Read plan_de_reorganizare_cu_anexe.pdf text version

PLAN DE REORGANIZARE AL S.C. PSV COMPANY S.A.

Societate in insolventa care face obiectul dosarului nr. 7807/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala

Octombrie 2010

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CUPRINS

Capitolul I. Informatii cu caracter general

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Date de identificare Statutul juridic al societatii Structura acionariatului. Capitalul social Analiza economico-financiara a societatii la data de 31.12.2009

1 2 2 4 11

Capitolul II. Situatia societatii la data intocmirii planului de reorganizare

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Scurt istoric al societatii Managementul societatii (administratorul special) Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie Caracteristicile pietelor si segmentelor de afaceri Resursele umane

54 55 57 57 60 65 69 73 74 74

Capitorul III. Prezentarea activului societatii Capitorul IV.Prezentarea pasivului societatii

4.1. Tabelul definitiv de creante impotriva averii debitoarei 4.2. Datoriile nscute pe perioada de observatie si neachitate pana la data de 31.08.2010

Capitolul V. Obiectivele planului de reorganizare

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Premisele si avantajele reorganizarii Obiectivele si durata planului de reorganizare Intentia de reorganizare Conducerea activitatii societatii societatii in perioada de reorganizare

iii

76 77 78 79 80

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul VI. Strategia de reorganizare i surse de finanare a planului de reorganizare

6.1. 6.2. Strategia de reorganizare Surse de finantare a plilor care se estimeaza a se efectua pe perioada reorganizrii 6.2.1. Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei 6.2.2. Incasari din activitatea curenta 6.2.3. Incasari din recuperarea creantelor si masuri de recuperare a creantelor Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

81 82 91

92 111 112

114 115

6.3.

Capitolul VII. Categorii de creane, tratamentul creanelor i programul de plat a creanelor

7.1. 7.2. Categorii de creante Plata a creanelor deinute împotriva averii debitoarei 7.2.1. Plata creanelor nscute pe perioada de reorganizare i a celor nscute pe perioada de observaie i neînscrise în tabelul definitiv 7.2.2. Programul de plat al creanelor înscrise în tabelul definitiv 7.2.3. Plata remuneraiei administratorului judiciar Comparaie între sumele prevzute a se plti creditorilor prin planul de reorganizare i valoarea estimativ ce ar putea fi primit de acetia în caz de faliment 7.3.1. Categoria creane garantate 7.3.2. Categoria creane salariale 7.3.3. Categoria creane bugetare 7.3.4. Categoria creane chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 7.3.5. Categoria celelalte creane chirografare

116 118 118 118 119

7.3.

120 121 121 122 124 124

Capitolul VIII. Descarcarea de raspundere si de obligatii a debitorului Anexe

Anexa Nr. 1 - Programul de plati Anexa Nr. 2 - Fluxul de numerar previzionat Anexa Nr. 3 - Lista cu mijloacele fixe propuse pentru vanzare

125

iv

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 1 INFORMATII CU CARACTER GENERAL PRIVIND S.C. PSV COMPANY S.A.

1.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII 1.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI. CAPTALUL SOCIAL 1.4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII LA DATA DE 21.12.2009

1

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 1 Informatii generale privind S.C. PSV COMPANY S.A.

1.1.

Date de identificare

S.C. PSV COMPANY S.A., are sediul social declarat in Bucuresti, Str. G-ral Constantin Budisteanu nr. 11bis si este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/40/694/06.02.2002, avand cod de identificare fiscala R 14428660. In tara, societatea functioneaza prin 50 puncte de lucru situate in judetele Arad, Arges, Bacau, Brasov, Braila, Buzau, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Prahova, Suceava, Timis, Tulcea, Valcea, Bucuresti. In strainatate, societatea are o sucursala in Republica Araba Siria- Petromservice Branch ­ Siria (in curs de radiere) si un punct de lucru in Kazahstan, Karaganda, Prospect Buhar Jyrau 24. - Obiectul de activitate principal ­ cod CAEN 0910- Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale. - Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: seria B nr. 1332185 emis la data de 04.04.2008 (Seriile certificatelor detinute anterior sunt B0115180/08.04.2003 si A117497/06.02.2002). - Certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis de M.F.P. ­ A.N.A.F. seria B nr. 0672187 eliberat la data de 15.04.2008.

1.2.

Statutul juridic al societatii

Prin sentinta comercial nr. 1786 pronuntat la data de 25 Martie 2009 de Tribunalul Bucureti, Secia a VII ­ a Comercial, a fost admis cererea de deschidere a procedurii insolventei formulat de creditoarea SC CONSTAM METAL SA (cerere la care debitoarea a achiesat) si s-a dispus deschiderea procedurii insolvenei împotriva S.C. PSV COMPANY S.A. Odat cu formularea cererii de achiesare, S.C. PSV COMPANY S.A. si-a declarat si intentia de reorganizare. Prezentul Plan de Reorganizare este propus de ctre debitor prin administrator special, în temeiul art. 94 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 18 alin 2 lit d) din Legea nr. 85/2006 a insolvenei.

2

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Conducerea Societatii la data deschiderii procedurii La data deschiderii procedurii insolventei societatea era condusa de catre un Consiliu de Administratie format din cinci membri alesi prin vot secret de adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Componenta acestuia la data deschiderii procedurii de insolventa a fost: - Sorin Mihai ­ preedinte; - Gheorghe Supeala ­ membru; - Ioan Bohalteanu ­ membru; - Rino Graziano Raicovich ­ membru; - Bogdan Radu Negrutzi ­ membru; Conducerea executiva, la data deschiderii procedurii de insolventa a fost exercitata de o echipa de management format din: - director general ­ ing. Gheorghe Supeala; - director economic ­ ec. Zizi Anagnastopol; - director operare ­ ing. Antonio Tache; - director resurse umane ­ Ec. Mirena Panaitescu; Auditul Financiar ­ societatea indeplinea criteriile prevazute de reglementarile aplicabile intocmirii si prezentarii Situatiilor Financiare Anuale pentru efectuarea cu titlu obligatoriu a auditului financiar. Auditorii societatii au fost numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 17/02.03.2009, dupa cum urmeaza: SC Elitte Consulting SA ­ cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani nr. 19, sector 3, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/18376/1994 si CIF RO6721408, a fost ales ca auditor financiar al S.C. PSV COMPANY S.A. pentru auditarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008, in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene. Auditarea situatiilor financiare pe anul 2008 ale S.C. PSV COMPANY S.A. se va realiza in baza unui contract avand o durata de trei ani, incheiat pe o perioada cuprinsa intre 03.03.2009 ­ 02.03.2012, semnat din partea Societatii de Directorul General si Directorul Financiar; SC Deloitte SRL - societate internationala de audit pentru auditarea Situatiilor Financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Auditul Intern ­ era organizat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si cu Standardele de Audit

3

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Intern emise de CAFR. Auditorul intern, persoana juridica specializata ­ SC Hight Brand Audit SRL - a fost ales in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 17/02.03.2009. SC High Brand Audit SRL - cu sediul in Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr. 11 bis, sector 1, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/1558/01.02.2008 si CIF RO 23166208, a fost ales ca auditor intern al S.C. PSV COMPANY S.A. pentru derularea misiunilor de audit, in conformitate cu normele de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si cu Standardele Internationale de Audit Intern. Derularea misiunilor de audit intern din cadrul S.C. PSV COMPANY S.A. se va realiza in baza unui contract avand o durata de trei ani, incheiat pe o perioada cuprinsa intre 03.03.2009 ­ 02.03.2012, semnat din partea Societatii de Directorul general si Directorul financiar. Conducerea societtii pe perioada de observatie Având în vedere încheierea de edin din Camera de Consiliu din data de 06.04.2009 pronunat de Tribunalul Bucureti în dosarul nr. 7807/3/2009 s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în sentina nr. 1786/25.03.2009 în sensul c administratorul judiciar va avea atribuii de supraveghere asupra activitii societii debitoare, pe perioada de observatie: - societatea a avut drept de conducere i administrare a propriei activiti, acestea fiind exercitate de administratorul special dl. upeal Gheorghe desemnat de Adunarea General a Acionarilor din data de 13.05.2009; - administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. a avut atribuii de supraveghere asupra activitii societii debitoare. Reprezentanii permaneni ai administratorului judiciar fiind: Arin Octav Stnescu, Simona Maria Milo, Otilia Doina Milu, Elena Radu.

1.3.

Structura actionariatului. Capitalul social

PSV COMPANY Bucureti a fost înfiinat în anul 2002, sub denumirea de S.C PETROMSERVICE S.A. ( Incheierea nr. 613/SC/04.02.2002). S.C. PSV COMPANY S.A. este o societate pe aciuni, înregistrat în Registrul Comerului sub nr. J/40/694/2002, constituit în virtutea dispoziiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. La data înfiinrii, societatea avea capital integral privat, aportat si depus exclusiv in numerar. Actiunile emise de societate nu sunt tranzactionate pe pietele de capital, societatea fiind de tip inchis, organizarea si functionarea sa fiind supuse Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

4

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Evoluia capitalului social a) 04.02.2002- la data înfiinarii societatii conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, capitalul social subscris i vrsat a fost de 37.263.200.000 ROL, divizat în 1.490.528 aciuni nominative cu o valoare de 25.000 ROL fiecare, numerotate de la 1 la 1.490.528 inclusiv. Aportul actionarilor la capitalul social a fost: Actionari persoane juridice: Asociatia Salariatilor din SNP PETROM SA ­ PETROM detinea 50% din capitalul social, respectiv 18.631.600.000 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv. Actionari persoane fizice: Persoane fizice romane, care detin 50% din capitalul social, respectiv 18.631.600.000 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei fiecare, numerotate de la 745.265 la 1.490.528 inclusiv. b) 31.03.2003 ­ prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.03.2003, s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii prin marirea valorii nominale a actiunii de la 25.000 ROL/actiune la 310.400 ROL/actiune, prin incorporarea in capitalul social a sumei de 425.396.691.200 lei, reprezentand partea din profitul net obtinut de societate in exercitiul financiar 2002. In urma majorarii, capitalul social al societatii a fost de 462.659.891.200 lei, divizat in 1.490.528 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 310.400 lei fiecare numerotate de la 1 la 1.490.528 inclusiv. Aportul actionarilor la capitalul social a fost: Actionari persoane juridice: Asociatia Salariatilor din SNP PETROM SA ­ PETROM detinea 50% din capitalul social , respectiv 231.329.945.600 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 310.400 lei fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv. Actionari persoane fizice: Persoane fizice romane, care detin 50% din capitalul social, respectiv 231.329.945.600 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 310.400 lei fiecare, numerotate de la 745.265 la 1.490.528 inclusiv. c) 31.03.2005 ­ Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/31.03.2005, actionarii au aprobat majorarea capitalului social al societatii de la 462.659.891.200 lei la 925.319.782.400 lei prin emisiunea de noi actiuni in numar de 1.490.528. S-a stabilit pentru actionari un termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social, privind exercitarea dreptului de preferinta la subscrierea de noi actiuni. Subscrierea de noi actiuni urma a se face concomitent cu plata acestora, proportional cu actiunile pe care le poseda fiecare actionar, respectiv pentru fiecare actiune detinuta sa fie subscrisa o actiune nou emisa, la valoarea nominala de 310.400 lei fiecare.

5

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Prin incheierea nr. 152475/11.04.2005 judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului a admis si inregistrat Hotararea AGEA nr. 2/31.03.2005, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1295/21.04.2005. Perioada destinata subscrierii a fost 21.04-23.05.2005 inclusiv, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 2/31.03.2005 si ale art. 211 si 216 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. d) 30.06.2005 - Dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune al actualilor actionari, se constata ca procentul de subscriere este de 1,30% din totalul de actiuni nou emise, reprezentand 19.353 actiuni subscrise, din totalul de 1.490.528 actiuni nou emise, aportul adus la majorarea capitalului social fiind de 6.007.171.200 Rol. In vederea finalizrii procedurii de subscriere a aciunilor emise de societate cu scopul majorrii capitalului social, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/30.06.2005 actionarii au aprobat oferta depus de ctre societatea ELBAHOLD Ltd., persoan juridic cu sediul în Nicosia ­ Cipru, înregistrat sub nr. HE 140561/14.08.2003, de a subscrie pachetul integral de aciuni rmase nesubscrise de ctre actualii acionari prin exercitarea dreptului de preemiune, în numr de 1.471.175 aciuni. Oferta este valabil 1 an în scopul subscrierii pachetului de aciuni i vrsrii capitalului social, echivalent valorii aciunilor nou emise. In considerarea termenului de 1 an acordat societii ELBAHOLD Ltd., în vederea subscrierii i vrsrii aciunilor nesubscrise de ctre coacionari, s-a dispus ca majorarea capitalului social al SC Petromservice SA s se fac în 2 etape. In prima etap, majorarea capitalului social urma a se face în baza prezentei hotrâri, cu suma de 6.007.171.200 lei (600.717,12 RON), sum ce reprezint contravaloarea celor 19.353 aciuni subscrise de ctre coacionarii societii în termenul acordat acestora. Cea de-a doua etap urma a se efectua la o dat ulterioar, raportat la momentul subscrierii de aciuni de ctre societatea Elbahold Ltd. i a efecturii de ctre aceasta a vrsmântului corespunztor cotelor de capital subscrise. e) 29.09.2005 - la aceasta data ELBAHOLD LIMITED, persoana juridica cipriota cu sediul in Nicosia, Cipru înregistrat sub nr. HE 140561/14.08.2003 a subscris integral pachetul de 1.471.175 actiuni la valoarea nominala de 31,04 Ron cu obligatia achitarii sumei de 10.000.000 euro la data subscrierii, iar restul pana la valoarea integrala, pana la data de 31.12.2005. La data de 29.09.2005, ELBAHOLD LTD a achitat cu Dispozitia de Plata externa nr. 3969-000001/29.09.2005 suma de 10.000.000 euro, reprezentand in ziua platii 35.400.000 ron (77,25% din valoarea actiunilor subscrise). f) 19.10.2005 - Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/19.10.2005, actionarii au luat act de subscrierea intregului pachet de actiuni nou emis de

6

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

catre Elbahold Ltd. si au aprobat termenul maxim de 31.12.2005 pentru achitarea integrala de catre Elbahold Ltd a capitalului social subscris si nevarsat in suma de 10.215.272 Ron. Prin incheierea nr. 725163/16.11.2005 judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului a admis si inregistrat Hotararea AGEA nr. 6/19.10.2005. La acea data, actionarii societatii erau: Asociatia Salariatilor din S.N.P. "PETROM" S.A. ­ "PETROM", cu sediul in Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21, Judetul Prahova,Cod de inregistrare Fiscala nr. 13667740; Persoane fizice romane; ELBAHOLD LIMITED, persoana juridica cipriota, Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor, Nicosia, Cipru, Inregistrat în Registrul Ministerului Comerului, al Industriei i al Turismului, Departamentul Arhivarului care ine Evidena Societilor i Primitorul Oficial din Republica Cipru sub numrul HE 140561. Capitalul social subscris al societatii era de 92.531.978,24 RON, din care 10.000.000 EURO echivalent a 35.450.000 RON la cursul din data 29.09.2005 -3,5450 RON/1EURO-, (echivalent a 12.057.003 USD) si 57.081.978,24 RON, divizat in 2.981.056 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare. Capitalul social varsat al societatii era de 82.316.706,24 RON din care 10.000.000 EURO echivalent a 35.450.000 RON la cursul din data 29.09.2005 - 3,5450 RON/1EURO -, (echivalent a 12.057.003 USD) si 46.866.706, 24 RON. Aportul actionarilor la capitalul social era: Asociatia Salariatilor din S.N.P. PETROM S.A. ­"PETROM" detine un numar de 745.264 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv, respectiv 23.132.994,56 RON , reprezentand 25,000000% din capitalul social. Actionari persoane fizice detin un numar 764.617 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare, respectiv 23.733.711,68 RON, numerotate de la 745.265 la 1.509.881, reprezentand 25,649199% din capitalul social. ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.471.175 actiuni nominative la valoare nominala de 31.04 RON fiecare, respectiv 45.665.272 RON, numerotate de la 1.509.882 la 2.981.056 inclusiv, reprezentand 49,350801% din capitalul social. g) 16.05.2008 ­ Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 15/16.05.2008, actionarii au aprobat autorizarea dobandirii, cu titlu oneros, de catre SC PSV COMPANY SA a unei cote de maximum 10% din propriile actiuni emise de Societate, in conformitate cu prevederile art. 103¹ - 105¹ din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in urmatoarele conditii: - numarul maxim de actiuni ce va putea fi achizitionat: 298.105 actiuni in valoare de 9.253.179,20 lei, reprezentand 9,99998% din capitalul social al Societatii; - actiunile achizitionate sa fie integral liberate;

7

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

-

-

durata pentru care este acordata autorizarea de achizitie este de un an, incepand de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor prin care se aproba autorizarea achizitiei; la o valoare cuprinsa intre 30,00 lei si 31,04 lei; sursa de finantare: din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Astfel, in perioada 13.02.2008- 16.05.2008, SC PSV COMPANY SA a incheiat 528 contracte de vanzare-cumparare, in baza carora a dobandit de la actionarii Societatii persoane fizice, la valoarea nominala de 31,04 lei, un numar de 291.135 actiuni, in valoare totala de 9.036.830,40 lei, reprezentand 9,766170% din capitalul social. Contractele de vanzare-cumparare actiuni au fost incheiate sub conditia rezolutorie a aprobarii de catre AGA a dobandirii de catre cumparatorul PSV COMPANY SA a propriilor actiuni. h) 24.09.2008 ­ Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 16/24.09.2008 s-a aprobat renumerotarea actiunilor detinute de actionarii Societatii, dupa cum urmeaza: - Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. ­ ,,PETROM" detine 745.264 actiuni nominative numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv; - PSV COMPANY S.A. detine 291.135 actiuni nominative numerotate de la 745.265 la 1.036.399 inclusiv; - ELBAHOLD LIMITED detine 1.471.175 actiuni nominative numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv; - Persoanele fizice detin 473.482 actiuni nominative numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056 inclusiv. La aceasta data actionarii societatii erau urmatorii: Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. ­ ,,PETROM" detine un numar de 745.264 actiuni nominative la valoare nominala de 31,04 RON, in total 23.132.994,56 RON, actiuni numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv, reprezentand 25,0000% din capitalul social. PSV COMPANY S.A. detine 291.135 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, in total 9.036.830,40 RON numerotate de la 745.265 la 1.036.399 inclusiv, reprezentand 9,7662% din capitalul social. ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.471.175 actiuni nominative la valoare nominala de 31,04 RON, in total 45.665.272 RON, actiuni numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv, reprezentand 49,3508% din capitalul social. Persoanele fizice detin un numar de 473.482 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, in total 14.696.881,28 RON numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056 inclusiv, reprezentand 15,8830% din capitalul social."

8

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Aportul actionarilor la capitalul social era: Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. ­ ,,PETROM" detine 25,0000% din capitalul social, respectiv 23.132.994,56 RON, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv. PSV COMPANY S.A. detine 9,7662% din capitalul social, respectiv 9.036.830,40 RON, echivalentul a 291.135 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 745.265 la 1.036.399. ELBAHOLD LIMITED detine 49,3508% din capitalul social, respectiv 45.665.272 RON, reprezentand 12.808.332,20 Euro (respectiv 15.334.254 USD), echivalentul a 1.471.175 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv, aporturi varsate integral in moneda euro. Persoanele fizice detin 15,8830% din capitalul social, respectiv 14.696.881,28 RON, echivalentul a 473.482 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056. i) 02.03.2009 - Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 17/02.03.2009, actionarii au aprobat renumerotarea actiunilor societatii, ca urmare a achizitionarii, in perioada septembrie- decembrie 2008, de catre SC PSV COMPANY SA a unui pachet de 6.890 actiuni, reprezentand 0,2311% din capitalul social al Societatii, in valoare de 213.866 lei si de catre ELBAHOLD LIMITED a unui pachet de 149.197 actiuni, reprezentand 5,004837% din capitalul social al Societatii, in valoare de 4.631.074,88 lei. Actionarii societatii, la acea data au fost: Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. ­ ,,PETROM" detine un numar de 745.264 actiuni nominative numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.620.372 actiuni nominative numerotate de la 745.265 la 2.365.636 inclusiv; Persoanele fizice detin un numar de 317.395 actiuni nominative numerotate de la 2.365.637 la 2.683.031 inclusiv; PSV COMPANY S.A. detine un numar de 298.025 actiuni nominative numerotate de la 2.683.032 la 2.981.056 inclusiv. Aportul actionarilor la capitalul social au fost: Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. ­ ,,PETROM" detine 25,0000% din capitalul social, respectiv 23.132.994,56 RON, echivalentul a 745.264 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv; ELBAHOLD LIMITED detine 54,3556% din capitalul social, respectiv 50.296.346,88 RON (din care: 4.631.074,88 RON si 12.808.332,20 Euro, respectiv 15.334.254 USD,

9

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

reprezentand echivalentul a 45.665.272 RON) echivalentul a 1.620.372 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 745.265 la 2.365.636 inclusiv; Persoanele fizice detin 10,6471% din capitalul social, respectiv 9.851.940,80 RON, echivalentul a 317.395 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.365.637 la 2.683.031 inclusiv; PSV COMPANY S.A. detine 9,9973% din capitalul social, respectiv 9.250.696 RON, echivalentul a 298.025 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.683.032 la 2.981.056 inclusiv. La data deschiderii procedurii insolventei si la data întocmirii planului de reorganizare, structura actionariatului este: ELBAHOLD LIMITED - capital subscris i vrsat : 50.296.346,88 RON (din care: 4.631.074,88 RON si 12.808.332,20 Euro, respectiv 15.334.254 USD, reprezentand echivalentul a 45.665.272 RON); - 1.620.372 aciuni detinute; - cota de participare 54,3556%; ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP Petrom SA ­`PETROM' - capital subscris i vrsat ­ 23.132.994,56 RON; - 745.264 aciuni detinute; - cota de participare 25 %; S.C. PSV COMPANY S.A. - capital subscris i vrsat ­ 9.250.696,00 RON; - 298025 aciuni detinute ; - cota de participare la capitalul social 9,9973 % ; PERSOANE FIZICE - aport subscris i vrsat 9.851.940,80 RON; - 317.395 aciuni deinute; - cot de participare 10,6471%;

10

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

1.4. Analiza economico-financiar a societii la 31.12.2009

Perioada de timp luata ca referinta pentru realizarea diagnosticului economicofinanciar este reprezentata de ultimii 3 ani de activitate pe baza indicatorilor de bilant si isi propune sa surprinda principalele aspecte ale afacerii SC PSV COMPANY SA din punct de vedere economico-financiar si sa interpreteze evolutia acestora.

Situaia patrimoniului În analiza situatiei patrimoniului s-a pornit de la situaiile financiare elaborate în conformitate cu reglementrile contabile, valabile în perioada 31.12.2007 ­ 31.12.2009, întocmite în conformitate cu: Legea Contabilitatii 82/1991 (republicat, modificat i completat prin Ordonana Guvernului 61/2002) Ordinul nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene (cu modificrile i completrile ulterioare). Situatia in evolutie a patrimoniului este redata in tabelul de mai jos: 31-Dec% 31-Dec% 07 08 Mii lei Mii lei Bilant Contabil ACTIVE Imobilizari 48,115 4.88% 36,394 2.62% necorporale Imobilizari corporale 282,762 28.66% 174,332 12.55% Imobilizari financiare 384,429 38.97% 790,122 56.88% Total active 715,307 72.51% 1,000,848 72.05% imobilizate Stocuri 67,828 6.88% 46,501 3.35% Creante 162,043 16.43% 169,687 12.22% Investitii pe termen 0 0.00% 5,562 0.40% scurt Disponibilitati 39,658 4.02% 165,899 11.94% Total active 269,529 27.32% 387,650 27.91% circulante 1,636 0.17% 662 0.05% Alte active (cheltuieli in avans)

31-Dec09 Mii lei

%

30,611 139,580 810,713 980,904 33,863 131,007 11,632 171,238 347,740 7,923

2.29% 10.44% 60.66% 73.39% 2.53% 9.80% 0.87% 12.81% 26.02% 0.59%

11

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Total active Capital si rezerve Capital social Rezerve din reevaluare Prime legate de capital Rezerve Actiuni proprii Rezultatul exercitiului Rezultatul reportat Repartizarea profitului Patrimoniul public Total Capitaluri proprii Datorii Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an Total datorii Alte pasive (provizioane si venituri in avans) Total pasive

31-Dec% 31-Dec% 31-Dec% 07 08 09 Mii lei Mii lei Mii lei 986,471 100.00% 1,389,160 100.00% 1,336,567 100.00% 92,532 71,174 9.38% 7.22% 0.00% 198,457 0 20,428 9,464 559 20.12% 0.00% 2.07% 0.96% 0.06% 372,568 38% 507,115 252,948 9,251 166,506 12,304 5,533 92,532 22,216 6.66% 1.60% 0.00% 18.21% 0.67% 11.99% 0.89% 0.40% 37% 417,153 403,228 9,251 77,685 12,277 0.00% 31.21% 92,532 20,605 6.92% 1.54% 0.00% 30.17% 0.69% 5.81% 0.92% 0.00%

395,518

40.09%

658,126

47.38%

704,975

52.75%

32,685

3.31%

28,762

2.07%

59,641

4.46%

428,203 185,700

43.41% 18.82%

686,887 195,158

49.45% 14.05%

764,616 154,797

57.21% 11.58%

986,471 100.00% 1,389,160 100.00% 1,336,567 100.00%

12

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

A. ACTIVUL BILANIER Activul bilantier este compus din: Active imobilizate Active circulante Cheltuieli in avans Din evolutia datelor prezentate se constata o crestere a activelor totale cu 35,49 % la data de 31.12.2009 fata de luna decembrie a anului 2007 . La data de 31 decembrie 2009, activele imobilizate reprezinta 73,39% din total active, activele circulante 26 % din total active iar cheltuielile in avans 0.59% . Cresterea activelor imobilizate este datorata in principal majorarii imobilizarilor financiare cu 110,89 % . A 1. Imobilizri necorporale Situatia imobilizarilor necorporale in perioada 2007 - 2009 este prezentata in tabelul de mai jos:

Valoarea de intrare Sold la 31.12.2007 mii lei Licene IT Concesiuni, brevete, licee (altele decât IT), mrci comerciale Alte imobilizri necorporale Avansuri i imobilizri necorporale în curs Total Amortizarea acumulat Licene IT Concesiuni, brevete, licee (altele decât IT), mrci comerciale Alte imobilizri necorporale Total Ajustri Imobilizri necorporale Total Valoarea net 11,815 33,990 Sold la 31.12.2008 mii lei 11,496 34,113 Sold la 31.12.2009 mii lei 1,590 34,141

7,402 10 53,217 Sold la 31.12.2007 4,552 12

370 45,980 Sold la 31.12.2008 7,403 1,868

360 36,090 Sold la 31.12.2009 1,383 3,739

538 5,102 Sold la 01.01.2008 48,115

315 9,586 Sold la 31.12.2008 36,394

357 5,479 Sold la 31.12.2009

30,611

13

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Valoarea neta a imobilizarilor necorporale a scazut cu 36,38 % in 2009 fata de 2007 ca urmare a casarilor efectuate in anul 2008 si 2009 in valoare de 9.916.577 lei. A.2 Imobilizri corporale Evolutia fluctuanta a imobilizarilor corporale se prezinta in tabelul de mai jos: Valoarea de intrare Sold la 31.12.2007 mii lei 24,950 131,722 166,663 6,953 44,668 374,955 Sold la 31.12.2007 250.41 89,218.52 2,364.75 91,834 Sold la 31.12.2007 358 359 282,763 Sold la 31.12.2008 mii lei 27,841 66,886 102,327 4,456 17,552 219,063 Sold la 31.12.2008 3,125 36,867 1,915 41,907 Sold la 31.12.2008 195 2,628 2,823 174,332 Sold la 31.12.2009 mii lei 27,073 52,242 100,728 3,369 12,359 195,770 Sold la 31.12.2009 4,880 48,980 1,795 55,656 Sold la 31.12.2009 534 534 139,580

Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale în curs Total Amortizarea acumulat Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Total Ajustri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale în curs Total Valoarea net

14

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Din totalul imobilizarilor corporale existente in perioada (2007-2009), ponderea majoritara este detinuta de grupa de mijloace fixe "Instalatii tehnice si masini" (44,45% din total imobilizari corporale in 2007, 46,71% din total imobilizari corporale in 2008 si 51.45% din total imobilizari corporale in 2009 ). Cresterea valorii imobilizarilor corporale in anul 2009 cu 7,581,445 lei s-a datorat in principal : · 766,062 lei majorare valoare teren cu constructie Moreni provenita din investitii in curs efectuate cu forte proprii si teren sat Vaida, judet Bihor ; · 2.860.420 lei punere in functiune si majorare valoare cladiri (Moreni, Pecica, Suplac, Roata, Liliesti etc) provenita din investitii in curs efectuate cu forte proprii; · 967.274 lei punere in functiune instalatie orbitala sudare automata si instalatiii vopsire si sablare atelier confectii Moreni; · 157.833 lei punere in functiune stand probe capete eruptie si achizitionarea unui generator; · 24,859 lei achizitie presa hidraulica Karaganda si achizitie reclama luminoasa, dulap depozitare. · 516.170 lei avans acordat pentru terenuri si constructii (Edilconst si BTE&CoToo Karaganda) · 122.905 lei avans pentru instalatii tehnice (IP Asimova Karaganda si MZK Impact SRL); · 551.021 lei majorare valoare a investitiilor in curs existente in sold la decembrie 2009; · 1.614.901 lei reprezinta investitii noi (instalatii orbitale automate, transformator, dispozitiv taiat marmura, presa hidraulica) Reducerea valorii nete a imobilizrilor corporale cu 38.35 % la decembrie 2008, fa de decembrie 2007, se datoreaz în principal: - transferului unei parti din activitatea de servicii petroliere la PETROM, - vanzarea Bazei de Aprovizionare Campina la CONFIND, - vanzarii activelor imobilizate la SC INTERNATIONAL Business Class - casarilor de mijloace fixe efectuate în cursul anilor 2007 si 2008. În luna septembrie 2007, a fost încheiat cu S.C. Petrom S.A. un contract privind achiziionarea unei pri din activitatea S.C. PSV Company S.A. (mentenana, workover i transport legat de E&P), contract ce a fost pus în aplicare la data de 05.02.2008 ( dup obinerea avizului de la Oficiul Concurenei). Ca urmare, începând cu aceast dat, patrimoniul S.C. PSV Company S.A s-a diminuat cu urmtoarele categorii de active :

15

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Active transferate Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale în curs Total

Valoare de intrare 9.645.751 78.208.796 102.334.182 2.865.942 12.438.661 205.493.332

Amortizare acumulat 2.814.761 61.568.461 910.605 65.293.827

Valoare net 9.645.751 75.394.035 40.765.721 1.955.337 12.438.661 140.199.505

Amortizarea imobilizrilor corporale a fost calculata conform metodei liniare, utilizand duratele de via ce se încadreaz în intervalele prevzute în ,,Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe", aprobat prin H.G 2139/2004. Trebuie mentionat ca in anul 2007 terenurile si constructiile au fost evaluate la valoarea justa. Evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2007 - 2009 este redata grafic astfel:

Evolutia imobilizarilor corporale in perioada decembrie 2007 - decembrie 2009

282,763.00

174,332.00 139,580.00

2007

2008

2009

O parte a imobilizarilor corporale si necorporale au fost inchiriate in anul 2009 la societatile : SC PSV INDUSTRIES SA, SC PSV CLIMA MP SA si SC CIVIND CONDEXPERT SA ­ societati din cadrul grupului de operare al SC PSV COMPANY SA.

16

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

A.3 Imobilizrile financiare Se compun din: actiuni detinute la entitati afiliate imprumuturi acordate entitatilor afiliate investitii detinute ca imobilizari alte imprumuturi (garantii buna executie, obligatiuni) Titlurile deinute la entitile afiliate reprezinta drepturile detinute de societate în capitalul altor societati comerciale, în scopul controlului acestora. Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei terte societati pentru obtinerea de beneficii din activitatea acesteia. Interesele de participare reprezinta drepturi detinute în capitalul altor societati, în scopul exercitarii unei influente semnificative. Influenta semnificativa asupra altei societati se manifesta daca societatea detine autoritatea de a participa în procesul de luare a deciziilor de politica financiara si operationala ale acesteia, dar nu reprezinta controlul, fie el si comun, al politicilor respective. Alte investiii deinute ca imobilizri reprezinta drepturi detinute în capitalul altor societati în scopul realizarii de beneficii economice viitoare, fara a exercita control sau influenta semnificativa. La data bilanului investiiile pe termen lung se prezint în bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierderea de valoare. Sunt clasificate drept creane imobilizate creantele legate de participaiile societii în cadrul altor societi i împrumuturile pe termen lung acordate terilor, reprezentând împrumuturi generatoare de venituri financiare. Tot în categoria creanelor imobilizate sunt incluse garaniile, depozitele i cauiunile depuse de entitate la teri. Evolutia imobilizarilor financiare in perioada 2007-2009 se prezinta astfel: Valoare de intrare Sold la Sold la Sold la 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 mii lei mii lei mii lei Titluri de participare 296,037 806,576 943,742 Împrumuturi acordate entitilor afiliate 33,831 71,442 52,590 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate 470 Obligaiuni 90,255 115,571 19,691 Dobând obligaiuni 1,765 - Alte imobilizri financiare 7,250 15,535 3,808 Total 429,138 1,009,124 1,020,301

17

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Ajustri Titluri de participare Imprumuturi acordate entitatilor afiliate Garantii - termen lung Total Valoarea contabil net

Sold la 31.12.2007 44,709 44,709 384,429

Sold la 31.12.2008 194,812 24,190 219,002 790,122

Sold la 31.12.2009 194,812 14,719 57 209,588 810,713

Creterea imobilizrilor financiare cu 105,53% in 2008 fata de 2007 si cu 110,89% in anul 2009 fata de 2008 s-a datorat, în principal creterii titlurilor de participare i a achiziiei de obligaiuni. Creterile înregistrate de titlurile de participare, deinute de S.C. PSV Company S.A, au fost determinate de majorarea participaiilor deinute ­ urmare a conversiei unor creane sau a unor viramente bancare, precum i achiziia de titluri la societi noi, dup cum urmeaz: Suma convertita/platita 23,287,192.50 -2,817.79 1,877,580.00 22,084,920.30 41,224,320.00 85,000.00 4,300,000.00 85,000.00 3,000,000.00 41,224,320.00

Explicatia Majorare participatie detinuta(conversie creanta)

Societatea SC CNF Giugiu Nav SA

Investitii asumate prin contract* SC CNF Giugiu Nav SA Majorare participatie detinuta(conversie creanta) SC Geoasset SRL Majorare participatie detinuta Hebes Investments Limited Majorare participatie detinuta Stipeae Enterepreses Limited Achizitie actiuni ­ societate nou infiintata SC PSV Civind Construct SA Majorare participatie detinuta SC PSV Civind Construct SA Achizitie actiuni - societate nou infiintata SC PSV Industries SA Majorare participatie detinuta SC PSV Industries SA Achizitie actiuni -societate nou infiintata Otama Eterprise Limited Corectie inregistrare eronata din categoria " Alte titluri imobilizate " in categoria " actiuni detinute la entitatile Asoc.Patronala Oper si afiliate" Serv.Petroliere TOTAL

1,000.00 137,167,515.01

18

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

*) Suma reprezint corectia valorii investiiei asumate prin contractul de achiziie a societii CNF Giurgiu Nav S.A. Descreterile sunt datorate transferului participatiei de 100% in suma de 1000 ron deinut la Asociatia Patronala Operatiuni si Servicii Petroliere, din cont 265 ,, Alte titluri imobilizate procentaj sub 20%" in cont 261 ,," Actiuni detinute la entitatile afiliate" A.3.1. Titlurile de participare deinute de S.C. PSV Company S.A. în cadrul altor societi comerciale Creterile înregistrate de titlurile de participare, deinute de S.C. PSV Company S.A, au fost determinate de majorarea participaiilor deinute, urmare a conversiei unor creane precum i achiziia de titluri la societi noi. La data de 31.12.2009 societatea detinea participatii la urmatoarele societati:

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cod fiscal Denumire firma Aport capital social (la pret de achizitie) Ron 38,100,085.32 28,847,401.21 4,619,428.40 4,961,495.00 4,677,770.60 91,080.00 17,120,700.00 28,183,629.05 37,883,653.24 640,258.58 14,020.00 1,900.00 4,461,600.00 211,867.54 11,897,129.49 49,922,414.45 10,556,640.00 1,089.00 8,433,250.00 5.04 29,986.30 278,535,235.02 53,876,520.30 61,833,632.00 85,500.00 127,526,400.00 Nr. Parti sociale/actiuni 108,323,646 1,915,474 2,259 99 99 9,108 12,721,955 11,139 16,264,765 62,884 1,402 19 130 44,484 129,999,997 187,778 49 100,000 18 2,785,401,350 5,144,965 9,602,000 8,550 6,001,000 Cota participare (%) 99.9999040 99.9999480 99.9558000 99.0000000 99.0000000 99.0000000 99.9754000 99.9910000 90.7939000 70.8050500 50.9263000 95.0000000 61.9048000 100.0000000 99.9775000 64.9099991 100.0000000 99.0000000 98.0000000 100.0000000 100.0000000 99.9960000 100.0000000 100.0000000 95.0000000 100.0000000

15286840 13993798 13819121 14803328 14347787 18429120 11524027 12730416 1285410 14542974 17606371 5831507 600700518105 16753323 15829970 14931467 1007600014324 16938208 5780827 23053330 HE 229203 HE 227379 24889580 4483354

GLOBAL VIDEO MEDIA SA ZIUA SRL EUROEST PRESS SRL ANA MARIA PRESS SRL EDITURA ZIUA SRL PSV TRUST SECURITY SA INSOMAR SA X_OIL SRL SC CNF GIURGIU NAV SA DIXIT PRESS SRL UNION OIL SOFTWARE SRL PETROTRUST SRL SOLAR FMI CONSTRUCT SRL GENERAL PETROMSERVICES LLP BEST MEDIA PRESS SRL DELTA ASIGURARI SA GEOASSET SRL PSV INTERNATIONAL SRL MANAGEMENT FULCRUM SRL PSV MANAGEMENT LTD PSV CARPATHIAN GROUP BV GMG MEDIA BOX SA HEBES INVESTMENTS LIMITED STIPEAE ENTERPRISES LIMITED PSV CLIMA SA TABOR PROJECTS LIMITED

19

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Nr. Crt 27 28 29 30 31 32

Cod fiscal HE 230062 HE 240070 HE 229278 HE 229332 25027990 25027982

Denumire firma KARAKA HOLDINGS LIMITED BRENDELCO LIMITED KARO HOLDINGS LIMITED KAURI HOLDINGS LIMITED PSV INDUSTRIES SA PSV CIVIND CONSTRUCT ASOC. PATRONALA OPERATIUNI SI SERVICII PETROLIERE OTAMA ENTERPRISES LIMITED REALITATEA MEDIA SA SC ROMEXTERRA LEASING SA CATAVENCU SA

Aport capital social (la pret de achizitie) Ron 14,339,925.23 10,795,408.65 15,876,857.47 10,795,408.65 3,085,500.00 4,385,500.00

Nr. Parti sociale/actiuni 2,000 1,000 2,000 2,000 308,550 438,550

Cota participare (%) 100.0000000 100.0000000 100.0000000 100.0000000 99.8544000 99.8970000

33 34 35 36 37

HE 220418 14080700 15159110 11285736

1,000.00 41,224,320.00 34,124,340.08 500,000.00 26,890,714.80

9,600,000 300,336,060 14,519 7,469,643

100.0000000 100.0000000 18.7422968 2.3810000 18.9948997

A.3.2. Alte imobilizari financiare in suma de 15.535.189 lei aferente exercitiului financiar 2008 se compun din: Garantii Geoasset conform contract 244/2007 800.000 lei Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre SC PETROM SA 6.246.691 lei Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre terti 4.300.436 lei Garantii proprietate imobiliara 1.992.600 lei Garantii inchirieri apartament 172.413 lei Garantii inchirierii auto 190.600 lei Dobanda si daune moratorii datorate de entitatile afiliate 1.788.503 lei Alte garantii 43.946 lei A.3.3. Alte imobilizari financiare in suma de 3,807,972 lei aferente exercitiului financiar 2009 se compun din: Garantii Geoasset conform contract 244/2007 800.000 lei Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre SC PETROM SA 31.401 lei Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre terti 411.901 lei Garantii proprietate imobiliara locatia Ploiesti 2.114.100 lei Garantii inchirieri apartamente 39.272 lei Alte garantii 411.298 lei

20

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Suma de 3,644,578 lei reprezinta corectia incadrarii in termen scurt/lung a soldului initial al imobilizarilor financiare . A.4 Active circulante In perioada 31.12.2007 - 31.12.2009 activele circulante au avut o evolutie oscilanta, iar ponderea majoritara in total active circulante este detinuta de postul bilantier "Creante" si "Disponibilitati". La data de 31.12.2007 ponderea activelor circulante in total active era de 27.32 %. In anul 2008 se observa o crestere semnificativa a valorii creantelor si disponibilitatilor societatii pana la procentul de 28% din total active. In perioada 2008 desi ponderea activelor circulante in total active se pastreaza aproximativ la acelasi nivel valoric, se constata o crestere a disponibilitatilor in lei de 126.241 mii lei datorata vanzarii unei parti din afacere la PETROM. In perioada 2009 ponderea activelor circulante in total active a fost de 26%, se remarca o scadere a creantelor cu 38.680 mii lei (22.8%) la finele anului 2009 fata de inceputul perioadei. Cauzele diminuarii valorice a creantelor comerciale si implicit a activelor circulante sunt: - modificarea portofoliului de lucrari, - diminuarea volumului de servicii catre PETROM, - vanzarii unei parti din activitate la PETROM . A.4.1 Stocuri In perioada 2007 - 2009 stocurile au avut o evolutie fluctuanta, situatia detaliata a acestora se prezinta in tabelul de mai jos: STOCURI SOLD 31.12.2007 mii lei 830.00 22,505.00 4,411.00 13,461.00 888.00 5,190.00 1,271.00 SOLD 31.12.2008 mii lei 842.00 19,830.00 302.00 8,580.00 496.00 3,642.00 285.00 SOLD 31.12.2009 mii lei 547.00 14,949.00 74.00 8,139.00 712.00 3,483.00 209.00

Materii prime Materiale auxiliare Combustibil Piese de schimb Alte materiale consumabile Obiecte de inventar in magazie Echipamente de protectie in magazie

21

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

STOCURI

Baracamente si amenajari provizorii Lucrari si sevicii in curs de executie Produse finite Produse reziduale Produse in curs de executie Materii prime si materiale in curs de aprovizionare Materii prime si materiale pentru prelucrare la terti Materii prime, materiale, ob. inventar si echip. protectie in custodie Animale si pasari Marfuri Produse petroliere Ambalaje Ajustari pentru deprecierea stocurilor Avansuri pentru stocuri TVA neexigibile aferenta stocurilor TOTAL

SOLD 31.12.2007 mii lei 6.00 15,559.00 825.00 167.00 0.00 1,831.00 12.00 3,625.00

SOLD 31.12.2008 mii lei 6.00 7,732.00 2,401.00 1.00 0.00 539.00 12.00 4,029.00

SOLD 31.12.2009 mii lei 4,513.00 684.00 1.00 8.00

5,811.00

14.00 4.00 11.00 267.00 (4,892.63) 1,847.00 (3.00) 67,828

14.00 0.00 94.00 65.00 (7,323.59) 4,971.00 (16.00) 46,501 8.00 13.00 39.00 (7,830.34) 2,505.00 (2.00) 33,863

22

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Evolutia stocurilor PSV COMPANY SA in perioada decembrie 2007- decembrie 2009

67,828.00

46,501.00 33,863.00

2007

2008

2009

Analizand evolutia stocurilor in perioada 2007 - 2009 rezulta ca valoarea stocurilor sa diminuat cu 50,08% ca urmare a transferului unei parti din activitatea de servicii petroliere catre S.C. PETROM S.A. in primul semestru al anului 2008, declasarii prin distrugere sau valorificare sub forma deseurilor a bunurilor de natura stocurilor degradate care nu se mai puteau utiliza in activitatea de productie, vanzarii unor game de stocuri catre Petrom - OMV in semestrul 1 al anului 2008. Reducerea valorii stocurilor de materiale per total societate în anul 2009 cu 27.18% fa de anul 2008, este urmare a declasarii prin distrugere sau valorificare sub forma deseurilor a bunurilor de natura stocurilor degradate care nu mai puteau fi folosite in procesul de productie si reducerii activitatii ca urmare a declararii starii de insolventa si a crizei economice instalate. A.4.2 Creante In perioada analizata, SC PSV COMPANY SA a urmarit incasarea creantelor la termenele scadente conform contractelor incheiate. Valoarea creantelor in perioada 31.12.2007 ­ 31.12.2009 se prezinta astfel: CREANTE Clienti si conturi asimilate Furnizori debitori Debitori diversi Avansuri catre personal 31.12.2007 mii lei 163,958.00 1,382.00 5,713.00 48.00 31.12.2008 mii lei 88,083.00 20,894.00 15,033.00 85.00 31.12.2009 mii lei 62,344.00 18,850.00 12,584.00 143.00

23

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CREANTE Dobanda de primit Alte creante Provizioane pentru clienti incerti TVA neexigibila Alte impozite si varsaminte asimilate TOTAL

31.12.2007 mii lei 5.00 7,825.00 -21,157.00 1,093.00 3,176.00 162,043.00

31.12.2008 mii lei 42.00 10,267.00 -34,281.00 3,187.00 66,377.00 169,687.00

31.12.2009 mii lei 6.00 16,927.00 (52,456.00) 3,645.00 68,964.00 131,007.00

Evolutia creantelor PSV COMPANY SA in perioada decembrie 2007 - decembrie 2009

162,043.00 169,687.00 131,007.00

2007

2008

2009

Evolutia creantelor in perioada analizata a fost oscilanta: se remarca o crestere cu 7.644 mii lei (4,72% ) fata de anul 2008 si o scadere cu 38.680 mii lei (22,79%) in 2009 fata de 2008. La 31.12.2008 creantele cu termen de exigibilitate sub 1 an sunt in cuantum de 158.781 mii lei, iar cele peste 1 an sunt in cuantum de 10.907 mii lei provin din vanzarea in rate a unui apartament de serviciu si din creante comerciale reesalonate conform contractelor incheiate. In anul 2007, ponderea semnificativa din cifra de afaceri au avut-o veniturile realizate cu principalul client S.C. PETROM S.A. in baza contractelor incheiate, al caror obiect de activitate reprezenta mentenanta utilaje petroliere, servicii de transport, foraj la sonde si workover si operatii speciale la sonde.

24

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Trendul descendent al ponderii veniturilor realizate cu S.C. PETROM S.A. a continuat in perioada 2008-2009, ca urmare a vanzarii activitatilor mai sus mentionate la S.C. PETROM S.A. Aceasta situatie se reflecta si in evolutia creantelor existente in sold la principalii clienti. mii lei Denumire client 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Petrom SA 106.785 31.443 3.963 Imobiliar Network 2002 20.514 Oras Zlatna 9.728 Bucovina Ecotermgaz 5.239 5.239 Blinker Turism 5.026 SNTGN Transgaz SA Medias 4.462 3.440 Global Video Media 3.726 IMTECH Industry BV Olanda 3.045 PSV Clima MP SA 1.986 Compania Nationala de Autostrazi si 1.606 Drumuri Nationale Municipiul Vatra Dornei 1.287 141.290 53.917 12.282

A.4.3 Disponibilitati Disponibilitatile banesti reprezinta o componenta importanta a activelor circulante, cu ajutorul carora se efectueaza multiple operatii economice legate de miscarea capitalului cum sunt: incasarile, platile, tranferurile de mijloace banesti intre agentii economici, relatii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc. Situatia disponibilitatilor in perioada 31.12.2007 - 31.12.2009: 31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 2007 2008 2009 Mii lei Mii lei Mii lei 39,290 165,527 171.182 85 24 3 283 347 53 39.658 165,898 171.238

Disponibilitati Conturi la bnci Numerar în cas Avansuri de trezorerie Alte conturi Total

Disponibilitatile banesti au crescut in 2008 fata de 2007 cu 126.240 mii lei (318,32%) ca urmare a volumului mare de incasari aferente tranzactiei PSV COMPANY- PETROM.

25

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Disponibilitatile banesti au crescut la 31 decembrie 2009 fata de 2008 cu 5.340 lei (3,21%) ca urmare a acelerarii procesului de recuperare a creantelor incerte si a incasarii reprezentand repartizare activ net al la societatii Delta Asigurari SA.; Cresterea investitiilor financiare pe termen scurt cu 5.503.366 lei (89,79% ) reprezentand dividende incasate de la SIF Moldova Bacau si SI Muntenia Bucuresti. La 31.12.2009 conturile la banci in valuta reprezentau 2,72 % din totalul de conturi la banci ale societatii.

Evolutia disponibilitatilor PSV COMPANY SA in perioada decembrie 2007 - decembrie 2009

165,898.00 171,238.00

39,658.00

2007

2008

2009

Numerarul restrictionat in perioada 2007-2009 se compune din : Numerar restictionat Garantii gestionare Garantii de buna executie Depozite colaterale pentru licitatii si scrisori de garantie bancara Cash restictionat Escrow Petrom Cash restictionat - popriri litigii salariati Total 31 decembrie 2007 1,446,104 18,686,389 31 decembrie 2008 197,149 20,147,838 31 decembrie 2009 164,221 17,618,644

3,769,310 23,901,803

5,663,683 132,449,872 331,182 158,789,724

2,672,353 146,483,304 1,365 166.939.887

26

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

A.4.4. Alte active Ponderea cea mai mica in total activ o detine postul bilantier "alte active" si reprezinta cheltuieli inregistrate in avans. La 31.12.2008 acestea au scazut fata de exercitiul financiar 2007 cu 974 mii lei, respectiv cu 59,54% datorita micsorarii volumului de contracte reprezentand asigurari mijloace de transport (RCA, CASCO), ca urmare a transferului de active la baza PETROM. La 31.12.2009 acestea au crescut fata de 2008 cu 7.261 mii lei, datorita micsorarii volumului de contracte reprezentand asigurari mijloace de transport (RCA, CASCO) B .PASIVUL BILANIER Sursele de finanare a elementelor de activ sunt reprezentate în pasivul patrimonial pe structura prevazuta de standardele in materie: capitaluri proprii si datorii. B.1 Capitaluri proprii Capitalurile proprii ale societatii reprezinta dreptul actionarilor asupra actiunilor socitatii dupa deducerea tuturor datoriilor. In componenta capitalurilor proprii in perioada analizata 31.12.2007-31.12.2009 sunt cuprinse : capitalul social, rezervele, rezultatul raportat si rezultatul exercitiului financiar diminuat cu sumele repartizate conform reglementarilor legale - rezerva legala. Actiunile proprii rascumparate de societate potrivit legii sunt corectii ale capitalurilor proprii. B.1.1 Capitalul social total In perioada 2007-2009 a fost in suma de 92.532 mii lei format din 2.981.056 actiuni ordinare cu o valoare unitara de 31,04 lei. Structura actionariatului in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel:

2007 Valoare subscrisa varsata mii lei 2008 Valoare subscrisa varsata mii lei 2009 Nr. actiuni Valoare subscrisa varsata mii lei 1.620.372 317.395 745.264 298.025 2.981.056 50.296 9.852 23.133 9.251 92.532

Denumire actionari

Nr. actiuni

%

Nr. actiuni

%

%

Elbahold LTD Persoane fizice Asoc.Sal. din SC Petrom.SA PSV COMPANY TOTAL

1.471.175 764.617 745.264 2.981.056

45.665 49.35 1.620.372 23.733 25.65 23.133 92.532 25 317.395 745.264 298.025

50.296 54.35 9.852 10.65 23.133 9.251 92.532 25 10 100

54.35 10.65 25 10 100

100 2.981.056

27

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

In anul 2008 structura actionariatului s-a modificat datorita rascumparararii de catre PSV COMPANY si ELBAHOLD LTD a actiunilor detinute de actionarii persoane fizice. Procentul de actiuni detinut de catre actionari, persoane juridice si fizice, nu s-a modificat pe parcursul anului exercitiului financiar 2009 B.1.2 Rezervele cuprind: rezervele din reevaluare rezultate din actiunea de reevaluare a cladirilor si terenurilor SC PSV COMPANY SA la data de 31.12.2007. Rezervele din reevaluare nu sunt distribuibile cu exceptia momentului in care activul reevaluat a fost vandut, iar surplusul din reevaluare aferent activului reprezinta castig efectiv realizat. rezervele legale se constituie anual din profitul brut in cadrul limitelor impuse de legislatie. SC PSV COMPANY SA a constituit rezerva legala in val de 18.506 mii lei reprez 20% din capitalul social . alte rezerve s-au constituit an de an, pentru finantarea investitiilor. Soldul rezervelor in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel: mii lei REZERVE 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Rezerve din reevaluare 71.174 22.216 20,605 Rezerve legale 12.974 18.506 18,506 Rezerv. reprez. surplusul realiz. din 48.958 50,569 rezerve din reevaluare Alte rezerve 185.484 185.484 334,153 TOTAL 269.632 275.164 423,833

B.1.3. Rezultatul exercitiului financiar Este diminuat de sumele repartizate conform reglementarilor legale. Repartizarea profitului se supune spre aprobare Consiliului de Administratie in conformitate cu Legea 31/1990 republicata. Situatia repartizarii profitului in perioada 2007 ­ 2009 se prezinta astfel :

28

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

31.12.2007 31.12.2008 Profit net de repartizat/pierdere de recuperat 20.428 166.506 Fond de participare salariati la profit 1.211 TOTAL profit net de repartizat : 21.639 166.506 - rezerva legala 559 5.533 - dividente 10.405 - acoperire pierdere ­ corectare erori anterioare 10.675 12.304 exercitiului financiar Profit nerepartizat/pierdere de recuperat 148.669

mii lei 31.12.2009 (77,684) (77,684) (12,277) (89,961)

La 31.12.2007 suma de 20.428 mii lei reprezinta profitul net al exercitiului financiar 2007, iar diferenta de 1.211 mii lei reprezinta fondul de participare la profit al salariatilor, neconsumat, prescris, repartizat din profitul net al anului 2002, transferat in rezultatul reportat in anul 2007. Suma de 10.405 mii lei reprezinta repartizarea profitului sub forma de dividende. La 31.12.2008 a fost aprobata repartizarea profitului in suma de 148.669 mii lei ca sursa pentru finantarea investitiilor realizate in cursul exercitiul financiar 2008. La data de 31.12.2009 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 77.684 lei ce urmeaza a fi recuperata din rezerve si din profitul exercitiilor financiare viitoare. B.1.4. Rezultatul reportat. Corectarea erorilor din anii anteriori exercitiului financiar, se efectueaza pe seama rezultatului reportat, fapt ce impune recalcularea masei impozabile si efectuarea regularizarilor. mii lei Rezultat reportat 2007 2008 2009 - profit 1.211* (77,685) - pierdere - acoperire pierdere (12,277) corectare erori ani anteriori exerc. 10.676 12.304 financiar TOTAL -9.465 (89,961) 12.304 *dif. fond participare la profit al salariatilor an 2002 transferat in rezultatul reportat Grafic, evolutia crescatoare a capitalurilor proprii in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel:

29

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Evolutia capitalurilor proprii in perioada 2007 - 2009

507,115.00 372,568.00 417,153.00

2007

2008

2009

B.1.5 . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Sold la 31.12.2007 (mii lei) 5,163 46 1,773 6,982 Sold la 31.12.2008 (mii lei) 184,080 7,597 524 1,494 193,695 Sold la 31.12.2009 (mii lei) 152,498 2,065 101 23 154,687

PROVIZIOANE a) Provizioane pentru litigii b) Provizioane pentru restructurare c) Provizioane pentru impozite d) Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli Total

B.1.6 Provizioane pentru litigii Societatea a monitorizat toate litigiile împotriva sa i a estimat probabilitatea datorrii de sume ctre teri. Estimarea a fost fcut cu ajutorul propriilor consilieri juridici i a avocailor sau cu firme de avocatur externe. La 31.12.2007 existau 1044 procese in care societatea era implicata ca parata astfel incat a fost inregistrat un provizion in valoare de 5.163 mii lei. La data de 31 decembrie 2008 SC PSV Company avea: - 8 dosare in care societatea era implicata ca parat pentru litigii comerciale - 18.984 linii de hotarari (spete) in care societatea era implicata ca parat pentru litigiile care au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu anul 2003 datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati/actuali salariati)

30

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Societatea a estimat posibilele datorii referitoare la procesele în derulare i a înregistrat cea mai bun estimare a probabilelor ieiri viitoare de numerar, prin înregistrarea unui provizion pentru litigii comerciale în valoare de 276 mii lei si litigii conform contractului colectiv de munca in suma de 183.804 mii lei. La data de 31 decembrie 2009 SC PSV Company avea: 9 dosare in care societatea era implicata ca parat pentru litigii comerciale 18.984 linii de hotarari (spete) in care societatea era implicata ca parat pentru litigiile care au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu anul 2003 datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati/actuali salariati), pentru care societatea a estimat la 31.12.2008 posibilele datorii referitoare la procesele în derulare i a înregistrat cea mai bun estimare a probabilelor ieiri viitoare de numerar, prin înregistrarea unui provizion pentru litigii comerciale în valoare de 276 mii lei si unui provizion pentru litigii conform contractului colectiv de munca in suma de 183,804 mii lei,din care s-a reluat la venituri din provizioane litigii CCM in cursul anului 2009, suma de 31,582 mii lei ca urmare a diminuarii provizioanelor din litigii aferente contractului colectiv de munca, soldul provizioanelor din litigii la 31.12.2009 ,a ramas in valoare de 152,498 mii lei

B.1.7 Provizioane pentru restructurare Ca urmare a programului de restructurare si dezvoltare a societatii PSV Company si a optiunii strategice de a reduce costurile de operare in vederea ,,imbunatatirii productivitatii muncii" si optimizarea utilizarii activelor s-a prevazut prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al anului 2009 o reducere de personal. Personalului disponibilizat i se acorda o indemnizatie de disponibilizare in conformitate cu vechimea salariatului. In conformitate cu OMF nr 1752/2005 au fost constituite provizioane pentru concedieri individuale in suma de 7.596 mii lei la 31.12.2008. La 31.12.2009 au fost constituite provizioane pentru concedieri individuale in suma de 2,065 mii lei. Soldul provizioanelor pentru restructurare in suma de 7,597 mii lei ,constituit in 2008, a fost reluat in cursul anului 2009 la venituri din provizioane reversate, ca urmare a achitarii indemnizatiilor de disponibilizare stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2009.

31

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

B.1.8 Provizioane pentru impozite Provizioanele pentru impozite in cuantum de 46 mii lei in 2007 si 524 mii lei in 2008 s-au constituit ca urmare a obligaiei societii de a plti TVA aferent minusurilor neimputabile, constatate la inventarierea anual a stocurilor. Provizioanele pentru impozite in cuantum de 524 mii lei , constituite in 2008 ca urmare a obligaiei societii de a plti TVA aferent minusurilor neimputabile, constatate la inventarierea anual a stocurilor, s-au reluat la venituri pana la 31.12.2009. La 31.12.2009 s-au constituit provizioanele pentru impozite in suma de 101 mii lei ,dupa cum urmeaza: · 11 mii lei provizion pentru TVA aferent mijloacelor fixe care au facut obiectul transferului de active catre SC Petrom SA in anul 2008,dar care nu au fost cuprinse in anexa contractului privind vanzarea unei parti din activitatea SC PSV Company SA la Petrom .Conducerea a demarat negocieri in vederea remedierii acestei situatii · 90 mii lei provizion pentru TVA aferent mijloacelor fixe propuse la casare B.1.9 Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli La 31.12.2007, provizionul pentru riscuri si cheltuieli in cuantum total de 1,773 mii lei este compus din sumele: 1.480 mii lei (provizionul constituit in 2006) i 293 mii lei. Cea de-a doua sum s-a constituit pentru facturile furnizorilor inregistrate in ianuarie 2008 si care au fost aferente anului 2007. La 31.12.2008, provizionul pentru riscuri si cheltuieli in cuantum total de 1,494 mii lei este compus din sumele: 1.480 mii lei (provizionul constituit in 2006) i 13 mii lei. Cea de-a doua sum s-a constituit pentru avansurile de trezorerie acordate in anul 2007, 2008 si nejustificate de catre salariatii disponibilizati. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli denumite "Alte provizioane " in sold la 2008 in valoare de 1,494 mii lei ,au fost constituite: in anul 2006 in suma de 1,480 mii lei urmare a controlului efectuat de ANAF pentru perioada 2002 - 2005, întrucât exista riscul ca societatea sa datoreze contribuia la asigurrile sociale de sntate pentru contractele de asigurri încheiate în favoarea propriilor angajai cu S.C. Delta Asigurri S.A pentru perioada 1 ianuarie 2006- decembrie 2007 si in anul 2008 in suma de 13 mii lei pentru avansuri de trezorerie acordate in 2007, 2008 si nejustificate de salariatii disponibilizati. Aceste provizioane din soldul de la 2008 au fost reluate la venituri in intregime pana la 31.12.2009. La 31.12.2009, s-a constituit un provizion in valoare de 23 mii lei pentru stocurile constatate lipsa la inventarierea anuala 2009 ,incadrate ca "furturi din gestiune".

32

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

B.2 Datoriile Sunt reprezentate de angajamentele asumate fa de diveri creditori (furnizori, instituii financiare, bugetele de stat i locale, etc.). Situatia datoriilor societatii in perioada 31.12.2007 ­ 31.12.2009 se prezinta astfel:

SOLD 31.12.2007 TERMEN TOTAL EXIGIBILITATE din > de 1 care < de 1 an an 144,796 15,000 SOLD 31.12.2008 TERMEN TOTAL EXIGIBILITATE din care > de 1 < de 1 an an 115,978 115,978 SOLD 31.12.2009 TERMEN TOTAL EXIGIBILITATE din care > de 1 < de 1 an an 137,403 137,403 -

DATORII

IMPRUMUTURI 159,796 DOBANDA AFERENTA IMPRUMUTURILOR 534 LEASING FINANCIAR 13,165 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 154,769 CLIENTI CREDITORI 783 CREDITORI DIVERSI 26,754 GARANTII DE LA FURNIZORI 7,755 DREPTURI DE PERSONAL 12,785 ASIGURARI SOCIALE 131,178 CONTRIBUTII LA FOND SOMAJ 1,197 FONDURI SPECIALE 158 IMPOZIT PE SALARII 3,244 IMPOZIT PE PROFIT TVA DE PLATA TVA NEEXIGIBIL ALTE IMPOZITE SI TAXE LA BUGETUL DE STAT IMPOZITE SI TAXE LOCALE DIVIDENDE DE 17,893 910

534 6,472

0 6,693

15,618 35,442

15,618 8,031

27,411

21,001 33,774

21,001 8,774

25,000

154,072 783 26,526 4,688 12,785 13,178 1,197 158 3,244 17,893 910

697 0 228 3,067 0 0 0 0 0 -

78,099 228,532 30,586 8,668 46,477 81,278 2,749 492 26,428 375 15

78,099 228,532 30,375 7,528 46,477 81,278 2,749 492 26,428 375 15

211 1,140 -

86,765 165 266,271 9,909 56,531 100,316 2,815 565 29,004 5,818 410

86,765 165 231,761 9,778 56,531 100,316 2,815 565 29,004 5,818 410

34,510 131 -

2,329 2 5,121

2329 2 5,121 -

5,769 11 5,911

5,769 11 5,911 -

5,988 967 5,911

5,988 967 5,911

-

33

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

SOLD 31.12.2007 DATORII TERMEN TOTAL EXIGIBILITATE din > de 1 care < de 1 an an

SOLD 31.12.2008 TOTAL din care TERMEN EXIGIBILITATE < de 1 an > de 1 an

SOLD 31.12.2009 TOTAL din care TERMEN EXIGIBILITATE < de 1 an > de 1 an

PLATA VARSAMINTE DE EFECTUAT PT ENTITATI AFILIATE ALTE DATORII TOTAL

7,722 108 428,203

722 108 395,517

7,000

4,297 162

4,297 162 658,125

-

846 157

846 157 704,975

-

32,685

686,887

28,762

764,616

59,641

Din analiza tabelului de mai sus se observa cresterea valorii datoriilor cu termen de exigibilitate mai mica de un an, cu 262,608 mii lei (66.39%) in 2008 fata de 2007 si cu 46,850 mii lei (7.19%) in 2009 fata de 2008. Cresterea valorii datoriilor cu termen de exigibilitate mai mica de un an in 2008 se datoreaza in principal : datoriei angajate la PETROM in valoare de 228.259.145 lei precum si cresterii datoriilor angajate in urma emiterii de bilete la ordin de catre PSV COMPANY . Scaderea datoriilor pe termen lung cu 3,923 mii lei (12.02%) in 2008 fata de 2007 se datoreaza reclasificarii conform scadentelor contractuale. Procentul reprezentativ de crestere a datoriilor de 78.56 % la 31.12.2009 se datoreaza drepturilor de personal si obligatiilor fiscale la Bugetul Consolidat al Statului, Bugetele Locale si Fondurile Speciale aferente, ca urmare a litigiilor de munca existente ce au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu 2003, datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati /actuali salariati). Drepturile de personal revendicate de reclamanti au urmatoarea componenta: - ajutor de Paste si de Craciun - art.168 alin 1 un salariu mediu de baza - cota gaze - art.176 alin.1 si 2 CCM pe ramura - 1% indemnizatie alimentatie protectie - art.174 alin.1 CCM pe societate - aprovizionare toamna - iarna - art.176 alin.1si 2 CCM pe ramura - diferente salariale si anume: salarii compensatorii la concediere cf.art.50, alin.1 CCM salariu minim prevazut pe post cf.art.128,129 CCM si ore suplimentare neplatite La 31.12.2009, in limita documentelor existente, situatia litigiilor pe prevederi CCM se prezinta astfel:

34

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

109.262 mii lei - executata din conturi pana la 31.12.2008 3.334 mii lei - executata in perioada 01-31.12.2009 TOTAL 112.596 mii lei Datoriile reprezentand obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului, Bugetele Locale si Fondurile Speciale pe perioada analizata sunt prezentate in urmatoarea structura :

SOLD LA 31.12.2007 mii lei TAXA PE VALOAREA ADAUGATA IMPOZIT PE SALARII REDEVENTA ALTE IMPOZITE SI TAXE LA BUGETUL STATULUI CAS DATORAT DE ANGAJATOR CAS DATORAT DE ANGAJAT FOND DE SOMAJ ANGAJATOR FOND DE SOMAJ ANGAJAT CASS DATORAT DE ANGAJATOR CASS DATORAT DE ANGAJAT FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE OBLIGATII LA FONDURILE SPECIALE ALTE DATORII IMPOZITE SI TAXE LA BUGETELE LOCALE TOTAL 17,893 3,244 1 2,308 6,083 2,627 1,048 149 1,667 1,792 SOLD LA 31.12.2008 mii lei 375 26,428 18 5,751 37,753 18,681 1,767 982 10,696 11,624 SOLD LA 31.12.2009,DIN CARE : mii lei 5,818 29,004 39 5,949 50,830 21,298 1,741 1,075 13,561 12,099 50,208 20,985 1,729 1,063 13,407 11,938 SOLD RESTANT LA 31.12.2009 mii lei 5,818 28,596 39 5,796

DENUMIRE OBLIGATIE

877 132 158 108

2,032 491 492 161

1,904 622 565 157 616

1,891

557 41

2 38,089

11 117,262

967 145,629

955 143,639

Datorita procesului de executare silita a conturilor in baza hotararilor judecatoresti in cursul anului 2008 si 2009, s-a inregistrat o crestere a obligatiilor fiscale aferente drepturilor de personal fata de anul 2007 cu 207.86 % si respectiv 282.33%

35

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Pe parcursul anilor 2007 - 2008, societatea si-a achitat integral obligatiile catre Bugetul Consolidat al Statului, iar pentru situatiile de intarziere la plata s-au calculat si achitat majorari de intarziere, neinregistrandu-se debite restante . La data de 31.12.2009 s-au inregistrat debite restante in valoare de 143,639 mii lei ca urmare a impactului executarilor silite privind litigiile de munca in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. Astfel acumularea in banci de titluri executorii in asteptarea incasarilor pentru a fi executate (52.553 mii lei la 25.03.2009) a atras riscuri privind siguranta continuitatii activitatii societatii astfel conform Sentintei Comerciale nr.1786/25.03.2009 a Tribunalului Bucuresti Sectia VII Comerciala, societatea cu data de 25.03.2009 a intrat in insolventa . Datoriile reprezentand imprumuturi contractate de la institutiile bancare si terti pe termen lung si scurt in perioada 31.12.2007 ­ 31.12.2009 , se prezinta in urmatoarea structura: mii lei 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 A. Imprumuturi pe termen scurt 144.795 115.978 137.403 a) Institutii bancare 58.965 20.000 Banca Comerciala Romana 58.965 20.000 Romexterra Bank b) Terti 85.830 95.978 137.403 Asoc. Salariatilor din SNP 85.830 95.978 116.342 Petrom SA Asociatia Salariatilor din SC. 21.061 PETROM SA(cesiune Banca Comerciala Romana) B. Imptumuturi pe termen lung 15.000 Asoc. Salariatilor din SNP 15.000 Petrom SA TOTAL IMPRUMUTURI 159.795 115.978 137.403 Imprumuturile pe termen scurt si lung cu institutiile bancare si terti au fost contractate de societate in baza contractelor de imprumut, pentru finantarea activitatii curente. Împrumuturile mai sus prezentate au fost contractate în baza urmtoarelor contracte de împrumut:

36

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Împrumuturi pe termen scurt 1. Contractul de imprumut nr. 33/21480/31.03.2006, act aditional 19/33/21480/J/28.01.2009 Creditor BANCA COMERCIAL ROMÂN SUCURSALA UNIREA Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 20.000.000 LEI Scop Finanare activitate curent Linie de credit tip revolving . Contract de imprumut cesionat de BANCA COMERCIAL ROMÂN SUCURSALA UNIREA catre ASOCIAIA SALARIAILOR DIN S.C. Tipul PETROM S.A, cu CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTRA NR 779/01.06.2009. Dobând 13,75% Scaden 30.05.2009 Sume netrase 0 LEI Sold 31.12.09 21.061.100,13 LEI 19.998.301,52 lei credit, 1.032.278, 99 lei dabanzi, 14.254,34 lei creante Din care: atasate si 16.265,28 lei comisioane Contracte de executie lucrari in derulare: DC 754/30.09.2008- SNTGN Transgaz S.A Medias RO2006/018-147.04.01.01.01.03.03/ din 07.03.2008 ­ Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor Garanie 1912/25.02.2008 - Consiliul Local Zlatna 542/21.01.2008 - Consiliul Local Zlatna 2. Contractul de imprumut nr. 440/22.07.05 Creditor ASOCIAIA SALARIAILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 35.500.000 LEI Scop Finanare activitate curent Scaden 21.07.2008 media trimestrial a dobânzii de referin a BNR - perioada de Dobând graie la plat dobânzii de 12 luni, începând cu data plii fiecrei trane Acordat 35.500.000 LEI Sold 31.12.09 35.500.000 LEI Garanie Bunuri mobile i imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului 3. Contractul de imprumut nr. 4238/15.09.05 Creditor ASOCIAIA SALARIAILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A

37

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Valoare Scop Scaden

24.500.000 LEI Finanare activitate curent 12.09.2008 media trimestrial a dobânzii de referin a BNR - perioada de Dobând graie la plat dobânzii de 12 luni, începând cu data plii fiecrei trane Acordat 24.500.000 LEI Sold 31.12.09 24.500.000 LEI Garanie Bunuri mobile i imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului 4. Contractul de imprumut nr. 522/07.11.05 Creditor ASOCIAIA SALARIATILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare Scop Scaden Dobând Acordat Sold 31.12.09 Garanie 15.000.000 RON Finanare activitate de retehnologizare 07.11.2008 fr doband 15.000.000 LEI 15.000.000 LEI Bunuri mobile i imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului

5. Contractul de imprumut nr. 932/01.08.06 Creditor ASOCIAIA SALARIAILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare contract 5.000.000 EURO Scop Acordare finanare SC REALITATEA MEDIA SA Scaden 30.04.2008 (4 rate lunare de 750.000 Euro) Dobând fr doband 5.000.000 EURO Acordat 1.500.000 EURO echivalentul a 6.342.300 lei la cursul de schimb de Sold 31.12.09 la 31.12.2009 Bunuri mobile i imobile ale debitorului, pân la concurena sumei Garanie ce face obiectul finanrii 1. Contractul de imprumut nr. 549/18.01.06 Creditor ASOCIAIA SALARIAILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 35.000.000 LEI Scop Finanare activitate de retehnologizare Scaden 18.01.2009 Dobând fr doband Acordat 35.000.000 LEI

38

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Sold 31.12.09 Garanie

35.000.000 LEI Bunuri mobile i imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului

Grad de indatorare 31.12.2007 - 31.12.2009 Indicator 2007 2008 0.054 Grad de indatorare 0.081

2009 0.125

In anul 2008 sunt influentati de creterea nivelului împrumuturilor, comparativ cu anul precedent i scderea nivelului EBIT i implicit a profitului brut.

Grad de indatorare 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2007 2008 2009 Grad de indatorare

Datoriile reprezentand leasingul financiar - Societatea are în derulare un numar de 77 contracte de leasing financiar, situaia acestora la 31 decembrie 2009 prezentându-se astfel: Leasing financiar pe termen scurt: Societatea AFIN LEASING BCR LEASING MIDOCAR LEASING PORSCHE LEASING ROMEXTERRA LEASING Total leasing financiar pe termen scurt Leasing financiar pe termen lung: Societatea AFIN LEASING BCR LEASING

39

8,774,319 Valoare 864,338.62 1,408,696.96 17,693.20 223,923.19 6,259,667.31 8,774,319.28 24,999,569 Valoare 2,106,505.01 2,139,131.83

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

MIDOCAR LEASING PORSCHE LEASING ROMEXTERRA LEASING Total leasing financiar pe termen lung Total contracte leasing financiar la 31 decembrie 2009

24,624.53 20,729,307.15 24,999,568.52 33,773,888

Sumele clasificate ca leasing financiar pe termen lung sunt reprezentate de ratele scadente dup data de 01 ianuarie 2011. Scopul contractelor de leasing îl reprezint: achiziii de mijloace de transport, echipamente i utilaje. Valoarea total a contractelor de leasing prezentate mai sus este de 42.422.414 lei din care, pân la data de 31 decembrie 2009, a fost achitat suma de 8.648.526 lei (20%) Dobânda total datorat conform contractelor de leasing financiar este în sum de 10.467.328 lei, din care s-a achitat suma de 5.068.119 lei (48,41%) Valoarea contractelor de leasing financiar în valuta sau cu referin în valut, a fost reevaluata la cursul de schimb din data de 31.12.2009. În urma acestor reevaluri a rezultat o cretere a valorii contractelor cu suma de 1.930.522 lei, i a dobânzii în suma de 310.142 lei. Dupa vanzarea unor activitati la S.C. PETROM S.A., societatea s-a axat pe dezvoltarea activitatii de constructii. Ca atare, achizitia prin leasing a mijloacelor de transport, echipamentelor si utilajelor de constructii a reprezentat un mijloc eficient de inoire si modernizare a activelor necesare in domeniul constructiilor. Contractele de leasing, in derulare, ofera S.C PSV COMPANY S.A posibilitatea de a: continua activitatea de productie cu bunuri de capital competitive, care prezinta un grad maxim de productivitate si eficienta economica. contribui la mentinerea societatii noastre intr-un raport de egalitate, din punct de vedere al concurentei, cu ceilalti parteneri din piata ; Din punct de vedere al cash flow-ului leasingurile financiare contractate de S.C PSV COMPANY, au fost o modalitate de a dispune capitalurile necesare in vederea desfasurarii activitatii curente fara a recurge la credite bancare pentru cumpararea acestora de la producatori si fara a afecta semnificativ disponibilitatile societatii. Tinand cont de situatia actuala a S.C PSV COMPANY SA, principalul finantator, Romexterra Leasing, a procedat la acordarea unor facilitati contractuale in favoarea societatii noastre, mai exact:

40

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

· ·

s-a stabilit o perioada de gratie de 6 luni pentru plata tuturor ratelor de leasing scadente la data de 31.09.2009 ; toate contractele de finantare au fost reesalonate, urmand ca in perioada de gratie facturile lunare emise de Romexterra Lesing sa contina numai dobanda.

Datoriile reprezentand platile restante aferente furnizorilor pe vechimi in perioada 31.12.2007 ­ 31.12.2009 se prezinta astfel:

SOLD LA 31.12.2007 ACTI V CURE NTA ACTI V INVE STITII

TOTAL DIN CARE: FURNIZORI RESTANTI TOTAL DIN CARE: > 30 ZILE > 90 ZILE > 1 AN

SOLD LA 31.12.2008 TOT AL ACTIV ACTIV DIN INVESTI CARE CURE NTA TII :

SOLD LA 31.12.2009

TOTAL DIN CARE:

ACTIV CURE NTA

ACTIV INVES TITII

51,552 26,128 22,748 2,676

50,923 25,771 22,478 2,674

629 359 270 2

8,430 6,084 2,090 255

8,080 5,746 2,079 255

350 338 12 0

41,909 3,179 27,929 10,801

40,766 2,556 27,448 10,762

1,144 623 481 39

B.4. Alte pasive: Se remarca evolutia fluctuanta a acestora in perioada 2007-2009 acestea fiind contituite din venituri inregistrate in avans si subventii pentru investitii. La sfâritul exerciiului financiar 2008, S.C. PSV Company S.A. a înregistrat venituri în avans, conform situaiei de mai jos: Sold la 31.12.2008, din care: Facturi emise pentru lucrari nefinalizate (Petrom SA, SNTGN Transgas SA, Consiliul Local Zemes) Dobând aferent vânzrii cu plata în rate a unor locuine de serviciu 1,446,520 1,328,047 118,473

La sfâritul exerciiului financiar 2009, S.C. PSV Company S.A. a înregistrat venituri în avans, conform situaiei de mai jos: Sold la 31.12.2009, din care: Dobând aferent vânzrii cu plata în rate a unor locuine de serviciu 92,375 92,375

41

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

B. Analiza contului de profit i pierdere Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de formare al rezultatelor economice. Situaia sintetic în evoluie 2007 - 2009 a contului de profit i pierdere, pentru principalele categorii de activiti se prezint astfel:

Decembrie 2007 mii lei Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor Cifra de afaceri Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare Materii prime, materiale Alte cheltuieli materiale Energie, apa Costul marfurilor Cheltuieli personal si asimilate Deprecieri imobilizari Deprecieri active circulante Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare EBIT Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Impozit pe profit 1,117,693 48,433 1,166,126 73,202 1,239,328 208,547 8,149 15,013 40,832 518,095 32,432 -9,159 Decembrie 2008 mii lei 1,365,498 48,251 1,413,749 191,499 1,605,248 79,776 2,643 4,411 45,467 429,987 30,423 17,427 Decembrie 2009 mii lei 79.650 2.477 82.127 17.426 99.554 22.280 436 936 2.358 94.962 18.966 19.390 % din CA 97% 3% 100% 21,2% 121,2% 27,1% 0,5% 1,1% 2,9% 115.6% 23,1% 23,6%

% din CA 95.85% 4.15% 100.00% 6.28% 106.28% 17.88% 0.70% 1.29% 3.50% 44.43% 2.78% -0.79%

% din CA 96.59% 3.41% 100.00% 13.55% 113.55% 5.64% 0.19% 0.31% 3.22% 30.41% 2.15% 1.23%

5,303 393,068 1,212,280 38,500 15,153 13,106 2,047 8,667

0.45% 33.71% 103.96% 3.30% 1.30% 1.12% 0.18% 0.74%

186,712 406,960 1,203,806 281,457 90,981 220,361 -129,380 105,556

13.21% 28.79% 85.15% 19.91% 6.44% 15.59% -9.15% 7.47%

-39.007 96.708 217.029 -117.475 41.107 1.288 39.818 29

-47,5% 117.7% 264,3% -143% 50,1% 1,6% 48,5% -

42

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Decembrie 2007 Profit/(Pierdere) mii lei 20,428

% din CA 1.75%

Decembrie 2008 mii lei 166,506

% din CA 11.78%

Decembrie 2009 mii lei (77.685)

% din CA

Cifra de afaceri pe perioada analizata, inregistreaza o evolutie fluctuanta: atingand apogeul in anul 2008. Fiind un indicator de volum, evidentiaza dimensiunea volumului de afaceri realizate de o societate comerciala in relatiile sale cu diferiti parteneri de afaceri. Aceasta reflecta atat marimea laturii comerciale a unei firme (prin marimea si numarul partenerilor catre care efectueaza vanzari), cat si volumul activitatii desfasurate (prin marimea vanzarilor efectuate catre partenerii sai).

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2007 -2009

1,413,749 1,166,126

82,127

decembrie 2007

decem brie 2008

decembrie 2009

Veniturile din exploatare Fata de anul 2007, veniturile inregistrate in anul 2008 au crescut : - in principal datorita veniturilor realizate din vanzarea unor activitati la S.C. PETROM S.A. in valoare de 1.056.145 mii lei, reprezentand 65,8% din total venituri din exploatare; - din cresterea semnificativa a altor venituri din exploatare (vanzari de active, respectiv vanzarea Bazei de aprovizionare Campina la Confind S.A. si alte operatiuni de capital);

43

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Cifra de afaceri pe activitati se prezinta astfel:

An 2007 (mii lei) 373,039 362,732 204,862 117,498 48,433 30,114 24,842 1,709 951 775 535 529 107 1,166,12 6 % din total 2007 31.99% 31.11% 17.57% 10.08% 4.15% 2.58% 2.13% 0.15% 0.08% 0.07% 0.05% 0.05% 0.01% 100.00 % An 2008 (mii lei) 32,213 47,263 18,968 137,270 48,251 41,886 2,446 566 235 1,056,14 5 18,119 229 10,079 79 1,413,74 9 % din total 2008 2.28% 3.34% 1.34% 9.71% 3.41% 2.96% 0.17% 0.04% 0.02% 74.71% 1.28% 0.02% 0.71% 0.01% 100.00 % % din total 2009 3.750 2.210 65.558 2.477 855 194 164 119 98 313 5.748 640 82,127 4,6% 2,7% 79,8% 3% 1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,01% 0,4% 7% 0,8% 100.00 %

Specificatie

An 2009 (mii lei)

Venituri din activitatea workover Venituri din activitatea de mentenan Venituri din transporturi Venituri din activitatea de construcii montaj Venituri din vânzarea de mrfuri Venituri din alte prestri de servicii Venituri din activitatea ap, azot i oxigen Venituri din proiectare Venituri din deeuri Venituri din activiti diverse Venituri din vinzare activitate la Petrom Venituri din lucrari de inchideri mine Venituri din redevene, locatii Alte venituri din exploatare Venituri din activiti externe Cifra de afaceri - total

-

Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor ocazionate de desfasurarea activitatii de exploatare (exprimata prin veniturile din exploatare) si care determina rezultatul BRUT din exploatare, evolutia acestora fiind redata grafic astfel:

44

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Evolutia cheltuielilor de exploatare in perioada 2007 2009

1,212,280 1,203,806

217,029

decembrie 2007

decembrie 2008

decembrie 2009

Ponderea categoriilor de cheltuieli in total cheltuieli din exploatare: Din tabelul de mai jos se poate observa ca pe parcursul perioadei 2007-2008, debitoarea nu a avut cheltuieli semnificative ca pondere in totalul cheltuielilor de exploatare cu: energia si apa, alte cheltuieli materiale, costul marfurilor. In anul 2009 ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o detin cheltuielile cu personalul si asimilate (43.76%), urmate de cheltuielile cu serviciile executate de terti. Structura cheltuielilor de exploatare

Decembrie 2007 mii lei Materii prime, materiale Alte cheltuieli materiale Energie, apa Costul marfurilor Cheltuieli personal si asimilate Deprecieri imobilizari Deprecieri active circulante Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele 208,547 8,149 15,013 40,832 518,095 32,432 -9,159 Decembrie 2008 mii lei 79,776 2,643 4,411 45,467 429,987 30,423 17,427 Decembrie 2009 mii lei 22.280 436 936 2.358

Specificatie

% din total 17.20% 0.67% 1.24% 3.37% 42.74% 2.68% -0.76%

% din total 6.63% 0.22% 0.37% 3.78% 35.72% 2.53% 1.45%

% din total 10.26% 0.20% 0.43% 1.09%

94.962 43.76% 18.966 8.74% 19.390 8.93%

5,303

0.44%

186,712

15.51%

-39.007 -17.97%

45

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Specificatie

Decembrie 2007 mii lei

% din total

Decembrie 2008 mii lei

% din total

Decembrie 2009 mii lei

% din total

reglementate

Alte cheltuieli de exploatare Total cheltuieli din exploatare

393,068 1,212,280

32.42% 100.00%

406,960 1,203,806

33.81% 100.00%

96.708 44.56% 217.029 100.00%

Alte cheltuieli de exploatare Specificatie Decembrie 2007 mii lei Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile Cheltuieli cu redevente, locatii gestiune, chirii Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu studiile si cercetarile Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli cu comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri Cheltuieli postale si taxe de telecomnunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasminte asim. Alte cheltuieli de exploatare Total alte cheltuieli din exploatare 22,836 14,534 14,344 64 1,536 1,525 % din total 5.81% 3.70% 3.65% 0.02% 0.39% 0.39% Decembrie 2008 mii lei 6,241 7,040 3,308 138 515 14,103 % din total 1.53% 1.73% 0.81% 0.03% 0.13% 3.47% Decembrie 2009 mii lei % din total

1.112 1.15% 4.573 4.73% 2.091 2.16% 64 0.07% 174 0.18% 7.605 7.86%

72,180 10,536 12,388 5,137 1,932 180,879 12,681 42,496 393,068

18.36% 2.68% 3.15% 1.31% 0.49% 46.02% 3.23% 10.81% 100.00%

14,745 6,426 6,208 3,241 1,368 130,327 17,177 196,123 406,960

3.62% 1.58% 1.53% 0.80% 0.34% 32.02% 4.22% 48.19% 100.00%

719 0.74% 1.117 1.16% 979 1.01% 1.352 1.40% 527 0.54% 49.914 51.61% 1.152 1.19% 25.329 26.20% 96.708 100.00%

46

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul si asimilatele detin o pondere insemnata in totalul cheltuielilor de exploatare (42,7% in 2007, 35,7% in 2008 si 43,76% in 2009). Reprezinta o categorie importanta din costurile societatii. Pricipalele cauze care au condus la diminuarea numarului de personal si a costurilor cu salariatii sunt: - transferul unui numar de 9.773 de salariati catre S.C. PETROM S.A. odata cu transferul activitatilor mai sus mentionate; - disponibilizarea unui numar de 2.057 salariati in anul 2006 si a unui numar de 567 de salariati in anul 2009, ca urmare a reorganizarii societatii Cheltuielile cu personalul i salarii asimilate s-au mentinut la nivelul a 40% din totalul cheltuielilor din exploatare in perioada analizata. Specificatie Cheltuieli cu remuneratii personal, inclusiv preaviz Plati compensatorii Tichete de masa Obligatii BCS Alte cheltuieli privind protectia sociala Cheltuieli cu litigii CCM Obligatii BCS aferente litigii CCM Cheltuieli cu personalul - total Cheltuieli cu formarea profesionala Numeric personal An 2007 mii lei 340,846 36,950 21,236 106,827 12,236 518,095 1,225 13,199 An 2008 mii lei 99,248 42,447 4,591 40,640 2,273 190,596 50,192 429,987 508 1,945 An 2009 mii lei 45.282 5.786 1.643 12.772 4.050 19.705 5.508 94.746 216 748

In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au o evolutie oscilanta, valoarea cea mai mare inregistrata fiind in 2008 si anume 220.360 mii lei. Se observa ca la 31.12.2008 rezultatul financiar este negativ si anume (129.380.)mii lei, in timp ce in 2009 rezultatul financiar este de 39.818 (cheltuieli financiare de 1.288 mii lei si venituri financiare de 41.107 mii lei) Alte cheltuieli de exploatare In structura, cheltuielile de exploatare in perioada 2008-2009, prezinta doua aspecte principale legate de evolutia in ansamblu a activitatii societatii, astfel: 1. mentinerea ponderii la nivele reduse din total cheltuieli de exploatare (ex:prime de asigurare, colaboratori, servicii bancare si asimilate); 2. variatia procentuala in sensul cresterii sau descresterii acesteia in total cheltuieli de exploatare. Din aceasta categorie fac parte:

47

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

- cheltuielile cu serviciile executate de terti, a caror pondere in total cheltuieli de exploatare a crescut de la 32.02% in anul 2008 la 51.61% in anul 2009 cand ponderea insemnata din total cheltuielilor cu tertii ( 61.38%), o reprezenta cheltuielile cu subcontractorii, inchirierea de forta de munca si servicii paza, - alte cheltuieli de exploatare reprezentand cheltuieli cu amenzi si penalitati, cheltuieli ocazionate de casarea unor mijloace fixe si in principal cheltuieli cu activele cedate. Din aceasta categorie de cheltuieli, cele privind activele cedate au cunoscut o crestere importanta in anul 2008 si 2009.Astfel, in anul 2008 s-a realizat vanzarea activelor (constructii si terenuri) apartinand Bazei de aprovizionare Campina, vanzari active la S.C. PETROM S.A., instalatii si echipamente, rezervoare de azot. Prezentarea activitatilor de operare in perioada 2007- 2009 Incepand cu 01.02.2008, S.C. PETROM S.A. a preluat in baza contractului BTA de la PSV COMPANY, activitati, active si personal (9.773 salariati) necesare desfasurarii operatiunilor de mentenanta, workover si foraj la sonde precum si o parte din serviciile de transport. Incepand cu luna februarie 2008, activitatea de operare a societatii s-a desfasurat prin divizii specializate: Constructii Montaj, Servicii Petroliere si Inchideri Mine, reorganizate in cursul anului 2008. Rezultatele obtinute la 31.12.2008 se prezinta sintetic in tabelul de mai jos: mii lei Activitatea Venituri Cifra de Cheltuieli Profit / % totale afaceri totale pierdere Constructii 175.270 170.463 186.318 (11.047) (6,3) Transport si mentenanta 6.848 6.438 15.540 (8.692) (126,9) Peco Servicii Petroliere 17.252 18.085 19.642 (2.390) (13,85) Inchideri mine 20.135 21.578 19.753 382 1,9 Total 207.068 216.564 241.253 (341.184) (164,8) Cauzele care au generat pierderi sunt legate in principal de continuarea unor proiecte generatoare de pierderi incepute in anii precedenti precum si de procesul de reorganizare care a continuat sa genereze costuri specifice acestui proces. In anul 2009, procesul de reorganizare al societatii si implicit al activitatii de operare a continuat. Rezultatele obtinute de activitatea de operare la finele anului 2009 ,se prezinta astfel:

48

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

mii lei Activitatea Constructii Utilaje de transport Servicii Petroliere Inchideri Mine Aprovizionare Chirii mijloace fixe Total Venituri totale 63.537 2.244 3.515 728 7.255 77.279 Cifra de afaceri 65.225 2.213 3.897 728 7.255 79.318 Cheltuieli Profit/pierdere totale 80.515 -16.978 8.697 -6.453 10.038 -6.523 2.168 -1.440 1.758 -1.758 6.754 501 109.930 -32.651 % -26.72 -287.58 -185.59 -197.80 6.91 -42.25

Pierderea inregistrara din activitatea de operare include efectele directe si indirecte ale reorganizarii si restructurarii activitatii societatii: - reasezarea structurilor interne ale societatii si dimensionarea acestora la nivelul productiei, urmare a restrangerii semnificative a volumului de activitate cu asigurarea continuitatii activitatii; - scaderea interesului pe piata constructiilor urmare a efectelor crizei financiare instalate si pe piata romaneasca, fenomen de natura a influenta negativ innoirea portofoliului de contracte cu noi clienti. Profitul brut obtinut in perioada 2007- 2009 Indicatori Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Rata rentabilitatii Indice de crestere a profitului brut anual An 2007 1.274.455 1.245.359 29.096 2,28 3,85 An 2008 1.709.124 1.437.062 272.062 15,92 9,35 mii lei An 2009 214.666 292.321 (77.655)

Cresterea semnificativa a profitului brut in perioada 2007-2008 a reprezentat efectul a doua aspecte importante care au influentat activitatea societatii: - masuri de restructurare organizatorica si informationala a activitatii; - vanzarea activitatilor de mentenanta utilaje petroliere, servicii de transport, workover, foraj, operatii speciale la S.C. PETROM S.A. Anul 2009 a fost marcat de o serie de aspecte de natura a influenta negativ rezultatul obtinut ( pierdere de 77.655 mii lei): efortul financiar reprezentat de litigiile cu fosti si actuali salariati, care a afectat profund echilibrul financiar al societatii a reprezentat 31.582 mii lei;

49

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

declararea insolventei ca urmare a imposibilitatii societatii de a onora datoriile curente; reorganizarea si redimensionarea activitatii de operare ca urmare a restrangerii volumului de activitate cat si a specializarii pe domeniul constructiilor civile si industriale; scaderea cererii pe piata constructiilor, ca efect al crizei pe piata interna si externa; disponibilizarea unui numar de 549 salariati, cu un cost de cca 5.786 mii lei reprezentand plati compensatorii, preaviz, obligatii la Bugetul Statului). C. CONCLUZII: Aceste concluzii au fost prezentate creditorilor societatii in conformitate cu articolul 59 din Legea 85 /2006 cu toate modificarile ulterioare la termenul stabilit de judecatorul sindic , obiectiv , dupa cum urmeaza : Starea de insolventa a societatii s- a datorat in principal: Blocarii si executarii sumelor din conturile bancare ale societatii, ca urmare a executarilor silite derivate din litigiile de munca in care socieatea are calitatea de parat. Urmare a incheierii Contractului de transfer business incheiat la data de 18.09.2007 cu Petrom SA, s-au transferat 9773 de salariati. Adaugand si cei 4967 salariati disponibilizati in perioada 2006 ­ 2008 ajungem la un numar de 14.740 fosti salariati care au incetat raporturile de munca cu PSV COMPANY. Acestia au intreprins demersuri sustinute privind actionarea societatii in instanta pentru pretinse datorii pe care PSV COMPANY SA le-ar avea catre acestia in temeiul contractelor colective de munca aplicabile, astfel incat societatea a fost implicata in calitate de parat in cca 14.000 cazuri de litigii de munca. Litigiile au avut ca obiect revendicarea unor drepturi salariale prevazute in contractele colective de munca si pretinse ca neacordate incepand cu anul 2003. Desi punctul de vedere al societatii a fost ca aceste drepturi au fost inglobate in salariu asa cum a fost si specificat in diferite documente justificative, datorita imposibilitatii reprezentarii echitabile de catre avocati in toate procesele si a atitudinii partinitoare fata de salariati a instantelor, poate si in contextul crizei economice, majoritatea spetelor au fost castigate de catre salariati.

50

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Spetele principale pe care s-au desfasurat litigiile de munca sunt: Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Baza de calcul Denumire document sustinere legala Salariu de baza mediu; CCM pe societate art 168 alin.1 CCM pe ramura art. 176 alin. 1 si 2 CCM pe societate art 174 alin.1 CCM pe ramura art. 176 alin. 1 si 2 CCM pe societate art. 50 alin.1 CCM pe societate art. 128, 129 CCM pe societate art. 141

Denumire speta Ajutorul de Paste si de Craciun Acordarea unei cote cota de gaze (4000mc.) 1% Indemnizatie alimentatie si protectie efort Aprovizionare toamna iarna Salarii compensatorii la concediere Diferente Salariul minim prevazut pe post salariale Ore suplimentare neplatite Diferente la acordarea primei de disponibilizare atat la baza de calcul cat si la estimarea vechimii in munca Neacordarea sporului de confidentialitate Neacordarea tichetelor de masa Neacordarea participatiei la profitul societatii Retragerea actionarilor din societate (pretul pe actiune)

7 8 9 10

Urmare a punerii in executare a sentintelor pronuntate in litigiile enumerate mai sus, pana la data deschiderii procedurii se infiintase poprire pe conturile bancare PSV COMPANY SA in suma de cca. 168.850.000 lei. La data deschiderii procedurii erau solutionate circa 5000 de dosare. Urmare a acestor litigii, pana la data de 25.03.2009 , societatea a fost executata silit cu suma de 113.073.678 lei, suma la care se adauga contributii catre bugetul statului in cuantum de peste 76.719.027 lei. Situatia a creat un blocaj financiar pentru societate, lipsind-o astfel de capitalul de lucru necesar executarii contractelor in curs. Acest aspect a fost sesizat de conducerea executiva a societatii inca de la inceputul anului 2009. La data de 05.02.2009 aceasta a informat Consiliul de Administratie asupra situatiei privind imposibilitatea onorarii de catre societate a datoriilor exigibile utilizand fondurile banesti existente . La acea data conturile bancare erau blocate ca urmare a executarilor silite pentru suma de 53.293.365,02 lei pentru care nu au existat lichiditati, ceea ce a condus la imposibilitatea onorarii obligatiilor de plata ale societatii catre partenerii contractuali, cat si la imposibilitatea contractarii de noi credite comerciale de la banci.

51

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

In informarea prezentata de conducere Consiliului de Administratie , se estima ca valoare totala a pretentiilor ridicate in cauzele reprezentand litigiile de munca , suma de 700.000.000 lei, inclusiv contributiile datorate statului. Consiliul de Administratie al SC PVS COMPANY SA a convocat Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02.03.2009 , pentru a prezenta actionarilor situatia . Desi s-a facut propunerea atragerii in societate de fonduri banesti de la actionarii societatii si/sau de la terte persoane juridice, romane sau straine , in perioada imediat urmatoare situatia a evoluat defavorabil pentru societate, popririle pe conturi ridicandu-se de la data informarii CA si AGA pana la 25.03.2009, de la suma de 53.293.365,02 lei la suma de 168.850.000 lei. Crizei economice si financiare actuale Situatiei prezentate mai sus s-au adaugat si neajunsurile provocate de criza financiara si economica declansata de la finele anului trecut, care a condus la diminuarea activitatii societatii si imposibilitatea predictibilitatii rezultatelor economice pe o astfel de piata in scadere. Anterior deschiderii procedurii de insolventa, in derularea contractelor societatii, la fel ca in toata activitatea de constructii, a inceput sa se simta influenta factorilor generati de starea pietei. Astfel furnizorii au solicitat scurtarea termenelor de plata la livrarea produselor, iar in cazul unor beneficiari s-au inregistrat depasiri ale termenelor contractuale la plata lucrarilor executate de catre PSV COMPANY S.A. In afara lucrarilor executate pentru industria de petrol, majoritatea lucrarilor efectuate de catre PSV COMPANY SA au fost in infrastructura, unde ordonatorii de credite sunt in general Consiliile locale, care reprezinta categoria principala de beneficiari si care au depasit termenele de plata prevazute prin contract. Astfel, la data deschiderii procedurii de insolventa, PSV COMPANY SA avea creante de incasat de la clienti in baza contractelor executate in suma de 56.353.755 lei, reprezentand clienti incerti, din care enumeram in continuare pe cei mai mari : Petrom SA Oras Zlatna Bucovina Ecoterm Gaz SA Imtech Industry BV Joint Venture Consorzio Gaboli Conicos Consiliul Local Tufeni Carpatyan Energy Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Alpine Bau GMBH Austria Primaria Comunei Biertan

52

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Consiliul Local Comunal Gigher Consiliul Local Breaza La data deschiderii procedurii PSV COMPANY SA avea creante de recuperat de peste 64.000.000 lei, suma la care se adauga suma in lei echivalenta a 32.850.000 Euro, cu titlu de garantie pentru indeplinirea de catre vanzator in integralitate a obligatiilor sale decurgand din contractul de vanzare - cumparare de business din data de 18.09.2007 incheiat cu Petrom SA. Concluzionand din analiza diagnostic prezentata rezulta ca : · · · societatea are o pozitie buna pe piata industriei de petrol si gaze care ar trebui fructificata prin cresterea numarului de contracte incheiate ; ciclul de productie se desfasoara lent si trebuie optimizat ; cheltuielile salariale sunt supradimensionate, numarul de salariati fiind prea mare, raportat la activitatea desfasurata de societate ; Situatia a fost sesizata de catre conducerea SC PSV COMPANY SA- care a considerat oportuna disponibilizarea in anul 2009 a cel putin jumatate din personal. SC PSV COMPANY SA a ramas la data deschiderii procedurii cu un efectiv de cca 1.861 persoane, majoritatea cu atributii administrative, realizandu-se astfel un dezechilibru in structura personalului societatii. obligatiile societatii pe termen scurt sunt datorate in principal: bugetului de stat i bugetului asigurrilor sociale de stat, societatilor de lesing, creditorilor comerciali; Societatea inregistreaza pierdere in anul financiar 2009 , fapt care se datoreaza nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare, raportat la cifra de afaceri (este necesara reconsiderarea structurii de costuri) .

·

·

·

53

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 2 SITUATIA SOCIETATII LA DATA INTOCMIRII PLANULUI DE REORGANIZARE

2.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII 2.2. MANAGEMENTUL SOCIETATII (administratorul special) 2.3. DESFASURAREA ACTIVITATII PE PERIOADA DE OBSERVATIE 2.4. CARACTERISTICILE PIETELOR SI SEGMENTELOR DE AFACERI 2.5. RESURSELE UMANE

54

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 2 Situatia societatii la data intocmirii planului de reorganizare

2.1. Scurt istoric al societatii

In 1997, prin OG 49, ia fiinta Societatea Nationale a Petrolului "Petrom" S.A., ca urmare a reorganizarii fostei Regii a Petrolului "Petrom R.A". Tot atunci, se constituie Sucursala General Petro Serv, ulterior Petroserv, ca subunitate economica fara personalitate juridica, in componenta Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Misiunea acestei entitati era de a presta servicii de intretinere si reparatii pentru utilajele, echipamentele si instalatiile petroliere ale societati. In 2002, Sucursala Petroserv din cadrul Petrom S.A. a fost externalizata, luind fiinta o societate noua, distincta- S.C. PETROMSERVICE S.A. Aceasta societate a fost creata prin transferul de la S.N.P. Petrom S.A. a unei parti din personal si active, necesare desfasurarii in conditii normale a activitatii. Capitalizarea societatii s-a facut prin emiterea de actiuni ce au fost cumparate de angajatii Petromservice, Petrom si Asociatia Salariatilor "PAS". In 2004, procesul de restructurare al SNP Petrom SA a continuat, fiind externalizata si activitatea de intretinere si reparatii a sondelor care a fost transferata catre noua societate SC PETROMSERVICE SA. In perioada 2002 ­ 2008, PETROMSERVICE S.A a realizat o gama diversificata de lucrari, atat pe piata interna cat si extrena, fiind principalul furnizor de servicii "upstream" si "downstream" pentru industria de petrol si gaze din Romania si Europa de SE ( In 2005, societatea avea peste 20.000 de angajati). Pana in ianuarie 2008, Petromservice si-a pastrat caracterul preponderent al serviciilor in domeniul petrolier, principalul client fiind S.N.P. Petrom S.A. privatizata intre timp si denumita S.C. Petrom S.A. membra Grup OMV. Intr-o economie in continua schimbare si transformare, PETROMSERVICE S.A si-a adaptat strategia la tendintele pietei prin capitalizarea traditiei si experientei sale in furnizarea de servicii complexe pentru industria de petrol si gaze si diversificarea portofoliului de activitate prin oferirea unei game variate de lucrari de constructii civile si industriale.

55

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Programul de modernizare a parcurilor Petrom SA, demarat in anul 1998 in zonele Targoviste si Ploiesti, a constituit punctul de plecare in dobandirea de noi competente si specializarea personalului Petromservice pe activitati de Constructii ­ Montaj, lucrari complexe ce includeau lucrari de terasamente, betoane, armaturi, instalari de echipamente si utilaje, lucrari electrice si de automatizare, canalizari, alimentari cu apa, statii de separare produse petroliere, imprejmuiri, lucrari de sudura, vopsitorie, zidarie, finisaje cladiri, structuri metalice, campuri pentru personal si pentru instalatii, centrale termice, instalatii sanitare, etc. Dobandind aceasta experienta, Petromservice a intrat treptat pe piata constructiilor, mai ales pe segmentul de lucrari de infrastructura, dar si pe cel al constructiilor civile. In perioada 2006-2008, in contextul intrarii Romaniei in UE si a privatizarii principalei societati petroliere romanesti, PETROMSERVICE S.A a initiat un amplu proces de reorganizare care a condus la implementarea unei noi structuri corporative si operationale. Ca rezultat al acestui proces compania a fost organizata si structurata in 4 (patru) divizii: Mentenanta, Foraj si Workover, Transporturi, Constructii. In Ianuarie 2008, Diviziile Mentenanta, Foraj si Workover, Transporturi Tehnologice au fost vandute catre PETROM ­ OMV Group, ramanand ca PETROMSERVICE sa-si continue activitatea in segmentele de afaceri ramase in portofoliu. Tinand cont de noile realitati economice dictate de criza mondiala, scaderea pretului la petrol, diminuarea drastica a programului investitional al principalului client S.C. Petrom SA si aparitia unei concurente din ce in ce mai numeroase pe piata serviciilor petroliere, strategia PSV Company s-a concentrat pe cresterea afacerilor pe segmentul constructiilor civile si industriale mai ales in domeniul infrastructurii, lucrari de ecologizari si dezafectari mine, aceste categorii de lucrari beneficiand de finantari externe . In aprilie 2008, PETROMSERVICE si-a schimbat oficial numele in PSV COMPANY. In martie 2009, in contextul diminuarii veniturilor ca urmare a vanzariii unor afaceri din portofoliu, a impactului crizei asupra mediului de afaceri din Romania , a cresterii numarului de litigii in care PSV COMPANY a fost implicata de fostii salariati si a consecintelor acestora pentru societate, coroborat cu costurile salariale mari comparativ cu nivelul veniturilor, au determinat conducerea societatii sa declanseze un amplu proces de restructurare, concomitent cu solicitarea de intrare in insolventa a societatii.

56

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

2.2. Managementul societatii (administratorul special)

Managementul societatii este asigurat de o echipa manageriala inchegata, care prin stabilitatea ei poate aborda cu seriozitate si profesionalism problemele actuale, dar cu precadere pe cele de viitor. Echipa manageriala este condusa de catre administratorul special dl. Gheorghe Supeala. Pe perioada de observatie, managementul societatii a procedat la identificarea cauzelor care au determinat problemele financiare ale societatii si a procedat la luarea masurilor necesare restrangerii cheltuielilor societatii, concretizate in planuri succesive de restructurare a personalului, pe masura restrangerii activitatii si gasirea solutiilor privind reorganizarea acesteia. Echipa manageriala actuala condusa de administratorul special se intentioneaza a fi mentinuta pentru implementarea prezentului Plan de Reorganizare.

2.3. Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie

La sfarsitul anul 2008 societatea a procedat la o reorganizare a activitatii de operare. Astfel, activitatea celor 3 divizii de operare: Divizia de servicii petroliere, Divizia de constructii, Divizia de inchideri mine, care functionau in cadrul societatii a fost transferat ctre 3 societi nou infiintate la care societatea detinea peste 95% din capitalul social: S.C. Civind Condexpert S.A., S.C. PSV Industrie S.A. , S.C. PSV Clima S.A. Inainte ca societatea sa intre in insolventa, conducerea PSV Company SA a implementat un nou model de afaceri, bazat pe o structura de GRUP in cadrul caruia functionau cele trei noi societati specializate pe activitati distincte, controlate si sustinute managerial de PSV Company SA in calitate de companie mama. Decizia de implementare a noului model de afaceri a fost subordonata strategiei SC PSV Company SA si obiectivelor majore ale acesteia : · administrarea eficienta a perioadei de observatie; · continuarea activitatii prin valorificarea capabilitatilor interne ale SC PSV Company SA si transferul acestora catre societatile nou infiintate ; · diversificarea portofoliului de afaceri prin specializarea firmelor noi infiintate pe segmente noi si renuntarea la activitatile neprofitabile. Misiunea celor trei societati era de a asigura continuarea activitatii SC PSV Company SA prin valorificarea experientei sale si de a contribui la cresterea sustenabila a Grupului in segmente noi de afaceri prin accesarea de lucrari noi si executarea profitabila a acestora.

57

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Rolul PSV Company SA era de a asigura finalizarea proiectelor existente in portofoliu la momentul deschideriii procedurii insolventei si a sprijini cele trei firme din grup prin punerea la dispozitie a activelor necesare executiei de lucrari, prin inchiriere sau prestare de servicii . In vederea dobandirii cat mai rapide a experientei solicitate pentru accesarea de catre societatile infiintate de lucrari noi, prin licitatii, PSV COMPANY SA a subcontractat sau cesionat catre acestea o parte din contractele aflate in portofoliul su anterior intrarii in insolventa. Concomitent, a fost declansata o campanie de publicitate prin care s-a adus la cunostiinta celor interesati, prin materiale publicitare si internet, faptul ca aceste trei societati continua experienta dobandita de societate mama in industria de petrol si gaze si industria de constructii. Pentru asigurarea resursele si know how-ului necesar pentru desfasurarea activitatii, PSV COMPANY SA a transferat catre cele trei societati salariati cu calificari si autorizari specifice domeniilor de activitate ale acestora si a pus la dispozitie utilajele necesare executiei lucrarilor din portofoliul acestora in baza unor contracte de inchiriere. Grupul de firme PSV Company, prin cele patru firme din structura sa este prezent in mai multe segmente de afaceri : reparatii si lucrari de constructii montaj pentru industria de petrol si gaze, decontaminari de terenuri si constructii civile si ingineresti, Astfel : PSV INDUSTRIES S.A., avand ca obiect principal de activitate "executia de sevicii auxiliare pentru industria de petrol si gaze-cod CAEN 092 ", continua experienta dobandita de PSV Company SA in sectorul industriei de petrol si gaze, fiind desprinsa din aceasta societate in luna ianuarie 2009. Segmentele majore de afaceri in care aceasta societate este deja prezenta la data depunerii planului de reorganizare , sunt : A)Executia de lucrari de constructii montaj pt industria de petrol si gaze · Lucrari specializate de constructii ­refacere drum acces la sonde; amenajare careu sonde; amenajre platforma IC5; amenajare beci sonde; amenajare platforma pt tubing; retele de conducte apa, titei si gaze; · Repararea echipamentelor specifice industriei de extractie petrol si gaze la locatia beneficiarului-reparatii si amenajari platforme UP7-15 tone; devieri conducte careu sonde; revizie cap pompare-64-350 bar; reparatie reductoare UP; reparatie turla 60-80 tone; reparatie mast; echipare separatoare gaze nocive; · Constructii tehnologice la cheie pentru industria de petrol si gaze : Instalatii de stocare, tratare, separare si pompare a titeiului (parcuri); Statii de comprimare a gazelor; Echipari sonde cu echipamente de suprafata; Instalatii de automatizare; Instalatii de inhibitori la sonde

58

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

B) Productia/ Reparatia de echipamente pentru industria de petrol si gaze · Productia de utilaj petrolier : rezervoare verticale si orizontale, separatoare titei-gaze; schimbatoare de caldura; cazane de abur; schimbatoare de caldura, claviaturi de robinete; · Reparatii utilaje si echipamente pentru petrol si gaze: rezervoare verticale si orizontale; separatoare de titei si gaze; schimbatoare de caldura; cazane de abur; absorbere; dehidratoare; unitati de pompare; reductoare de turatie; pompe centrifuge; pompe cu piston; scule si echipamente de extractie; scule de instrumentatie; capete hidraulice; capete de eruptie; prevenitoare de eruptie; · Reparatii echipamente electrice; motoare; transformatoare; generatoare; In anul 2009, segmentul lucrarilor de constructii montaj a avut o contributie insemnata la realizarea cifrei de afaceri a societatii, respectiv 95% .Principalul beneficiar al acestor lucrari a fost Petrom Omv. Principalii clienti : Petrom OMV, Romgaz. Transgaz PSV CLIMA S.A. a fost infiintata in luna decembrie 2008 si are ca obiect principal de activitate constructii rezidentiale si nerezidentiale, valorificand oportunitatile existente pe piata interna in urmatoarele domenii: · Dezafectari si ecologizari mine, inclusiv detonari ; · Servicii de decontaminare a solurilor si panzelor freatice de pe terenuri contaminate; · Constructii utilitare si de infrastructura ( sisteme de distributie si transport apa, retele de canalizare, lucrari de amenajari hidrotehnice parauri, comunale). Principalii clienti : Autoritati locale , Ministerul Economiei si Resurselor CIVIND CONDEXPERT S.A. valorifica capabilitatile interne exstente in PSV in executarea de lucrari de constructii civile si ingineresti : · Constructii, reabilitari, amenajari si extinderi cladiri rezidentiale si nerezidentiale ( vile, blocuri de locuinte, gradinite, scoli, sedii de societati, hoteluri, case de vacanta,etc.) · Constructii utilitare si de infrastructura ( drumuri comunale si judetene, parcari, alei pietonale, sisteme de distributie si transport apa, energie electrica si gaze, retele de canalizare, lucrari de amenajari hidrotehnice parauri, terenuri de sport, instalatii de recreere, poduri si podete comunale) · Lucrari speciale ( dezafectari, demolari, cofrari, armari, lucrari de betoane, excavari, taluzari, sudura, vopsitorie, zidarie, placari cu gips, faianta, piatra, pavaje, hidroizolatii) Principalii clienti pentru acest segment de activitate sunt autoritatile locale ale statului : primarii, Consilii Judetene.

59

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Specializarea pe segmentele de afaceri proprii fiecarei firme din Grup si dobandirea pe termen scurt a competentelor/ capabilitatilor necesare pentru accesarea proiectelor/ lucrarilor specifice acestor domenii constituie un obiectiv major pentru managementul acestor societati. Pe de alta parte, in perioada de observatie, S.C. PSV COMPANY S.A. a continuat activitatea proprie procedand la executarea contractelor pe care le avea in portofoliul sau.

2.4. Caracteristicile pietelor si segmentelor de afaceri

Raportat la obiectul de activitate al societatii detaliat in capitolul anterior, putem identifica urmatoarele piete pe care îi desfasoara activitatea S.C. PSV COMPANY S.A.: 1. piata lucrarilor de constructii de infrastructura: drumuri comunale , alimentari cu apa, alimentari cu gaze, retele de canalizare 2. piata lucrarilor de constructii montaj pentru industria de petrol si gaze 3. piata lucrarilor de ecologizari mine Dup cum se cunoaste, ca urmare a crizei economice generale care s-a manifestat atat la nivel national, cat si international, in anii 2009-2010, domeniile in care societatea isi desfasoara activitatea au inregistrat un declin in aceasta perioada. Focalizarea activitatii pe aceste piete s-a inscris in strategia managementului de a valorifica capabilitatile existente in cadrul societatii si oportunitatile identificate pe aceste piete. Integrarea in amonte a PSV Company, pe pietele de produse de agregate, confectii metalice, productia de beton si asfalt, dezvoltarea sa pe aceste piete nu a atins masa critica necesara pentru a face obiectul unei analize, scopul acestor segmente de afaceri fiind de a sustine dezvoltarea PSV Company in sectoarele mentionate mai sus. Aspectele comune ce caracterizeaza aceste piete pot permite cresterea sinergiilor in cadrul Grupului prin valoricarea eficienta a resurselor materiale si umane. Pietele pe care societatea actioneaza, pot sa devina atractive in perioada ce urmeaza datorita cresterilor estimate pentru perioada 2011-2015 pentru segmentele de afeceri specifice acestora. Piata lucrarilor de constructii civile si ingineresti 2010-2015 Miliarde Euro 2014 2015 15,2 16,4

2010 2011 2012 12 12,4 13,1 Sursa: Comisia Nationala de Prognoza

2013 14,1

Dupa doi ani consecutivi in care industria de constructii a inregistrat rate negative de crestere, Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru aceata industrie in perioada

60

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

2011-2015 o crestere anuala ceea ce va conduce la atingerea unei cereri de 16,4 miliarde Euro in anul 2015. Cresterea se bazeaza pe prevederile Planului National de Dezvoltare pentru perioada 2008-2013 si atragerea fondurilor europene , cu precadere pentru sectorul de infrastructura. Piata lucrarilor de constrcutii montaj pentru industria de petrol si gaze 2010-2015 Miliarde Euro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,690 1,300 1,300 0,500 0,500 0,500

Estimarile se bazeaza pe informatiile publice ale intentiilor de dezvoltare ale principalilor clienti identificati in segmentul industriei de petrol si gaze : PETROM OMV SA, ROMGAZ SA, TRANSGAZ SA, CONPET SA, DISTRIGAZ SA, OIL TERMINAL SA, PETROM GAS SRL, etc. Cresterile estimate pentru anii 2011 si 2012 sunt datorate includerii in aceasta piata a contributiei proiectului NABUCCO, reprezentand cca 670 milioane Euro anual. Piata lucrarilor de ecologizari mine 2010 0,038 2011 0,040 2012 0,034 2013 0,078 Miliarde Euro 2014 2015 0,049 0,135

Programul Ministerului Economiei si Comertului prevede alocarea a 1,1 miliarde Euro pana in anul 2019 pentru inchiderea minelor scoase din exploatare. ( Sursa : Ministerul Economiei si Comertului) Profitabilitatea firmelor ce opereaza pe aceste piete este puternic influentata de urmatoarele "forte" ce actioneaza asupra segmentului, respectiv: puterea de negociere a clientilor, competitorii, amenintarea firmelor care intentioneaza sa intre in sector, produsele de substitutie si puterea de negociere a furnizorilor. Clientii · · Putere mare de negociere a clientilor ; Concentrarea unui volum semnificativ de investitii la un numar mic de agenti economici, cu capital privat sau de stat, creste puterea de negociere in relatia cu furnizorii avand drept consecinta impunerea unor conditii dificile in derularea contractului cu impact major asupra profitabilitatii sectorului; Incredintarea lucrarilor se face prin licitatie;

·

61

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

·

Conditii de eligibilitate dificile pentru calitatea de antreprenor generalexperienta semnificativa in executarea de lucrari similare, personal autorizat si dotare cu utilaje;

Competitori · · · · · ·

Competitorii puternici sunt in numar relativ mic; Exista tendinta de specializare a firmelor ; Mari antreprenori sunt firme cu capital strain; Cele mai dinamice firme au flota puternica proprie de utilaje; Diferentierea fata de competitie se face prin pret si calitate; Accesul usor la surse de finantare pentru executia proiectului, in conditiile in care plata serviciilor se efectueaza de catre beneficiari la 30-90 zile, poate constitui un avantaj fata de competitie.

Amenintarea noilor competitori · Estimarile privind evolutiile viitoare ale segmentelor de piata analizate si barierele de intrare relativ reduse comparativ cu ale altor industrii cresc interesul unor firme pentru acest sector; · Perioada de recesiune din Romania determina firme specializate pe piata constructiilor sa caute solutii pentru a intra pe alte segmente de afaceri, inclusiv pe segmentul constructiilor montaj pentru industria de petrol si gaze; · Cresterea competitivitatii sectorului are impact major asupra rentabilitatii sectorului si conduce la reducerea ratei profitului in sector; Produse de substitutie · Schimbarea frecventa a tehnologiilor este o trasatura a sectorului petrol si gaze; · Cunoasterea acestor tehnologii in faza incipienta se poate transforma intr-un avantaj pe termen lung fata de competitie · Piata neagra /economia subterana este inca prezenta in economia Romaniei, influentand profitabilitatea sectorului Puterea de negociere a furnizorilor · Piata materialelor de constructii este in general fragmentata; Dominatie puternica a multinationalelor la principalele materiale de constructii ( ciment, tabla ,);Volumul mare de achizitii conduce la obtinerea unor discounturi semnificative; Costuri reduse de transfer de la un furnizor la altul Modificarea cotei TVA conduce la cresterea pretului la materiale, echipamente si utilaje si implicit la nevoi suplimentare de cash;

62

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Piata fortei de munca se caracterizeaza prin: Cost redus al fortei de munca comparativ cu tarile din Europa centrala fapt ce a generat migrarea fortei de munca calificate catre aceste tari; Exista tendinta de aducere a fortei de munca necalificate din tari subdezvoltate; Piata bancara prin conditiile de creditare influenteaza profitabilitatea sectorului de constructii ; De regula, platile se fac cu intarziere in cadrul proiectelor finantate de la bugetul de stat; ca urmare, firmele de constructii au nevoie de finantari pentru sustinerea productiei; Identificarea factorilor de risc specifici domeniilor de afaceri ai PSV si intelegerea modului in care acestia pot afecta dezvoltarea viitoare a societatii creeaza premisele adoptarii unor decizii care vor permite implementarea cu succes a planului de reorganizare. Astfel , factorii de risc ce se manifesta preponderent in segmentele analizate sunt urmatorii : Succesul activitatii desfasurate depinde de atragerea si pastrarea in firma a personalului calificat, in conditiile unui mediu concurential foarte competitiv. Cel mai important factor de influenta al capacitatii noastre de a desfasura activitati profitabile este capacitatea de a recruta, dezvolta si pastra in firma personalul calificat. Succesul in atragerea in firma a oamenilor calficati depinde de resursele disponibile in diferitele zone geografice si de impactul asupra ofertei de munca a conditiilor economice si a capacitatii nostre de a furniza pachete de compensatii si bonificatii competitive. Reducerea fondurilor guvernamentale si europene ar putea avea un impact negativ asupra afacerii noastre. O mare parte a activitatii noastre este orientata catre contracte finantate de guvern sau de Uniunea Europeana. Capacitatea noastra de a obtine acces la astfel de lucrari depinde de numarul proiectelor care beneficiaza de aceasta finantare. Lucrarile de constructii, in special proiectele rezidentiale si cele comerciale, pot fi afectate de tulburarile economice. Ofertele si proiectele din sectorul privat sunt influentate de starea economica generala si de usurinta accesarii creditelor. Piata constructiilor este o piata foarte competitiva. La ora actuala, in Romania, numarul foarte mare al firmelor de constructii active este sustinut de cresterea spectaculoasa a acestui domeniu. Dar o reducere a ritmului de crestere al domeniului constructiilor inseamna o scadere a numarului de proiecte, fapt care va atrage o crestere a gradului de competitivitate si o scadere a ratelor de profit. Lipsa materialelor agregate necesare. Cererea foarte mare si reglementarile din ce in ce mai dure venite de la protectia mediului fac dificila asigurarea rezervelor de materiale agregate

63

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

necesare pentru pastrarea fluxului activitatii.Pentru a avita acest risc, firma a inceput deja extinderea in amonte, prin achizitionarea de balastiere, statii de betoane si statii de asfalt. Legislatia si normele din domeniul constructiilor si al protectiei mediului. Legislatia care reglementeaza protectia mediului si protectia muncii este foarte vasta si restrictiva in Roamania. La aceasta se adauga normele europene in constructii, norme care se refera la calitatea materilelor folosite si la calitatea produsului finit. Daca pana acum am reusit sa respectam toate aceste conditionari, nu exista asigurari ca acestea nu se vor modifica in viitor intr-o maniera care sa ne afecteze negativ activitatea. Grevele si oprirea temporara a activitatii au un impact negativ asupra rezultatelor. Firma este in permanenta legatura cu sindicatul angajatilor tocmai penrtu a evita astfel de conflicte. Desi pana acum rezultatele firmei nu au fost influentate semnificativ de astfel de evenimente, totusi acesta este un risc care nu poate fi neglijat, avand in vedere impactul semnificativ pe care o astfel de actiune il poate avea. Folosim anumite materii si materiale al caror pret a inregistrat fluctuatii deosebite in ultima perioada. In aceasta categorie intra materialele de constructii si produsele bazate pe titei, care au inregistrat cresteri de preturi in ultima perioada. Incapacitatea subcontractorilor nostrii de a-si respecta contractele poate avea un impact negativ asupra rezultatelor noastre. Avem multe contracte subcontractate partial sau total, dar firma noastra este cea care raspunde de finalizarea cu succes a sarcinilor lor.

64

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

2.5. Resursele umane

Evolutia numarului de personal in perioada 2006-septembrie 2010 a fost urmatoarea: 2006 15.590

20000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 m artie2009 2009 sept.2010

2007 13.726

2008 3.214

MAR 2009 1.797

DEC 2009 1.329

SEPT 2010 430

PERSONAL

Anul 2008 a fost marcat de externalizarea prin vanzare catre Petrom OMV a unor afaceri din portofoliul PSV Company SA, concomitent cu transferul catre cumparator a salariatilor aferenti acestor activitati. In anul 2009, anterior declararii starii de insolventa, au fost transferati cca 400 de salariati in societatile nou infiintate: PSV Industrie, PSV Civind si PSV Clima. La data deschiderii procedurii societatea avea 1.797 salariati. Pe fondul crizei economice si al volumului redus de lucrari si servicii executate in anul 2009, imediat dupa declararea starii de insolventa, conducerea societatii a declansat un amplu proces de restructurare, aflat in prezent in desfasurare, ce a generat noi concedieri individuale sau colective. Reducerea personalului s-a efectuat intr-o maniera care sa asigure mentinerea in cadrul societatii a calificarilor si autorizarilor necesare pentru finalizarea lucrarilor aflate in portofoliul societatii, personalul necalificat sau care nu corespundea specificului domeniului de activitate viitor al societatii fiind disponibilizat cu prioritate. Astfel, in anul 2009 si in primele 9 luni ale anului 2010 s-a realizat o reducere continua a numarului personalului :

din care : AN Total personal plecat Concediat colectiv 1.223 292 453 222 Concediat individual 102 0 La cerere 568 36 Alte cauze 100 34

2009 2010

65

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

La data de 31.12.2009 societatea avea un numar de 748 salariati, din care 43 aveau suspendate contractele individuale de munca. La data de 31.09.2010 societatea are un numar de 469 salariati, din care 34 au suspendate contractele individuale de munca iar 20 de salariati sunt in perioada de preaviz. Având în vedere prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate, concedierile realizate pe perioada de observatie s-au efectuat cu acordarea de plati compensatorii. Pe de alta parte, procesul de concediere a fost greoi ca urmare a faptului ca mare parte din salariatii propusi pentru concediere au procedat la suspendarea contractului individual de munca prin obtinerea de certificate medicale, ceea ce a determinat o perioada mentinerea cheltuielilor lunare cu salariile. Ca urmare a faptului ca societatea avea o activitate complexa si profitabila in anii 2007-2008, la data deschiderii procedurii salariul mediu pe unitate avea un nivel ridicat, iar legislatia muncii nu permite o diminuare a salariului numai din initiativa angajatorului. Pe perioada de observatie, conducerea manageriala a procedat la un dialog continuu cu salariatii, incercand sa procedeze la diminuarea salariilor cu acordul partilor, dar acest proces a fost de durata. De curand, cu spijinul si intelegerea salariatilor actuali, s-a reusit o diminuare a salariului mediu pe unitate. Dinamica salariului mediu brut realizat in perioada 2006-septembrie 2010 a fost urmatoarea:

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 sept.2010 Salariu mediu brut

Lei/salariat 2006 1.728 2007 2.056 2008 2.559 2009 2.925 SEPT 2010 2.727

Analiza structurii de personal: Analiza structurala a personalului existent la data de 31.09.2010, pe categorii de personal si dupa anumite criterii se prezinta astfel:

CATEGORIA DE PERSONAL Personal de conducere Personal TESA Conducatori formatii de lucru Muncitori 31.09.2009 15 125 6 323 % 3,20 26,65 1,28 68,67

66

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Se constata ca structura de personal este una conforma cu specificul activitatii societatii si lucrarile pe care le are de executat in aceasta perioada. Structura personalului existent la 31.12.2009, pe categorii de calificari: Calificare Inginer Economist Consilier juridic Analist Consilier Manager proiect Subinginer Contabil Tehnician Administrator Inspector protectia muncii Dulgher Sofer Masinist Electrician Gestionar Lacatus Sofer automacaragiu Strungar Sudor Zidar Instalator Fierar betonist Tinichigiu Mecanic auto Tractorist Alt personal Total: Numeric 55 40 18 2 14 6 10 5 6 4 3 5 36 20 25 7 88 4 1 7 2 1 2 2 5 3 98 469

Contractul Colectiv de Munca Contractul Colectiv de Munca , inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti sub numarul 2.805 din data de 22 iunie 2009 a fost modificat ulterior prin acte aditionale in sensul reducerii costurilor suportate de angajator.

67

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Prin Actul Aditional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca incheiat la data de 21.06.2010 intre SC PSV COMPANY SA si salariatii reprezentati de FSLI PETROM au fost suspendate pe perioada insolventei o serie de drepturi salariale: acordarea biletelor de odihna si tratament cu o reducere de 50 %, respectiv 65 %, reducere care era suportata de angajator; acordarea sporurilor de vechime in munca si vechime in unitate; acordarea compensatiilor/diferentelor dintre salariul de baza si cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca; acordarea ajutoarelor de deces, casatorie, nastere; acordarea cadourilor pentru femei cu ocazia zilei de 8 Martie si salariatilor pentru copiii acestora cu ocazia zilei de 1 iunie si a Craciunului; acordarea tichetelor de masa; Deasemenea, in baza aceluiasi act aditional, a fost redus cuantumul unor sume acordate salariatilor sau au fost modificate unele articole din contract in sensul reducerii efortului angajatorului dupa cum urmeaza : cuantumului diurnei a fost redus de la 67 lei/zi la 32.5 lei ; cuantumul platilor compensatorii acordate cu ocazia concedierii colective a fost redus, in sensul ca nu se mai acorda in functie de vechime si are aceeasi valoare pentru toti salariatii - 3000 lei; durata preavizului acordat in cazul desfacerii contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului a fost redus de la 30 de zile la 15 zile.

68

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 3 PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII

69

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 3 Prezentarea activului societatii

Conform evidentei contabile, la data de 31.08.2010, societatea PSV COMPANY SA prezinta urmatoarea structura a activului patrimonial : 31-08-2010 Mii lei Bilant Contabil ACTIVE Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Total active imobilizate Stocuri Creante Investitii pe termen scurt Disponibilitati Total active circulante Alte active (cheltuieli in avans) Total active 29,164 122,525 815,784 967,473 30,429 132,268 0 165,111 327,808 8,475 1,303,757 2.24% 9.40% 62.57% 74.21% 2.33% 10.15% 0.00% 12.66% 25.14% 0.65% 100.00% %

Activele societatii au fost evaluate de catre SC General Trade Consult S.R.L, societate specializat membru ANEVAR. In urma evaluarii au rezultat urmatoarele valori: - conform raportului de evaluare a activelor corporale si necorporale, inclusiv participatii, valoarea de piata a acestor active este de 765.760.649 lei, iar valoarea de lichidare este de 545.108.847 lei, - conform suplimentului la raportul de evaluare (in care au fost evaluate stocurile), valoarea de piata a acestor stocuri este de 9.962.393 lei, iar valoarea de lichidare este de 9.962.393 lei.

70

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Fata de aceste valori societatea mai are disponibilitati banesti de care nu poate dispune in prezent (conform explicatiilor care se regasesc in capitolul 6.2.3.), respectiv contul escrow in cuantum de 150.051.614,30lei. Pe perioada reorganizarii pentru plata datoriilor catre creditori, societatea propune prin prezentul plan de reorganizare o lichidare partiala a activelor (prezentate la capitolul 6.2.1.), respectiv: vanzarea participatiilor detinute de SC PSV COMPANY SA (conform descrierii din capitolul 6.2.1) ; vanzarea partiala a imobilelor si terenurilor aflate in patrimoniul S.C. PSV COMPANY SA; vanzarea partiala a mijloacelor fixe ( masini, utilaje, etc). Societatea si-a propus sa lichideze prin planul de reorganizare activele ,,non core business" , practic activele care nu participa la desfasurarea obiectului de activitate pentru aceasta perioada, descrise in detaliu in capitolul 6.2.1. Fata de strategia de reorganizare, la sfarsitul acestei perioade, societatea va ramane in patrimoniu cu: - parte din imobilele detinute (terenuri, constructii si cladiri) respectiv : i. Sediul Central Bucuresti ­ situat in Bucuresti, strada Gral. Ctin. Budisteanu nr.11bis, in zona centrala a orasului, sector 1, zona 0 compus din teren in suprafata de 1672 mp si cladirea amplasata pe acesta formata din 3 corpuri, in suprafata de 897 mp, inscrisa in patrimoniul cultural national, ii. Ateliere Moreni ­situate la intrarea in orasul Moreni intr-o zona industrializata puternic, cu profil preponderent petrolier - compus din hale de productie si birouri situate pe un teren in suprafata de 6.904 mp. Este unul din centrele de productie al societatii cu perspective puternice de mentinere si dezvoltare. iii. Ateliere Liliesti ­ situate la intrarea in orasul Baicoi, la cca.1 km. de DN1. Imobilul este compus din teren in suprafata de 7896,29 mp pe care se afla un atelier reparatii auto, un atelier care functioneaza ca statie ITP omologata, o spalatorie auto, un atelier vulcanizare auto si alte anexe sociale destinate depozitarii pieselor de schimb si a altor materiale. In prezent obiectivul desfasoara activitati de logistica, coordonare a intregului parc auto al societatii, reparatii auto si statie ITP, un spatiu pentru parcarea masinilor si utilajelor si spatii de depozitare a activelor provenite din zonele dezafectate. iv. Sectia Constructii Blejoi ­ situata in loc. Blejoi, jud. Prahova, aproape de DN1. Este o sectie de productie si coordonare a activitatilor de constructii civile, conducte si reparatii drumuri. Imobilul este compus din teren in suprafata de cca.13.553 mp. Si constructiile amplasate pe

71

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

acesta: birouri, baracamente, o statie de sortare agregate minerale, o statie de betoane, o statie de mixturi asfaltice montate si in functiune. v. Sectia Doljchim ­ Craiova - situata pe un teren in suprafata de 23.000mp care este inchiriat de la S.C. PETROM S.A. Sectia Doljchim este compusa din 4 hale mari de productie si anexele aferente, si o cladire. - mijloacele fixe (utilaje, echipamente , mijloace de transport ) care nu vor fi valorificate pe perioada reorganizarii, facand obiectul activitatii de inchiriere.

72

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 4 PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETII

4.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI 4.2. DATORII NSCUTE PE PERIOADA DE OBSERVATIE SI NEACHITATE PÂN LA DATA DE 31.08.2010

73

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 4 Prezentarea pasivului societii

La data de 31.08.2010, datoriile societii erau în cuantum de 736.245.461,31 lei, din care: datorii înscrise în tabelul definitiv rectificat în sum de 689.842.288,22 lei; datorii nscute pe perioada observatiei i neachitate la data de 31.08.2010 în cuantum de 46.403.173 lei

4.1. Tabelul definitiv al creanelor împotriva averii debitoarei

În urma soluionrii tuturor contestatiilor administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitoarei S.C. PEV COMPANY S.A. care a fost depus si afisat la sediul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala la data de 28.09.2010. Ulterior, administratorul judiciar a procedat la radierea creantelor acceptate initial in baza unor titluri executorii care au fost casate de instantele de recurs, administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv rectificat al creantele impotriva averii S.C. PSV COMPANY S.A Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Bucuresti la data de 11.10.2010.

4.2. Datorii nscute pe perioada de observaie i neachitate pân la data de 31.08.2010

Ca urmare a faptul ca pe perioada de observatie debitoarea a procedat la desfasurarea in continuare a activitatii, in mod normal au fost generate alte datorii care erau inregistrate in evidenta contabila data de 31.08.2010 rezultate din activitatea curenta. Parte din aceste datorii nu erau scadente la data de 31.08.2010. Conform evidentelor contabile, datoriile nscute dup data deschiderii procedurii i neachitate pân la data de 31.08.2010 sunt în sum de 46.403.173 lei, sintetizate astfel: datorii catre societatile de leasing: 5.115.936,87 lei, datorii la alti furnizori (servicii, subcontractori, materiale) 14.386.228,13 lei, datorii fata de angajati si retineri salariale: 2.961.799 lei, datorii la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale: 22.607.592 lei,

74

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

datorii catre bugetele locale 1.178.211 lei, alte datorii ( concesiuni, chirii ) 153.406 lei. In ceea ce priveste datoriile catre societatile de leasing facem mentiunea ca in perioada de observatie s-a negociat obtinerea unei perioade de gratie la plata dobanzilor si a ratelor scadente. In perioada reorganizarii se vor relua aceste negocieri si sub aspectul reesalonarii acestor datorii si se vor cauta solutii de predare a bunurilor care fac obiectul anumitor contracte in vederea valorificarii acestora, diminuand astfel expunerea fata de aceste societati. Avand in vedere faptul ca prin raportul de inspectie fiscala in urma caruia a fost emisa Decizia de impunere 126/19.06.2009 , a fost verificata de catre organele fiscale activitatea debitoarei pe perioada anterioara datei deschiderii procedurii si s-a stabilit ca debitoarea a platit in plus catre bugetul de stat sume reprezentant impozit pe profit. In urma ultimei compensari efectuate de organele fiscale, a rezultat ca societatea a platit in plus suma de 15.170.518 lei cu titlu de impozit pe profit (adresa nr. 1054312/17.07.2009 emisa de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili), suma care nu face obiectul niciunei contestatii. Urmeaza ca in temeiul prevederilor Codului de procedura fiscala, debitoarea sa solicite compensarea acestei sume cu impozitele si taxele nascute dupa data deschiderii procedurii si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pana la data de 31.08.2010. Totodata, societatea va solicita si stingerea sumelor care figureaza in evidentele fiscale ca fiind colectate in conturile de sume in curs de distribuire cu impozite si taxe nascute dupa data deschiderii procedurii si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale. In urma compensarilor si stingerii datoriilor despre care am facut vorbire anterior, societatea urmeaza sa achite eventualele sume ce vor rezulta din punctajul efectuat cu Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti.

75

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 5 OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

5.1. PREMISELE SI AVANTAJELE REORGANIZARII 5.2. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI DE REORGANIZARE 5.3. INTENTIA DE REORGANIZARE 5.4. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE

76

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 5 Obiectivele planului de reorganizare

5.1. Premisele si avantajele reorganizarii

Dezvoltate pe parcursul prezentului plan de reorganizare, premisele ce stau la baza intocmirii acestuia pot fi structurate astfel: Din punct de vedere economic, procedura reorganizrii este un mecanism care permite comerciantului aflat în dificultate financiar, s se redreseze i s-i continue activitatea comercial. Procedura de reorganizare judiciar are ca finalitate pstrarea societii în circuitul comercial cu consecina participrii acesteia în mod activ la viaa economic i contribuia acesteia la performanele economiei naionale în ansamblul ei. S.C. PSV COMPANY S.A. si-a prezentat intentia de reorganizare o data cu depunerea cererii de deschidere a procedurii, in termenul si in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. S.C. PSV COMPANY S.A. are un patrimoniu valoros, cuprinzand in proportie de peste 70% active corporale, necorporale si financiare care nu concura la realizarea activitatii curente si care pot fi instrainate in vederea obtinerii surselor de finantare necesare realizarii planului de reorganizare; Din punct de vedere al regimului juridic al proprietatii, activele sunt integral detinute de catre societate, ele nefiind grevate de sarcini in favoarea unor creditori garantati. Asupra proprietatilor detinute de catre societate nu exista alte constrangeri, astfel incat pot fi instrainate usor in cadrul procedurii de reorganizare. Experienta acumulata ca urmare a executarii unor lucrari complexe, calitatea lucrarilor prestate, utilajele performante detinute in patrimoniul societatii si resursele umane cu un inalt grad de calificare sunt argumente care justifica increderea manangementului societatii in implementarea cu succes a programului de reorganizare. Vasta experienta a PSV COMPANY S.A. intr-un segment de piata relativ redus, dublata de personalul cu inalta calificare ,prezinta avantajul acordarii de consultanta in domeniu prin activitatea de antreprenoriat care urmeaza sa se defasoare pe parcursul reorganizarii.

77

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Programul Guvernului Romaniei pentru iesirea din criza economica actuala cu care se confrunta tara noastra este bazat pe cresterea investitiilor, asigurarea finantarilor necesare in acest scop si accesarea fondurilor Europene, fapt ce indreptateste asteptarile managementului societatii privind imbunatatirea pe termen scurt a mediului de afaceri intern si cresterea cereri pe segmentele de piata ce prezinta interes pentru PSV Company. Avantajele reorganizarii fa de procedura falimentului Continuarea activitii SC PSV COMPANY SA pe baza unui plan de reorganizare prezint urmtoarele avantaje: Intrarea SC PSV COMPANY S.A. in procedura falimentului ar determina vânzarea in regim fortat, intr-un moment neprielnic al pieei imobiliare, a întregului patrimoniu al societii, fapt care ar genera o minimizare a anselor de recuperare a creanelor pentru creditorii acesteia i ar duce la înstrinarea patrimoniului la o valoare inferioar valorii sale reale. In primul rand, intrarea in procedura falimentului ar determina imposibilitatea de sustinere a proiectului investitional Valea Mare - Budureasa ­ ceea ce ar determina o diminuare a valorii partilor sociale pe care debitoarea le detine la S.C. GEOASSET S.R.L. (principala sursa de finantare a planului de reorganizare). In al doilea rand, prin dizolvare, societatea nu mai poate desfasura activitati economice si nu va mai putea sa valorifice produsele obtinute din exploatarea carierei pentru a-si recupera investitia efectuata din profitul obtinut. S.C. GEOASSET S.R.L. este prezentata la capitolul 6.2.1. Continuând activitatea de producie, crete considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societi "active", fa de situaia valorificrii patrimoniului unei societi ,,moarte", nefuncionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradrii inevitabile pân la momentul înstrinrii). Societatea poate sa valorifice activele scoase la vanzare in mod treptate in functie de cerintele pietei, si intr-o perioada in care u s-ar resimti atat de acut efectele crizei economice.

5.2. Obiectivele si durata planului de reorganizare

Obiectivele planului de reorganizare 1. Reorganizarea i continuarea activitii firmei, susinut de posibilitile reale de a aplica prevederile planului prezentat. PSV COMPANY S.A.deine resursele materiale, umane, tehnice necesare i beneficiaz de evolutia favorabila a cererii pe piaa specific, premise reale de revenire i revigorare a activitii;

78

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

2. Lichidarea partiala a activului debitorului, libere de orice sarcini; 3. Rambursarea datoriilor sintetizate conform Tabelului definitiv rectificat al creantelor impotriva averii PSV COMPANY S.A., catre categoria creane garantate, salariale si creante bugetare în proporie de 100%, grupa separata a creantelor chirografare creata in conformitate cu prevederile art. 96 alin.1 coroborat cu 49 alin.1 în proporie de 71,27%, iar la categoria celorlalte creante chirografare in proportie de 71,27%, conform programului de plata a creantelor prezentat în cadrul planului de reorganizare. 4. Planul stabilete acelai tratament pentru fiecare crean din cadrul unei categorii distincte. Creanele detinute de categoriile defavorizate sunt supuse unui tratament corect i echitabil prin plan, aa cum este prevzut de art. 101 alin. 2 din Legea 85/2006. 5. Planul de reorganizare are la baz, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale societii, cumularea urmtoarelor msuri: lichidarea partiala a activelor debitorului combinat cu restructurarea si continuarea activitatii debitorului. 6. Pentru implementarea planului de reorganizare propus, se are în vedere meninerea managementului i a unei parti din personalul actual al firmei, dat fiind experienta si inalta calificare in domeniu a acestora. Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. Durata planului de reorganizare Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maxim prevzut de art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 i anume trei ani de la data confirmrii acestuia de ctre judectorul sindic, cu posibilitatea prelungirii cu inca o perioada de 1 an. Potrivit prevederilor art. 101 alin 5 din Legea nr. 85/2006 în cazul în care pe parcursul executrii planului de reorganizare, vor aprea elemente noi cu privire la strategia de reorganizare, planul de reorganizare va putea fi modificat cu îndeplinirea condiiilor legale.

5.3. Intentia de reorganizare

SC PSV COMPANY SA, in insolventa, si-a prezentat intentia de reorganizare odata cu depunerea cererii de achiesare la cererea de deschidere a procedurii formulata de catre S.C. CONSTAM METAL S.A., in conformitate cu prevederile art. 33 alin 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Planul de reorganizare este propus de debitor, prin administratorul special.

79

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

5.4. Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare

Administratorul judiciar, in temeiul art. 20 alin. 1, lit. g coroborat cu art. 3 pct. 26 si art. 18 alin.1 din Legea 85/2006 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 13.05.2009 pentru desemnarea administratorului special. In cadrul acestei sedinte adunarea a hotarat desemnarea in calitate de administrator special a dlui. Gheorghe Supeala. Avand in vedere ca debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, aceasta isi va pastra in intregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, exercitat de catre administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar, in temeiul art. 95 alin. 6 lit. A din Legea nr. 85/2006.

80

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 6 STRATEGIA DE REORGANIZARE SI SURSE DE FINANTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

6.1. STRATEGIA DE REORGANIZARE 6.2. SURSE DE FINANTARE A PLATILOR CARE SE ESTIMEAZA A SE EFECTUA PE PERIOADA REORGANIZARII

81

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 6 Strategia de reorganizare si surse de finantare a planului de reorganizare

6.1. Strategia de reorganizare

Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare const în: continuarea activitatii societatii in paralel cu lichidarea parial a activelor societii pentru obinerea sumelor necesare plii datoriilor societatii. Raionamentul acestei strategii de reorganizare este urmtorul: datoriile pe care le are societatea în prezent nu pot fi achitate din profitul obinut în urma desfurrii activitii de producie, ceea ce determin necesitatea valorificrii pariale a activelor societii. In cele ce urmeaza va fi prezentata activitatea pe care societatea o va desfasura pe perioada reorganizarii, iar la capitolul 6.2. vor fi prezentate activele societatii ce urmeaza a fi valorificate pe perioada reorganizarii pentru plata datoriilor. Activitatea curenta a societatii: Rolul asumat de S.C. PSV Company S.A. in perioada de observatie a fost finalizarea lucrarilor de constructii-montaj aflate in executie la data declararii starii de insolventa. Avand in vedere faptul ca la data deschiderii procedurii societatea nu mai avea disponibilitati datorita popririlor care fusesera instituite pe conturile sale, precum si consecintele asupra averii debitoarei care puteau fi generate de neexecutarea in termen si/sau in conditii de calitate neconforme cu cerintele contractuale, dupa data deschiderii procedurii societatea a depus eforturi pentru asigurarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatii. Pe perioada de observatie, societatea a procedat la executarea lucrarilor aferente contractelor pe care le avea in derulare la data intrarii in insolventa sau care au fost contractate ulterior. In perioada reorganizarii judiciare, societatea debitoare isi propune continuarea activitatii in urmatoarele segmente de activitate :

82

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

1. Finalizarea contractelor in curs in care PSV COMPANY SA are calitatea de antreprenor general sau subantreprenor

Nr. crt Nr. si data contract Beneficiar lucrare Valoare contract fara T.V.A [lei] 22,538,306.34 Data Rest de executat estimata de la 30.09.2010 [lei finalizare a fara T.V.A.] lucrarilor 8,739,226.00 iunie 2011

Obiect contract

1 Refacerea si dezvoltarea infrastructurii pentru turism in parcul balnear Vatra Dornei LOT 1

RO2006/018MINISTERUL 147.04.01.01.01. DEZVOLTARII REGIONALE 03.03 SI TURISMULUI 2 Retea de canalizare 21/7373/ ORASUL menajera, statie de epurare 07.05.2008 CUGIR si retea de distributie apa potabila in localitatea Vinerea 3 Echipare tehnico-edilitara, DC542/ MUNICIPIUL acces carosabil si pietonal 23.06.2008; ZALAU pentru parcelele din 29746/ Gradina Poporului Vest, 25.06.2008 din municipiul Zalau 4 Modernizare statie pompe DO351/ PSV injectie si sistematizare 26.11.2009 INDUSTRIES canalizare canalizare S.A. Depozit 9 Poeni 5 Lucrari in cadrul executiei nu s-a PSV CLIMA obiectivului,,Reabilitare si inregistat, este MP S.A. extindere retele de la RVA canalizare in orasul Zlatna, jud. Alba" 6 Inchidere si ecologizare a FN/ 11.09.2007 MEC minei Gura Baii Superior, Maramures 7 Demolari facilitati productie PETROM 8 Extindere sisteme de alimentare cu apa comuna Mihaesti, judetul Olt 9 Amenajare poduri si podete in localitatile Bogdanesti si Visinari, Comuna Bogdanesti 10 Consolidari si protectii albie parau Lesunt, sat FerastrauOituz, jud. Bacau DC48/ 06.02.2009 DC475/ 20.11.2007; 2355/ 16.11.2007 DC488/ 09.06.2008; 6453/ 13.06.2008 COMUNA MIHAESTI CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

5,435,022.20

500,000.00 noiembrie 2010

5,945,562.22

25,000.00 octombrie 2010

1,680,533.86

1,280,000.00 noiembrie 2010

5,737,688.00

5,360,000.00

mai 2012

8,972,842.62

3,656,998.00

mai 2012

720,776 1,207,547.00

1,181,511.46

720,776 decembrie 2010 979,500.00 Lipsa finantare beneficiar 136,000.00 Lipsa finantare beneficiar 735,000.00 Lipsa finantare beneficiar

1,555,563.72

83

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Nr. crt

Obiect contract

Nr. si data contract DC111/ 23.04.2007; 4751/ 24.04.2007

Beneficiar lucrare PRIMARIA ORASULUI PECICA / GRUP SCOLAR GHE. LAZAR (contract novatie nr.10/21.01.201 0)

Valoare contract fara T.V.A [lei] 2,228,020.75

Data Rest de executat estimata de la 30.09.2010 [lei finalizare a fara T.V.A.] lucrarilor 1,471,000.00 Lipsa finantare beneficiar

11 Lucrari constructii Gradinita 4 grupe cu program prelungit, oras Pecica, jud. Arad

VALOARE TOTALA fara T.V.A. [lei]

Pentru parte din aceste contracte se poarta discutii in prezent pentru incheierea unor acte aditionale pentru executarea de lucrari suplimentare. Pentru contractele de la punctele 8-11 sunt incheiate si semnate, dar datorita lipsei de finantare a beneficiarului a fost suspendata momentan executarea acestora. 2. Antreprenoriat, executia de lucrari de constructii montaj in antrepriza generala pentru industria de petrol si gaze si alte industrii; Executia de lucrari de constructii in antreprenoriat general este o activitate generatoare de venituri, care consta in asigurarea managementului de proiect pentru lucrarile in portofoliu si cele ce vor fi contractate in perioada urmatoare. Noua orientare a societatii va permite mentinerea in cadrul societatii a competentelor (know how-lui) si personalului calificat si va crea premisele restructurarii personalului direct productiv necalificat. Pornind de la acest aspect, PSV COMPANY SA va aborda executia lucrarilor prin structuri organizatorice flexibile construite pe principiul managementului de proiect, ceea ce va asigura o eficacitate si eficienta sporita, individual pe fiecare lucrare, printr-un control mai strans al costurilor si alocarea judicioasa a resurselor umane , materiale si a activelor. Pe durata executiei, fiecare proiect va fi tratat ca un centru de profit, responsabilitatea executiei in termenul contractat si incadrarea in indicatorii de profitabilitate bugetati revenind managerului de proiect. Dimensionarea echipelor de manangement si stabilirea rolurilor pentru fiecare membru al echipei se va realiza pe criterii de eficienta, in functie de complexitatea proiectului aflat in executie.

84

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

3. Prestatii cu utilajele din patrimoniu de servicii specifice si de transport catre terti; inchirieri de utilaje cu deservent sau fara; inchiriere spatii birouri SC PSV COMPANY SA are in patrimoniu o flota de utilaje diversificata (excavatoare, buldoexcavatoare, incarcatoare frontal, cilindrii compactori, lansatoare de conducte, mai compactor, placa compactoare, autogredere, tractoare rutiere, etc ), dintre care un procent ridicat au fost achizitionate in leasing inainte de intrarea in insolventa. Prestarea de servicii cu utilajele si inchirierea catre terti a utilajelor din patrimoniu sunt segmente generatoare de venituri pentru PSV COMPANY SA in perioada de reorganizare. Cresterea gradului de exploatare al activelor societatii este o decizie oportuna avand in vedere numarul mare al utilajelor existente in patrimoniu si cheltuielile generate de acestea avand in vedere ca un procent semnificativ a fost achizitionat in baza unor contracte de leasing aflate in prezent in derulare. Atat prestatiile cu utilajele, cat si inchirierile de utilaje se vor efectua pe baza de tarife orare stabilite la nivelul pietei. Scietatea urmeaza sa inchirieze spatiile neutilizate din cladire sediul central situata in Bucuresti, str. Gral Budisteanu, nr. 11 bis. 4. Productia de confectii si structuri metalice

Activitatea se va desfasura in cadrul Sectiei situate in orasul Moreni, Judetul Targoviste ce este situata pe o suprafata de 6.900 mp, proprietate PSV COMPANY SA. In cadrul Sectiei se executa pe baza de proiect, o gama larga de structuri metalice utilizate cu prioritate in industria petroliera: Module cu pereti din " ondatherm " cu grosimea de 40 mm si tamplarie din PVC cu geam termopan pentru diverse destinatii -centrale termice, cabine pompe, campusuri santier-dormitoare, birouri. Modulele au o structura din metal cu dimensiuni cuprinse intre 3-6 m lungime , 2.5 m latime, inaltime 2,7 m . Capacitate de productie este de cca 10 tone confectii metalice /luna. Dotarea tehnica si calificarile personalului permit realizarea unei productii diversificate si consta : doua poduri rulante 10 tf, echipamente de indoit tabla de diferite grosimi, aparate de taiat tabla cu plasma, aparate si invertoare de sudura, masini de gaurit, ghilotina 2 tf, fierastrau mecanicde taiat semifabricate sub forma de bara, truse si scule de lacatuserie. In prezent, Sectia are in executie proiecte in valoare totala de 340.208 lei (fara TVA):

85

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Nr. crt

Obiect contract

Nr. si data contract

Beneficiar lucrare

Valoare contract fara T.V.A [lei] 122,958.00 306.491.00

Data Rest de executat estimata de la 30.09.2010 [lei finalizare a fara T.V.A.] lucrarilor 33,717.00 iulie 2011

1 Confectionat si montat baraca 8000x16000x3000 2 Baraca 25x12xx6.61 AR 2

112/08.06.2010 PSV INDUTRIES SA PSV INDUSTRIES

306.491.00 decembrie 2010

5. Servicii de reparatii auto si utilaje, inclusiv ITP; PSV COMPANY SA are in patrimoniu un atelier de reparatii auto usor si greu situat in localitatea Liliesti , la 15 km de orasul Ploiesti . Pe o suprafata de cca. 7000 mp, proprietatea societatii sunt construite doua ateliere auto, pentru autovehicule sub 3,5 tone (auto usor) si peste 3,5 tone (auto greu), o statie pentru inspectia tehnica periodica pentru toate categoriile de autovehicole rutiere si o spalatorie auto. Investitia a fost finalizata in anul 2005 si este dotata cu echipamente competitive. Sectia de reparatii auto si ITP furnizeaza servicii atat pentru autovehicolele proprii cat si pentru terti. Atelierele de reparatii usor si greu permit efectuarea de revizii si reparatii mecanice pentru autoturisme ,autoutilitare, autocamioane, autobasculante, macarale pe pneuri. Dotarea tehnica a atelierului de reparatii : auto usor cuprinde 3 posturi de interventie ,truse de scule pe carucioare, aparate de incarcat si verificat instalatiile de aer conditionat, echipamente de echilibrat roti, testere universale pentru diagnoza ; auto greu: prese hidraulice (30 tone si 50 tone), presa de vulcanizare, compresor aer, motostivuitor, macara 2 tf, cric crocodil 6 t, masina dejantat roti, truse de scule mobile. Capacitatea de service a celor doua ateliere este de cca 10 auto/zi. Statia de inspectii tehnice periodice este autorizata de catre Registrul Auto Roman (RAR) si este dotata cu analizor de gaze, decelerometru, detector de jocuri ,exhaustor de gaze, opacimetru, stand testare frana. Statia este deservita de personal calificat, autorizat RAR. Capacitate inspectie : 10 auto/zi. Spalatorie auto pentru autoturisme si autocamioane dotata cu masina de spalat cu presiune de 150 bar. In ceea ce priveste inchirierea de spatii cu destinatia birouri , mentionam ca se va oferi spre inchiriere spatiul excedentar rezultat in urma restructurarii, de cca. 400 mp situat in Bucuresti, Str. General Constantin Budisteanu nr .11 bis.

86

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

6. Exploatare cariera de agregate Budureasa Avand in vedere faptul ca licenta de exploatre a carierei de brucit Budureasa este detinuta de catre S.C. GEOASSET S.R.L., societate la care debitoarea este asociat unic, precum si faptul ca intre aceasta societate si debitoare exista incheiat un contract de prestari servicii extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii, S.C. PSV COMPANY S.A. urmeaza sa efectueze aceasta exploatare pana la valorificarea participatiilor pe care le detine la S.C. GEOASSET S.R.L. Datorita faptului ca exploatarea carierei se afla intr-un stadiu incipient, in prezent se extrage in cantitati mici zacamant de brucit si in cantitati mai mari roci pentru constructii. In perioada reorganizarii se prevede ca se vor valorifica in principal roci pentru constructii si var brucitic. Datorita faptului ca exploatarea efectiva a carierei a inceput la sfarsitul celui de-al treilea trimestru al anului 2010, in prezent debitoarea poarta negocieri pentru valorificarea cantitatilor de zacamant extrase. In acest sens, se negociaza contracte de comercializare produse granulometrice pentru circa 4500 tone, iar pentru 1.000 tone de calcare dolomitice cu brucit s-a negociat un contract conform caruia acestea vor fi procesate produse pe liniile tehnologice ale S.C. SIMCOR VAR S.A. Targu Jiu in vederea obtinerii si comercializarii de var brucitic. Se preconizeaza ca in paralel cu procesul investitional pe care il va continua pe perioada de reorganizare, debitoarea va valorifica si produsele secundare extrase, cuantumul sumelor care se estimeaza a fi incasate pe perioada reorganizarii fiind de 16.985.000 lei. Punerea in exploatare a Carierei de brucit de la Budureasa, Judetul Bihor, proiect cu o imporatanta majora in cadrul programului de reorganizare, va fi intr-o prima etapa o sursa importanta de venit prin valorificarea calcarelor pentru constructii si va crea premisele valorificarii avantajoase a carierei in anul al III lea al Programului de reorganizare. B. Masuri privind restructurarea si eficientizarea activitatii curente a societatii Managementul societatii a luat masuri inca de la deschiderea procedurii privind eficientizarea activitatii care se vor continua si realiza si prin planul de reorganizare, dupa cum urmeaza : a. Reducerea cheltuielilor salariale Programul de restructurare al personalului In vederea implementarii planului de reorganizare si a noii structuri organizatorice ce prevede mentinerea in cadrul societatii a unui numar de circa 120 salariati, SC PSV COMPANY SA va proceda la: concedierea colectiva a unei parti din salariati pana la data de 30.10.2010, sens in care a fost deja notificata Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca din Bucuresti si Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

87

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

desfacerea cu acordul partilor a contractului individual de munca pentru parte din salariati, in conformitate cu prevederile art.55 lit b Codul Muncii. Programul de restructurare desfasurat in perioada de reorganizare va avea in vedere retinerea in firma a personalului calificat pentru executia lucrarilor specifice ce se se intentioneaza a se executa in perioada ce urmeaza. Pe perioada de reorganizare se va continua procesul de restructurare. In cazul in care dupa finalizarea contractelor pe care le are in derulare societatea nu va mai putea contracta noi lucrari, va proceda la concedierea salariatilor care nu vor mai avea incarcare. Concedierile se vor face etapizat, numarul de personal scazand de la 481 la data intocmirii prezentului plan de reorganizare la 120 salariati in cursul semestrului III al planului.Astfel, reducerile cheltuielilor cu salariile brute inclusiv obligatiile aferente se estimeaza a fi de 58 %. Renegocierea contractului colectiv de munca În perioada anterioar depunerii Planului de reorganizare, în lunile mai- iunie 2010, au avut loc întrevederi cu Sindicatul ,,FSLI" reprezentativ la nivel de societate, fiind renegociat Contactul Colectiv de Munca în sensul reducerii cheltuielilor societii, inclusiv cele de natur salarial, fr a afecta legalitatea contractului, cu alinierea prevederilor la Contractul Colectiv de Munc la nivelul ramurii . Potrivit Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc, republicat, prile participante la negociere au convenit suspendarea anumitor clauze din contractul colectiv de munc la nivel de societate, pe perioada cât dureaz starea de insolven , astfel cum au fost prezentate in capitolul 2.5. La data intocmirii programului de reorganizare s-au intreprins demersuri in vederea prelungirii valabilitatii clauzelor ce prevad suspendarea unor drepturi de natura salariala si pe durata reorganizarii. Actul aditional la Contractul colectiv de munc la nivel de societate a fost depus la Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale-Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti fiind inregistrat sub nr.2312/21.06.2010 . In urma renegocierii Contractului Colectiv de Munca, cheltuielile aferente disponibilizarii salariatilor s-au redus cu 50 % per salariat. b. Masuri privind reducerea cheltuielilor generale de administrare In paralel cu restrangerea activitatii si a personalului societatii debitoare, se impune luarea unor masuri privind reducerea la minimum necesar a cheltuielilor, dupa cum urmeaza:

88

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Rationalizarea costurilor aferente spatiilor de birou: utilitati( apa, energie, gaze, salubritate ); chirii spatii birouri; curatenie birouri; paza: o Rationalizarea spatiilor de birou corespunzator unei suprafete medii de 8 mp/salariat; o Dimensionarea numarului de posturi de paza si a suprafetelor care fac obiectul serviciilor de curatenie corespunzator necesitatilor societatii; o Program de reducere a consumurilor de energie si gaze pe timpul noptii, in zilele de sarbatoare, sambata , duminica ; o Renegocierea contractelor de inchiriere spatii, curatenie si paza; In concluzie, datorita acestor masuri cheltuielile aferente utilitatilor se reduc cu 37 % iar cele aferente inchirierii de spatii cu 70%. Minimizarea costurilor cu telefonia mobila, fixa, internet o Reasezarea nivelului plafoanelor de telefonie mobila corespunzator cerintelor postului utilizatorului ; o Optimizarea numarului fluxurilor/posturilor de telefonie fixa si internet; o Renegocierea contractelor de telefonie fixa ,telefonie mobila si internet pe intreaga societate pentru obtinerea unor conditii avantajoase in ceea ce priveste tarifele, termenele de plata, costurile generate de renuntarea inainte de tremen la unele abonamente ca urmare a restructurarii de personal; o Comunicarea in interiorul firmei se va efectua cu prioritate pe mail; Urmare a acestor masuri, datorita in mare parte si a reducerii de personal,aceste cheltuieli se vor diminua cu 60 %. Minimizarea cheltuielilor aferente achizitiilor de materiale de birotica: consumabile IT; consumabilelor igienico sanitare; apa potabila o Achizitionarea centralizata materialelor/consumabilelor pe baza de referate de necesitate intocmite trimesterial de catre beneficiari ; o Achizitile se vor efectua prin selectie de oferta pe baza criteriilor de pret, calitate, termen de plata; o Achizitiile urgente se vor efectua de la furnizori recunoscuti pentru raportul pret/calitate ( Metro,etc); o Norme de consum rationale si monitorizare. Aceste cheltuieli sunt preconizate a se reduce prin planul de reorganizare cu 80 %. Rationalizarea costurilor cu autoturismele din parcul propriu:consumabile auto; carburant;. mentenata auto; asigurari auto: o Dimensionarea parcului propriu de autoturisme conform necesitatilor-casarea sau vanzarea celorlalte;

89

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

o Rationalizarea consumului de combustibil si a materialor cosumabile necesare exploatarii autoturismelor-definirea de norme de consum individuale pe fiecare autoturism din parc; o Elaborarea, implementarea si monitorizarea unor programe de mentenanta a parcului auto ; o Asigurarea selectiva a autoturismelor in functie de riscul si valoarea ramasa a activului; o Renegocierea contractelor privind achizitiile de servicii de intretinere si spalatorie auto; Masurile indicate mai sus vor duce la o reducere a costurilor cu autoturismelor din parcul propriu cu 20 %. Costuri reduse cu serviciile de consultanta , audit ; o Renegocierea contractelor si restrangerea contractelor in vederea auditului financiar la unul singur ; o Achizitionarea de servicii de calitate la cel mai bun pret si cost de achizitie total; o Stabilirea unor relatii pe termen lung cu furnizorii unor astfel de servicii; Influenta masurilor prezentate se reflecta in reducerea cheltuielilor de consultanta cu 60% , iar ale celor legate de audit cu 70%. c. Masuri de eficientizare a activitatii de operare In piata constructiilor, sursele de diferentiere fata de competitori se limiteaza la cost si calitatea lucrarilor executate. Pe durata executiei, fiecare proiect va fi tratat ca un centru de profit, responsabilitatea executiei in termenul contractat si incadrarea in indicatorii de profitabilitate bugetati revenind managerului de proiect. Dimensionarea echipelor de management si stabilirea rolurilor pentru fiecare membru al echipei se va realiza pe criterii de eficienta ,in functie de complexitatea proiectului aflat in executie. Alocarea personalului de executie pe proiect se va efectua corespunzator calificarilor si competentelor necesare pentru executia proiectului , cum si in functie de locatia geografica a proiectului, urmarindu-se in permanenta alegerea acelor solutii care nu genereaza costuri suplimentare si permit incadrarea in indicatorii bugetati/ ofertati. Pentru executia acelor categorii de lucrari care nu necesita un anumit gen de specializari, nevoia de forta de munca va fi asigurata de pe piata locala , prin incheierea de contracte de munca pe durata determinata. Premisele executarii unor lucrari de calitate vor fi asigurate prin mentinerea autorizatiilor societatii in domeniile reglementate si a certificatelor care atesta implemnatrea

90

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

in cadrul firmei a unui sistem de management integrat : sanatate si siguranta in munca, mediu si managementul calitatii.

d. Imbunatatirea fluxului de numerar rezultat din operare Pentru evitarea riscului privind asigurarea disponibilitatilor necesare activitatatii curente: Inchirierea activelor aflate in patrimoniu care nu sunt utilizate ; Vanzarea in anul 2008 catre PETROM a unor afaceri cat si politica investitionala a managementului societatii din perioada 2004-2008 au condus la detinerea in patrimoniu la aceasta data a unor active care nu mai contribuie la desfasurarea activitatii curente si care sunt propuse prin planul de reorganizare spre vanzare. Pentru acoperirea costurilor generate de aceste active si maximizarea valorii veniturilor, pana la finalizarea procesului de vanzare, acestea vor fi inchiriate catre terti. Asocierea in participatiune pentru punerea in functiune a unor instalatii care nu sunt utilizate in prezent: statie de asfalt, statie de beton , statiei de concasare agregate ar asigura finantarea initiala si ar genera ulterior cash-ul necesar Focalizarea pe executia de contracte de constructii montaj pentru care finantarea este asigurata din fonduri europene, eliminand atat cat se poate pe cele bugetare;

6.2. Surse de finantare a platilor care se estimeaza a se efectua pe perioada reorganizarii

Sursele de finanare a planului de reorganizare sunt reflectate in cash flowul anexat si sunt compuse din: Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei: o din vanzarea de participatii: 538.700.000 lei; o din vanzarea bunurilor mobile si imobile: 28.840.000 lei; incasari din activitatea curenta: 112.999.430 lei; incasari din recuperari de creante: 168.421.900 lei. TOTAL surse de finantare 848.961.330 lei

Sursele prezentate sintetic mai sus vor fi utilizate atat la achitarea creantelor curente nascute in perioada de observatie, cat si la sustinerea activitatii pe perioada reorganizarii si plata creantelor catre creditori conform programului de plati. Prezentam in continuare o detaliere a surselor mentionate mai sus :

91

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

6.2.1. Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei Activele descrise in prezentul capitol sunt propuse a se vinde in cadrul procedurii de reorganizare judiciara in vederea obtinerii surselor de finantare privind distribuirile catre creditori ce urmeaza a se face in conformitate cu programul de plati. Lichidarea partiala a activului debitorului in vederea executarii planului se va face in conformitate cu prevederile art. 95 alin. 6 lit. E si F coroborat cu art. 116 -120 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Vânzarea se va face prin urmtoarele metode: licitaie public, negociere direct sau o combinaie a celor dou metode. Dat fiind volumul mare al activelor scoase la vanzare si demersurile ce trebuiesc facute in vederea valorificarii acestora, procedura de valorificare se va desfasura etapizat, pe intreaga perioada propusa prin planul de reorganizare, iar pe masura incasarii sumelor din vanzari se vor face plati periodice catre creditori, conform programului prezentat in anexa. In cazul in care pe perioada reorganizarii, in urma valorificarii unei parti din bunurile propuse spre vanzare se vor incasa sumele necesare platii datoriilor conform programului de plati, societatea nu va fi obligata sa procedeze la valorificarea celorlalte bunuri propuse spre vanzare. A). Incasari din vanzarea participatiilor pe care debitoarea le detine la alte societati O sursa importanta de finantare a planului de reorganizare o reprezinta veniturile rezultate din vanzarea participatiunile detinute de PSV COMPANY SA la urmatoarele societati : 1. S.C. GEOASSET S.R.L. ­ cu sediul in str. G-ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, Parter, camera 36, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10001/2002, avand CIF : CUI 14931467, obiect principal de activitate: extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia pietrei, calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei - cod CAEN - 0811. Capitalul social ai acestei societati este de 1.877.780 lei. PSV COMPANY S.A. detine 100% din capitalul social al acestei societati. 2. S.C. COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV SA - cu sediul in Str. Portului nr. F.NR, mun.Giurgiu, jud. Giurgiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J52/32/1991, avand CIF : 1285410, obiect principal de activitate: Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare. Capitalul social ai acestei societati este de 54.929.212,50 lei. PSV COMPANY S.A. detine 92,53229% din capitalul social al acestei societati. 3. S.C. REALITATEA MEDIA SA cu sediul in Str. Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et.2, cam.4, sect.4 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6736/2001, avand CIF : 14080700, obiect principal de activitate: Activitati de difuzare a programelor de televiziuni . Capitalul social ai acestei societati este de

92

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

90.000. lei. PSV COMPANY S.A. detine 18,742296709% din capitalul social al acestei societati. 4. S.C. PSV CLIMA MP SA cu sediul in Str carol Knappe nr.87, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21249/2008, avand CIF : 24889580, obiect principal de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale . Capitalul social ai acestei societati este de 90.000. lei. PSV COMPANY S.A. detine 95% din capitalul social al acestei societati. 5. S.C. DIXIT PRESS S.R.L cu sediul in Str. Mihai Eminescu nr.7 , Ploiesti , jud Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/364/2002 avand CIF : 14542974, obiect principal de activitate: Editarea ziarelor Capitalul social ai acestei societati este de 888.130 lei. PSV COMPANY S.A. detine 70,80505% din capitalul social al acestei societati. 6. S.C. ANA ­ MARIA PRESS SRL cu sediul in Str Straulesti nr.1C, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/7314/20021, avand CIF : 14803328, obiect principal de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Capitalul social ai acestei societati este de 1.000 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99.% din capitalul social al acestei societati. 7. S.C. SOLAR FMI CONSTRUCT SRL cu sediul in B-dul Iuliu Maniu nr. 405, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11382/1994, obiect principal de activitate: Lucrari de constructii ­ cladiri rezidentiale si nerezidentiale Capitalul social ai acestei societati este de 2.100 lei. PSV COMPANY S.A. detine 61,9048 % din capitalul social al acestei societati. 8. S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A cu sediul in Str Gheorghe Bratianu nr.26, et2, cam 1 , sector 1 Bucuresti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3871/2003, avand CIF : 13819121, obiect principal de activitate:Lucrari de constructii- cladiri rezidentiale si nerezidentiale Capitalul social ai acestei societati este de 10.832.365 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,999904% din capitalul social al acestei societati. 9. S.C. MKB Romexterra Leasing IFN S.A cu sediul in B-dul Unirii 11, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1003/2003 avand CIF :15159110, obiect principal de activitate: Leasing financiar Capitalul social ai acestei societati este de 32.795.500 lei. PSV COMPANY S.A. detine 2,2137% din capitalul social al acestei societati. 10. S.C. Management Fulcrum S.R.L cu sediul in Str Constantin Mille nr.17 corp B, etaj 1, camera 1, Bucuresti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/18402/2004 avand CIF : 16938208 obiect principal de activitate: Activitati de consultanta pentru afaceri si management Capitalul social ai acestei societati este de 500 lei PSV COMPANY S.A. detine 98 % din capitalul social al acestei societati. 11. S.C. GMG Media Box S.A cu sediul in Str G ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, corp C, etaj 2, cam 24, sector 1 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3939/2008 avand CIF : 23053330 obiect principal de activitate: Activitati de

93

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

difuzare a programelor de televiziune Capitalul social ai acestei societati este de 278.549.935 lei PSV COMPANY S.A. detine 99,996 % din capitalul social al acestei societati. 12. S.C. PSV INDUSTRIES SA cu sediul in Str Piatra Craiului nr.7, Parc Industrial DIBO, Hala 3, et.1, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 25027990, avand CIF J29/170/2009, obiect principal de activitate: Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale Capitalul social ai acestei societati este de 3.090.000 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,8544% din capitalul social al acestei societati. 13. S.C. X OIL GRUP SRL cu sediul in Str Alexandru Deparateanu, nr.17, Ploiesti,judetul Prahova , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/364/2002, avand CIF : 12730416, obiect principal de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Capitalul social ai acestei societati este de 111.400 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,999% din capitalul social al acestei societati. 14. S.C. INSOMAR cu sediul in Str Oltenitei nr. 250 Bl. 148 bis, sc 2,et. 7, ap. 67, sector 4 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/1382/1999, avand CIF: 11524027, obiect principal de activitate: Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice. Capitalul social ai acestei societati este de 1.272.508 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,9754% din capitalul social al acestei societati. In continuare facem o prezentare detaliata a celor mai importante societati la care debitoarea detine participatii. 1. S.C. GEOASSET S.R.L., este societate juridic român cu sediul social în Bucureti, str. G-ral Constantin Buditeanu nr. 11 bis, Parter, camera 36, sector 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerului cu nr.J40/10001/2002, Cod unic de înregistrare RO 14931467. Obiectul de activitate al societii îl constituie "Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, extracia pietrei, calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei - cod CAEN 0811. Firma Geoasset deine licena de exploatare pentru zcmântul cu rezervele de brucit de la Budureasa. PSV COMPANY SA - societate în insolven este asociatul unic al acestei societati, detinand 100% din capitalul social, respectiv 187.778 pri sociale. S.C. GEOASSET S.R.L. detine licena de exploatare a resurselor/rezervelor de calcare dolomitice cu brucit nr. 7941/2006 din perimetrul VALEA MARE ­ BUDUREASA care a fost acordat de ctre Agenia Naional pentru Resurse Minerale i aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 1412/14 noiembrie 2008. Licenta de exploatare a fost acordata pe o perioada de 20 ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani.

94

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Prezentarea proiectului VALEA MARE - BUDUREASA Obiectivul proiectului il reprezinta extracia i valorificarea calcarelor dolomitice cu brucit i rocilor granodioritice dintr-un zacamant amplasat in partea nord - vestic a munilor Bihor, în bazinul Vii Mari, pe teritoriul localitii Budureasa, la 18 km NV de oraul Beius. Accesul în perimetrul industrial este realizat prin oseaua judeean DJ 764/A Beiu ­ Stâna de Vale pân în localitatea Budureasa.

Cariera si platforma industriala

Cantitatile de minereu care se estimeaza ca pot fi extrase: Pentru primii 20 ani de exploatare se estimeaz c masa minier care se va extrage va fi de circa 91.000.000 tone, din care 19.800.000 tone minereu util (calcar dolomitic cu brucit ­ diverse sorturi) i 80.145.000 tone roci pentru construcii. Domeniile de activitate in care se utilizeaza zacamantul extras: Calcarul cu brucit prelucrat se folosete la fabricarea cimentului refractar, a mortarelor, a produselor de ceramica, a caramizilor, a placilor, a materialelor ceramice izolatoare, ca fondant in fabricarea fontei. Poate fi folosit ca adaos in producerea gresiei, faiantei, portelanurilor sau pentru sticlele de ambalaj. Din brucit se extrage un oxid de magneziu, cu o larga utilizare în industria farmaceutica, chimica, metalurgica, în industria hârtiei, a materialelor refractare, chiar si în agricultura sau pentru epurarea apelor uzate. Astfel, magneziul obtinut în urma unui proces de prelucrare se foloseste la obtinerea de

95

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

medicamente sau în industria cosmetica. Oxidul de magneziu cu o puritate mare, de peste 90%, se utilizeaza pentru producerea materialelor refractare, de inalta temperatura si rezistenta. Raritatea zacamantului extras: Imensul potential economic al acestui zacamant este dat de mai multi factori dintre care enumeram: - Zacamantul este unic in Romania si este apreciat ca fiind unul dintre cele mai mari din Europa, iar ca raport intre calitate si cantitate este unic in Europa; aceste estimari sunt certificate de studiile de piata si de cercetare tehnologica aplicata desfasurate pana acum de catre firme de prestigiu ca: ROSKILL ­ Anglia, CIMPROGETTI ­ Italia, IMERYS ­ Anglia, EUTEC ­ Spania, TRU GRUP ­ Canada, MINESA ­ Romania; - In Romania nu exista un operator economic care sa desfasoare productie similara, iar la nivelul UE exista o concurenta destul de slaba neexistand depozite de brucit de nivel cantitativ si calitativ asemanator. Studii si cercetari tehnologice efectuate cu privire la zacamant: În decursul anului 2008 a fost întocmit pentru zcmântul de brucit Valea Mare ­ Budureasa un studiu de pia pentru identificarea posibilitilor de valorificare a produselor care pot fi obinute din procesarea minereului magnezian, având ca int principal piaa spaiului Uniunii Europene i zona limitrof acesteia. Studiul de pia a fost elaborat de ctre compania Roskill Consulting Group (Marea Britanie) în august 2008. În baza acestui studiu de pia au fost realizate lucrri de cercetare tehnologic pentru obinerea i certificarea calitii deosebite a produselor destinate desfacerii pe piaa intern i comunitar, dup cum urmeaz: - pentru liani minerali (varuri brucitice, mortare brucitice, materiale de adaos la fabricarea cimenturilor), studiile au fost efectuate de: Cimprogetti (Italia), Maerz (Elveia), Institutul de Cercetri pentru Ciment CEPROCIM S.A. Bucureti, S.C. PROSPECIUNI S.A. Bucureti. - pentru sorturi granulometrice din calcare dolomitice cu brucit (obinute prin mruniri, clasri volumetrice i simptotice), studiile au fost efectuate de: Ecutec Barcelona S. L. (Spania), Hazemag Dulmen (Germania), Imerys Minerals Ltd. Cornwall (Marea Britanie), S.C. Institutul de Cercetri i Proiectri Miniere - MINESA S.A. Cluj Napoca. - pentru magneziu metalic, studiile au fost efectuate de: TRU Group (Canada), Universitatea Metalurgic Nord - Est Shenyang (China), Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase i Rare ­ IMNR S.A. Bucureti, Institutul de Inginerie, Consultan i Proiectare pentru Metalurgia Neferoas ­ IPRONEF S.A. Bucureti. - pentru oxid de magneziu, studiile au fost efectuate de: Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Rare i Radioactive S.A. Bucureti.

96

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

- pentru produse granodioritice (sorturi granulometrice, produse ornamentale), studiile au fost efectuate de: Institutul Naional pentru Cercetri în Transporturi INCERTRANS S.A. Bucureti. Totodat în decursul lunii septembrie 2010 a fost finalizat de ctre TRU GRUOP Canada (una dintre cele mai mari companii in domeniu din lume) studiul de prefezabilitate pentru uzina metalurgic de magneziu, documentaie tehnico-economic care certific proprietile foarte bune ale calcarelor dolomitice cu brucit în obinerea magneziului metalic în condiii de rentabilitate. Tru Group a dispus efectuarea de teste de laborator pentru brucit de catre un expert in China. Rezultatele studiului au fost pozitive, demonstrand ca brucitul se comporta similar dolomotilui care este utilizat in mod usual in topirea magneziului. In baza testelor de laborator efectuate in China s-a stability ca minereul de brucit cu provenienta Budureasa este fezabil procesului PIDGEON de topire si recuperare a magneziului metalic. In continuare, S.C. GEOASSET S.R.L. urmeaza sa procedeze la transmiterea in China a unei cantitati de circa 40-50 tone zacamant pentru a se continua cercetarile la nivel industrial. Componente ale proiectului investitional : Exploatarea miniera Valea Mare­Budureasa ­ se refera la exploatarea in cariere a substantei utile din perimetru; Drumul Industrial ­ care face legatura intre cariere si viitoarea Platforma Industriala, ocolind zona rezidentiala a comunei Budureasa; Platforma Industriala ­ se va realiza pe o suprafata de 26,7 ha, la 6,5 km de cariera, in SE fata de comuna. Realizarea platformei se va face pe baza unui proiect independent, ce va include toate obiectele, conform fluxului tehnologic de prelucrare a calcarului dolomitic cu brucit, respectiv a rocii sterile (granodiorit, riolit, riodacit) extrase din decopertarea zacamantului si va cuprinde: o Zona Administrativ Gospodareasca o Sectia de Prelucrare Extractiva o Sectia de Prelucrare Granulometrica si Calcinare o Sectia de Utilitati o Sectia de Miscare Auto o Depozitare sol vegetal si protectie industriala

97

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Stadiul proiectului: Prezentam in cele ce urmeaza stadiul in care se afla fiecare componenta a procesului investitional. I. DRUMUL DE ACCES INDUSTRIAL Acest obiect investiional reprezint o lucrare de dechidere a câmpului minier Valea Mare ­ Budureasa, respectiv execuia i finalizarea acestuia pân la sfâritul anului 2010 a fost asumat în baza obligaiilor ce deriv din avizele la programele anuale de exploatare (2009 i 2010) aferente licenei de exploatare. Terenul aferent drumului de acces industrial (cca. 12,35 ha) este deinut în totalitate prin concesiune de la Asociaia Urbarial Poiana Budureasa i Primria Comunei Budureasa pe o perioad de 49 de ani. În vederea lansrii în execuie a drumului de acces industrial au fost obinute urmtoarele avize i acordurile necesare. Lucrarile de executie a drumului de acces industrial În perioada 01.10.2009 ­ 01.10.2010 au fost realizai circa 6,0 km de drum, urmând ca pân la sfâritul anului 2010 acesta s fie realizat integral. Trebuie menionat faptul c drumul de acces industrial prin proiectul de execuie asigur legtura dintre extremitatea sudic a platformei industriale i exploatarea minier (lungimea total este de 6,5 km). La aceast lungime se adaug tronsonul de drum dintre extremitatea sudic a platformei i accesul la drumul judeean DJ 764A în lungime de cca. 1,5 km.

98

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Acest tronson va fi finalizat de asemenea pân la sfâritul anului 2010, iar cheltuielile de execuie vor fi suportate din economiile realizate la drumul de acces industrial. În aceste condiii drumul de acces industrial i tronsonul de legtur dintre acesta i drumul judeean DJ 764A (însumeaz cca. 8,0 km) vor fi finalizate pân la 31.12.2010. II.Exploatarea minier prin lucrri miniere la zi Exploatarea zcmântului de calcare dolomitice cu brucit se va realiza prin lucrri miniere la zi ceea ce presupune execuia a cinci cariere conturate astfel încât amprizele lunetelor acestora s includ cele cinci corpuri de zcminte minerale. Începând cu luna iulie 2010 au fost demarate lucrrile de deschidere a primei cariere (CA 3) pân la data de 01.10.2010 fiind realizate lucrrile de defriare pentru o suprafa forestier de 1,0 ha, decopertarea solului vegetal de pe prima treapt de exploatare i deschiderea drumurilor de acces la baza carierei i berma superioar a primei trepte. Pân la sfâritul anului 2010 se vor realiza lucrrile de deschidere i pregtire a primei trepte de exploatare ceea ce presupune c producia rezultat din aceste lucrri s acopere integral cantitatea de 5.000 tone calcare dolomitice cu brucit asumat prin preliminarul de exploatare aferent anului 2010. În funcie de resursele financiare alocate proiectului, pân la data de 31.12.2010 se pot finaliza lucrrile de racordare la linia electric aerian L.E.A.20,0 kV Beiu ­ Stâna de Vale, respectiv montarea postului de transformare PTAb 400 kVA aferent necesarului energetic pentru consumatorii din exploatarea minier (pentru construcia acestuia sunt deinute toate avizele i acordurile necesare, unele dintre acestea având termene de valabilitate de 12 luni). Pentru producia minier rezultat din lucrrile de deschidere i pregtire a carierei CA3 de cca. 5.500 tone au fost demarate contracte de comercializare produse granulometrice (cca. 4.500 tone), iar diferena de cca. 1.000 tone de calcare dolomitice cu brucit vor fi procesate pe liniile tehnologice ale S.C. SIMCOR VAR S.A. Târgu Jiu în vederea obinerii i comercializrii de var brucitic. Totodat pân la sfâritul anului vor fi obinute autorizaia de mediu i autorizaia de gospodrire a apelor pentru exploatarea minier. III.Platforma industrial Platforma industrial reprezint obiectul investiional care cuprinde întreg ansamblul de construcii i structuri industriale care permit procesarea calcarelor dolomitice cu brucit i a rocilor granodioritice în vederea obinerii produselor comercializabile (magneziu metalic, liani magnezieni, sorturi granulometrice volumetrice i simptotice, etc.). Terenul aferent platformei industriale (cca. 26,7 ha) este deinut în totalitate prin concesiune de la Primria Comunei Budureasa i Asociaia Urbarial Hiju Crbunari pe o perioad de 49 de ani; în plus fa de aceste suprafee firma deine cca. 9,2 ha de teren concesionate de la Parohia Ortodox Budureasa în vecintatea platformei ca zon de protecie industrial.

99

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Pentru platforma industrial s-a solicitat realizarea unei documentaii de urbanism (Plan Urbanistic Zonal) pentru introducerea terenului aferent în intravilanul comunei Budureasa si s-au solicitat si obtinut parte din avizele i acordurile de reglementare Estimari cu privire la cheltuielile necesare a se efectua si profitul estimat pe toata perioada concesiunii Efortul investiional iniial i de sustenabilitate (aferent celor 20 de ani din licena de expoatare) este de 177.957.000 euro, defalcat dup cum urmeaz: - investiia aferent fabricii de liani minerali: 27.670.000 euro, - investiia aferent exploatrii miniere i fabricii de produse granulare: 40.487.000 euro, - investiia aferent uzinei metalurgice de magneziu: 91.300.000 euro, - investiia aferent fabricii de roci construcii: 18.500.000 euro. Profitul brut (aferent celor 20 de ani din licena de expoatare): 1.303.390.000 euro, defalcat dup cum urmeaz: - profitul brut aferent fabricii de liani minerali: 195.487.000 euro, - profitul brut aferent exploatrii miniere i fabricii de produse granulare: 202.784.000 euro, - profitul brut aferent uzinei metalurgice de magneziu: 564.510.000 euro, - profitul brut aferent fabricii de roci construcii: 340.609.000 euro. S.C. GENERAL TRADE CONSULT S.R.L. a evaluat participatiile pe care le detine societatea la S.C. GEOASSET S.R.L. la valoarea nominala de 1.877.780 lei in cazul falimentului. Tinand seama de potentialul proiectului de investitii al S.C. GEOASSET S.R.L. , partile sociale detinute de debitoare la aceasta societate ar putea fi vandute la circa 100 milioane euro (conform raportului de evaluare) in conditiile in care S.C. GEOASSET S.R.L. continua procesul investitional. Intre SC PSV COMPANY SA si GEOASSET SRL a fost incheiat un contract de prestari servicii extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii potrivit caruia S.C. PSV Company are rol de operator al zacamantului si obligatia de a finanta investitiile necesare pentru punerea in exploatare a carierei. Pentru exploatarea zacamantului primit in concesiune S.C. GEOASSET S.R.L. a incheiat contracte de concesiune pe 49 ani cu Primaria Comunei Budureasa pentru 151,55 ha teren, cu Parohia Romana Ortodoxa Budureasa pentru 9.17 ha teren, cu Asociatia Urbariala Budureasa pentru 9.24 ha teren, iar S.C. PSV COMPANY S.A. a incheiat contract de concesiune cu Asociatia Urbariala Hiju pentru 15,48 ha teren (pentru construirea platformei industriale). Datorita faptului ca in prezent S.C. GEORASSET S.R.L. este intr-o faza incipienta de exploatare a zacamantului, aceasta nu poate sustine din propriile venituri continuarea procesului investitional.

100

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

In cazul in care S.C. PSV COMPANY S.A. ar intra in procedura falimentului, aceasta societate se dizolva si nu mai poate continua procesul investitional la proiectul Valea Mare Budureasa, ceea ce presupune: - rezilierea contractului de concesiune pe care il are incheiat S.C. PSV COMPANY S.A. cu Asociatia Urbariala Hiju pentru 15,48 ha teren in vederea construirii platformei industriale; - imposibilitatea continuarii procesului investitional de catre S.C. GEOASSET S.R.L. ceea ce ar determina o diminuare a valorii acestei societati, iar valoarea care ar putea fi obtinuta cu ocazia valorificarii partilor sociale pe care le detine S.C. PSV COMPANY S.A. la aceasta societate s-ar diminua mult, existand riscul ca aceste parti sociale sa fie tranzactionate numai la valoarea nominala de 1.877.780 lei, deoarece un posibil investitor ar evalua partile sociale prin prisma activului net contabil; - S.C. PSV COMPANY S.A. ar pierde toata investitia realizata pana in prezent in acest proiect, ca urmare a faptului ca potrivit contractului de prestari servicii extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii S.C. PSV COMPANY S.A. se obliga sa suporte toate cheltuielile de exploatare in schimbul exclusivitatii valorificarii produselor obtinute din exploatare la un pret preferential. In cazul in care S.C. PSV COMPANY S.A. intra in faliment, ea nu va mai avea dreptul sa efectueze activitati economice, ci numai operatiuni in vederea lichidarii, implicit nu va mai putea sa valorifice produsele obtinute din exploatare pentru a-si recupera din profitul obtinut investitia efectuata. In concluzie, pentru valorificarea partilor sociale detinute la S.C. GEOASSET S.R.L. la valoarea lor reala si evitarea pierderii sumelor investite pana in prezent in proiectul Valea Mare ­ Budureasa, continuarea activitatii societatii in cadrul procedurii reorganizarii judiciare este singura optiune care poate duce la incasarea unor sume considerabile care sa poata fi utilizate pentru plata creantelor detinute de catre creditori conform programului de plati. Consideram ca raportat la stadiul actual al proiectului investitional si programul de investitie si exploatare prevazut pentru anii 2011-2012 ar putea ca partile sociale pe care societatea le detine la S.C. GEOASSET S.R.L. sa fie valorificate la o valoare mai mare de 100 milioane euro. S.C. PSV COMPANY S.A. a incheiat o conventie cu Banca Comerciala Romana in baza careia aceasta societate procedeaza la identificarea potentialilor investitori , atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, in vederea valorificarii partilor sociale pe care debitoarea le detine la S.C. GEOASSET S.R.L. 2. SC COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIUNAV S.A. este o societate cu sediul social în Giurgiu, os. Portului nr. 1, jud. Giurgiu înregistrat la Oficiul Registrului Comerului cu nr.J52/32/1991, Cod unic de înregistrare RO 1285410.

101

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Societatea a fost înfiinat în baza Legii 15/1990 i HG nr. 19/1991 prin reorganizarea companiei de stat GEFP NAVROM Giurgiu, respectiv prin divizarea acesteia în trei societi : CNF GIURGIU NAV SA, Exploatarea Portuar GIURGIU PORT SA, Regia Autonom ­ Administrarea Porturilor Dunrii Fluviale ­APDF. SC CNF GIURGIU NAV SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul transporturilor pe ap (mrfuri, cltori i transporturi speciale) interne i internaionale. (Activitatea principal ­ conform codificrii CAEN- 5030 ­ Transporturi de pasageri pe ci navigabile interioare.) La data de 13.12.2004, Consoriul format din SC PSV Company SA i Asociaia salariailor PAS GIURGIU NAV a achiziionat pachetul majoritar de aciuni, reprezentand 97,9014 % din capitalul social. CNF GIURGIU NAV duce mai departe traditia Companiei Nationale de Navigatie, NAVROM SA, companie care a luat fiinta dupa primul Razboi Mondial. In perioada interbelica NAVROM SA a fost cea mai puternica companie de navigatie de pe Dunare, iar la momentul actual ocupa locul 3 in randul companiilor de navigatie pe Dunare. Potentialul de crestere al acestei companii este sustinut de patrimoniul sau, segmentele de afaceri in ccare activeaza si perspectivele de crestere a cererii de servicii de transport in viitor. Activitatea companiei cuprinde trei segmente, dupa cum urmeaza: Transport naval de marfuri; Transport de pasageri si organizarea de croaziere pe Dunare; Reparatii nave; Flota de marfa are in prezent 108 unitati propulsate si nepropulsate, dupa cum urmeaza: 14 impingatoare cu putere cuprinsa intre 600 CP si 2400 CP; 2 remorchere cu putere de 500 CP 1 salupa 1 bac 1 draga maritima 7 tancuri produse petroliere 12 barje tanc 55 barje cu capacitate cuprinsa intre 1100 To si 1700 To 5 slepuri Avand in vedere numarul de nave din patrimoniu si structura diversificata a acestora, CNF GIURGIUNAV SA are o capacitate anuala de transport de cca 1.000.000 tone si poate transporta o larga varietate de marfuri solide si lichide: carbune, cocs-petrol, ciment, fosfat, cereale, pacura, motorina, uree etc. Pozitionarea geografica avantajoasa este un alt punct tare al SC CNF GIUGIUNAV SA care ii permite efectuarea de transporturi de marfuri pe intreg sectorul navigabil dunarean acoperind toate porturile Dunarene din : Romania, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovacia, Austria si Germania.

102

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Activitatea de transport pasageri si organizarea de croaziere pe Dunare se desfasoara cu urmatoarele trei motonave: STEAUA DUNARII-capacitate cazare :90 camere, 170 pasageri; dotari: restaurant 170 persoane, bar 170 persoane; clasificare nava- 3 stele; STEAUA DELTEI- capacitate de cazare :90 camere, 170 pasageri; dotari: restaurant -170 persoane, bar -170 persoane, piscina descoperita, clasificare 3 stele; CARPATI-capacitate cazare-40 camere, 80 persoane; Cele doua motonave efectueaza croaziere pe Dunare de la Tulcea pana la PassauAustria, fiind sub contract de inchiriere cu un operator german de turism pana la sfarsitul anului 2012. Croazierele se efectueaza in perioada aprilie-octombrie ale fiecarui an. In extrasezon pe cele doua motonave se pot organiza diverse evenimente cum ar fi: mese festive, receptii, croaziere, team-buildinguri, etc. Motonava CARPATI va fi utilizata incepand cu acest an ca hotel plutitor in Delta Dunarii, capacitatea de cazare fiind de 80 de persoane. Ca dotari suplimentare aceasta motonava detine doua restaurante si un bar. Sectia de reparatii are ca obiect principal de activitate asigurarea mentenantei si a reparatiilor pentru parcul de nave propriu, precum si prestarea de servicii de reparatii nave si masuratori catre terti. Ca dotari, sectia detine doua docuri plutitoare si un atelier mecanic dotat cu echipamentele necesare oricaror lucrari de confectii metalice cum ar fi: prelucrarea prin aschiere, debitare, sudare, etc. In cadrul sectiei exista personal specializat in repararea si intretinerea motoarelor, pompelor si a instalatiilor electrice navale. Toate reparatiile sunt efectuate cu personal calificat si se desfasoara sub directa supraveghere a AUTORITATII NAVALE ROMANE cu respectarea conditiilor de mediu si a normelor de protectia muncii. Evolutia cifrei de afaceri pe tipuri de activitati

103

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Se observa o crestere a cifrei de afaceri anuale incepand cu anul 2008, chiar in conditiile declansarii crizei economice la sfarsitul anului 2008. La sfarsitul anului 2009 societatea a inregistrat un profit net de 366.355,00 Lei. Perspectiva favorabila de dezvoltare a navigatiei pe Dunare sustine increderea in evolutia viitoare a acestei companii: Conform ultimelor date statistice in ceea ce priveste capacitatea de transport, in prezent Dunarea este folosita doar in proportie de 10-15% existand numeroase oportunitati pentru intensificarea schimburilor de marfuri între tarile riverane fluviului. In prezent pe Dunare se transporta anual aproximativ 70 milioane tone de marfa pe o lungime navigabila de 2200 Km, in comparatie cu fluviul Rin unde anual sunt transportate circa 350 milioane tone de marfa, lungimea navigabila a acestui fluviu fiind de numai 700 Km. Portul Constanta este al patrulea port maritim in Europa si cel mai mare la Marea Neagra, astfel ca incepand cu anul 2009 s-a demarat un proiect de construire a coridorului logistic Constanta ­ Roterdam. In cadrul acestui proiect Dunarea este definita ca o axa prioritara Rin ­ Main ­ Dunare prin care se poate crea o legatura de transport directa pe caile navigabile intre cei doi poli ai Europei: Portul Constanta si Portul Rotterdam. Totodata pe sectorul romanesc al Dunarii sunt in desfasurare mai multe proiecte de dezvoltare, astfel incat in 2014 se preconizeaza ca pe acest sector sa se poata naviga fluent pe toata perioada anului.

B. Valorificarea bunurilor mobile si imobile ale societatii: Bunurile mobile si imobile ale societatii care sunt propuse spre valorificare in perioada de reorganizare pot fi grupate astfel: - terenuri si constructii - mijloace fixe - drepturile si obligatiile aferente contractului de concesiune incheiat incheiat cu Akimatul Regiunii Karaghanda, impreuna cu investitiile si bunurile aferente punctului de lucru din Kazakhstan. B.1. Terenurile si constructiile propuse spre vanzare Activele prezentata in acest subcapitol reprezinta active care nu mai sunt utilizate in procesul de productie, privite ca proprietati imobiliare si sunt structurate dupa cum urmeaza: a. terenuri proprietate PSV Company S.A. si constructiile amplasate pe acestea; b. apartamente proprietate PSV; c. constructii proprietate PSV amplasate pe terenuri concesionate sau inchiriate. a. Terenuri proprietatea PSV Company S.A. si constructiile amplasate pe acestea:

104

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

1. Teren Timisoara si Structura metalica ­ terenul in suprafata de 680 mp se afla situat, intr-o zona rezidentiala aproape centrala, in Timisoara, pe strada Panselelor nr. 42. Pe teren se afla o structura metalica care are regim de inaltime P+1 si o suprafata de cca. 500 mp. Acest imobil a fost achizitionat prin Contractul de vanzare cumparare nr. 3063/25.07.2002. Este inscris in CF nr. 7886 a localitatii Timisoara si are nr. cadastral 13730. 2. Teren Independenta, jud. Galati ­ teren fara constructii, situat pe drumul judetean 255, in localitatea Slobozia-Conachi, cvartal 3, parcela 15, la cca. 25km de Galati si 40 km de Tecuci. Terenul in suprafata de 2501 mp., imprejmuit cu gard, este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 307/06.04.2006 si este inscris in CF nr. 674 a localitatii Slobozia Conachi, avand nr. cadastral 1291-CV3,PA15. 3. Teren Malu Spart ­ teren extravilan cu constructii, pe raza localitatii Bolintin-Vale, la 30 Km de Bucuresti dinspre Bolintin. Este in suprafata de 5218,68 mp. Pe teren se afla 3 corpuri de cladire si fosta statie de apa. Imobilul este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1693/22.11.2002 si este inscris la CF nr. 150N a localitatii Bolintin Vale, avand nr. cadastral 166-180. 4. Teren Boldesti Scaieni ­ teren fara constructii, in suprafata de 2702 mp, intravilan, situat la intrarea in orasul Boldesti Scaieni, str. Calea Unirii, tarlaua 33, parcele 1320/13, la cca. 500 m de primaria orasului. Terenul este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2537/12.12.2006 si este inscris in CF nr. 776 a localitatii Boldesti Scaieni, avand nr. cadastral 1090. 5. Teren intravilan Arad, strada Episcopiei 44 - imobil situat in Arad, str. Episcopiei nr. 44, compus dintr-un teren in suprafata de 2480 m si o cladire de cca. 700 mp amprenta la sol, situat aproape zona centrala a orasului Arad. Imobilul a fost dobandit in baza contractului de vanzare cumparare nr. 150/07.02.2003 si este inscris in CF nr. 307882 a localitatii Arad, avand nr. cadastral 836. 6. Teren Aninoasa - Sediu Operare Targoviste ­ imobil compus din teren in suprafata de 337 mp si constructia cu regim de inaltime P+1 situat pe acesta, constructie care are destinatia birouri. Este situat in Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6. Este inscris in CF nr. 2400 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastral 3192. 7. Teren Aninoasa - Fabrica de oxigen Targoviste ­ imobilul este situat in extravilanul localitatii Aninoasa, tarlaua 33, parcela 897/19 (intre Aleea Manastirea Dealu si Via Solarino) si este compus din teren in suprafata de 12.712,12 mp si constructiile amplasate pe acesta. Terenul este format din 3 loturi , dobandite dupa cum urmeaza: un lot de 920 mp inscris in CF nr. 2790 a localitatii Aninoasa, avand numar cadastral 920; un lot de 4896 mp inscris in cartea funciara nr. 2791 a localitatii Aninoasa, avand numar cadastral 572, dobandite prin contractul de vanzare cumparare nr. 3754/21.08.2008, si un lot de 6896,12 mp inscris in cartea funciara nr. 501 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastral 649, dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 4151/03.10.2002. Pe teren se afla amplasate 2 cladiri: fabrica de oxigen propriu-zisa, si o cladire de cca. 230 mp cu rampa de incarcare.

105

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

8. Teren Aninoasa si Statia de Izolat Conducte ­ imobilul este compus din: teren in suprafata de 7.960,05 mp situat in localitatea Aninoasa, pe soseaua Targoviste-Sinaia, si constructiile amplasate pe acesta: o hala din tabla de cca. 720mp, o cladire de zid pentru birouri, grup sanitar si mai multe rampe de depozitare material tubular. Imobilul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 4151/03.10.2002, si este inscris in CF nr. 501 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastrale 656+657+658. 9. Teren Pecica ­ teren intravilan, in suprafata de 5450mp., situat la cca. 15km. de Arad, la intrarea in orasul Pecica. Pe teren se afla doua baraci metalice medii, de 10x12x3m, respectiv de 4x6x2,5, neutilizate. Terenul este imprejmuit de un gard aproape nou. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 1612/17.09.2004 si este inscris in CF nr. 9961 a localitatii Pecica, avand nr. cadastral 4522/8/1. 10. Teren Mihai Bravu ­ Bucuresti ­ teren cu constructii, situat pe Soseaua Mihai Bravu nr. 490-495. Imobilul este compus din doua terenuri lipite insumand 2.536 mp, pe care se afla o cladire cu regim de inaltime P+1 cu 5 camere. Imobilul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 1705/22.09.2003 si este inscris in CF nr. 2937 si 3790 Bucuresti Sector 3, avand nr. cadastrale 1518/1 si 1518/2. 11. Teren Moreni ­ IMUT ­ teren cu constructii, situat in str. A. I. Cuza nr. 8, jud. Dambovita, compus din 3 loturi separate, cumuland 1914 mp in zona halei principale a Atelierului Confectii metalice Moreni, pe locatii diferite pe o raza de cca. 200 m, in Parcul Industrial Moreni: teren 71 mp - pe care se afla o magazie vis a vis de centrala termica; teren 901 mp. - fosta centrala termica; teren 942 mp. - fosta statie de pompare, la cca. 200 m. de atelierul de productie. Terenurile au fost dobandite in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 141/15.01.2008 si inscrise in cartile funciare nr. 2660, 2659 si 2658, avand nr. cadastrale 2403, 2404, 2405. 12. Teren hala industriala Berca ­ este un imobil situat in localitatea Satuc, comuna Berca, in. Imobilul este compus din teren in suprafata de 19.116,66 mp si constructia amplasata pe acesta: hala industriala din zid, nefinalizata, cu o amprenta de cca. 1.100mp. Imobilul a fost dobandit prin Procesul Verbal de licitatie AVAS nr 210/12.05.2005. 13. Teren Aricesti-Rahtivani ­ teren extravilan, in suprafata de 50.007 mp, fara constructii, situat in localitatea Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, la cca. 15km de Ploiesti si la cca. 3 km de traseul autostrazii Bucuresti-Brasov. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 190/05.06.2008 si este inscris in CF nr 423, avand nr. cadastral 726. 14. Teren Vaida, jud.Bihor ­ teren fara constructii, in suprafata de 167.112 mp. Situat in satul Vaida, comuna Rosiori, jud. Bihor, achizitionat in vederea dezvoltarii unei exploatari de agregate minerale. A fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 3187/24.11.2008 si este inscris in CF nr. 2138, avand nr. cadastral 79. 15. Teren balastiera Merisani - terenul in suprafata de 127.561 mp, situat intre localitatea Borlesti si Merisani, jud. Arges, contine o suprafata de exploatare agregate minerale pe malul raului si o suprafata pe care se afla montata instalatia de sortare impreuna cu

106

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

anexele sociale aferente desfasurarii activitatii: baracamente toalete, birouri, etc. Langa aceasta exploatare se afla montata o instalatie de preparare mixturi asfaltice care nu este proprietatea PSV Company. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 48/12.01.2005 si este inscris in CF nr. 435 a localitatii Merisani, avand nr. cadastral 12. 16. Teren si constructii Roata de Jos ­imobil situat in localitatea Roata de Jos aproape de centrul comunei, jud. Giurgiu. Este compus dintr-un teren in suprafata de 8440 mp si 2 cladiri una din zid+tabla si una din panouri sandwich si termopan cu destinatie birouri si magazie. Proprietatea a fost dobandita prin contract de vanzare cumparare nr. 1693/22.11.2002. Este inscris in CF nr. 405/N a localitatii Roata de Jos, avand nr. cadastral 44/2. b. Apartamente PSV Company are in prezent, in proprietate 4 apatamente care sunt propuse a fi valorificate in perioada de observatie: 1. Apartament Roata de Jos, jud. Giurgiu ­ apartament 3 camere, cca. 100 mp., mobilat, utilitati, situat la etajul 1, intr-un bloc cu 4 etaje amplasat in centrul localitatii langa cladirea Consiliului local. Apartamentul a fost dobandit prin Protocolul de transfer active incheiat in anul 2002 intre SNP Petrom SA si GPS Roata. 2. Apartament Bucuresti, Piata Unirii ­ apartament 5 camere si dependinte situat in Bdul Unirii, nr. 33, bloc A2, sc 2 etaj 5-6, apartament 37, Bucuresti, sector 3, zona ultracentrala, situat intr-un bloc constructie relativ noua, la etajul 7, cu vedere spre pe Bdul. Unirii. Apartamentul este sistem duplex cu scara interioara, suprafata 148,40 mp, mobilat. Apartamentul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 718/22.04.2004 si este inscris in CF nr. 47688 Bucuresti Sector 3, avand nr. cadastral 166/37. 3. Apartament Bucuresti si loc de parcare, Strada Fabricii ­ apartament 3 camere, situat in Bucuresti, Ansamblul rezidential Quadra Place, str. Fabricii 47, sector 6, apartament nr. 1 (D41) in suprafata de 120 mp. Terenul aferent locului de parcare este in suprafata de 11,5mp. Apartamentul si locul de parcare au fost dobandite prin contractul de vanzare cumparare nr 1133/18.07.2007, respectiv 845/27.03.2008 si sunt inscrise in CF nr. 66763 si nr. 66105, avand nr. cadastral 1681/1-16812/2/1/4/4;1 si 1681/1-16812/2/1/45. 4. Apartament Ploiesti, Mihai Viteazul ­ apartament situat in Piata Mihai Viteazu, nr. 3, bl. 10G2, et 6, ap. 23, jud Prahova, in zona ultracentrala, in suprafata de 48,71 mp. Apartamentul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 836/08.05.2006, inscris in CF nr. 10320 a localitatii Ploiesti, avand nr. cadastral 405/10G1+G2;G2;23. c. Bunuri proprietatea S.C. PSV COMPANY S.A. care sunt amplasate pe terenuri concesionate sau inchiriate de catre aceasta, propuse pentru vanzare: 1. Statii de distributie carburanti ­ reprezinta 6 statii de distributie situate in judetul Arad si Timis, respectiv in localitatile Pecica, Sepreus, Sicula, Barzava, Belint, Felnac, in stare de functionare.

107

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Numar MF

Denumire mijloc fix

PIF

TOTAL STATII DE DISTRIBUTIE VEST Statie distributie carburanti Barzava G10_100048 G10_100008 G10_600192 G10_600190 G10_100041 G10_100042 G10_200110 G10_200109 G10_160428 G10_600001 G10_600172 G10_100029 G10_200032 G10_293872 G10_600205 G10_200125 G30_151002 G10_100047 G10_600175 G10_100030 G10_200031 G10_600201 G10_100022 G10_200096 G10_200095 G10_200092 G10_200052 G10_200051 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI STATIE DISTIB. CARBUR.SERIA141 STATIE DISTRIB.CARB.SERIA 139/ COPERTINA STATIE BARZAVA MAGAZIN DE PREZENTARE DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI MOTOPOMPA MP 93 STINS INCENDII CAMPAMENT BIRZAVA 4*4*2.8 SET TURN PRETURI SET TURN PRETURI MAGAZIN PREZENTARE INSTALATIE DE AER CONDITIONAT REZERVOR 28 MC MOTORINA LOGO PETROM-PETROSERV PANOU PSI Statie distributie carburanti Belint STATIE PECO BELINT Statie distributie carburanti Felnac STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI STATIE DITRIB, CARB.,MICROSTAT MAGAZIN PREZENTARE INSTALATIE DE AER CONDITIONAT TOTEM AFISAJ LUMINOS Statie distributie carburanti Pecica STATIE PECO AUTOBAZA PECICA DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI REZERVOR REZERVOR Statie distributie carburanti Sepreus G10_600173 G10_100046 G10_100019 G10_200099 G10_100064 G10_200266 STATIE DISTR.CARB.,MICROSTA. STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI MAGAZIN DE PREZENTARE INSTALATIE AER CONDITIONAT ARY Statie distributie carburanti Sicula STATIE DE DISTR. CARB.SICULA Microsta 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Aug-04 1-Apr-06 1-Mar-03 1-Sep-02 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Apr-02 01-IUN-02 1-Apr-02 1-Mar-03 01-IUL-02 01-MAI-02 1-Mar-03 1-Mar-03 01-MAI-05 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 01-IUL-02 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03

108

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Terenurile pe care sunt amplasate statiile sunt concesionate de la Consiliile Locale dupa cum urmeaza: a. contract de concesiune nr. 5927/19.03.2003 incheiat cu Consiliul Local Belint pe 49 ani b. contract de concesiune nr. 3350/23.11.2000 incheiat cu Consiliul Local Felnac pe 49 ani c. contract de concesiune nr. 493/05.04.2000 incheiat cu Consiliul Local Sepreus pe 49 ani d. contract de concesiune nr. 1/01.10.2003 incheiat cu Primaria Sicula, jud. Arad pe 49 ani e. contract de concesiune nr. 3350/23.11.2000 incheiat cu Primaria Felnac, jud. Arad pe 49 ani f. contract de concesiune nr. 1552/28.12.2000 incheiat cu Primaria Barzava, jud. Arad pe 49 ani. Adunarea creditorilor din data de 09.03.2010 a aprobat valorificarea acestor statii de distributie carburanti, dar pana in prezent nu s-a primit nicio oferta. Urmeaza ca pe perioada reorganizarii aceste bunuri sa fie oferite in continuare spre vanzare. 2. Atelier Boldesti ­ situat la intrarea in localitatea Boldesti - Scaieni, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova, pe Lunca Teleajenului, pe un teren in suprafata de 3.000 mp, teren concesionat pana in anul 2042 de la primaria Boldesti Scaieni, in baza contractului nr. 271/26.01.1993 si a Conventiei cu SNP Petrom SA nr. 3730/20.04.2004. Imobilul este compus dintr-o cladire-hala mare de zid, de cca. 1.200 mp, 3 baraci de tabla, un punct de transformare, rampe de depozitare. 3. Fabrica de oxigen Moinesti ­ situata in zona industriala a orasului Moinesti, jud. Bacau, pe un teren concesionat de la Primaria Moinesti de 3.400mp in baza contractului de concesiune nr. 4/2003 pe 25 de ani. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt urmatoarele:

Numar MF D10_110253 D10_180090 D10_180091 D10_110243 D10_110241 D10_140004 D10_110240 D10_110328 D10_110329 D10_160014 D10_110242 D10_110249 D10_110248 D10_110322 D10_110250 D10_170022

Denumire mijloc fix CD.04=136M RETEA APA+HIDRANTI CANALIZARE CD.0 114MM=2101M ADUCTIUNE APA STATIE IMBUTELIERE CLADIRE ZID 6,5X6,8X4 POST TR. ZID SPRIJIN PREFABRICATE 59 M ANEXA TEHNICA SOCIALA PLATFORMA BETONATA 1326 M PLATFORMA PARCARE AUTO ST.AZOT IMPREJMUIRE PREFABRICATE 185 M HALA PREFABRICATE 12X18X9 INST. ILUMINAT INTERIOR HALA INST. ILUMINAT INTERIOR ANEXA POST TRANSFORMARE 6/0,4 KV INST. ILUMINAT EXTERIOR INSTALATIE LEGARE LA PAMINT

PIF 1-Sep-02 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Mar-03 1-Sep-02 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Mar-03

109

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

4. Fabrica de azot si oxigen Arad ­ situat pe centura municipiului Arad, strada Poetului nr.1A. Terenul in suprafata de 8.000 mp este concesionat de la Primaria Arad. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt urmatoarele:

Numar MF G10_100014 G10_100055 G10_100013 G10_100058 G10_100015 G10_100012 Denumire mijloc fix CONSTRUCTIE CLADIRE CONSTRUCTIE CLADIRE CLADIRE POST TRAFO CONSTRUCTIE CONSTRUCTIE(HALA AZOT) PIF 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03

5. Pescarie Calugareni ­ compusa din 2 terenuri concesionate de la Primaria Felnac: unul in suprafata de 32.620 mp concesionat in baza contractului nr. 393/17.02.2008 care expira in anul 2013 si unul in suprafata de 10.000 mp concesionat in baza contractului nr. 2610/13.07.2001 care expira in anul 2050. Pe terenuri sunt amplasate: 10 casute din lemn de 30 mp dotate cu baie si aer conditionat; casa de oaspeti centrala in suprafata de 200 mp, un iaz piscicol de cca. 200m diametru, o piscina, un teren de tenis de camp, un foisor pentru servit masa. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt urmatoarele:

Numar MF G10_100025 G10_100023 G10_100024 G10_100026 G10_100027 G10_100028 G10_100031 G10_100032 G10_100033 G10_100034 G10_100021

Denumire mijloc fix CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI CASUTE DIN LEMN CASUTE DIN LEMN CASUTE DIN LEMN CASUTE DIN LEMN PESCARIE CALUGARENI

PIF 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03

6. Brevet de inventie referitor la exploatarea de zacaminte brucitice. Acest brevet poate fi utilizat pentru exploatarea terenului extravilan in suprafata de 154,804 mp situat in

110

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

judetul Bihor, localitatea Rosiori, pentru care a incheiat contractul de concesiune nr. 559/ 12.07.2007 cu Primaria Rosiori. B.2. Mijloace fixe propuse spre vanzare in perioada reorganizarii: Reprezinta active care nu mai sunt utilizate pentru activitati de productie din urmatoarele motive: - sunt intr-o stare de degradare fizica si morala avansata si sunt propuse pentru casare sau valorificare in functie de valoarea cea mai mare; - masini, utilaje si echipamente de productie care necesita reparatii a caror valoare nu se justifica in raport cu utilitatea sau pretul de inlocuire al mijlocului fix sau nu mai sunt folosite de societate in desfasurarea activitatii; - echipamente de comunicatii, birotica, mobilier care au deservit zonelor dezafectate. Sintetic pe categorii si subcategorii activele descrise mai sus sunt prezentate in Anexa nr. 3. B.3. Cesiunea drepturilor i obligaiilor aferente contractului de concesiune încheiat cu Akimatul Regiunii Karaghanda împreun cu investiiile i bunurile aferente punctului de lucru din Kazakhstan PSV COMPANY S.A. este antreprenorul exploatrii unui zcmânt de marmur la cariera din Kiljir. Zcmântul de marmur din Kiljir este situat la cca 400 km sud-vest de oraul Karaganda în Regiunea Karaganda, raionul Jairem i este concesionat pe o perioad de 25 de ani începând cu anul 2004. Distana pân la calea ferat (punctul Jenis sau Jairem) i drum naional ­ cca 35 km. Adunarea creditorilor S.C. PSV COMPANY S.A. a aprobat valorificarea acestor bunuri, dar pana in prezent nu a fost primita nicio oferta. Urmeaza ca pe perioada reorganizarii sa se procedeze in continuare la identificarea unui cumparator pentru aceste bunuri. 6.2.2. Incasari din activitatea curenta Având în vedere c pe perioada reorganizrii judiciare societatea îi va continua activitatea, asa cum am precizat la capitolul 6.1., din desfasurarea activitatii curente societatea estimeaza ca va incasa suma de 112.999.430 lei, din urmatoarele surse: - incasari din contracte in portofoliu: 30.524.822 lei; - incasari din inchirierea de utilaje: 22.665.662 lei; - incasari din inchirierea bunurilor imobile: 1.529.500 lei; - incasari valorificarea produselor secundare rezultate din exploatarea aferenta proiectului Valea Mare Budureasa: 21.061.400 lei; - incasari din antreprenoriat: 6.408.350 lei;

111

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

-

incasari din vanzarea marfurilor: 11.823.679 lei; incasari din creante (inclusiv garantii de buna executie): 18.986.017 lei.

6.2.3. Incasari din recuperarea creantelor si masuri de recuperare a creantelor In previziunea fluxurilor de numerar societatea a prevazut incasarea sumei de 168.421.900 lei pentru plata datoriilor societatii. In aceasta suma a fost luata in considerare incasarea sumelor din contul Escrow deschis la ABN AMRO BANK Romania SA in suma de 150.051.614 lei. Cu privire la contul escrow facem urmatoarele precizari: La data de 18.09.2007, in baza Contractului de Transfer Operatiuni ­ BTA, SC PSV COMPANY SA a transferat catre PETROM SA activitatea de operatiuni petroliere incluzand active petroliere, contractele legate de acestea si angajatii aferenti . Potrivit art. 3.3 din acest contract prile au stabilit încheierea unei Contract de Escrow între data semnrii contractului i data finalizrii contractului. La data de 04.02.2008 s-a încheiat contractul de Escrow între cele dou pri i agentul Escrow ABN Amro Bank SA (în prezent The Royal Bank of Scotland) care a avut ca obiect depunerea de ctre Petrom SA a unei sume egale cu 10% din pretul de vînzare a întregii afaceri în contul deschis de agentul escrow, respectiv 32.850.000 euro în echivalent RON, sum ce a fost reinut de Agentul Escrow cu titlu de garanie pentru îndeplinirea de ctre vânztor (S.C. PSV COMPANY S.A.) a tuturor obligaiilor prevzute în contract. Sumele depozitate in contul Escrow (inclusiv dobanzile) reprezinta garantii pentru vicii ascunse aferente mijloacelor fixe, terenurilor si angajatilor transferati. Contractul de Escrow expira în termen de 18 luni de la semnare, respectiv la data de 04.08.2009, dac S.C. PETROM S.A. nu ridica o pretenie asupra acestuia. La data de 03.08.2009, S.C. PETROM S.A. a notificat Agentul Escrow solicitându-i s rein întreaga sum i s nu o elibereze vânztorului deoarece a formulat anumite pretenii în baza contractului de transfer de activitate pentru suma de 228.259.054,80 ron i a solicitat înscrierea la masa credal, crean cu care a fost înscris în tabelul preliminar al creanelor. Ca urmare a faptului ca suma cu care S.C. PETROM S.A. a solicitat inscrierea la masa credala reprezinta contravaloarea TVA-ului aferent tranzactiei si nu contravaloarea unui prejudiciu adus S.C. PETROM S.A. ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale, administratorul judiciar a inscris aceasta societate in tabelul preliminar de creante cu o creanta chirografara si nu garantata. Impotriva tabelului preliminar de creante S.C. PETROM S.A. a formulat contestatie care a fost respinsa de catre judecatorul sindic. Impotriva acestei solutii a formulat recurs S.C. PETROM S.A. care face obiectul dosarului numarul 7807/3/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. Administratorul judiciar a solicitat Agentului Escrow s vireze sumele în contul debitoarei, dar pân în prezent aceste sume nu au fost virate.

112

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Avand in vedere faptul ca sentinta judecatorului sindic prin care a fost solutionata contestatia S.C. PETROM S.A. este executorie, administratorul judiciar urmeaza sa solicite judecatorului sindic sa oblige Agentul Escrow sa vireze sumele în contul unic al debitoarei. Pentru încasarea celorlalte creane ale societii pe perioada de reorganizare se vor întreprinde urmtoarele msuri: a. se va urmri scadena creanelor i încasarea creanelor la scaden; b. pentru recuperarea creanelor ajunse la scaden i neîncasate se va proceda astfel: pentru creanele pe care societatea le deine asupra unor debitori aflai sub incidena Legii nr. 85/2006 pentru care societatea a formulat cerere de înscriere la masa credal, juristul societii va urmri in continuare termenele de judecat i evoluia dosarului de insolven. Va raporta administratorului judiciar date referitoare la: convocarea adunrii creditorilor; convocarea comitetului creditorilor, msurile întreprinse de ctre practicienii în insolven din dosarele respective cu privire la valorificarea bunurilor debitorilor i recuperarea creanelor, planurile de distribuire propuse, etc. pentru creanele deinute asupra unor societi pentru care s-au formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenei, în cazul în care se va dispune deschiderea procedurii vor fi formulate cereri de înscriere la masa credal. În acest sens, periodic se va verifica pe portalul tribunalelor în raza crora îi au sediul debitorii societii dac au fost formulate cereri de deschidere a procedurii insolvenei, pentru creanele pe care le deine societatea asupra unui debitor, creane ale cror cuantum este sub 45.000 lei se va proceda iniial la transmiterea unei somatii de plata in termen de 5 zile a sumei, sub sanctiunea formulrii de aciuni în pretenii, ocazie cu care vom solicita i plata de penaliti i cheltuieli de judecat. În cazul în care dup termenul acordat nu se achit debitul, se va proceda la convocarea la conciliere direct conform art. 720 ind 1 Cod procedur civil. În termen de 30 zile de la transmiterea convocrii la conciliere direct, dac nu se achit debitul, se va formula aciune în pretenii, pentru creanele pe care le deine societatea asupra unui debitor, creane ale cror cuantum este peste 45.000 lei se va proceda iniial la transmiterea unei somatii de plata in termen de 5 zile a sumei, sub sanctiunea formulrii unei cereri de deschidere a procedurii insolvenei. În cazul în care dup termenul acordat nu se achit debitul, se va proceda, dup caz, la convocarea la conciliere direct conform art. 720 ind 1 Cod procedur civil sau la formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenei. În termen

113

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

de 30 zile de la transmiterea convocrii la conciliere direct, dac nu se achit debitul, se va formula aciune în pretenii. În cazul în care exist riscul prescrierii creanei, se va proceda numai la convocarea la conciliere direct i formularea de aciuni în pretenii. Toate notificrile i cererile de chemare în judecat vor purta semntura administratorului judiciar, directorului buget finane i juristului societii.

6.3. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar

Conform prevederilor art. 95 alin. 6 lit. B din legea nr. 85/2006 planul de reorganizare trebuie sa prevad sursele de finanare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanarii continurii activitii i plii datoriilor angajate prin tabelul creditorilor , a datoriilor nascute in perioada de observatie si a datoriilor angajate in perioada curenta. Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizata pornind de la premiza continuarii activitatii societatii pe perioada reorganizarii. Au fost previzionate veniturile/incasarile din activitatea curenta si platile datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii. In ceea ce priveste plata datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii , parte din aceste datorii urmeaza a fi compensate , respectiv urmeaza a se compensa : o suma de de 15.170.518 lei cu titlu de impozit pe profit, suma care nu face obiectul niciunei contestatii, cu impozitele si taxele nascute pe perioada de observatie si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, precum si orice alte sume care figureaza in evidentele fiscale ca fiind achitate de catre societate si nestinse cu obligatiile de plata; o suma de 3.809.656,39 lei reprezentand creante /datorii de incasat/de plata la societatile : Barac , Catyana, Geoda, Matpo, Petrom Distributie Gaze, Rebob, Vigroup, PSV Industries , PSV Clima MP , SC Civind Condexpert S.A . Datoriile nascute pe perioada de observatie si prevazute in cash flow a fi achitate in semestrele II, III si IV reprezinta garantii de buna executie estimate a fi achitate la data finalizarii proceselor verbale de receptie finala . În Anexa nr. 2. se regeste cash-flow-ul pe perioada celor 3 ani în care urmeaz a se efectua reorganizarea societii.

114

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 7 CATEGORII DE CREANTE, TRATAMENTUL CREANTELOR SI PROGRAMUL DE PLAT AL CREANTELOR

7.1 CATEGORII DE CREANTE 7.2 PLATA CREANELOR DETINUTE ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI 7.3. COMPARATIE ÎNTRE SUMELE PREVZUTE A SE PLTI CREDITORILOR PRIN PLANUL DE REORGANIZARE SI VALOAREA ESTIMATIV CE AR PUTEA FI PRIMIT DE ACESTIA ÎN CAZ DE FALIMENT

115

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Capitolul 7 Categorii de creane, tratamentul creanelor i programul de plat al creanelor

7.1 Categorii de creane

Categorii de creane defavorizate i nedefavorizate In conformitate cu art. 3 pct. 21 din Legea 85/2006, se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia. Pe de alt parte art. 101 alin 1 lit D din legea nr. 85/2006 prevede c sunt considerate creane nedefavorizate numai acele creane pentru care planul de reorganizare prevede c vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa. Având în vedere c prin prezentul plan nu se prevede achitarea niciunei creane în termen de 30 zile de la confirmarea sa, toate categoriile de creane sunt defavorizate. Categorii distincte de creane In concordanta cu prevederile art. 96 alin. 1 coroborat cu art. 49 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, in vederea administrrii eficiente a procedurii, propunem prin planul de reorganizare desemnarea unei categorii separate de creante, compusa numai din acele creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfura i care nu pot fi înlocuii. Ne referim aici la furnizorii de : utilitati , intretinere soft , materiale si subcontractorii. Lista acestor creante este confirmata de catre administratorul judiciar si are urmatoarea componenta:

116

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Nr. Crt. 1 2 3

Denumire creditor

Creana acceptat în tabel definitiv rectificat nr. 6 29.558.220,00 321.415,80 263.328,55

Tip Crean

ANA BODEA ROMSOFT SRL VODAFONE ROMANIA

chirografar chirografar chirografar

Activitatea societii nu se poate desfura fr aceti furnizori datorit faptului c prin specificul activitii societatea utilizeaz în activitatea viitoare : o drepturile exclusive de exploatare si de folosinta pe teritoriul Romaniei a inventiei "Procedeu de prelucrare a unor calcare brucitice si instalatia aferente " generate de relatia contractuala cu creditorul Bodea Ana, brevet necesar exploatarii zacamantului din Valea Mare-Budureasa care se afla in concesiunea S.C. GEOASSET S.R.L. al carui asociat unic este debitoarea. Veniturile rezultate din valorificarea partilor sociale detinute de catre societate la S.C. GEOASSET S.R.L. reprezinta principala sursa de finantare a planului de reorganizare. o Sistemul informatic ORACLE cu ajutorul caruia este prelucrata toata evidenta contabila a societatii. Acest sistem informatic a fost implementat in anul 2006, data de la care in acest sistem s-au introdus toate documentele si raportarile contabile aferente celor 41 de puncte de lucru pe care societatea le-a avut pe intreg cuprinsul tarii. Salariatii societatii sunt perfectionati pentru utilizarea acestui soft de contabilitate. In cazul in care s-ar apela la un nou soft de contabilitate, ar fi imposibil de trasferat, fara erori, evidenta contabila din sistemul informatic Oracle, procedura ar fi de durata si ar trebui ca societatea sa suporte costuri suplimentare pentru perfectionarea salariatilor. In plus, ar exista o perioada de blocaj in prelucrarea evidentei contabile ceea ce ar genera intarzieri la depunerea raportarilor la organele fiscale si ar pune societatea in imposibilitatea comunicarii catre organele fiscale a documentelor pe care acestea le solicita. Acest sistem informatic este furnizat de catre S.C. ROMSOFT S.R.L. care asigura si mentenanta. Pe de alta parte prin intermediul S.C. VODAFONE ROMANIA S.R.L. societatea acceseaza acest sistem informatic. Fa de cele menionate anterior, categoriile distincte de creane care urmeaz a vota separat prezentul plan de reorganizare sunt toate categoriile de creane prevzute de art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006, respectiv: Categoria creane garantate Categoria creane salariale Categoria creane bugetare Categoria creane chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 Categoria celelalte creane chirografare Gruparea in analitic a creditorilor pe fiecare din cele cinci categorii regaseste in anexa nr. 1 "Programul de plat". 117 de creante, se

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

In ceea ce priveste categoria creantelor salariale, menionm c art. 100 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 grupeaz aceste creane în funcie de izvorul creanei. Art. 3 pct. 10 din Legea nr. 85/2006 definete creanele salariale ca fiind creanele ce izvorsc din raporturile de munc dintre debitor i angajaii acestuia.

7.2 Plata creanelor deinute împotriva averii debitoarei

7.2.1 Plata creanelor nscute pe perioada de reorganizare i a celor nscute pe perioada de observaie i neînscrise în tabelul definitiv Creanele nscute pe perioada de observaie, ca urmare a derulrii activitii curente a societii, neachitate la data de 31.08.2010 vor fi achitate în perioada reorganizrii, aa cum a fost prevzut în fluxurile de numerar (cash-flow). Facem precizarea c datorit faptului c debitoarea îi desfoar activitatea curent i dup data de 31.08.2010, data de raportare care a fost luat în calcul la întocmirea prezentului plan de reorganizare, parte din aceste creane pot fi achitate la data confirmrii planului de reorganizare. Dac plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scurs de la data de 31.08.2010 i data confirmrii planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizrii, debitul fiind stins. Pentru creanele care s-au nscut dup data de 31.08.2010 i data confirmrii planului de reorganizare, debitoarea urmeaz a le achita conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006. Pentru creantele salariale, in cazul in care exista datorii reciproce intre societate si persoana care detine acest tip de creanta, urmeaza a opera compensarea pana la concurenta sumei celei mai mici. 7.2.2. Programul de plat al creanelor înscrise în tabelul definitiv Potrivit prevederilor art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006, planul de reorganizare trebuie s prevad în mod obligatoriu programul de plat a creanelor. În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, prin program de plat al creanelor se înelege tabelul de creane menionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se oblig s le plteasc creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creane i la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, i care cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creane pe care debitorul se oblig s le plteasc acestora i termenele la care debitorul urmeaz s plteasc aceste sume. Programul de plata a creantelor S.C. PSV COMPANY S.A. -se regaseste in anexa nr. 1 la prezentul plan de reorganizare. 118

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

Avand in vedere faptul ca toate categoriile de creante se considea a fi defavorizate, conform celor mentionate la art.7.1, raportat la sumele pe care le-ar primi in caz de faliment creditorii prin prezentul plan de reorganizare, debitoarea îi asum achitarea creantelor astfel: integral creantele garantate, prevazute de art. 100 alin 3 lit a, respectiv suma de 60.167.052,68 lei; integral creantele salariale, prevazute de art 100 alin 3 lit b, respectiv suma de 51.703.486,54 lei; integral creantele bugetare, prevazute de art. 100 alin 3 lit c, respectiv suma de 410.854.542,07 lei; in procent de 71,27% creantele prevazute de art. 100 alin 3 lit d, respectiv suma de 21.483.667,88 lei; in procent de 71,27% creantele chirografare, prevazute de art. 100 alin 3 lit. e, respectiv suma de 97.625.074,33 lei. Termenele de efectuare a plii creanelor prevzute a fi achitate prin prezentul plan au fost stabilite semestrial pe perioada celor 3 ani de reorganizare, conform Programului de plata.

7.2.3. Plata remuneraiei administratorului judiciar Potrivit prevederilor art. 102 alin 4 din Legea nr. 85/2006 programul de pli trebuie s precizeze i cum va fi asigurat plata administratorului judiciar. Având în vedere c onorariul administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 15.07.2009 este de: 20.000 lei/luna, exclusiv TVA si 3 % din sumele obinute din vanzarea bunrilor si recuperarea creantelor, exclusiv TVA, in programul de pli a fost estimat onorariul administratorului judiciar, semestrial, prin raportare la sumele prevzute a se încasa din vânzarea activelor societii. Menionm c nu au fost luate în calcul sumele încasate din vânzarea produciei executate. Plata onorariului procentual urmeaz a se efectua conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006, dup încasarea sumelor încasate din vânzarea de active, pe baza facturilor fiscale emise de ctre acesta. Plata onorariului fix se va incasa lunar, conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006, pe baza facturilor fiscale emise de ctre acesta.

119

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

7.3. Comparaie între sumele prevzute a se plti creditorilor prin planul de reorganizare i valoarea estimativ ce ar putea fi primit de acetia în caz de faliment

În cazul în care împotriva societii s-ar deschide procedura falimentului, activele societii vor fi valorificate în cadrul procedurii de lichidare. Potrivit prevederilor art. 95 alin. 5 lit. d planul de reorganizare trebuie s prevad ,,ce despgubiri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creane, în comparaie cu valoarea estimativ ce ar putea fi primit prin distribuire în caz de faliment". În acest sens, conform rapoartelor de evaluare intocmite de SC General Trade Consult S.R.L, societate specializata membru ANEVAR, in cazul incetarii activitatii: valoarea activelor corporale, necorporale si financiare ale societii este de 545.108.847 lei; valoarea stocurilor societtii este de 9.962.393 lei. Astfel, in cazul falimentului valoarea de lichidare a societatii ar fi de 705.122.854,30 lei, compusa din: valoarea activelor corporale, necorporale si financiare ale societii este de 545.108.847 lei; valoarea stocurilor societtii este de 9.962.393 lei; valoarea disponibilitatilor din contul Escrow (de depozit) ­ Banca ABN AMRO Bank Romania S.A in cuantum de 150.051.614,30 lei Datoriile societii, la data întocmirii planului de reorganizare, 31.08.2010, pot fi sintetizate astfel:

Datorii nascute pe perioada de observatie neachitate la 31.08.2010 total lei 60,167,052.68 51,703,486.54 0.00 410,854,542.07 167,117,206.93 689,842,288.22 46,403,173.09 0.00 0.00 46,403,173.09 total lei 0.00 Total general datorii la data formularii planului (31.08.2010) lei 60,167,052.68 51,703,486.54 46,403,173.09 410,854,542.07 167,117,206.93 736,245,461.31

Datorii inscrise in Tabel definitiv

rang Cf. art. 121 al 1 pct 2 ­ creante garantate Cf. art. 123 pct 2 ­ creante salariale Cf. art. 123 pct 3 ­ creante nascute din continuarea activitatii Cf. art. 123 pct 4 ­ creante bugetare Cf. art. 123 pct 7- creante chirografare total lei

Din creantele nascute dupa data deschiderii procedurii detinute de creditori, suma de 18.370.285 lei poate fi compensata cu sumele reprezentand impozit pe profit achitat in plus catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale (15.170.518 lei) si cu creantele detinute impotriva creditorilor chirografari. Astfel, in cazul falimentului suma ce ar trebui sa fie platita pentru creante nascute din continuarea activitatii este de 46.403.173 - 18.370.285 = 28,032,888.09 lei. 120

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat i confirmat, iar societatea ar intra în procedura falimentui, valoarea estimat a se încasa în caz de faliment, de 705.122.854 lei s-ar distribui astfel:

Total creante la data formulare plan (31.08.2010) lei 60.167.052,68 Estimare sume ce s-ar achita catre categoriile de creante in cazul falimentului lei procentual 60.167.052,68 100% 14.102.457,09 100% 21.153.685,63 100% 51.703.486,54 100% 28.032.888,09 100% 410.854.542,07 100% 21.483.667,88 71,27% 97.625.074,33 71,27% 705.122.854,30

Rang

Suma ce se achita prin plan catre categoriile de creante lei 60.167.052,68 0,00 0,00 51.703.486,54 28.032.888,09 410.854.542,07 21.483.667,88 97.625.074,33 669.866.711,59 procentual 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,27% 71,27%

121 al 1 pct 2 123 pct 1- fd lichid. (2%) 123pct 1 - on admin jud 123 pct 2 123 pct 3 123 pct 4 cf art 96 al 1 123 pct 7 Total lei

51.703.486,54 28.032.888,09 410.854.542,07 30.142.964,35 136.974.242,58 717.875.176,31

Prin prezentul plan de reorganizare se prevede plata creantelor la valoarea care s-ar incasa si in cazul falimentului.

7.3.1. Categoria creane garantate Categoria de creane garantate prevzut de ctre art. 100 alin 3 lit a din Legea nr. 85/2006, deine creane garantate înscrise în tabelul definitiv în sum totala de 60.167.052,68 lei. In ceea ce priveste cele doua societati bancare care detin creanta garantata sub conditie suspensiva in valoare de 4.105.953 lei, sumele aferente garantiei se afla in cash colateral constituit pentru scrisorile de garantie bancara emise. Societatile bancare vor primi sumele prevazute prin programul de plati numai in cazul in care scrisorile de garantie sunt executate. In programul de plati s-a esalonat creanta celor 2 banci tinand cont de data expirarii scrisorilor de garantie bancara. In cazul falimentului, aceti creditori ar încasa integral creana garantat deinut împotriva averii debitoarei. Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevzut plata integral a creanelor pe care le dein creditorii garantati. Modul în care societatea va plti integral aceste creane în cele 6 semestre ale perioadei de reorganizare sunt prezentate in Anexa nr. 1. 7.3.2. Categoria creane salariale Aceast categorie prevzut de art. 100 alin 3 lit b din Legea nr. 85/2006 deine creane înscrise în tabelul definitiv în cuantum total de 51,703,486.54 lei, creane care ar fi încasate 121

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

integral în cazul în care societatea ar intra în faliment. Prin programul de pli s-a prevzut plata integral a acestor creane in semestrul al doilea al perioadei de reorganizare. Mentionam ca exista posibilitatea ca in urma solutionarii de catre curtile de apel a recursurilor impotriva titlurilor executorii date de instantele de drept comun, titluri in baza carora salariatii si fostii salariati au solicitat inscrierea la masa credala, sa fie casate. Datorita faptului ca administratorul judiciar nu a avut cunostinta de ele la data intocmirii tabelului definitiv rectificat de creante, la data la care societatea a prevazut ca va achita creanta salariala, suma aferenta titlurilor casate nu se va mai achita, ea fiind nedatorata deoarece titlul care a stat la baza ei nu mai exista. 7.3.3. Categoria creane bugetare Categoria de creane bugetare prevzut de ctre art. 100 alin. 3 lit. c din Legea nr. 85/2006, deine creane înscrise în tabelul definitiv în sum totala de 410,854,542.07 lei. În cazul falimentului, creditorilor din aceasta categorie le-ar fi achitata creanta integral. Prin prezentul plan de reorganizare se prevede plata integrala a creantelor bugetare. Mentionam ca in aceasta categorie Directia generala a Finantelor publice a fost inscrisa cu urmatoarele creante care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, sume cu care judecatorul sindic a dispus inscrierea provizorie conform art. 73 alin 3 din Legea nr. 852006: creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 228,259,054.80 lei, care reprezinta contravaloarea TVA-lui solicitat atat de catre Petrom cat si de catre DGFPMB. In functie de solutia care va fi pronuntata de judecatorul sindic privind contestatia DGFPMB la tabelul creditorilor si de instanta de contencios administrativ cu privire la contestatia formulata de debitoare impotriva Deciziei de Impunere nr. 07/07.05.2009 si a Raportului de inspectie fiscala nr 864098/06.05.2009, creditorul indreptatit sa incaseze creanta va fi: o DGFPMB in cazul in care se respinge contestatia debitoarei, situatie in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral, o S.C. PETROM S.A. in cazul se admite contestatia debitoarei, situatie in care creanta detinuta va fi creanta chirografara si va fi achitata in procent de 71,27%, asa cum a fost prevazut pentru creditorii chirografari in prezentul plan de reorganizare. creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 56,108,000.20 lei, care reprezinta dobanzi aferente TVA-ului solicitat atat de catre Petrom cat si de catre DGFPMB + 90,20 lei TVA solicitat in plus de DGFPMB. In functie de solutia care va fi pronuntata de judecatorul sindic si de instanta de contencios administrativ cu privire la contestatia formulata de debitoare impotriva Deciziei de Impunere nr. 07/07.05.2009 si a Raportului de inspectie fiscala nr 864098/06.05.2009: o DGFPMB va fi indreptatita sa incaseze creanta, daca contestatia debitoarei va fi respinsa, situatie in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si se va achita integral;

122

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

o DGFPMB nu va fi indreptatita sa incaseze creanta, daca contestatia debitoarei va fi admisa. creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 34,751,748.00 lei, care reprezinta creanta solicitata de DGFPMB prin cererea precizatoare formulata la data de 19.06.2009 in temeiul Raportului de inspectie fiscala nr. 23584/18.06.2009 i deciziei de impunere nr. 126/19.06.2009 si contestata de debitoare (65.490.036lei) din care s-a scazut impozitul pe profit (19.020.983 lei) si majorarile la impozitul pe profit (11.717.305lei) compensate cf. adresei nr. 1054312/17.07.2009 a ANAF. Contestatia debitoarei la Raportul de inspectie si decizia de impunere face obiectul dosarului nr. 1926/2/2010. Administratorul judiciar a respins creanta ca fiind tardiv formulata odata cu intocmirea tabelului preliminar. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi respinsa contestatia acesteia, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 30.738.288 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi admisa contestatia acesteia, in functie de solutia care va fi pronuntata de catre instanta de contencios administrativ: o daca contestatia debitoarei va fi admisa de catre instanta de contencios administrativ, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 30.738.288 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate; o daca contestatia debitoarei va fi respinsa de catre instanta de contencios administrativ, DGFPMB este indreptatita sa incaseze aceasta creanta, caz in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral. creanta in cuantum de 47,671,208.00 lei, care reprezinta creanta solicitata de DGFPMB prin cererea precizatoare formulata la data de 19.06.2009 in temeiul Raportului de inspectie fiscala nr. 23584/18.06.2009 i deciziei de impunere nr. 126/19.06.2009 necontestata de debitoare (63.995.976lei) din care s-a scazut impozitul pe profit (11.225.997 lei) si majorarile la impozitul pe profit (5.058.771 lei) compensate cf. adresei nr. 1054312/17.07.2009 a ANAF. Administratorul judiciar a respins creanta ca fiind tardiv formulata odata cu intocmirea tabelului preliminar. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi respinsa contestatia acesteia, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 16.284.768 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi admisa contestatia acesteia, DGFPMB va fi indreptatita sa incaseze aceasta creanta, caz in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral. Avand in vedere litigiile care exista pe rolul instantelor de judecata cu privire la creanta detinuta de DGFP / Petrom, sumele care s-ar cuveni dupa finalizarea acestor litigii au fost

123

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

prevazute a se achita in ultimul an al perioadei de reorganizare pentru a putea fi solutionate litigiile pana la termenul de plata prevazut in plan. Termenele la care urmeaza a fi achitate creantele bugetare se reflecta in programul de plati. 7.3.4. Categoria creane chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 Categoria de creane chirografare stabilite conform art. 96 alin.1 din Legea nr. 85/2006, prevzut de ctre art. 100 alin 3 lit. d din Legea nr. 85/2006, deine creane înscrise în tabelul definitiv în sum totala de 30.142.964,35 lei. În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui numai 71,27 % din creana deinut, respectiv suma de 21.483.667,21 lei. Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevzut plata a 71,27% din creanta detinuta de fiecare creditor in parte, in doua etape: doua treimi in semestrul al treilea al perioadei de reorganizare si o treime in semestrul al saselea al perioadei de reorganizare. 7.3.5. Categoria celelalte creane chirografare Categoria celelalte creane chirografare prevzut de ctre art. 100 alin 3 lit e din Legea nr. 85/2006, deine o crean înscris în tabelul definitiv rectificat în sum de 136.974.242,58 lei. În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui numai 71,27 % din creana deinut,respectiv suma de 97.625.074,33 lei. Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevzut plata a 71,27% din creanta detinuta, in doua etape: o treime in semestrul al treilea al perioadei de reorganizare si doua treimi in semestrul al saselea al perioadei de reorganizare.

124

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

CAPITOLUL 8 DESCRCAREA DE RSPUNDERE SI DE OBLIGATII A DEBITORULUI

125

SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

ANEXE

ANEXA NR. 1 - PROGRAMUL DE PLATI ANEXA NR. 2 - FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT ANEXA NR. 3 - LISTA CU MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU VANZARE

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. I. Categoria creante garantate: ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP 1 PETROM SA 2 BCR SA 3 MKB ROMEXTERRA BANK SA total creante garantate II. Categoria creante salariale : creante salariale Total creante salariale III. Categoria creante bugetare: 1 Agentia pentru Valorificarea Activelor Statului 1,287,184.02 0.00 1,287,184.02 1,287,184.02 100.00% Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) Plati Anul I din care: sub conditie semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI Total plati Valoric 0.00 56,061,100.13 3,252,962.86 852,989.69 60,167,052.68 0.00 3,252,962.86 852,989.69 4,105,952.55 20,000,000.00 747,437.79 20,747,437.79 16,000,000.00 20,061,100.13 106,512.60 20,167,612.73 56,061,100.13 3,252,962.86 852,989.69 60,167,052.68 Procent 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

179,028.76 746,477.09 925,505.85

2,326,496.31 2,326,496.31

16,000,000.00

0.00

51,703,486.54 51,703,486.54

51,703,486.54 51,703,486.54

0.00

0.00

0.00

0.00

51,703,486.54 51,703,486.54

100.00% 100.00%

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI 2 (ANRE) AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN 3 COMUNICATII (ANCOM) 4 AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-A.R.R. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLOBOZIA CONACHI SI PRIMARIA SLOBOZIA CONACHI

540.00

0.00

540.00

540.00

100.00%

77.00 1,086.00

0.00 0.00

77.00 1,086.00

77.00 1,086.00

100.00% 100.00%

5 6 Consiliul Local Independenta 7 CONSILIUL LOCAL ZEMES 8 DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA 9 10 11 12

45,800.00 334.00 6,605.33 2,110.92 131.00 86,272.00 364.00 42,185,149.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45,800.00 334.00 6,605.33 2,110.92 131.00 86,272.00 364.00 42,185,149.00

45,800.00 334.00 6,605.33 2,110.92 131.00 86,272.00 364.00 42,185,149.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE ARAD DIRECTIA FISCALA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI sau S.C. PETROM S.A. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

13 14 15 16

228,259,054.80 56,108,000.20 34,751,748.00 47,671,208.00

228,259,054.80 56,108,000.20 34,751,748.00 0.00 47,671,208.00

228,259,054.80 56,108,000.20 34,751,748.00

228,259,054.80 56,108,000.20 34,751,748.00 47,671,208.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pag. 1/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 17 PUBLICE BUZAU DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 18 PUBLICE DAMBOVITA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 19 PUBLICE GALATI DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 BUCURESTI Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) Plati Anul I din care: sub conditie semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI Total plati Valoric Procent

15.00 718.00 12.00

0.00 0.00 0.00

15.00 718.00 12.00

15.00 718.00 12.00

100.00% 100.00% 100.00%

20

198,910.44 3,923.94 26,392.46

0.00 0.00 0.00

198,910.44 3,923.94 26,392.46

198,910.44 3,923.94 26,392.46

100.00% 100.00% 100.00%

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 21 SECTOR 3 22 MINISTERUL ECONOMIEI - ISCIR MINISTERUL MEDIULUI-ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

23 24 25 26 27 28

PRIMARIA COM. SANDRA PRIMARIA COMUNEI ANINOASA PRIMARIA COMUNEI BELINT PRIMARIA COMUNEI BERCA PRIMARIA COMUNEI CRISAN PRIMARIA COMUNEI ISALNITA COMP 29 IMPOZITE SI TAXE LOCALE 30 PRIMARIA COMUNEI SEPREUS PRIMARIA COMUNEI SUPLACU DE BARCAU 31 32 PRIMARIA MOINESTI 33 PRIMARIA MUN. VATRA DORNEI 34 PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD PRIMARIA MUNICIPIULUI DRAGASANI SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

54,833.00 994.00 12,954.98 11,114.00 40,034.00 920.00 30,138.50 952.00 870.00 3,314.30 5,974.39 4,025.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54,833.00 994.00 12,954.98 11,114.00 40,034.00 920.00 30,138.50 952.00 870.00 3,314.30 5,974.39 4,025.78

54,833.00 994.00 12,954.98 11,114.00 40,034.00 920.00 30,138.50 952.00 870.00 3,314.30 5,974.39 4,025.78

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

35 36 37 38 39 40 41 42

PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI PRIMARIA OR. BOLDESTI SCAENI PRIMARIA ORAS TICLENI PRIMARIA ORASULUI BAICOI PRIMARIA ORASULUI URLATI PRIMARIA POENI PRIMARIA SECTOR 6 - SPFPL REGIA AUTONOMA-REGISTRUL AUTO 43 ROMAN UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA, MUNICIPIUL BRAILA, DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE total creante bugetare

477.00 5,399.00 6,521.00 2,148.00 32,267.00 161.50 582.00 3,399.50 1,229.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

477.00 5,399.00 6,521.00 2,148.00 32,267.00 161.50 582.00 3,399.50 1,229.01

477.00 5,399.00 6,521.00 2,148.00 32,267.00 161.50 582.00 3,399.50 1,229.01

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

44

597.00 410,854,542.07

0.00 319,118,803.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597.00 91,735,739.07

319,118,803.00

597.00 410,854,542.07

100.00% 100.00%

Pag. 2/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) Plati Anul I din care: sub conditie semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI Total plati Valoric Procent

IV. Categoria creante chirografare art 96 alin 1 1 ANA BODEA 2 ROMSOFT SRL 3 VODAFONE ROMANIA SA total creante chirografare art 96 alin 1 V. Categoria creante chirografare ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP 1 PETROM SA 2 2F SRL 3 3R CONSULTING SRL 4 ABABEI ANTON 5 ABIWELD SRL 6 ACATRINEI SORIN 7 ACCENT TRAVEL&EVENTS SRL 8 ADRIA CONSTRUCT IMOB SRL 9 ADRIATICA SRL 10 ADRIELS GROUP SRL 11 AGENT TRADE SRL 12 AGRO VIT SA 13 AGROMEC CASEI SA 14 ALBEI CORNELIA 15 ALCOR SA 16 ALDESCU CONSTANTIN 17 ALEXLAV SERV SRL 18 ALPHA GAINAR & COSTACHE SNC 19 ALTAROM SERVICII SRL 20 AMALIND SRL 21 AMPLO SA 22 ANABELLA SRL 23 ANAMAD SRL BRAILA 24 ANDER CONS SRL BIXAD 25 ANDREESCU LABOR&SOFT SRL 26 ANDRENICO S.R.L. 27 ANDTRANS SRL 28 ANGHELESCU IONEL ADRIAN 29 ANTICORTOP SRL 30 APA NOVA S.R.L 31 APREX AUTO SRL 32 AQUA DRILL SERVICE SRL 33 AQUADELIGHTS GRUP SRL 34 Ardelean Gavril 35 ARMAX GAZ SA 36 ARMAX SRL

29,558,220.00 321,415.80 263,328.55 30,142,964.35

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

14,044,604 152,721 125,121 14,322,445.25

0.00

0.00

7,022,301.83 76,360.44 62,560.35 7,161,222.63

21,066,905.50 229,081.33 187,681.05 21,483,667.88 119,108,742.21

71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

101,978,866.38 51,389.95 32,313.00 18,500.00 27,466.53 500.00 45,559.39 77,945.00 1,297.57 34,758.72 7,617.99 18,722.34 1,016.70 6,173.77 78,206.80 9,132.80 6,307.00 55,298.07 72,430.00 17,286.50 25,156.67 57,920.00 1,541.35 153,485.38 18,769.03 34,777.75 42,575.91 913.28 10,213.84 548.05 33,668.88 44,906.09 19,150.82 3,166.08 1,260,923.59 78,639.94

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 34,758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 16,660.00 0.00 0.00 4,646.89 0.00 3,525.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,906.09 0.00 0.00 0.00 0.00

24,227,655.81 12,208.98 7,676.77 4,395.14 6,525.37 118.79 10,823.78 18,517.80

1,809.85 4,447.96 241.54 1,466.74 18,580.00 2,169.73 1,498.39 13,137.45 17,207.58 4,106.84 5,976.60 13,760.36 366.19 36,464.33 4,459.06 8,262.33 10,114.98 216.97 2,426.56 130.20 7,998.89 4,549.76 752.18 299,564.25 18,682.90

48,455,311.61 24,417.96 15,353.54 8,790.28 13,050.74 237.58 21,647.57 37,035.61 924.81 24,773.44 3,619.69 8,895.93 483.09 2,933.47 37,160.00 4,339.45 2,996.77 26,274.91 34,415.15 8,213.69 11,953.20 27,520.72 732.37 72,928.66 8,918.11 16,524.67 20,229.97 433.95 4,853.11 260.41 15,997.79 32,005.73 9,099.52 1,504.36 599,128.50 37,365.81

72,682,967.42 36,626.94 23,030.31 13,185.43 19,576.10 356.36 32,471.35 55,553.41 924.81 24,773.44 5,429.54 13,343.89 724.63 4,400.21 55,740.00 6,509.18 4,495.16 39,412.36 51,622.73 12,320.53 17,929.81 41,281.08 1,098.56 109,392.99 13,377.17 24,787.00 30,344.95 650.92 7,279.67 390.61 23,996.68 32,005.73 13,649.28 2,256.55 898,692.75 56,048.71

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 3/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 AROMET S.A. ARTISTIC SHOW SRL ARTPRESS IMPACT SRL ASTRA SA CONSTRUCTII-MONTAJ ASV PROD SRL AURORA LC SRL MORENI AUTO BEST CENTER SRL AUTO CRIS COM SRL AVIA MOTORS SRL B&B SRL BAD RULMENTI SA BRASOV BAENNINGER STUEBBE ROMANIA SRL BALTAG MIRCEA BANROM SA BANUCU GABRIEL BARAC TRANSCOM SRL BARBALAU VASILE BAZA DE ATELIERE SI TRANSPORT (BAT) BE PROFFICE S.A. BEGA TRANS AUTO SA BERMI GENERAL SRL BEST & BEFER SRL BETA SA BOBSOR PREST SRL BOCIOG LILIANA BOGMAN EDO CENTER SRL BRASOVEANU GHEORGHE BRATU STEFAN-IONEL (decedat) prin mostenitori BRATU PETRICA 2500918090028; BRATU GABRIEL ALIN 1731222090052; BRATU SABIN FLORENTIN 1800330090073 BUJ AUTO TRANS SRL BULEARCA GABRIELA TANIUSA C&C CONSTRUCT SRL CALIN OCTAVIAN VICTOR CAMEXIP SA CAPOTA FELICIA CAR PIK SRL CARDINAL MOTORS SRL CATCARIGA ALEXANDRU CATRINESCU GHEORGHE CATYANA SRL CEFIN ROMANIA SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 1,905.53 65,623.63 15,008.28 2,236.46 5,998.67 84,733.90 170,467.00 2,572.94 35,349.92 871.08 5,103.40 12,978.98 19,500.00 1,200.66 9,133.00 127,011.80 913.28 101,580.48 2,189.60 6,723.93 69,851.62 79,083.00 259,626.46 3,272.70 2,283.20 15,406.68 456.64 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 0.00 0.00 5,998.67 58,682.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,851.62 79,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 452.71 15,590.55 3,565.60 531.33 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 905.41 31,181.10 7,131.19 1,062.66 4,275.41 60,392.04 80,997.48 1,222.53 16,796.53 413.89 2,424.88 6,166.97 9,265.44 570.49 4,339.55 59,053.72 433.95 48,266.02 1,040.39 3,194.88 49,785.05 56,364.49 123,361.65 1,555.03 1,084.86 7,320.49 216.97 Total plati Valoric 1,358.12 46,771.65 10,696.79 1,593.98 4,275.41 60,392.04 121,496.23 1,833.80 25,194.80 620.84 3,637.32 9,250.45 13,898.15 855.74 6,509.32 90,524.58 650.92 72,399.03 1,560.58 4,792.32 49,785.05 56,364.49 185,042.47 2,332.54 1,627.30 10,980.74 325.46 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

1,296.00

40,498.74 611.27 8,398.27 206.95 1,212.44 3,083.48 4,632.72 285.25 2,169.77 30,174.86 216.97 24,133.01 520.19 1,597.44

61,680.82 777.51 542.43 3,660.25 108.49

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

9,180.94 48,048.82 3,104.00 20,847.21 9,132.80 10,552.92 4,566.40 24,167.62 1,373.59 9,132.80 557.10 79,022.68 9,650.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,181.16 11,415.21 737.43 4,952.78 2,169.73 2,507.11 1,084.86 5,741.63 326.33 2,169.73 132.35 18,773.83 2,292.74

4,362.33 22,830.42 1,474.87 9,905.56 4,339.45 5,014.23 2,169.73 11,483.26 652.66 4,339.45 264.71 37,547.67 4,585.48

6,543.49 34,245.63 2,212.30 14,858.34 6,509.18 7,521.34 3,254.59 17,224.89 978.99 6,509.18 397.06 56,321.50 6,878.22

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 4/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 CEZ VANZARE SA CG GEODA SRL CHIMFOREX SA CHINEATA MARIAN CHINEATA VIORICA SILVIA CHIRIAC DOREL CHIVARAN COM SRL CIFAR TEM SRL CIMVEST SA CIOC ION CIRJAN ELENA CIUBOTARU DINU CIUBOTARU SILVIA COBADI IMPEX SRL COCC-CONSULTANTA, ORGANIZARE SI CIBERNETICA IN CONSTRUCTII CODE ALARM COM SRL CODECS S.A. COLMAR SRL COM TRANS SOREA S.R.L. COM UNIVINST SRL COMESAD ENERGO SRL COMINCO GRUP SRL COMINFO SRL COMINSTAL GROUP S.R.L. COMPANIA DE APA ARAD SA COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. COMPANIA ENEGOPETROL SA COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE ROMANIA S.A. CONCAS SG SRL CONPET SA CONREP SA CONSDRUM SRL CONSERVIL SRL CONST AGENCY 2007 SRL CONSTRUCT RALIMOB SRL CONSUMCOOP DRAGASANI CONTECH SRL CONTROL TRADING S.R.L. CONTROM C&I SA CORD IMPEX SRL CORTEGA GENERAL CONSTRUCT SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 12,546.76 32,688.82 3,213.00 3,653.12 3,653.12 1,007.00 17,526.80 154,428.55 30,079.67 9,132.00 62,008.00 9,120.00 1,824.00 26,689.15 197,472.37 2,440.00 5,012.95 37,907.15 2,983.40 96,877.42 424,507.64 16,592.15 9,287.83 220.15 8,439.26 1,056.62 38,226.25 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 32,688.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,395.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,226.25 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 2,980.80 6,230.73 763.33 867.89 867.89 239.24 4,163.93 36,688.40 7,146.19 2,169.54 14,731.57 2,166.69 433.34 6,340.68 46,914.55 579.68 1,190.95 9,005.80 708.78 23,015.68 100,852.51 3,941.88 2,206.56 52.30 2,004.96 251.03 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 5,961.60 17,067.43 1,526.66 1,735.78 1,735.78 478.48 8,327.87 73,376.81 14,292.37 4,339.07 29,463.13 4,333.37 866.67 12,681.36 93,829.10 1,159.37 2,381.91 18,011.60 1,417.56 46,031.36 201,705.03 7,883.77 4,413.12 104.60 4,009.92 502.05 27,244.83 Total plati Valoric 8,942.40 23,298.16 2,289.99 2,603.67 2,603.67 717.71 12,491.80 110,065.21 21,438.56 6,508.61 44,194.70 6,500.06 1,300.01 19,022.05 140,743.65 1,739.05 3,572.86 27,017.40 2,126.35 69,047.04 302,557.54 11,825.65 6,619.68 156.91 6,014.88 753.08 27,244.83 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

42,331.60 8,616.79 6,203.83 820,145.97 45,450.95 374,585.63 46,128.78 15,708.00 5,760.00 2,963.19 147,637.29 2,550.72 62,853.99 10,572.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,056.94 2,047.14 1,473.88 194,846.39 10,798.02 88,992.28 10,959.06 3,731.83 1,368.43 703.98 35,074.97 605.99 14,932.55 2,511.84

20,113.88 4,094.27 2,947.75 389,692.79 21,596.04 177,984.56 21,918.11 7,463.66 2,736.87 1,407.96 70,149.94 1,211.98 29,865.11 5,023.69

30,170.82 6,141.41 4,421.63 584,539.18 32,394.06 266,976.84 32,877.17 11,195.50 4,105.30 2,111.94 105,224.90 1,817.96 44,797.66 7,535.53

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 5/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 COSICO INVEST SRL COSTAVAMOS TRADE SRL CRG COMPANY SRL CRISLAR GIVA SRL CROSS LAND CONSTRUCT SRL CURTA COM SRL DADI'93 PROD COM S.R.L. DALLI EXIM SA DANEX CONSULT SRL DAS SERVICII DISTRIBUTIR DELCO TECH SRL DEMBITZ ALEXANDER LESLEY PRIN 129 GHEORGHIU GHEORGHE DEMETRIADE GEORGE ALEXANDRU DORU DEVIZ PROIECT SRL DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL DICA ANTIGONA DIMED SRL ARAD DIREM CONSULTING SRL DOBRICEANU GEORGE DOMIFLOR SRL DONOVATU PETRAICHE DONREP CONSTRUCT SRL DRAGNE ELENA DRAGNE PETRE DRUMURI SI PODURI MIERCUREA CIUC SRL DRUMURI SI PODURI PRAHOVA S.A. DRUMURI SI PODURI SA GALATI DUMITRACHE NELA IOANA DUMITRACHE NICOLAE DUMITRACHE VERONICA DUMITRACHE VICTOR DUMITRESCU FLOREA DUMITRESCU MIHAELA DUNA ARMATURA BUCURESTI SRL DUTU ANA-MARIA DUTU MARIN DYOMEDICA CND ECHIPA HORSE SRL ECOLINE SRL EDIL MANAGEMENT SRL EKA EUROCONSTRUCT SRL ELBAMA STAR SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 83,229.84 20,001.52 40,814.50 213,085.01 900,367.15 36,080.80 300,039.66 21,515.20 45,693.07 1,664.82 52,519.88 6,658.86 756.00 141,611.74 80,607.94 2,740.00 3,539.07 684,465.55 1,821.74 14,150.00 17,135.40 193,914.14 1,042.90 4,566.40 34,123.45 1,172.98 2,012.97 1,826.56 54,796.80 54,796.80 1,826.56 9,589.44 913.28 10,752.97 6,392.96 9,132.80 15,605.53 878,694.94 45,896.38 5,355.00 15,328.77 35,107.52 Plati Anul I din care: sub conditie 31,993.08 0.00 0.00 0.00 70,182.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,914.14 0.00 0.00 34,123.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 19,773.35 4,751.87 9,696.52 50,623.73 213,904.96 8,571.91 71,282.00 5,111.48 10,855.54 395.52 12,477.42 1,581.98 179.61 33,643.45 19,150.45 650.96 840.80 162,612.08 432.80 3,361.69 4,070.95 247.77 1,084.86 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 39,546.70 9,503.73 19,393.03 101,247.45 427,809.92 17,143.81 142,564.00 10,222.96 21,711.09 791.04 24,954.85 3,163.96 359.21 67,286.89 38,300.90 1,301.91 1,681.59 325,224.16 865.60 6,723.38 8,141.89 138,207.61 495.53 2,169.73 24,320.66 557.34 956.46 867.89 26,036.73 26,036.73 867.89 4,556.43 433.95 5,109.28 3,037.62 4,339.45 7,414.98 417,512.36 21,807.69 2,544.43 7,283.47 16,681.36 Total plati Valoric 59,320.05 14,255.60 29,089.55 151,871.18 641,714.88 25,715.72 213,846.00 15,334.44 32,566.63 1,186.56 37,432.27 4,745.94 538.82 100,930.34 57,451.36 1,952.87 2,522.39 487,836.25 1,298.40 10,085.07 12,212.84 138,207.61 743.30 3,254.59 24,320.66 836.01 1,434.70 1,301.84 39,055.09 39,055.09 1,301.84 6,834.64 650.92 7,663.92 4,556.43 6,509.18 11,122.46 626,268.54 32,711.53 3,816.65 10,925.21 25,022.03 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

278.67 478.23 433.95 13,018.36 13,018.36 433.95 2,278.21 216.97 2,554.64 1,518.81 2,169.73 3,707.49 208,756.18 10,903.84 1,272.22 3,641.74 8,340.68

Pag. 6/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ELCAS PRODIMPEX SRL ELCOR CONSULTANT S.R.L. ELECTRICPREST SRL ELECTRO TOTAL SRL ELECTROUTILAJ SA CAMPINA ELEXROM SRL ELPREST SRL ELSTEC S.R.L. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA ENEL ENERGIE SA ENERGOBIT PROD SRL ENERGOPETROL PLOIESTI SRL ENERGY GROUP SRL ENESCU ION ADRIAN E-ON GAZ ROMANIA ERIMIA LUCICA ERIMIA MARIN ESCHER IMPEX SRL EST-ROM SA ETANSARI GRAFEX SRL EUDIS SA EUGEN TRANS SRL EURATO EURO ALE CONSTRUCT SRL EURO MARCA COMPANY SRL EURO PRO CONSTRUCT 2004 S.R.L. EUROCAR IMPEX SRL CRAIOVA PRIN LICHIDATOR AMT SERVICII INSOLVEN IPURL EUROCONSTRUCT 2006 SRL EUROTITAN CONSTRUCT SRL EUROTRANSSILVANIA SRL EVER GARDEN SRL EXIMPROD GRUP SRL EXON SRL OCNA MURES EXPOTEHNICA SRL FABORY SRL FAIR PLAY SRL FAN COURIER EXPRESS SRL FANNI TRANS SRL FEPA SA BARLAD FERIN SRL FERMIT SA Rm Sarat FEROCASNIC SRL FEROMAX PROD SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 10,736.80 4,980.00 123,833.59 39,558.56 243,477.37 31,187.52 26,094.85 66,941.08 22,364.26 20,779.81 8,860.69 2,441.79 2,567.20 18,265.60 10,426.20 9,132.80 12,785.92 7,140.00 23,845.59 17,228.26 1,260.48 140,024.52 394,966.01 28,282.85 11,373.30 1,668.98 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 50,520.31 0.00 0.00 0.00 26,094.85 8,615.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668.98 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 2,550.80 1,183.12 29,419.80 9,398.14 57,844.20 7,409.38 15,903.54 5,313.19 4,936.77 2,105.08 580.11 609.90 4,339.45 2,477.01 2,169.73 3,037.62 1,696.29 5,665.12 4,093.01 299.46 33,266.36 93,834.15 6,719.31 2,702.01 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 5,101.60 2,366.25 58,839.59 18,796.27 115,688.40 14,818.77 18,598.47 31,807.09 10,626.39 9,873.54 4,210.16 1,160.22 1,219.81 8,678.91 4,954.01 4,339.45 6,075.24 3,392.57 11,330.24 8,186.02 598.92 66,532.72 187,668.31 13,438.61 5,404.03 1,189.53 Total plati Valoric 7,652.39 3,549.37 88,259.39 28,194.41 173,532.60 22,228.15 18,598.47 47,710.63 15,939.58 14,810.31 6,315.24 1,740.33 1,829.71 13,018.36 7,431.02 6,509.18 9,112.85 5,088.86 16,995.37 12,279.03 898.38 99,799.09 281,502.46 20,157.92 8,106.04 1,189.53 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

2,203.52 247,112.89 57,215.06 32,725.00 22,144.60 1,182.86 1,541.35 39,931.33 10,066.09 8,633.18 3,487.41 18,873.40 25,897.97 21,934.69 16,775.73 4,515.00 208,712.33

0.00 0.00 57,215.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

523.50 58,707.91 7,774.65 5,261.01 281.02 366.19 9,486.70 2,391.45 2,051.03 828.52 4,483.85 6,152.72 5,211.14 3,985.50 1,072.65 49,584.89

1,047.00 117,415.82 40,778.65 15,549.30 10,522.02 562.04 732.37 18,973.39 4,782.91 4,102.06 1,657.04 8,967.71 12,305.43 10,422.28 7,971.00 2,145.30 99,169.77

1,570.51 176,123.73 40,778.65 23,323.95 15,783.03 843.05 1,098.56 28,460.09 7,174.36 6,153.09 2,485.57 13,451.56 18,458.15 15,633.42 11,956.50 3,217.96 148,754.66

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 7/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 203 FIERGA STEEL SRL BAICOI FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ''ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD"" SA-AGENTIA PLOIESTI FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA FINEX S.R.L. FLOWTEX COMPANY S.A. FLUID GROUP HAGEN SRL FLUMAN INVEST SRL FORJA NEPTUN S.A FRANCKMAR SRL FRATEA IONEL FRONTAL MEDIA SRL GALMOPONT TRANS SRL GAMANOR SRL GANTA GHEORGHE GANZ MIHAI GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA (fosta SC DISTRIGAZ SUD SA) GEFORS IMPEX SRL GENERAL TRADE CONSULT GEOPEC SA GEORGE & ALEX SRL GEORGESCU EMANOIL GEORGESCU LENUTA GEORGESCU MARIAN GEOSUD SRL GHEORGHE ION GHEORGHIU MARIA GILDAU ELIADE GILDAU VALENTINA GIRBACIU ROMICA Intreprindere Individuala GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL GORBE DOINA-STELA GOSPODARIE LOCALA BAICOI GRAFOTIP SRL GRIG AUTO SRL GRIGORE DUMITRU GRIGORE IOANA GRUP ATYC SRL GRUP PETROMECANIC SRL GRUP ROMET S.A. Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 27,105.19 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 6,439.52 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 12,879.05 Total plati Valoric 19,318.57 Procent 71.27%

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

17,310.50 15,264.72 8,075.25 14,100.15 165,230.65 5,099.45 10,378.74 13,573.98 326,611.20 176,327.00 33,575.32 23,090.76 17,352.32 17,331.00 17,409.59 20,687.63 50,848.00 8,412.85 60,008.83 9,132.80 4,566.40 9,120.00 3,927.00 3,196.48 1,865.86 9,132.80 9,132.80 11,008.87 34,153.17 2,545.28 5,882.16 8,821.86 1,675.44 4,656.00 1,552.00 68,795.98 15,119.23 7,391.14

0.00 15,264.72 0.00 0.00 0.00 5,099.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,821.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,112.55

8,225.09 10,879.56 3,836.96 6,699.69 78,509.43 3,634.51 4,931.46 6,449.68 155,189.48 83,781.87 15,953.33 10,971.59 8,244.96 8,234.83 8,272.18 9,829.74 24,160.45 3,997.37 28,513.23 4,339.45 2,169.73 4,333.37 1,865.92 1,518.81 886.56 4,339.45 4,339.45 5,230.87 16,227.90 1,209.39 2,794.91 6,287.57 796.09 2,212.30 737.43 32,688.45 7,183.91 3,511.90

12,337.64 10,879.56 5,755.44 10,049.54 117,764.14 3,634.51 7,397.20 9,674.53 232,784.22 125,672.80 23,930.00 16,457.38 12,367.45 12,352.25 12,408.26 14,744.61 36,240.68 5,996.06 42,769.84 6,509.18 3,254.59 6,500.06 2,798.87 2,278.21 1,329.85 6,509.18 6,509.18 7,846.31 24,341.84 1,814.09 4,192.37 6,287.57 1,194.13 3,318.45 1,106.15 49,032.67 10,775.87 5,267.86

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

1,918.48 3,349.85 39,254.71 2,465.73 3,224.84 77,594.74 41,890.93 7,976.67 5,485.79 4,122.48 4,117.42 4,136.09 4,914.87 12,080.23 1,998.69 14,256.61 2,169.73 1,084.86 2,166.69 932.96 759.40 443.28 2,169.73 2,169.73 2,615.44 8,113.95 604.70 1,397.46 398.04 1,106.15 368.72 16,344.22 3,591.96 1,755.95

Pag. 8/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 HELIOS SA HIDROFOREX SRL CLUJ NAPOCA HOLMAN &CO SRL IANGIL PROD CONS SRL IDEAL AUTO SERVICE SRL IMPACT SRL INDUSTRIAL ELECTRICA SRL INDUSTRIAL PRODUCTS ZECHMEISTER SRL INDUSTRIAL VALVES SRL INES GROUP SRL INST SERV D&D SRL INSTAL SOMET SA INSTALATII PROMPT SERVICE SRL INSTALATII SA ONESTI INSTANT CONSTRUCT COMPANY INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH) INTEC S.A. INTERCOMAN SRL IOLU CRISTIAN PAUL IONESCU MIRCEA IOROM TRANSPORT SRL IPROEB SA IRA SA ISOVOLTA S.A. ITALIAN EXPRESS SRL ITECO TRADING SRL IUSTIN COM SRL IVAN DINU IVAN MARUSEA IZOCON SRL IZOLTA S.R.L. JEAN APIS SA JOVILA CONSTRUCT S.R.L.- in insolventa KAMILKA IMPEX SRL KAMILY SRL KATO SERVICE SRL KEMWATER CRISTAL SRL KOALA IMPEX SRL KONVIQ SRL KOVI JONUS BUSINESS SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 75,294.00 2,480.36 37,289.32 129,956.92 18,341.93 8,303.96 51,864.51 836.27 33,270.26 12,103.96 211,114.24 41,869.28 53,395.73 35,908.40 17,535.58 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 2,480.36 0.00 0.00 0.00 8,303.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 17,887.99 8,859.02 30,874.55 4,357.59 12,321.72 198.68 7,904.19 2,875.60 50,155.52 9,947.11 12,685.50 8,530.95 4,166.02 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 35,775.98 1,767.82 17,718.04 61,749.10 8,715.18 5,918.45 24,643.45 397.35 15,808.38 5,751.20 100,311.04 19,894.21 25,371.01 17,061.90 8,332.04 Total plati Valoric 53,663.98 1,767.82 26,577.06 92,623.65 13,072.77 5,918.45 36,965.17 596.03 23,712.57 8,626.80 150,466.56 29,841.32 38,056.51 25,592.84 12,498.06 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

661.61 10,312.15 125,972.21 9,132.80 9,132.80 4,740.84 2,916.69 365,359.42 43,218.37 37,260.09 2,115.65 1,043.39 25,269.70 9,141.93 58,901.07 62,682.46 7,497.90 32,564.57 187,340.22 118,617.00 14,320.59 1,368.69 5,930.48 7,199.50 25,772.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,901.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5,826.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

157.18 2,449.91 29,927.88 2,169.73 2,169.73 1,126.31 692.93 86,800.36 10,267.62 8,852.08 502.63 247.88 6,003.46 2,171.90 14,891.80 1,781.32 7,736.54 44,507.40 28,180.46 3,402.22 325.17 1,408.94 1,710.42 6,122.79

314.36 4,899.82 59,855.76 4,339.45 4,339.45 2,252.61 1,385.87 173,600.72 20,535.23 17,704.15 1,005.25 495.77 12,006.91 4,343.79 41,980.31 29,783.60 3,562.63 15,473.07 89,014.80 56,360.93 6,804.44 650.33 2,817.87 3,420.85 12,245.58

471.55 7,349.74 89,783.64 6,509.18 6,509.18 3,378.92 2,078.80 260,401.08 30,802.85 26,556.23 1,507.88 743.65 18,010.37 6,515.69 41,980.31 44,675.41 5,343.95 23,209.61 133,522.21 84,541.39 10,206.65 975.50 4,226.81 5,131.27 18,368.37

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 9/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 KRISZTI PROCONSTRUCT SRL LA FANTANA S.R.L. LAFORSERVICE SRL LAMOD SERVICE CONSTRUCT SRL LASCU DOREL VICTOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA LAUCER SERV S.R.L LDL UNITRANS SRL LEXRA SA LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL LICIU CON SRL LIN IMPEX SRL LOGISTIC E VAN WIJK SRL LORENCIC BAUSERVICE SRL LUCA LIVIU LUCY STAR SRL LUPESCU MIRCEA LUPESCU SILVIA MACRO-TUR SRL MAIRA MONTAJ SRL MALIDO SERV SRL MALTA ILARI PREST SRL MANCIU GAVRIL MANRO SRL MAR CONSTRUCT XXI SRL MARCOM RMC 94 SRL MARCOS SRL MARCU BANICA MARCU IULIANA TATIANA MARICA CONSTANTIN MARINCAS IOSIF MASERATI SRL MATACHAND PROTECTION SRL MATACHE ION MATPO CONSULTING SRL MAVICS IMPEX SRL MECAN EXIM MECANICA MORENI SRL MECANPETROL S.A. MEGACONSTRUCT SA MEM IMPEX SRL METAL CONSTRUCT IMPEX SRL METALCAS GRUP SRL METCONSA SRL MHS TRUCK & BUS SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 58,283.82 127,546.07 5,018.56 306,086.04 6,664.00 107,076.78 1,029.59 55,261.47 18,978.47 23,970.33 8,794.00 1,190.00 8,185.62 364,123.00 1,166,389.30 1,826.56 1,826.56 73,338.90 21,990.51 380,607.04 2,758.91 6,270.08 6,601.03 11,070.69 39,158.61 126,705.99 9,133.00 9,132.80 12,416.00 5,000.00 15,644.00 481.54 476.60 184,237.37 32,222.46 286,568.51 779,811.92 546,487.84 85,734.18 1,055.09 293,336.04 19,679.33 17,542.98 3,613.71 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 5,018.56 0.00 0.00 43,315.21 0.00 0.00 18,978.47 18,626.04 0.00 0.00 0.00 0.00 42,752.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67,761.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,768.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,336.04 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 13,846.79 30,301.79 72,718.47 1,583.20 25,438.79 244.61 13,128.76 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 27,693.59 60,603.58 3,576.86 145,436.94 3,166.40 50,877.59 489.21 26,257.52 13,526.44 17,084.27 4,178.47 565.43 3,889.40 173,013.23 554,210.48 867.89 867.89 34,847.02 10,448.80 180,845.63 1,310.90 2,979.23 3,136.48 5,260.24 18,606.23 90,306.63 4,339.55 4,339.45 5,899.47 2,375.75 7,433.25 228.80 226.46 87,540.48 15,310.52 136,163.18 370,528.04 259,663.98 40,736.64 501.33 209,068.16 9,350.64 8,335.56 1,717.06 Total plati Valoric 41,540.38 90,905.37 3,576.86 218,155.41 4,749.60 76,316.38 733.82 39,386.27 13,526.44 17,084.27 6,267.71 848.14 5,834.10 259,519.85 831,315.73 1,301.84 1,301.84 52,270.52 15,673.20 271,268.45 1,966.35 4,468.85 4,704.72 7,890.37 27,909.35 90,306.63 6,509.32 6,509.18 8,849.20 3,563.63 11,149.88 343.21 339.69 131,310.72 22,965.78 204,244.77 555,792.06 389,495.97 61,104.96 751.99 209,068.16 14,025.97 12,503.33 2,575.58 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

2,089.24 282.71 1,944.70 86,506.62 277,105 433.95 433.95 17,423.51 5,224.40 90,422.82 655.45 1,489.62 1,568.24 2,630.12 9,303.12 2,169.77 2,169.73 2,949.73 1,187.88 3,716.63 114.40 113.23 43,770.24 7,655.26 68,081.59 185,264.02 129,831.99 20,368.32 250.66 4,675.32 4,167.78 858.53

Pag. 10/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 MIC CONSTRUCT SRL MIDOCAR SRL MIHAESCU ANISOARA MILEA ILIE MILOS LIVIU-DANIEL MINCU NICULINA MINDRUTA PAULINA MINSO ANIMAR MIRESCU FELICIA MIRESCU NICULAE MOLDOCONS GRUP SRL MIRVPREST SRL MULTIGALAXY SRL MURNIC TRPC SRL MUSAT GHEORGHE NAMICON TESTING SRL NECOM SRL NEDELCU GABRIELA AURORA NEGORO SRL NEGUT NICOLETA CLARA NEGUT PAULA CECILIA NENA DUMITRU NITESCU NICOLAE NITZU CONSTRUCT SRL NOVO TECH SA OLTSTAR SRL SCORNICESTI ORESTE PROD IMPEX SRL OVAI TRANS SRL OVASTEEL SERVCOM OVIDIU SA OVITIN ENTERPRISE SA PALPLAST SA PANEX ION SRL PELIGRAD NICOLAE PEROM PROD SRL PETAL S.A. PETRE MARIA PETRESCU FLOAREA PETRO GAZ SRL PETRO TUB SRL PETROL TUB SRL PETROM DISTRIBUTIE GAZE SRL PETROMSIND SRL PETROSIND SRL PETROVEST SUPLAC SA Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 128,251.49 41,890.43 3,104.00 31,156.68 4,566.40 496.64 310.00 2,997.50 9,132.80 9,132.80 467,055.42 45,038.98 6,553.03 101,398.71 18,265.60 13,606.90 1,190.00 1,241.60 11,548.30 1,424.72 1,187.26 23,560.90 18,334.09 232,738.44 23,192.76 63,521.12 12,993.44 4,253.73 14,879.76 2,870.00 207,268.00 2,913.12 45,043.46 9,132.80 253,656.92 114,943.65 182.66 5,089.67 6,400.08 138,485.05 3,345.48 44,195.64 240,677.40 42,504.79 23,913.52 Plati Anul I din care: sub conditie 2,264.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,468.13 0.00 6,553.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,855.75 0.00 4,488.09 0.00 4,253.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 30,469.38 9,952.13 737.43 7,402.06 1,084.86 117.99 73.65 712.13 2,169.73 2,169.73 2,138 10,700.15 24,089.83 4,339.45 3,232.66 282.71 294.97 2,743.59 338.48 282.06 5,597.49 4,355.73 55,292.90 5,510.03 15,091.05 3,086.92 3,535.06 681.84 49,241.75 692.09 10,701.21 2,169.73 60,262.61 27,307.77 43.40 1,209.18 1,520.50 32,900.62 794.80 10,499.79 57,179.00 10,098.09 5,681.26 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 60,938.76 19,904.26 1,474.87 14,804.11 2,169.73 235.98 147.30 1,424.26 4,339.45 4,339.45 330,744.34 21,400.29 4,670.51 48,179.65 8,678.91 6,465.33 565.43 589.95 5,487.18 676.96 564.13 11,194.97 8,711.45 110,585.79 11,020.05 30,182.09 6,173.84 3,031.74 7,070.13 1,363.68 98,483.50 1,384.17 21,402.42 4,339.45 120,525.22 54,615.54 86.79 2,418.36 3,041.00 65,801.24 1,589.61 20,999.58 114,357.99 20,196.17 11,362.52 Total plati Valoric 91,408.14 29,856.39 2,212.30 22,206.17 3,254.59 353.97 220.94 2,136.40 6,509.18 6,509.18 332,882.44 32,100.44 4,670.51 72,269.48 13,018.36 9,697.99 848.14 884.92 8,230.77 1,015.43 846.19 16,792.46 13,067.18 165,878.69 16,530.08 45,273.14 9,260.76 3,031.74 10,605.19 2,045.52 147,725.25 2,076.26 32,103.64 6,509.18 180,787.83 81,923.30 130.19 3,627.54 4,561.50 98,701.87 2,384.41 31,499.37 171,536.99 30,294.26 17,043.78 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 11/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 PINOLA SRL PIROI LAURENTIU PITICU SILVIU GABRIEL PLUSCAR WASH SRL POLISERV JG SRL POLY-DELTA COATINGS SRL POLYGON TRADING SRL POMPONIO SA POP GAVRIL EUGEN POPESCU VALENTIN EUGEN PRACTIC NAV TC SRL PREDA CRISTIAN PREDA FLORIN PROBIT SRL PRODAGREMIN SRL PROFILO GROUP SRL PROGRAMATOR SRL PROMETCOM SRL PROSIRIUS CONSULTING SRL PROSPECTIUNI S.A. PSV TRUST SECURITY SA PUBLITRANS COM SRL PUIA CONSTANTA RACORDEX SRL RAD-TRANS SRL RADUCANU GRIGORE RADUCANU MIHAELA GRATIELA RAZVAN CONSTRUCT SRL REBOB SRL REDAC SRL REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA REPCON SA RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA REVIVO SRL RIG CONSTRUCT SRL CRAIOVA RODMIR EXPERT SRL RODSPECTRA SRL RODUT COMSERVICE SRL ROHE ROMANIA SRL ROLA CONSTRUCT CONSULTING ROLAND GREIS CONSULTING SRL ROM TEAM SOLUTIONS SRL ROMAR DIAGNOSTIC CENTER SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 1,609.36 2,283.20 456.64 5,674.50 2,257.10 50,661.86 38,004.74 3,649.96 1,198.68 4,521.74 2,693.72 48,320.00 38,004.04 70,697.07 3,229.66 16,161.18 53,371.13 23,870.25 19,093.69 2,857.27 1,432,513.49 42,244.97 1,500.00 11,602.50 11,520.01 4,566.40 4,566.40 59,219.00 327,146.81 6,085.00 18,920.00 9,242.35 1,276.24 7,891.43 34,890.99 40,044.00 3,599.99 71,139.30 31,362.29 7,140.00 352,957.97 8,044.81 139,833.00 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,693.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,891.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 382.34 542.43 108.49 1,348.12 536.23 12,036.00 9,028.99 867.14 284.78 1,074.25 11,479.64 9,028.82 16,795.87 767.29 3,839.50 12,679.66 5,670.98 4,536.19 678.82 340,329.77 10,036.36 356.36 2,756.47 2,736.87 1,084.86 1,084.86 14,068.97 77,721.99 1,445.65 4,494.92 2,195.75 303.20 8,289.24 9,513.46 855.27 16,900.94 7,450.90 1,696.29 83,854.08 1,911.25 33,220.86 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 764.69 1,084.86 216.97 2,696.24 1,072.46 24,072.01 18,057.97 1,734.28 569.55 2,148.51 1,919.88 22,959.27 18,057.64 33,591.75 1,534.57 7,678.99 25,359.32 11,341.96 9,072.38 1,357.63 680,659.53 20,072.72 712.73 5,512.93 5,473.74 2,169.73 2,169.73 28,137.94 155,443.98 2,891.29 8,989.85 4,391.51 606.41 5,624.43 16,578.47 19,026.93 1,710.54 33,801.88 14,901.81 3,392.57 167,708.16 3,822.50 66,441.72 Total plati Valoric 1,147.03 1,627.30 325.46 4,044.36 1,608.69 36,108.01 27,086.96 2,601.42 854.33 3,222.76 1,919.88 34,438.91 27,086.46 50,387.62 2,301.86 11,518.49 38,038.98 17,012.94 13,608.57 2,036.45 1,020,989.30 30,109.08 1,069.09 8,269.40 8,210.61 3,254.59 3,254.59 42,206.91 233,165.97 4,336.94 13,484.77 6,587.26 909.61 5,624.43 24,867.71 28,540.39 2,565.81 50,702.81 22,352.71 5,088.86 251,562.25 5,733.74 99,662.58 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 12/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ROMCABLU COMPANY SRL ROMCONSTRUCT AG SRL ROMIMAR SRL ROMINSERV SRL ROMITERA COMPANY SRL ROMPETROL DOWNSTREAM SRL ROMPETROL WELL SERVICES SA ROMTELECOM SA ROMVALVES SRL ROTTER MARIANA NICOLETA ROYAL CIGARS SRL RP ESTATES DEVELOPMENT S.A RTS ELECTRO SRL RUBIN SRL RUTIER CONEX XXI SRL RYOROM S.R.L. - IN FALIMENT S.C. STEEL SERVICE S.R.L. S.H.R. DISTRIBUTIONS SRL SALUBRIS PRIM SRL MOINESTI SAMI PLASTICS SA SANDEX SRL SANDU STEFAN SC LORENA SRL SCURT EUGENIA SCURT IANCU GEORGEL SCUTA SORIN FLORIN SENDRE SAS SRL SERVICE AUTOMOBILE SA SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE CRAIOVA SFERA SRL SILAGHI IOAN SILVERMATIC DISTRIBUTION SRL SIND GPS SRL SIND MANAGER PREST SRL SIND WEST PETROM SRL SINDPET SERVICE SRL SINDPETROM SRL SIPEX COMPANY SRL SIRROCCO INVEST SRL SITOREX SRL SMALL SRL SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE (SIPG) SOLIPREST SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 6,317.69 78,658.64 4,500.00 186,316.68 169,289.76 288.73 16,850.40 1,143,008.34 187,520.87 9,132.80 34,313.54 354,830.24 17,800.73 2,610.00 148,151.50 25,423.00 775,977.74 15,431.01 916.46 154,317.06 40,567.15 4,567.00 11,126.50 9,123.67 4,575.52 1,614.08 1,231.90 1,125.14 21,834.04 4,156.41 18,624.00 3,158.10 153,817.90 122,454.02 12,642.56 81,067.48 818,511.52 47,960.46 123,091.39 54,988.25 136,099.48 55,900.00 50,523.35 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,063.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,917.32 0.00 81,067.48 92,398.02 0.00 0.00 0.00 136,099.48 0.00 0.00 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 1,500.93 18,687.35 1,069.09 44,264.23 40,219.06 68.60 4,003.24 271,550.50 44,550.32 2,169.73 8,152.05 84,298.89 4,229.01 620.07 35,197.13 6,039.88 184,353.11 3,666.03 217.73 36,661.92 9,637.75 1,085.01 2,643.38 2,167.56 1,087.03 383.47 292.67 267.31 5,187.23 987.46 4,424.60 750.29 36,543.33 29,092.05 3,003.56 194,458.09 11,394.22 29,243.47 13,063.85 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 3,001.85 37,374.69 2,138.18 88,528.47 80,438.12 137.19 8,006.48 543,101.01 89,100.64 4,339.45 16,304.10 168,597.77 8,458.03 1,240.14 70,394.26 12,079.75 368,706.23 7,332.05 435.46 73,323.83 19,275.50 2,170.01 5,286.76 4,335.12 2,174.06 766.93 585.34 534.61 10,374.46 1,974.92 8,849.20 1,500.57 73,086.66 58,184.09 6,007.12 57,778.88 388,916.18 22,788.44 58,486.94 26,127.70 97,001.61 26,560.91 24,006.20 Total plati Valoric 4,502.78 56,062.04 3,207.27 132,792.70 120,657.18 205.79 12,009.71 814,651.51 133,650.96 6,509.18 24,456.14 252,896.66 12,687.04 1,860.21 105,591.39 18,119.63 553,059.34 10,998.08 653.18 109,985.75 28,913.25 3,255.02 7,930.14 6,502.67 3,261.09 1,150.40 878.01 801.92 15,561.68 2,962.38 13,273.80 2,250.86 109,629.98 87,276.14 9,010.68 57,778.88 583,374.26 34,182.66 87,730.41 39,191.54 97,001.61 39,841.37 36,009.29 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

13,280.46 12,003.10

Pag. 13/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL (fosta SC SONRISO INVESTMENTS SRL) SOROCAM SRL SOSA ALEXANDRA SOSA SANDICA SPIRIDON NICOLAE SPORIS ALEXANDRA SI SPORIS AUGUSTIN STAN RODICA STANCIU CONSTANTA STANCIU GHEORGHE CRISTINEL STANCULESCU FLORINEL STARMULTITRADE SRL STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA STAVCONS SRL Stefan Ion STEFI PRIMEX SRL SUDOFIM SERV SRL SURUB TRADE SRL SWISO SRL TAIF COM SRL TAPOREA LILIANA TATARU FLORIAN TATARU MARIA TECHNOFRESH SRL TECHWAVE SRL TEHNOREP SRL TEHNOSERV PROD SRL TEHNOUTILAJ SA PIATRA NEAMT TEL GEORGE JUNIOR SRL T-ELECTRIF SRL TERA SA TERRA CONSULTING ROMANIA SRL TESCAN MIHAI TIRRENA SCAVI SPA ITALIA, SUC. CLUJ TMD SA TNT ROMANIA SRL TOI TOI & DIXI SRL TOMAL PROIECT SRL TOMIPEX RG SRL TONIAN CONSTRUCT 2001 SRL TOPQUAD SERV SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) Plati Anul I din care: sub conditie semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI Total plati Valoric Procent

457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467

24,966.20 2,940.72 365.31 547.97 9,133.00 3,212.00 1,092.60 456.64 456.64 620.80 20,465.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,931.35 698.64 86.79 130.18 2,169.77 763.09 259.57 108.49 108.49 147.49 4,862.03

11,862.70 1,397.28 173.58 260.37 4,339.55 1,526.18 519.15 216.97 216.97 294.97 9,724.07

17,794.05 2,095.93 260.37 390.55 6,509.32 2,289.28 778.72 325.46 325.46 442.46 14,586.10

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496

2,350.06 120,228.64 9,312.00 81,179.82 17,225.97 1,599.84 4,347.11 16,660.00 2,283.20 1,826.56 1,826.56 70,887.61 137,035.30 49,080.23 135,335.18 22,934.75 20,433.13 2,506.07 66,654.04 11,802.59 922.41 139,382.87 238.52 211.09 14,197.97 1,935.00 2,750.00 236,552.63 25,369.64

0.00 5,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,347.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,112.60 27,843.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

558.32 28,563.35 2,212.30 19,286.32 4,092.46 380.08 3,958.00 542.43 433.95 433.95 16,841.14 32,556.20 9,868.15 32,152.29 5,448.73 4,854.41 595.38 15,835.35 2,804.00 219.14 33,113.92 56.67 50.15 3,373.09 459.71 653.33 56,199.05 6,027.20

1,116.63 57,126.70 4,424.60 38,572.63 8,184.93 760.16 3,098.30 7,916.01 1,084.86 867.89 867.89 33,682.28 65,112.39 25,112.60 64,304.58 10,897.46 9,708.81 1,190.76 31,670.70 5,608.01 438.28 66,227.84 113.33 100.30 6,746.17 919.42 1,306.66 112,398.11 12,054.40

1,674.95 85,690.05 6,636.90 57,858.95 12,277.39 1,140.25 3,098.30 11,874.01 1,627.30 1,301.84 1,301.84 50,523.43 97,668.59 34,980.75 96,456.87 16,346.19 14,563.22 1,786.14 47,506.05 8,412.01 657.43 99,341.77 170.00 150.45 10,119.26 1,379.12 1,960.00 168,597.16 18,081.60

71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

Pag. 14/15

TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA DOSAR NR 7807/3/2009

ANEXA NR.1

PROGRAM DE PLATI

Nr. Numa si prenume/ Denumire creditor Crt. 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 TOTAL AGREGAT HOLDING SRL TRAINING & DEVELOPMENT SRL TRANS LMG SRL TRANSMOLDOVA SRL TRICOMSERV SA TURNATORIA CENTRALA ORION SA TUTU COMPANY SRL TUV AUSTRIA ROMANIA SRL TYROLIT VINCENT SRL UMEB SA UMWELTTECHNICK ROMANIA SRL UNICOMP SRL UNIMEC SRL UNIVERSITATEA DIN PETROSANI UNIVERSITATEA DIN VIENA UPC ROMANIA SRL VALIMAR SRL VALMAR CONSTRUCT SRL VALPLAST INDUSTRIE SRL VARDO SRL VEGA 93 SRL VENTER VALERIA RODICA VEOLIA SERVICII PT MEDIU SA VERBITA SRL VERGU CONSTANTIN VICTORIA METVAL SRL VIDALIS IMPEX SRL VIGROUP HOLDING SA VISUAL MEDIA DESIGN SRL VITAL TERMO CONSTRUCT SRL VLADA CONSTANTIN VLADOREX ECOSERV SRL VOTICOM SRL VULTURUL SA WEDECON SRL WERNER SRL X-OIL GRUP SRL Z&Z PIRO SRL ZAVOIANU SRL Cuantumul creantei acceptate in tabelul definitiv rectificat (lei) 31,433.11 45,550.49 131,001.95 2,819.26 26,093.31 949.62 1,002.12 6,107.89 77,456.97 17,638.24 177,729.47 63,522.07 3,815.39 6,580.00 55,702.86 966.00 32,050.08 42,587.63 98,853.22 8,397.03 312,587.72 9,132.80 413.74 34,891.13 294.00 138,787.64 3,880.65 87,399.74 4,593.00 24,299.80 913.28 13,907.59 466,264.39 1,127.99 15,141.90 8,245.35 211,692.99 50,920.10 15,608.04 4,566.40 34,986.00 136,974,242.58 689,842,288.22 Plati Anul I din care: sub conditie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,050.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,548.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,496,022.89 325,720,778.44 semestrul I semestrul II Plati Anul II semestrul III 7,467.73 10,821.67 31,122.82 669.79 6,199.12 225.61 238.08 1,451.08 18,401.86 4,190.41 42,224.13 15,091.27 906.44 1,563.25 13,233.62 229.50 10,117.77 23,485.08 1,994.93 74,263.11 2,169.73 98.29 8,289.27 69.85 32,972.51 921.95 20,764.02 1,091.18 5,773.03 216.97 3,304.10 110,772.88 267.98 3,597.34 1,958.89 50,293.02 12,097.36 3,708.08 1,084.86 8,311.81 32,063,690.72 67,133,573.76 semestrul IV Plati Anul III semestrul V semestrul VI 14,935.46 21,643.34 62,245.64 1,339.57 12,398.25 451.21 476.16 2,902.17 36,803.72 8,380.82 84,448.25 30,182.54 1,812.88 3,126.49 26,467.24 459.00 22,842.92 20,235.53 46,970.16 3,989.85 148,526.22 4,339.45 196.59 16,578.54 139.69 65,945.02 1,843.89 -20,764.02 2,182.37 11,546.06 433.95 6,608.20 221,545.77 535.97 7,194.68 3,917.78 100,586.03 24,194.71 7,416.17 2,169.73 16,623.62 65,491,564.83 411,939,203.18 Total plati Valoric 22,403.19 32,465.01 93,368.47 2,009.36 18,597.37 676.82 714.24 4,353.25 55,205.58 12,571.23 126,672.38 45,273.82 2,719.33 4,689.74 39,700.86 688.49 22,842.92 30,353.30 70,455.24 5,984.78 222,789.33 6,509.18 294.88 24,867.81 209.54 98,917.53 2,765.84 62,292.05 3,273.55 17,319.09 650.92 9,912.30 332,318.65 803.95 10,792.02 5,876.67 150,879.05 36,292.07 11,124.25 3,254.59 24,935.42 97,625,074.33 641,833,823.50 Procent 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27% 71.27%

62,292.05

ZORILA NICULINA mostenitor Zorila A Gheorghe 536 537 ZPE CONSULT SRL Total creante chirografare TOTAL CREANTE

69,818.78 995,324.63

0.00 54,029,982.85

0.00 16,000,000.00

0.00 91,735,739.07

Pag. 15/15

SC PSV COMPANY SA 94,013,414

ANEXA NR.2

CASH FLOW PREVIZIONAT

RON anul I SEMESTRUL I SEMESTRUL II DENUMIRE INDICATOR anul II SEMESTRUL III SEMESTRUL IV anul III SEMESTRUL V SEMESTRUL VI TOTAL

Sold initial disponibilitati Sold initial semestru I.Incasari din activitatea curenta

a. b. Incasari din contracte in portofoliu Incasari din contracte viitoare inchirieri utilaje inchirieri bunuri imobile activitate exploatare productie secundara Budureasa antreprenoriat Vanzari de marfuri Deblocari garantii de buna executie/participare la licitatii - cash colateral creante (inclusiv compensari)

0

0 32,751,572 14,667,085 5,133,027 4,022,510 254,917 855,600 0 5,646,995 3,974,441 3,330,024 18,370,285 200,000

0 200,000

1,986,126 22,283,017 5,567,600 6,444,977 2,782,510 254,917 1,636,800 1,770,750 6,176,684 605,888 3,487,869 82,000,000 2,340,000

840,000 1,500,000

1,579,411 21,446,925 9,955,338 8,158,627 3,979,110 254,917 3,131,000 793,600 0 42,521 3,290,440 68,051,614 4,000,000

2,000,000 2,000,000

1,076,574 12,146,816 111,600 10,725,427 4,084,510 254,917 5,022,000 1,364,000 0 544,151 765,637 0 20,000,000

5,000,000 15,000,000

745,621 11,772,267 111,600 9,919,427 3,712,510 254,917 4,836,000 1,116,000 0 466,473 1,274,767 0 101,000,000

16,000,000 85,000,000

3,238,393 12,598,833 111,600 11,283,427 4,084,510 254,917 5,580,000 1,364,000 0 91,686 1,112,121 0 440,000,000

5,000,000 435,000,000

7,611,458 112,999,430 30,524,822 51,664,912 22,665,662 1,529,500 21,061,400 6,408,350 11,823,679 5,725,159 13,260,858 168,421,900 567,540,000 28,840,000

538,700,000

c d

e II. Incasari din recuperari creante III. Incasari din vanzari de active

Vanzari participatii

Vanzari de active corporale si necorporale

IV. TOTAL INCASARI(I+II+III) I. Plati aferente activitatii curente, din care:

1 2 3 4 Materii prime si materiale auxiliare Consumabile(xerox,IT) Carburant Utilitati - energie electrica - energie termica+gaze - apa Salarii si asimilate Contributii aferente salarii - stopaj la sursa Deplasari, detasari, transport Prime de asigurarea active proprii Impozite si taxe locale - active proprii Transport tehnologic si lucrari cu automacara si utilaje Subantreprenori Servicii Paza Cheltuieli HSEQ Alte servicii achizitionate de la terti Posta, Telefon Comunicatii,Internet Alte impozite si taxe (CNCAN,ISCIR) Servicii Audit Alte cheltuieli (IT, juridic, consultanta ) Alte cheltuieli de exploatare

51,321,857

106,623,017

93,498,540

32,146,816

112,772,267

452,598,833

848,961,330

29,815,121 4,572,710 1,607 1,526,962 171,723 102,222 59,372 10,129 5,560,533 1,567,800 3,600 411,074 502,947 298,778 5,480,552 367,155 38,385 553,590 151,590 79,800 62,000 139,190 243,517

22,351,276 1,338,425 1,607 1,462,079 155,064 85,268 58,137 11,659 3,627,305 1,020,163 3,600 620,663 496,265 77,488 6,830,912 280,052 25,754 258,670 122,652 79,250 62,000 139,190 0 Pag. 1/2

23,089,407 249,887 1,607 1,474,433 139,065 70,382 57,310 11,373 2,973,831 833,317 3,600 617,511 519,155 0 9,548,425 9,732 18,144 627,496 121,412 1,000 62,000 139,190 461,125

13,886,049 311,887 1,607 1,559,683 139,065 70,382 57,310 11,373 2,912,404 814,941 3,600 617,375 510,165 0 0 280,052 18,144 533,876 121,412 1,000 62,000 139,190 711,450

13,373,756 311,887 1,607 1,529,923 153,325 77,822 61,650 13,853 2,939,489 820,790 3,600 617,375 510,165 0 0 9,732 18,144 785,596 121,412 1,000 62,000 139,190 685,100

13,972,685 342,887 1,607 1,560,923 153,325 77,822 61,650 13,853 2,971,376 828,904 3,600 617,375 510,165 0 0 280,052 18,144 589,676 121,412 1,000 62,000 139,190 790,500

116,488,294 7,127,684 9,642 9,114,004 911,566 483,898 355,428 72,240 20,984,938 5,885,914 21,600 3,501,373 3,048,862 376,266 21,859,889 1,226,773 136,713 3,348,903 759,892 163,050 372,000 835,140 2,891,692

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SC PSV COMPANY SA 94,013,414

ANEXA NR.2

CASH FLOW PREVIZIONAT

RON anul I SEMESTRUL I SEMESTRUL II 20 21 22 23 24 25

II. III.

anul II SEMESTRUL III SEMESTRUL IV 59,691 3,074,880 120,906 0 200,000 1,833,000

1,441,032 2,281,548

anul III SEMESTRUL V SEMESTRUL VI 234,014 2,275,500 120,906 0 200,000 1,833,000

2,020,000 3,150,000

TOTAL

DENUMIRE INDICATOR TVA Leasing + Asigurari aferente contractelor de leasing Concesiuni/Chirii Cheltuieli cu lucrari in termen de garantie Kazahstan- sucursala externa Geoasset

Plata contributie fond lichidare cf art 4 alin 6 lit c (2%) Plata onorariul administratorului judiciar

672,788 4,179,504 251,772 236,545 200,000 2,541,000

14,000 141,000

280,038 3,198,390 8,848 61,861 200,000 2,001,000

1,686,800 2,650,200

378,752 2,727,598 8,848 0 200,000 1,833,000

400,000 720,000

426,158 2,500,514 20,878 0 200,000 1,833,000

8,800,000 13,320,000

2,051,441 17,956,386 532,160 298,406 1,200,000 11,874,000

14,361,832 22,262,748

IV. Plati datorii nascute pe perioada de observatie V. Plati catre creditori conform programului de plata Total plati

18,370,285 995,325

26,311,474 54,029,983

55,814 67,133,574

1,471,721 16,000,000

0 91,735,739

193,880 411,939,203

46,403,174 641,833,823

49,335,731 1,986,126

107,029,733 1,579,411

94,001,376 1,076,574

32,477,769 745,621

110,279,495 3,238,393

448,225,768 7,611,458

841,349,872 7,611,458

Cash-flow cumulat

Pag. 2/2

S.C. PSV COMPANY S.A. - IN INSOLVENTA

ANEXA 3

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU VANZARE

Nr. Crt. 1

Categorie Numar MF F50_110080 G10_200266 B30_100008 C20_100094 C40_100194 C40_100068 E30_100024 E30_100050 D10_216110 H30_100077 H30_100004 D10_110353 F40_629140 E20_402183 E20_201782 Descriere MF MAGAZIE MATERIALE PT SUCEAVA Microsta STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI CLADIRE ZID 8*5*4 MICROSTA SEMITRANSPORTABILA CLADIRE ZID 31*8*319 CONF.META MICROSTATIE PECO MICROSTATIE PECO S.147 Separator de hidrocarburi cu capac carosabil St carb Microsta12 Draganesti Cladire zid-spalatorie colonie CLADIRE ZID Gestiune din inventar Anexa industries R Arad - FOX Depozit Boldesti Doljchim Doljchim Doljchim Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Moinesti Sectia Roata Sectia Roata - spalatorie Zemes - Sediu Locatie din inventar Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Craiova, jud. Dolj Lainici, jud. Gorj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Moinesti, Fabrica de azot Lainici, jud. Gorj Roata, jud. Giurgiu Zemes, jud. Bacau Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Data punerii in functiune 1-Sep-04 1-Apr-06 30-Sep-02 28-Mar-03 30-Sep-02 1-Sep-02 30-Sep-02 31-Mar-03 31-Dec-07 30-Mar-06 01-IUN-02 1-Mar-03 28-Feb-07 31-Mar-09 30-IUN-07

2. cladiri, amenajari, canalizari, conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 2 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 3 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 4 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 5 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 6 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 7 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 8 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 9 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 10 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 11 conducte 2. cladiri, amenajari, canalizari, 12 conducte

13 14

3. instalatii si echipamente de productie

MECANISM CU PARGHIE PT TRACTIUNE Anexa industries R SI RIDICARE ZNL 3200(TIRFOR) Invertor sudura INVERTEC V 260 Trusa de filetat electrica supertronic RO71256 Anexa industries R Anexa industries R

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 15 productie

Page 1 of 27

Nr. Crt. 16

Categorie

Numar MF B20_200127 F30_300051 E20_201732 E20_201852 E20_201842 F50_404930 E40_305035 E20_201712 B20_395293 B20_200324 C20_200807 E40_216248 E20_201752 E20_201742 B20_700076 E40_216031 A10._310119 E20_300752

Descriere MF STATIE INCARCARE FREON 10705 R D.4 UPETROM TELEMETRU PD 28-372103 generator sudura wagt 220dc hsb,compactor cv72h GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT GENERATOR SUDURA GEKIP6500N3 SET TAIETOR BETON ASFALT MAI COMPACTOR CU MOTOR HONDA CV 72H DETECTOR GAZE PAC EX2+ACCESORII (FSSC) TRUSA FRIGOTEHNIST + ACCESORII (FSSC) Invertor sudura tip INVERTEC V 270 S+ set cabluri 400A, 70mmpx5m generator curent trifazat generator curent trifazat generator curent trifazat Generator electric trifazat NT 14000 MASTER 3500 SALES PAKAGE Analizor de gaze Multilyzer NG cu O2, CO, NO, SO2, Coh+manometru digital FZM 20, Echipament pe reglare compresoare si pompe-EASSY LASER D400

Gestiune din inventar Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R

Locatie din inventar Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Poiana Lacului, jud. Arges Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Poiana Lacului, jud. Arges

Data punerii in functiune 01-NOI-04 1-Apr-03 31-MAI-07 21-Dec-07 21-Dec-07 1-Dec-05 30-IUN-05 31-MAI-07 30-NOI-06 30-NOI-06 31-IUL-08 31-MAI-07 31-MAI-07 31-MAI-07 31-Aug-08 31-IUL-05 29-Feb-08 30-IAN-03

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 17 productie 3. instalatii si echipamente de 18 productie 3. instalatii si echipamente de 19 productie 3. instalatii si echipamente de 20 productie 3. instalatii si echipamente de 21 productie 3. instalatii si echipamente de 22 productie 3. instalatii si echipamente de 23 productie 3. instalatii si echipamente de 24 productie 3. instalatii si echipamente de 25 productie 3. instalatii si echipamente de 26 productie 3. instalatii si echipamente de 27 productie 3. instalatii si echipamente de 28 productie 3. instalatii si echipamente de 29 productie 3. instalatii si echipamente de 30 productie 3. instalatii si echipamente de 31 productie

32 33

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Page 2 of 27

Nr. Crt. 34 35 36 37

Categorie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Numar MF E20_402163 E20_201822

Descriere MF

Gestiune din inventar

Locatie din inventar Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges

Data punerii in functiune 29-Feb-08 31-IUL-07

E20_201502 G10_200239 G30_220005 G30_255017 G30_255015 G10_200102 G10_200090 G30_255012 G10_200291 G10_200122 G10_200041 G10_200305 G10_200300 G10_200299 G10_200298

APARAT SUDURA POLIETILENA cap la Anexa industries R cap GEPRG FISCHER KL 160WR 100 Aparat de sudura polietilene inalta densitate cap la cap marca WIDOS900 si Anexa industries R ap Aparat de sudura polietilene inalta densitate cap la cap marca Widos4900 si Anexa industries R Ap CIRCULAR CIOCAN DE SPART MHE65SET APARAT SUDURA TIP INVERTOR APARAT SUDURA TRANSPOKET 2000 APARAT DE SUDURA ECOMAG 254 MAI COMPACTOR DELKO PX 64 CU M GENERATOR PT.SUDARE TS 200BS CIOCAN DE SPART MHE 95 SET INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V Pr.hidr.cu set bacuri INVERTOR SUDURA SERIE 18061397 INVERTOR SUDURA SERIE 18061394 INVERTOR SUDURA SERIE 18061418 INVERTOR SUDURA SERIA18061420 Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX

Poiana Lacului, jud. Arges Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad

30-Sep-05 01-MAI-05 8-Dec-06 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 6-Dec-06 1-Mar-03 1-Feb-02 31-MAI-07 31-MAI-07 31-MAI-07 31-MAI-07

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 38 productie 3. instalatii si echipamente de 39 productie 3. instalatii si echipamente de 40 productie 3. instalatii si echipamente de 41 productie 3. instalatii si echipamente de 42 productie 3. instalatii si echipamente de 43 productie 3. instalatii si echipamente de 44 productie 3. instalatii si echipamente de 45 productie 3. instalatii si echipamente de 46 productie 3. instalatii si echipamente de 47 productie 3. instalatii si echipamente de 48 productie 3. instalatii si echipamente de 49 productie 3. instalatii si echipamente de 50 productie

Page 3 of 27

Nr. Crt. 51

Categorie

Numar MF G10_200307 G30_209003 G10_200333 G30_209002 G10_200303 G10_200302 G30_216005 G10_200093 G30_215003 G30_215002 G30_263007 G30_263006 G10_200326 G30_263008 G30_215005 G30_215004 G10_200261 G10_200260

Descriere MF INVERTOR SUDURA SERIE 18061360 GENERATOR WIDOS PLACA VIBRATOARE AP 2000H APARAT DE SUDAT ELECTROFUZIUNE GENERATOR ESE 606 GENERATOR SUDURA TIP ESE GENERATOR CURENT MOTOCOMPRESOR MC10 APARAT SUDURA MASTER APARAT SUDURA MASTER APARAT SUDURA MASTER 3500 APARAT SUDURA MASTER 3500

Gestiune din inventar Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX

Locatie din inventar Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad

Data punerii in functiune 31-MAI-07 1-Mar-03 31-Oct-08 1-Mar-03 31-MAI-07 31-MAI-07 1-Apr-06 1-Mar-03 01-IAN-05 01-IAN-05 01-MAI-05 01-MAI-05 30-IUN-08 1-Feb-06 01-NOI-05 01-NOI-05 01-IAN-05 01-IAN-05

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 52 productie 3. instalatii si echipamente de 53 productie 3. instalatii si echipamente de 54 productie 3. instalatii si echipamente de 55 productie 3. instalatii si echipamente de 56 productie 3. instalatii si echipamente de 57 productie 3. instalatii si echipamente de 58 productie 3. instalatii si echipamente de 59 productie 3. instalatii si echipamente de 60 productie 3. instalatii si echipamente de 61 productie 3. instalatii si echipamente de 62 productie

63 64

3. instalatii si echipamente de productie

Instalatie profesionala de spalat cu iet de Arad - FOX apa cu incalzire pe motorina marca K APARAT SUDURA MASTER 3500 APARAT SUDURA MASTER3500 APARAT SUDURA MASTER3500 INVERTOR MASTER 3500 SALES PAK INVERTOR MASTER 3500 SALES PAK Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 65 productie 3. instalatii si echipamente de 66 productie 3. instalatii si echipamente de 67 productie 3. instalatii si echipamente de 68 productie

Page 4 of 27

Nr. Crt. 69

Categorie

Numar MF E20_201402 E20_201442 A10_200050 A10_300154 A10_600164 A10_300130 A10_200051 A10_300155 A10_200079 B50_200311 B20_395150 B20_395110 B20_395297 B20_395296 B20_395298 C20_200389 C20_300037 C20_200560

Descriere MF ELECTROPOMPA APA 125 LOTRU CONCASOR A6 CU MOTOR EL. Microscop biologic B3 centrifuga kit analize Balanta analitica XT 120A Autoclava Lab/ AES 75 incubator

Gestiune din inventar Balastiera Merisani Balastiera Merisani Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie

Locatie din inventar Merisani, jud. Arges Merisani, jud. Arges Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Blejoi, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj

Data punerii in functiune 31-IAN-05 31-IAN-05 1-Apr-04 01-IUN-04 01-IUN-04 1-Apr-04 1-Apr-04 01-IUN-04 16-Mar-05 31-IAN-08 1-Dec-04 1-Mar-04 20-Dec-06 20-Dec-06 20-Dec-06 31-Aug-05 31-Mar-03 31-Oct-06

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 70 productie 3. instalatii si echipamente de 71 productie 3. instalatii si echipamente de 72 productie 3. instalatii si echipamente de 73 productie 3. instalatii si echipamente de 74 productie 3. instalatii si echipamente de 75 productie 3. instalatii si echipamente de 76 productie 3. instalatii si echipamente de 77 productie 3. instalatii si echipamente de 78 productie 3. instalatii si echipamente de 79 productie 3. instalatii si echipamente de 80 productie 3. instalatii si echipamente de 81 productie 3. instalatii si echipamente de 82 productie 3. instalatii si echipamente de 83 productie 3. instalatii si echipamente de 84 productie 3. instalatii si echipamente de 85 productie 3. instalatii si echipamente de 86 productie

POMPA EVACUARE (SUBSOL) SI MONTAJ Bucuresti - Grivita UNITATE ANTRENARE HONDA GX25 CU Custodie Blejoi RIGLA 2M DINAMOMETRU ANALOGIC 0-500 Kgf Depozit Boldesti FSSC TRANSFORMATOR TRIFAZAT USCAT T IP Depozit Boldesti TTA FSSC UPETR PAC EX2 VERSIUNEA EX 02(FSSC) PAC EX2 VERSIUNEA EX 02 PAC EX2 VERSIUNEA EX 02 (FSSC) Scara 3x14 tr DENSITOMETRU HD 03 CONTAINER Depozit Boldesti Depozit Boldesti Depozit Boldesti Doljchim Doljchim Doljchim

Page 5 of 27

Nr. Crt. 87

Categorie

Numar MF C20_200562 C20_200502 C20_200670 I10_2042 C40_200554 E20_201642 C40_200553 G30_209001 C20_200339 A10_400349 I10_4124 B50_401138 E20_402177 D10_110245 B20_200211 A10_101031 A10_101030 CONTAINER

Descriere MF

Gestiune din inventar Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Doljchim Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Moinesti Moreni Ploiesti - Imobiliare Crisan Ploiesti - Imobiliare Sulina

Locatie din inventar Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Moinesti, Fabrica de azot Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Crisan, jud. Tulcea Sulina, jud. Tulcea

Data punerii in functiune 31-Oct-06 2-Feb-06 31-MAI-07 1-Mar-05 09-NOI-06 31-IUL-05 09-NOI-06 1-Mar-03 21-NOI-03 31-Oct-08 01-NOI-05 30-Sep-08 31-Dec-08 1-Sep-02 1-Sep-05 30-Sep-08 30-Sep-08

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 88 productie 3. instalatii si echipamente de 89 productie 3. instalatii si echipamente de 90 productie 3. instalatii si echipamente de 91 productie 3. instalatii si echipamente de 92 productie 3. instalatii si echipamente de 93 productie 3. instalatii si echipamente de 94 productie 3. instalatii si echipamente de 95 productie

Set taiat beton asfalt STIHL T Generator de curent tip 606 DHS GT CANTAR ELECTRIC CARLING 6.3 T CONTROLER APARAT SUDURA IN TERMOPLASTICE Master 3500SALES PACAGE -CM APARAT SUDURA IN TERMOPLASTICE DELTA 250 CU RED75-250 INST.DE SUDAT CAP LA CAP CONVERTIZOR ACS 607-0260 5200K EXPLOZOR MINIER IN COSTR SERIA 2008/003 NECESARE ANTREPRIZEI INCHIDERI MINE FREZA DE ZAPADA COMPRESOR AER+KIT ACC DER 1350l/min Aparat de curatat cu presiune cu apa calda tip KARCHER HDS 10/20-4S Plus REZERVOR CRIOGENIC 10 MC APARAT SUDURA CAT F 1 90 MEC.SU PRAF. STATIE PLUTITOARE DE COMBUSTIBIL NR. 2 STATIE PLUTITOARE DE COMBUSTIBIL

96 97

3. instalatii si echipamente de productie

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 98 productie

99 100

3. instalatii si echipamente de productie

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 101 productie 3. instalatii si echipamente de 102 productie 3. instalatii si echipamente de 103 productie

Page 6 of 27

Nr. Crt. 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Categorie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Numar MF A10_400304 H20_460050 H30_200168 H30_200327 H30_200326 H30_200041 H20_460040 H40_200059 H30_200025 H20_480062 H40_200063 H40_200098 H30_200202 H30_200201 H20_200006 H30_200033 H30_200165 H30_200164

Descriere MF Generator de curent -model P275 PHE (275 KVA) CIOCAN ROTOPERCUTOR MALAXOR 350 L Pipeshaver arbor 6" BONDSTRAND Pipeshaver arbor 6" CENTRON POMPA DE MORTAR APARAT DE SUDURA Aparat de sudura ARC 5 300 A APARAT SUDURA 5 KVA MAI COMPACTOR Invertor sudura Sr. 432652 Platforma schela DINGO Platforma schela DINGO Platforma schela DINGO PLATFORMA SCHELA DINGO INVERTOR PROF SUDURA TIP LHN SCHELA TRONSONABILA DINGO SCHELA TRONSONABILA DINGO

Gestiune din inventar Ploiesti - Imobiliare Tulcea Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata

Locatie din inventar Tulcea, jud. Tulcea Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu

Data punerii in functiune 30-IUN-08 1-Dec-02 31-IUL-04 30-Sep-07 30-Sep-07 31-Oct-02 1-Sep-02 28-Mar-03 30-Sep-02 1-Sep-02 28-Mar-03 28-Feb-05 8-Feb-05 8-Feb-05 28-Feb-05 30-Sep-02 30-IUN-04 30-IUN-04

Page 7 of 27

Nr. Crt. 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Categorie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Numar MF H20_470053 H40_200068 H30_200058 H30_200115 H30_200001 H20_470059 H30_300099 H30_200130 H30_200313 F40_420090 H30_200309 H30_200052 H30_200051 H30_200018 H20_470077 H20_470076 H20_470075 H30_200027

Descriere MF INVERTOR SUDURA Mai compactor DELCO P X 64 RIGLA VIBRANTA 3M qxe 3000

Gestiune din inventar Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata

Locatie din inventar Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu

Data punerii in functiune 1-Sep-02 28-Mar-03 31-IAN-03 31-Mar-03 31-MAI-02 1-Sep-02 30-NOI-06 31-Mar-03 31-MAI-07 31-MAI-07 31-MAI-07 30-NOI-02 30-NOI-02 31-IUL-02 1-Oct-02 1-Oct-02 1-Oct-02 30-Sep-02

MAI COMPACTOR DELKO PX64 MOTOR Sectia Roata invertor sudura tip invertec INVERTOR SUDURA APARAT DIGITAL+KIT STANDARD INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC INVERTOR SUDURA invertor INVERTOR SUDURA INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V Invertor sudura tip invertec INVERTOR SUDURA INVERTEC INVERTOR SUDURA INVERTEC INVERTOR SUDURA INVERTEC APARAT SUDURA ARC 5-300 A Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata

Page 8 of 27

Nr. Crt. 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Categorie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Numar MF H30_200328 H30_200116 H20_460091 H20_460100 H30_200206 H30_200185 H30_200322 H30_200174 H30_200173 H30_200176 H30_200175 H30_200118 H30_200325 H30_200323 H20_460098 H30_200149 G10_200325

Descriere MF Pipeshaver Power Drive 220 V GENERATOR TRIFAZIC 9 KVA ECHIPAMENT VOPSIRE GENERATOR TRIFAZAT Mas.el.pardoseli Golia43CM Disp de perforat cond sub pres generator curent trifazat INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER STATIE TOTALA LEICA Pipeshaver Ameron M86 XL T/T 2"-10" Popi zincati clasa A din teava diam59*48*2.4 reglabili de la 1750mm la 3000mm APARAT DE SUDURA CU CAP 89315 APARAT SUDURA GWS 24 230J

Gestiune din inventar Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata

Locatie din inventar Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Suplacul de Barcau, jud. Bihor

Data punerii in functiune 30-Sep-07 31-Mar-03 1-Feb-03 01-IUL-03 29-Apr-05 31-IAN-05 30-IUN-07 30-Sep-04 30-Sep-04 30-Sep-04 30-Sep-04 31-Mar-03 30-Sep-07 31-IUL-07 01-IUN-03 04-IUN-03 31-MAI-08

3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de 155 productie

156

3. instalatii si echipamente de productie

Instalatie profesionala de spalat cu jet de Sectia Suplac apa cu incalzire _HDS 558 C ECO

Page 9 of 27

Nr. Crt. 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Categorie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie 3. instalatii si echipamente de productie

Numar MF B20_200329 B20_200330 F20_998890 B20_200326 B20_200325 F20_409303 B20_200328 B20_200327 B50_400184 A10_400223 E20_201412 F20_210010 F50_200095 A10_200408 B20_700078 A10_400055 I10_4127 A10_400146

Descriere MF VAS ETALON 50l RG (FSSC) VAS ETALON 50l RG (FSSC) Transformator TTA 63 KVA 500/3 VAS ETALON 100l pp (FSSC) VAS ETALON 100l pp(FSSC) Dispozitiv depunere banda VAS ETALON 200l pp (FSSC) VAS ETALON 200l pp (FSSC) SCHELA METALICA PROFESIONAL GENERATOR BETONIERA CU 2 M.E. Inst izolat tevi pt conducte i GENERATOR SERIE 8170016391 ECHIPAMENT AQUA GUARD Mai compactor ENAR

Gestiune din inventar Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Anexa Industries

Locatie din inventar Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Poiana Lacului, jud. Arges Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova

Data punerii in functiune 30-NOI-06 30-NOI-06 1-Mar-03 30-NOI-06 30-NOI-06 1-Apr-03 30-NOI-06 30-NOI-06 31-Mar-08 04-IUL-07 31-IAN-05 1-Mar-03 1-Oct-05 30-IUN-06 31-Aug-08 01-MAI-04 1-Apr-06 31-Mar-06

171 4. masini si utilaje 172 4. masini si utilaje 173 4. masini si utilaje 174 4. masini si utilaje

Dacia Perla Metalizat -B 79 PSB Anexa industries R DACIA DOUBLE CAB 1307 4X4 1.9D (B 49 Anexa industries R SSO) DAEWOO CIELO EURO III EXE.-B 49 SPN Anexa industries R

Page 10 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_400098 E20_401612 G10_400123 G30_422111 G10_400095 G30_422092 I10_6461 G10_400102 G30_421035 G10_400184 G10_400117 A10_400174 G10_400182 F50_200077 B10_4036 I10_5229 C20_400258 B30_400194

Descriere MF Daewoo Nubira- B 44 HUE SKODA OCTAVIA AG.72.PSV AUTO ESPERO AR 18 GPS REMORCA TIP DORMITOR TM 54 GPS TRACTOR U 650 AR 04 SIK AUTOTURISM DACIA TM 96 GPS CAMION PH-08-APS LEGANZA 2CDX MT ABS AC AUTOTURISM DACIA 1307 B 84 PVS DACIA 1307 B 49 SUJ AUTO ARO 264 TOYOTA DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 51 CZV DAEWOO NUBIRA II B 47 UIR EXCAVATOR S1203 AUTO DACIA PICKUP 1,9D PH08HEF AUTOMACARA AUTOSPECIALA MACARA PEUGEOT 405 B93 PSV

Gestiune din inventar Anexa industries R Anexa industries R Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - FOX Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Depozit Boldesti Doljchim Doljchim Doljchim Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 30-IUN-05 31-Aug-04 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 1-Sep-02 1-Mar-03 01-IUN-04 1-Mar-06 1-Mar-03 31-MAI-06 01-IAN-05 1-Mar-03 31-Mar-05 1-Mar-03 8-Apr-04 30-Apr-06

175 4. masini si utilaje 176 4. masini si utilaje 177 4. masini si utilaje 178 4. masini si utilaje 179 4. masini si utilaje 180 4. masini si utilaje 181 4. masini si utilaje 182 4. masini si utilaje 183 4. masini si utilaje 184 4. masini si utilaje 185 4. masini si utilaje 186 4. masini si utilaje 187 4. masini si utilaje 188 4. masini si utilaje 189 4. masini si utilaje 190 4. masini si utilaje 191 4. masini si utilaje 192 4. masini si utilaje

Page 11 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_400012 G30_422047 B50_400122 A10_400039 E30_400070 B20_400180 E20_400032 F20_628930 F50_422088 E20_401392 H30_400121 B10_4001 G40_400100 I10_5217 E30_400015 G30_422061 F20_400050 F50_400170 F50_400137

Descriere MF Cielo Bleumarin- B 85 PSV TRACTOR TM-63-RAP AUTOTURISM DACIA PH-07-ZFL DAEWOO CIELO- B 68 PSV REMORCA CIST.DF1800 OT 80 FKT MOTOSTIVUITOR UMT 1.2TO(Hala macarale) AUTOT. DACIA 1310 AG 04 SPP DACIA BERLINA DB04AWP SEMIREMORCA PERIDOC TM32GPS AUTOT.CIELO AG.11.XAX DACIA 1310 GR 02 BIL DAEWOO CIELO PH 08 SAO AUTOTURISM ARO 244 BH41GPS DACIA AUTO DACIA 1307 OT 02 AHU RULOTA DORMITOR TM 93 GPS AUTOTURISM DACIA 1310 DB03ZPH REMORCA 750 KG 400170 REMORCA PH81GPS

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Sandra, jud. Timis Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Cruceni, jud. Timis Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 1-Apr-03 01-IUN-02 1-Apr-04 01-NOI-03 30-Sep-02 30-NOI-06 30-IUN-02 1-Mar-03 1-Mar-03 31-Mar-03 30-Sep-02 29-Feb-04 1-Sep-02 1-Sep-02 30-IUN-02 1-Mar-03 1-Sep-02 01-IAN-06 1-Oct-05

193 4. masini si utilaje 194 4. masini si utilaje 195 4. masini si utilaje 196 4. masini si utilaje 197 4. masini si utilaje 198 4. masini si utilaje 199 4. masini si utilaje 200 4. masini si utilaje 201 4. masini si utilaje 202 4. masini si utilaje 203 4. masini si utilaje 204 4. masini si utilaje 205 4. masini si utilaje 206 4. masini si utilaje 207 4. masini si utilaje 208 4. masini si utilaje 209 4. masini si utilaje 210 4. masini si utilaje 211 4. masini si utilaje

Page 12 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF E20_401382 I10_6402 F50_628730 E40_402607 A10_400022 E20_400322 F50_400180 E20_400332 F50_396010 H30_400130 B30_400133 G10_400096 B10_4005 I10_5206 B40_400191 H30_400160 B20_400082 A10_400016

Descriere MF AUTO.DACIA 1310 AG.90.GPS AUTOCAMION ROMAN PH-14-APS Autospeciala LEA R16215 DB29SPM VL 80 EDP REMORCA DORMITOR RD6 DACIA 1310 BERLINA - B 48 PSV AUTOCAMION R10215 AG.06.HYL REMORCA 750KG 400180 AUTOSPEC.LEA R10215F AG.06.HYM PERIDOC PH72GPS LEA PEUGEOT BOXER GR 01 ZSD TRACTOR RUTIER BR53GSP TRACTOR U 650 AR 04 SIG DAEWOO CIELO EXEC PH-97GPS MOTOSTIVUITORN 3.2 TO Automixt DACIA 1307FRI BZ04LIK 23069SM 248 DACIA SN CLIMA GR 04 PSV

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 30-Sep-02 1-Sep-02 1-Mar-03 31-Mar-03 1-Apr-03 30-IUN-02 1-Mar-06 30-IUN-02 1-Aug-05 01-NOI-04 31-Mar-03 1-Mar-03 31-Mar-03 1-Sep-02 1-Mar-03 31-Mar-03 01-IUN-02 1-Apr-03

212 4. masini si utilaje 213 4. masini si utilaje 214 4. masini si utilaje 215 4. masini si utilaje 216 4. masini si utilaje 217 4. masini si utilaje 218 4. masini si utilaje 219 4. masini si utilaje 220 4. masini si utilaje 221 4. masini si utilaje 222 4. masini si utilaje 223 4. masini si utilaje 224 4. masini si utilaje 225 4. masini si utilaje 226 4. masini si utilaje 227 4. masini si utilaje 228 4. masini si utilaje 229 4. masini si utilaje

AUTOTURISM DACIA PH 07 GKW GARAJ Liliesti - Centrul auto CIELO 1921- B 87 PSV Liliesti - Centrul Auto

Page 13 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF H30_400169 G10_400103 A10_400040 B20_400179 F20_610490 A10_400006 A10_400155 C20_400259 A10_400062 A10_400060 A10_400004 D10_420026 I10_4118 I10_4119 B10_4015 B50_400125 H30_400180 A10_400057

Descriere MF DACIA SN CLIMA GR 05 PSV CITROEN JUMPER 2,5 TDI AR19GPS Daewoo Cielo- B 90 PSV MOTOSTIVUITOR Balkancar(At.macarale) Autot ARO 244 TR RZ DB-04-CLK Cielo Polysilver- B 57 PSV DAEWOO CIELO EXECUTIV-B 56 PSV DACIA SOLENTA DJ 07 VEZ Dacia Alba - B 87 PSB Dacia Alba -B 71 PSB DACIA SUPERNOVA CLIMA -B 42 PSB DACIA SUPERNOVA BC 14 PSM DACIA PICK(PAPUC) DACIA PICK(PAPUC) DACIA SOLENZA B-78PSB AUTOTURISM B-83-PSB DACIA DC 1,9D B 89 PSV Dacia Alba - B 81 PSB

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 31-Mar-03 1-Mar-03 1-Dec-03 30-NOI-06 1-Mar-03 1-Apr-03 1-Apr-03 31-MAI-04 01-MAI-04 01-MAI-04 1-Feb-03 01-IUN-02 01-MAI-04 01-MAI-04 31-MAI-04 1-Dec-04 31-IUL-04 01-MAI-04

230 4. masini si utilaje 231 4. masini si utilaje 232 4. masini si utilaje 233 4. masini si utilaje 234 4. masini si utilaje 235 4. masini si utilaje 236 4. masini si utilaje 237 4. masini si utilaje 238 4. masini si utilaje 239 4. masini si utilaje 240 4. masini si utilaje 241 4. masini si utilaje 242 4. masini si utilaje 243 4. masini si utilaje 244 4. masini si utilaje 245 4. masini si utilaje 246 4. masini si utilaje 247 4. masini si utilaje

Page 14 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF I10_6462 B10_4019 H30_400183 F60_396090 C40_400204 B40_200296 D10_232014 H30_400215 H30_400214 F60_610740 F50_624421 F50_624410 A10_400189 F40_629090 B50_400151 A10_400020 F50_422089 C20_400281

Descriere MF AUTOCAMION PH-07-APS DACIA 1307 1,9D-F B-86PST DACIA DC 1,9D B 79 PVS AUTOTURISM DACIA 1307 CAROS B96PSB DACIA 1307;4X4X1,9D:B 49 UWJ Dacia Duble cab1.9D 1307 B49SSY DACIA DOUBLECAB 1307.4*4.1.9D,B49RPK Dacia Cab1307 B 49 SRX Dacia Cab1307 B 49 SVO DACIA DUBLE CAB 1307 4*4 B49RNZ AUTO DACIA DOUBLE CAB 1307 4*4 B49RKG DACIA DUBLE CAB 1307 4X4 B49RNU

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 1-Sep-02 30-IUN-04 31-IUL-04 01-IUN-04 31-Mar-06 01-MAI-06 1-Mar-06 30-Apr-06 30-Apr-06 1-Mar-06 1-Mar-06 1-Mar-06 31-IUL-06 31-Dec-06 30-NOI-06 1-Apr-03 1-Mar-03 31-Mar-06

248 4. masini si utilaje 249 4. masini si utilaje 250 4. masini si utilaje 251 4. masini si utilaje 252 4. masini si utilaje 253 4. masini si utilaje 254 4. masini si utilaje 255 4. masini si utilaje 256 4. masini si utilaje 257 4. masini si utilaje 258 4. masini si utilaje 259 4. masini si utilaje 260 4. masini si utilaje 261 4. masini si utilaje 262 4. masini si utilaje 263 4. masini si utilaje 264 4. masini si utilaje 265 4. masini si utilaje

DACIA DOUBLE CAB 1307/4X4- B 49 SSR Liliesti - Centrul auto DACIA PICK-UP 4X2 B57JYY DACIA PICK-UP 4X2 B-57-JVT PEUGEOT SV 20 HDI- B 02 WYW AUTOSASIU CU PERIDOC TM 81GPS DACIA 1307 4X41.9D B 49 SRJ Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Page 15 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF C20_400284 E20_402062 D10_232026 H30_400225 B40_200317 B30_400223 A10_400175 A10_400173 I10_4164 A10_400103 A10_400100 I10_4120 B10_4026 A10_400063 B10_4024 A10_400088 A10_400130

Descriere MF DACIA 1307 4X41.9D B 49 SSU Autoutilitara Dacia Double Cab,Tip D4F67,1.9D,4*4-B58HMC Dacia Double Cab 1307.4*4.1.9DA500140 Dacia Double Cab D4F676,1.9D,4*4,1870cm3,45kw,A500432 Dacia Double Cab A501148 dacia double cab AG 045177 DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 51 CZW DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 54 WGW dacia double cab DAEWOO CIELO -B 45 AYJ Daewoo Cielo -B 45 AYD CIELO DAEWOO NUBIRA PH08FFO Opel Vectra - B 70 RCN Autoturism Dacia 1310l,benzina PH08DXP NUBIRA II EURO III SX MT-B 51 WXY Autoturism Lada Niva 212140S/NIVA,1690CM3,60KV B79EEF

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova

Data punerii in functiune 31-Mar-06 28-Dec-06 28-Dec-06 31-Dec-06 29-Dec-06 29-Dec-06 31-MAI-06 31-MAI-06 28-Dec-06 31-IUL-05 31-IUL-05 1-Oct-04 31-Dec-04 01-IUN-04 30-NOI-04 29-Mar-05 31-IAN-06

266 4. masini si utilaje 267 4. masini si utilaje 268 4. masini si utilaje 269 4. masini si utilaje 270 4. masini si utilaje 271 4. masini si utilaje 272 4. masini si utilaje 273 4. masini si utilaje 274 4. masini si utilaje 275 4. masini si utilaje 276 4. masini si utilaje 277 4. masini si utilaje 278 4. masini si utilaje 279 4. masini si utilaje 280 4. masini si utilaje 281 4. masini si utilaje 282 4. masini si utilaje

Page 16 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF B30_400156 F20_629051 A10_400143 A10_400123 D10_220052 A10_400054 A10_400043 A10_400042 A10_400091 F50_628900 F50_488200 H40_1400111 D10_420435 A10_400105 I10_4123 A10_400113 A10_400112 A10_400073

Descriere MF AUTO LEGANZA BR 01 GPS ARO 244 DB05XTR

Gestiune din inventar Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto

Locatie din inventar Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Moinesti, Fabrica de azot Moinesti, Fabrica de azot Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea

Data punerii in functiune 31-Mar-03 1-Mar-03 31-Mar-06 31-Oct-05 1-Mar-03 01-MAI-04 01-IAN-04 01-IAN-04 31-MAI-05 1-Mar-06 1-Mar-06 28-IUL-04 30-IUN-04 06-IUL-05 1-Sep-05 9-Aug-05 9-Aug-05 1-Aug-04

283 4. masini si utilaje 284 4. masini si utilaje 285 4. masini si utilaje 286 4. masini si utilaje 287 4. masini si utilaje 288 4. masini si utilaje 289 4. masini si utilaje 290 4. masini si utilaje 291 4. masini si utilaje 292 4. masini si utilaje 293 4. masini si utilaje 294 4. masini si utilaje 295 4. masini si utilaje 296 4. masini si utilaje 297 4. masini si utilaje 298 4. masini si utilaje 299 4. masini si utilaje 300 4. masini si utilaje

SKODA OCTAVIA SUPERB RIDE 1.8 MPILiliesti - Centrul auto B 103053(b 40 ypo) Skoda Superb Edition 1.8mpi-B 2814 (B Liliesti - Centrul auto 70 KEI) Buldoifron,instalatie CONFIND-BC85UTB Liliesti - Centrul auto VW T5- B 45 WPW Toyota RAV 45 DP VIP- B 41 LHG Toyota RAV 45 DP VIP -B 41 LHJ AUDI ALLROAD- B 41847 AUTOREMORCHER KRAZ TIP 255 BI BC46PSM MASINA AUTOPROPULSANTA SENILE DACIA DOUBLE B 61 PVS DACIA 1307 TR 4X4 CAROSATA ALBA B 47 PVS BARCA GONFLABILA, MOTOR JOHNSON REMORCA TRANSP AMBARCATIUNI REMORCA TRANSPORT seria ZDEURIM1300000731 REMORCA ZDURIM1300000749 sau 8 Motor barca John Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Liliesti - Centrul auto Moinesti Moinesti Ploiesti - Imobiliare Tulcea Ploiesti - Imobiliare Tulcea Ploiesti - Imobiliare Tulcea Ploiesti - Imobiliare Tulcea Ploiesti - Imobiliare Tulcea

Page 17 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_400072 A10_400107 A10_400106 A10_400064 A10_400074 F50_400131 F20_610770 E20_400462 D10_420433 A10_400056 A10_400190 J10_300000 J10_300001 F50_487940 B20_700082 C20_200081 C40_200141 H30_400203 E20_200232 B40_400105

Descriere MF Barca Galia 485 (LIDIA)

Gestiune din inventar

Locatie din inventar Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Cugir, jud.Alba Cugir, jud.Alba Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Vatra Dornei, jud. Suceava Suplacul de Barcau, jud. Bihor

Data punerii in functiune 1-Aug-04 25-IUL-05 25-IUL-05 01-IUN-04 1-Sep-04 01-IUN-04 1-Mar-06 30-IUN-02 21-MAI-04 01-MAI-04 31-IUL-06 31-Aug-08 31-Aug-08 1-Mar-03 30-NOI-08 31-Mar-03 31-Mar-03 01-NOI-05 30-Sep-02 1-Sep-02

301 4. masini si utilaje 302 4. masini si utilaje 303 4. masini si utilaje 304 4. masini si utilaje 305 4. masini si utilaje 306 4. masini si utilaje 307 4. masini si utilaje 308 4. masini si utilaje 309 4. masini si utilaje 310 4. masini si utilaje 311 4. masini si utilaje 312 4. masini si utilaje 313 4. masini si utilaje 314 4. masini si utilaje 315 4. masini si utilaje 316 4. masini si utilaje 317 4. masini si utilaje 318 4. masini si utilaje 319 4. masini si utilaje 320 4. masini si utilaje

Ploiesti - Imobiliare Tulcea AMBARCATIUNE GLASTRON SERIA Ploiesti - Imobiliare GLA49919E505 Tulcea Ploiesti - Imobiliare BARCA GLASTRON SERIA GLA49908E505 Tulcea Barca motor agrement Torro (model Ploiesti - Imobiliare Ocean Dorado 22)ctr.1407/23.04.04 Tulcea Ambarcatiune cu motor agrement INA Ploiesti - Imobiliare (model Sesa Oyster30) Tulcea ctr.1406/23.04.2004 AUTOTURISM DACIA 1307 B81PSV Santier Cugir DACIA DUBLE CAB 1307 4X4 B49RRB Santier Cugir AUTOBASC. R10215 AG 61 GPS Santier Vatra Dornei DACIA SOLENTZA 1.9D B 84 PSB Santier Vatra Dornei Dacia Perla Metalizat- B 48 PSB Santier Vatra Dornei DACIA DOUBLE CAB 1307/4X4-B 49 RRY Santier Vatra Dornei RENAULT KANGOO Santier Vatra Dornei VFIKWOBB539796247 RENAULT SCENIC VFIJMIRO638766956/B Santier Vatra Dornei 91 DVO EXCAVATOR HIDRAULIC P802 Santier Vatra Dornei INSTALATIE IC 5 TATRA 815 BR 46 RAP INSTAL TL 2 EXCAVATOR HIDRAULIC S1203 Incar front TIH445 sr. 349245 LANS.COND.TL2(BULDOZER) S23717 Automacara KRAZ250s66557 BZ02TEV sm460833 Sectia Suplac

Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj Statia de izolari conducte Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa

Page 18 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF F50_400114 I10_6398 A10_400231 H30_400187 D10_420233 B30_400130 B30_400129 E40_106033 C40_100207 C40_100208 E20_102072 C20_300187 E40_106031 E20_102022 C20_100032 E20_102052 F20_330307 C20_100140 E40_106141 C20_100072 E40_166022 F50_113830 F50_113530

Descriere MF AUTOTURISM DACIA CAROSATA B67PSB AUTOMACARA Greifer Tractor cu incarcator hidraulic 377827 IFRON 204 D BC 95 GPS CAMP CONTAINERIZAT CAMP CONTAINERIZAT CAMP.CONTAIN.3*2.45*2.6 TOALETA ECOLOGICA TOALETA ECOLOGICA toalete ecologice TOALETA ECOLOGICA CAMP.CONTAIN.TIP.DORMITOR WC ECOLOGIC MODUL DORMITOR 6*2.45*2.6 Modul camp 6x2,45 Poiana Lacului Baraca container pentru materi CAMP MODUL DORMITOR 6*2.45 MODUL DORMITOR 7LOCURI CAMP CANTINA 6.0*2.45

Gestiune din inventar Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Statia de izolari conducte Aninoasa Zemes - Garaj greu Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R

Locatie din inventar Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Aninoasa, jud. Dambovita Zemes, jud. Bacau Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Poiana Lacului, jud. Arges Ticleni, jud. Gorj Ticleni, jud. Gorj Poiana Lacului, jud. Arges Ticleni, jud. Gorj Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Poiana Lacului, jud. Arges Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Ticleni, jud. Gorj Ticleni, jud. Gorj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Poiana Lacului, jud. Arges Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Poiana Lacului, jud. Arges

Data punerii in functiune 01-MAI-04 1-Sep-02 31-Aug-07 26-IUL-05 1-Sep-02 31-Mar-03 31-Mar-03 31-Mar-03 31-IUL-07 31-IUL-07 30-IUN-07 31-IUL-07 31-Mar-03 30-IUN-06 31-Mar-03 31-Mar-03 1-Apr-03 31-Mar-03 31-Mar-03 31-Mar-03 31-Mar-03 1-Apr-06 1-Dec-04

321 4. masini si utilaje 322 4. masini si utilaje 323 4. masini si utilaje 324 4. masini si utilaje 325 4. masini si utilaje 326 5. baracamente 327 5. baracamente 328 5. baracamente 329 5. baracamente 330 5. baracamente 331 5. baracamente 332 5. baracamente 333 5. baracamente 334 5. baracamente 335 5. baracamente 336 5. baracamente 337 5. baracamente 338 5. baracamente 339 5. baracamente 340 5. baracamente 341 5. baracamente 342 5. baracamente 343 5. baracamente

MODUL CAMPAMENT DORMITOR CU 3 Anexa industries R CAMP OFFICE SEF SANTIER CAMP TIP WC Anexa industries R Anexa industries R

Page 19 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF F50_113620 F50_113650 F50_113610 F50_113660 E20_101942 F50_113680 F50_113770 E20_101962 G10_100017 H30_100032 G10_100068 G10_100071 B50_100157 B50_401157 H40_100144 B50_400187 B20_100122 C20_300188 C20_100033 D10_110121 F50_113740 B50_100096 F50_113590

Descriere MF CAMP SUCEAVA CAMP SUCEAVA CAMP SUCEAVA CAMP SUCEAVA CAMPDOR.6055*2435*2700 POIANA LACULUI CAMP SUCEAVA CAMP TIP MAGAZIE Camp dormitor 6*2.4 5*2.4m BARACA METALICA MODERN.PREFABR CAMP DORMITOR 6X2.45-6 LOCURI CONTAINER 6055*2435BIROU+GRUP CONTAINER BUCATARIE TOALETA ECOLOGICA Toaleta ecologica Campament dormitor CORT 8*27*2.25 CABINA MODULARA 150 X 150 FSSC UPETR TOALETA ECOLOGICA MODUL COMP VEST+CANTINA BARACA METAL 6X18X3 CAMP OFFICE SEF- SUCEAVA MODUL GR.SANITAR 6X2,45 VARBILAU CAMP SPALATOR

Gestiune din inventar Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Anexa industries R Arad - Baraca Pecica Arad - FOX Arad - FOX Arad - Pescaria Calugareni Custodie Blejoi Custodie Blejoi Custodie Blejoi Custodie Blejoi Depozit Boldesti Doljchim Doljchim Moinesti Moinesti Moreni Moreni

Locatie din inventar Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Poiana Lacului, jud. Arges Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Poiana Lacului, jud. Arges Pecica, jud. Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Felnac, jud. Arad Blejoi, jud. Prahova Blejoi, jud. Prahova Blejoi, jud. Prahova Blejoi, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Bradesti Moinesti, Fabrica de azot Cotofenesti, jud. Bacau Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita

Data punerii in functiune 1-Feb-06 1-Feb-06 1-Feb-06 1-Feb-06 30-IUN-04 1-Feb-06 01-IAN-06 30-NOI-04 1-Mar-03 31-Mar-03 1-Mar-05 01-IUL-05 31-IUL-07 30-NOI-08 28-Sep-05 30-Apr-08 1-Mar-04 31-IUL-07 31-Mar-03 01-IUN-02 1-Mar-06 1-Mar-03 01-IUL-05

344 5. baracamente 345 5. baracamente 346 5. baracamente 347 5. baracamente 348 5. baracamente 349 5. baracamente 350 5. baracamente 351 5. baracamente 352 5. baracamente 353 5. baracamente 354 5. baracamente 355 5. baracamente 356 5. baracamente 357 5. baracamente 358 5. baracamente 359 5. baracamente 360 5. baracamente 361 5. baracamente 362 5. baracamente 363 5. baracamente 364 5. baracamente 365 5. baracamente 366 5. baracamente

Page 20 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF B50_100161 B30_100033 D10_110346 H30_100025 H40_100124 H30_100023 H20_110028 H30_100034 H30_400234 H30_100040 H30_100036 H20_110024 H20_110025 H30_100037 H20_110051 H20_110049 H20_110031 H20_110046 H40_100142 H40_100145 H40_100143 G10_100069 G10_100073 D10_110086 D10_110343 D10_110339

Descriere MF CONTAINER DORMITOR 8 PERSOANE 6055x2435 OBIECTIV PONTON ACOSTARE REMORCHER CABINA DORMITOR CAMP DORMITOR CONTEINERIZAT Modul camp bucatarie 3x2,45 CAMP-DORMITOR 6 LOCURI MODUL CAMP CONTAINERIZAT MODUL DORMITOR CABINA MODULARA 150/150 MODUL CAMP DORMITOR 7 LOCURI MODUL DORMITOR MODUL CAMP CONTAINERIZAT MODUL CAMP CONTAINERIZAT MODUL CAMP DORMITOR 4 LOCURI MODUL VESTIAR 6*2.45INCALZIT MODUL VESTIAR CU INCALZIRE MODUL CAMP DORMITOR MODUL DORMITOR 6X2.45 Campament dormitor Campament dormitor Camp vestiar cu grup sanitar BARACA MAGAZIE BARACA BIROU+MAGAZIE BARACA METAL 24X14X4 BARACA METAL 8X4X2/2.5 CABINA DORMITOR

Gestiune din inventar Moreni Ponton Braila Santier Oituz Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata Teren Pecica Teren Pecica Zemes - Garaj greu Zemes - Garaj greu Zemes - Garaj greu

Locatie din inventar Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud. Dambovita Braila, jud. Braila Oituz, jud. Bacau Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Ploiesti, Piata Eroilor nr.1, Catedrala Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Ploiesti, Piata Eroilor nr.1, Catedrala Roata, jud. Giurgiu Ploiesti, Piata Eroilor nr.1, Catedrala Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Ploiesti, Piata Eroilor nr.1, Catedrala Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Ploiesti, Piata Eroilor nr.1, Catedrala Roata, jud. Giurgiu Pecica, jud. Arad Pecica, jud. Arad Zemes, jud. Bacau Zemes, jud. Bacau Zemes, jud. Bacau

Data punerii in functiune 30-NOI-07 30-NOI-06 1-Mar-03 30-Sep-02 28-Mar-03 30-Sep-02 1-Mar-03 31-Mar-03 31-MAI-08 31-Mar-03 31-Mar-03 1-Mar-03 1-Mar-03 31-Mar-03 1-Dec-04 01-IUN-03 01-MAI-03 01-IUN-03 28-Sep-05 28-Sep-05 28-Sep-05 1-Mar-05 01-IAN-05 01-IUN-02 1-Mar-03 1-Mar-03

367 5. baracamente 368 5. baracamente 369 5. baracamente 370 5. baracamente 371 5. baracamente 372 5. baracamente 373 5. baracamente 374 5. baracamente 375 5. baracamente 376 5. baracamente 377 5. baracamente 378 5. baracamente 379 5. baracamente 380 5. baracamente 381 5. baracamente 382 5. baracamente 383 5. baracamente 384 5. baracamente 385 5. baracamente 386 5. baracamente 387 5. baracamente 388 5. baracamente 389 5. baracamente 390 5. baracamente 391 5. baracamente 392 5. baracamente

Page 21 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_200331 A10_200333 A10_200332 A10_200164 A10_200107 A10_200053 A10_200054 A10_200353 A10_200352 G10_300054 G10_600214 G10_600193 G10_600221 G10_600227 G10_200184 A10_600177 A10_200163 A10_200159

Descriere MF APARATE DE AER CONDITIONAT

Gestiune din inventar Anexa industries R

Locatie din inventar Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Sediul DIBO, Negoiesti, jud. Prahova Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Arad, str. Episcopiei nr.44, Jud. Arad Bucuresti, str. Polizu 1-7, sector 1 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811

Data punerii in functiune 29-MAI-06 29-MAI-06 29-MAI-06 5-Sep-05 02-IUN-05 01-IUN-04 01-IUN-04 26-IUN-06 26-IUN-06 01-NOI-03 1-Feb-04 1-Mar-03 1-Feb-06 24-Aug-07 01-IUN-04 01-IUN-04 5-Sep-05 23-Aug-05

393 6. birotica, mobilier, securitate 394 6. birotica, mobilier, securitate 395 6. birotica, mobilier, securitate 396 6. birotica, mobilier, securitate 397 6. birotica, mobilier, securitate 398 6. birotica, mobilier, securitate 399 6. birotica, mobilier, securitate 400 6. birotica, mobilier, securitate 401 6. birotica, mobilier, securitate 402 6. birotica, mobilier, securitate 403 6. birotica, mobilier, securitate 404 6. birotica, mobilier, securitate 405 6. birotica, mobilier, securitate 406 6. birotica, mobilier, securitate 407 6. birotica, mobilier, securitate 408 6. birotica, mobilier, securitate 409 6. birotica, mobilier, securitate 410 6. birotica, mobilier, securitate

APARAT DE AER CONDITIONAT HAS 180 Anexa industries R APARATE DE AER CONDITIONAT Anexa industries R

APARAT AER CONDITIONAT HAS 180HG Anexa industries R DD ECO UI/UE APARAT: AER CONDITIONAT HAS 180 Anexa industries R HG ECO Aparat aer conditionat HAS 180 Aparat aer conditionat Has 240 Anexa industries R Anexa industries R

APARAT AER CONDITIONAT HAS 240 HG Anexa industries R APARAT AER CONDITIONAT HAS 240 HG Anexa industries R MASINA DE NUMARAT BANCNOTE VIDEORECORDER CAM.VIDEO PANASONIC DCRVX2000 CAM.VIDEO SONY DCR HC32 93S006 CAMCORDER CAN HV 10HDV 93C000 COMBINA FRIGORIFICA HAIER 688 HOTA Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Arad - Sediu Episcopiei Bucuresti - Comodat Facultatea de chimie

APARAT AER CONDITIONAT HAS 180HG Bucuresti - Grivita DD ECO UI/UE APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - Grivita

Page 22 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_200112 A10_200013 A10_200362 A10_200060 A10_200028 A10_200029 A10_200011 A10_200010 A10_400303 A10_300335 A10_200014 A10_200046 A10_200045 A10_200044 A10_200030 A10_200047 A10_600756 A10_300336

Descriere MF APARAT: AER CONDITIONAT HAS 180 HG ECO APARAT AER CONDITIONAT

Gestiune din inventar Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita

Locatie din inventar Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811

Data punerii in functiune 02-IUN-05 1-Aug-02 9-Aug-06 01-IUN-04 01-IUN-03 01-IUN-03 1-Aug-02 1-Aug-02 31-MAI-08 4-Feb-05 1-Aug-02 1-Dec-03 1-Dec-03 1-Dec-03 01-IUN-03 1-Dec-03 14-Aug-07 3-Feb-05

411 6. birotica, mobilier, securitate 412 6. birotica, mobilier, securitate 413 6. birotica, mobilier, securitate 414 6. birotica, mobilier, securitate 415 6. birotica, mobilier, securitate 416 6. birotica, mobilier, securitate 417 6. birotica, mobilier, securitate 418 6. birotica, mobilier, securitate 419 6. birotica, mobilier, securitate 420 6. birotica, mobilier, securitate 421 6. birotica, mobilier, securitate 422 6. birotica, mobilier, securitate 423 6. birotica, mobilier, securitate 424 6. birotica, mobilier, securitate 425 6. birotica, mobilier, securitate 426 6. birotica, mobilier, securitate 427 6. birotica, mobilier, securitate 428 6. birotica, mobilier, securitate

AER CONDITIONAT HAS DD ECO- NERVA Bucuresti - Grivita TRAIAN Aparat aer conditionat HAS 180 Aparat aer conditionat HAS 93 Aparat aer conditionat HAS 123 APARAT AER CONDITIONAT APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita

APARAT AER CONDITIONAT PT ETAJUL 3 Bucuresti - Grivita GRIVITEI SISTEM COMPLEX DE SECURITATE Bucuresti - Grivita (ANTIEFRACTIE), subsol APARAT AER CONDITIONAT Aparat aer conditionat HAS 183 Aparat aer conditionat HAS 183 Aparat aer conditionat HAS 183 Aparat aer conditionat HAS 183 Aparat aer conditionat HAS 243 Pista alergare PRESA PICIOARE, subsol Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita

Page 23 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_600155 A10_200009 A10_200063 A10_600243 A10_300348 A10_600286 A10_300381 A10_600154 A10_600479 A10_600516 Sistem audio

Descriere MF

Gestiune din inventar Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Grivita Bucuresti - Ion Ursu Bucuresti - Ion Ursu Bucuresti - Sediu Budisteanu Bucuresti - Sediu Budisteanu Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo

Locatie din inventar Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 811 Bucuresti Bucuresti Bucuresti, str. G-ral. C-tin. Budisteanu nr.11bis, sector 1 Bucuresti, str. G-ral. C-tin. Budisteanu nr.11bis, sector 1 Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Ploiesti, Sala CFR Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Ploiesti, Sala CFR

Data punerii in functiune 01-IUN-04 1-Aug-02 1-Dec-04 1-Dec-04 11-Apr-05 1-Dec-04 1-Aug-05 01-IUN-04 1-Feb-06 03-MAI-06

429 6. birotica, mobilier, securitate 430 6. birotica, mobilier, securitate 431 6. birotica, mobilier, securitate 432 6. birotica, mobilier, securitate 433 6. birotica, mobilier, securitate 434 6. birotica, mobilier, securitate 435 6. birotica, mobilier, securitate 436 6. birotica, mobilier, securitate 437 6. birotica, mobilier, securitate 438 6. birotica, mobilier, securitate 439 6. birotica, mobilier, securitate 440 6. birotica, mobilier, securitate 441 6. birotica, mobilier, securitate 442 6. birotica, mobilier, securitate 443 6. birotica, mobilier, securitate 444 6. birotica, mobilier, securitate 445 6. birotica, mobilier, securitate

APARAT AER CONDITIONAT RETEA Sist/ centr/ henson had 600hg Sauna complet echipata APARATE GIMNASTICA (AUSTRIA) Aparatura fitnes SISTEM DE SECURITATE CF CONTR. 123/30.03.2005 Bucatarie BUCATARIE /BAR DISTRUGATOR DOCUMENTE CAMERA VIDEO Camcorder HVR-Z1E HDV banca biceps din picioare inv 6028 aparat tractiuni inv 6038 aparat flexi picioare din culcat inv 6034 aparat flexipicioare culcat inv 6033 banca hiperextensie inv 6027 aparat extensi picioare inv 6035

A10_300415 I10_6028 I10_6038 I10_6034 I10_6033 I10_6027 I10_6035

20-Sep-05 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06

Page 24 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF I10_6024 I10_6025 I10_6032 I10_6031 I10_6037 I10_6036 I10_6030 I10_6039 I10_6029 C20_200100 C20_200099 C20_200725 A10_600423 H30_600006 H30_200050 H30_400232 H30_400231 C40_200127

Descriere MF SAUNA EXCLUSIV SAUNA EXCLUSIV aparat impin svertical inv 6032 aparat impins orizontal inv 6031 presa picioare inv 6037 presa piciare inv 6036 cadru impins independent inv 6030

Gestiune din inventar Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo Campina - sala judo

Locatie din inventar Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Ploiesti, Sala CFR Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Campina, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu Roata, jud. Giurgiu

Data punerii in functiune 1-Apr-06 1-Apr-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 17-IUL-06 21-Dec-02 5-Dec-02 31-Dec-07 30-NOI-05 31-Mar-03 31-Oct-02 30-Apr-08 30-Apr-08 31-Mar-03

446 6. birotica, mobilier, securitate 447 6. birotica, mobilier, securitate 448 6. birotica, mobilier, securitate 449 6. birotica, mobilier, securitate 450 6. birotica, mobilier, securitate 451 6. birotica, mobilier, securitate 452 6. birotica, mobilier, securitate 453 6. birotica, mobilier, securitate 454 6. birotica, mobilier, securitate 455 6. birotica, mobilier, securitate 456 6. birotica, mobilier, securitate 457 6. birotica, mobilier, securitate 458 6. birotica, mobilier, securitate 459 6. birotica, mobilier, securitate 460 6. birotica, mobilier, securitate 461 6. birotica, mobilier, securitate 462 6. birotica, mobilier, securitate 463 6. birotica, mobilier, securitate

aparat multifuncional 3posturi inv 6039 Campina - sala judo aparat multifunctional 5 posturi inv 6029 Campina - sala judo CAZAN ELECTRIC EPR 15W CAZAN LAING EPR 15W INSTALATIE INCALZIRE AER CONDITIONAT CAMERA VIDEO DIGIT SONY CCD CENTRALA TERMICA JUNKERS Doljchim Doljchim Doljchim Sectia Roata Sectia Roata Sectia Roata

Cazan mural in condensatie MCR 30/35 Sectia Roata MI Aeroterma pe gaz cu arzator in doua Sectia Roata trepte KROLL model N44 CENTRALA TERMICA CU TIRAJ FORT

Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj

Page 25 of 27

Nr. Crt.

Categorie

Numar MF A10_300369 D10_630002 D10_217003 D10_217002 D10_217001 C40_300116 G10_300105 G10_300104 C40_300123 C40_300128 C40_300129 C40_300125 C40_300131 C40_300130 C40_300124 C40_300117 C40_300127 A10_400340

Descriere MF sistem echipamente televiziune SISTEM ANTIEFRACTIE SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12 BKP5 SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12 BKP5 SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12 BKP5 CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB RAM,80GB HDD S.14 CALCULATOR HP P4, 3.0GHZ,512MB,80GB CALCULATOR HP P4 3.0GHZ,512 MB,80GB CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB RAM,80GB HDD MON. HP 17 TFT CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB RAM,80GB HDD MON. HP L1706 CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB,RAM50GB HDD S.120 CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB RAM,80GB HDD MON.17TFT CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB RAM,20GBHDD S.47 CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB,RAM 80GB HDD S.83 CALCULATOR HP-3.0GHZ,512MB RAM,80GB HDD MON. 17 TFT CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB RAM,80GB HDD S.12 CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB RAM,80GB HDD MON.17 TFT CALCULATOR P4,3GHZ

Gestiune din inventar Voineasa Zemes - Sediu Zemes - Sediu Zemes - Sediu Zemes - Sediu Anexa industries R Arad - FOX Arad - FOX Depozit Boldesti Depozit Boldesti Doljchim Doljchim Doljchim - IT Doljchim - IT Doljchim - IT Doljchim - IT Liliesti - Centrul auto Ploiesti - Imobiliare Crisan

Locatie din inventar Voineasa, jud. Valcea Zemes, jud. Bacau Zemes, jud. Bacau Zemes, jud. Bacau Zemes, jud. Bacau Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Arad, str. Poetului.nr.1, jud.Arad Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Boldesti, str. Poligonului nr.1, jud. Prahova Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Isalnita, str. Mihai Eminescu nr.107, jud. Dolj Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud. Prahova Crisan, jud. Tulcea

Data punerii in functiune 29-IUL-05 30-Dec-04 1-Sep-02 1-Sep-02 1-Sep-02 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 31-Oct-06 30-Sep-08

464 6. birotica, mobilier, securitate 465 6. birotica, mobilier, securitate 466 6. birotica, mobilier, securitate 467 6. birotica, mobilier, securitate 468 6. birotica, mobilier, securitate 469 7. IT&C 470 7. IT&C 471 7. IT&C 472 7. IT&C 473 7. IT&C 474 7. IT&C 475 7. IT&C 476 7. IT&C 477 7. IT&C 478 7. IT&C 479 7. IT&C 480 7. IT&C 481 7. IT&C

Page 26 of 27

Nr. Crt. 482 7. IT&C 483 7. IT&C

Categorie

Numar MF A10_400341 E20_301732

Descriere MF CALCULATOR P4 3GHZ calculator Intel

Gestiune din inventar Ploiesti - Imobiliare Sulina Ploiesti - Imobiliare Tulcea

Locatie din inventar Sulina, jud. Tulcea Tulcea, jud. Tulcea

Data punerii in functiune 30-Sep-08 31-Aug-07

Page 27 of 27

Information

175 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

695713