Read Zlaté piesky text version

Veká Domasa ­ Valkov

Internetový profil vody vhodnej na kúpanie

- vypracovaný na základe poziadavky cl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody urcenej na kúpanie, ktorou sa zrusuje smernica 76/160/EHS a v súlade s prílohou III tejto smernice.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:SK:PDF

Vody vhodné na kúpanie sú tecúce alebo stojaté vody, vyhlásené v zmysle zákona c. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorsích predpisov (vodný zákon) v znení neskorsích predpisov vseobecne záväznou vyhláskou Krajského úradu zivotného prostredia, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradicne kúpe väcsí pocet udí. Kvalita vody vhodnej na kúpanie sa sleduje poda európskych kritérií a údaje sa od roku 2004 kazdorocne poskytujú Európskej komisii (EK). Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie vykonáva spolocne rezort zivotného prostredia a zdravotníctva.

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209207&FileName=zz2009003840209207&Rocnik=2009&#xml=http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?HitFile=T rue&FileID=403&Flags=160&IndexFile=zz2009&Text=vodný+zákon

Základné údaje o vode vhodnej na kúpanie

Názov vody na kúpanie Názov vody na kúpanie reportovaný EK Clenský stát EÚ Kraj Obec Veká Domasa - Valkov Veká Domasa - Valkov Slovenská republika Presovský Bzany

Spôsob vyhlásenia vody vhodnej na kúpanie

Lokalita Veká Domasa - Valkov bola vyhlásená vseobecne záväznou vyhláskou Krajského úradu zivotného prostredia v Presove c. 4/2005 z 5. mája 2005, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a urcujú povrchové vody vhodné pre zivot a reprodukciu pôvodných druhov rýb za vodu vhodnú na kúpanie.

Kompetentný orgán pre oblas monitorovania kvality vody vhodnej na kúpanie

Názov kompetentného orgánu Pôsobnos orgánu Kontaktné údaje orgánu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku miestna adresa: Sovietskych hrdinov 79 1

089 01 Svidník tel.: 054/7880012 e-mail: [email protected]

Prevádzkovanie

Spôsob prevádzkovania Prevádzkovate Kontaktné údaje prevádzkovatea verejne s prevádzkovateom obec Bzany adresa: Bzany c. 52 090 33 Turany nad Ondavou tel: 054/ 749 1237 e-mail: [email protected]

Popis vody vhodnej na kúpanie

Poloha Vodná nádrz Veká Domasa lezí v Ondavskej vrchovine, v horskom prostredí Nízkych Beskýd. Viacúcelová nádrz bola vybudovaná v rokoch 1962 - 1966 ako ochrana proti jarným záplavám na Východoslovenskej nízine a zdroj vody pre rozvíjajúci sa priemysel a výrobu elektrickej energie. Vodou bola napustená v roku 1967. V súvislosti s jej výstavbou úplne zaniklo 6 obcí (Veká Domasa, Dobrá nad Ondavou, Trepec, Kelca, Valkov a Petejovce) a 2 ciastocne (Bzany a Turany nad Ondavou). Okolie vodnej nádrze je ovplyvnené antropogénnou cinnosou; charakter krajiny je modelovaný ponohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Pri prevazne zalesnených, vyse 40 km dlhých brehoch Vekej Domase sa nachádzajú malebné zákutia vhodné pre individuálnu turistiku aj cykloturistiku, pestovanie vodných sportov, rybolov i hubárcenie. Rekreacná oblas Domasa Valkov ­ Bzany sa delí na dve casti: severná az po druhú zátoku má názov Valkov, od druhej zátoky smerom na juh sa volá Tísava. Prístup do rekreacnej oblasti je zo státnej cesty Stropkov - Giraltovce. Na prírodnom kúpalisku sú rozsiahle pláze so zázemím pre osobnú hygienu, restaurácie, hotely a chaty, ktoré obklopujú lesné komplexy s dobrým prístupom zo vsetkých strán. Areál sa pocas leta vyuzíva aj na usporadúvanie koncertov a festivalov pod holým nebom. Komplexné informácie o vodnej nádrzi Veká Domasa poskytuje mnoho web stránok, ako napríklad: http://www.domasa.estranky.sk; http://www.domasa.sk; http://www.e-domasa.sk a iné.

Poda § 52 vodného zákona je vodná nádrz Veká Domasa definovaná ako vodná stavba, ktorá umozuje osobitné vyuzívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Poda platnej legislatívy Slovenskej republiky je mozné na takejto vodnej stavbe povoli aj vyuzívanie na alsie úcely, napr. rekreáciu..

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18006&FileName=04z364&Rocnik=2004 http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209207&FileName=zz2009-003840209207&Rocnik=2009

2

Mapa 1: Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie v rámci SR (zdroj: SAZP)

3

Legenda: monitorovacie miesto prevádzkovaná pláz

mierka: 1 : 50 000

Mapa 2: Podrobnejsia poloha vody na kúpanie (zdroj: VÚVH, Vodohospodárska mapa SR)

Legenda: monitorovacie miesto prevádzkovaná pláz

mierka: 1 : 50 000 Mapa 3: Letecká snímka vody na kúpanie (zdroj: Digitálna ortofotomapa © EOROSENSE, s. r. o., © GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.)

4

Mapa 4: Satelitná snímka vody vhodnej na kúpanie v nepravých farbách (zdroj: SAZP)

Obr. 1: Veká Domasa ­ Valkov (zdroj: obec Bzany; dostupné na: http://www.bzany.ocu.sk/bzany.html)

5

Obr. 2: Veká Domasa - Valkov, pláz (zdroj: RÚVZ Svidník)

Popis pláze

pláz je trávnatá, miestami strkovitá, terasovito upravená s pozvoným vstupom Charakter pláze prírodný Celková dzka pláze 450 m Celková plocha pláze 27 000 m2 Celková plocha lokality 15 100 000 m2 Plocha vody na kúpanie 45 000 m2 Priemerná hbka vody na kúpanie 5m Maximálna hbka vody na kúpanie 12 m Priemerná teplota vody pocas sezóny 23,5 °C Zvycajná dzka kúpacej sezóny 15.6. ­ 15.9. toalety: celkovo 14 ks (splaskové odpadové vody sú odvádzané do zumpy) satne: 2 ks prezliekacích kabin na plázi sprchy: 10 ks vonkajsích sprchovacích stojanov rozmiestnených po plázi v blízkosti vody na kúpanie, 11 spch v zariadení na vykonávanie osobnej hygieny Zásobovanie vodou vlastný vodného zdroja Likvidácia odpadu komunálny odpad sa docasne skladuje v odpadkových kosoch a kontajneroch rozmiestnených v areáli, následne vyvázaný Sluzbou mestský podnik Stropkov Vybavenie pláze Struktúra pláze

6

Maximálny denný okamzitý pocet kúpajúcich sa pocas hlavnej sezóny za najpriaznivejsieho pocasia 5 000 osôb Priemerná denná návstevnos 1 000 osôb Kapacita areálu 7 000 osôb Vstup zvierat zakázaný Vybavenie areálu chatová osada, hotel, restaurácie, stánky s obcerstvením, tenisové kurty, plázový volejbal bowlingová hera, air hokej, biliard, stolný futbal, elektronické sípky, stolný tenis,

Identifikácia vody vhodnej na kúpanie poda rámcovej smernice o vode 2000/60/ES

V roku 2000 vstúpila do platnosti smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spolocenstva v oblasti vodného hospodárstva (alej rámcová smernica o vode), ktorá definuje nový komplexný prístup v hodnotení stavu vôd v Európe. Analýzy, hodnotenia, návrhy opatrení sú vykonávané za úcelom dosiahnutia cieov pozadovaných touto smernicou a Slovenská republika sa ich zaviazala postupne napa. Výsledky jednotlivých etáp implementácie rámcovej smernice o vode sú poskytované Európskej komisii. Poda poziadaviek cl. 6 a prílohy IV rámcovej smernice o vode sú vody vhodné na kúpanie zaradené medzi chránené územia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:05:32000L0060:SK:PDF

Rámcová smernica o vode bola v plnej miere transponovaná do vodného zákona. Nový prístup sa opiera v prvom rade o rozdelenie tokov do vodných útvarov, ktoré sú poda § 2 vodného zákona definované ako trvalé alebo docasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického rezimu. Rámcová smernica o vode rozdeuje vodné útvary do dvoch kategórií, a to na útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody. Blizsie informácie o vymedzovaní vodných útvarov na Slovensku podáva kapitola 2.4 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na:

http://www.vuvh.sk/rsv2/download/VPS/VPS.pdf

Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie Veká Domasa ­ Valkov v zmysle definícií § 2, § 3 a § 11 vodného zákona

Názov povodia ID povodia Názov ciastkového povodia ID ciastkového povodia Názov vodného útvaru ID vodného útvaru

Dunaj SK40000 Bodrog SK40000RB2SB10 vodná nádrz Veká Domasa, vodná nádrz Malá Domasa SKB1002

7

Súradnice monitorovacieho miesta Súradnicový systém ETRS89 S-JTSK

x 21,6655 -231 238,8258

y 49,0677 -1 202 318,3611

Tab. 1: Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie Veká Domasa ­ Valkov

Popis oblasti vplyvu

Klimatická oblas teplá klimatická oblas s priemerne viac ako 50 letnými dami za rok (letný de je de s denným maximom teploty vzduchu 25 °C a viac) Klimatický okrsok klimatický okrsok teplý, mierne vlhký s chladnou zimou Meteorologická stanica ID meteorologickej stanice Súradnice meteorologickej stanice Súradnicový systém Nadmorská výska Kamenica nad Cirochou 11993 x WGS1984 m n. m. 22,0022 176 y 48,5620

Tab. 2: Lokalizácia meteorologickej stanice Kamenica nad Cirochou

http://www.shmu.sk/sk/?page=1611&typ=KLI&identif=11993

Zrázkomerná stanica ID zrázkomernej stanice Súradnice zrázkomernej stanice Súradnicový systém Nadmorská výska

Slovenská Kaja 48200 x 21,4205 144 y 48,5743

WGS1984 m n. m.

Tab. 3: Lokalizácia zrázkomernej stanice Slovenská Kaja

http://www.shmu.sk/sk/?page=1605&id=&region=PO

rok jún max. min. priemer max. min. priemer max. min. priemer max. min. priemer 2004 23,9 10,6 17,2 25,5 13,3 19,3 25,0 12,4 18,3 19,3 7,7 13,0 2005 22,4 10,5 17,0 26,5 13,8 19,9 24,2 13,8 18,4 22,0 8,4 14,7 2006 24,0 11,0 17,6 29,0 13,2 21,3 23,6 13,9 18,2 22,9 8,4 14,8 2007 27,0 12,6 19,8 28,4 13,7 21,4 27,4 13,3 20,2 19,7 7,5 12,9 2008 24,9 12,3 18,5 25,0 13,5 19,2 26,1 13,0 19,2 18,6 8,8 13,6 2009 24,1 11,5 17,7 27,7 13,7 20,9 27,1 12,2 19,4 23,4 8,3 15,3 2010 23,0 13,0 18,4 27,4 15,0 20,8 26,6 14,1 19,9 18,7 8,9 13,0

mesiac

júl

august

september

8

Legenda: max. min. priemer

priemerná maximálna teplota priemerná minimálna teplota priemerná mesacná teplota

Tab. 4: Mesacná teplota vzduchu [°C] pre lokalitu Veká Domasa ­ Valkov za obdobie rokov 2004 - 2010 (zdroj: SHMÚ) rok jún júl august september 2004 10 17 16 3 2005 11 21 14 5 2006 16 27 10 6 2007 24 21 21 0 2008 18 18 21 8 2009 15 23 24 11 2010 12 23 20 0

Tab. 5: Pocet letných dní pre lokalitu Veká Domasa ­ Valkov za obdobie 2004 ­ 2010 (zdroj: SHMÚ) rok [mm] 2004 848,2 2005 783,9 2006 709,5 2007 688,7 2008 693,0 2009 708,6 2010 994,8

Tab. 6: Rocný úhrn atmosférických zrázok [mm] pre lokalitu Veká Domasa ­ Valkov za obdobie 2004 ­ 2010 (zdroj: SHMÚ) rok jún júl august september 2004 79,1 170,6 117,1 38,7 2005 76,9 116,3 154,5 55,2 2006 127,1 4,8 177,4 21,9 2007 115,4 61,4 34,7 152,2 2008 71,5 171,1 95,4 52,6 2009 83,8 45,2 72,8 67,1 2010 83,4 163,2 89,0 84,1

Legenda: mesiac najbohatsí na atmosférické zrázky v danom roku

Tab. 7: Mesacný úhrn atmosférických zrázok [mm] pre lokalitu Veká Domasa ­ Valkov za obdobie rokov 2004 ­ 2010 (zdroj: SHMÚ) rok mesiac jún júl august september 2004 2005 2006 2007 2008 de [mm] de [mm] de [mm] de [mm] de [mm] 33,9 30,8 3. 41,6 13. 17,1 9. 22. 25. 14,8 33,2 12.; 29. 1,6 9. 4. 20,4 22. 24,8 27. 61,2 29,8 3. 22,6 46,6 3. 3. 31. 32,2 15. 35,8 11,6 4. 40,5 15. 20,6 19. 30. 14,2 30. 28,4 2009 2010 de [mm] de [mm] 14,7 22,1 21. 3. 11,3 22. 36,7 7. 34,6 15. 23,1 5. 27,6 19,8 13. 1.

Vodomerná stanica pod nádrzou ID vodomernej stanice pod nádrzou Súradnice vodomernej stanice Súradnicový systém Výska nuly vodoctu

mesiac

mesiac

Tab. 8: Denné maximum úhrnu atmosférických zrázok [mm] pre lokalitu Veká Domasa ­ Valkov v jednotlivých letných mesiacoch za obdobie rokov 2004 - 2010 (zdroj: SHMÚ)

Ondava - Hencovce 9633 x 21,7394 115,04 y 48,8883

WGS1984 m n. m.

Tab. 9: Lokalizácia vodomernej stanice Ondava - Hencovce

http://www.shmu.sk/sk/?page=765&stanica=9633&id=&link=/hips/static_tooltips/9633.html?130 0456800

rok [mil. m3] 2004 351,34 2005 423,56 2006 384,64 2007 234,28 2008 227,78 2009 261,15 2010 566,00

Tab. 10: Rocný odtok z povodia [mil. m3] k profilu Ondava - Hencovce za obdobie 2004 ­ 2010 (zdroj: SHMÚ)

9

rok jún priemer max. min. priemer max. min. priemer max. min. priemer max. min.

mesiac

júl

august

september

Legenda: max. min. priemer

2004 17,797 29,300 14,966 57,693 440,016 17,177 45,870 185,211 14,753 17,532 19,834 16,599

2005 36,926 168,024 15,630 17,356 34,996 15,446 48,318 80,331 15,178 28,224 36,410 15,031

2006 75,189 264,514 16,182 19,303 32,291 16,536 18,042 26,712 15,320 16,822 23,901 15,277

2007 15,508 21,355 13,994 16,432 22,737 14,731 15,527 18,695 13,381 16,991 29,328 13,281

2008 15,669 18,743 14,393 33,188 137,616 15,020 18,722 32,762 14,691 14,909 16,934 12,722

2009 16,317 30,378 14,326 15,160 18,518 13,036 15,082 19,788 12,248 15,682 21,597 11,109

2010 111,855 531,176 18,704 31,589 158,460 16,253 27,312 76,675 17,104 41,117 92,566 18,069

priemerný maximálny odtok priemerný minimálny odtok priemerný mesacný odtok

Tab. 11: Mesacný odtok z povodia [mil. m3] k profilu Ondava - Hencovce za obdobie rokov 2004 ­ 2010 (zdroj: SHMÚ)

Nadmorská výska najnizsieho bodu v podrobnom povodí

170 m n. m.

Charakteristika vodných útvarov

Voda vhodná na kúpanie Veká Domasa ­ Valkov je zárove útvarom povrchových vôd vodná nádrz Veká Domasa, vodná nádrz Malá Domasa s kódom SKB1002. Je to útvar povrchových vôd stojatých, teda vodná nádrz alebo poda terminológie rámcovej smernice o vode rieka so zmenenou kategóriu.

Kategória vodného útvaru Kód vodného útvaru Názov vodného útvaru kód typu Typologický popis vodného útvaru popis typu povrchová voda stojatá (vodná nádrz) SKB1002 vodná nádrz Veká Domasa, vodná nádrz Malá Domasa K123 vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s vekou plochou povrchu v nadmorskej výske do 200 m v Karpatoch 15,641 výrazne zmenený dobrý (L) nerelevantný údaj priemerný (L)

Plocha vodného útvaru (km2) Charakter vodného útvaru chemický stav Stav ekologický vodného stav útvaru ekologický potenciál

Legenda: L - stav vyhodnotený s nízkou úrovou spoahlivosti

Tab. 12: Zadefinovanie útvaru povrchovej vody, v ktorom sa nachádza voda na kúpanie (zdroj: MZP SR)

Stav tejto vody vhodnej na kúpanie môze by ovplyvnený stavom alsích útvarov povrchovej vody s kódom SKB0003 a SKB0077. 10

Kategória vodných útvarov Kód vodného útvaru Názov vodného útvaru kód typu Typologický popis vodných útvarov popis typu

Dzka vodného útvaru (km) Charakter vodného útvaru chemický stav Stav ekologický vodných stav útvarov ekologický potenciál

Legenda: L - stav vyhodnotený s nízkou úrovou spoahlivosti M - stav vyhodnotený so strednou úrovou spoahlivosti * vrátane pramennej casti Ondavy, SKB0002

povrchová voda tecúca (rieka) SKB0003 Ondava K2S stredne veké toky v nadmorskej výske 200 ­ 500 m v Karpatoch 34,00 (57,90 *) prirodzený dobrý (M) priemerný (M) nerelevantný údaj

povrchová voda tecúca (rieka) SKB0077 Hrabovcík K2M malé toky v nadmorskej výske 200 ­ 500 m v Karpatoch 7,50 prirodzený dobrý (L) dobrý (L) nerelevantný údaj

Tab. 13: alsie vodné útvary v oblasti vplyvu, ktoré by mohli by zdrojom znecistenia (zdroj: MZP SR)

Mapa 5: Mapové zobrazenie vyhodnotenia stavu vodných útvarov poda RSV 2000/60/ES (zdroj: MZP SR)

Informácie o vymedzovaní vodných útvarov na Slovensku podáva kapitola 2.4 Vodného plánu Slovenska dostupnom na http://www.vuvh.sk/rsv2/download/VPS/VPS.pdf a o hodnotení stavu vodných útvarov kapitoly 5.1 a 5.2.

11

Charakteristika oblasti vplyvu

Mapa 6: Oblas vplyvu (zdroj: VÚVH)

Vyuzitie krajiny

Vyuzívanie krajiny v podrobnom povodí (4-30-08-011 az 068) nesúvislá zástavba priemysel alebo komercia areály letísk areály sportu a voného casu nezavlazovaná orná pôda ovocné sady a plantáze lúky a pasienky prevazne ponohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie listnaté lesy ihlicnaté lesy zmiesané lesy prechodné lesokroviny mociare vodné toky vodné plochy spolu Plocha km2 % 20,103 2,84 0,306 0,04 0,347 0,05 3,158 0,45 132,661 18,74 2,224 0,31 43,433 6,14 77,887 11,00 355,956 50,29 1,593 0,23 31,453 4,44 24,692 3,49 0,280 0,04 0,635 0,09 13,124 1,85 707,851 100,00

Tab. 14: Vyuzitie krajiny v podrobnom povodí (zdroj: SAZP, spracované VÚVH)

12

Mapa 7: Vyuzitie krajiny v oblasti vplyvu (zdroj: SAZP, spracované VÚVH)

Popis zdrojov znecistenia v oblasti vplyvu

V minulosti sa za potenciálne zdroje znecistenia ovplyvujúce kvalitu vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Veká Domasa - Valkov povazovali najmä splaskové odpadové vody z oblasti sídiel Stropkov a Svidník. chemizácia ponohospodársky vyuzívanej pôdy a ropné látky z cestnej dopravy Poda výsledkov hygienickej prehliadky, ktorá bola da 28.5.2012 sa na negatívnom ovplyvovaní kvality vody môzu podiea tieto zdroje znecistenia V súcasnosti sa na negatívnom ovplyvovaní kvality vody môzu podiea tieto zdroje znecistenia: - chýbajúca kanalizácia v rekreacnej oblasti a vypúsanie splaskových vôd priamo do nádrze, zumpy v nevyhovujúcom technickom stave, - rybné hospodárstvo (prikrmovanie, exkrementy). Vodná nádrz Veká Domasa je vaka svojej polohe v oblasti bez priemyslu spôsobujúceho znecistenie a výraznej samocistiacej schopnosti známa svojou cistou vodou s mnozstvom rýb. Vodná nádrz je od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné vymedzená ako rybársky kaprový lovný revír v uzívaní Slovenského rybárskeho zväzu. Na vyznacenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je vymedzená ako chránená rybárska oblas, v ktorej platí vseobecný zákaz lovu rýb. Na základe kazdorocného pravidelného zarybovania sa vo Vekej Domasi vyskytujú nasledovné druhy rýb: · hospodársky cenné druhy: kapor rybnicný (dominantné zastúpenie), sumec veký, suka severná, zubác vekoústy a úhor európsky,

13

· menej cenné (sprievodné) druhy: lie sliznatý, pleskác vysoký, karas striebristý, jalec hlavatý, bole dravý, ostriez zelenkavý, cervenica ostrobruchá, plotica cervenooká a belica európska. Vo Vodnom pláne Slovenska bol pre prvý plánovací cyklus na výpocet emisií zivín zaazujúcich povrchové vody pouzitý model MONERIS. Emisie dusíka a fosforu sú pocítané na základe vstupných informácií o zivinovom znecistení pochádzajúcom z bodových zdrojov znecistenia, ktorými sú vypúsania z cistiarní odpadových vôd a vypúsania priemyselných vôd a na základe informácií o zivinovom znecistení pochádzajúcom z plosných zdrojov znecistenia, ktorými sú atmosférická depozícia, erózia, povrchový odtok, sídla s nevybudovanou verejnou kanalizáciou alebo odahcovaním dazových vôd, drenáz a podzemná voda. Výsledky modelovania sú popísané v kapitole 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na http://www.vuvh.sk/rsv2/download/VPS/VPS.pdf.

Znecistenie zivinami v podrobnom povodí (4-21-15-001) celkový dusík kg/(ha.rok) celkový fosfor kg/(km2.rok)

Interval vypocítaný prostredníctvom modelu MONERIS 9,01 - 13,00 30,01 - 60,00

Tab. 15: Znecistenie zivinami vypocítané prostredníctvom modelu MONERIS pre referencné obdobie 2005 ­ 2006 (zdroj: VÚVH)

Opatrenia, ktoré sú zamerané na znízenie zivinového a organického znecistenia spôsobeného nedostatocným cistením odvádzaných odpadových vôd alebo nedostatocným odkanalizovaním obcí spolu s opatreniami zameranými na znízenie vstupu zivín z ponohospodárstva popisujú kapitoly 8.1 a 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na http://www.vuvh.sk/rsv2/download/VPS/VPS.pdf.

Kvalita vody

KVALITA VODY VHODNEJ NA KÚPANIE HODNOTENÁ PODA POZIADAVIEK SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY OD ROKU 2004 Kvalita vody na kúpanie a hygienické podmienky prírodných rekreacných lokalít sa na Slovensku sledovali a sledujú poda poziadaviek národných predpisov: - zákon NR SR c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov, - zákon NR SR c. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon NR SR c. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia udí v znení neskorsích predpisov - nariadenie vlády SR c. 87/2008 Z. z. o poziadavkách na prírodné kúpaliská, - nariadenie vlády SR c. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o poziadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu, - vyhláska MZ SR c. 30/2002 Z. z. o poziadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení neskorsích predpisov. Kvalita vody na kúpanie sa poda poziadaviek národných predpisov vyhodnocuje na základe výsledkov nasledovných ukazovateov: koliformné baktérie, Escherichia coli, crevné

14

enterokoky, rod Salmonella, cyanobaktérie so schopnosou tvori vodný kvet, riasy, chlorofyl a pri prevahe siníc v planktóne, chlorofyl a pri prevahe rias v planktóne, ekotoxicita akútna, farba, minerálne oleje, reakcia vody, zápach, povrchovo aktívne látky, fenoly, plávajúce znecistenia, priehadnos, nasýtenie vody kyslíkom, celkový dusík, celkový fosfor, pesticídy, arzén, kadmium, chrómVI, olovo, ortu, celkové kyanidy. Mikrobiológia Zdravotne najvýznamnejsie mikrobiologické ukazovatele kvality vody na kúpanie (crevné enterokoky, Escherichia coli, koliformné baktérie) dlhodobo neprekracovali limitné hodnoty nariadenia vlády SR c. 87/2008 Z. z. o poziadavkách na prírodné kúpaliská. Sinice (cyanobaktérie) a riasy Najcastejsie sa vyskytujúcimi druhmi rias vo fytoplanktóne tejto lokality býva zelený bicíkovec Phacotus lenticularis a drobná vláknitá riasa Stichococcus sp. Hojné sú rozsievky (Bacillariophyceae), s druhmi Aulacoseira granulata, Asterionella formosa, Stephanodiscus hantzschii, Fragilaria crotonensis a rodmi Cyclotella., Nitzschia, Navicula. Z cyanobaktérií so schopnosou tvori vodný kvet boli sporadicky zaznamenané druhy Woronichinia naegeliana a Microcystis aeruginosa. Hojnejsie sa na lokalite vyskytujú ostatné druhy siníc, ako napr. Aphanocapsa delicatissima, Oscillatoria limosa, Aphanothece sp. a Merismopedia sp. Hodnoty chlorofylu a sa v rokoch 2007 az 2011 pohybovali v rozmedzí od 2,2-28,6 g/l, iba v roku 2010 bola raz na konci kúpacej sezóny zaznamenaná vyssia hodnota 74,0 g/l pri prevahe rias v planktóne (medzná hodnota ukazovatea je 75 g/l). Na lokalite v sledovanom období pocas kúpacej sezóny z fyzikálno-chemických ukazovateov nevyhovovali medznej hodnote ukazovatele celkový fosfor a opakovane aj priehadnos, co bolo spôsobené opakovanými povodami v tejto lokalite a jej okolí. V roku 2008 boli na lokalite zaznamenané aj plávajúce znecistenia. Makroriasy a ostatné makrofyty Hlavná pláz prírodného kúpaliska je tvorená upravovanými zatrávnenými brehmi, ktoré pozvona prechádzajú do vody so strkovitým dnom. Dominantnými druhmi obmývanej zóny sú Juncus compressus (sitina stlacená), Eleocharis acicularis (bahnicka ihlovitá) a ostrica (Carex sp.) Na brehu v blízkosti vody rastie napr. Bistorta major (hadovník väcsí) a Filipendula ulmaria (túzobník brestový). Hydrofyty sú na prírodnom kúpalisku zastúpené druhmi Najas marina (riecanka prímorská), Myriophyllum spicatum (stolístok klasnatý) a druhmi rodu cervenavec (Potamogeton). Na brehoch zátoky Valkov, ktoré sa nevyuzívajú na kúpanie a sú mimo pláze, sa ojedinele vyskytuje pálka sirokolistá (Typha latifolia). Posledný odber a mapovanie makrofytov boli vykonané v auguste 2011.

15

Obr. 3 : Makrofyty ­ Myriophyllum spicatum (stolístok klasnatý) (zdroj: RÚVZ Svidník)

Ziadne poskodenie zdravia návstevníkov lokality Veká Domasa - Valkov nebolo zaznamenané.

KVALITA VODY VHODNEJ NA KÚPANIE HODNOTENÁ PODA POZIADAVIEK EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY OD ROKU 2004 Do roku 2008 Slovenská republika sledovala kvalitu vody na kúpanie poda starej smernice Rady 76/160/EHS o kvalite vody urcenej na kúpanie z 8. decembra 1975. Európska komisia vyhodnocovala kvalitu vody na kúpanie na základe 5 ukazovateov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, minerálne oleje, povrchovo aktívne látky a fenoly), pre ktoré boli smernicou stanovené povinné a odporúcané hodnoty. Okrem toho boli sledované aj alsie ukazovatele kvality vody (koliformné baktérie celkovo, fekálne koliformné baktérie, fekálne streptokoky, Salmonela, crevné vírusy, pH, farba, minerálne oleje, povrchovo aktívne látky, fenoly, priehadnos, rozpustený kyslík, dechtové pozostatky a plávajúci materiál, amoniak, dusík, pesticídy, arzén, kadmium, chróm, olovo, ortu, kyanidy, dusicnany a fosfáty). Od roku 2008 bola do národných predpisov implementovaná nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody urcenej na kúpanie, ktorou sa zrusuje smernica 76/160/EHS. Poda tejto smernice je Slovenská republika povinná monitorova 2 ukazovatele kvality vody (crevné enterokoky a Escherichia coli). Tieto dva ukazovatele budú vstupova do hodnotenia kvality vody poda kritérií legislatívy EÚ, pricom trieda kvality sa bude stanovova na základe výsledkov hodnotenia 4 po sebe nasledujúcich kúpacích sezón, a to ako výborná, dobrá, dostatocná a nevyhovujúca. Pocas prechodného obdobia, t.j. pokia Slovenská republika nemala k dispozícií údaje za stvorrocné obdobie, hodnotí Európska komisia kvalitu vody poda poziadaviek starej smernice, a to tak, ze parameter crevné enterokoky (poda novej smernice) je hodnotený poda limitných hodnôt platných pre fekálne streptokoky (poda starej smernice) a parameter Escherichia coli (poda novej smernice) je hodnotený poda limitov platných pre fekálne koliformné baktérie (poda starej smernice).

16

Prvé hodnotenie slovenských vôd vhodných na kúpanie na základe triedy kvality bolo mozné zrealizova v roku 2011.

Legenda: Compliant to guide values ­ lokalita v súlade s odporúcanými hodnotami na kvalitu vody Compliant to mandatory values ­ lokalita v súlade so záväznými hodnotami na kvalitu vody Not compliant with mandatory values ­ lokalita nie je v súlade s minimálnymi (záväznými) hodnotami na kvalitu Banned or closed throught the reason - kúpanie zakázané alebo lokalita zatvorená pocas sezóny Insufficiently sampled ­ lokalita s nedostatocným odberom vzoriek Not sampled ­ lokalita, na ktorej neboli vykonané odbery vzoriek

Obr.4 : Vyhodnotenie kvality vody na Vekej Domasi - Valkov poda klasifikácie EÚ (zdroj: EEA; dostupné na: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water1/bathing-water-data-viewer)

Pocet prekrocení parametrov stanovených smernicou 2006/7/ES s ohadom na ohrozenie cyanobaktériami

ROK Escherichia coli crevné enterokoky cyanobaktérie so schopnosou tvori vodný kvet chlorofyl a

2008

-

2009 -

2010 -

2011 -

-

-

-

-

-

Tab. 16: Parametre pozadované smernicou 2006/7/ES a pocet ich prekrocení v danom roku (zdroj: ÚVZ SR)

Poda hodnotenia Európskej komisie bola kvalita vody na kúpanie lokalite Veká Domasa ­ Valkov sa striedala v rokoch 2006 az 2010 dobrá kvalita vody na kúpanie s výbornou. V rokoch 2004 a 2005 nebol vykonaný dostatocný pocet odber vody. V roku 2011 bola vykonaná prvá klasifikácia vody na kúpanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody urcenej na kúpanie, ktorou sa zrusuje smernica 76/160/EHS. Hodnotilo sa obdobie posledných 4 kúpacích sezón, a to na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej pravdepodobnosti hustoty v mikrobiologických údajoch získaných z tejto lokality. Veká Domasa ­ Valkov bola klasifikovaná ako lokalita s dobrou kvalitou vody na kúpanie.

17

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water1/bathing-water-data-viewer

Údaje o profile

Dátum vytvorenia profilu Posledná revízia profilu vody na kúpanie Dôvod revízie Najblizsia revízia profilu vody na kúpanie 22. marec 2011 jún 2012 aktualizácia pred kúpacou sezónou poda potreby

Spracovali:

18

Information

Zlaté piesky

18 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

911252