Read yorksirsky_terier_2.pdf text version

Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn

Yorksírský teriér

správn pecovat a rozumt mu

Jak o nj

Rady odborník pro správný chov

Pírucka vhodná i pro zacátecníky

Armin

Kriechbaumer

Jak o nj správn pecovat a porozumt mu

Rady odborník Pírucka vhodná i pro zacátecníky S barevnými fotografiemi od Moniky Weglerové a kresbami od Gyórgyho Jankovicse

Yorksírský teriér

Obsah

Úvod 4 Co byste mli vdt o yorksírovi 5 Proc je yorksír hoden lásky 5 Yorksír není jen mazlícek 5 Správný chov - pes bez píznak degenerace 6 Historie vzniku plemene 6 Plemenný standard 7 Nez si poídíte yorksírského teriéra 11 Nezbytné pedpoklady 11 Psa nebo fenu? 13 Stn nebo dosplého psa? 13 Jest jednoho yorksíra? 14 Yorksír a jiná domácí zvíata 14 Rady pro koupi psa 15 Kde si mzete yorksíra koupit 15 Kde si radji yorksíra nekupujte 15 Vk kupovaného psa 16 Na co byste si mli pi poizování dávat pozor 16 Základní výbava pro psa 18 Výchova a bzný den s yorksírem 20 Stn si zvyká na nový domov 20 Výchova stnte 22 Zlozvyky 26 Vnujte se svému yorksírovi 29 Seznam nebezpecí 31 Dti a yorksírstí teriéi 32 Dovolená s yorksírem 32 Naucte se rozumt svému yorksírovi 34 Smyslové vjemy 34 Chování typické pro psy 35 Péce o yorksírského teriéra 40 Péce o srst 40 Péce o oci a usi 42 Péce o chrup 42 Péce o tlapky 42 Tipy pro zimní péci 43 Cistní zadecku 43 3 Potrava a krmení yorksírských teriér 44 Místo na zraní 44 Doba krmení 44 Mnozství potravy 44 Cím mzete yorksíra krmit 45 Nevhodná strava 46 Dlezitá pravidla pro krmení 47 Chyby ve výziv - jejich rozpoznání a náprava 47 Péce o zdraví, nemoci 48 Pedcházení nemocím 48 Dovednosti potebné pi osetování nemocného psa 49 Nebezpecné infekcní choroby 49 Bznjsí nemoci 51 Vnitní paraziti 53 Vnjsí paraziti 54 U zvrolékae 57 Stáí psa a milosrdná smrt 57 Chov yorksírských teriér 58 Pedpoklady pro chov 58 Hárání a páení 59 Bezost 60 Pípravy na porod 61 Porod 62 Fena a stata v prvních tech týdnech 63 Vývin stat 63 Výziva stat 64 Formality 64 S yorksírem na výstavu 65 Smysl a úcel psích výstav 65 Druhy výstav 65 Výstavní tídy a hodnocení 66 Pedpoklady pro výstavu 67 Péce o výstavního psa 67 Dalsí pípravy 68 Vcný rejstík 69 Adresy 72

Úvod

Pokud neznáte yorksírské teriéry, pak si jen stzí dovedete pedstavit, jak protichdné vlastnosti se v tchto malých osobnostech skrývají. Na jedné stran je to nezkrotná zvdavost a chu nco podnikat, na druhé stran sebevdomé, tém aristokratické chování -jako by si chtli neustále získávat respekt - a v neposlední ad pevná vle. Aby se z nich nestali tvrdohlaví jedinci, je zapotebí laskavé a dsledné výchovy. Milovníci ps snadno zapomínají, ze i tak malý pes, jakým je yorksírský teriér, musí mít správnou výchovu a je teba s ním zacházet zrovna tak jako s jeho vtsími kolegy, i kdyz yorksírský teriér potebuje mén místa a dá se velmi dobe chovat i v mstském byt. Cítí-li se yorksírský dobe, je svému majiteli vdcný a svou vdcnost projevuje oddaností. Tato pírucka rozsáhle vysvtluje, na co by ml majitel psa dbát. Autoi Armin Kriechbaumer a Jarsen Grúnn jsou odborníky na chov yorksírských teriér. Jiz mnoho let vlastní a chovají tyto malé psy, kteí se tsí velké oblib na celém svt Jako angazovaní clenové klubu yorksírských teriér vám v této knize spolehliv odpoví na vsechny vase otázky spojené s chovem tohoto psího plemene. Popisují pvod této rasy a upozorují na to. co je teba zvazovat pi poizování psa. V kapitole nazvané ..Výchova a bzný den s yorksírem" naleznete mnohé napadlé a praktické návody na to. jak lze dosáhnout harmonického souzití se psem. Autoi se podrobn zabývají i tak choulostivým tématem, jakým je udrzování cistoty v místnosti. Práv tento problém bývá casto prvním zkusebním kamenem nového pátelství mezi psem a clovkem. Dalsí kapitola uvádí cetné zpsoby chování, které má yorksírský teriér spolecné se svými vtsími kolegy. Znacná pozornost je vnována také otázce, proc je pro dobrý zdravotní stav yorksírského teriéra dlezitá pedevsím vyvázená strava a správná výziva. Ozdobou yorksír je jejich srst, proto patí k prvoadým úkol majitele tohoto dlouhosrstého plemene ádn o ni pecovat. V této knize je péce o srst popsána krok za krokem. V kapitole ,,Péce o zdraví, nemoci" jsou charakterizovány nemoci, které se u yorksír bzn vyskytují. Jsou zde pokyny pro majitele, jimiz by se ml ídit v pípad onemocnní psa. Krom toho poukazují autoi na nemoci a parazity penosné na clovka. Nezapomete si pecíst také ..Dlezité upozornní" na stran 72. Zvlástní kapitola nazvaná ,,Chov yorksírských teriér" je urcena tm majitelm ps, kteí se vázn rozhodli pro chovatelství. Také ti z vás, kteí mají v úmyslu vnovat se zajímavému konícku, jakým mze být úcast na výstavách ps, najdou v knize vsechny dlezité informace. Rady a návody jsou doplnny cetnými názornými kresbami a barevnými fotografiemi, které speciáln pro tuto pírucku poídila fotografka zvíat Monika Weglerová. Pírucka poskytuje nejen obsáhlé informace pro zacínající chovatele yorksírských teriér, ale i uzitecné tipy a nové podnty pro chovatele pokrocilé. Autoi a nakladatelství dkují vsem, kteí se podíleli na této knize: Monice Weglerové za mimoádn krásné fotografie, Gyórgymu Jankovicsovi za jeho výstizné kresby, Dr. Gabriele Wiesnerové za odborné posouzení knihy a Dr. Alexanderu Wiesnerovi za jeho cenné rady pi sestavování kapitoly _Péce o zdraví, nemoci", a dále pak Reinhardu Hahnovi za konzultaci v právních otázkách týkajících se chovu ps.

4

Co byste mli vdt o yorksírskm teriérovi

Proc je yorksír hoden lásky Yorksírský teriér patí bezpochyby k nejatraktivnjsím malým psm. Má veskeré vlastnosti pizpsobivého a zárove hrdého psa. Houzevnatost, nepoddajnost. odvaha a ostrazitost. Tyto rysy vsak bývají pipisovány spíse sluzebním a loveckým psm, nap. nmeckým ovcákm a vtsím typm teriér. Mén je vsak uz známo, ze tmito rysy se vyznacují i yorksírstí teriéi. Pi dlouhých procházkách vykazují znacnou výdrz. Ujít dvacet kilometr v jednom kuse není pro trénovaného yorksírského teriéra zádným problémem. Ideální rodinný pes do bytu. Yorksírský teriér vází v prmru 2 az 3 kg. Takto lehký a malý pes se hodí do mstského bytu. Pokud je správn veden, vydrzí krátkou dobu o samot. Pro jeho radostnou povahu ho mají rádi jak dosplí, tak dti. Díky své samostatnosti je rovnocenným clenem rodiny, nikoliv individualistou, jak bývá nkdy oznacován. Nkdy se u yorksírských teriér projevuje jistá opatrnost, která mze mít pvod v pedchozí spatné zkusenosti, jez psa poznamenala. I to se mze stát. Pvabný zjev s nezbytnými maslickami, které se uvazují yorksírským teriérm také z praktických dvod (strana 40), se líbí pedevsím zenám. Casto jsme se vsak setkali s pípadem, ze byl yorksír poízen proti vli otce rodiny, který byl obdivovatelem vtsích ps. Stalo se, ze po krátké dob yorksír svého kritika pesvdcil o tom, ze se malý pes velkým psm zcela vyrovná. A tak i tento otec zacal být pysný na nového clena rodiny. 5 Yorksír nemní srst. Na rozdíl od ostatních psích plemen nedochází u yorksíra na jae a na podzim k výmn srsti. Tch nkolik málo chlup, které ztrácí, se vycese kartácem pi kazdo denní péci o srst. Koberec a pohovka tak zstanou psích chlup useteny.

Pozorn sleduje tento yorksír vse, co se dje v jeho okolí. Má pistizenou srst na hlav a po celém tle. Takto upravená srst se snáze udrzuje.

Yorksír není jen mazlícek Bez ohledu na rasu ci velikost se ze psa mazlícek stává az výchovou. Mazlíckem se rozhodn nerodí. Co myslíte, ze by vyrostlo z bernského ovcáka, kterého by neustále nkdo choval na klín? Totéz co z malého psa. Nelíbilo by se mu to a trpl by, protoze by mu chybl pirozený pohyb. Zálezí tedy jen na vás, abyste svému psu dopáli to, co potebuje.

Co byste mli vdt o yorksírskm teriérovi

Správný chov - pes bez píznak degenerace Yorksírský teriér je pes malý, ne vsak degenerovaný ,,chudácek". Kdykoliv se v minulosti odpovdní chovatelé snazili vyslechtit toto plemeno na urcitou velikost, dbali vzdy o zdraví zvíete. To je zakotveno i ve smrnicích p r o chov yorksírských teriér. Yorksírský teriér ze zdravého chovu se obycejn dozívá dvanácti az patnácti let. Popularita t o h o t o psího plemene bohuzel pispla k tomu, ze se yorksírstí teriéi stali výnosným p e d m t e m obchodování. V minulých letech pouzívali nezodpovdní chovatelé k chovu cím dál mensí zvíata, aby uspokojili poptávku po obzvlást malých psech. Ojedinle se tak dje jest i dnes. V dsledku komplikovaných p o r o d picházeli na svt nedokonalí psí jedinci, u nichz se nedalo ocekávat, ze b u d o u dlouho zít. Tyto ,,panenky" s vypoulenýma ocima a s kulatým oblicejem byly hysterické az agresivní. chovat jen velmi malé psy, kteí se podle vseobecného mínní nehodili k lovu. Královstí hajní na to dohlízeli velmi písn a psy, které cestou potkávali, podrobovali velikostnímu testu. Pi tomto testu mli psi projít obrucí o prmru asi 18 cm. Jestlize obrucí prosli, byli dostatecn malí, aby si je smli jejich majitelé ponechat. Psi poddaných byli pouzíváni pedevsím k lovu krys a mysí. Avsak k r o m t o h o obohacovali svým chudým p á n m jídelnícek tím, ze tu a t a m ukoistili králíka nebo jinou zvinu, pestoze to bylo zakázáno. A tak byli postupem casu chováni malí, robustní teriéi, kteí neodporovali zákonm, a pesto slouzili svým p á n m jako lovectí psi. Pedkové yorksírského teriéra O historii yorksírského teriéra je t o h o známo jen velmi málo. Zcela jist vsak víme. ze velkou mrou pispli ke vzniku tohoto plemene nkterá jiz vymelá plemena ps. Waterside teriéra jmenujme na prvním míst. Koncem 18. století bylo jeho domovem pevázn hrabství Yorkshire. J m é n o ,,waterside". cesky beh ci pobezí, dostal patrn proto, ze tento pes s oblibou bhal podél ek, vodních nádrzí a kanál a v tchto místech se zivil krysami a odpadky po lidech, kteí se plavili po kanálech. Od t o h o t o krátkonohého malého teriéra získal dnesní yorksírský teriér základní genetické pedpoklady: ponkud delsí namodralou srst s výrazným zlutohndým az rezavým pálením. Clydesdale a Paisley teriér patí k tzv. ,,skotským teriérm". Tímto souhrnným názvem byli oznacováni psi,

Historie vzniku plemene Yorksírský teriér pochází z Anglie, kde bylo roku 1886 toto plemeno poprvé zapsáno do plemenné knihy Kennel Clubu. Kennel Club je vrcholný svaz anglického spolku psích plemen. T o t o plemeno vsak vzniklo jiz podstatn díve, nez bylo oficiáln zaregistrováno. P o d d a n í tém v celé Anglii mli po dlouhá léta zakázáno lovit. Tyto zákony sahají az do 11. století. Aby se pedeslo porusování t o h o t o zákazu, smli poddaní

6

Co byste mli vdt o yorksírském teriérovi

jejichz majitelé pesídlili na pocátku prmyslové revoluce (kolem r. 1785) ze Skotské vysociny do hrabství Yorkshire, kde nasli práci jako tkalci. Chovy tchto :teriér získaly svá jména podle mst, v nichz od té doby chovatelé zili, nap. Clydesdale, Paisley nebo Manchester. Tyto jednotlivé chovy spojovala pouze nebojácná povaha teriér a delsí srst. Na zacátku 19. století zacala katalogi zace a cílený chov ps. Pro mnoho dlník nebyl v zádném pípad chov ps jen koníckem. Chovem ps si pivy dlávali na zivobytí. Z tchto dvod byly ,,tajné receptury" pouzívané pi kízení ps drzeny v tajnosti. Huddersfield Ben. který byl píklad ným výsledkem jednoho pesn naplánovaného chovu, je povazován za praotce vsech yorksírských teriér. Narodil se roku 1865, avsak o sest let pozdji pisel bohuzel nesastnou náhodou o zivot. Mezitím vsak stacil získat na výstavách více nez 70 cen a byl úspsný také v soutzích zamených na zabíjení krys. Byl vtsí a tzsí, nez jak to pedepisuje dnesní standard pro yorksírské teriéry. Yorksírský teriér na evropském kontinentu Jak se toto plemeno dostalo na evropský kontinent a jak se tam vyvíjelo, je popisováno práv tak neúpln jako historie chovu yorksírských teriér v Anglii, která je zemí pvodu tohoto plemene. Pesto vsak existují knihy v nmcin, které se objevily jiz na pelomu století a zejm popisují dnesní typ yorksírského teriéra. V tchto knihách bývá casto nazýván ,,Halifax teriér", jelikoz byl chován pevázn v okolí anglického msta Halifax. O tomto plemenu se zmiují také plemenné knihy z 20. a 30. let. Ve vseobecnou známost vsak yorksírský teriér vesel teprve na pocátku 60. let, kdy se také castji zacal objevovat v ulicích mst. Dnes patí k nejoblí benjsím malým psm. Plemenný standard Kazdé uznané psí plemeno podléhá jednotným smrnicím, které obsahují tzv. standard. Standard detailn popisuje vsechny vnjsí a charakterové znaky plemene a ml by slouzit chovatelm jako ukázkový model. Také psí spolky, poradci chov a rozhodcí na soutzích ci výstavách by se mli tohoto mezinárodn platného mítka drzet. Avsak i yorksírstí teriéi odlisující se od standardu mohou být zdraví a mohou mít dobré charakterové vlastnosti. Máte-li vsak zájem o zalození chovu nebo o vystavování, mli byste si poídit psa, který má ke standardu co nejblíze.

Huddersfield Ben. narozen 1865. Bývá oznacován za praotce vsech yorksírských teriér.

7

Co byste mli vdt o yorksírském teriérovi

V následujícím odstavci jsme zachytili nejdlezitjsí body standardu. Plemenný standard Vseobecná charakteristika. Zivý, inteligentní, odvázný a vyrovnaný trpaslicí teriér. Má dlouhou rovnou srst, psinka se táhne od nosu az ke spicce ocasu. Vzpímené drzení tla vyjaduje dlezitost. Tlesné kontury by mly naznacovat silné tlo s nálezitými proporcemi. Hmotnost. Az 3,1 kg. Ideální je hmot nost od 1800 do 2800 g. Yorksírský teriér, který b u d e pouzit k chovu, by neml vázit m é n nez 2000 g. Výska. Není ve standardu uvedena, avsak 20 az 24 cm v kohoutku odpovídá ideální váze. Hlava. P o m r n malá a plochá a ne pílis kulatá. Celo (= stop) nesmí být pílis výrazné. Hlava nesmí svým tvarem pipomínat jablko. Stedn velké tmavé oci by mly mít ostrazitý a inteligentní výraz. Nesmjí být vypoulené. Zuby mají nzkový skus (strana 59). avsak tolerován je i skus klesový. P o m r n malé usi ve tvaru . . v by mly svou velikostí odpovídat celkové velikosti psa. Peklopené ci svsené usi nejsou povoleny. Stavba tla. Pevná, krátká, avsak ne ctvercová. Rovná linie hbetu je dlezitá práv tak jako dobré úhlení zadních koncetin, které ovlivuje pohyb. Ocas. Kupírovaný, bohat ochlupený a nesený nad linií hbetu. Srst. U yorksírských teriér je nejdlezitjsím znakem plemene. V oblasti trupu by mla být srst stedn dlouhá, u starsích ps se na pehlídkách pozaduje srst dlouhá az na zem. Mla by být hustá, hladká a lesklá, se stejnou strukturou jako hedvábí, nikdy vsak zvlnná. Velmi dlezité je také ohranicené zbarvení srsti - od t e m e n e az po spicku ocasu má být srst ocelov modrá, tzn. na slunci se musí lesknout do modra, a nesmí obsahovat nahndlá n e b o cerné chlupy. Srst na hlav má záivé syté pálení (svtle zlaté, ne vsak cervenozlaté!). Srst s pálením by mla být u koen tmavsí nez na koncích. ,,Kstice" ci ,,sosolka" na hlav je dlouhá, rovnz se sytým pálením. O nco tmavsí je pálení na usních partiích a na cenichu. V zádném pípad se nesmí pálení táhnout dále po síji. Také nesmí obsahovat tmavé n e b o cerné chlupy. Stínové pálení by nemlo sahat nad lokty, ani n a d kolenní klouby. Podle standardu je zvlnná srst závaznou chybou- Taková srst psobí m a t n a je velmi casto nahndlá. Vlnitá srst bývá také nepimen bujná.

Yorksírský teriér pi vycházce, Yorksír miluje dovádní na louce. V bhu mze dosáhnout obdivuhodné rychlosti.

8

Nez si poídíte yorksírského teriéra

Nezbytné pedpoklady Díve nez si pinesete tohoto milého a zivého psa dom, mli byste si uvdomit, ti tímto na sebe berete velkou : odpovdnost. Yorksírský teriér bude po celý svj zivot, tj. 10 az 15 let, zcela závislý -a vasí péci. Aby se u vás zvíe dobe cítilo, musíte o n správn pecovat. ?es není dtská hracka. Vtsinou si dti pejí psa, aby mly kamaráda, s nímz by si mohly hrát. Nez podlehnete zadonní svého dítte, mli byste zvázit, zda je dít dostatecn rozumné na to, aby zacházelo se psem odpovdn a pípadn se mohlo také : zvíe cástecn starat. Práv takový malý pes jako yorksír se snadno mze z kamaráda zmnit v hracku. Dít totiz cítí urcitou nadazenost nad zvíetem. Neobratné dtské ruce mohou navíc tomuto malému tvorovi zpsobit znacnou bolest. Pád, by jen z nepatrné výsky, by dokonce mohl pro zvíe skoncit smrtí nebo pinejmensím zlomenými koncetinami. Yorksírského teriéra nedoporucujeme svovat dítti mladsímu 10 let. Nebo si alespo vyberte ponkud vtsího, robustnjsího yorksíra, který pípadnou nesikovnost dítte snese lépe. Dále pocítejte s tím, ze vase dít bude mít bhem puberty zájem o jiné vci a ze povinnosti spojené s drzením psa - j a k o procházky a péce o srst - pak pipadnou vám. Psa nepoizujte jako vánocní dárek. Neradi pedáváme psy novým majitelm v období Vánoc. Pes by uz ze zásady neml být darován. Na pípravách spojených s píchodem nového psa do rodiny by se mli podílet vsichni její clenové a kazdý z nich by ml za psa cítit jistou odpovdnost. Práv o Vánocích nebo i po nich je vhodnjsí cas k prodiskutování tohoto tématu nez ped Vánoci. Nároky na cas. Pokud si myslíte, ze péce o srst by vás pílis obtzovala, pak byste si nemli poizovat dlouhosrstého psa. Casto je nám líto, kdyz vidíme obzvlást nádherného yorksírského teriéra s rozcuchanou a s plstnatou srstí. Pi správné struktue srsti zabere pitom denní péce o srst asi 10 minut. Procházky a vencení, hra se psem a návstvy u veterináe jsou také casov nárocné. Pokud jste pílis pracovn vytízeni, nemli byste si radji psa poizovat. Pes by ml být neustále ve spolecnosti clovka, a ne trávit dlouhé hodiny o samot. Nepotebuje sice neustálé oslovování a zábavu, chce vás vsak mít nablízku. Budoucí domov yorksírského teriéra. Vzhledem ke své velikosti se dá yorksírský teriér snadno chovat i v mstském byt. Stací mu i malý prostor a pi dostatecné moznosti pohybu se rád zdrzuje v obývacím pokoji. Výhodou je, máte-li v blízkosti bydlist zele, nap. park, kam mzete se svým yorksírem chodit na procházky. Náklady. Pamatujte také na výdaje spojené s chovem psa. · Poizovací cena. Yorksírský teriér, který pochází z dobrého chovu, není levný. V soucasné dob se cena stnte z kontrolovaného chovu, tj. s prkazem pvodu, v Ceské republice pohybuje od 10 000 do 15 000 Kc. Je ovsem také mozno opatit si stn bez prkazu pvodu a to casto i za cenu polovicní. · Výbava zahrnující pedmty kazdodenní péce je také pomrn nákladná.

Navazování kontakt. Tyto dva nebojácné yorksírské teriéry neodradí v jejich zvdavosti ani to, ze k je mnohonásobn vtsí nez oni sami.

11

Nez si poídíte yorksírského teriéra

· Náklady na stravu. Tyto náklady jsou u yorksírského teriéra pomrn nízké a závisejí na druhu výzivy (strana 44). · Poplatky za psa. Výse poplatk je urcována místními úady a lisí se v jednotlivých regionech. · Pojistní. Zdravotní pojistní pro zvíata u nás jest není zavedeno. Doporucujeme uzavít takové pojistní domácnosti, které se vztahuje alespo na skody zpsobené psem. · Ostatní výdaje. Je teba pocítat s pravidelnými výdaji, které jsou spojeny s odcervováním psa a s návstvami u zvrolékae. K tomu jest mohou pibýt pípadné clenské píspvky klubu chovatel yorksírských teriér. Právní otázky týkající se drzení ps Jako majitelé psa musíte dodrzovat nkteré úední smrnice a právní pedpisy. Musíte mít souhlas majitele domu (bytu). Pokud jste nájemníky, potebujete ve vtsin pípad k drzení psa písemný souhlas majitele domu (bytu). Pouze výjimecn mze dojít k tomu, ze souhlas k drzení psa nedostanete (nap. má-li majitel spatnou zkusenost se psem pedchozího nájemníka). Práva zvíat. V zákon na ochranu zvíat jsou stanoveny dlezité povinnosti majitele psa. Krom jiného se pozaduje, aby pes · byl vhodn umístn, · dostával pimenou a odpovídající stravu, · ml dostatek pohybu, · nezstal opustn a ponechán svému osudu. Za nedodrzení zákona na ochranu zvíat mze být majitel psa pokutován nebo 12 dokonce odsouzen k podmínnému trestu. Poplatek za psa. K povinnostem majitele psa patí rovnz placení poplatk. Svého psa, tebaze jde teprve o stn, byste mli do 14 dn po poízení pihlásit na obecním úad. Spolu s potvrzením o zaplacení poplatku obdrzíte psí známku, kterou musí pes nosit, kdykoliv se zdrzuje mimo byt ci zahradu. Známka není zrovna nejkrásnjsí ozdobou na drobném krcku vaseho yorksíra, proto ji mzete nosit s sebou nap. v penzence.

Struktura srsti. Yorksírský teriér vpravo na obrázku má srst odpovídající standardu. Srst u psa vyobrazeného vlevo je zvlnná, a proto pílis bujná. Péce o takovou srst je obtíznjsí.

Udrzování cistoty ulice. Kazdý majitel psa musí pi vencení dbát na to, aby jeho pes neznecisoval chodník. Jinak je teba pocítat s pokutou.

Nez si poídíte yorksírského teriéra

Pojistní ps. Také malý pes mze zpsobit velké skody. Mze se stát, ze zpsobí nehodu pi pebíhání ulice, nebo ponicí na návstv drahý nábytek. Jako majitelé psa za to nesete zodpovdnost. Proto vám radíme, abyste co nejdíve uzaveli vhodnou pojistku. Psa nebo fenu? Mnoho lidí se domnívá, ze feny jsou pítulnjsí nez psi. Psi jsou podle jejich názoru zase cilejsí a odváznjsí. My jsme vsak jako chovatelé zádné podstatné rozdíly, které by souvisely s pohlavím, u svých svenc nepozorovali. Jaký pes bude, nezávisí jen na zjevných charakterových vlastnostech stnte, ale také na tom, jak svého psa vychováváte a jak s ním zacházíte. Feny hárají zpravidla jednou za pl roku strana 59) a v tomto období mze dojít k pokrytí. Bhem sesti dn ovulace, kdy je fena schopna pocetí, ji musíte dobe hlídat, aby nedoslo k nechtnému oplodnní. Krvácení není u takto malého plemene pílis silné a fena se casto udrzuje sama v takové cistot, ze si jejího stavu tém nepovsimnete. Pokud tomu tak není, mzete pro období hárání zakoupit v chovatelských potebách speciální ochranné kalhotky. Léky, sterilizací ci kastrací se dá hárání zamezit. Tato opatení jsou vsak rusi vými zásahy do pirozeného zivotního bhu zvíete. Sterilizace - odstranní vejcovod - je navíc pomrn nebezpecná operace a mze zpsobit trvalé hárání. Pikláníme se spíse ke kastraci, tedy k odstranní vajecník. Po tomto zákroku jiz nedochází u fen k cyklu. Podle naseho názoru není u takto malého plemene

13

problém vzít fenu v tomto kritickém období pi procházkách do náruce, kdykoliv se blízí njaký pes. Pes je vzdy pipraven ke krytí, a proto byste mli dávat pozor na to, zda není v sousedství hárající fena. Mnoho ps je velice nápaditých, pokud jde o to, dostat se k ,,vytouzené fen". Pokud byste nemohli svého psa v tomto období zkrotit, porate se s veterináem. Pílisný pohlavní pud mze být také zmírnn pomocí homeopatických prostedk. Krom toho musíte psovi vnovat více péce, nebo pi znacko vání zvedá nozicku, a tím si znecisuje dlouhé chlupy, které má po stranách. Tato místa byste mli ocistit vlhkým hadíkem, jakmile se vrátíte z procházky. Srst mzete také preventivn natocit (strana 67). Stn nebo dosplého psa? Stn. Obycejn lidem doporucujeme, aby si poídili mladého psa. Vychovat stn je pece krásný úkol. Mzete tak s naptím sledovat, jak se stn vyvíjí a roste. Malý yorksír vyrstá ve vasí rodin, která ho utváí, a tak mezi psem a jednotlivými cleny rodiny vzniká úzká vazba. Dosplý pes. Pokud si vyberete starsího, jiz vychovaného psa, informujte se u chovatel. V chovných stanicích s vtsím poctem ps dochází cas od casu k tomu, ze nkterý ze ps je jiz pro chov pestárlý. Proto nkteí chovatelé obcas penechávají ptileté az sestileté chovné psy soukromým majitelm. Pestoze je tmto psm vnována nálezitá péce, musejí se o pozornost majitele dlit s ostatními psy. Proto je zmna majitele pro takového psa o nco snazsí. Nkdy mzete yorksíra získat od majitele, který je z rzných dvod, nap. kvli

Nez si poídíte yorksírského teriéra

sthování nebo pro nemoc, donucen se svého psa vzdát. Ackoliv jde o velkou zmnu, pomze yorksírskému teriérovi jeho samostatnost, aby si na nové prostedí pomrn rychle zvykl. Mze se také stát, ze po zmn majitele yorksírský teriér na krátký cas zapomene na své dobré vychování, nap. na udrzování cistoty v místnosti. Jest jednoho yorksíra? Pes nutn nepotebuje spolecnost jiného psa. Rodinu, ve které zije, povazuje za svou smecku a pilne zcela k lidem. Pesto rád pijde do styku s jinými psy, a uz pi he nebo ve rvackách. Pokud vám drzení psa neciní problémy, mzete uvazovat o poízení druhého yorksírského teriéra. Musíte ovsem pocítat s dodatecnými náklady, nap. se zvýsenými poplatky za druhého psa, a s vtsími nároky na cas. Vzdy chovejte jen psy nebo feny. Mzete se tak vyhnout problémm, které s sebou pinásí souzití psa a feny. Bhem hárání feny nemze být pirozený instinkt psa zastaven. Toto období je tedy pro nj velmi strastiplné a není píjemné ani pro fenu. Poízení dalsího psa s odstupem casu vyzaduje trplivost. Není to úpln snadné, kdyz pijde do rodiny nový pes. Cím rychleji se nový pes vypoádá s danou situací, o to kratsí bude ,,doba vzdoru" prvního psa - bude vzdorovat tak dlouho, dokud nezjistí, ze mu ten ,,nový" poskytuje rozptýlení a zábavu a ze on sám nebude zanedbáván. Poízení dvou ps soucasn je jednodussí. Ideální je sourozenecký pár (stejného pohlaví) z jednoho vrhu. Nevyskytuje se u nich zádná evnivost, a psi jsou na sebe jiz zvyklí.

14

Yorksír a jiná domácí zvíata Stn vychází dobe se vsemi zvíaty. Starsí pes si vsak musí teprve najít svoje místo mezi ,,starousedlíky", coz se tém nikdy neobejde bez boj. U kazdého druhu zvíat je to jiné. Díve jsme mívali perské kocky, které byly opakovan vystavovány píchodu nových ps, a vzdy jsme byli pekvapeni harmonií vládnoucí v nasí rodin. U mensích zvíat, nap. u andulek, keck a morcat, byste mli dávat vtsí pozor. Vtsina ps se ídí svým instinktem, a proto povazuje tato zvíata za svou koist V tomto pípad dbejte o to, aby byla malá zvíata umístna v dobe zabezpecených klecích a mimo n se pohybovala jenom tehdy, kdyz je vás yorksír v jiné místnosti.

Rady pro koupi psa

Obzvlást u yorksírského teriéra musíte zvázit, kde jej koupíte. Oblíbenost tohoto psa totiz v minulosti vedla k tomu, ze nezodpovdní obchodníci a chovatelé prodávali zvíata bez ohledu na plemenný standard, a tím i na jejich zdraví. Rozpoznat mezi chovateli cerné ovce není pro laika jednoduché. Proto vám chceme poradit, kde si mzete opatit zdravého yorksíra. yorksíra sami vybrat a dostat rady od chovatele. Zvíata jsou ockována a odcervena, obdrzíte rodokmen psa, ockovací prkaz a stravovací plán pro první období. Pokud odpovídáte na inzerát uveejnný chovatelem v novinách, informujte se jiz pi prvním kontaktu na · vk psa, · jeho zdravotní stav a na dosavadní péci, · to, zda je vrh pod dohledem dozorce chovu, · to, jaké doklady k danému psovi patí (strana 17). Obchody se zvíaty. Existují specializované obchody pro chovatele, které vám sdlí adresy FCI chovatel. (Tito chovatelé chovají psy podle písných chovatelských kritérií, a smjí tedy své psy pímo nebo nepímo dodávat na trh.)

Kde si radji yorksírského teriéra nekupujte

Usi. Plemenný standard pozaduje vztycené usi (vlevo). Peklopené usi a mohutn psobící hlava (vpravo) jsou nezádoucí.

Kde si mzete yorksírského teriéra koupit Chovatelé. Nejlépe udláte, kdyz se obrátíte na kluby zamené na jednotlivá plemena. Ty vtsinou zprostedkovávají koupi stat (adresy jsou uvedeny na str. 72). Registrovaní chovatelé podléhají neustálé kontrole píslusného klubu a jeho vrcholné organizaci. Stata dostanou tetování a registraci v plemenné knize. Máte tu výhodu, ze si mzete svého

Za inzeráty v novinách, ve kterých bývají nabízeni psi mnoha rozlicných plemen, stojí vtsinou pochybné chovné ústavy v tuzemsku nebo zahranicí, které chtjí uspokojit poptávku prostednictvím masového chovu. Tyto ,,továrny na psy" produkují bez ohledu na tlesný stav chovných fen neustále nová mláata. Kupující tak investuje spoustu penz do zvíete, které se bude vyvíjet jinak, nez ocekával, a takové zvíe má casto nadji jen na krátký zivot. Zvíata z tchto chov jsou náchylná k nemocím a bývají dusevn labilní. Obchody, které nabízejí psy ve spinavých boxech nebo dokonce ve výkladní skíni, nejsou vhodným místem pro poízení psa,

15

Rady pro koupi psa

a mli byste se jim proto vyhnout. Lidé si totiz casto koupí psa zcela spontánn jen ze soucitu. Tímto je sice jedno zvíe zachránno ped zivoením, ale místo nj bude muset trpt zvíe dalsí. Prázdné místo po psovi, kterého jste si koupili, bude znovu rychle zaplnno. Zásilkový obchod rozhodn odmítáme. Psi pocházejí tém vzdy z výse jmenovaných masových chov. I kdyby mlo jít o nabídku od uznávaného chovatele, v zájmu zvíete odmítnte. Pes utrpí pi pepravování postou sok a je pak dusevn málo odolný, a krom toho chovatel, který tuto formu prodeje praktikuje, jedná nezodpovdn. Pozor na oznacení velikosti ..mini"! U yorksírského teriéra tato velikost neexistuje. Pokud vám nkdo bude nabízet zvíe s tímto oznacením, nevte mu. Mnozí obchodníci a chovatelé pouzívají tento pojem jen proto, aby jim pomohl v prodeji. Takový pes pochází ve vtsin pípad z chov, které pouzívají stále mensí a mensí psy, címz zpsobují velké skody. Také argument, ze yorksír s krátkýma nohama potebuje mén pohybu, je nesmysl. Vk kupovaného psa Ve vku devíti az dvanácti týdn nastává pro stn nová zivotní fáze. Zacíná se více zajímat o své okolí a nepotebuje jiz neustálý kontakt s matkou. V této dob je jiz dostatecn staré na to, aby mohlo zmnit majitele. My stata pedáváme teprve ve dvanáctém týdnu jejich zivota, protoze chceme zjistit, jak snásejí základní ockování (strany 17 a 48). Krom toho jiz také mzeme odhadnout povahu stat 16

a o to lépe pak mzeme kupujícímu 11 poradit. Pro pozdjsího vystavovatele a chovatele je dlezité, aby vdl, jak se yorksír vybarví. Také toto se dá potom lépe" posoudit. Yorksírstí teriéi picházejí na svt cerní (s pálením v obliceji a na nohou a barva jejich srsti se pomalu mní. Zbarvení lze snáze rozpoznat teprve od dvanáctého týdne. Na co byste si mli pi poizování yorksírského teriéra dávat pozor Jako zacátecník v drzení psa se musíte spolehnout na to, co vám ekne chovatel. Existuje mnoho vcí, které mzete správn odhadnout az na základ dlouholetých zkuseností. Pokud si nejste jisti, pozádejte nkoho, kdo toto plemeno zná, aby s vámi sel psa vybrat. · Na koupi psa si udlejte dostatek casu a v klidu se u chovatel porozhlédnte. S dobrým chovatelem bydlí psi v dom. Pesvdcte se. ze jsou zvíata drzena v cistot a ze je o n dobe pecováno. To je totiz základní podmínka jejich zdraví. Mnozí chovatelé ovsem nedovolí kupujícímu z hygienických dvod vstoupí: do místností urcených k chovu. To musíte akceptovat. Známkou toho, ze se o psa dobe nepecuje, je matná srst, spinavé usi a slepené oci. Slabé slzení ocí, zpsobené pevislými chlupy, je vsak normální. · Je-li stn cilé, znamená to, ze je zdravé,. Nedivte se vsak, pokud k vám stn okamzit radostn nepibhne. Mnohá zvíata potebují delsí dobu na rozkoukání a k cizím lidem se piblizují váhav. Nap. nasi nejmladsí psi nejsou na cizí lidi zvyklí. Pravideln si je bereme sice nahoru do bytu, cizí lidi vsak do ,,dtského pokoje"

Rady pro koupi psa

nepoustíme. Smjí si s nimi hrát pouze starsí dti ze sousedství, které se chovají dobe ke psm. · Nechte si ukázat matku stat · otec vtsinou nebývá ve vlastnictví u) chovatele). · Dbejte o to, aby ml pes hedvábnou srst, cisté záící oci, rovný hbet a rovné koncetiny. To vse svdcí o jeho dobrém zdraví. · Zkontrolujte psovi skus a podívejte se, zda má kompletní adu zub. Toto je obzvlást dlezité, pokud budete chtít jednou sami mít chov. Seriózní chovatel vám pi spatném skusu (str. 59) poskytne slevu, · Nadmuté bicho poukazuje na pítomnost cerv. Znamená to, ze chovatel neprovedl svdomit odcervení, o · U ps by mla být ob varlata zeteln rozpoznatelná. Nechte si je ukázat od chovatele, jako laici byste se o to nemli sami pokouset. Ockovací prkaz, odcervení a stravovací plán V sedmém az dvanáctém týdnu zivota se provádí základní ockování stnte. Stata jsou ockována proti nebezpecným infekcním chorobám - psince, infekcnímu zántu jater, leptospiróze a parvoviróze (strana 48). Provedené ockování se zaznamenává do mezinárodního ockovacího prkazu, který obdrzíte pi koupi psa. Vsechna dalsí ockování, která vás yorksír bhem zivota podstoupí, budou do tohoto prkazu zapsána. Ockovací prkaz musí být kompletn vyplnn, musí obsahovat vase jméno a adresu a rovnz jméno chovatele. Jinak by totiz mohly nastat komplikace na hranicích, kdyz pojedete s yorksírem do zahranicí. Ped odbrem stnte se také informujte, zda 17 bylo provedeno odcervení. Je to dlezité opatení. Vtsina chovatel poskytne kupujícímu stravovací plán pro stn, aby stnti usnadnili pechod na jinou stravu. Náhlá zmna v mnozství a druhu potravy casto vede k zaludecním a stevním poruchám. Rodokmen Ke kazdému cistokrevnému psovi, který je chován ve spolku, patí rodokmen, jenz obsahuje následující údaje: · jméno a pohlaví psa, · jméno chovatele, · císlo v plemenné knize, · vytetované císlo (strana 64), · den vrhu, pocet stat ze stejného vrhu. · pedky - vtsinou az do tetí gene race - a jejich ocenní. Rodokmen je listina právního charakteru, která je vlastnictvím spolku, do nhoz pes patí. Po úmrtí psa musí být rodokmen vrácen spolku. Pi zakládání chovné stanice má její zakladatel z právního hlediska nárok nechat si vytisknout doklady o pvodu psa. Do nich mze zapsat bezpocet honosných sampionských titul, kterých vsak pes nikdy nedosáhl. Abyste mli jistotu, ze tyto zápisy odpovídají skutecnosti, musíte dávat pozor na oznacení FCI (Fédération Cynologique International). Toto celosv tov uznávané oznacení je velmi dlezité, pokud chcete svého psa pouzít pro chov nebo k vystavovaní. I kdyz nemáte tento úmysl, mli byste pikládat rodokmenu paticnou váhu. Koupíte-li si cistokrevného psa s rodokmenem uznaným FCI, pispjete k tomu, ze bude ucinna pítrz bezbehému a nekontrolovatelnému masovému chovu - a podpoíte tak ochranu zvíat.

Rady pro koupi psa

Kupní smlouva Trvejte na kupní smlouv, je to právní jistní jak pro vás jako kupujícího, tak i pro chovatele. Koup psa je obcanskoprávní zálezitost. Z právního hlediska je v pípad spor a pi pozadování náhrady pes stále jest povazován za ,,vc". Kupní smlouvu mze od vás vyzadovat nap. soud, kdyz budete muset prokázat cenu svého psa, který byl zrann nebo usmrcen cizím zavinním. Jednotlivé chovatelské spolky mají své formuláe, ale práv tak je pípustná i vlastnorucn sepsaná kupní smlouva. Krom vnjsích znak psa se ve smlouv uvádí také jeho cena. Kupní cena. Jak uz jsme se zmínili, stojí yorksírský teriér zakoupený u solidního chovatele 10 000 az 15 000 Kc. Není to zrovna málo, ale vte nám, seriózní chovatelé na chovu ps nevydlají. Fena yorksírského teriéra pivede na svt v jednom vrhu velmi casto jen jedno nebo dv stata. Poizovací cena chovné feny je mnohem vyssí nez poizovací cena bzného stnte a starat se o chov je velmi financn a casov nárocné. Upozornní. Nepokousejte se smlouvat. Tm kupcm, kteí se pokousejí koupit za nizsí cenu, my chovatelé nedvujeme. Kdo pokládá psa za zbozí, a proto smlouvá na cen, ten podle naseho názoru nemá dobrou pedstavu o drzení zvíat. Základní výbava pro psa Psí pelísek. Nejradji kupte plysovou kuka (fotografie, strana 28). Mzete ji kdykoli vyprat v automatické pracce. Jako podlozka zcela postací rucník. Nevhodné jsou tradicní pletené proutné kosíky z vrbového proutí. Nedají se tak 18 snadno udrzovat v cistot a psi je rádi okusují. Za trcící a rozpletené proutky se pak psi zachycují srstí. Obojek a vodítko. Nejvhodnjsí je speciální vodítko pro yorksíry nebo vodítko na výstavy (kresba, strana 24). Spletená, jeden metr dlouhá nylonová sra je vodítkem a zárove i obojkem. Toto vodítko s obojkem se dá rychle nasadit a sejmout Kovový krouzek brání tomu, aby se vodítko nezauzlovalo a aby se pes na vodítku mohl voln pohybovat. Existuje také o nco silnjsí vodítko ze stejného materiálu. Obojek je pak zvlás. Tato vodítka jsou k dostání v chovatelských potebách, u chovatele nebo na psích výstavách. Praktická jsou prodluzovací vodítka, která psm poskytují volnost pohybu piblizn v rozmezí cty metr.

Pepravní box. Toto je vhodné zaízení pro yorksírského teriéra, kdyz se s ním chcete vydat na cestu. Pokud tuto pepravku pokryjete sametem, poslouzí vám na chovatelských pehlídkách jako podstavec pod psa.

Budete-li kupovat kozený obojek, dbejte na to, aby nebyl pílis tzký nebo tvrdý. Obojek by ml být uvnit hladký, plstné vylození pílis drhne o srst.

Rady pro koupi psa

Nevhodné jsou popruhy pro kocky, které sou pro psa nepohodlné a jemná srst yorksírských teriér jimi trpí. Misky na vodu a na zrádlo. Pokud nechcete, aby vás pes bhem zraní hlucn posunoval misky i s jejich obsahem po celé kuchyni, poite mu misky v protiskluzné úprav. Hlinné nádoby s glazurou, kovové misky i silnostnné sklenné misky se dají snadno opatit na spodní stran gumou. Misky s gumou na spodní stran jsou k dostání také v chovatelských potebách. Nevhodné jsou lehké plastové misky, které ráda okusují pedevsím stata. Hracky. Nejvhodnjsí jsou celogumové nebo latexové mícky ci krouzky, které mze pes vzít pohodln do tlamy. Nesmjí vsak být pílis malé, aby je pes nespolkl. Dobrá je také hracka z buvolí kze, na níz mze stn posilovat zvýkací svaly. Také vyazená, zauzlovaná ponozka mze poskytnout yorksírovi mnoho zábavy. Nevhodné jsou hracky z tenkého plastu nebo ze snadno stpících se materiál. Mnohé z nabízených pískacích hracek jsou velmi nebezpecné, nebo pes mze spolknout jak obal z plastu, tak i umlohmotnou písalku. Pomcky pro péci o psa. Základními pomckami jsou heben, sttinový kartác, jemné drátné kartáce, norkový olej ve spreji, speciální sampon pro yorksírské teriéry (vzhledem ke zvlástní struktue srsti nejsou bzné psí sampony vhodné). Dále potebujete oplachovací prostedek, sponku na srst a malé gumicky. Mnohé výrobky jsou vyrábny speciáln pro toto plemeno. Nejsou vsak vsude k dostání. V takovém pípad vám, jako stálým zákazníkm, prodavaci v chovatelských potebách jist ochotn poradí, kde pomcky dostat, nebo vám 19 pozadované zbozí objednají. Nemzete-li pesto nco sehnat, zeptejte se chovatele, nebo se podívejte do inzerát zásilkových sluzeb v odborných casopisech. Pepravní box (kresba, strana 18). Pokud budete se psem casto cestovat, nebo se budete chtít úcastnit výstav (strana 65), vyplatí se vám poídit si vlastní pepravku. Pehodíte-li pes box sametovou látku, stane se z nj ,,výstavní trn", na kterém mzete na výstavách svého yorksíra pedvádt (kresba, strana 65). Také pi výletech nebo kratsích pochzkách, nap. na cest k veterinái, se nám pepravní boxy velmi osvdcily. Existují pepravky z plastu nebo z laminátu. Pepravní boxy z plastu jsou levnjsí, mají vsak tu nevýhodu, ze je v nich v lét velké teplo. Jelikoz se pepravní box poizuje jen jednou, radíme vám zakoupit box v laminátovém provedení. Strava na první dny. Jest ped píchodem nového clena vasí rodiny si pro nj vytvote malou zásobu zrádla. Postací nkolik malých psích konzerv a vlocky jako pídavek k masité strav (strana 45). Vtsina chovatel dává svým zákazníkm pro stata trochu zrádla s sebou, aby zmna stravy probhla pokud mozno bez problém (strana 22). Kdyz dáte stnti k dispozici jest misku s cerstvou vodou (z vodovodu), pak jiz máte pro zacátek vsechno dobe pipraveno.

Výchova a bzný den s yorksírem

Stn si zvyká na nový domov Na dobu, kdy si u vás bude vás pes zvykat, si udlejte dost casu. Stn si vyzvednte u chovatele nejradji v pátek, pak budete mít ped sebou celý víkend. Mozná byste si jej mli jest prodlouzit o dva az ti dny dovolené. Bude zapotebí, aby se psovi jeho nová rodina stala oporou. Stn totiz prozívá období velkých zmn a zmatk. Bylo odtrzeno od smecky, na kterou si uz zvyklo (patila k ní i rodina chovatele), a nyní musí získávat své vlastní zkusenosti. V této fázi je nepetzujte a dopejte mu cas, aby se mohlo se svým novým domovem seznámit. Návstvy pátel odlozte na pozdjsí dobu. Hluk, shon a neklid by zvíe rusily. Nechte stn, aby se zorientovalo a poznalo lépe svou novou rodinu. Upozornní. Jest ped píchodem nového clena rodiny se snazte uvdomit si, jaká nebezpecí by pípadn mohla na stn v dom a na zahrad cíhat (Seznam nebezpecí, strana 31), a pipravte pro psa odpovídající prostedí. Jak správn zvedat psa Pokud dosud nemáte zádné zkusenosti se psy, nechte si hned zpocátku od chovatele ukázat, jak máte psa správn nosit. Jednu ruku vsute psovi pod hrudní kos a druhou rukou mu podepete zadní cást tla. Pak teprve psa zvednte. Takto si jej mzete posadit na ruku. Ob pední nohy stnte pidrzujte rukou pohromad (kresba, pravý sloupec). Nesprávné je: · drzet stn tak, ze mu nohy uhýbají do strany (nemá jest dostatecn pevné klouby), 20 · zvedat nebo tahat stn za pední nohy, · pi zvedání uchopit psa za kzi na síji

Správné nosení. Pro yorksírského teriéra je pohodlné místo na pedloktí. Pední nohy je teba podepít rukou a drzet je u sebe tak, aby se nevychýlily do strany.

Cesta do nového domova Snazte se stnti co nejvíce zpíjemnit pechod z jednoho domova do druhého. Pojedete-li autem, jete radji ve dvou Spolujezdec tak mze mít stn na klín a uklidovat je. Vezmte s sebou papírové kapesníky a rucník. Mze se totiz stát, ze je stn natolik rozrusené. ze se pozvrací. Protoze jsou psi velmi citliví na prvan, musí zstat okna bhem jízdy zavená. Pokud jedete sami nebo veejným dopravním prostedkem. mli byste pouzít pepravní box, který se dá uzavít.

Výchova a bzný den s yorksírem

Postací i cestovní taska, která by vsak mla zstat otevená. Pak ovsem dávejte pozor, aby vám z ní stn nevylezlo. Upozornní. Pokud budete mít svého yorksíra bhem jízdy na klín, pevn ho drzte. Mohl by pi náhlém zabrzdní snadno spadnout. V kazdém pípad byste ho mli v aut umístit na zadní sedadlo. První dny ?o píjezdu dom pobíhá stn podle temperamentu a nálady zvdav, : patrn nebo vzrusen po byt a vsechno ocichává. Tímto zpsobem se seznamuje s novým prostedím. Neruste je pitom, jen pozorujte, zda necichá na nkterých místech víc a nepisedne si, coz by mohlo znamenat, ze má v úmyslu vykonat svoji potebu. Zpocátku je nechte, aby ,,to" udlalo na starých rovinách - je na to tak nejspíse zvyklé ad chovatele. Netrestejte je, mohlo by je to zastrasit. Bute trpliví, i kdyz udlá louzicku na koberci. Jak naucit stn, aby bylo cistotné, se dozvíte na stranách 23 a 24. Jméno. Pro psa byste si mli vymyslet vhodné krátké a výstizné jméno. Mzete také pevzít jméno, které je uvedeno v rodokmenu psa - avsak ve zkrácené podob. Tato jména bývají pomrn dlouhá, nebo jakozto projev vdku pidávají chovatelé ke jménu také jméno vztahující se k pvodu stnte. Nap. v nmeckém jménu ,,Anja vom reuen Freund" neznamená slovícko .vom", ze Anja je ze starého slechtického rodu, ale odkazuje pouze na jméno chovatelské stanice, z níz pochází. Mnoho chovatel yorksír dává svým psm anglická jména jako

21

vzpomínku na pvod plemene (nap. ,,Bloomsbury Joy-Mover"). Budete-li volat stn ke krmení, k vencení ci k hraní, volejte na n jiz od prvních dn jménem. Tak si rychle zvykne na své jméno, protoze ho bude mít spojené s píjemnými událostmi. Stálé místo. Od zacátku potebuje vás pes v byt místo, které je urceno jen pro nj. Vtsinou je to zárove také místo na spaní. Jelikoz je yorksírský teriér od pírody zvdavý, necítil by se dobe v odlehlém kout. Postavte mu jeho kuka na takové místo, ze kterého mze vsechno pozorovat, avsak tak, abyste o ni neustále nezakopávali. Nestavte ji na chladnou podlahu a do prvanu. Ani místo pímo u topení není vhodné, protoze se tam srst vysusuje. Pro nocní spánek je pro psa ideální pokojová teplota asi 18 °C. Stn si vsak casto najde jest dalsí oblíbené místo, vtsinou takové, které mu skýtá zábavu, nap. pohovku v obývacím pokoji. Vás pes bude sastný, pokud mu na ní vymezíte trochu místa. Na pohovku mu polozte deku, nebo je dlezité, aby pes znovu poznal svj vlastní pach. Ped nedávnem nám telefonovala jedna majitelka psa a stzovala si, ze její pes je neklidný. Po dlouhém spolecném uvazování jsme pisli na to, ze majitelka pílis casto mnila povlaky na sedací souprav a její pes tam pak nenacházel svj pach. Psí deník: Poite si knihu, do které budete zapisovat vsechna dlezitá data: termíny ockování, odcervovací kúry, prbh nemocí a léky podávané psovi. Knihu mzete také doplnit fotografiemi, a zdokumentovat si tak vývoj psa. O tuto cást knihy s oblibou pecují dti.

Výchova a bzný den s yorksírem

První noci Pedevsím v noci si stn uvdomí, ze bylo odtrzeno od matky a od sourozenc. Není jiz rozptýleno cetnými novými dojmy a cítí se osamlé. Nkteí psi si lehnou spokojen a vycerpan na své místo a spí klidn az do rána. Vtsina stat vsak naíkáním a vytím dává najevo, ze se jim stýská po domov a nechtjí být sama. To byste mli chápat a umístit pelísek na první noci do své loznice. Neznamená to vsak, ze si stn musíte vzít do postele. Zcela postací, kdyz pelísek postavíte vedle postele. Tak mzete stn sledovat a rukou, kterou mzete nechat viset dol, mu dávat najevo, ze jste na blízku. Starý svetr nebo ohívací láhev jsou ideálními doplky, které nahrazují malému yorksírskému teriérovi chybjící mateské teplo. Pokud na n budete navíc jest obcas mluvit uklidujícím hlasem, brzy si zvykne, a vy pak mzete postavit jeho pelísek na urcené místo. Pi vsech pokusech, jak stn utisit, si je nikdy neberte s sebou do postele, pokud to sami nechcete. Mze se totiz stát, ze na to pes nikdy nezapomene a bude si pak toto píjemné místecko vynucovat zadonivým naíkáním a kucením. Zmna stravy Bývá zcela bzné, ze krátce poté, co pes zmní majitele, málo zere. nebo nechce zrát vbec. Je natolik zamstnán novými dojmy, ze pro nj jídlo nemá zádný význam. Jeho organismus se v tchto dnech musí vyrovnávat se spoustou vcí. jako je vzrusení nebo celková zmna zivota. A k tomu pibude jest i jiná strava a jiná voda. Následkem tchto zmn dostane stn casto prjem, nkdy i zvrací. 22 V takovýchto pípadech doporucujeme osvdcené domácí prostedky. Stnti pipravte mírn osolený vaený brambor a smíchejte jej s trochou libového peceného nebo vaeného mletého hovzího masa. Nebo nasate rýzovou dietu, ci podávejte polévku z ovesných vlocek (strana 51). Nenute vsak stn, aby zralo. Pouze pozorujte, zda je cilé, zivé a veselé. Má-li jasné oci, hraje-li si rozpustile jako jindy, pak jist rozladní brzy pejde. V takovém pípad není dvod se znepokojovat. Jeví-li vsak pes dalsí známky nemoci (strana 48), mli byste se poradit se zvrolékaem. Výchova stnte Výchov malého psa se casto nepikládá velký význam. Vtsina lidí si neuvdomuje, ze i malého psa je nutné vychovávat. Domnívají se totiz, ze od takové ,,musí váhy" nemohou cekat nic zlého. Kdo z vás vsak zazil, jak si yorksírský teriér hrál na tyrana rodiny, ten se poucil. Kazdý pes, bez ohledu na velikost, zkousí vyuzít slabin svého pána, aby z toho získal pro sebe výhody, a uz je to spaní na polstái nebo loudní jídla u stolu. Starsího psa je velmi tzké odnaucit tmto nepíjemným zlozvykm. Zacnte proto s rozumnou a dslednou výchovou jiz u stnte. Pouze výchovou lze docílit harmonického souzití s yorksírským teriérem. To, co se vás yorksír naucí a zazije bhem prvních sesti msíc, utváí jeho povahu a je podkladem pro veskerý jeho dalsí vývoj. Známý zoolog a kynolog Eberhard Trumler v jedné ze svých knih píse:

Výchova a bzný den s yorksírem

-Kazdá výchova stojí na vlastnostech vychovatele a s nimi také padá. Neukáznnost, nedslednost, nejistota, sobectví nebo panovacnost jsou jen nkteré z lidských vlastností, které mohou ze stnte ucinit neurotického psa." Bute si tedy vdomi, ze jste pro psa vzorem, a podle toho se od zacátku chovejte. Trplivost, laskavé porozumní, ale také dslednost, jsou základními pedpoklady pro rozumnou výchovu psa. Vdce smecky. V pírod pebírá výchovu stat samec (otec), tedy vdce clenové rodiny psobí nepímo na proces výchovy. Mli by ve vztahu k psovi vystupovat stejn jako vdce smecky. Pokud se na výchov stnte podílí více osob, mze dojít k poruchám chování. Proto je nap. dlezité, aby vsechny osoby zúcastnné na výchov psa pouzívaly stejné povely. Základní pravidla výchovy · Snazte se vychovávat svého yorksíra pi he. V takových situacích se ucí snáze. · Pokud chcete psa potrestat ci napomenout, udlejte to bezprostedn po ,,cinu". Pes si totiz dokáze dát do souvislosti jen pímo po sob následující události, pozdjsímu potrestání uz neporozumí. · Jestlize psa chválíte, pouzijte k tomu jiného hlasového tónu, nez kdyz ho káráte. · Chvalte psa casto slovy nebo gesty, nap. pohlazením nebo podrbáním. Za odmnu mze pes dostat také psí suchary, které koupíte v potebách pro chovatele ve speciální velikosti pro malé psy. · Psa nebijte (lehké plácnutí vsak neskodí). · Pokud nechce pes vbec poslouchat, nkdy pomze, kdyz slozenými novinami plácnete do stolu (nikdy jimi psa nebijte!). Nácvik udrzování cistoty Vasím prvním úkolem je zjistit zpsob, jakým stn ohlasuje svoji potebu. Vtsinou se stata ped vykonáním poteby · tocí dokolecka, nebo · si pisednou, ci · se chovají, jako by nco hledala, neklidn pobíhají a ocichávají okolí. 23

Zvlnný hbet neboli ..kapí záda". Tato vada drzení tla mze vzniknout z nedostatku pohybu. Také malý pes se potebuje do sytosti vybhat.

smecky. Pouzívá k tomu vyvázený výchovný program, který je mu dán od pírody. Pes domácí povazuje rodinu, ve které zije, za svoji smecku, a proto i tato ..smecka" musí mít svého ,,vdce". Jako rodina byste se mli dohodnout na jedné osob, která tuto úlohu zodpovdn pijme. Je samozejmé, ze také ostatní

Výchova a bzný den s yorksírem

Jakmile zjistíte, ze stn nco takového dlá, vyneste je na zahradu nebo na ulici, kde není provoz, a pochvalte je, hned jak vykoná svoji potebu. Hledejte hned vhodné místo, které pes znovu najde podle svého pachu. Na ulici není tak snadné najít vhodné místo, kde by pes mohl vykonávat svoji potebu. Zvykejte ho, aby svou potebu konal poblíz kanálu. (Udrzování cistoty na ulici, strana 12.) Pokud je majitel psa nemocný nebo nemze chodit, mze psa v krajním pípad naucit, aby vykonával potebu na balkón nebo v koupeln. Tam mu vyhradí místo, které pak vylozí novinovým papírem. U psa je teba pamatovat na to, ze pi mocení zvedá nozicku, a tak znecisuje pedevsím ze. Jen málokdy se pouzívá pro malé psy, tzv. kocicí záchod. Pi pouzívání takového záchodu by pes dlal velký nepoádek, protoze by rozhrabal stehvo. Zásadn by ml pes vykonat svoji potebu bhem kazdodenní procházky. Chote s ním ven hned ráno po probuzení a po kazdém jídle, aby se pes mohl pravideln vyprázdnit. Takto mzete do vykonávání tchto poteb vnést urcitý ád. Upozornní. Tomu, ze stn udlá zpocátku doma louzicku ci hromádku, se jen stzí lze vyhnout. Trest má smysl jen v tom pípad, pistihnete-li stn pi cinu. V takovém pípad je vyneste ped dvee a potrestejte je tím. ze eknete rozhodné ,,fuj". Pokud byste je potrestali az pozdji, nepochopilo by. zac je trestáno. Vycistit koberec se vám nejlépe podaí octovou vodou nebo neutrálním mýdlem. Pozor, pílis mnoho octa by mohlo poskodit barvy na koberci. Vyzkousejte 24 psobení roztoku na koberci na takovém míst, kde by tolik nevadilo, kdyby pípadn doslo k poskození barev. Tak zjistíte, v jakém pomru máte ocet edit. Ocet a mýdlo mají výrazný pach, který pekryje pach psí. Chcete-li vycistit celý koberec, vyperte jej. Necistte jej chemicky. Kombinace chemických cisticích prostedk s mocí zanechává nepíjemný pach. Nase doporucení. Na dobu, kdy si pes zvyká v novém prostedí, si poite rzné malé koberecky a polozte je na místa, která si ,,oblíbil". Bhouny jsou levné a dají se snadno vyprat. Radji je vsak jest podlozte plastovou fólií nebo úklidovým papírem, aby koberecky nezapustily barvu do podlozky. Pokud vlastníte drahé koberce, pak byste na n tyto koberecky mli rozhodn polozit.

Nasazování vodítka. Speciální vodítko s obojkem pro yorksíry se dá libovoln nastavit co do velikosti. Vodít ko mzete pohodln nasadit psovi pes hlavu a stáhnout kovovým krouzkem na potebnou velikost. Pi utazení musí zstat u obojku jest místo asi na dva prsty.

Výchova a bzný den s yorksírem

m Navyknutí na obojek a vodítko S vodítkem a s obojkem mzete yorksíra obezznamovat pi he na zahrad nebo v byt. Nechte ho, a si ob vci ocichá. V prvních dnech, kdy si zvyká na rzné vci, nu obcas nasate speciální vodítko pro yorksíry nebo lehký obojek. Utáhnte obojek tak, aby v nm po utazení zstalo místo jest asi na dva prsty. Zpocátku se bude stn snazit obojek z krku stáhnout, aby se zbavilo tohoto nezvyklého pouta. Pesto si vsak na nj rychle zvykne. Nez si vyjdete s yorksírem na vodítku ven, zacvicujte chzi s vodítkem v byt nebo na zahrad. Nejcastjsí reakce na toto omezo vání svobody je taková, ze se stn zlobí a klade odpor. Stata se vzpírají proti vo zítku, zkousejí vzdorovat, nebo si na n prost sednou. Pak nemá cenu stn táhnout a vyvolávat v nm nepíjemné pocity. Las kav na n mluvte a pochvalte je teba i jen za nkolik krok, které udlalo tak, jak se od nj ocekávalo, tj. s vodítkem. Brzy se chze na vodítku stane pro stn samozej mostí. Zvykejte je proto na rusné ulice, aby poznalo, ze po ulici jezdí dopravní prosted ky, a aby potkalo také jiné lidi a poznalo jiné psy. Zanedlouho si bude spojovat vodít ko s procházkou a s dobrodruzstvím, a bude se uz tsit, az mu vodítko nasadíte. Upozornní. Po kazdé procházce odepnte yorksírovi obojek. Nosením obojku se totiz psovi nicí srst na krku a na síji. Krom toho pedstavuje nosení obojku doma jisté nebez pecí. Uz jsme slyseli, ze jeden zvdavý york sír vlezl za lednicku, obojek se mu zachytil za mízku na zadní stran lednicky a on tam zstal za obojek viset. Musel pak cekat celé hodiny, nez ho jeho paní vysvobodila. Povel ,,ke mn" Kdyz necháte yorksíra bhat bez vodítka na míst, kde nejezdí auta, naucte ho reagovat 25 na povel ,,ke mn". S povelem ,,ke mn" musí být vzdy spojeno nco píjemného. Bude-li mít vás yorksír s tímto povelem spo jeny protichdné zkusenosti, budete se s dalsím výcvikem namáhat zbytecn. Kdyz zavoláte na psa ,,ke mn" a pak ho potrestá te, pes znejistí a nebude vás poslouchat. Kdyz bude zádoucím zpsobem reagovat na vase zavolání, výrazn ho pochvalte a odmte ho pamlskem. Bute neústupní, kdyz na vás povel pes nezareaguje z toho dvodu, ze je práv zaujat ncím jiným. Musí se totiz naucit správn reagovat, kdy koli na nj zavoláte jeho jménem a vyslovíte povel ,.ke mn". Jako ,,vdce smecky" si musíte vynutit poslusnost. Jen tak mze být vás pes chránn ped nebezpecnými situa cemi, nap. ped poulicním provozem. Povel ,,fuj" Pi povelu ,,fuj" musí být psovi jasné, ze existují vci, které jsou pro nj tabu. Nap. okusování nábytku nebo bot a jiné zlozvyky. Pi výchov psa k tomu, aby si uvdomil, co smí a co nesmí, pomze, kdyz má jeho nepaticné chování zcela vázný dsledek. Po kazdé nezádoucí rozpustilosti musí následovat písn vyslovené ,,fuj", kte rým je teba psa napomenout ihned poté, co jeho nepaticné chování zpozorujete. Povel ,,sedni" Chcete-li naucit psa povelu ,,sedni", nasate mu radji vodítko. Pomocí vodítka psovi zlehka zvednte hlavu, volnou rukou mu stlacte zadecek smrem dol a soucasn ze teln vyslovte povel ,,sedni". Kdyz pes zstane sedt, pohlate ho. Tuto pochvalu mzete jest zesílit, kdyz k tomu dodáte s nálezitou intonací ,,hodný" nebo ,,hodná". Neprovádjte vsak tento nácvik poslusnosti hned zpocátku pílis dlouho. Psa by to brzy pestalo bavit.

Výchova a bzný den s yorksírem

Povel ,,místo" Zvládnutím tohoto povelu se má dosáhnout toho, aby pes zstal na svém míst, kdyz se vzdálíte. Nácvik probíhá podobn jako u povelu ,,sedni". Vyslovte povel a pitom stlacujte psovi síji a zadecek k zemi tak, aby si lehl. Pokud bude chtít zase hned vstát, zopakujte povel ,,místo" a tlakem na záda zabrate psovi v pohybu. Toto tzké cvicení provádjte nkolikrát denn, pokazdé povel jednou az dvakrát zopakujte a nesetete chválou. Jestlize yorksír pochopil, co tento povel znamená, zstane lezet do té doby, nez ho z dané polohy osvobodíte povelem ,,ke mn". Pi nácviku povelu ,,místo" se kazdý den vzdalujte od psa o kousek dál a pokracujte do té doby, nez se vám podaí psa udrzet na pvodním míst i tehdy, kdyz uz vás nevidí. Nezapomínejte psa paticn chválit a odmovat ho psími suchary. Sám doma Yorksír mze zstat denn sám dv az ti hodiny. Musíte ho na to proto co nejdíve zacít zvykat. Nechte ho na chvilku samotného v byt a zvencí poslouchejte, jak na to reaguje. Jestlize kucí, vyje, stká nebo skrábe na dvee, vrate se po chvíli k nmu, uklidnte ho a nabádejte ho, aby byl potichu. Zkousejte to takto kazdý den. Snazte se zstat venku pokazdé vzdy o nco déle. Pes si tak rychle zvykne na to, ze jste na krátkou dobu pryc. Nez se rozhodnete odejít na nákup do blízkého okolí, eknte o tom sousedm. Práv oni vás mohou nejlépe informovat o tom, zda byl pes v klidu. Jestlize vsak v klidu nebyl, musíte jest pokracovat ve cvicení, az do té doby, nez k vám vás yorksír získá dostatecnou dvru. Musí vám vit, ze se k nmu zase vrátíte. 26

Zlozvyky

Loudní u stolu Yorksír se dovede dívat takovým zpsobem, ze z toho clovk jihne. Pedevsím se to stává u stolu pi loudní potravy. Podlehnete-li tomuto pohledu a dáte mu nco ze svého talíe, docílíte brzy toho, ze vás vás yorksír bude pi jídle svým hlasitým kucením pravideln rusit. Nehled na to. ze koenná jídla jsou pro zvíe nezdravá. Nejlépe udláte, kdyz v dob stolování vykázete yorksíra na jeho místo. Takto vychovaný pes se pak bude chovat ukáznn i v restauraci. Okusování nábytku Pedevsím v dob, kdy se psovi mní zuby (v pátém az sestém msíci zivota), hledá nco, co by mohl okusovat, a pustí se teba i do vaseho nábytku. Kdykoli ho pi takoví cinnosti pistihnete, trpliv ho napomete a vzdy znovu jasn a zeteln vyslovte ,,fuj~ Pokud stnti nabídnete ke kousání kosticku z buvolí kze nebo psí suchary, stejn ho to neuspokojí. Kdyz tvrdosíjn ignoruje vase píkazy, mzete si zakoupit v potebách pro chovatele speciální sprej. Po pouzití spreje se pes bude postíkaným místm vyhýbat. (Nepouzívejte, prosím, spreje, jez obsahují nosný plyn skodící zivotnímu prostedí.)

Sourozenecká dvojice. Ctyiaplmsícní stata se nechala v klidu vyfotografovat, tebaze obycejn bývají v neustálém pohybu a zvdav prozkoumávají své okolí.

Výchova a bzný den s yorksírem

Jak se z yorksíra stane ustkaný pes Jako vsichni malí psi stká yorksírský teriér vysokým hlasem. Jeho stkání je tedy pronikavjsí nez stkot ps velkých. Jak casto pes stká, zálezí na jeho temperamentu. Stává se, ze pes má nkdy ve stkání stále vtsí zálibu. Drzte se proto tchto bod: · Nevybízejte psa k jest vtsímu stkání tím, ze budete jeho stkot napodobovat. · Pedevsím v dob, kdy si u vás pes zvyká, se vyvarujte hluku a spchu. Neklid v byt nebo v dom povzbuzuje psa ke stkání. · Pátelské stkání pi he, zastkání, kdyz nkdo zazvoní na domovní zvonek, nebo kdyz pes slysí neznámý hluk, vsak musíte tolerovat. Kdyz se yorksír zakusuje do nohavic Yorksírský teriér má velmi silný ochranný instinkt a casto si myslí, ze musí svého pána ci paní bránit, a to i tehdy, nehrozí-li zádné pímé nebezpecí. Potom ,,chapne" domnlého útocníka za nohavici, nebo ho kousne do paty. Na toto pocínání byste se nemli dívat jako na nco roztomilého, i kdyz pedstava yorksíra, který bezmocn visí na noze nap. dvoumetrového muze, psobí smsn. Pokud neml vás yorksír ve skutecnosti zádný dvod k obran, pak jej poádn napomete. Jinak by totiz mohl napadnout kazdého cizího clovka, který pekrocí vás práh. Pes, který je bezdvodn agresivní, jde lidem na nervy a roztrzená nohavice vás mze pijít draho. Vnujte se svému yorksírovi Existuje mnoho smutných pípad, kdy jsou yorksírstí teriéi svými pány odsouzeni k tomu, aby byli jen ,,polstáovými pejsky". Pitom je yorksír zvídavý pes, který se rád pohybuje a bhá po louce. V Americe je této záliby yorksír jiz po desetiletí vyuzíváno. V rámci programu regulérních pehlídek jsou i u nás poádány zkousky sikovnosti (agility) yorksír. K disciplínám, které musí yorksír zvládnout, patí skákání pes pekázky a aportování (kresba na stran 32). Kazdodenní pohyb Procházky se psem by se mly stát soucástí pevného rituálu kazdého vaseho dne. Nehled na pocasí vnujte denn procházce se psem alespo jednu hodinu. Ml by se vsak dostat na cerstvý vzduch tikrát denn. Na delsí namáhavé procházky musíte svého yorksíra ovsem pozvolna zvykat. Pes se musí dostatecn vyprázdnit a potebuje se probhnout, aby se cítil dobe po dusevní stránce. Pachy a kontakt s jinými psy jsou pro nj práv tak dlezité jako tlesné poteby - vyprázdnní se a bhání. Také pro clovka se mze procházka se psem stát spolecenskou pílezitostí. Lidé, kteí zijí osamocen, najdou prostednictvím psa rychle kontakt s jinými majiteli ps. Dbejte na to, aby vás yorksír neznecisoval pi vencení ve mstech a obcích chodník (strana 12). Jako majitel psa jste povinen psí výkaly z chodníku odstranit. Na ulici mjte yorksíra na vodítku, pouze na urcených zelených plochách nebo v parcích ho nechte voln bhat. Samozejm teprve tehdy, az vás poslouchá, nebo také venku se pes musí umt nálezit chovat. 29

Matka se svými staty. Fena ostrazit hlídá svá dv ctytýdenní stata.

Výchova a bzný den s yorksírem

· Nenechávejte ho vykonávat potebu na nevhodných místech, nap. na dtských histích. · Dávejte pozor, aby neskákal na cizí lidi a neolizoval je. Mnoho lidí se ps bojí a mohou spatn pochopit teba i jen pátelský projev malého yorksírského teriéra. · Dbejte na to, aby vás yorksír nepeceoval pi setkáních s jinými psy své síly. Dostane-li se do konfliktní situace s jiným psem, uchopte radji yorksíra do náruce. Pílis se vsak o svého psa nestrachujte a dopejte mu takové neskodné kontakty jako setkání s fenou. Jinak se vase úzkostlivost penese na psa, a ten pak bude nervózní (strana 36). Hry doma a venku Dosplý yorksírský teriér se sám zabaví hrackou jen na krátkou dobu. Má radji, kdyz se k nmu nkdo pipojí a hraje si s ním. Mozností je dost. Mzete se nap. schovat za závs a nechat se psem hledat, nebo mu mzete venku házet aportovací kost. Vás yorksír automaticky pijme jakoukoliv hru, kterou vyberete. Je jen dlezité, abyste ho mli pod kontrolou a mohli také urcit konec hry. Rychlost hry byste mli pizpsobit prostedí. Nap. pi nezbedném dovádní na kluzkém povrchu mze dojít k úrazu, pokud pes nestací zabrzdit ped radiátorem nebo schody (otes mozku, strana 52). Yorksír mimo domov Na návstv. I kdyz je vás yorksír dobe vychovaný a doma s ním nejsou problémy, mze se stát, ze bude u cizích lidí skákat ze zidle na zidli, nebo zvedne nozicku na pokojovou palmu. Vysvtlení je jednoduché: Pes se cítí zanedbáván 30 a chce na sebe upozornit. Z pocátecního období si jest pamatuje na to, ze pokazdé, kdyz udlal njakou nezpsobnost, hned jste mu zacali vnovat zvýsenou pozornost. Nezapomínejte proto MS nj ani na návstv, a pokud mají vasi známí zahradu, puste ho ven. Nebo jdte i se známými na spolecnou procházku a psa vezmte s sebou. V restauraci. Jest ped návstvou restaurace se informujte, zda je dovoleno vzít si s sebou psa. Nkteí majitelé restaurací psy ve své restauraci neradi vidí. Do restaurace s sebou vezmte pro psa misku na vodu, je to hygienictjsí nez popelníky, které bývají casto jen nedbale vypláchnuté. Vhodné je vzít s sebou také deku, kterou psovi polozíte pod stl. Podlaha bývá totiz casto studená. Ostatní návstvníky restaurace by mohlo rusit kdybyste svého psa mli na klín, proto jej radji nechte po celou dobu pod stolem, kde nemze loudit. Pi procházkách ve mst. Ped cilým dopravním ruchem, který casto vládne v ulicích velkomsta, je lépe yorksírském teriéra chránit. Noste ho v nárucí nebo v tasce pro psy. Existují speciální tasky s otvory, kterými se mze pes zárove dívat ven. V tomto pípad nejde o rozmazlování, je to spíse nutnost..Yorksír by neml vdechovat výfukové plyny. Bude mu lépe, kdyz jej vezmete do náruce. I kdyz máte psa v tasce, nemli byste s ním chodit do obchodu s potravinami. Pokud pouzijete veejnou dopravu, informujte se zavcas u zástupce dopravního podniku, zda je nutné za psa platit.

Seznam nebezpecí

Zdroje nebezpecí balkon Mozné následky pád Odvrácení nebezpecí Zajistit balkón (sít jsou k dostání ve specializovaných obchodech). Má-li pes pistup na zahradu, nepou zívejte zdc jedovaté látky. Pedevsím jedy proti slimákm psy lákají svou vní, jsou vsak smrtelné nebezpecné. Vedení polozit pod omítku, nenechá vat kabely, k nimz má pes pistup, pod proudem. Ped odchodem z bytu vytáhnout zástrcky. Pedevsím na stata pecliv dohlízet. Nepstovat jedovaté rostliny doma ani na zahrad. Nap.: zlaty dés, konvalinky, ocún, ptací zob. diefenbachie, rododendron, náprstník. Jeh licí z vánocního stromku vysajte. Pecliv uklízet, nenechat volné lezet zádné nebezpecné vci. Pokud odcházíte z místnosti, nene chávejte nikdy psa sedt samotného na pohovce nebo na zidli. Yorksír rad skacc. avsak nedokáze odhad nout nebezpecnost výsky. Zakryjte zásuvky krytem, který kou píte v obchod s elektropotebami. Nenechávejte psa chodil do schod, noste ho. Dávejte pozor na dvee. Pi prvanu je mjte zavené. Vsechny chemikálie uchovávejte ve skíních na bezpecném míst.

chemické pro stedky nu hubeni plevele u skdc

otrava

elektrokabely

pekousané vedení, zásah elek trickým proudem

rostliny

otrava, zranni

stepy, hebíky, jehly' vysoké sedacky

ezné rány na tlapkách a cizí tleso v útrobách zlomená noha, v nejhorsím pípad zlomeny vaz

elektrické zásuvky

zásah elektricky m proudem

strmé nebo volné schody dvee

pád. otes mozku (strana 52), fraktura lebky pivení do dveí, zabouchnuti (pes nemze ven nebo dovnit)

otrava, rozleptání sliznic zíraviprací a cisticí pro stedky, chemikálie nou

31

Výchova a bzný den s yorksírem

Dti a yorksírstí teriéi O tom, ze by vase dít nemlo povazovat psa za hracku, jsme se jiz zmínili. Dti vsak potebují více poucení o tom, jak mají se psem zacházet: · Musí vdt, ze psa nesmjí rozcilovat, dsit a zpsobovat mu bolest. · Nemly by ho rusit bhem spánku, nebo kdyz pes pijímá potravu. · Musí se naucit rozlisovat, ze cizí pes je nco jiného nez pes vlastní a mze se chovat jinak. Ostrazitost je na míst pedevsím u ps na vodítku. Mohou v obran dít kousnout, nebo na n vyskocit. · Po kazdé he se psem by si dti mly umýt ruce. Také by se nemly nechávat od ps olizovat, ackoliv je nebezpecí nákazy u ockovaných a odcervených ps pomrn malé.

Dovolená s yorksírem

Pokud nelezí místo, kde chcete trávit dovolenou, zrovna v tropech, vezmte svého yorksíra na dovolenou s sebou. Vsichni psi pedevsím stata a mladí psi trpí odloucením od své rodiny a nedovedou pochopit. proc mají zstat opustni, by jen na týden . Co je teba zaídit ped cestou Ped kazdou cestou do zahranicí potebujete platný ockovací prkaz (strana 17). Informujte se vsak pedem u píslusného konzulátu, zda není nutné jest úední potvrzení od zvrolékae, nebo pedpisy jednotlivých zemí se casto od sebe lisí a obcas se mní. Tém vsude je pedepsáno ockování proti vzteklin, které musí být provedeno alespo ctyi týdny ped odjezdem. Zem jako Ang lie, Norsko a Svédsko pozadují alespo cty msícní karanténu, nepicházejí tedy pro do volenou se psem v úvahu. Kdyz budete plánovat dovolenou, informujte se, do kte rých penzión, hotel nebo kemp mají psi dovolený pístup. Seznamy tchto míst získáte v cestovní kancelái. Nechte si písemn potvrdit rezervaci se psem. Mnoho zvrolé ka nebo obchodník s chovatelskými po tebami vám zdarma podá potebné infor mace týkající se dovolené se psem.

Skákání pes pekázky s aportovacím devem v tlam. Toto je jeden z úkol, které jsou soucástí zkousky sikov nosti poádané pro yorksíry v Americe (tzv. agility).

,,Psí zavazadlo" Také vás pes by chtl mít na dovolené vci, které jsou pro nj dlezité. Vezmte s se bou: · misku na vodu a zrádlo, · kuka na spaní, · obojek, vodítko, vci potebné k péci o srst, · pívsek s adresou trvalého bydlist a s ad resou na dovolené, který mu pipevníte k obojku, 32

Výchova a bzný den s yorksírem

· zásobu krmení, podle toho jaké jsou hygienické pomry v zemi, do které na dovolenou jedete. V zemích na jihu Evropy nebývá voda z vodovodu vzdy nezávadná. Pak byste mli pro svého yorksíra obstarat konzumní pitnou vodu, ovsem takovou, která není sycená C 0 2 . · malou cestovní lékárnicku s léky proti po tízím spojeným s cestováním a proti prjm. Pidejte také zásyp na rány, ocní kapky a zá syp nebo sprej proti blechám. Prodavac v chovatelských potebách nebo zvroléka vám jist pi sestavování lékárnicky pomze. Jízda autem Pes zásadn patí na zadní sedadlo. Nechte ho sedt na dece nebo - pokud je neklidný v uzavíratelném pepravním boxu. V zád ném pípad nesmí pes bhem jízdy v aut skákat a rusit idice. Ped jízdou by ml pes jíst co nejmén. · Vezmte mu s sebou misku na vodu a láhev cisté pitné vody. · Pi delsím cestování byste mli piblizn kazdou hodinu a pl az dv hodiny udlat pestávku, aby se mohl pes probhnout a vyprázdnit se. · Nevystavujte psa prvanu, jinak mze do stat zánt spojivek, dýchacích cest nebo usí. · Podle mozností nenechávejte psa pi pe stávkách cekat v aut. Pedevsím pi letních teplotách to pro nj mze být utrpení. Dbejte vsak v kazdém pípad na to, aby se dovnit dostávalo dost vzduchu strbinami v oknech. V podzemních nebo v patrových garázích v zádném pípad nenechávejte psa v aut. Výfukové plyny, které se tam kon centrují, jsou pro nj skodlivé. · Psovi, který mívá pi cestování zdravotní problémy, podejte radji ped cestou vhod nou tabletu, doporucenou zvrolékaem. Upozornní. Nez otevete dvee u auta, abyste z nj vystoupili, nasate yorksírovi 33 vodítko. Velmi casto se jiz stalo, ze yorksír ský teriér - nadsený, ze mze opustit své ,,vzení" - vyskocil pílis daleko do silnice a pejelo ho auto. Cestování vlakem, lodí nebo letadlem O pepravních podmínkách se informujte v cestovní kancelái nebo pímo u pepravce (drah, aerolinií nebo u lodní spolecnosti). V letadle mze vtsinou vás yorksír s vámi na palubu, protoze vází mén nez 5 kg. Pi rezervaci letenek ho vsak musíte nahlásit, aby bylo mozno regulovat pocet ps v leta dle. (Pro charterové lety platí casto jiná ustanovení.) Pro jízdu vlakem platí totéz, co pro jízdu autem - je nutné vzít s sebou láhev pitné vody pro psa. Na cestu lodí mze pes reagovat zvracením. Mli byste se o tom po radit s veterináem. Kdyz nemze jet pes s vámi na dovolenou Pokud svého yorksíra nemzete vzít s sebou na dovolenou, zavcas se poohlédnte po n kom, kdo by se po dobu vasí nepítomnosti mohl o psa postarat. Píbuzní nebo pátelé jsou nejjistjsí místa, kde vaseho yorksíra pijmou. Víte, ze se o psa budou dobe starat a pes se nebude cítit jako u cizích, protoze uz svoji hostitel skou rodinu zná. Dejte mu s sebou vci, na které je zvyklý, a nezapomete nové docas né pány nálezit o vsem poucit. Jste-li clenem klubu yorksírských teriér, pak urcit najdete nkterého z clen, který vám nabídne pomoc a kterému se budete moci pozdji odvdcit stejnou sluzbou. Psí penzión byste si kazdopádn mli pe dem prohlédnout. Zpravidla je zde o psy dobe postaráno, ale dobrou péci o srst vám nikdo nemze zarucit. Slyseli jsme jiz o ta kových pípadech, kdy byl díve nádherný yorksír pedán majiteli se zacuchanou srstí nebo dokonce ostíhaný nakrátko.

Naucte se rozumt svému yorksírovi

Pokud do vás vás yorksír narází cumá kem, kucí, bhá ke dveím a skrábe na n, je to pozoruhodné chování: dorozumívá se s vámi tém ,,lidským zpsobem". Zetelnji vám totiz neumí dát najevo, ze chce jít ven. Jist znáte dalsí píklady toho, jak vás yorksírský teriér svým chováním vyjaduje své poteby a city. Díky tomu, ze toto plemeno má neobycejnou schopnost ucit se, a také ta okolnost, ze yorksírstí teriéi vzhledem ke své velikosti zijí ve velmi úzkém kontaktu s clovkem, rozsíil se podstatn i okruh jejich vyjadovacích mozností. Pesto je yorksírský teriér v prvé ad pes, to znamená potomek ,,praotce" vlka, a to se vsemi zpsoby vnímání a projevy. Smyslové vjemy Cich. Nejdlezitjsím orgánem je pro psa nos. Je to vysoce citlivý orgán, který spolu s dobe vycvicenou chutí zprostedkovává psovi jeho hlavní vjemy. Proto pes tém neustále a vsude cmuchá a cenichá. Nkdy také zvedne nos a ze vzduchu nasává pachy. Je pozoruhodné, které informace pomocí cichu yorksír získává: pozná, zda jste smutní, rozzlobení nebo zda máte strach, dále kteí psi byli ped ním u sloupu pouhém lampy, a také nap. mze sledovat stopu vysoké zve. Pozná velmi pesn i vás specifický pach. Proto prvního pl roku po píchodu psa do vasí domácnosti byste mli zstat vrni své ,,vni" a nemnit parfém ci znacku mýdla. Jen tak si mze yorksír pesn vstípit vás pach (vni). Chu. Dosud víme o chuti ps pouze to, ze úzce souvisí s cichem. Záliba pro urcitý druh potravy je jist ovlivnna 34 vní. Orgán chuti - jazyk - plní u psa jest dalsí dv funkce. Jazyk díky své pohyblivosti pomáhá psovi pi pití pijímat tekutinu a krom toho - v horka se pes pomocí vyplazeného jazyka ochlazuje. Pes nemá potní zlázy a odvádí vylucovanou vodu rychlým a krátkým dýcháním. Zrak. Pes je od pírody dalekozraký. Jeho zrak je tedy zamen na optické

Rychlé dýchání. Pi vzrusení a po tlesné námaze visí obycejn psm jazyk z tlamy. Typické pro yorksírského teriéra je, ze pitom jazyk svinuje do rolicky.

zachycování pohyb. K tomu, aby pes pesn zjistil, co vypátral, potebuje cich nebo sluch. Ackoliv má yorksírský teriér podstatn vtsí zorné pole nez clovk, je ve srovnání s jinými plemeny ponkud omezené.

Naucte se rozumt svému yorksírovi

Hojné chlupy kolem ocí jsou na pekázku vidní. Nap. chrt, který má úzkou hlavu s ocima po stranách, vidí dokonce i dozadu. Yorksírský teriér musí proto podstatn castji otácet hlavou. Ponvadz psi mají v ocním pozadí reflexní vrstvu, je pro n vidní za soumraku snazsí nez pro clovka. Sluch. Psi mají obzvlás jemný sluch. Jejich sluchová vnímavost je podstatn vtsí nez lidská. Lidé vnímají asi 16 000 az 20 000 zvukových kmit za sekundu (hertz). Psi asi 70 000 az 100 000. Proto na znacnou vzdálenost slysí i velmi tiché sumy a tóny v rozsahu ultrazvuku. Clovk jiz takové sumy není schopen vnímat. Nedivte se pro to, je-li vás yorksír neklidný nebo stká, ackoliv se zdá, ze se nic nedje. Mze se také stát, ze nco zjistí díve nez vy, nap. to, ze pijízdí jemu dvrn známé .,rodinné" auto, které ostatn pozná také podle specifického zvuku motoru. Nkdy také pozorujte, co vsechno dlá vás yorksír s usima. Má 17 sval, aby pohyboval svýma stojatýma usima a sondoval tak sumy ze vsech smr. Postavení usí je vsak také výrazem hnutí mysli (pravý sloupec). Hmat. Jediný smysl, který se od lidského podstatn nelisí, je hmat. Pes má po celém tle rozlozeny nervy, které reagují pedevsím na podrázdní dotykem. Proto se nechá tak rád simrat a hladit. Nejcitlivjsí zóny jsou: cenich, pysky, jazyk a polstáky na tlapkách. Proto je poranní polsták pro psa tak nepíjemné. Chování typické pro psy Jiz 12 000 let je pes clovkem chován jako domácí zvíe. Clovk si psa podrobil a ten se mu pizpsobil. Pesto si i v soucasné 35 dob pes zachoval mnohé z vlcích vlastností, které se projevují v jeho základním chování. Hlasové projevy Kazdý pes má bohatý repertoár ve vyja dování pomocí hlasu. Pískání, kucení, vrcení, brucení a stkání - to jsou jen nkteré zvuky, které jsou bohat diferencovány pomocí pltón. Kdyz budete dobe poslouchat, mzete casem poznat, co rozlicné zvuky vydávané vasím yorksírem znamenají. Pomze vám pitom znalost ,,eci tla" (viz níze). Dlezité je, jak na ec svého psa jako jeho majitel reagujete. Na pátelský pozdrav doprovázený vzruseným stkotem svému psovi nálezit odpovzte, nebo ho pohlate, a tím i uklidnte. ec tla Signály usí. Usi jsou, spolu s ocasem, nejdlezitjsím barometrem pocit vaseho psa. Podle jejich postavení mzete poznat jeho dusevní stav. Nejtypictjsí pro yorksíra jsou vzpímené, ,,naspicované" usi, jez dobe vystihují jeho povahu. Znamenají sebejistotu, pozornost a bdlost. Ostrazit a zvdav tak sleduje yorksírský teriér pohyby svého pána, aby byl ihned pipraven ke he, k procházce nebo ke krmení. V nejvtsím vzrusení, nap. uchopíte li vodítko, dá hlavicku na stranu, jako by se chtl zeptat ,,Kdy to uz konecn zacne?". Usi nastavené urcitým smrem ukazují, ze v tom smru zachytil pes sluchem nco zajímavého. Usi polozené na stranu nebo dozadu znamenají skepsi a nejistotu. Pibude-li k tomu hrozivé vrcení, znamená to moznou agresi - pes má chu k útoku.

Naucte se rozumt svému yorksírovi

Signály ocasu. Také kupírovaný ocas yorksíra dovede o mnohém vypovídat. Nejznámjsí je asi vrtní ocasem jako výraz pátelského pozdravu. U nasich ps se pi této ceremonii pohybuje celá zadní cást krouzivými pohyby. Uvolnn nesený ocas, nikoliv tedy k tlu pitisknutý ocas, vyjaduje pocit spokojenosti, ocas vztycený naproti tomu znamená zvýsenou pozornost az rozcilení ci vzrusení. Pi hrách je typické, ze yorksír stojí ped vámi, nozicky má zapené o zem, usi a ocas vzpímené a ceká, az konecn hodíte balónek, aby se za ním mohl rozbhnout. Stazený ocas signalizuje strach a nejistotu. Kdyz k tomu jest navíc skloní hlavu, znamená to, ze si je vdom viny. Znackování a cenichání Mnozí rodice íkají zjednodusen svým dtem, ze mocením na kmeny strom, na sloupy nebo na kly písí psi dopisy. Do jisté míry to souhlasí. Samci zvedají instinktivn na tchto místech nohu, aby oznacili svj revír. Zanechávají tím svou vlastní ,,vizitku" a pekrývají pachovou znacku svého pedchdce. To, ze vás pes na procházce vydatn cenichá, aby opravdu zádnou pachovou znacku nevynechal, musíte tolerovat - posiluje to jeho sebevdomí. Nemli byste vsak psa nechat cenichat v bezprostední blízkosti kaluzí, tní, píkop ci dokonce mrtvých zvíecích tl. Tato místa mohou být zdrojem nebezpecné nákazy (strany 48 az 57). Feny normáln neznackují, také ony se vsak zajímají o rzná pachová poselství samc, zvlást v dob ped háráním a po nm. Nenárokují si vsak svj vlastní revír, 36 který by si musely oznackovat. Proto si vtsinou jen depnou a naráz vyprázdní naplnný mocový mchý.

\

Kontakt s jinými psy Je tzké odhadnout, jak probhne setkání s jiným psem. Zálezí na pohlaví tch, kteí se potkají, a na pevnosti jejich charakteru. Zdraví psi, kteí jsou správní drzeni a jejichz chování odpovídá pozadavkm kladeným na chování píslusník urcitého plemene, reagují na jiné psy podle své povahy. Nemají-li psi nikdy moznost kontaktu s píslusníkem svého druhu, nemohou se tmto pravidlm nikdy naucit. Nechte proto svého yorksíra setkávat se s jinými psy jiz ve stncím vku. Naucí se pitom nejen to, jak se má podle psích pravidel chovat, ale vzdy znovu si uvdomí své spolecenské postavení (strana 39). V této dob se mu také tém nic nemze stát. Mezi psy totiz existuje pirozený zákon nekousat mláata - za pedpokladu, ze starsí pes nemá narusené chování. Potkáte-li na procházce velkého psa, mli byste se z opatrnosti jeho majitele zeptat na chování jeho zvíete. Existují-li urcité pochybnosti, radji pedejdte setkání ps tím, ze vezmete svého yorksíra do náruce.

Cenami ovncený samec yorksírského teriéra.. Ctyletý ,,My Precious Incognito" je mnohonásobný sampión a otec mnohých velice úspsných yorksírských teriér z chovu autor této knihy. Své dobré ddicné vlastnosti prokázal také v mnoha jiných chovech.

Naucte se rozumt svému yorksírovi

Upozornní. Bohuzel casto dochází k tomu, ze si majitelé vtsího psa dlají ,,sport" z toho, ze svého psa postvou na malé psy. Toto jednání vbec nechápeme. V takových situacích byste kazdopádn mli vzít svého yorksíra do náruce. Bez zásahu majitele probíhají setkání ps v podstat podle následujících pravidel: Kontakt nosem je první pozdrav ps. Krátce se ocichají a pitom zjistí, zda si ,,voní", tedy zda jsou si navzájem sympatictí. Poté následuje tzv. anální kontrola. Oba psi se vzájemn ocichají na zadní cásti. Vdci tuto zónu pod ocasem nazývají ,,anální tvá", nebo anální zlázy, které tam lezí, podávají psovi informaci o jiných psech. Samci pak ihned zvednou nohu, aby jejich druh mohl od nich pijmout pachový znak. Pi tomto rituálu se brzy ukáze, jak velký zájem o sebe zvíata navzájem jeví a kdo z nich má v hierarchii vyssí postavení. Postavení v hierarchii je dlezité pede vsím pro setkání zvíat stejného pohlaví. Mnohé se sice vyjasní pi anální kon trole, pesto vsak casto dochází k bojm, aby se postavení stanovilo s konecnou platností. Slabsí se po krátké rvacce po lozí na záda a nabídne vítzi své hrdlo. Po tomto okázalém gestu, pedstavujícím podízení se nebo pokoení, pak silnjsí slabsího ihned pustí. Takové boje o poadí jsou svádny pedevsím mezi mladými zvíaty. Tyto zpsoby chování, jez jsou dlezité pro zachování druhu, vykazují, jak jiz bylo eceno, vsichni normální psi. Peslechtní psi nebo psi s naruseným chováním, jez je dsledkem pedchozího spatného zacházení, reagují jinak. Neídí se pravidly pírody a obcas pokousou dokonce i stn - coz normáln vyvinutý pes nikdy neudlá. Hrabání a zahrabávání Asi jste uz také nkdy vidli, jak si vás yorksír zahrabával na zahrad zbytky potravy ci hracku, aby je pozdji zase vyhrabal. Smyslem tohoto chování, které má rovnz pvod ve vlcí minulosti, bylo ukládání zásob potravy na pozdjsí dobu, nebo si takto psi nechávali v zemi ulezet maso. Na tchto zásobách bylo zvíe casto závislé. Jen díky tmto zásobám mohlo pezít. Hrabe-li pes ve svém pelísku, chce si upravit místo, do kterého by si mohl lehnout. Pak se vtsinou nkolikrát otocí do kolecka, a az je stocený, spustí se k zemi. Také tento zpsob jednání je zvykem z dob dávno minulých. Otácení soucasn slouzilo k procvicení zad, aby se páte pipravila na zaki venou polohu ve spánku.

Koupání. Po spláchnutí vlasového samponu (vlevo nahoe) yorksíra jemn vysuste (vpravo nahoe). Potom mu dkladn srst vyfénujte (vlevo dole) a nakonec ji jest jednou pecliv prokartácujte (vpravo dole).

39

Péce o yorksírského teriéra

V této kapitole se omezíme na nejdlezitjsí kazdodenní péci, která je zamena na hygienu a která pispívá k udrzování yorksírova pkného zevnjsku. Kdo se chce se svým psem zúcastnit výstav, nalezne speciální, doplující návod na péci na stran 67. Péce o srst Dlouhá srst yorksíra vyzaduje zvlástní péci. Krátkosrstá plemena jsou bezespor v tomto ohledu mén nárocná. Na druhou stranu budete pysní, kdyz se srst vaseho psa bude na slunci krásn lesknout. Aby srst yorksírského teriéra nezplstnatla, musíte ji pravideln cesat a kartácovat. Po procházce nebo po divokém dovádní v tráv se v srsti mohou vytvoit zacuchaná místa, nebo si do ní zachytit vtvicky. Pi siln zplstnatlé srsti nezbude nic jiného, nez dotycná místa vystihnout. Kazdodenní cesání a kartácování Základním pedpokladem je, aby vás yorksír ped vámi zstal klidn stát. Mnohá stata jsou jiz navyklá na tuto proceduru od chovatele. Jinak musíte se psem hned od prvního dne tento proces cvicit. Postavte ho tedy nejprve na stolicku nebo na nízký stolek, který je opaten neklouzavou podlozkou. Vyssí stl není vhodný, protoze pes mze pi eventuálním pokusu o útk seskocit dol a pitom se poranit. Kdyz ho zacnete cesat a tahat pitom za chlupy, cemuz se nelze vyhnout, bude dávat svou nelibost najevo ,,kvíkáním" a dlat vsechno mozné, aby unikl. Proto ho pevn pidrzte a pokracujte ve své práci. Jen tak se mze pes dovdt, ze po lehkém 40 » tahání bude následovat píjemná masáz, kterou pocítí jako dobrodiní. Jak postupovat. Nejprve prsty opatrn uvolnte zaknocená místa, pak zacnte hebenem rozcesávat konce. Jednou rukou uchopte chlupy pevn u koínk a procesávejte je ve spodní tetin. Práv tak postupujte s druhou tetinou a nakonec procísnte srst po celé délce od koen az ke spickám jedním tahem. Potom se puste do vydatného kartácování, kterým promasírujete kzi. Masáz podporuje prokrvování kze a kartácem se pi ní jest odstraní uvolnné chlupy. Kartácování se bude psovi líbit. Pi péci o srst nezapomete také na yorksírovy vousy. Vousy a partie kolem cenichu je teba po kazdém krmení zbavit zbytk jídla a procesat (kresba, strana 44). Nás tip. Existuje speciální olej, který se prodává s jemným rozprasovacem a je urcen pro péci o srst yorksír. Kdyz jím chlupy bhem cesání a kartácování lehce naolejujete, zstávají vlácné a nelámou se. Tvarování srsti Psinka. Ponvadz chlupy mají splývat po obou stranách tla, naznacte opatrn vhodným hebenem psinku od nosu po hbet az ke konci ocasu. ..Culík". Dlouhé chlupy na hlav vyzadují zvlástní osetení. Aby psovi nepadaly do ocí, svazte mu je nahoe na hlav do culíku (kresba, strana 41). Protáhnte na kazdé stran psinku od ocního koutku az k uchu a uchopte do ruky vsechny chlupy nad tmito psinkami. Obtocte chlupy gumickou a vzniklý culík ozdobte umlohmotnou sponkou. Gumicky a sponky obdrzíte v potebách pro chovatele. Gumicku

Péce o yorksírského teriéra

neutahujte pílis pevn a dávejte pozor, abyste do ní nepiskípli kzi na hlav, jinak se mze mezi usima vytvoit lysina, kterou by pak nkdo mohl povazovat za vypadané chlupy nebo za projev kozní choroby. Dláte-li yorksírovi cokoli na hlav, dávejte pozor, abyste mu neporanili oci. Koupání Jiz ve stncím vku - tedy od ctvrtého msíce zivota - mzete zacít yorksíra koupat kazdé dva az ti týdny. Jiná psí plemena se mají zpravidla koupat jen zídka - pedevsím pi silném znecistní. Yorksírský teriér má vsak takovou strukturu srsti, která se podobá struktue lidských vlas, a proto je teba odpovídajícím zpsobem o jejich srst pecovat. Pouzitím speciálních sampon lze zabránit vysychání pokozky i srsti. V zádném pípad vsak na yorksíra nepouzívejte sampon, kterým si sami myjete vlasy. Lidská pokozka má jinou hodnotu pH. V potebách pro chovatele a ve specializovaných zásilkových obchodech je k dostání speciální sampon pro yorksírské teriéry. Srst yorksíra by se mla ped zacátkem koupání procesat. Uzlíky se z mokré srsti tzko odstraují. Jak postupovat. Yorksírovi utsnte usi vatou. Osprchujte ho nejprve vodou tak teplou, abyste v ní udrzeli ruku. Jakmile je pes úpln mokrý, zlehka mu do chlup vmasírujte sampon. Nezapomete na bicho. Dávejte pozor, aby se pitom srst nezacuchala. Potom psa dkladn opláchnte, naneste na srst balzám, který nechte psobit 1 az 2 minuty. Yorksíra jest jednou osprchujte a srst mu vysuste rucníkem - ne vsak tením, jen se rucníkem jemn dotýkejte mokrého tla. Potom psa vyfénujte, jednotlivé pra meny srsti pitom projízdjte kartácem (fotografie, strana 38), aby byla srst hladsí. Nevyhovuje-li vám fén, mzete pouzít také malý teplovzdusný venti látor a svého psa v bezpecné vzdálenosti od ventilátoru vykartácovat do sucha.

41

Svazování kstice. Nejprve se musí chlupy pecliv rozdlit psinkou na obou stranách od oka k uchu a zvednout do výse, potom mzete prameny chlup stáhnout dohromady gumickou a sponkou.

Nás tip. Ne kazdý yorksír má standardní srst. Cím je srst mkcí a zvlnnjsí, tím obtíznji se o ni pecuje. Abyste nemuseli vnovat srsti tolik péce, udlejte svému yorksírovi ,,krátký sestih". Zastíhnte mu chlupy na hlav do ofinky a zkrate mu srst tak, aby sahala jen do poloviny nohou (kresba, strana 5).

Péce o yorksírskéko teriéra

Upozornní. Pedtím, nez vás yorksír pjde ven, musí být zcela suchý. Lupy Lupy vznikají, pokud je kze pílis suchá. K pesusení kze mze dojít, pouzíváte-li nevhodné prostedky k péci o psa, nebo máte-li topení v podlaze. V tomto pípad to mzete napravit speciálním samponem (je k dostání v lékárn nebo ve specializovaném obchod). Pokud se nemzete lup zbavit, mze se jednat také o vlasové roztoce v srsti. Zeptejte se proto radji zvrolékae. Péce o chrup Na pocátku výmny zub (asi od 5. msíce zivota) byste mli pravideln kontrolovat vasemu yorksírovi chrup. U yorksírských teriér, jako u mnoha dalsích malých psích plemen, rostou casto druhé zuby, aniz by vypadly ty mlécné. Zuby pak stojí vedle sebe nebo za sebou. Zvroléka by ml mlécné zuby zavcas vytrhnout. Dalsí zvlástností u malých psích plemen je, ze jsou náchylní k tvorb zubního kamene. Chcete-li se vyhnout tvorb zubního kamene, mli byste psovi piblizn jednou týdn cistit zuby. Na toto osetení zvyknte svého yorksíra jiz ve stncím vku. Jak postupovat. Nadzvednte psovi pysky a cistte zuby mkkým kouskem látky a zvlástní vodickou, která je k dostání v chovatelských potebách (pi cistní nezapomínejte na dásn). Cistíte-li zuby dosplému yorksírovi, který má tvrdsí zuby, dejte trosku plavené kídy (z lékárny) na navlhcený chomácek vaty a tímto zuby vylestte. Pílis silný nános zubního kamene mze pod narkózou odstranit zvroléka pomocí ultrazvuku. Pokud se zubní kámen neodstrauje, mze u ps docházet k zántu dásní. Tím také mze yorksír pijít v pomrn nízkém vku o zuby.

Péce o oci a usi

Oci. Pedevsím po spánku se v ocních koutcích nahromadí výmsky, které mzete opatrn odstranit navlhceným mkkým papírovým kapesníckem. Denn rovnz kontrolujte yorksírovy oci, zda v nich nemá cizí tlíska. Do oka se snadno dostane zrnko prachu, nebo se v nm zachytí chlup, coz vede k podrázdní oka a k ocním zántm. Odstrate proto takové tlísko kouskem látky (kapesníkem) a do oka nakapejte ocní kapky, aby se oko zchladilo a zklidnilo. Usi. Chlupy, které rostou v zevním zvukovodu byste mli obcas prsty vytrhat. Pro tento úcel je pouzití nzek pílis nebezpecné. Pi vtsím znecistní mzete vnjsí cást ucha vytít pomocí mkkého navlhceného kapesníku. Avsak pouze vnjsí cást. Nikdy ve zvukovodu ,,nesourejte" vatovou tycinkou. Abyste trochu ohranicili bujnou srst na usích, doporucujeme oholit piblizn horní tetinu (kresba, strana 66). Pokud toto opatení provedete jiz u stnte, nestane se pak tak snadno, ze se yorksírovi udlají ,,peklápjící usi". 42

Péce o tlapky

Po kazdé procházce musíte tlapky poádn prohlédnout a zjistit, zda v nich neuvízly kamínky, trny nebo tísky, a pípadn tato cizí tlíska z tlapek odstranit. Pítomnost takových tlísek mze zpsobovat bolest a zánty nebo zranní. Mensí otevené rány osetete dezinfekcním prostedkem, pi vtsích zranních musíte ke zvrolékai.

Péce o yorksírského teriéra

Pílis dlouhé drápky mívají casto malí psi, protoze se dostatecn nepohybují v pírod, tj. na pirozeném podkladu. Takové drápky pak yorksírovi pekázejí pi bhání. Drápky se mají stíhat kazdých sest az deset týdn. Alespo poprvé penechte stíhání drápk odborníkovi, nap. zvrolékai, nebo zajdte se svým psem na servisní vecery spolku chovatel yorksírských teriér. Tam se poucíte a tam také rozpoznají, kdy jsou drápky pílis dlouhé. Jako laikovi by se vám mohlo snadno stát, ze pi stíhání zasáhnete cévu. Cévy nejsou na cerných drápkách viditelné. Krvácení mze trvat velmi dlouho, proto si z lékárny obstarejte vhodný prostedek k zastavení krvácení, napíklad speciální kolícek. Tipy pro zimní péci · Opatrn vystihnte chlupy mezi polstáky tlapek, aby se tam nemohly tvoit hrudky ledu. Pouzijte k tomu nzky se zakulacenými spickami, jinak hrozí nebezpecí, ze psa poraníte. · Ped vycházkou natete polstáky tlapek vazelínou nebo jelením lojem, aby byly chránny ped posypovou solí. Po procházce byste tlapky mli umýt vlaznou vodou, osusit je a lehce je namazat tukem. · Po píchodu dom zbavte yorksíra snhových hrudek a vyfénujte jej do sucha. Jinak se mze nachladit. · Zdravý yorksírský teriér nepotebuje zádný kabátek jako ochranu ped zimou. Ale pi desti a snzení je pece jen takový kabátek docela praktický. Usetíte si tím práci vynalozenou na susení fénem a navíc se tak v srsti nemohou tvoit ledové hrudky ze snhu. Pouzívejte vsak pouze kabátek z hladké látky, nap. z viskózy. Loden nebo vlna snadno zpsobí zplstnatní srsti. Cistní zadecku U yorksírského teriéra je cistní zadních tlesných partií zvlást dlezité. Není zádoucí, aby v dlouhé srsti zstaly viset zbytky výkal. Nejvhodnjsí je k tomu pouzít vlhký hadr. Klouze-li se pes zadkem po zemi (nkdy se tomu íká ,,sákování"), je to vtsinou známka, ze má peplnné a ucpané anální zlázy. ,,Sákování" vsak mze být také - v ojedinlých pípadech - znamením, ze útroby psa jsou napadeny cervy (strana 53). V kazdém pípad vyhledejte veterináe. 43

Stíhání drápk, Mli byste vdt, ze v drápcích jsou nervová zakoncení a cévy (dole). Protoze cévy nejsou v cerných drápcích vidt, mze snadno dojít k jejich poranní. Pi stíhání drápk pouzívejte nzky speciáln k tomu urcené (nahoe).

Potrava a krmení yorksírských teriér

Základním pedpokladem zdraví je také u psa zdravá výziva. Pes má dostávat potravu správného slození, tzn. takovou, která obsahuje základní látky jako bílkoviny, tuky a uhlovodany, ale také vitaminy a minerály. To vse samozejm ve správném mnozství a ve vhodné kombinaci. V zádném pípad není pes odpadkový kos ci dojídac zbytk, který by ml být ziv ze zbytk, by i velmi kvalitních. Místo na zraní Krom místa na spaní potebuje pes také místo, kde mze nerusené pijímat potravu. Pidlte mu takové místo jiz na samém zacátku. Je to pro nj dlezitý koutek, kde by ml mít své soukromí. Nejvhodnjsí je klidné místo v kuchyni, kde se dá snadno umýt podlaha. I kdyz vás yorksír zere zpsobn, vzdycky mze nco upadnout vedle. Upozornní. Na míst urceném k pijímání potravy musí mít yorksír stále k dispozici misku s cerstvou, ne pílis studenou vodou (z vodovodu). Myslete na to, ze vás pes pije jen tehdy, má-li zíze. Proto, kdyz dostane zíze, ml by nco k pití najít. Doba krmení Mli byste svého yorksíra navyknout na pevn stanovenou dobu, kdy bude dostávat stravu, a pizpsobovat pocet jídel jeho vku. Stata do 2 msíc krmte az ptkrát denn - ráno po probuzení, dopoledne, v poledne, odpoledne a brzy vecer. Od 2. do 5. msíce podávejte statm 3 jídla denn - ráno, v poledne a ped vecerní procházkou. 44 Od 6. msíce mají psi dostávat nazrat dvakrát az tikrát denn, a to pozd dopoledne a brzy vecer. Psí suchary mezi jednotlivými denními jídly jsou dovoleny, ovsem v takovém mnozství, aby nebyla pekrocena stanovená denní dávka potravy.

Cesání vous. Po krmení odstrate yorksírovi pomocí vlhkého hadíku zbytky potravy, které ulply na chlupech kolem tlamy. Srst potom proceste.

Mnozství potravy Podle vku, velikosti a tlesných nárok psa a dále podle konkrétního slození potravy jsou denní dávky co do objemu rozdílné. Piblizný odhad: Dosplý yorksírský teriér o hmotnosti 3 kg a více potebuje denn asi 100 g masa (doporucujeme hovzí maso) spolecn s 30 az 50 g psích vlocek, coz odpovídá asi 315 kcal. Zásadn platí. Pokud pes nechává v misce zbytky, byla porce pílis velká.

Potrava a krmení yorksírských teriér

Jestlize pes zere hltav a jest dlouho vyi zuje prázdnou misku, pak mu porce nestacila. Vsímejte si, jestli vás yorksír nehubne nebo naopak pílis nepibírá na váze. To poznáte nejlépe na zebrech. N"edají-li se zebra snadno nahmatat, je pes tlustý. Jsou-li naopak pílis vystouplá, pak je pes hubený. Psí konzervy, kterým se íká také vlhká strava, obsahují 75 % vody a jsou k dostání v rzných chuových variacích. Psí konzervy jsou pipravovány z rzných druh masa a z vnitností (srdce, zaludky, játra, plíce). Maso je doplnno obilovinami, jako je rýze, jecmen, oves, psenice nebo kukuice. K tomu jsou jest pidány zivotn dlezité vitaminy a minerály. Ackoliv jsou konzervy oznacovány za plnohodnotnou stravu, mli byste k nim podávat jest pílohy jako rýzi, zeleninu nebo ovesné vlocky (strana 46). Polosuché krmení je rovnz plnohodnotnou stravou, je vsak koncentrovanjsí, a má tedy i vyssí energetickou hodnotu nez strava ob sazená v psích konzervách. Obsah vlhkosti je zredukován na 25 %, takze po pozití této potravy mají psi velkou zíze. Dbejte proto na to, aby ml pes neustále k dispozici do statecné mnozství cerstvé vody. Suchá strava obsahuje sice asi 10 % vlh kosti, je vsak ze vsech zmínných druh nej koncentrovanjsí a obzvlást trvanlivá. Také v tomto pípad je dlezité, aby ml pes dostatecný písun vody, jinak je tato koncentrovaná strava velkou zátzí pro led viny. Z tohoto dvodu byste starsím psm nemli podávat polosuchou ani suchou stravu, s výjimkou psích vlocek. Domácí strava Krmení domácí stravou je casov nárocné, ale jest poád je vítanou obmnou psího jídelnícku. Musíte samozejm dbát na to, aby vás pes dostával vsechny dlezité vý zivné a doplkové látky. Prosíme vás, pa matujte na to a neaplikujte na psa své vlastní stravovací návyky, nap. vegetarián ské. Pes potebuje maso jako základ. Je to pro nj zdroj bílkovin. Plnohodnotné krmení by mlo být slozeno ze 2 / 3 masa 1 a z Í3 rostlinné potravy s doplkovými lát kami. 45

Cím mzete yorksíra krmit Výsledky výzkum ukazují, ze by ideální strava mla obsahovat 30 % bílkovin, 5 % tuku, az 5 % vlákniny (balastních látek) a maximáln 50 % uhlovodan. K tomu jest 2 % vápníku a fosforu. Tento pomr platí pro vsechna psí plemena a odpovídá slození potravy vlk, kteí jsou spolecnými pedky vsech ps. Potrava v podob ukoistných zvíat, kterou vlci pozírají i s kzí a srstí, jim dodává vsechny zivotn dlezité látky. Bílkoviny jsou obsazeny nap. ve svalovin, uhlovodany jsou dodávány z obsahu stev a minerály z krve obti. Srst a peí procisují steva. Pes, který nepijde do styku s pirozenou potravou v podob koisti, udrzuje stevní rovnováhu alespo tím, ze pozírá trávu. Kupovaná hotová strava Kupovaná hotová psí strava zarucuje vyvá zenou a velmi kvalitní výzivu. Tato strava je pipravována na základ vdecky ovených receptur a podléhá bzným kontrolám kvality. Nkteré pedpisy týkající se kvality krmiva jsou dokonce v mnohém písnjsí nez pedpisy týkající se potravin. Na kazdém balení musí být uvedeno slození krmiva. Vsímejte si data, do kterého má být výrobek spotebován. Je také vytistno na obalu. Rozlisujeme ti druhy kupované hotové stravy:

Potrava a krmeni yorksírských teriér

Maso nikdy nepodávejte psovi syrové. Pi podávání syrového masa mze pes snadno dostat salmonelózu nebo parazity. · Maso vzdy jen krátce povate nebo poduste, aby v nm zstaly zachovány cenné látky. · Nikdy maso nesmazte, ani nepecte na tuku. · Dbejte také na to, aby maso pi podá vání nebylo pílis horké nebo pílis studené. · Nakrájejte maso na malé kousky, pak jsou snáze stravitelné. Obzvlást výzivné je hovzí maso v mleté podob nebo nakrájené na malé kousky. Mzete vsak pouzít také drbez, ryby, zvinu a vnitnosti nap. srdce, játra nebo ledviny. Játra a ledviny vsak nedávejte psovi pílis casto, jsou to ,,filtrovací" orgány a mohou obsahovat skodlivé látky. Krom toho pílis mnoho ledvin zpsobuje prjem. Vepovým masem byste rovnz psa nemli krmit pílis casto, protoze je velmi tucné. Upozornní. Zkrmujte vzdy jen cerstvé maso. Pílis staré nebo jiz zkazené maso mze zpsobit onemocnní. Rostlinná strava zajisuje písun uhlovodan a podporuje trávení. Jakou rostlinnou stravu podávat? Nabízejí se obilné produkty, nap. ovesné vlocky a vaená rýze nebo speciální psí vlocky (jsou k dostání v chovatelských potebách). Psí vlocky namocte podle návodu ve studené nebo v teplé vod. Nikdy je nevate, ztratily by tak vitaminy a minerální látky, které jsou v nich obsazené. Nadrobno nakrájená zelenina, nap. mrkev nebo cibule, a ovoce, nap. jablka a banány, jsou rovnz vhodné. Vyzkousejte, co vasemu yorksírovi chutná. Peckoviny jsou pro psa nevhodné, jelikoz obsahují pecky a navíc jsou spatn stravitelné. 46 Pro zdraví vaseho psa jsou nezbytné také látky jako vitaminy, minerály a stopové prvky. Existují preparáty, které obsahují vsechny tyto úcinné látky. Jsou k dostání v podob tablet nebo kapek. Nechte si pi tom poradit od prodavace v chovatelských potebách nebo od veterináe. Pokud nase psy krmíme domácí stravou, dáváme jim denn na spicku noze trochu vápníku a malou spetku soli. Navzdory vseobecn rozsíenému mínní je pro psa sl zivotn dlezitá. Potebuje ji k tvorb zaludecních sáv a k podpoení nervových funkcí. Doplková strava by mla doplovat základní krmení. Napíklad nízkotucný tvaroh obsahuje znacné mnozství zivocisných bílkovin a mze cas od casu nahradit jedno krmení masem. Dvakrát týdn vajecný zloutek, obcas sekané bylinky (oblíbená je petrzel) a cesnek jsou rovnz dobrými doplky. Tvrdý chléb místo kostí je dobrý nejen pro psí chrup, ale napomáhá také trávení a slouzí jako zdroj uhlovodan. Cas od casu 1/2 cajové lzicky slunecnicového oleje nebo sádla pokryje spotebu tuk. Nevhodná strava Dohlízejte na to, aby vás pes nedostával od cizích lidí kosti, koenné jídlo, sladkosti a mléko. Kosti nemzeme pro malé zoubky yorksírského teriéra doporucit. Pro cistní zub postací psí suchary. Pedevsím kosti ze zviny a drbeze jsou nebezpecné, protoze se snadno stpí, a tím mohou zpsobit vnitní zranní. Ze zrádla proto pecliv tyto kosti odstraujte a zavírejte odpadkový kos, aby se pes nemohl sám obslouzit. Totéz platí také pro rybí kosti.

Potrava a krmení yorksírských teriér

Koenná jídla jako salám nebo zbytky jídla jsou nezdravé. Sladkosti skodí chrupu a pispívají k nadváze. Mléko ne vsichni psi dobe snásejí. Mnozí mají po mléce prjem. V takovém pípad mléko psovi nedávejte. Od doby, kdy byl pes pirozen odstaven od matky, jiz mléko nepotebuje. Dlezitá pravidla pro krmení · Zvyknte svého psa na pravidelný cas krmení a dodrzujte jej. · Nechte psa, aby se mohl vzdy v klidu nazrat a potravu strávit. · Po kazdém jídle pecliv vymyjte misku na zrádlo teplou vodou. Jinak se v ní mnozí nebezpecné bakterie. · Zrádlo, které pes nechá na misce, nenechávejte stát déle nez 10 minut. Jinak na nj v lét sedají mouchy a krom toho se v teple potrava rychleji kazí. · Svého yorksíra naucte od zacátku pijímat vsechno, co mu dáte, tedy i ovoce, zeleninu a tablety. Pokud mu hned pi jeho prvním odmítnutí nabídnete nco jiného, brzy se z nj stane mlsný pes. · Zrádlo nemzete psovi podávat v zádném pípad pímo ze sporáku nebo z lednice. · Dbejte na to, aby ml pes vzdy na obvyklém míst k dispozici cerstvou vodu. Chyby ve výziv -jejich rozpoznání a náprava Podle toho, jak se vás pes vymsuje, nejlépe zjistíte, zda je správn ziven. Trus správn ziveného psa by neml být ani pílis mkký, ani moc tvrdý a ml by mít stedn hndou barvu. 47 Zácpu poznáte podle cerného nebo vápenat zbarveného drobivého trusu. Pes mívá nejcastji zácpu pi nízkém podílu balastních látek v potrav. Od zácpy mu mzete pomoci lnným semínkem, trochou kondenzovaného mléka nebo kouskem jablka. Pozírání trusu poukazuje rovnz na to, ze pes dostává jednostrannou potravu. Napravit to mze ovoce a zelenina - ovsem jen krátce povaená. Pozírání trusu vsak mze být i zlozvykem. Prjem - idsí stolice - bývá zpsoben nap. mlékem, drbezím masem nebo vnitnostmi, jako jsou játra a drsky. Mze k nmu pispt i náhlá zmna stravy - nap. kdyz pes zmní majitele. Prjem vsak mze být také známkou nemoci (strany 48 az 57). Lécení prjmu je vysvtleno na stranách 22 a 52. Obezita se dá u ps odstranit jen pomalu. Dlezité je, abyste dsledn dávali psovi jen 60 % normálního mnozství potravy a podporovali látkovou výmnu psa castými procházkami. Nechte si od zvrolékae vypracovat plán diety.

Péce o zdraví, nemoci

Pedcházení nemocím Yorksírský teriér je vitální pes, který pekypuje zdravím, pokud je mu ovsem vnována nálezitá péce. Správnou pécí se rozumí zdravá výziva, dostatek pohybu, hygiena a vhodné zacházení, které je dlezité pro dobrý dusevní stav psa. Správná péce zvysuje obranyschopnost organismu yorksírského teriéra. Pesto se mze stát, ze pes onemocní. Pro jistotu jednou do roka navstivte se psem zvrolékae. Krom toho si vsímejte kazdé náhlé zmny v chování psa. Zdravý yorksírský teriér se vyznacuje zivou povahou, chutí k jídlu, lesklou srstí a jasnýma ocima. Pokud by tomu bylo jinak, jdte s ním radji k veterinái. Ockování a odcervovací kúry Preventivní ockování je nejúcinnjsím prostedkem, jak pedejít nebezpecným infekcním chorobám, jako jsou psinka, zloutenka, leptospiróza, parvoviróza a vzteklina. Díve se tyto nemoci vyskytovaly v epidemiích. Dnes vsak existují úcinné ockovací látky, které zajistí, ze vás pes zstane zdravý. První ockování se provádí u stat ve vku sedmi az osmi týdn. Kdy je teba psa peockovat, zálezí na kombinaci ockovacích látek. Termíny ockování by mly být stanovovány na základ údaj uvedených v ockovacím prkazu. Informujte se u chovatele nebo u veterináe. Stanovené termíny dodrzte, protoze jen tak zstane zvíe nálezit chránno ped nemocí, proti níz je ockováno. Vsechna ockování si nechte zapsat do ockovacího prkazu. Je to jediný doklad, jímz mzete dolozit, ze je 48 vás pes zdravý. Mzete jej potebovat zvlást pi cestách do zahranicí, pokud cestujete se psem. Odcervení by mlo být provádno v pravidelných intervalech - piblizn jednou za sest msíc. Skrkavky a zídka se vyskytující tasemnice (strana 53) zpsobují, ze pes se stává mén odolným proti infekcním chorobám. Bezpodmínecn je teba provést odcervení asi v 5. az 7. týdnu zivota stnte. I pes prevenci (odcervení matky ped narozením stat) a cistotu mohou stata pijít na svt se skrkavkami. Solidní chovatelé pedávají své psy pouze odcervené. Pro jistotu se vsak pi koupi informujte, zda bylo odcervení provedeno. K ockování s sebou vezmte ke zvrolékai vzorek psího trusu, a nechte jej prozkoumat, zda neobsahuje vajícka cerv. Pouzívejte pouze preparáty, které vám pedepsal zvroléka a dodrzujte jejich dávkování. Rozpoznání nemocí Píznaky, které mohou být známkou nejrznjsích onemocnní, a vyzadují proto bezpodmínecnou a okamzitou návstvu u zvrolékae. (Podrobný popis nemocí s dalsími píznaky naleznete na stranách 48 az 57.): · odmítání potravy po delsí dobu, · teplota - pokles nebo zvýsení (spolehlivé je pouze mení teplomrem, strana 49), · prjem spojený se zvracením a pítomnost krve ve stolici, · zvracení, pokud je casté nebo je doprovázeno horeckou, · neustálé skrábání, kousání a tepáni hlavou, · zbarvení dásní dobla, · najezená srst.

Péce o zdraví, nemoci

Dovednosti potebné pi osetování nemocného psa Pro rozpoznání nemocí a následné osetení zvíete byste mli zvládnout nkolik dlezi tých dovedností. Mení teploty. Dosplý yorksír má nor mální tlesnou teplotu 38,5 az 39 °C. U mla dého psa se teplota pohybuje vtsinou pi horní hranici, u starsího naopak pi hranici dolní. Zvýsená, ale i snízená teplota mohou být píznakem nejrznjsích nemocí. lék na lzicku (práskovité léky rozpuste ve vod), zvednte psovi horní pysk a nechte tekutinu protéci dovnit mezi zuby (kresba, levý sloupec). Poté byste mli jest chvíli drzet cumácek lehce stisknutý, aby pes lék nevyplivl. Vás yorksír mze být velmi vynalézavý v obran proti lékm, které mu nechutnají. Jiná moznost je vytáhnout psovi dolní pysk jako ,,kapsu" a do ní lék nakapat. Pi silném odporu natáhnte tekutinu do jednorázové stíkacky bez jehly (dostanete ji u zvrolékae) a vstíknte její obsah pokud mozno na sted jazyka. Tablety a drazé zabalte nejradji do kulicek z mletého masa. Zelatinové kapsle nemají výraznou chu, která by psa rusila, a mohou být vtsinou podány bez problém. Mírn yorksírovi zvednte hlavicku a lék vlozte rukou na koen jazyka. Na podávání cípk byste mli být dva. Zatímco jeden z vás bude psa uklidovat a pevn drzet, druhý pomalu a co nejdál zavádí prstem cípek do iti. Na ruku si navlecte gumovou rukavici. Poté stlacte ocas proti itnímu otvoru, aby cípek nebyl vytlacen ven. Mení pulsu. Dosplý yorksírský teriér má pulsovou frekvenci piblizn 100 az 130 tep za minutu. Mladí psi do jednoho roku az 200. Puls nejlépe nahmatáte na vnitní stran stehen zadních nohou. Nebezpecné infekcní choroby Psinka Píznaky nemoci. Vysoká horecka, suchý kasel, prjem, vodnatý výtok z ocí a z nosu, zvracení Moznost nákazy. Viry psinky vnikají do tla sliznicemi. 49

Podávání medicíny. Tekuté léky mzete nechat protéci mezi stolickami. Spicáky se musí odtáhnout od sebe.

Teplota se u psa mí rektáln. Zavete opatrn psovi do itního otvoru teplomr natený vazelínou a ponechte jej uvnit asi ti minuty. Bhem této doby musí pes zstat stát v klidu. Podávání lék. Práskovité nebo tekuté léky, které nemají výrazný zápach, zamíchejte psovi do potravy. Odmítne-li vás yorksír takto pipravenou potravu, mzete pouzít rzné jiné triky, nap. dejte

Péce o zdraví, nemoci

Penásejí se tlními tekutinami, kapénkovou infekcí nebo prostednictvím infikovaných pomcek. Sance na vylécení. U mladých ps vede psin ka tém vzdy k úmrtí, dosplí psi mohou nést trvalé následky, pedevsím poskození nervového systému. Prevence. Pravidelné preventivní ockování (strana 48). Infekcní zánt jater Píznaky nemoci. Jsou podobné jako u psinky. Nemoc mze probíhat také chronicky bez zjevných vnjsích píznak onemocnní. Moznost nákazy. Nemoc se penásí pímo z jednoho psa na druhého slinami nebo mo cí, ale také kontaminovanými pedmty. Sance na vylécení. Ohrozeni jsou pedevsím mladí psi. Nakazí-li se, nedají se vtsinou za chránit. Dosplí psi mají nadji na záchranu, zasáhne-li zvroléka. Prevence. Pravidelné preventivní ockování (strana 48). Leptospiróza (stuttgartská nákaza) Píznaky nemoci. Vtsinou zacíná oslabením zadních koncetin. Dalsími píznaky jsou ztráta chuti k jídlu, horecka, velká zíze, zvracení, zaludecní a stevní potíze, ztráta vdomí a krvav zbarvená moc. Moznost nákazy. Nemoc je vyvolávána leptospirami. Vyskytuje se pedevsím od záí do prosince. Leptospiry jsou choroboplodné zárodky, které jsou vylucovány v moci krys, mysí a infikovaných ps. Psi mohou získat bacily ze zamoených píkop, kaluzí, tní nebo také z pachových znacek od infikovaných ps. Sance na vylécení. Lécení v raném stadiu bývá vtsinou jest úspsné. Prevence. Ochranné ockování (strana 48). Upozornní. Jelikoz jsou nkteré bacily leptospirózy penosné také na clovka, musí se tato nemoc povinn nahlásit, to znamená informovat zvrolékae jako úední osobu.

tlapky Stavba tla yorksírského teriéra. Pod bujnou srstí yorksírského teriéra lze jen stzí rozpoznat, ze je jeho stavba tla práv tak proporcionální a vyrovnaná jako u mnoha vtsích psích plemen.

50

Péce o zdraví, nemoci

Parvoviróza Parvoviróza se dá jednoznacn velmi spatn rozeznat a je snad nejzáludnjsí ze srovnatelných nemocí. Nové viry zpsobující tuto nemoc mohou být odolné proti dosavadnímu ockování. Píznaky nemoci. Silné stevní potíze s neustálým zvracením a krvavým prjmem. Casté zvracení pnovité nazloutlé tekutiny, která je obcas smísena s krví. Apatie, odmítání potravy. Moznost nákazy. Zdrojem nákazy jsou viry ve výmscích penásené z jednoho psa na druhého, ale také odvy a boty majitel nakazených ps. Proto se této nemoci obávají pedevsím chovatelé, kteí pedvádjí své psy na výstavách. Parvovirózu vyvolává virus, který je znacn odolný vci dezinfekcním prostedkm. Sance na uzdravení. Rychlou ztrátou tekutin mze pes pojit bhem nkolika málo dní. Neockovaný dosplý pes mze být zachránn intenzívním lécením u zvrolékae pomocí infuzí a antibiotik, pokud je nemoc podchycena jiz v raném stadiu. Dosplí psi mají vtsí sanci na pezití nez stata. Prevence. Pravidelné preventivní ockování strana 48). Vzteklina Píznaky nemoci. Abnormální chování, obcas nadmrné slinní, vzteklé kousání, obtíze pi polykání, ochrnutí a kece, vtsinou chraptivý hlas. Moznost nákazy. Viry vztekliny jsou penáseny slinami vzteklinou nakazeného zvíete (vtsinou jde o lisky) do otevených ran po kousnutí a zpsobují poskození nervového systému. Jiz samotná slina nakazeného zvíete mze být zdrojem infekcního onemocnní. Sance na uzdravení. Nejsou zádné. Smrt 51 nastává v dsledku celkového ochrnutí organismu. Vzteklina je smrteln nebezpecná také pro clovka. Prevence. Pravidelné preventivní ockování (strana 48). Upozornní. Pokud jste vy nebo vás pes pisli do styku se zvíetem, u kterého bylo podezení na vzteklinu, musíte se podrobit lékaskému vysetení. Vás pes musí na pozorování do karantény. Vasí povinností je nahlásit, ze jste pisli do styku se vzteklinou. Také podezení na vzteklinu se musí ohlásit na hygienické stanici a zvrolékai. Pi cestách do zahranicí musí být pes ockován proti vzteklin. Toto ockování musí být zpravidla provedeno ctyi týdny ped pekrocením hranice. Aujeszkého nemoc Píznaky nemoci. Podobné jako u vztekliny: neklid, slinotok. Soucasn nadmrné skrábání, zejména na hlav. Moznost nákazy. Nákaza prostednictvím infikovaného syrového vepového masa. Sance na uzdravení. Zádné. Nemoc musí být ukoncena uspáním psa. Prevence. Ockovací vakcína pro psy neexistuje. Tepelná úprava vepového masa vsak usmrcuje pvodce nemoci. Proto podávejte ne syrové, ale vzdy jen dkladn provaené vepové maso. Bznjsí nemoci Prjem Píznaky nemoci. Psí výkaly mají kasovitou az ídkou konzistenci. Mozné píciny. Spatné krmení, pozírání snhu, bakterie, viry a cervi, náhlá zmna stravy, rozcílení.

Péce o zdraví, nemoci

Lécení. U dosplých ps je nejúcinnjsí jednodenní hladovka. Pitnou vodu nahrate slabým cerným cajem, do nhoz pidáte spetku kuchyské soli. Následující den by ml pes dostat dietní stravu, nap. polévku z ovesných vlocek a suchary. Krom této diety je úcinné lécit psa mletým bílým jílem (je k dostání v lékárn). Trvá-li vsak prjem jest dalsí den, vyhledejte radji zvrolékae. Nejenze prjem zvíe oslabuje, ale mze být také známkou váznjsího onemocnní. Prevence. Zdravá výziva. Zácpa Píznaky nemoci. Omezená nebo zádná stolice. Mozné píciny. Pílis casté krmení psa masem a kostmi. Lécení. Strana 47. Zánt usí Píznaky nemoci. Casté tepáni hlavou, drzení hlavy na stranu, skrábání na usích nebo silné vymsování usního mazu. Chronický nelécený zánt usí mze vést az k ohluchnutí psa. Mozné píciny. Usní roztoci, bakterie, plísn. Lécení. Pesnou diagnózu nechte stanovit zvrolékaem a dodrzujte jeho pokyny. Prevence. ádná péce o usi (strana 42). Vymknutí césky Píznaky nemoci. Stálé kulhání nebo opakovaná náhlá ochablost. Pes zvedá castji pi chzi zadní nohu. Píciny. Natazené nebo petrzené vazy vedou k vymknutí (luxaci) césky. V tzsím pípad nemze pes postizenou nohu zatzovat, lehcí luxace vtsinou nezpsobuje zádné ochromení. 52 Lécení (osetování). Stanovení stupn luxace i následné osetení jsou vcí zvrolékae. Nkdy se musí luxace operovat. Prevence. Není mozná. Vlohy k luxaci césky jsou ddicné. Ackoliv se chovatelé a spolky snazí o zlepsení, je tato anomálie u malých ps, jako je yorksírský teriér, castá. Otes mozku Píznaky nemoci. Zvracení, potácení se, únava, bezvdomí. Vychází-li z ucha

Aplikace usních kapek. Jednou rukou drzte psovi ucho a druhou mu nakapejte kapky do ucha (kapátko nezavádjte pílis hluboko!).

krev, mze mít pes zlomenou lebku. Pozdjsím následkem otesu mozku mze být epilepsie. Mozné píciny. Pády, úrazy (nehody), rány do hlavy. Lécení. Pouze odborná péce zvrolékae. Musí zjistit, zda nedoslo k poskození lebky. Prevence. Pedcházet nebezpecím

Péce o zdraví, nemoci

Otrava Píznaky. Otrava se projevuje rznými zpsoby. Hlavní píznaky se dají jen stzí vyjmenovat. Patí k nim nap. zvracení, prjem, netecnost. Píciny. Pozití jedu, nap. chemických cistidel, jedu na krysy ci mysi a prostedk na hubení skdc. Lécení. Úspsnost lécení je závislá na druhu a mnozství pozitého jedu. Lécba bude usnadnna, pokud se poradíte se zvrolékaem, nebo zatelefonujte do nemocnice na toxikologické oddlení a pozádejte o radu. Prevence. Nepouzívejte v dom ani na zahrad prostedky na hubení skdc. Cisticí prostedky skladujte na takovém míst, které je pro psa nedosazitelné. Pokud to není mozné, pak nezbývá nez na psa dohlédnout, aby s tmito prostedky nepisel do styku. Úzeh Píznaky. Zrychlený srdecní tep, rychlé dýchání, únava, bezvdomí. Mohou se dostavit i kece. Zvýsení tlesné teploty na 42 °C (pi pekrocení této teploty nastává nevyhnuteln smrt). Mozné píciny. Úzeh vznikne tehdy, nemze-li jiz pes vyrovnat teplotu pomocí dýchání. To se mze stát nap. v aut odstaveném na prudkém slunci nebo pi tlesné námaze ve velmi :teplých dnech. Osetení. Psa peneste okamzit na chladnjsí místo a pomocí mokrých studených obklad ci zábal snizujte jeho tlesnou teplotu. Bhem cesty ke zvrolékai neustále obklady ·vymujte. Prevence. Bhem horkých dn nevystavovat psa pílisné námaze. V lét nenechávejte psa zaveného v aut. 53 Vnitní paraziti Skrkavky Píznaky. Nadmuté bicho, skytavka, pi vysokém stupni postizení dokonce ztráta chuti k jídlu, kecové stavy a netecnost. Mozné píciny. Infekce se penásí vajícky skrkavek, které se nacházejí ve výkalech infikovaných zvíat. Osetení. Odcervení. Termíny dodrzujte pedevsím u stat (strana 48). Po osetení byste mli zárove vydezinfikovat kuka (pelísek) na spaní, deky a kartáce, abyste zamezili novému výskytu. Prevence. Odcervovací kúra (strana 48). Tasemnice Píznaky. Nápadný úbytek tlesné hmotnosti, zánty stev, kece ve svalech, nkdy také ,,sákování" (klouzání po zadecku). Mozné píciny. Tasemnice není pímo penosná, nepenásí se tedy z jednoho psa na druhého. Na penosu tasemnice do psího steva se podílejí blechy, vsi, mysi a prasata. Osetení. Tasemnici musí lécit zvroléka a lécba trvá pomrn krátkou dobu. Prevence. Odcervovací kúra (strana 48). Upozornní. Existují nkteré druhy tasemnice, které mohou ze psa pejít na clovka. Pedevsím v rodinách s dtmi je na míst vtsí opatrnost. Objevíte-li v trusu vaseho psa malé bílé cástecky ve tvaru rýzového zrnka nebo ctverecku, musí zvroléka ihned provést terapeutická opatení. Také vy byste mli pro jistotu navstívit lékae v pípad, ze je vás pes napaden tasemnici.

Péce o zdraví, nemoci

Vnjsí paraziti Blechy Píznaky. Casté skrábání, pedevsím na usích a na krku. Píciny. Blechy sají krev a zpsobují stípnutím do kze a simráním v srsti silné svdni. Blechy se vtsinou penásejí ze psa na psa. Osetení. Je-li pes napaden blechami, pouzijte k jeho osetení speciální zásyp proti blechám, který je k dostání v potebách pro chovatele. Zásyp nanásejte na kzi ve smru proti srsti. Také pelísek (kuka) a deky, které pes pouzívá, musíte ádn vycistit a posypat nebo postíkat prostedkem k tomu urceným. (Pouzijete-li sprej, dbejte na to, aby neobsahoval ekologicky závadný nosný plyn.) Prevence. Existují speciální obojky proti blechám a také rzné prostedky, kterými mzete psa natít. Nejlépe udláte, poradíte-li se s veterináem. Pedevsím v letních msících psa po kazdé procházce pecliv prohlédnte, zda nemá blechy. Upozornní. Psí blechy mohou jít také na clovka, na lidském tle se vsak dlouho nezdrzují. Jelikoz blechy penásejí tasemnici, mli byste pi jejich zjistní psa znovu odcervit. Klísata Píciny. Klísata se vyskytují ve vtsí míe v lét a na podzim. Teplá a mastná psí pokozka je pro klísata lákavá. Klíst spadne na psa z vysoké trávy, z koví nebo ze strom a zavrtá se hlavickou hluboko do kze. Nejprve je klíst velmi malé. Kdyz se vsak naplní nasátou krví mze dosáhnout velikosti tesn. Osetení. Klíst odstrate, hned jakmile je objevíte. Nakapejte na n trochu oleje 54 (v potebách pro chovatele je k dostání speciální olej na klísata) - tím je udusíte a mzete je pak krouzivým pohybem proti smru hodinových rucicek snadno odstranit (,,vysroubovat"). Existují také speciální klesticky na odstraování klísat. Nikdy nesmíte klíst vytrhnout, jinak mze hlavicka klístte zstat zakousnutá do kze a zpsobit zánt. Pokud by vám odstranní klístte cinilo potíze, zajdte radji se psem k zvrolékai. Prevence. Pi péci o srst dávejte pozor na klísata. Pro lidi existuje preventivní ockovací látka. Svilusky Píznaky. Casté skrábání pedevsím na tlapkách, v podpazdí, na bise a na pohlavních orgánech. Píciny. Svilusky se vyskytují pevázn na podzim na travinách a na keích. Zpsobují silné svdni. Tito paraziti se dají rozpoznat pouze pod lupou jako oranzové tecky. Osetení. Postizená místa potete prostedkem proti parazitm. Nechte si poradit od zvrolékae nebo od prodavace v potebách pro chovatele.

U zvrolékae. Dobe vychovaný yorksírský teriér si trpliv nechává vysetit oci.

Péce o zdraví, nemoci

U zvrolékae Zvrolékae byste si mli vybírat stejn jako svého lékae a nemnit ho, pokud získá vasi dvru. Cím lépe bude vaseho yorksíra znát, tím snáze bude moci stanovit diagnózu. Peprava. Yorksíra budete muset ke zvrolékai vzdy pinést, protoze tento léka své pacienty nenavstvuje. Zvrolékai prohlízejí radji ve své ordinaci, protoze se tam psi chovají disciplinovanji nez v prostedí, na které jsou zvyklí. Pokud by byl vás yorksír po njaké nehod v bezvdomí, nebo tzce zrann, rozlozte deku a psa na ni opatrn polozte na bok. Deku pouzijete jako nosítka pro nemocné. (Je-li pes v bezvdomí, vytáhnte mu jazyk z tlamy, jinak by se mohl udusit.) Ve velkých mstech existují taxi pro zvíata, dále sluzba specializovaná na pepravu zvíat, pípadn veterinární sanitka pro pípad, ze nemáte jinou moznost, jak psa dopravit k veterinái autem. Telefonní císla mzete zjistit v chovatelském spolku. Pravidla pro návstvu u zvrolékae. Psi nemají návstvy u zvrolékae v oblib, i kdyz se zvrolékaem nemají pedchozí spatné zkusenosti. Mli byste vsak pocítat s tím, ze bude vás yorksír reagovat jinak nez obvykle. · Psa dejte na vodítko. · Vyvarujte se kontaktu s ostatními pacienty v cekárn. Máte-li podezení na njakou nakazlivou nemoc, cekejte se psem venku. · Popiste zvrolékai krátce a pesn vase postehy. Dalsí pocínání. Drzte se pesn pokyn, které vám zvroléka dal pro dalsí osetování vaseho psa. Dbejte pedevsím na správné dávkování lék. Velmi úspsné mohou být i homeopatické metody lécení. Pokud máte chu pouzívat pírodní lécitelské metody, existuje o nich velké mnozství literatury. I v tomto pípad byste se mli poradit se zvrolékaem nebo s lécitelem zvíat a nepokouset se psa lécit sami. Stáí psa a milosrdná smrt Yorksírský teriér se dozívá pomrn vysokého vku 16 let i více. Pedpokladem je samozejm správná péce o psa a co nejlepsí péce o jeho zdraví. Mnoho yorksír si az do vysokého vku zachová svou cilost. Nkteí se vsak stávají mén pruznými a mají sklon k pohodlnosti. Casto je opoustí zrak a sluch. Psovi to vsak tolik nevadí, jelikoz je pro nj prvoadým smyslem cich, a ten zstává zachován. Také udrzování cistoty v místnosti mze zacít cinit potíze, v tomto pípad to vsak nemá nic spolecného s vychováním. Svému starsímu yorksírovi dopejte více klidu a chote s ním pro jistotu castji k zvrolékai. Milosrdná smrt je poslední pátelskou sluzbou, kterou mzete svému yorksírovi prokázat, pokud musí velmi trpt. Doprovote jej osobn k veterinái a nepenechávejte tuto zálezitost nikomu cizímu. Povazujte to za svoji povinnost. To, ze budete svého psa az do konce hladit a uklidovat ho, by mlo být samozejmostí. Uspání je pro psa bezbolestné - pocítí pouze vpich jehly a pokojn usne. 57

Píprava srsti na výstavu. Pramen po prameni vkládejte srst do papírových natácek (nahoe) a natocte ji tak, aby byly vsechny natácky rovnomrn rozmístny po celém tle (dole).

Chov yorksírských teriér

Pedpoklady pro chov Chov yorksírského teriéra si nepedstavujte jako snadnou zálezitost. Je nárocný na cas i na peníze a vyzaduje spoustu vdomostí, i kdyz jde jen o jedno jediné pokrytí feny. Krom toho pebíráte velkou zodpovdnost. Práv u malých ps dochází pi porodu velmi snadno ke komplikacím, pi nichz matka ci stata mohou zemít. Mnozí lidé, kteí chtjí mít od své feny stata alespo jednou za zivot, si toho nejsou vdomi. (Velmi rozsíeným, avsak mylným tvrzením je, ze fena má mít alespo jednou stata.) Tito lidé si nepipoustjí, ze by i jediné pokrytí znamená ,,chov", a ti, kteí mli v úmyslu chovem tohoto populárního plemene pijít k penzm, se mnohdy pepocítali. Nestává se totiz pokazdé, ze po pokrytí je fena bezí, a jen málokdy vrhne ctyi nebo pt stat (bzná jsou dv az ti stata). Pokud byste se vsak pece jen po zralé úvaze rozhodli pro chov, doporucujeme vám vyhledat klub chovatel yorksírských teriér, kde mzete získat cenné informace. Nároky na cas. Chov ps vyzaduje podstatn více casu nez jejich pouhé drzení. Uz samotné pípravy na chovatelství jsou casov nárocné. Musíte pocítat s tím, ze bude teba nálezit pecovat jak o matku, tak i o stata a ze jim budete muset nkdy obtovat i celou noc. Feny rodí vtsinou v noci a navíc tehdy, kdy se nám to vbec nehodí. Náklady. Poízení chovného zvíete je nákladná zálezitost. Za dobrou chovnou fenu zaplatíte asi dvojnásobek 58 obvyklé trzní ceny. K tomu pipocítejte jest výdaje za stravu a rzné poplatky, nap. za krytí a za povolení chovu. Umístní. Pro chov je ideální dm alespo s malým kouskem zelen a zvlástní pokojík, do nhoz mzete umístit porodní bednicku. Zvolte vsak, pokud mozno, takovou místnost, aby se sousedé nebo pípadn spolunájemníci necítili ruseni. Kucení stat a první pokusy o stkot mohou být pomrn hlasité. V nájemním byt byste mli o souhlas k chovu pedem pozádat majitele domu, nebo se radji zíci toho, aby mla fena stata. Získávání informací. Dlezité informace mzete získat u chovatele, od nhoz jste ped casem svého psa pevzali. Jist vám ochotn zodpoví vsechny vase dotazy. Navíc mzete obdrzet odborné informace ve spolku chovatel yorksírských teriér (adresy, strana 72). Setkáte se tam s lidmi, kteí mají zájem o stejné plemeno jako vy, mzete si s nimi vymovat zkusenosti a dozvíte se, z jaké literatury cerpat. Jako clen spolku dostanete také chovatelský ád, který vám pomze zajistit chov po formální stránce. Jsou v nm uvedena také ustanovení týkající se ochrany zvíat. Chov ps podléhá také zákonu. Informace týkající se této oblasti mzete získat v chovatelských klubech.

Chov yorksírských teriér

Upozornní. Ten, kdo od zacátku projevuje zájem o chov a vystavování, by si ml opatit psa s ukoncenou výmnou zub. U osmi az desetimsícního yorksírského teriéra lze také lépe ocenit zalození srsti a barvy. Pro vrh stat si nevybírejte pílis malou fenu. Vtsí fena má lepsí pedpoklady pro snásení útrap spojených s porodem. Výbr samce ke krytí Jako majitelé feny se zavcas dejte do vyhledávání vhodného samce ke krytí. Zacátecníci by si mli nechat poradit spolkem. I pro zkusené chovatele je obtízné se rozhodnout, který pes má pro píslusnou fenu nejvhodnjsí ddicné vlastnosti. O schopnostech chovných zvíat nevypovídá pocet ,,sampionských" titul, ale kvalita jejich potomstva. Pípadné chyby, které má fena, by se mly dát napravit výbrem odpovídajícího samce. Prostudování rodokmen mze sice pomoci, ale neznáte-li dotycné psy a jejich charakterové vlastnosti, je riskantní vyhledávat partnera pouze podle získaného titulu. Nase doporucení. Majitelé feny by nemli chovat vlastního psa, pokud nechtjí svj chov pílis rozsíit. Drzení psa a feny je problematické a potomci tchto zvíat by se nemli páit mezi sebou, ani s rodici. Píbuzenský chov je pílis velké riziko. Je proto rozumnjsí zaplatit poplatek za pipustní psa. Hárání a páení Hárání. Feny hárají piblizn jednou za sest msíc, nkteré dokonce jen jednou v roce. Hárání trvá asi ti týdny, bhem nichz se fena chová neklidn a je pítulnjsí nez jindy. V pocátecní fázi opuchne pohlavní ústrojí a asi po tech az pti dnech se dostaví nacervenalý výtok. Den, kdy se výtok dostaví, byste si mli zaznamenat a od nj pak pocítat dobu, kdy se fena mze stát bezí. V této fázi hárání jiz fena samce vábí, není vsak jest dostatecn pipravena ke krytí. 59

nzkový skus

klesový skus

pedkus

podkus

Tvary chrupu a postavení zub. Pi správném nzkovém skusu pesahují vrchní ezáky pes spodní adu zub; pi klesovém stojí vrchní a spodní ada zub na sob; pi pedkusu pesahuje spodní zubní oblouk pes horní; pi podkusu pesahuje horní zubní oblouk pes spodní.

Chov yorksírských teriér

Fena k sob pipustí samce teprve tehdy, kdyz se krvavý výtok zmní ve výtok tém bezbarvý, tj. 10. az 16. den. Fenu dovete k samci pokud mozno 11. den a nechte ji pokrýt pro jistotu jest 13. den. Sance na oplodnní je pak vtsí. ..Suché hárání". Pi suchém hárání je vypocítávání nejvhodnjsího termínu pro krytí ponkud obtíznjsí. Fena nemá výtok, ale psa mze pijmout. V takovém pípad byste mli majitele psa pozádat, aby nechal fenu u sebe a umoznil opakované krytí. Vhodný termín pokrytí lze také stanovit pomocí vaginálního výtru, který provádí zvroléka. První hárání. U mladé feny se dostaví první hárání mezi sestým az osmým msícem zivota. Pi prvním hárání nesmí dojít k pokrytí. Doba prvního pokrytí se mze podle jednotlivých klubových ád lisit, nejcastji jde vsak o 18 msíc. Teprve tehdy je fena dostatecn vysplá a vyvinutá. Vase fena by také nemla mít svá první stata v pílis vysokém vku. Horní hranicí pro vrh stat je stáí ti a pl roku az ctyi roky. Páení. Majitelé fen vtsinou jezdí s fenou za psem, ponvadz pes má ve svém prostedí vzdy vtsí chu k páení. Fena ukazuje svou pipravenost jiz nkolik dní pedem tak, ze pi doteku dává ocas stranou. Podle temperamentu a vzájemných sympatií si pes a fena spolu njaký cas hrají, pak teprve dochází k páení - pokud vbec k nmu dojde, nebo se mze stát, ze jeden z nich nakonec odepe. Nezlobte se pro to na n; také psi - jako vsechny zivé bytosti - mají právo se projevit podle svých vlastností a nálad. Jestlize proces krytí byl úspsný, pak jsou pes a fena jest njaký cas spolu ,,svázáni" - nkdy pl hodiny i déle. Upozornní. Bhem spojení pevn drzte ob zvíata, aby pi náhlém otocení feny 60 nedoslo ke zranní psa. Nikdy se je nepokousejte oddlit (zvlást pouzití vody k oddlení feny a psa je krajn nevhodné), mohlo by dojít k poranní. Pockejte, az se tento proces ukoncí pirozenou cestou. Bezost Péce o bezí fenu Bezost trvá piblizn 63 dní. Pipoctete-li tento pocet dní k datu pokrytí, dozvíte se pedpokládaný termín porodu. Radji si tento údaj zapiste, abyste se mohli na porod zavcas pipravit. Zda je vase fena bezí, poznáte od pátého týdne po pokrytí. Tehdy uz se znateln zvtsuje její objem. Fena se chová klidnji a casto je pítulnjsí. Ponechte jí její denní rezim, na který je zvyklá. Umoznte jí dostatecné mnozství pohybu na cerstvém vzduchu a nepetzujte ji pemrstnými pozadavky. Cím více fena pibývá na váze, tím mén má být vystavována námaze. Pokuste se zabránit tomu, aby ,,budoucí matka" stoupala po schodech, nebo skákala ze zidle. Strava bezí feny musí být plnohodnotnjsí a bohatsí na vitaminy - fena v dob bezosti potebuje více vitamin a vápníku. Proto pimíchávejte od pátého týdne do potravy preparáty obsahující vápník nebo kostní moucku. Zvyste podíl kvalitního masa a cerstvé zeleniny. Celkové mnozství denní potravy rozdlte do nkolika malých porcí. Protoze bezí fena stále více pije, je teba, aby mla nepetrzit k dispozici cerstvou vodu. Zdánlivá bezost. Ke zdánlivé bezosti dochází i u fen, které dosud nikdy nevrhly stata. Zpocátku je obtízné stanovit, zda byla fena skutecn oplodnna, protoze její chování a vnjsí píznaky se jen málo lisí od bezosti skutecné.

Chov yorksírských teriér

Fena se zdánlivou bezosti se vsak vtsinou chová matestji nez fena opravdu oplodnná. Od ctvrtého týdne po hárání zduí u zdánliv bezí feny mlécné zlázy, nkdy se dokonce tvoí mléko. Fena pak mze pevzít funkci .,kojné" u cizích stat z nadpocetného vrhu nebo u stat osielých. Pokud fena nemá moznost vyzivovat cizí stata, musí se hodn pohybovat a dostávat mén potravy. Studené octové obklady pikládané tikrát denn na zlázy odstraní jejich Zduení. Bhem zdánlivé bezosti je fena neklidná a hledá si pedmty, o které se stará jako matka o stata. levý sloupec) má být tak velká, aby v ní fena mohla pohodln lezet. Mimoto v ní musí zbýt dostatek místa také pro stata, nebo pro n bude bednicka asi po ti týdny jediným domovem. Velikost 80 x 50 cm je dostacující. Bednicka by mla mít asi 30 cm vysoký okraj, aby z ní nemohla stata bhem prvního období vypadnout. Praktická jsou dvíka, kterými se pozdji stata dostanou ven, az se budou chtít vydat na przkumnou procházku. Uvnit bednicky by mly být ve výsce asi 6 cm ve vzdálenosti asi 4 cm od stny pipevnny devné tycky, aby fena nedopatením stata nepimáckla ke stn. Do tohoto meziprostoru se mohou stata uchýlit také tehdy, lehne-li si jejich matka tak, ze zabírá v bednicce mnoho místa. Dno bednicky vylozte vrstvou novinového papíru a na ni rozlozte cisté rucníky. Pípravy a opatení. Asi 14 dní ped porodem upozornte veterináe na termín porodu a zeptejte se, zda je mozné obrátit se na nj i mimo ordinacní hodiny (eventuáln také v noci). Asi 4 týdny ped porodem by mla být fena odcervena. Dva dny ped porodem vydezinfikujte porodní bednicku a její okolí. Potom pipravte fenu na porod. Srst natocte (strana 67), nebo zkrate, aby se stata na dlouhých chlupech neuskrtila. Velmi opatrn oholte fen bicho, aby bradavky byly obnazené. Pomcky. Posledním krokem, který musíte ped porodem ucinit, je píprava pomcek, jako jsou rucníky, obvazový materiál pro pípad nouze, provázek, vhodné nzky k odstizení pupecní sry, dezinfekcní sprej, teplomr a váha. 61

Porodní bednicka musí být pedevsím prostorná. Devné tycky podél bocních stn zabraují fen v tom, aby stn omylem nepitiskla ke stn.

Pípravy na porod Porodní bednicka. Fena, která rodí poprvé, si musí zavcas zvyknout na porodní bednicku. Do oddlené tiché místnosti postavte bednicku a nechte v ní fenu spát jiz nkolik týdn ped porodem. Porodní bednicka (kresba,

Chov yorksírských teriér

Porod

Porod se ohlasuje jiz 24 az 36 hodin pedem, a to tak, ze tlesná teplota feny poklesne na 37 °C. Míte-li pravideln teplotu od 57. dne bezosti feny, pak to snadno poznáte. (Bezprostedn ped porodem se teplota opt vrátí do normálu.) Pedtím, nez se dostaví první bolesti, zacne fena krátce a rychle oddechovat, nepijímá tém zádnou potravu a chová se neklidn. Od pocátecních bolestí az k porodu to mze trvat jest celé hodiny. V tomto mezicase dbejte na to, aby teplota v místnosti, v níz je porodní bednicka umístna, byla piblizn 22 °C. Fenu by nyní mla utsovat osoba, které dvuje. Prbh porodu. Jakmile zacnou bolesti picházet ve stále kratsích intervalech, vychází z pochvy tekutina. Jiz krátce nato lze spatit sedomodrý plodový obal s prvním stntem. Silnými svalovými kontrakcemi vytlací fena stn ven. Dalsí stata následují vtsinou ve ctvrthodinových az plhodinových intervalech. Dbejte na to, aby se s kazdým stntem vyloucilo také lzko (placenta). Zstane-li lzko v tle matky, mze dojít k otrav. Obycejn fena instinktivn prokousne plodový obal a narozené stn horliv olíze do sucha, pekousne pupecní sru a sezere cást lzka. Nkdy je vsak fena tak vycerpána nebo zamstnána porodem jiz druhého stnte, ze musíte to nejdlezitjsí udlat vy sami. · Abyste co nejrychleji uvolnili dýchací cesty stnte, protrhnte plodový obal blízko hlavy a ocistte stnti hlavu a tlamicku. Z dutiny ústní odstrate hlen. 62 · Abyste mlád vysusili, tete jej siln rucníkem. Nemusíte být pílis opatrní - fena stn olizuje také dosti hrub. Tením povzbudíte krevní obh stnte. · První kucení je známkou toho, ze má stn dostatek vzduchu. Pilozte je pak k bradavkám, kam se ostatn samo instinktivn snazí dostat. S pitím mzete stnti pomoci tak, ze mu vsunete bradavku do tlamicky a pední tlapky mu polozíte na matcino bicho. · V pípad, ze by fena nepekousla pupecní sru sama, pevazte sru pevn nití v blízkosti bicha stnte a pestíhnte ji asi 1 cm nad místem, kde jste ji zavázali. Zbytek pupecní sry zaschne a casem odpadne.

Pi sání stlacují stata tlapkami matcino bicho, a tím podporují tvorbu mléka (tzv. mlécný krok).

Komplikace. Pi kazdém porodu mohou nastat situace, se kterými si zacátecník neumí poradit. Mze se stát, ze má fena sice bolesti, stn vsak stále nevychází, nebo ze plodový obal praskne jiz v porodním kanálu a stn musí být co nejrychleji pivedeno na svt, ci mlád po porodu správn nedýchá. Musíte také

Chov yorksírských teriér

pocítat s císaským ezem. Chtli bychom vám proto poradit, abyste pi prvním porodu pozádali o pomoc zkuseného chovatele. On ví nejlépe, v jakém pípad se musí bezpodmínecn k porodu zavolat veteriná. Fena a stata v prvních tech týdnech Zdravá fena se bhem prvních tí týdn dokáze postarat o svá stata sama. Mláata krmí, pecuje o n a udrzuje je v cistot tím, ze pozírá jejich výkaly. Do desátého dne jsou stata slepá a slyset zacínají az dvanáctý den. Po cichu vsak vzdy najdou zdroj potravy. Pedními tlapkami instinktivn ,,slapou" v míst kolem matciných mlécných bradavek, a ídí tak tvorbu mléka. Vtsinou stací, kdyz pozorn stata sledujete. Jinak není teba se o stata pílis starat. Pouze udrzujte teplotu v místnosti asi na 20 °C, zabraujte prvanu a obcas vymte v porodní bednicce rucníky. Vyrovnávání teploty. Kvli statm je teba bhem prvních 14 dn udrzovat v bednicce stálou teplotu. K pitápní mzete pouzít infracervenou lampu, kterou zakoupíte ve specializovaném obchod a zavsíte ji ve správné vzdálenosti nad bednicku. My vsak pouzíváme vzdy malou výhevnou podusku z elektroobchodu, na kterou polozíme jeden nebo dva rucníky a deku, která vyrovnává teplo. Teplota musí být regulovatelná, aby výhevný polstá nebyl pílis horký. Musíte také dávat pozor, aby fena nerozkousala elektrický kabel. Má-li fena málo mléka, pak krmte stata smsí z 1/3 smetany do kávy (10 % tuku) a 2/3 pevaeného plnotucného mléka. Vhodné je vsak také susené mléko pro

63

stata, které si mzete obstarat v chova telských potebách, v lékárn nebo u zvrolékae. Ke krmení pouzijte speciální lahvicky z chovatelských poteb a krmte stata kazdé dv hodiny. Prostednictvím spolku se mzete pokusit obstarat pro stata kojnou fenu. Výziva kojící feny by mla být vydatnjsí, nebo jsou na ni v této nové úloze kladeny vtsí nároky. Tvaroh, med, vápník a tu a tam vajecný zloutek jsou vhodné doplky stravy. V místnosti, kde jsou stata, nedlejte hluk. Pátele, kteí by chtli stata obdivovat, odkazujte na pozdjsí dobu. Je nebezpecí, ze by cizí lidé mohli nechtn zavléci ke statm bakterie ci skodlivý hmyz. Komplikace. V prvních 14 dnech mze u feny dojít k poruse metabolismu minerálních látek, ponvadz kojením pozbývá znacné mnozství vápníku. Záchvat, který ji postihne a který se projevuje neklidem, silným tesem a ochrnutím, se nazývá eklampsie. Vsimnete-li si tchto píznak, musíte ihned uvdomit veterináe. Jedin on mze fenu zachránit tím, ze jí okamzit vstíkne kalcium.

Vývin stat

Jestlize stata strávila první ti týdny zivota pevázn spaním a sáním mléka, nyní se pokousejí o první nemotorné krcky ve snaze prozkoumat své okolí. Svou bednicku opoustjí stále castji, aby se porozhlédla po místnosti. Stata jsou od matky odstavena asi v sesti týdnech. To je nejdlezitjsí období v jejich zivot, vtisovací fáze. Zacíná se utváet jejich charakter a objevují sebe sama, ostatní zvíata a clovka. Vsechny dojmy

Chov yorksírských teriér

a spolecenské kontakty urcují jejich pozdjsí chování. V tomto období je velmi dlezité, abyste se jim vnovali. Cím více si s nimi budete hrát, dotýkat se jich a mluvit na n, tím uzsí vztah k clovku se u zvíat mze vyvinout a o to více dvry budou mít k lidem. Období mezi osmým az dvanáctým týdnem zivota ps nazývají odborníci socializacní fáze. Stata se ucí rozeznávat, co je hra a co je mínno vázn. Provují své spolecenské kontakty v potyckách se sourozenci a cvicí rzné vyjadovací zp soby - od okázalých projev hrozby az ke gestm nznosti. Matka fena plní funkci vychovatelky a ustduje obcas lehké polícky, Jsou-li stata pílis rozpustilá. V této dob je touha stat po ucení nejvtsí, proto byste mli zacít s jejich výchovou. Upozornní. Kousky masa v konzervách jsou vtsinou pro stata pílis velké, proto maso upravte nap. pomocí ,,souchadla" na brambory, kterým se rozmlní vsechna vlákna. Formality Jako clen spolku máte povinnost ucinit následující opatení. Uvdomit poradce chovu. Pokud se porod zdail, musíte o tom informovat do tí dn poradce chovu ve svém spolku. Ten pak (nebo také veteriná) bude kupírovat statm ocasy. Tento termín, prosím, dodrzte, pozdji kupírování ocas není podle zákona o ochran zvíat dovoleno. Zárove nechte také odstranit pípadné tzv. vlcí drápy (paspárky) na zadních nohách, které pocházejí z dávné minulosti a dnes jiz nemají zádnou funkci. Zajistit registraci vrhu poradcem chovu. Nejdíve osm týdn po porodu zkontroluje poradce vrh a provede registraci stat · tetováním a · zanesením do plemenné knihy yorksírských teriér nkterého spolku uznaného FCI. V této chvíli jiz musí být stata ockována a odcervena. Pi tetování - vtsinou do usí - je kazdému mládti pidlena nezamnitelná císelná kombinace. V pípad, ze by se vás yorksírský teriér nkdy ztratil, mze toto oznacení pomoci pi jeho identifikaci.

Výziva stat

Az asi do ctvrtého týdne pijímají stata mateské mléko. Potom by mla být dvakrát az tikrát denn pikrmována. Pikrmujte je jiz zmínnou mlécnou smsí spolu s hovzím mletým masem a s ovesnými vlockami, to vse doplujte kalciovými a vitaminovými preparáty. Pro zmnu m zete pidat i hroznový cukr a med. Vele doporucujeme také hotové krmivo pro stata, které je k dostání v obchodech. Dobré zkusenosti máme také s kasovitou stravou pipravenou z hovzího, telecího a kuecího masa se zeleninou. Od sestého týdne podávejte statm asi ctyi az pt hustsích jídel denn. Prmyslov vyrobené krmivo pro stata obsahuje vsechny slozky, které zarucují zdravý vývoj. Toto krmivo smíchejte s vlockami. 64

S yorksírem na výstavu

Smysl a úcel psích výstav Na výstavách ci chovatelských pehlídkách posuzují porotci psy podle jejich vzhledu, pohybu a setrvání na míst. Podkladem pro jejich rozhodování je plemenný standard. Cílem psích výstav je zkvalitování plemene a kontrola dosavadního chovného materiálu. Pestoze se casto mluví o ,,soutzi krásy", je na prvním míst zdraví psího plemene. Uvidíte-li yorksírské teriéry s jejich dlouhou srstí upravenou podle pravidel výstavy stát na sametem potazených ,,trnech" (kresba), budete mozná v rozpacích. Podívejte se na to jest jednou z tohoto hlediska: smyslem maslicky je to, aby yorksírovi nepekázela dlouhá srst v obliceji, a barevný sametový podstavec má pispt k tomu, aby pes více vynikl. Chze na vodítku a poslusnost, které jsou vedle vnjsích znak také posuzovány, by mly být samozejmostí i u psa, jenz se výstav neúcastní. Dalsí, avsak nemén dlezitý dvod pedvádní yorksírského teriéra na výstav, je praktický. Pojisovny se vzdy obracejí na rozhodcí nebo na psí svazy, aby zjistili hodnotu psa, který byl usmrcen vtsím psem. Pokud nemá pes ocenní z výstav, hradí pojisovny vtsinou pouze cást poizovací ceny, tedy ani ne cástku dostacující na poízení nového stnte. K tomu, jakou cenu mlo zvíe pro svého majitele, se nepihlízí. Druhy výstav Po celém svt se poádají nejrznjsí druhy výstav. Podle velikosti, poadatele a úcastník jsou na výstavách udlována rzná ocenní, tituly nebo cekatelství na titul. K tm nejdlezitjsím v Evrop patí: · ,,Speciální výstavy", pi kterých je posuzováno pouze jedno plemeno nebo více plemen svených jednomu klubu. Rozhodcí musí být velmi dobrými znalci tchto plemen. Proto jsou podle svého zamení nazýváni speciálními rozhodcími. Na výstavách jsou udlována nejrznjsí cekatelství: CAC (Certificat Aptitude au Championat) - Cekatelství národního sampionátu krásy (nap. Nmecka, Rakouska a Svýcarska), sampionátu mladých ps, nebo cekatelství titulu sampióna. 65

Pedvádní na výstav. Je teba hodn trplivosti, cviku a vytrvalosti, aby se yorksír jevil rozhodcím jako vynikající.

S yorksírem na výstavu

Také titul Klubový vítz nebo Nejhezcí mladý pes v klubu má obzvlást vysokou hodnotu. Cekatelství sampionátu (CAC) bývá udlováno pouze v rámci jednotlivých stát/zemí. Podmínky jsou v jednotlivých zemích odlisné, vtsinou vsak ctyi cekatelství od tí rzných rozhodcích (s casovým odstupem od 1 roku mezi prvním a posledním dosazením cekatelství) znamenají postup. · ,,Vseobecné výstavy", kterých se mohou zúcastnit psi vsech plemen a pi kterých mohou dosáhnout výhradn cekatelství národního titulu (jako pi speciálních výstavách). · ,,Mezinárodní výstavy", kterých se mohou zúcastnit psi vsech plemen. Pi tomto druhu výstav mze pes získat CACIB (Certificat Aptitude au Championat International de Beauté) - cekatelství dlezité pro získání titulu Mezinárodní sampión krásy. Ctyi tato cekatelství musejí být nejmén od tí rzných posuzovatel a ze tí rzných zemí (jedno z nich musí být ze zem, kde má majitel psa trvalé bydlist). Mezi udlením prvního a posledního cekatelství musí uplynout minimáln jeden rok a jeden den. Potom obdrzí pes titul ,,Interchampion FCI". Výstavní tídy a hodnocení Pro zaazení do výstavní tídy je rozhodující vk psa a dosavadní získané tituly. · Ve tíd dorostu mohou být vystavováni psi od dokonceného 6. msíce az 9. msíce zivota. Ocenní z této tídy nejsou uznávána pro zalození chovu. 66 · Ocenní ze tídy mladých (9 az 18 m síc), tídy otevené, pracovní a tídy vítz (od 15 msíc) mohou být pouzita jako doklad k zalození chovu. Z tchto tíd jsou zadávána také cekatelství CAC, CACIB, Junior CAC. · Ve tíd vítz a sampión mohou být vystavováni jen psi s uznaným titulem vítze. · Existuje jest také tída veterán pro vsechny yorksíry, kteí pekrocili 8. rok zivota, chovatelské skupiny, a tída mimo konkurenci. · Zaazení do jednotlivých tíd je v kazdém spolku jiné (také zadávání cekatelství) a cas od casu se mní.

Péce pro výstavu. Pes psobí upravenjsím dojmem, odstraníte-li mu pomocí speciálního holicího strojku chlupy z horní tetiny usí.

Hodnocení. Kazdý vystavovaný pes obdrzí ohodnocení (známku) a posudek (zprávu rozhodcího, posuzovatele): · ,,Výborná" smí být piznána jen tomu psovi, který se znacn piblizuje ideálu standardu, který má vyrovnanou povahu a prvotídní postoj.

S yorksírem na výstavu

· ,,Velmi dobrá" se piznává takovému psovi, který má stejné pednosti. Prominou se mu vsak nkteré drobné chyby. · ,,Dobrá" se udluje psovi, který má znaky svého plemene, avsak vykazuje chyby. · ,,Dostatecná". Tuto známku obdrzí pes, který nedostatecn odpovídá paticnému standardu, popípad jehoz tlesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho. Pedpoklady pro výstavu Chcete-li svého yorksíra vystavovat poprvé, zúcastnte se s ním nejradji ,,speciální výstavy". V tchto mensích, pehlednjsích pomrech se snáze uplatníte. Zpravidla tam panuje domáctjsí atmosféra nez na velkých pehlídkách. Také rozhovory s jinými vystavovateli se tam lépe navazují. Nejprve se jdte na výstavu podívat jako diváci, prohlédnte si krásná zvíata a s celou vcí se obeznamte. (Abyste se mohli psí výstavy zúcastnit, nemusíte být majiteli psa.) Vystavovatelé vám rádi zodpoví vase dotazy - pokud práv nemusí pipravovat svého psa. Místa a termíny konání se dozvíte v psím spolku. Pro úcast je zapotebí: · Vcasné pihlásení - formuláe obdrzíte v psím spolku. V pihlásce musíte uvést jméno psa a jména jeho rodic, císlo v plemenné knize a datum narození. Dále pak adresy chovatele a majitele. V pihlásce musí být udána také tída, do níz by ml být pes pihlásen (strana 66). · Zaplacení úcastnického poplatku, jehoz výse se v rzných pípadech lisí. · Rodokmen a mezinárodní ockovací prkaz. 67 Péce o výstavního psa Jestlize chcete svého yorksíra pedvádt na výstavách, musíte na jeho péci vynalozit o nco více úsilí. Nepstný pes je urázkou pro rozhodcího, který jej má hodnotit. Natácení srsti Obzvlást velký draz je u yorksírských teriér kladen vedle zdravé anatomie také na srst, proto byste jí mli vnovat zvlástní péci. Abyste srst ochránili, pravideln ji olejujte a prameny natácejte na papír. Srst mze lépe rst a netepí se. Tak mzete zabránit nap. tomu, aby si pes okusoval srst kolem tlamy, kdyz zere. Jelikoz kvalita srsti a její struktura mze být ddicná, stojí za to si ovit, zda má pes zdravou srst. Srst, která vyroste jen po urcitou délku a potom se láme a tepí, není zdravá. U psa, který nemá srst natocenou, se srst tepí sama a mít takovou srst pod kontrolou je tém nemozné. Praktické je natácet srst také samcm, aby se srst po stranách pi zvedání nozicky tolik nezaspinila. Nezamujte vsak toto natácení srsti s ,,kadeením". Srst se natácí jen proto, aby byla uchránna. Vystavovaný pes nesmí mít kudrnatou srst, po vyfénování musí být natocená srst opt zcela hladká. Máte-li jiz od pocátku vystavovatelské ambice, mli byste psa na tuto proce duru zvykat jiz od devátého az desátého msíce zivota. Laikm mze yorksír v natáckách pipadat ponkud nezvykle, ale mzeme vás ubezpecit, ze nasi psi se ,,v natác kách" cítí práv tak dobe jako bez nich.

S yorksírem na výstavu

K natácení srsti potebujete jest dalsí, speciální pomcky (dostanete je v potebách pro chovatele n e b o v zásilkových obchodech): · olej, nap. na bázi norkového oleje, speciáln vyrábný pro péci o srst yorksírských teriér. Pokud tento olej nesezenete, mzete jej krátkodob nahradit také vlasovým olejem z koen lopuchu. Jako n á d o b k a vám poslouzí vhodná lahvicka s jemným rozprasovacem. · zásaditý natáckový papír, který si mzete objednat ve speciálních zásilkových obchodech ve velikosti 19 x 25 cm. (Obycejný hedvábný papír srsti skodí.) · speciální sampon, · balzám, který srst a kzi promastí, psobí antistaticky a zanechá srst lesklou. · gumicky ve speciálních velikostech. Jak postupovat. Poté, co jste srst zbavili zplstnatlých uzlík a procesali ji, postíkejte ji olejem urceným k natácení. · podéln slozte natáckový papír na polovinu, · vlozte do pipraveného papíru p r a m e n chlup (fotografie, strana 56) a slozte jej podéln kolem pramene. P r a m e n spolecn s papírem drzte pevn u koene. · papír s p r a m e n e m chlup neustále drzte tak, aby byl podéln pelozen na polovinu, a pekládejte jej jako ,, h a r m o n i k u " ve smru od koneck ke koínkm, · nakonec papírovou natácku stáhnte gumickou (ne pílis pevn). Podívejte se na stranu 56, abyste vdli, jak m á t e srst rozdlit. Srst po tle i na hlav by mla být rovnomrn ,,zabalena" po obou stranách psinky. Natácky denn kontrolujte a v pípad, ze jsou okousané, uvolnné n e b o velmi 68 znecistné, vymte je. Vtsinou se vsechny natácky obnovují jednou az tikrát týdn. Rozvinutí natácek. R á n o ped výstavou psovi natácky sundejte, vykoupejte ho a vyfénujte mu srst (strana 41). Obcas zastíhnte konecky chlup, aby se netepily. Abyste dosáhli rovnomrné délky, postavte yorksíra na stl a srst zastíhnte podél okraje stolu. Psa vsak pevn drzte, aby ze stolu nespadl. Péce o usi Srst na horní tetin ucha musíte oholit (kresba, strana 66). Pouzíváme k tomu malý holicí strojek na baterie, kterým opatrn jezdíme podél vnitní strany ucha a po jeho vnjsím okraji. Vnjsí okraj zastihujeme malými nzkami. Psa zvyknte na tento pístroj, je mozné, ze ho bude bzucení strojku zpocátku rusit.

Dalsí pípravy Abyste mohli svého yorksíra pedvádt na výstav, potebujete pepravní box, který pomocí sametového pehozu zmníte na box výstavní. Na n m by se ml vás pes pedvést podle pravidel a s rovnými zády (kresba, strana 65). Dále by ml umt plynn chodit na vodítku a nechat se uchopit porotcem, aby mohl k r o m jiného zkontrolovat psovi chrup. Pokud chcete vystavovat castji, nacvicujte s yorksírem tyto vci jiz od casného vku (asi od 6. msíce zivota). Z trénování ucite hru a vás yorksír na ni urcit s nadsením pistoupí. Pipravit psa na výstavu mze dát m n o h o práce. Nebute vsak zklamáni, nebudou-li výsledky, jichz vás pes dosáh ne, odpovídat úsilí, které jste vynalozili.

Vcný rejstík

anální kontrola 39 - zlázy 43 apatie 51 balkón 31 bezvdomí 50, 52, 53, 57 bílkoviny 45 blechy 54 - obojek proti blechám 54 bradavky 61, 62 bezost 60 - délka 60 - zdánlivá 60, 61 bicho, nafouknuté 53 bylinky 46 byt 5 CAC 65, 66 CACIB 66 cesta 32 - autem 20, 33 - letadlem - lodí 33 - ,,moská nemoc" 33 - vlakem 33 cestovní lékárnicka 33 cestování 17, 51 císaský ez 62 Clydesdale teriér 7 culík 40 cekatelství 65, 66 celo 8, 50 Cenich 35, 50 Cenichání 36 cervi 17, 53 cesání 40 cich 34, 57, 63 Cisticí prostedky 31 degenerace 6 délka zivota, ocekávaná 57 dti 11, 32 - bezpecnost 31 dieta 52 - plán 47 domácí zvíata, jiná 14 dopravní prostedky, veejné 30 dovolená 32 - obstarání hlídání 33 drápy 43 - péce 43 - stihání 43 drbez 46 drzení 11,12 dvee 31 dýchání, rychlé 34, 53 eklampsie 63 elektrická zásuvka 31 elektrokabel 31 FCI17 fena 13 fénování 41 fraktura lebky 31, 52 gumicky 19 Halifax teriér 7 hárání 59, 60 -délka 13 - suché 60 historie plemene 6 hlasové projevy 35 hlava 8 - tepáni hlavou 48, 52 hmat 35 hodnocení 66 homeopatie 57 horecka 49, 50 hovzí maso 46 hra 23, 30 hrabání 39 hracky 19 hbet (záda) 50 heben 19 hebíky 31 Huddersfield Ben 7 chemické prostedky k hubení plevele 31 chemikálie 31 chlad od podlahy 21 chov 58 - dozorce chovu 64 - formality 64 - chovatelský ád 58, 60 - kniha chovu 64 - poradce chovu 7 - pehlídka 59, 65 - zpsobilost k chovu 58,59 chovatelská pehlídka - speciální 65, 67 - mezinárodní 66 chovná stanice 64 - jméno 21 chu 34 chyby v drzení tla 23 infekcní nemoci 49 infracervená lampa 63 játra 45, 46 - nakazlivý zánt 50 jazyk 34, 35 jed 53 - na slimáky 31 jehly 31 jídla, koenná 47 jízdy 20 jméno 21 kabátek 43 kapátko 52 kartáce 19, 40 kastrace 13 kasel 49 Kennel Club 6 klesový skus 59 klísata 54 - klesticky na odstraování klísat 54 klub 43, 58 koberec, Cistní 24 kocicí popruhy 51 - záchod 24 kojná fena 61, 63 kolenní kloub 50 kontakt s jinými psy 36 kontrakce, svalové 62 kosti 46 kostní moucka 60 koupání 38, 41 koup 14, 15 kousání 48 - vzteklé 51 krátká srst 41 krmení 44 - doba 44 - pravidla 47 krytí 60 - poplatek 59 - samec 59 - termín 60 kece ve svalech 53 kuka, plysová 18, 22, 28 kupírování 64 látková výmna 47 lécitel zvíat 57 ledviny 46 leptospiróza 50 loketní kloub 50 loudní u stolu 26 lupy 42 lzko (placenta) 62 lýtková kost 50 maso 45, 46 - hovzí 46 - vepové 46 masový chov 15, 16,17 mateské teplo 22 mení pulzu 49 milosrdná smrt 57 minerály 45, 46 ,,mini" 16 mlécné bradavky 62, 63 - zuby 42 mléko 47, 63, 64 - tvorba 62, 63 mocení 24, 36 nadváha 47 nájemní právo 12 náklady 11 napomenutí 23 natácení srsti 13, 61, 67 navazování kontakt 10 nebezpecí zícení 31 nebezpecí, seznam 31 - zdroje nebezpecí 20 nemoci, infekcní 49 - prevence 48 - píznaky 48, 49, 50, 51,52,53,54 nos (cenich) 34 nosení 20 nzkový skus 59 obezita 47 obchod potravinami 30 obilné produkty 46 oblicej 34 obojek 18 - nácvik 25 obranyschopnost organismu 48 ocas 8, 36, 50 ocenní 58 oci 8, 34 - péce 42 ocichávání 39 ockovací prkaz 15,17, 32 ockování 48 - základní 16, 17 odcervení 17, 53 odcervovací kúra 48 ochrana zvíat 12 ochrnutí 52 otrava 31, 53 otes mozku 31, 52 ovoce 46 pád 31 pachové znacky 36 Paisley teriér 7 pálení 6, 8 pánev 50

69

Vcný rejstík

paraziti - vnjsí 53 - vnitní 53 parvoviróza 51 páení 60 paspárky 64 péce 40 - na výstavu 67, 68 - o drápy 43 - o chrup 42 - o oci 42 -o srst 40, 41, 42, 54, 67 - o tlapky 42 - o usi 42, 68 - prostedky 19 - v zim 43 pelísek (kuka) na spaní 18, 22,28 psinka 40 Plemenný standard 7, 8, 65 plíce 45 plnohodnotná strava 45 plodnost 59 plodový obal 62 podávání lék 49 podkus 59 podlaha, chladná 21 podlehnutí 39 pohlavní pud 13 pohovka 31 pohyb 9, 29 pochvala 23 pojistní povinné 12, 13 - zdravotní 12, 72 pokoení 39 poleptání zíravinou 31 poplatky za psa 12,14 porod 62 - prbh 62 - pípravy 61 - termín 60, 61 porodní bednicka 61, 63 - bolesti 62 poruchy sluchu 35 poízení psa 14,15 - kupní cena 18 - kupní smlouva 17 - poizovací cena 11 - vk psa 16 postavení v hierarchii 39 potní Zlázy 34 potrestání 23 povaha 5 povely 23, 25, 26 povinné pojistní 12,13 prací prásky 31 právní otázky 12 procházka 29, 36 - po mst 30 prokrvení 40 prostedky k hubení Skdc, chemické 31 proutný kosík 18 prsty 50 prjem 22, 47, 48, 49, 51, 53 - krvavý 51 prvan 20, 21, 31 první pomoc, veterinární 57 pedci 6 pedkus 59 peklopené usi 8 peprava zvíat 57 pepravní box 18,19, 20, 68 pírodní lécitelské metody 57 psí penzión 33 - spolky 7 - suchary 44 - výstava 65 psinka 49 pupecní sra 62 pvod 6 pysky (tlama) 35, 50 rána, ezná 31 restaurace, návstva 30 revír 36 rodokmen 15, 17 rostlinná strava 45, 46 rostliny, jedovaté 31 rozhodcí na výstav 65 sám doma 26 samec 13 ,,sákování" (klouzání po zadecku) 43, 53 sátí 62 schody 31 skákání 31 - pes pekázky 32 skus 8 - podoby 59 - postavení 17 sladkosti 47 slinní 51 sluch 35, 57 smyslové vjemy 34 socializacní fáze 64 srdce 45, 46 srst 8, 40,41,67 - oplachování 19, 68 -péce 40, 41, 42, 54, 67 - roztoci 42 - sponka 19 - struktura 8,12, 41, 68 -sampon 19, 41, 68 - výmna 5 stálé místo 21 standard 7, 8 stáí 57 sterilizace 13 stop 8 stopové prvky 46 strava, domácí 45 stepy 31 stevní potíze 51 stevní rovnováha 45 suchá strava 45 sl 46 svazování kstice 41 svilusky 54 sampión 36, 66 sampon 19, 41, 68 skrábání 48, 52, 54 skrkavky 53 skytavka 53 stkání 29 stata 13,62, 63 - kupované krmení 64 - susené mléko 63 - trénink 24 - vývoj 63 - výziva 64 - zprostedkování 15 stuttgartská nákaza (leptospiróza) 50 tasemnice 53 taska na psa 30 tlo - drzení 8 - ec 35 - stavba 8, 50 teplota 48 - mení 49 - vyrovnávání 63 teriér - skotský 7 - trpaslicí 8 tetování 35 tlapky 35, 50 - péce 42 topení 21 trus 47, 51, 52 - krev v trusu 48 tvaroh, nízkotucný 46 úcinné látky 45, 46 udrzování cistoty na ulicích 12, 24, 29 -v místnosti 21, 23, 57 uhlovodany 45 umístní 11 únava 52 úraz 57 - nebezpecí 25, 30 usi 8, 35, 36, 50 - maz 52 - péce 42, 68 - podávání usních kapek 52 - roztoci 52 - signály 35 - svsené 8 - podoby 15 - zánt 52 úzeh 53 váha 8 vápník (kalcium) 46, 63 varlata 17 vk pi koupi 16 velikost 8 ventilátor, teplovzdusný 41 vepové maso 46 veejné dopravní prostedky 30 vitaminy 46, 60 vlcí drápy 64 vlk 34, 45 voda 19, 22, 44, 45, 60 - miska na vodu 18 - z vodovodu 19, 44 vodítko 18 - chze na vodítku 25, 68 - nácvik 25 - nasazování 24 vousy 40 - cesání vous 44 vrh 62 - registrace 64 vseobecná výstava 66 vdce smecky 23 výbava 11,18 výfukové plyny 30 výhevná poduska 63 výchova 22, 64 - základní pravidla 23 vymsování 24, 29, 33 vymknutí césky 52 výstava 65 - box na výstavu 68 - druhy výstav 65 - pedvádní na výstav 65 - píprava na výstavu 67, 68 - píprava srsti na výstavu 56, 67 - rozhodcí 7, 65 - tídy, zaazení 66 - vodítko na výstavu 18

70

Vítkova 10,186 21 Praha 8 tel.: 02/231 93 18-19 fax: 02/2481 1059 e-mail: [email protected] internet: www.trilog.cz/vasut

Vcný rejstík/Adresy

výziva 44 - druhy 45 - chyby 47 - matky feny 60, 63 - plán 15, 17 - stat 64 vzhled, vseobecný 8 vzteklina 51 - ockování 32 Waterside teriér 6 zácpa 47, 52 zadecek, cistní 43 zadní noha 8 zahrabávání 39 základní ockování 16 základní výbava 18 zásah elektrickým proudem 31 zásilkový obchod 16 zbytky jídla 44 zdánlivá bezost 60, 61 zdraví 48 zdravotní pojistní 12, 72 zelenina 46 zimní péce 43 zkousky sikovnosti 29, 32 zlomená noha 31 zlomený vaz 31 zlozvyky 22, 25, 26, 29, 30 znackování 13, 36 znaky typické pro plemeno 8 zpsoby chování 35 zmna stravy 17, 22 zrak 34 - selhání 57 ztráta chuti k jídlu 50, 53 zuby 8, 42 - chrup 8 - péce 42 - postavení 59 - výmna 26, 42, 59 zvedání 20 zvroléka návstva 55, 57 - peprava 57 zvina 46 zvlnný hbet (kapí záda) 23 zvracení 48, 49, 50, 51, 52, 53 zvykání 20 zaludky 45 zidle 31 zíze 44, 50 zloutek 46 zloutenka 50 zrádlo 19, 44 - druhy 45 - hotové 45 - místo 44 - mnozství 44 - mokré 18 - nádoby 18 - náklady 11 - nevhodné 46 - odmítání 48, 51 - polosuché 45 - psí konzervy 45 - rostlinná strava 46 . - suché 45 - vlocky 45, 46

Adresy

Ceskomoravský klub chovatel yorksírských teriér Dana Tuckova Sartoriova 60 169 00 Praha Yorksír teriér klub Jaroslava Rutschová U Vodárny 16 130 00 Praha 3 1. CZ Yorkshire club Jana Tothová Rokycanova 604 282 01 Ceský Brod Ceskomoravská kynologická unie U Pergamenky 3 170 00 Praha 7

Dlezité upozornní

TATO pírucka pojednává o poízení, výchov a chovu yorksírského teriéra. Autoi spolu s nakladatelstvím povazují za dlezité poukázat na to. ze se pravidla pro chov uvedená v. této knize vztahuji pedevsím na normáln vyvinutá stata z dobrého chovu. tedy na zdravá charakterov nezávadná zvíata. Pokud si poídíte dosplého psa, musíte si být vdomi toho, ze je takovýto pes jiz znacn ovlivnn tím, co zazil s lidmi a jaké má s nimi zkusenosti. Takového psa byste mli velmi dobe pozorovat hlavn jeho chováni k lidem Meli byste si také prohlédnout dosavadního majiteli Pokud pes pochází zpsího útulku. mze se to pípadn na nm projevit. Existuji psi. klen se na základ spatných zkuseností s lidmi snazí na sebe obrátit pozornost a mohou mil i sklony ke kousáni, rakových psu by se mli ujmout pouze lidé. kteí mají zkusenosti s chovem ps. Také u dobe vychovaných psú. kteí poznali tu nejlepsí péci. se mze pihodil, ze zpsobí skodu na cizím majetku ci dokonce zpsobí nehodu nebo neststí. Uzavení pojistky na psa mzeme jen doporucit. Je to ve vasem vlastním zajmu Nkteré nemoci a paraziti jsou penosné také na clovka (strany 48 az 57). jeví-li vás pes známky nemoci strana 48). mli byste se bezpodmínecn obrátit na zvrolékae a jít také sami. máte-li pochybnosti, k lékai.

Yorksír pi he. Tento ponkud vtsí typ neodpovídá standardu.

72

Yorksírského teriéra chovejte s láskou a pochopením Odborníci na yorksírské teriéry Armin Kriechbaumer a Jurgen Grúnn, objasují, jak o tyto psy nálezit pecovat, a radí, jak je vychovávat, krmit a udrzovat v dobrém zdravotním stavu. Zvlástní oddíl obsahuje rady a doporucení urcené zájemcm o chov yorksírských teriér. Publikace je doplnna 20 barevnými fotografiemi a 20 kresbami.

Information

75 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

67184