Read danh sach ket qua SV duoc nhan thuc tap tai Sacombank bo sung lan 2-P Doi Ngoai.xls text version

DANH SÁCH SINH VIÊN C TIP NHN THC TP TI SACOMBANK NM 2009 - B SUNG T 2

STT MHS H Tên NM SINH Nam N Trng Chuyên ngành tài chính thc a ch tm trú

V phân b thc tp

H NGÂN HÀNG

1 1297 Lu Hunh Trung Hiu 1987 H Ngân Hàng Tp.HCM H Thng Thông Tin Ngân Hàng Phát trin h thng thanh toán in t thông Q.10 qua mô hình corebanking ti Sacombank M rng kênh phân phi phát trin dch v TTQT ti Sacombank ng dng core banking vào thanh toán th ti Sacombank Q.Bình Thnh P. Phát trin ng dng Hi s CN Bình Thnh P. Phát trin ng dng Hi s CN Tân Bình

2

0031 Trn Ngc Phng

Khanh

1987 H Ngân Hàng Tp.HCM

Tài Chính- Ngân Hàng

3

1431 Nguyn Tho

Ngân

1986 H Ngân Hàng Tp.HCM

H thng thông tin ngân hàng

Q.Bình Tân

4

1430 inh Th Tho

Qunh

1987 H Ngân Hàng Tp.HCM

Thanh Toán Quc T Chit khu hi phiu-tim nng phát trin ca Sacombank

Q.Tân Phú

5

1408 Trn Th Loan

Tho

1986 H Ngân Hàng Tp.HCM

Ting anh thng mi

Q.8

CN Q 8

H M

1 1229 Trnh Quc Cng 1987 H M Tp.HCM Qun Tr Kinh Doanh Chin lc phát trin ca Sacombank Q.4 CN Q 4

2 3 4 5 6

0848 L Phng 1239 Nguyn Th 1427 Nguyn Th Kim 0154 Phùng Th Kim 0243 Nguyn Th Thanh

i Hùng Loan Ngc Nhàn

1987 1987

H M Tp.HCM H M Tp.HCM 1986 H M Tp.HCM 1987 H M Tp.HCM 1987 H M Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh K Toán K Toán-Tài Chính Qun Tr Kinh Doanh Tài Chính-Ngân Hàng

Nghiên cu v sn phm dch v khách hàng Q.Tân Phú ca Sacombank Tìm hiu hot ng tín dng ti Sacombank Q.Tân Bình Binh Tây Tìm hiu chính sách tr lng ,thng Phân tích hot ng TTQT ti Sacombank Mt s bin pháp nâng cao hiu qu hot ng tín dng Qun tr chin lc kinh doanh Q.3 Q.8

CN Tân Phú CN Tân Bình CN Bình Tây CN 8/3 CN Q 8

7

0379 V Vn

Quang

1987 H M Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Q.Bình Thnh

CN 8/3

8

1226 Phan Châu Thn

S

1986

H M Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

Q.10

CN Q.8

STT MHS

H

Tên

NM SINH Nam N

Trng

Chuyên ngành

tài chính thc Hoàn thin quy trình k thut nghip v i vi phát hành và thanh toán L/C ti Sacombank Mt s bin pháp góp phn phát trin hot ng cp tín dng ti Sacombank Hoàn thin gii pháp nâng cao cht lng thm nh tín dng trung dài hn

a ch tm trú Q.5

V phân b thc tp

CN 8/3

9

0147 Mai Phng

Tho

1987 H M Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

10 11 12 13

0279 Ngô Th Ngc 0025 Nguyn Vn 0932 Dng Th Mai 1242 Nguyn Minh

Thu Thun Trâm Trí 1986 1987

1986 H M Tp.HCM H M Tp.HCM 1987 H M Tp.HCM H M Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng Tài Chính-Ngân Hàng Tài Chính-Tín Dng Tài Chính-Ngân Hàng

Q.Gò Vp Q.5

CN Gò Vp CN Ch Ln CN Q 4 CN Q.8

Phân tích tình hình huy ng và s dng vn Q.4 ti Sacombank Quy trình thm nh tiêu dùng Vn dng phng thc tín dng chng t trong thanh toán hàng nhp khu Xây dng & phát trin thng hiu Sacombank Các gii pháp nâng cao hiu qu hot ng tín dng ti Sacombank Q.11

14

0292 Nguyn Sn Anh

Tun

1987

H M Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Q.5

CN Ch Ln

15

0978 T Th Tng

Vi

1986 H M Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

Q.Bình Thnh

CN 8/3

16

0366 Võ Minh

V

1986

H M Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Q.Bình Thnh

CN Ch Ln

17

1249 H Ngc Thùy

Dng

1987 H M Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Tình hình tín dng i vi các doanh nghip Q.Tân Bình va và nh

SGD HCM

H KINH T

1 2 3 4 5 6 7 8 1336 Võ Tin 1152 Trn Th Kim 0740 Xayyavong 1348 oàn Th Kim 1429 Hoàng Thu 0741 Sengheúangomphou 1413 inh Nguyn Hnh 1414 Nguyn Thúy Bình Chi Chittakon e Hu Hng Keophou snack Khng Qunh Sonethan ou 1986 1985 1987 H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM H Kinh T Tp.HCM 1986 H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM Tài Chính-Doanh Nghip Tài Chính Doanh Nghip Thng Ma Ngoi Thng Ngân Hàng Kinh Doanh Quc T Ngân Hàng Ngân Hàng Gii pháp thúc y sn phm tài tr XNK trong TTQT ti NH Sacombank Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu vn dng phng thc tín dng chng t Tình hình vn dng các phng thc TTQT ti Sacombank Hn ch ri ro tín dng cho Sacombank Thc trng và quá trình phát hành th Q.10 Q.Bình Thnh CMT8 Q.10 P. KTKSNB CN Bình Thnh SGD HCM CN Q.8 CN Tân Bình SGD HCM CN Ch Ln SGD HCM

Gii pháp nhm hn ch ri ro trong phng Q.Tân Bình thc tín dng chng t Q.3 Q.11 Q.Tân Phú

9

0739 PhounSavath

1985

H Kinh T Tp.HCM

Thng Ma

Q.3

SGD HCM

STT MHS

H

Tên

NM SINH Nam N

Trng

Chuyên ngành

tài chính thc Tiêu chí cp tín dng vi doanh nghip va và nh trong giai on hin nay Thc trng và quá trình huy ng vn ti Sacombank

a ch tm trú Q.Bình Thnh Q.Bình Thnh Q.Tân Bình

V phân b thc tp

CN Ch Ln CN Ch Ln CN Tân Bình CN Tân Phú CN Tân Bình SGD HCM

10 11 12 13 14 15

1335 Nguyn Ngc 0687 Trn Thin 1409 Phan Th Hà 0728 Nguyn Thanh 1410 Trn Th Bích 0742 Khammungkhun

S Tâm Thanh Thun Tiên Vonchay

1987 1987

H Kinh T Tp.HCM H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM

Tài Chính-Doanh Nghip Tài Chính-Doanh Nghip Tài Chính Doanh Nghip K Hoch u T Ngân Hàng Ngân Hàng

1986

H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM 1987 H Kinh T Tp.HCM

Thm nh d án u t Ci tin quy trình thanh toán th tín dng nhp khu

Q.Tân Phú Q.Tân Bình Q.3

16

1407 Lê Khc Nh

Ý

1987 H Kinh T Tp.HCM

Ngân Hàng

Thc trng và gii pháp m rng,nâng cao cht lng hot ng thanh toán không dùng Q.Phú Nhun tin mt ti Sacombank Gii pháp phòng nga và hn ch ri ro trong hot ng kinh doanh ti NH Q.Phú Nhun

CN Tân Bình

17

0715 Hunh Th Kim

Oanh

1987 H Kinh T Tp.HCM

Tài Chính Doanh Nghip

CN 8/3

H NGOI THNG

1 0914 Lê N Ngc Bích 1987 H Ngoi Thng Tp.HCM Kinh t i ngoi Quy trình nghip v thanh toán xut khu bng phng thc tín dng chng t Q.Bình Tân CN Tân Bình

H TÔN C THNG

1 0696 Tô Yn Nga 1987 H Tôn c Thng Tp.HCM Tài Chính-Tín Dng Dch v tín dng tiêu dùng ti Sacombank Q.Bình Thnh CN 8/3

H VN HIN

1 0137 V Th Hu 1986 H Vn Hin Tp.HCM Qun Tr Kinh Doanh Phát trin nghip v giao dch ngoi hi có k Q.7 hn ti Vit Nam CN Q 4

H VN LANG

1 0588 Sn Cm Phu 1986 H Vn Lang Tp.HCM Qun Tr Kinh Doanh Nghip v cho vay khách hàng doanh nghip Q.Bình Thnh Phân tích hiu qu hot ng tín dng ngn hn ti NH Sacombank Các gii pháp hn ch ri ro và nâng cao cht lng tín dng CN Ch Ln

2

1415 Hunh Ngc Tun

Anh

1987

H Vn Lang Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

Q.Bình Thnh

CN Ch Ln

3

1412 Lê Nguyn Quang

Duy

1985

H Vn Lang Tp.HCM

Ngân hàng

Q.7

CN Q 4

4

0895 Phm Lê ng

Khoa

1987

H Vn Lang Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Phân tích ánh giá hot ng tín dng doanh Q.Phú Nhun nghip ti Sacombank

SGD HCM

STT MHS

H

Tên

NM SINH Nam N

Trng

Chuyên ngành

tài chính thc

a ch tm trú

V phân b thc tp

CN Ch Ln

5

1060 Trng ng

Phú

1986

H Vn Lang Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Phân tích tình hình hot ng tín dng ti NH Q.Bình Thnh

6

0568 Phm Hoài

Phng

1987

H Vn Lang Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

Q.11 Thc trng hot ng tín dng i vi DN ti Q.5 Sacombank Quy trình tín dng doanh nghip Qun tr ri ro trong hot ng tín dng ti Sacombank Q.Tân Bình

CN Q.8

7

0847 Trn Hin

Trung

1984

H Vn Lang Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

CN Q 8

8

0580 Nguyn Quang

Vinh

1987

H Vn Lang Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

CN Tân Bình

9

0323 Lê Thanh Uyên

V

1986 H Dân Lp Vn Lang

Tài Chính-K Toán

Q.Bình Thnh

CN Bình Thnh

H CÔNG NGHIP

1 0467 Phm Th Hng Ly 1987 H Công Nghip Tp.HCM K Toán-Kim Toán K toán nghip v huy ng vn và thanh toán không dùng tin mt Ký túc xá H ngân hàng CN Q 4

H QUC GIA TP.HCM

1 1422 Võ Mnh Cng 1987 H Quc Gia Tp.HCM Kinh T i Ngoi Thanh toán hàng xut khu phng thc tín Q.Th c dng chng t Phân tích ri ro tín dng ti Sacombank Q.Th c CN Q 4

2

1416 Nguyn Bình

Dng

1985

H Quc Gia Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

CN Q 4

3

1421 Nguyn Thành

Duy

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Kinh T i Ngoi

Hot ng thanh toán tín dng chng t Phát trin h thng ngân hàng t ng ATM Q.Bình Thnh TP HCM nm 2009 Q.Tân Phú Data Mining(phân tích và khai phá d liu) d liu khách hàng ti phòng tín dng Tín dng tiêu dùng Phân tích hiu qu tín dng công thng nghip & tiêu dùng ti Sacombank Xây dng bng quyt nh x lý h s vay vn ca khách hàng Qun Tr ri ro tín dng

SGD HCM

4

1423 Nguyn Kim

Huân

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Kinh T & Qun Lý Công

CN Ch Ln

5

1411 Nguyn Minh

Hùng

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Lut Kinh Doanh

CN Tân Phú P. Phân tích ng dng Hi s CN Tân Phú

6

1424 Nguyn Tin

Hng

1985

H Quc Gia Tp.HCM

H Thng Thông Tin Qun Lý

Bình Dng

7

1417 Phm Tit

Huy

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Q.Tân Phú

8

1122 Bùi Ái

Linh

1987 H Quc Gia Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Q.Bình Thnh

CN Bình Thnh

9

1429 Nguyn Tho

Nguyên

1987 H Quc Gia Tp.HCM

H Thng Thông Tin Qun Lý

Q.Th c

CN Th c

10

1425 Mai Dip

Phong

1986

H Quc Gia Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

Bình Dng

CN Th c

STT MHS

H

Tên

NM SINH Nam N

Trng

Chuyên ngành

tài chính thc Gii pháp phòng nga và hn ch ri ro trong hot ng kinh doanh ti NH Phân tích nng lc cnh tranh ca Sacombank Quy trình m L/C nhp khu ti Sacombank Tìm hiu tình hình tín dng tiêu dùng ti Sacombank Tìm hiu quy trình thanh toán hàng nhp khu bng L/C

a ch tm trú Q.Gò Vp

V phân b thc tp

CN Gò Vp

11

0427 H Mai

Phng

1987 H Quc Gia Tp.HCM

Qun Tr Kinh Doanh

12

1418 Nguyn Vn

Sáng

1985

H Quc Gia Tp.HCM

Kinh T Hc

Bình Dng

CN Th c

13

1420 H ng

Tn

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Kinh T i Ngoi

Q.Phú Nhun

CN Ch Ln

14

1419 Phm Vn

Toàn

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Tài Chính-Ngân Hàng

SGD HCM

15

1426 ng Võ

Tun

1987

H Quc Gia Tp.HCM

Kinh T i Ngoi

ng Nai

SGD HCM

H HÙNG VNG TP.HCM

1 1428 Hunh Th Ngc Bích 1987 H Hùng Vng Tp.HCM Tài Chính-K Toán Hot ng tín dng i vi doanh nghip ti Sacombank Vn dng phng thc thanh toán tín dng chng t hàng nhp khu i vi L/C tr ngay ti Sacombank Q.Bình Tân CN Tân Bình

2

0135 Nguyn Th Hng

Phúc

1987 H Hùng Vng Tp.HCM Ngoi Thng

Q.Bình Thnh

CN 8/3

H HNG BÀNG TP.HCM

1 1432 ào Trng Khi 1979 H Hng Bàng Tp.HCM Tin Hc Tìm hiu h thng mng ca NH Q.Gò Vp P. K thut h tng Hi s

Information

danh sach ket qua SV duoc nhan thuc tap tai Sacombank bo sung lan 2-P Doi Ngoai.xls

85 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97941