Read 2009-07_Medine tvora_info A4_ text version

Universalûs metaliniai stulpai skirti medinei tvorai árengti

Tvoros aukðtis 1,2 - 1,75 m. Naudojamos lentos 9 -10 cm ploèio ir 1,8 - 2,5 cm storio. Rekomenduojamas lentos ilgis iki 2,3 metrø. Stulpai cinkuoti ir gruntuoti, galima daþyti norima spalva. Iðoriniai matmenys 80 x 80 x 2000 mm. Stulpai, Jûsø patogumui, paruoðti trijø rûðiø: kampinis, pradinis-galinis ir tarpinis.

* Á kainà neáskaièiuota: tvoros surinkimo darbai ir pamato betonavimo darbai (derinami atskirai).

www.rtvora.lt

Information

2009-07_Medine tvora_info A4_

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

633000


You might also be interested in

BETA
2009-07_Medine tvora_info A4_