Read DANH%20SACH%20KH%20TRUNG%20THUONG%20DOT%201_KM2-9.pdf text version

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THNG CHNG TRÌNH KHUYN MI "MNG L LN - TRÚNG THNG LN" (*) BUI QUAY S T 1: NGÀY 25/09/2008

STT S D THNG

KHÁCH HÀNG

CMND/H CHIU

CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DCH

15 MÁY TÍNH XÁCH TAY SONY VAIO KHU VUC HA NOI 1 F91352 2 D38075 KHU VUC MIEN BAC 1 B11882 2 B08665 KHU VUC MIEN TAY NGUYEN THI XUAN HAI TRAN THI NE NGUYEN VAN BINH HOANG ANH SAM 10508450 CN DONG DO 13046367 PGD YEN VIEN 170064196 CHI NHANH THANH HOA 172144796 CHI NHANH THANH HOA 310278075 PGD CAI BE 310395091 CHI NHANH TIEN GIANG 220109218 CHI NHANH KHANH HOA 220048518 CHI NHANH KHANH HOA 230690781 CHI NHANH GIA LAI

1 F03570 NGUYEN VAN DAU 2 D14814 NGUYEN THI TRUC DAO KHU VUC MIEN TRUNG 1 B34960 2 B07045 3 B12532 KHU VUC TP. HCM 1 B60276 2 A68966 3 E06310 4 C00796 5 E13902 6 F12921 35 GII XE P IN KHU VUC HA NOI 1 E24938 2 H09231 3 A41513 4 E77868 5 E77828 KHU VUC MIEN BAC 1 E27979 2 F19519 3 A23260 4 A52641 NGUYEN THI THU HA NGUYEN THU HAI NGUYEN THI KIM XUAN THAI THI THIN DO THI PHUONG CHI NGUYEN VAN SAI PHAM THI THANH TRAN THI LAN ANH PHAM VIET LONG HOANG VAN DU VO HUU MINH LE THI MY HANH TRIEU THI HUNG LE HUU YEN NGUYEN THI KIM NGA NGUYEN THI NHU NGUYEN VAN THANG PHAM THI GAI

22060272 CHI NHANH HOC MON 21026299 CHI NHANH GO VAP 21605769 CHI NHANH HUNG DAO 21686397 CHI NHANH GO VAP 290644260 PGD TRANG BANG 23244883 CHI NHANH SAI GON

10476030 CHI NHANH LONG BIEN 12172474 PGD YEN VIEN 11756289 PGD SO 2 11698831 SGD HA NOI 10369722 CHI NHANH DONG DA 140503375 PGD PHU THAI 80689647 CHI NHANH LANG SON 81056023 CHI NHANH LANG SON 80760859 CHI NHANH LANG SON

5 B09265 DO THI NGOC THANH KHU VUC MIEN TRUNG 1 D43711 2 A59408 3 A75803 4 H03294 5 D26328 KHU VUC MIEN TAY 1 C15282 2 A42851 3 E18260 4 A55986 5 D00544 KHU VUC TP. HCM 1 A15019 2 A06220 3 F07643 4 C00746 5 G01659 6 A46742 7 C19448 8 A47234 9 D37224 10 A71980 11 B19791 12 D25865 13 A57753 14 D52783 15 A05661 NGUYEN HUU TRUONG DAO THI KIM PHUONG CAO VAN PHUONG VU THI NHUNG HOANG THI HOA TRAN VAN LOI BUI THI TUYET VAN PHAM MINH TU VO CONG QUANG NGUYEN TOM TANG CHIEU PHU ANH VU THI KIM THANH TRIEU THI HUNG LAI THI THU DUNG HOANG THI DIEU HIEN TRAN THI KIEU CHINH TRAN QUOC KHAI THAI VAN DE THICH NU NHU HOA(NGO THI BE) NGUYEN DINH TUAN LEU PHUONG LAN LE THANH TUNG DUONG THANH LE THI HUONG

140016077 CHI NHANH HAI DUONG 205200676 PGD CHU LAI 250229300 CHI NHANH LAM DONG 24148500 CHI NHANH BINH DUONG 250212860 PGD BAO LOC 281018073 PGD BEN CAT 385084878 CHI NHANH BAC LIEU 310108076 PGD GO CONG 350917027 CHI NHANH AN GIANG 300654931 CHI NHANH LONG AN 39704888 CHI NHANH AN GIANG 22634897 PGD GO DAU 20397925 CHI NHANH CHO LON 22327688 CHI NHANH QUAN 10 21686397 CHI NHANH GO VAP 21077758 SO GIAO DICH - TP.HCM 24499427 PGD CHO CAU 23019349 PGD ONG TA 23665202 PGD NAM KY KHOI NGHIA 23283804 CHI NHANH SAI GON 20758098 PGD AN SUONG 21919454 PGD PHU THO HOA - TAN PHU 21725789 CHI NHANH BINH THANH 341516607 PGD KCN TAN BINH - TAN PHU 21840215 CHI NHANH CHO LON 23849191 PGD CHO CAU

200 GII ÈN XC IN KHU VUC HA NOI 1 E25987 2 C35178 3 C23201 4 G06960 5 C23693 NGUYEN MANH HUNG NGUYEN DUC TAN PHAN THANH CAM DOAN THI NHU TRANG PHAM VAN VAN 11018945 CHI NHANH LONG BIEN 12904290 CHI NHANH HA NOI 12972243 CHI NHANH THANG LONG 12046137 PGD DONG XUAN 10091505 CHI NHANH THANH TRI

6 D36751 7 G02231 8 C30031 9 C30005 10 D40338 11 C22374 12 E93319 13 F19601 14 F82115 15 B35765 16 B10230 17 B38535 18 D24097 19 E47940 20 B64145 KHU VUC MIEN BAC 21 A19073 22 B85298 23 B26824 24 B45989 25 D28568 26 E29642 27 A27550 28 G09268 29 C68963 30 E15114 31 D31389 32 A90096 33 C29127 34 C40727 35 C34223 36 B51410 37 B45976 38 C55574 39 D68549 40 E27985 KHU VUC MIEN TAY 41 C73219 42 B52043 43 B04875 44 A79642 45 F89107 46 A18358 47 A47545 48 D78977

PHUNG VAN TY MAI THI YEN NGUYEN THI NGA NGUYEN THI NGA PHAM VAN CHINH NGO VAN LUAN NGUYEN PHU KHA NGUYEN THI KIM DOANH DO CHAU LOAN NGUYEN THI LINH NGUYEN THI THO DO CHI THANH NGO THI NGOC NONG THI SINH(XUAN) NGUYEN THI TUONG LUONG THI VIENG NGUYEN THI SAC PHAM THI HANH TRAN THAI HOA NGUYEN HAI ANH VU VAN TUYEN NGO VAN LUOC NGUYEN THI HANG NGUYEN THI TUYET TRINH NGUYEN MI DUNG DO THI DIEM LE THI NA LE THI LOAN NGUYEN THI SINH NGUYEN THI TY THANG THI BICH TRAN THAI HOA HOANG DUC VIET NGUYEN THI LOC NGUYEN VAN SAI DO THANH TU NGUYEN ANH PHONG NGUYEN DUC NANG LE VAN AI NGUYEN THI MY HANH NGUYEN THI DIA LE THI LANG LE THANH NHAN

10025614 CHI NHANH HA NOI 11021415 CHI NHANH HA NOI 12379080 CHI NHANH HA NOI 12379080 CHI NHANH HA NOI 12663561 CHI NHANH THANH TRI 10646891 PGD YEN VIEN 111938089 CHI NHANH THANH TRI 11963608 PGD Cho Mo 10982236 CHI NHANH HA NOI 12546201 PGD QUAN HOA 12195991 PGD HOAN KIEM 11814636 CHI NHANH THANH TRI 12076380 PGD QUAN HOA 80960522 CHI NHANH HA NOI 10297483 SGD HA NOI 171048692 CHI NHANH THANH HOA 141593878 PGD SAO DO 80693158 CHI NHANH LANG SON 171314657 CHI NHANH THANH HOA 81056200 CHI NHANH LANG SON 141179600 CHI NHANH HAI DUONG 120050797 CHI NHANH BAC NINH 160104500 PGD PHU LY 171721672 CHI NHANH THANH HOA 142074415 PGD SAO DO 125093872 CHI NHANH BAC NINH 170826392 CHI NHANH THANH HOA 30171942 CHI NHANH HAI PHONG 125333567 PGD TIEN AN 30092511 CHI NHANH HAI PHONG 120072171 CHI NHANH BAC NINH 171314657 CHI NHANH THANH HOA 30898711 CHI NHANH HAI PHONG 140201370 PGD PHU THAI 140503375 PGD PHU THAI 371334648 CHI NHANH KIEN GIANG 310848627 CHI NHANH TIEN GIANG 310211459 CHI NHANH TIEN GIANG 300458025 CHI NHANH LONG AN 300003680 CHI NHANH LONG AN 310102567 PGD GO CONG 370026937 CHI NHANH KIEN GIANG 301359833 PGD DUC HOA

49 D16164 50 F17177 51 B14403 52 G04184 53 D17479 54 E04095 55 C55812 56 A07222 57 F18992 58 D06694 59 D35696

HUYNH VAN SEN NGUY DAI VINH VO NGUYET SANG HA NGOC HOA DUONG THI MY VIEN NGUYEN THI PHUONG TRAN XIU HY PHAM HUU PHUOC PHAN THI THANH THUY TRAN VAN TIEN HO NGOC LIEU

300017608 CHI NHANH LONG AN 320812805 CHI NHANH BEN TRE 330608552 CHI NHANH VINH LONG 310526141 CHI NHANH TIEN GIANG 385032138 CHI NHANH BAC LIEU 300399754 PGD BEN LUC 370803203 PGD RACH SOI 340034774 PGD SA DEC 300918973 CHI NHANH LONG AN 334590015 CHI NHANH TRA VINH 365679842 CHI NHANH SOC TRANG 320086342 CHI NHANH TIEN GIANG 250329199 CHI NHANH LAM DONG 201334155 PGD SON TRA 225077189 CHI NHANH KHANH HOA 270721608 CHI NHANH DONG NAI 200813876 PGD NAM PHUOC 220943760 CHI NHANH BINH PHUOC 280619244 PGD PHUOC LONG 190420820 CHI NHANH THUA THIEN - HUE 270893580 PGD HO NAI 270131793 CHI NHANH DONG NAI 225117301 PGD LE HONG PHONG - KHANH HOA 200350391 PGD HOANG DIEU 211998740 CHI NHANH QUANG NGAI 272014979 PGD LONG KHANH 280089677 PGD DI AN 271065375 PGD TRANG BOM 210003937 CHI NHANH BINH DINH

60 C36448 NGUYEN THI HUYNH MAI KHU VUC MIEN TRUNG 61 A67030 62 B42850 63 A26829 64 A37196 65 E18092 66 C10082 67 H04900 68 D89660 69 A43074 70 A56028 71 D03049 72 A84005 73 A03280 74 A01051 75 E06658 76 F05461 77 A64793 NGUYEN HOANG AN LE THI BE TRAN THI KIM YEN NGUYEN PHUONG LOAN LUU PHAT HOANG BA CHINH LE THIEN HUONG SAC LE SI HIEN TA VAN HUNG NGUYEN THI HONG DUC LUONG THIEN VU NGUYEN VAN SONG NGUYEN THI HO MINH TINH LE THI KIEN NGUYEN THANH SUNG NGUYEN THI HOANG OANH HOANG CONG KHANH

78 A44729 79 A11599 80 C89786 81 H07707 82 D85239 83 A02595 84 D07829 85 G05952 86 E74602 87 B73223 88 C16643 89 F11478 90 C15103 91 D00175 92 D19261 93 A12352 94 H09700 95 A00483 96 A35962 97 A05303 98 F04842 99 E17271 100 D04694 KHU VUC TP. HCM 101 A61874 102 E13161 103 B04476 104 C14419 105 A30713 106 A22559

NGUYEN QUANG KHUONG DUY PHAM THI HOA DUONG HUU KIM TRANG DAI VU THANH TRAN HA HOAI THU NGUYEN DINH TU VU VAN HUNG NGUYEN THANH PHUC LE SI HIEN NGUYEN THI SANG TONG THI HA PHAM THI NGOC THAO DOAN THI LY DANG NHAT THANG THAI KIM TUYEN DANG THI PHIEM PHAM KIEU PHI THAO TRAN VAN XAO NGUYEN KIM ANH PHAN THI TUYET NGA DANG HUU TRI HUYNH THI SON DAO LE XUAN

250427781 CHI NHANH LAM DONG 250208448 CHI NHANH LAM DONG 220579953 PGD DI AN 271457449 PGD TRANG BOM 190038093 CHI NHANH THUA THIEN - HUE 270535960 PGD LONG KHANH 250351644 PGD BAO LOC 240075571 CHI NHANH DAK LAK 190420820 CHI NHANH THUA THIEN - HUE 271073217 CHI NHANH DONG NAI 211226709 PHONG GIAO DICH TAM QUAN 220961806 CHI NHANH PHU YEN 250272488 PGD DUC TRONG 270089225 PGD BIEN HOA 201439236 CHI NHANH QUANG NAM 220034528 CHI NHANH KHANH HOA 225328943 PGD NHA TRANG 220144536 CHI NHANH PHU YEN 271232325 PGD GIA KIEM 211788485 PGD BONG SON 220141151 CHI NHANH PHU YEN 280858689 PGD DI AN 271117056 CHI NHANH DONG NAI

TRUONG THI THU HUONG VU THI THAN NGUYEN VAN NGA NGUYEN THI KIM CUONG NGUYEN THE VANG DOAN THI THUAN

23721227 CHI NHANH CHO LON 22642237 CHI NHANH 8/3 TP.HCM 22204121 PGD THANH DA 21025312 SO GIAO DICH - TP.HCM 24164171 PGD THOI AN 21232092 CHI NHANH CU CHI

107 F06047 108 G50037 109 B34218 110 D15020 111 D74138 112 G01690 113 A56655 114 D12979 115 D19804 116 B28566 117 A08220 118 A05876 119 C40872 120 B39709 121 B38744 122 D12279 123 C16560 124 A69986 125 C99675 126 A61783 127 A16363 128 B87416 129 A90087 130 H91681 131 B19263 132 B52558 133 A65445 134 D20320 135 A37712 136 E07837 137 G03121 138 A32843

NGUYEN THI LIEU LE THI HONG VAN NGUYEN THI NGUYET CAM NGUYEN DINH HUNG TRAN VAN TRUNG LY THI THOM NGUYEN THI VANG NGUYEN PHONG HO LAM PHUOC TRI PHAM NGOC HIEN TRAN THI KHIEU TRAN THI THANH TUYEN TON THAT BAO THIEN DUONG KIM LOC TRAN HONG VAN TRAN THI MINH HONG NGUYEN THI KIM THANH NGUYEN THANH TAN LAM HUNG NGUYEN QUOC THAI TRAN VAN ON BUI THI MEN NGO MANH HUNG NGO TAN PHUOC DINH THI NHAN NGUYEN TAN PHAT BUI THANH CHAU TRUONG QUANG HOANG NGO THI HANG NGUYEN THI TUONG VI NGUYEN THI TUYET TRANG CHUNG GIANG

24749360 PGD PHU LAM 23285313 PGD PHU THO HOA - TAN PHU 22806651 PGD NGUYEN TRI PHUONG 24241823 PGD TAN DINH 22331596 PGD XOM CUI 22485620 CHI NHANH SAI GON 20557838 PGD CAY GO 22154480 PGD CAO THANG 22706066 PGD ONG TA 20221206 CHI NHANH BINH TAY 22913672 PGD THOI AN 22384846 CHI NHANH CHO LON 23445591 PGD HAM NGHI 20150041 CHI NHANH BINH THANH 22548461 CHI NHANH QUAN 8 20036557 PGD BINH TAN 20432521 PGD TRUNG CHANH 331074800 PGD GO DAU 23058332 CHI NHANH TAN PHU 24672523 PGD KCN TAN BINH - TAN PHU 21549552 PGD THONG TAY 21460481 CHI NHANH HOC MON 21749357 PGD TRUNG CHANH 21539448 CHI NHANH HOC MON 20213043 PGD GO VAP 21782724 CHI NHANH THU DUC 20426355 PGD QUAN 1 20075765 CHI NHANH TAN BINH 21683951 PGD XOM MOI 20033827 CHI NHANH BINH THANH 22747117 PGD TAN QUI 23626632 CHI NHANH CHO LON

139 C17116 140 D07629 141 A33410 142 A84846 143 B06680 144 H01613 145 A29065 146 A57273 147 D18915 148 E00939 149 E29141 150 C39047 151 A41114 152 A26093 153 E16927 154 A32530 155 D22414 156 A26248 157 E11255 158 D41076 159 D34388 160 A83622 161 A83046 162 A77089 163 H06611 164 A78292 165 D10566 166 D23122 167 D26107

NGUYEN THI MOT NGO THI NGO THAI THI HOANG DIEU TONG THI KHICH VU QUANG BINH TRAN KIEN VINH TRAN THI LAN HUONG DOAN DUY TAI NGUYEN THANH TRUONG NGUYEN THI KIEU PHUONG NGUYEN THI THANH LOAN LE DINH CHI VO THI THANH NGA DO TAN NGUYEN NGOC HOANG NGUYEN THUY HONG DAM THI NHAM LUONG THI LAN NGUYEN THI HONG THOI NGUYEN THI NGOC THAO NGUYEN VU HOANG CAO DANH HA NGUYEN THI MINH YEN THICH NU NHU HOA(NGO THI BE) LE THI HUE TRAN THI OANH DINH THI NHAN NGUYEN TH THIEN THANH NGUYEN THI CAM VAN

24041523 CHI NHANH BINH THANH 22382644 CHI NHANH HUNG DAO 23698750 PGD RACH ONG 21484819 CHI NHANH HOC MON 24505554 PGD XOM MOI 22676227 PGD DONG KHANH 21719196 CHI NHANH TAN BINH 22108284 PGD BINH TAN 290578086 PGD GO DAU 24305590 PGD GO VAP 22404347 CHI NHANH QUAN 8 20143912 PGD PHU MY HUNG 20453587 SO GIAO DICH - TP.HCM 21558978 PGD BINH PHU 221178939 PGD BINH CHANH 24305876 SO GIAO DICH - TP.HCM 21373992 PGD KIEN THIET 24257256 CHI NHANH QUAN 4 145052764 PGD BINH THAI 23316251 CHI NHANH SAI GON 22368920 CHI NHANH CU CHI 20146720 PGD LU GIA 21565423 CHI NHANH TAN BINH 20758098 PGD AN SUONG 22761655 CHI NHANH SAI GON 273250134 PGD BA THANG HAI - HUNG DAO 20213043 PGD GO VAP 22613278 PGD TAN QUY - TAN PHU 24028762 CHI NHANH 8/3 TP.HCM

168 C04083 169 C22431 170 B21363 171 C40716 172 F00791 173 B32187 174 A32676 175 H09174 176 D15245 177 B29323 178 A44200 179 B27943 180 A17361 181 A05446 182 H00575 183 A57329 184 B23423 185 A38971 186 E26992 187 B43578 188 D16060 189 F30162 190 A36619 191 F07431 192 B41378 193 A44065 194 C21030 195 C13743 196 H93243 197 E61202 198 D04249

PHAN QUANG TONG NGUYEN HOAI PHONG DINH THI XUAN MINH TA DINH VAN KIEU HUYNH HANH LE CUC NGA DANG THI HOA NGUYEN THI THANH HOA NGUYEN THI OANH NGUYEN THI LE HONG TRAN THI QUAY DO TRAN VANG THONG TA NGOC HOA PHAM THI HOA NGUYEN THI LA CHAU THU HIEU DUONG QUOC THANH LE CONG DANH NGUYEN THANH HUONG VU THI QUEN NGUYEN THI MUI HO NGOC DIEP LE THI BE TRUONG XUAN YEN LE MINH NHUT DAO NGOC LOI NGUYEN THI NHUNG NGUYEN THI LAN NGUYEN THI HUONG NGUYEN THI BICH VAN TRAN NGOC DIEP

22756478 CHI NHANH TAN BINH 350830276 PGD BINH TAN 21780155 CHI NHANH CU CHI 20639143 CHI NHANH CHO LON 21446024 CHI NHANH SAI GON 20602988 PGD BINH PHU 22322469 CHI NHANH QUAN 10 24722332 CHI NHANH 8/3 TP.HCM 23145846 PGD THI NGHE 24882163 PGD BINH THAI 21237829 CHI NHANH CU CHI 24539415 PGD CHO CAU 20169328 CHI NHANH THU DUC 23138539 CHI NHANH BINH TAY 21928416 PGD PHU THO HOA - TAN PHU 290742077 PGD GO DAU 24636739 PGD NGUYEN TRI PHUONG 22296458 CHI NHANH CHO LON 21781257 PGD RACH ONG 21071686 PGD XOM MOI 20060383 CHI NHANH QUAN 8 24111450 CHI NHANH 8/3 TP.HCM 290027005 PGD HOA THANH 23184734 SO GIAO DICH - TP.HCM 290771376 PGD LANG CHA CA 24562890 PGD CHO CAU 20278119 PGD ONG TA 23209871 PGD THANH DA 20261604 CHI NHANH HOC MON 20619719 SO GIAO DICH - TP.HCM 20154443 PGD THANH DA

199 G05405 200 H07626

NGUYEN THI NAM TRAN THI KIM HOA

21308578 PGD TAN QUI 23945409 CHI NHANH QUAN 10

(*) Danh sách khách hàng trúng thng ã c ký xác nhn vào lúc 10h30' ngày 25/09/2008 bi: 1) i din Cc xúc tin Thng mi: B. Phm Th Anh Minh 2) i din Báo ài: B. Bùi Tú Anh (Thi báo Ngân Hàng) 3) i din Khách hàng: B. Võ Th Thanh Nga 4) i din Sacombank: Ô. Nguyn Minh Tâm, Phó Tng Giám c

Information

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

263952


You might also be interested in

BETA
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2005/06/050615_boat
DS KH phat hanh the phu duoc nhan qua.xls