. nast. 2 rzêdów: 80 (84, 90, 92, 98, 102) o. Nastêpny rz¹d (PS) (zwê¿anie) 3 o.p., 2 o.p. r., przerabiaj do 5 ostatnich o., 2 o.p. r. od ty³u, 3 o.p.

18

Swetry

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

Po lewej: wersja z golfem

Dopasowany golf

Swetry

19

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Kardigan z dekoltem w szpic

Ka¿da kobieta powinna mieæ w szafie przynajmniej jeden Odpowiada rozmiarowi biustonosza: 81 92 50 45 86 97 51 45 91 103 52 45 97 106 53 46 102 112 54 46 107 cm 117 cm Obwód pod pachami (A): D³ugooeæ ca³kowita (B): 55 cm 46 cm D³ugooeæ rêkawa mierzona od pachy (C): rozpinany sweter z dekoltem w szpic. Zaprezentowany tutaj stylowy wzór mo¿na wykonaæ zarówno oeciegiem g³adkim, jak i piêknym wzorem a¿urowym.

Wersja prosta

TY£ U¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz 101 (107, 113, 117, 123, 129) o. i przerób 4 rzêdy, koñcz¹c na rzêdzie LS. Zmieñ druty na 4-milimetrowe i zacznij rzêdem prawych oczek, przerabiaj d¿ersej., a¿ dzianina osi¹gnie 31 (31, 32, 32, 33, 33) cm, koñcz¹c rzêdem LS. ** Podkrój pachy 11 12 12 Zamknij 5 (5, 6, 6, 6, 7) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów i 3 (3, 3, 4, 4, 4) o. na pocz. nast. 2 rzêdów: 85 (91, 95, 97, 103, 107) o. Od. 1 o. na obu koñcach nastêpnych 3 (5, 5, 5, 7, 7) rzêdów, nastêpnie w co 2. rzêdzie, a¿ poz. 77 (79, 81, 83, 85, 87) o. Przerabiaj prosto, a¿ podkrój pachy wyniesie 19 (20, 20, 21, 21, 22) cm, koñcz¹c rzêdem LS. Skosy ramion i ty³ dekoltu Zamknij 7 (7, 7, 7, 7, 8) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów: 63 (65, 67, 69, 71, 71) o. Zamknij 7 (7, 7, 7, 7, 8) o., przerabiaj wg wzoru, a¿ pozostanie 10 (11, 11, 12, 12, 11) o. na PD i obróæ, umieoeæ poz. o. na agrafce dziewiarskiej. Zrób obie czêoeci podkroju oddzielnie. Zdejmij 4 oczka, przer. o.l. do koñca. Zdejmij poz. 6 (7, 7, 8, 8, 7) o. Trzymaj¹c robótkê PS do góry, po³¹cz w³óczkê z oczkami z agrafki dziewiarskiej i zamknij oerodkowe 29 (29, 31, 31, 33, 33) o., przerabiaj¹c wg wzoru do koñca. Dokoñcz pierwszy fragment, wykonuj¹c odwrotnie wszystkie czynnooeci zwi¹zane z dodawaniem i odejmowaniem oczek,

W£ÓCZKA Wersja prosta motków 50 g Kashmir DK (merino / kaszmir / mikrofibra), #4 Rose 10 10 11 Wersja z a¿urami 50 g Impression (moher / poliamid), #6 Lilac Mix 7 DRUTY o grubooeci 3,25 mm o grubooeci 4 mm o grubooeci 3,25 mm na ¿y³ce GUZIKI 7 ma³ych per³owych guzików PRÓBKA 22 o. x 30 rzêdów = kwadrat o boku 10 cm, wykonany d¿ersej., drutami o grubooeci 4 mm 7 8 8 9 9

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

Po lewej: wersja prosta

Kardigan z dekoltem w szpic

Swetry

33

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Trzymaj¹c robótkê PS do góry, po³¹cz w³óczkê z oczkami z agrafki dziewiarskiej i zdejmij oerodkowe 20 (22, 22, 24, 24, 24) o., przerabiaj¹c wg wz. do koñca.

60

PRAWY PRZÓD U¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz 43 (45, 47, 49, 53, 55) o. i przerób 3 rzêdy oeciegiem francuskim, koñcz¹c rzêdem PS. Nastêpny rz¹d (LS): 1 o.l., *narz., 2 o.l. r., powt. od * do koñca. Przerób 4 rzêdy oeciegiem francuskim, dod. 0 (0, 1, 1, 0, 0) o. na pocz. ostatniego rzêdu, koñcz¹c rzêdem LS: 43 (45, 48, 50, 53, 55) o. Zmieñ druty na 4-milimetrowe i przerób wg schematu, dod. 1 o. na koñcu 5. rzêdu i w co 12 rzêdzie, licz¹c od tego miejsca, a¿ osi¹gniesz 48 (50, 53, 55, 58, 60) o., przerabiaj¹c dod. o. wg wzoru. Dokoñcz pierwszy fragment, wykonuj¹c odwrotnie wszystkie czynnooeci zwi¹zane z dodawaniem i odejmowaniem oczek, a przed rozpoczêciem pracy nad ramionami i podkrojami pach i dekoltem zrób dodatkowy rz¹d. RÊKAWY (zrób oba tak samo) U¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz 47 (47, 49, 51, 53) o. i przerób 3 rzêdy oeciegiem francuskim, koñcz¹c rzêdem PS. Nastêpny rz¹d (LS): 1 o.l., *narz., 2 o.l. r., powt. od * do koñca. Przerób 4 rzêdy oeciegiem francuskim, dod. 1 o. na koñcu ostatniego rzêdu, koñcz¹c rzêdem LS: 48 (48, 50, 52, 52, 54) o. Zmieñ druty na 4-milimetrowe i kont. wg schematu, dod. 1 o. na obu koñcach 5. rzêdu i w co 14. (12., 12., 12., 10., 12.) rzêdzie, licz¹c od tego miejsca, a¿ do osi¹gniêcia 66 (64, 64, 66, 58, 76) o., nastêpnie w ka¿dym nast. 0 (14., 14., 14., 12., 0) rzêdzie, a¿ osi¹gniesz 66 (68, 70, 72, 74, 76) o., przerabiaj¹c dod. o. wg wz. Przerabiaj prosto, a¿ rêkaw osi¹gnie 46 (46, 47, 47, 47, 48) cm, koñcz¹c rzêdem LS. G³ówka rêkawa Przerabiaj¹c wzór wg schematu, zamknij 6 (6, 6, 6, 7, 7) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów: 54 (56, 58, 60, 60, 62) o. Od. 1 o. na obu koñcach nastêpnych 3 rzêdów i potem w co 2. rzêdzie dwukrotnie: 44 (46, 48, 50, 50, 52) o. Przerób 3 rzêdy prosto. Od. po 1 o. na obu koñcach nast. rzêdu i w co czwartym rzêdzie, a¿ na drutach pozostanie 34 (36, 38, 40, 38, 40) o. Przerób prosto 1 rz¹d.

Rozpinany sweter z a¿urami Swetry

Dokoñcz pierwszy fragment, wykonuj¹c odwrotnie wszystkie czynnooeci zwi¹zane z dodawaniem i odejmowaniem oczek, a przed rozpoczêciem pracy nad ramieniem zrób dodatkowy

50

rz¹d. LEWY PRZÓD

40

powt. 60-rzêdowy wz.

U¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz 43 (45, 47, 49, 53, 55) o., przerób 3 rzêdy oeciegiem francuskim, koñcz¹c rzêdem PS. Nastêpny rz¹d (LS): 1 o.l., * narz., 2 o.l. r., powt. od * do koñca. Przerób 4 rzêdy oeciegiem francuskim, dod. 0 (0, 1, 1, 0, 0) o. na koñcu ostatniego rzêdu koñcz¹c rzêdem LS: 43 (45, 48, 50, 53, 55) o. Zmieñ druty na 4-milimetrowe i kont. wg wz. ze schematu, dod. 1 o. na pocz¹tku 5. rzêdu i w co

30

20

10

dwunastym rzêdzie, licz¹c od tego miejsca, a¿ osi¹gniesz 48 (50, 53, 55, 58, 60) o., przerabiaj¹c dod. o. wg wzoru. Przerabiaj prosto, a¿ lewy przód bêdzie pasowa³ do ty³u,

81 cm 86 cm 91 cm 97 cm 102 cm 107 cm Klucz o.p. na PS, o.l. na LS narz. 81 cm i 86 cm rêkawa 91 cm rêkawa 97 cm i 102 cm rêkawa 107 cm rêkawa 2 o.p. r. 2 o.p. r. od ty³u prze³. 1 o., 2 o.p. r., na³. lewy przód prawy przód 81 cm 86 cm 91 cm 97 cm 102 cm 107 cm

a nastêpnie zacznij wyrabiaæ podkrój pachy, koñcz¹c rzêdem LS. Podkrój pachy Nastêpny rz¹d (PS): zgodnie z wz., zamknij 6 (6, 6, 6, 7, 7) o. na pocz. rzêdu: 42 (44, 47, 49, 51, 53) o. Przerób 1 rz¹d prosto. Od. 1 o. na brzegu podkroju pachy w nastêpnych 3 (3, 5, 5, 5, 5) rzêdach, nastêpnie w co 2. rzêdzie 1 (2, 2, 3, 4,5) raz, nastêpnie w co 4. rzêdzie, a¿ poz. 36 (37, 38, 39, 40, 41) o. Przerabiaj prosto, a¿ lewy przód bêdzie o 15 (15, 17, 17, 19, 19) rzêdów krótszy ni¿ ty³, i zacznij wyrabianie skosu ramiona, koñcz¹c rzêdem PS. Dekolt Zamknij 9 (10, 9, 10, 9, 9) o. na pocz. nastêpnego rzêdu: 27 (27, 29, 29, 31, 32) o. Od. 1 o. na brzegu podkroju w nastêpnych 4 rzêdach, nastêpnie w co 2. rzêdzie 2 (2, 3, 3, 4, 4) razy: 21 (21, 22, 22, 23, 24) o. Przerób 6 rzêdów prosto, koñcz¹c rzêdem LS. Skos ramienia Zamknij 7 (7, 7, 7, 8, 8) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów PS. Przerób 1 rz¹d prosto. Zamknij poz. 7 (7, 8, 8, 7, 8) o.

40

Swetry Rozpinany sweter z a¿urami

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

41

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Przerabiaj prosto, a¿ dzianina osi¹gnie 27 (27, 28, 28, 29, 29) cm, koñcz¹c rzêdem LS. Podkroje pach Nabierz 4 (5, 5, 6, 6, 7) o. na pocz. nastêpnych 2 rzêdów i 3 (3, 4, 4, 5, 5) o. na pocz. nast. 2 rzêdów: 73 (75, 79, 81, 85, 87) o. Od. 1 o. na obu koñcach nastêpnego rzêdu, a nastêpnie w co 2. rzêdzie, a¿ poz. 67 (69, 71, 73, 75, 77) o. Przerabiaj prosto, a¿ podkrój pachy osi¹gnie 18 (18, 19, 19, 20, 20) cm, koñcz¹c rzêdem LS. Skosy ramion i ty³ dekoltu Zamknij 4 (5, 5, 5, 6, 6) o. na pocz. nastêpnego rzêdu, przerabiaj wg wzoru, a¿ uzyskasz 9 (9, 10, 10, 10, 11) o. na PD i obróæ, umieoeæ poz. o. na agrafce dziewiarskiej. Przerób obie strony dekoltu oddzielnie. Zamknij 4 o., przer. o.l. do koñca. Zamknij poz. 5 (5, 6, 6, 6, 7) o. Trzymaj¹c robótkê PS do góry, po³¹cz w³óczkê z oczkami z agrafki dziewiarskiej i zamknij oerodkowe 41 (41, 41, 43, 43, 43) o., przerabiaj wg wzoru do koñca. Dokoñcz pierwszy fragment, wykonuj¹c odwrotnie wszystkie czynnooeci zwi¹zane z dodawaniem i odejmowaniem oczek. PRZÓD Przerabiaj, jak podano dla ty³u, a¿ uzyskasz 12 (12, 12, 14, 14, 14) rzêdów mniej ni¿ z ty³u, by zacz¹æ kszta³towanie ramion, koñcz¹c rzêdem LS. Przód dekoltu Nastêpny rz¹d (PS): przerabiaj wg wzoru 21 (22, 23, 24, 25, 26) o. i obróæ, umieoeæ poz. o. na agrafce dziewiarskiej. Przerób obie strony dekoltu osobno. Zamknij 4 o. na pocz. kolejnych 2 rzêdów LS. Od. 1 o. na brzegu dekoltu w nastêpnych 4 rzêdach, potem w co 2. rzêdzie 0 (0, 0, 1, 1, 1) razy: 9 (10, 11, 11, 12, 13) o. Przerabiaj prosto, a¿ wysokooeæ przodu bêdzie odpowiada³a wysokooeci ty³u, by zacz¹æ wyrabiaæ skosy ramion, koñcz¹c rzêdem LS.

Skosy ramion Zamknij 4 (5, 5, 5, 6, 6) o. na pocz. nastêpnego rzêdu. Przerób 1 rz¹d prosto. Zamknij 5 (5, 6, 6, 6, 7) o. Trzymaj¹c robótkê PS do góry, po³¹cz w³óczkê z poz. o. i zamknij oerodkowe 25 o., przerabiaj¹c wg wzoru do koñca. Dokoñcz pierwszy fragment, wykonuj¹c odwrotnie wszystkie czynnooeci zwi¹zane z dodawaniem i odejmowaniem oczek, a przed rozpoczêciem pracy nad ramieniem zrób dodatkowy rz¹d. WYKOÑCZENIE Uprasuj, jak podano na stronie 15. Zszyj prawe ramiê. Brzegi dekoltu Trzymaj¹c robótkê praw¹ stron¹ do góry, u¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz i przerób 17 (17, 17, 19, 19, 19) o. wzd³u¿ lewej krawêdzi dekoltu, 25 o. wzd³u¿ oerodka przodu, 17 (17, 17, 19, 19, 19) o. wzd³u¿ prawej krawêdzi dekoltu i 48 (48, 48, 50, 50, 50) o. wzd³u¿ ty³u dekoltu: 107 (107, 107, 113, 113, 113) o. Przerób 2 rzêdy oeciegiem ry¿owym. Zamknij oczka wykonane oeciegiem ry¿owym na LS robótki. Zszyj lewe ramiê i brzegi plisy wykoñczeniowej dekoltu. Brzegi podkrojów pach (oba tak samo) Trzymaj¹c robótkê praw¹ stron¹ do góry, u¿ywaj¹c drutów o grubooeci 3,25 mm, nabierz i przerób 47 (47, 48, 48, 49, 49) o. wzd³u¿ szwu ramienia, nastêpnie 48 (48, 49, 49, 50, 50) o. wzd³u¿ bocznego szwu: 95 (95, 97, 97, 99, 99) o. Przerób 2 rzêdy oeciegiem ry¿owym, jak podano dla ty³u. Zamknij oczka wykonane oeciegiem ry¿owym na LS robótki. Zszyj boki i ramiona.

52

Swetry Kamizelka z a¿urami

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

Kamizelka z a¿urami

Swetry

53

Kliknij tutaj, aby kupi t ksik

www.robotki.pl

Indeks projektów

kardigan z dekoltem dopasowany golf str. 19 w szpic str. 33 kamizelka z a¿urami str. 51 dopasowany kardigan str. 75

dopasowany pulower z dekoltem w szpic str. 21

a¿urowy sweter z dekoltem w szpic str. 37 bliYniak str. 54 sweter z ozdobn¹ plis¹ str. 84

dopasowany sweter z krótkimi rêkawami str. 22 rozpinany sweter z a¿urami str. 38 sweter w marynarskie pr¹¿ki str. 62 pulower z prostym dekoltem str. 84

najprostszy sweter ­ wersja d³uga str. 26

dopasowany pulower z angory str. 44 ¿akiet z szalowym ko³nierzem str. 67 luYny sweter rozpinany str. 88

najprostszy sweter ­ wersja krótka str. 26

dopasowany pulower z wielobarwnego moheru str. 50

pulower z ¿akardowym wzorem str. 70

Indeks projektów Swetry

94

Swetry Indeks projektów

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach (Louisa Harding)

95

Information

Swetry. Klasyczne i modne projekty na drutach

7 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

155375