Read Microsoft Word - Document4 text version

Visakha, V Ð i Thí Ch c a Ð c Ph t

Hòa th ng Piyadassi Ph m Kim Khánh d ch Vi t

Ngôi t

vi n n m phía Ðông thành Savatthi là do bà Visakha, v n thí ch nhi t thành c a Ð c Ph t, dâng cúng.

Bà c Ð c Ph t ng i khen là ng hàng u các bà c n s n . Nhng hn n a, câu chuy n sau ây c a bà Visakha và nh ng l i d y b o c a ông cha bà cho th y r ng vào th i b y gi ng i ta i x r t nghiêm kh c i v i hàng ph n . M c d u thái g t gao i v i n gi i và c tin dng mãnh ni Giáo m c d u cu c s ng c a ng i ph n có r t nhi u gi i h n, nh Hu n c a Ð c Ph t, bà Visakha ã có kh nng v t lên trên nh ng gi i h n y. Bà Visakha sanh tr ng t i thành Bhaddiya, trong vng qu c Anga. Cha bà là Dhananjaya, quan gi kho c a nhà vua và m bà là Sumanadevi. Lúc v a lên b y, bà nhi t thành l ng nghe nh ng l i gi ng gi i rõ ràng và trong sáng c a Ð c B n S và ch ng c t ng thánh th nh t (nh p lu). Theo t p t c th i b y gi , vào nm lên m i sáu tu i bà c g cho Punnavaddhana, con c a quan gi kho tên Migara. Sau ây là câu chuy n c ghi nh n. Khi cha m Punna khuyên b o chàng nên ch n m t ng i x ng áng làm b n trm nm thì chàng nói, "Ch khi nào có th tìm c m t cô gái có 'Nm V Ð p', con s làm y nh l i cha m d y". Ông bà nói, "Nhng Nm V Ð p y là gì, h i con yêu d u?" "V p c a tóc, v p c a th t, v p c a xng, v p c a da và v pc a th i niên thi u," Punna nói. "Ng i ph n quý giá ph i có tóc nh uôi công, khi tháo x buông xu ng thì r i cu n tr lên. Ðó là i m u tiên, V Ð p C a Tóc." "C p môi c a nàng màu nhì, V Ð p C a Th t." h ng, ti nh bí r , u ng chí m t cá

n xinh x n và m m d u. Ðó là i m th

"Ði m th ba, V Ð p C a Xng, rng c a nàng tr ng tr o và khít khao u n, sáng chói nh m t xâu chu i ng c s p ng ngay hàng th ng l i, ho c nh xa c b ng ph ng bóng láng." "Da c a nàng, không dùng n g tr m, son, ho c trang s c nào khác mà bóng láng m n màng nh tràng hoa súng và tr ng trong nh tràng hoa Kanikara. Ðó là V Ð p C a Da, cái p th t." "Th nm và cu i cùng, V Ð p C a Th i Son Tr , là d u có sanh c a nàng cng gi ng nh ng i v a có m t con." [1] m i l n, nét xuân xanh

T c thì bà m c a Punnavaddhana cho th nh m t trm l tám v Bà- la-môn, dâng cúng n ng h u và nh h tuôn ra i kh p ni tìm m t thi u n có "Nm V Ð p". Tr c khi ch v Bà- la-môn lên ng bà t ng ti n b c r t h u và trao cho m i v m t tràng hoa b ng vàng t giá, và nói: "N u ông tìm ra m t thi u n v i "Nm V Ð p" y, xin hãy eo cho nàng cái tràng hoa b ng vàng này." Ngh Thu t Ch n M t Cô Gái Theo l i d n, các v Bà- la-môn t a i kh p ni trong các thành ph l n, nhng tìm không ra m t thi u n nh c mô t . Có m t vài v n Saketa nh m m t ngày h i, và dân chúng ang vui v d l . Ð c bi t r ng vào ngày y t t c dân chúng - d u là nh ng ng i mà bình th ng không bao gi ra kh i nhà - u ra ngoài v i àn t n , i dài trên bãi cát d c theo sông. Và c bi t r ng vào ngày y nh ng thanh niên thu c giai c p chi n s, giàu sang và có a v , ng dài theo bên ng. Khi th y m t ph n tr p và cùng giai c p i ngang qua thì n t ng tràng hoa. Visakha lúc y kho ng m i sáu tu i, trang s c p , khoan thai t ng b c trên bãi cát theo ven sông cùng v i r t ông t n . Nhng r i m t cn ma thình lình kéo n, và các th n v i vã ch y nhanh vào núp ma trong m t gian nhà tr ng bên ng. Nhng Visakha thì không, m c d u ma to, v n gi dáng i nghiêm trang bình th ng. Các v Bà- la-môn th y v y h i cô: "Này công nng, nh ng ng i tùy tùng c a công nng ã bn b ch y vào t ma gi cho y ph c và trang s c kh i b t át; nhng công nng thì ch m rãi nh th ng, t ph i m c ma." Ð tr l i Visakha nói: "Này tha ông, không nên nói v y. Tôi m nh kho hn nh ng cô y n a, nhng có nh ng lý do chánh áng không h p t p." "Có b n h ng ng i s m t ph m cách khi ch y rong ngoài ng; và ngoài ra còn m t lý do khác." "M t vì vua áo mão ch nh t , cân ai sáng chói mà b ch y quanh qu n trong tri u ình, t s m t ph m cách. Làm nh v y vua ch c ch n s b phê bình b t l i, và ng i ta s ch trích. "T i sao v vua y cng ch y nh y gi ng nh th ng dân?" "Cùng th y, th t ng t ng nai n ch y , àng b oai nghiêm, s m t ph m cách n u âm u b ch y ngoài ng; nhng n u khoan thai dõng d c ti n b c thì t là nghiêm ch nh thích nghi." "M t nhà s cng m t ph m cách trong khi ch y. H p t p v i vã, x c x t y bát, m t v kh kính c a m t tu s, v y s b dân chúng ch trích, "T i sao v s y ch y rong nh ng i c s th ng?". Nhng n u tr m tnh và trang nghiêm b c t ng b c, nhà s t gi c ph m cách c a mình. "M t ph n cng m t ph m cách trong khi ch y. B ch y ngoài ng nh v y ng i ta s khi n trách, "T i sao thi u ph y kém th n tr ng, ch y ngoài ng nh àn ông m t h t n n p oan trang phong nhã nh v y?"

"Ðó là b n h ng ng i m t ph m cách trong khi ch y." "Nhng, còn m t lý do khác là gì?" các v Bà-la-môn h i. "Này quý ông, khi sanh con gái, cha m h t lòng d ng nuôi chm sóc, gìn gi cho con nguyên v n tay chân và các b ph n l n nh trong thân; b i vì ph n chúng tôi là nh ng món hàng bán, ch là hàng hóa u giá, và cha m nuôi d ng v i ch ý s trao i v i m t gia ình khác trong cu c hôn nhân. Vì l y trong khi ch y, n u chúng tôi v p ph i lai qu n hay v t gì khác d i t và té gãy tay hay gãy chân, chúng tôi s là gánh n ng cho gia ình. Còn qu n áo mà chúng tôi ang m c, d u sao i n a nó s khô. Vì có nh ng ý ngh tng t trong tâm, tha các ông, nên tôi không ch y." [2] "Nm V Ð p", hoan hô nàng Các v Bà- la-môn xem xét và nh n th c r ng thi u n này có và trao t ng t t c nh ng tràng hoa b ng vàng r i em tin m ng v cho Migara, quan gi kho. M i Ði u Khuyên D y L thành hôn c c hai bên, nhà trai và nhà gái, chu n b r t tr ng th . Dhananjaya, quan gi kho, cho con mình nhi u c a h i môn quý giá, trâu bò, tôi trai t gái và cung c p t t c nhu c u c n thi t cho Visakha, và sau cùng khuyên d y con: "Này con yêu d u, có nh ng i u làm cho ph m h nh c oan trang và l i x th c t t p mà con ph i th n tr ng gìn gi , ngày nào còn s ng chung v i ch ng con: 1. Ngày nào s ng chung trong nhà v i cha m ch ng, không nên em l a trong nhà ra ngoài. 2. Không nên em l a ngoài vào nhà. 3. Ch cho nh ng ng i cho. 4. Không cho nh ng ng i không cho. 5. Cho c hai, nh ng ng i cho và nh ng ng i không cho. 6. Ng i m t cách an vui. 7. n m t cách an vui. 8. Ng m t cách an vui. 9. Trông nom gìn gi l a. 10. Tôn tr ng các v tr i trong nhà. Và ý ngha th t s c a m i i u khuyên d y là: 1. N u con nh n th y cha m ch ng hay ch ng có chi l i l m, không nên em chuy n x u trong nhà thu t l i cho láng gi ng, u này hay u kia; b i vì không có l a nào có th t h i nh l a y. 2. N u có ng i láng gi ng, àn ông hay àn bà, nói x u cha m ch ng hay ch ng, không nên em nh ng l i ph báng y v nhà l p l i vào nói r ng, "Ng i n , ng i kia nói x u i u này hay i u khác v ta"; b i vì không có l a nào t h i nh l a y. 3. Ch nên cho m n nh ng ng i m n r i tr l i.

4. Không nên cho m n, nh ng ng i m n r i gi luôn không tr l i. 5. Nh ng thân b ng quy n thu c nghèo khó c n con giúp trong v th có th ho c không th tr l i c. , con ph i giúp h , d u h có n g n, con ph i

6. "Ng i m t cách an vui" có ngha là khi th y cha ch ng, m ch ng hay ch ng ùng d y t ra mình tôn tr ng ch không nên ng i yên.

7. "n m t cách an vui" có ngha là con không nên n tr c khi cha ch ng, m ch ng hay ch ng b t u n. Ph i coi d n y cho cha m ch ng và ch ng r i ch ng ó, và ch n ch ng ó, con m i n. 8. "Ng m t cách an vui" có ngha là con không nên i ng tr c khi cha ch ng, m ch ng và ch ng i ng . Con ph i lo làm b n ph n l n nh c a ng i v và ch ng ó, khi ã làm xong, m i n m xu ng ng . 9. "Trông nom gìn gi l a" có ngha là con ph i xem cha ch ng, m ch ng và ch ng nh l a. M i khi có vi c v i cha m ch ng và ch ng ph i h t s c th n tr ng, nh khi làm vi c v i l a. 10. "Tôn tr ng các v tr i trong nhà" có ngha là con ph i coi cha ch ng, m ch ng và ch ng nh ch thiên và kính tr ng nh ch thiên trong nhà. Cô Visakha r t giàu lòng qu ng i. Trong ngày c i c a cô r t ông ng i t i g i t ng ph m. T t c nh ng quà c i y, cô em ra phân ph i cho nhi u gia ình khác nhau trong thành ph . Cô Visakha cng r t h o tâm và th n tr ng ân c n. Ð c bi t r ng ngay lúc n a êm vào ngày c i c a cô, m t trong nh ng con ng a cái c a cô s p , cô l p t c cùng t n t u c ra sau chu ng, n u n c t m và xoa bóp d u, h t lòng chm sóc ng a. Ta cng c bi t r ng cha ch ng cô, quan gi kho Migara, vào lúc y là tín nhi t thành c a giáo phái Nigantha (Ni-ki n-t , Jaina). Tuy nhiên, do s nh n th c sáng su t và b n nng th y xa hi u r ng c a cô, cô cung th nh Ð c Th Tôn v bi t th sang tr ng c a cha ch ng. Nh cô mà toàn th gia quy n u theo v v i Ð c Ph t và Giáo Hu n c a Ngài, và ông cha ch ng ch ng c Tu Ðà H n, t ng thánh th nh t. Vì l y mà Visakha c tôn vinh là "M c a Migara", m c d u nàng ch là con dâu. Bà Visakha n i danh là v n thí ch (dayika) quan tr ng nh t c a Ð c Ph t. Ni m tin và lòng th a thích ph c v o pháp (Buddhasasana) c a bà th t vô b b n. Bà cho xây d ng m t ngôi chùa r ng l n (Pubharama) và dâng n Ð c Ph t và ch Tng. Vào ngày ngôi chùa ã hoàn t t và l khánh thành ang c c hành, bà Visakha cùng các con và các cháu i nhi u vòng quanh ngôi t vi n, long tr ng hát lên nm câu k v i gi ng i u l nh lót và thâm tr m khác th ng, vì l i nguy n sâu kín c a bà trong quá kh xa xa nay ã hoàn mãn viên thành.

Khi nghe ti ng hát c a bà ch tng b ch v i Ð c Ph t: "B ch Ð c Th Tôn, chúng con không bao gi nghe bà Visakha ca hát. V y mà hôm nay, bà cùng v i các con và các cháu i vòng quanh chùa ca hát. Có ph i bà mê s ng vì quá hoan h không, B ch Ð c Th Tôn?" Nhân c h i này, Ð c Ph t gi i thích: "Này ch t khu, không ph i bà ang vui ùa ca hát. Vì m t l i nguy n t xa xa nay ã viên thành t t p nên bà i vòng quanh chùa bày t ni m hoan h ," và Ngài thu t l i câu chuy n trong quá kh ã a n l i nguy n c a bà. R i Ð c Ph t d y: "Cng nh t ng i ta nh t t cùng th y chúng sanh ph Chú thích: [1] Buddhist Legends, Burlinghame, Quy n ii, trang 61. [2] Buddhist Legends, Burlinghame, trang 61 (có s a i chút ít). [3] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 53. ng hoa ng cành làm thành tràng hoa, c làm ng i i thâu nh t nhi u l n nh ng hành

ng t t." [3]

Trích theo quy n "Ph t Giáo, Nhìn Toàn Di n", do Ph m Kim Khánh d ch, Seattle, Hoa K (Nguyên tác: "The Spectrum of Buddhism" c a tác gi Piyadassi Mahathera).

Information

Microsoft Word - Document4

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96925