Read ACB_AnnualReport_2005.pdf text version

46 46

Báo cáo thng niên 2005 Báo cáo thng niên 2005

www.acb.com.vn

47

Báo cáo tài chính

Báo cáo ca Ban Tng Giám c.................................... 48 Báo cáo ca kim toán viên........................................... 50 Bng cân i k toán hp nht...................................... 52 Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht........... 53 Báo cáo lu chuyn tin t hp nht.............................. 54 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht........................ 56 Ph lc........................................................................... 88

48

Báo cáo thng niên 2005

Báo cáo ca Ban Tng Giám c

Ban Tng Giám c trình báo cáo ca h cùng vi báo cáo tài chính hp nht ca Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ("Ngân hàng") và các công ty con (Ngân hàng và các công ty con gi chung là "Tp oàn") ã c kim toán cho niên k toán kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005.

Thành viên Hi ng Qun tr và Ban Tng Giám c

Các thành viên ca Hi ng Qun tr và Ban Tng Giám c trong nm và n ngày lp báo cáo này gm có:

Hi ng Qun tr:

Di ây là danh sách các thành viên ca Hi ng Qun tr nhim k 2003 - 2008 ã c i hi c ông bu ra và nht trí thông qua theo biên bn ngày 18 tháng 1 nm 2003 và các thành viên b sung ã c i hi c ông nht trí thông qua theo biên bn ngày 20 tháng 1 nm 2006: Ông Trn Mng Hùng Ch tch Ông Phm Trung Cang Phó Ch tch Ông Nguyn c Kiên Phó Ch tch Ông Trnh Kim Quang Thành viên Ông Nguyn Chí Thành Thành viên Ông Nguyn Nhc Thành viên Ông Philip David Smiley Thành viên (thôi gi chc ngày 20 tháng 1 nm 2006) Bà Hunh Thanh Thy Thành viên Ông Pisit Leeahtam Thành viên (b nhim ngày 20 tháng 1 nm 2006) Ông Timothy M. Krause Thành viên (b nhim ngày 20 tháng 1 nm 2006) Ông Julian Fong Loong Choon Thành viên (b nhim ngày 20 tháng 1 nm 2006) Ông Trn Hùng Huy Thành viên (b nhim ngày 20 tháng 1 nm 2006)

Ban Tng Giám c:

Di ây là các thành viên ca Ban Tng Giám c trong giai on và n ngày lp báo cáo này gm có: Ông Lý Xuân Hi Tng Giám c (b nhim ngày 16 tháng 6 nm 2005) Ông Phm Vn Thit Phó Tng Giám c (b nhim ngày 16 tháng 6 nm 2005) Ông Hunh Ngha Hip Phó Tng Giám c Ông Lê V K Phó Tng Giám c Ông Nguyn Thanh Toi Phó Tng Giám c Ông Hunh Quang Tun Phó Tng Giám c Ông àm Vn Tun Phó Tng Giám c Ông Minh Toàn Phó Tng Giám c (b nhim ngày 26 tháng 4 nm 2005) Ông Võ Trng Thy Phó Tng Giám c (b nhim ngày 4 tháng 5 nm 2005) Ông Lê Minh Tâm Phó Tng Giám c (b nhim ngày 2 tháng 11 nm 2005)

Hot ng chính

Các hot ng chính ca Ngân hàng và các công ty con là huy ng vn ngn, trung và dài hn theo các hình thc tin gi tit kim, tin gi thanh toán, chng ch tin gi; tip nhn vn y thác u t; nhn vn t các t chc tín dng trong và ngoài nc; cho vay ngn, trung và dài hn; chit khu thng phiu, công trái và các giy t có giá; u t vào các t chc kinh t; làm dch v thanh toán gia các khách hàng; kinh doanh ngoi t, vàng bc; thanh toán quc t, u t chng khoán; cung cp các dch v v u t, các dch v v qun lý n và khai thác tài sn và cung cp các dch v ngân hàng khác.

www.acb.com.vn

49

Kt qu hot ng

Kt qu hot ng ca Tp oàn cho niên kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 c trình bày trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trang 7 (*) ca báo cáo tài chính hp nht.

Kim toán viên

Các báo cáo tài chính hp nht ã c Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vit Nam) kim toán.

Trách nhim ca Ban Tng Giám c i vi các báo cáo tài chính hp nht

Ban Tng Giám c chu trách nhim lp các báo cáo tài chính hp nht th hin trung thc và hp lý tình hình tài chính ca Tp oàn ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 và kt qu hot ng kinh doanh và lu chuyn tin t ca niên kt thúc ngày ó. Trong vic son lp các báo cáo tài chính hp nht này, Ban Tng Giám c cn phi: · Chn la các chính sách k toán phù hp và áp dng chúng mt cách nht quán; · Thc hin các phán oán và c lng mt cách hp lý và thn trng; và · Son lp các báo cáo tài chính hp nht trên c s doanh nghip hot ng liên tc tr khi vic nhn nh không thích hp cho là Tp oàn s tip tc hot ng. Ban Tng Giám c chu trách nhim bo m rng các s sách k toán úng n ã c thit lp và duy trì th hin tình hình tài chính ca Tp oàn vi chính xác hp lý ti mi thi im và làm c s son lp các báo cáo tài chính hp nht phù hp vi ch k toán c nêu Thuyt minh s 2 cho các báo cáo tài chính hp nht. Ban Tng Giám c chu trách nhim bo m vic tuân th các Chun mc K toán Vit Nam và các qui nh hin hành áp dng cho ngân hàng và các t chc tín dng khác hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam. Ban Tng Giám c cng chu trách nhim i vi vic bo v các tài sn ca Tp oàn và thc hin các bin pháp hp lý phòng nga và phát hin các gian ln và các sai qui nh khác.

Phê chun các báo cáo tài chính hp nht

Theo ây, chúng tôi phê chun các báo cáo tài chính hp nht ính kèm t trang 6 n trang 40 (**). Các báo cáo tài chính hp nht này trình bày trung thc và hp lý tình hình tài chính ca Tp oàn ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 và kt qu hot ng kinh doanh và lu chuyn tin t ca Tp oàn cho niên kt thúc vào thi im ó, phù hp vi các Chun mc K toán Vit Nam và các qui nh hin hành áp dng cho ngân hàng và các t chc tín dng khác hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam. Thay mt Ban Tng Giám c

Lý Xuân Hi Tng Giám c TP. H Chí Minh, nc CHXHCN Vit Nam Ngày 10 tháng 03 nm 2006

(*): trang 53 ca báo cáo thng niên này; (**): t trang 52 n trang 87 ca báo cáo thng niên này;

50

Báo cáo thng niên 2005

Báo cáo kim toán gi các c ông Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu

(c cp giy phép và thành lp ti nc CHXHCN Vit Nam)

Chúng tôi ã kim toán báo cáo tài chính gm: Bng cân i k toán hp nht ti ngày 31 tháng 12 nm 2005, Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht và Báo cáo lu chuyn tin t hp nht cho nm tài chính kt thúc vào ngày nêu trên ca Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ("Ngân hàng") và các công ty con (Ngân hàng và các công ty con gi chung là "Tp oàn") c trình bày t trang 6 n trang 40 (*) kèm theo. Các báo cáo tài chính này c son lp theo các Chun mc K toán Vit Nam, và các quy nh hin hành áp dng cho các ngân hàng và các t chc tín dng hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam. Vic lp và trình bày các báo cáo tài chính này là trách nhim ca Ban Tng Giám c ca Ngân hàng. Trách nhim ca chúng tôi là a ra ý kin v các báo cáo tài chính này cn c vào vic kim toán ca chúng tôi. Bng cân i k toán hp nht ti ngày 31 tháng 12 nm 2004, Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht và Báo cáo lu chuyn tin t hp nht ca Tp oàn cho nm tài chính kt thúc vào ngày nêu trên c trình bày di dng s liu so sánh. Các s liu này không c kim toán.

C s a ý kin

Ngoi tr nhng iu nêu trong on di ây, chúng tôi ã thc hin công vic kim toán theo các Chun mc Kim toán Vit Nam và các Chun mc Kim toán Quc t c chp nhn ti nc CHXHCN Vit Nam. Các chun mc này yêu cu chúng tôi phi lp k hoch và tin hành vic kim toán t c s m bo hp lý rng các báo cáo tài chính này không có sai sót trng yu. Cuc kim toán bao gm vic kim tra, trên nguyên tc chn mu, các bng chng chng minh cho các s liu và các thuyt minh trên các báo cáo tài chính. Cuc kim toán cng bao gm vic ánh giá các nguyên tc k toán c áp dng và các c tính quan trng mà Ban Tng Giám c ã thc hin, cng nh ánh giá cách trình bày tng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rng cuc kim toán ã cung cp mt c s hp lý cho ý kin ca chúng tôi.

Gii hn phm vi kim toán

Các báo cáo tài chính hp nht cho giai on trc ngày 1 tháng 1 nm 2005 bao gm công ty con và công ty liên kt ca Ngân hàng mà báo cáo tài chính ca các công ty này không c kim toán. Chúng tôi không th tin hành các th tc kim toán cn thit t s m bo cho s d u k ca công ty con và công ty liên kt này ti ngày 1 tháng 1 nm 2005. Vì vy chúng tôi không th ánh giá c s y và chính xác ca s d ca các qu d tr và li nhun cha phân phi ti ngày 1 tháng 1 nm 2005, cng nh không th kt lun v các nh hng tim tàng i vi báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht và báo cáo lu chuyn tin t hp nht cho nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 do các tim nng iu chnh i vi s d u k ca tài sn và n phi tr.

www.acb.com.vn

51

Ý kin ngoi tr do gii hn phm vi kim toán

Theo ý kin ca chúng tôi, ngoi tr các iu chnh có th c cho là cn thit nu chúng tôi có th thc hin c các th tc kim toán tha áng i vi các s d u k ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 ca công ty con và công ty liên kt ca Ngân hàng thì xét trên mi phng din trng yu, các báo cáo tài chính hp nht th hin trung thc và hp lý tình hình tài chính ca Tp oàn ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 cng nh kt qu kinh doanh và các lung lu chuyn tin t ca Tp oàn trong nm 2005 phù hp vi các Chun mc K toán Vit Nam và các quy nh hin hành áp dng cho các ngân hàng và các t chc tín dng hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam.

Ian S. Lydall S Chng ch KTV: N.0559/KTV Ch ký c y quyn

Lê Vn Hòa S Chng ch KTV: 0248/KTV

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIT NAM) TP. H Chí Minh, nc CHXHCN Vit Nam Báo cáo kim toán s HCM 1103 Ngày 10 tháng 03 nm 2006

(*): t trang 52 n trang 87 ca báo cáo thng niên này;

52

Báo cáo thng niên 2005

Bng cân i k toán hp nht Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005

Ghi chú Tài sn Tin, kim loi quý và á quý Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các t chc tín dng trong nc Cho vay các t chc tín dng trong nc Chng khoán kinh doanh Cho vay và tm ng cho khách hàng Tr: d phòng ri ro tín dng u t chng khoán n - sn sàng bán - gi n ngày áo hn u t vào các công ty liên kt và liên doanh u t vào các n v khác Tài sn c nh hu hình Tài sn c nh vô hình Xây dng c bn d dang và mua sm tài sn c nh Tài sn khác Tng cng tài sn Ngun vn Tin vay t Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi và tin vay t các t chc tín dng trong nc Vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tin gi ca khách hàng N khác Thu thu nhp doanh nghip phi np Tng n Vn và các qu Vn iu l Các qu d tr Li nhun cha phân phi Tng vn và các qu Tng cng ngun vn Các cam kt và n tim tàng 38 23 24 24 18 19 21 20 22 4 5 6 7 8 9 10 10.7 11 11.1 11.2 12 13 14 15 16 17

2005 Triu ng 1.532.492 988.784 427.153 5.926.745 181.407 39.218 9.381.517 (20.825) 456.515 4.367.252 11.713 125.003 257.880 12.470 224.128 361.412 24.272.864 967.312 1.123.576 265.428 19.984.920 630.026 18.396 22.989.658 948.316 138.973 195.917 1.283.206 24.272.864 816.930

2004 Triu ng 553.659 727.117 161.821 3.846.155 61.238 6.999 6.698.437 (26.027) 157.287 2.734.463 611 50.662 104.532 14.467 152.847 175.266 15.419.534 68.670 1.000.806 243.950 13.040.340 345.212 10.558 14.709.536 481.138 197.845 31.015 709.998 15.419.534 533.196

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

www.acb.com.vn

53

Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005

Ghi chú Thu nhp lãi và các khon tng t thu nhp lãi Chi phí lãi và các khon tng t chi phí lãi Thu nhp lãi ròng Thu nhp t các khon phí và dch v Chi tr phí và dch v Thu phí và dch v thun Thu c tc Thu nhp thun t hot ng kinh doanh ngoi t Thu nhp thun t hot ng kinh doanh chng khoán Thu nhp t hot ng khác Thu nhp khác Tin lng và chi phí có liên quan Chi phí khu hao Chi phí hot ng khác Chi phí khác Chi phí d phòng ri ro tín dng Thu nhp t thu hi các khon n khó òi D phòng gim giá các khon u t Thu nhp t hot ng kinh doanh Li nhun c hng t các công ty liên kt và liên doanh Thu nhp trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun ròng trong nm 36 10.7 33 14, 15 34 30 31 32 28 29 26 27

2005 Triu ng 1.354.980 (840.715) 514.265 112.807 (15.599) 97.208 30.778 14.640 2.626 28.137 76.181 (108.538) (25.520) (157.255) (291.313) (12.201) 7.614 (1.405) (5.992) 390.349 1.201 391.550 (92.349) 299.201

2004 Triu ng 855.738 (505.443) 350.295 92.776 (15.914) 76.862 2.065 8.782 9.516 28.118 48.481 (71.035) (17.874) (93.064) (181.973) (16.027) 4.338 (11.689) 281.976 172 282.148 (68.057) 214.091

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

54

Báo cáo thng niên 2005

Báo cáo lu chuyn tin t hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005

2005 Triu ng Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu iu chnh t li nhun trc thu sang tin thu vào thun t các hot ng kinh doanh: Khu hao D phòng ri ro tín dng D phòng gim giá các khon u t chng khoán (Lãi)/l do thanh lý tài sn c nh Phân loi li tài sn c nh vào chi phí hot ng Lãi t kinh doanh chng khoán L do bán các khon u t vào các n v khác Thu lãi u t chng khoán Li nhun thun t các công ty liên kt Thu c tc Li nhun t hot ng kinh doanh trc nhng thay i ca tài sn và công n kinh doanh Tng d tr bt buc ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tng tin gi ti các t chc tín dng trong và ngoài nc Tng cho vay các t chc tín dng trong nc Tng cho vay và tm ng cho khách hàng Tng lãi d thu Tng tài sn khác Tng tin vay Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tng tin gi và tin vay t các t chc tín dng trong nc Tng vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tng tin gi ca khách hàng Tng lãi d chi Tng các khon công n khác Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh trc thu thu nhp doanh nghip Thu thu nhp doanh nghip ã tr Chi t các qu d tr Thu c n khó òi Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh 25.521 12.201 1.405 (109) (2.626) 5.390 (287.705) (1.201) (30.778) 113.648 (245.418) (1.872.806) (120.443) (2.700.209) (159.688) (26.034) 898.642 122.770 21.478 6.944.580 113.692 171.122 3.261.334 (84.511) (3.456) 3.173.367 391.550

2004 Triu ng 282.148

17.874 16.027 (4.816) 9 2.526 (2.535) (222.289) (172) (2.065) 86.707 (367.974) (3.128.428) (17.600) (1.357.947) (35.407) (3.019) 48.687 356.037 101.923 3.780.607 34.859 109.762 (391.793) (67.879) (12.482) 540 (471.614)

www.acb.com.vn

55

2005 Triu ng Lu chuyn tin t hot ng u t Mua sm tài sn c nh Tin thu t thanh lý tài sn c nh Mua chng khoán n Tin thu t bán chng khoán n Thu nhp t hot ng u t chng khoán Tin chi u t vào các n v khác Tin thu t bán các khon u t vào các n v khác Tin chi u t vào các công ty liên kt C tc nhn c t các công ty liên kt Mua chng khoán kinh doanh Tin thu t bán chng khoán kinh doanh Thu c tc Lu chuyn tin thun t hot ng u t Lu chuyn tin t hot ng tài chính Tin thu do tng vn iu l C tc ã tr cho các c ông Lu chuyn tin thun t hot ng tài chính Tng/(gim) tin và các khon tng ng tin Tin và các khon tng ng tin ti ngày 1 tháng 1 Tin và các khon tng ng tin ti ngày 31 tháng 12 Tin và các khon tng ng tin gm có: Tin, kim loi quý và á quý Tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các t chc tín dng trong nc 1.532.492 215.251 331.921 1.020.743 3.100.407 348.316 (70.821) 277.495 1.468.198 1.632.209 3.100.407 (248.836) 368 (2.515.952) 583.935 287.705 (79.741) 10 (10.068) 135 (444.370) 413.372 30.778 (1.982.664)

2004 Triu ng (68.867) 138 (2.112.951) 1.009.103 222.289 (23.211) 84 (63.506) 95.627 2.065 (939.229) (54.357) (54.357) (1.465.200) 3.097.409 1.632.209 553.659 199.002 105.161 774.387 1.632.209

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

56

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005

I. c im hot ng

1.1. C cu s hu vn

Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu (di ây gi tt là "Ngân hàng") là mt ngân hàng thng mi c phn Vit Nam ng ký ti nc Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam. Ngân hàng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam (NHNN) cp giy phép hot ng s 0032/NH-GP ngày 24 tháng 4 nm 1993. Vn iu l ban u là 20 t ng Vit Nam cho thi hn hot ng 50 nm. Ngân hàng bt u hot ng t ngày 4 tháng 6 nm 1993. Vn iu l ca Ngân hàng ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 là 948.316 triu ng.

1.2. C cu hot ng

Hi s chính ca Ngân hàng t ti s 442, ng Nguyn Th Minh Khai, qun 3, thành ph H Chí Minh. Ngân hàng có 61 chi nhánh và phòng giao dch trên c nc. Ngân hàng s hu hai công ty con là Công ty Chng khoán ACB ("ACBS") thành lp theo giy phép s 06/GP/HKD ngày 29 tháng 06 nm 2000 và Công ty Qun lý n và Khai thác tài sn Ngân hàng Á Châu ("ACBA") thành lp theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 4104000099 ngày 11 tháng 10 nm 2004.

1.3. Lnh vc kinh doanh

Các hot ng chính ca Ngân hàng là huy ng vn ngn, trung và dài hn theo các hình thc tin gi tit kim, tin gi thanh toán, chng ch tin gi; tip nhn vn y thác u t; nhn vn t các t chc tín dng trong và ngoài nc; cho vay ngn, trung và dài hn; chit khu thng phiu, công trái và các giy t có giá; u t vào các t chc kinh t; làm dch v thanh toán gia các khách hàng; kinh doanh ngoi t, vàng bc; thanh toán quc t và cung cp các dch v ngân hàng khác.

2.Tóm tt các chính sách k toán ch yu

Di ây là các chính sách k toán ch yu c áp dng lp các báo cáo tài chính hp nht.

2.1. C s ca vic son tho các báo cáo tài chính hp nht

Các báo cáo tài chính hp nht c son lp s dng n v tin t là triu ng Vit Nam, theo quy c giá gc và phù hp vi các Chun mc K toán Vit Nam và các qui nh hin hành áp dng cho các ngân hàng và các t chc tín dng khác hot ng ti nc CHXHCN Vit Nam. Do ó các báo cáo tài chính hp nht kèm theo không nhm vào vic trình bày tình hình tài chính, kt qu kinh doanh và lu chuyn tin t phù hp vi các th ch khác ngoài nc CHXHCN Vit Nam. Các nguyên tc và thc hành k toán s dng ti nc CHXHCN Vit Nam có th khác vi thông l ti các nc và các th ch khác.

www.acb.com.vn

57

Trong nm 2005, Tp oàn áp dng các Chun mc K toán Vit Nam sau: Chun mc 5: Chun mc 7: Chun mc 8: Chun mc 17: Chun mc 22: Chun mc 23: Chun mc 25: Chun mc 26: Chun mc 29: Bt ng sn u t K toán các khon u t vào công ty liên kt Thông tin tài chính v nhng khon vn góp liên doanh Thu thu nhp doanh nghip Trình bày b sung báo cáo tài chính ca các Ngân hàng và các T chc Tài chính tng t Các s kin phát sinh sau ngày kt thúc k k toán nm Báo cáo tài chính hp nht và k toán khon u t vào công ty con Thông tin v các bên liên quan Thay i chính sách k toán, c tính k toán và các sai sót

2.2. Báo cáo hp nht

(I) Các công ty con Các công ty con là nhng công ty mà Tp oàn có kh nng quyt nh các chính sách tài chính và chính sách hot ng. Báo cáo tài chính ca các công ty con c hp nht t ngày quyn kim soát ca các công ty này c trao cho Tp oàn. Các s d ni b, giao dch và li nhun cha thc hin trên giao dch ni b gia các công ty con và Tp oàn c loi tr khi lp báo cáo tài chính hp nht. L cha thc hin cng c loi tr, ngoi tr trng hp giao dch th hin c th s gim giá ca tài sn c chuyn giao. Các chính sách k toán ca các công ty con cng c thay i khi cn thit nhm m bo tính nht quán vi các chính sách k toán c Ngân hàng áp dng. (II) Các công ty liên kt và công ty liên doanh Các công ty liên kt là các công ty mà Tp oàn có kh nng gây nh hng áng k, nhng không nm quyn kim soát, thông thng Tp oàn nm gi t 20% n 50% quyn biu quyt. Công ty liên doanh là hp ng liên doanh trong ó Tp oàn và các i tác khác thc hin các hot ng kinh t trên c s thit lp quyn kim soát chung. Tp oàn áp dng phng pháp vn ch s hu hch toán các khon u t vào các công ty liên kt và liên doanh trong báo cáo tài chính hp nht ca Tp oàn. Tp oàn hng li nhun hoc chu phn l trong các công ty liên kt và liên doanh sau ngày hp nht và ghi nhn trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht. Nu phn s hu ca Tp oàn trong khon l ca các công ty liên kt và liên doanh ln hn hoc bng giá tr ghi s ca khon u t vào các công ty liên kt và liên doanh, Tp oàn không phi tip tc phn ánh các khon l phát sinh sau ó trên các báo cáo tài chính hp nht tr khi Tp oàn có ngha v thc hin thanh toán các khon n thay cho các công ty liên kt và liên doanh. Li nhun cha thc hin trên các giao dch gia Tp oàn và các công ty liên kt và liên doanh c loi

58

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

tr theo t l nm gi ca Tp oàn trong các công ty liên kt và liên doanh. L cha thc hin cng c loi tr, ngoi tr trng hp giao dch th hin c th s gim giá ca tài sn c chuyn giao. Các chính sách k toán ca các công ty liên kt và liên doanh cng c thay i khi cn thit nhm m bo tính nht quán vi các chính sách k toán c Ngân hàng áp dng. (III) u t vào các n v khác u t vào các n v khác gm u t c phn vi t l di 20% vào các công ty không niêm yt. Do không th o lng mt cách tin cy giá tr hp lý ca nhng khon chng khoán không niêm yt, nhng khon u t này c ghi nhn theo giá vn. C tc c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht khi Tp oàn có quyn nhn các c tc này.

2.3. u t chng khoán

(I) Chng khoán kinh doanh Chng khoán kinh doanh là chng khoán ban u c mua và nm gi cho mc ích kinh doanh trong ngn hn hoc nu Ban Tng Giám c quyt nh nh vy. Chng khoán kinh doanh loi niêm yt ban u c ghi nhn theo giá vn. Sau ó, các chng khoán này c ghi nhn theo giá vn tr d phòng gim giá chng khoán. D phòng c lp khi giá th trng ca chng khoán thp hn giá tr s sách. Vic hch toán khon d phòng c thc hin theo Thông t s 92/2000/ TT-BTC do B Tài Chính ban hành ngày 14 tháng 9 nm 2000. Các chng khoán không niêm yt c ghi nhn theo giá vn vì không th o lng mt cách tin cy giá tr hp lý ca nhng khon chng khoán này. Lãi hoc l t kinh doanh chng khoán c ghi nhn trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht theo s thun. (II) Chng khoán n gi n ngày áo hn Chng khoán n gi n ngày áo hn là các chng khoán có k hn c nh và các khon thanh toán c nh hoc có th xác nh c và Ban Tng Giám c có ý nh và có kh nng gi n ngày áo hn. (III) Chng khoán n sn sàng bán Chng khoán n sn sàng bán là các chng khoán n c gi trong thi gian không n nh trc, có th c bán áp ng nhu cu thanh khon hoc ng phó vi trng hp thay i lãi sut, t giá, hoc giá tr chng khoán. Chng khoán n sn sàng bán còn bao gm các chng khoán mà Tp oàn nm gi theo các hp ng mua li ký vi các t chc tài chính khác s c bán li ti thi im theo các iu khon trong các hp ng này.

www.acb.com.vn

59

Chng khoán n gi n ngày áo hn và chng khoán n sn sàng bán c ghi nhn theo giá vn. Thu nhp lãi t chng khoán n sau ngày mua c ghi nhn trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh trên c s d thu. Lãi chng khoán tr trc c ghi gim tr vào giá vn ti thi im mua.

2.4. Niên k toán

Niên k toán ca tp oàn bt u t ngày 1 tháng 1 n ngày 31 tháng 12.

2.5. Ngoi t

Báo cáo tài chính hp nht c lp theo n v triu ng Vit Nam. Theo quyt nh s 522/2000/Q-NHNN2 do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ban hành ngày 20 tháng 12 nm 2000 và có hiu lc t nm 2000, các nghip v phát sinh bng ngoi t c quy i theo t giá áp dng vào ngày phát sinh nghip v. Tài sn và n ngn hn bng tin gc ngoi t ti ngày lp bng cân i k toán c quy i theo t giá áp dng vào ngày lp bng cân i k toán hp nht. Chênh lch t giá phát sinh t các nghip v này c kt chuyn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht.

2.6. Thu nhp lãi và chi phí lãi

Ngân hàng ghi nhn lãi tin vay và lãi tin gi theo phng pháp d thu, d chi theo Thông t s 92/2000/TT-BTC do B Tài chính ban hành ngày 14 tháng 9 nm 2000 và quyt nh s 652/2001/Q-NHNN do Ngân hàng Nhà nc ban hành ngày 17 tháng 5 nm 2001.

2.7. Thu nhp phí và hoa hng

Phí và hoa hng bao gm phí nhn c t dch v thanh toán, phí t các khon bo lãnh, phí t cung cp dch v u t và các dch v khác.

2.8. Các khon cho vay và tm ng khách hàng

Các khon cho vay ngn hn là các khon vay có k hn di 1 nm. Các khon cho vay trung hn có k hn t 1 nm n 5 nm. Các khon cho vay dài hn có k hn trên 5 nm. Ngân hàng thc hin vic cho vay và tm ng cho khách hàng theo Quyt nh 1627/2001/Q-NHNN ngày 31 tháng 12 nm 2001, quyt nh 127/2005/QNHNN ngày 3 tháng 2 nm 2005 và quyt nh 783/2005/Q-NHNN ngày 31 tháng 5 nm 2005. Các khon cho vay và tm ng cho khách hàng c phân loi theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005. Các khon cho vay và tm ng cho khách hàng c phân thành nm nhóm n nh sau:

60

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

Nhóm 1: N tiêu chun - Các khon n trong hn mà ngân hàng ánh giá là có kh nng thu hi y c gc và lãi úng thi hn; - Các khon n c cu li c tr y c gc và lãi theo iu khon c cu li ti thiu trong vòng mt nm i vi các khon n trung và dài hn và ba tháng i vi các khon n ngn hn và c Ngân hàng ánh giá là có kh nng tr y n gc và lãi úng theo thi hn c c cu li. Nhóm 2: N cn chú ý - Các khon n quá hn di 90 ngày; - Các khon n c cu li thi hn tr n trong hn theo thi hn c c cu li. Nhóm 3: N di tiêu chun - Các khon n quá hn t 90 n 180 ngày; - Các khon n c cu li thi hn tr n quá hn dui 90 ngày theo thi hn c c cu li. Nhóm 4: N nghi ng - Các khon n quá hn t 181 n 360 ngày; - Các khon n c cu li thi hn tr n quá hn t 90 ngày n 180 ngày theo thi hn c c cu li. Nhóm 5: N có kh nng mt vn - Các khon n quá hn trên 360 ngày; - Các khon n c cu li thi hn tr n quá hn trên 180 ngày theo thi hn c c cu li. - Các khon n khoanh ch Chính ph x lý. Trng hp mt khách hàng có nhiu hn mt khon n vi Ngân hàng mà có bt k khon n b chuyn sang nhóm n ri ro cao hn thì ngân hàng buc phi phân loi các khon n còn li ca khách hàng ó vào các nhóm n ri ro cao hn tng ng vi mc ri ro. Trng hp các khon n (k c các khon n trong hn và các khon n c cu li thi hn tr n trong hn theo thi hn c c cu li) mà ngân hàng có c s ánh giá là kh nng tr n ca khách hàng b suy gim thì ngân hàng ch ng t quyt nh phân loi các khon n ó vào các nhóm n ri ro cao hn tng ng vi mc ri ro. Vic áp dng quyt nh 493/2005/Q-NHNN có hiu lc t tháng 5 nm 2005 và c áp dng k t thi im có hiu lc v sau, không có iu chnh cho niên trc cho mc ích phân loi n.

www.acb.com.vn

61

D phòng ri ro tín dng

Theo quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 do ngân hàng nhà nc Vit Nam ban hành, d phòng c th và d phòng chung c lp cho các hot ng tín dng. Theo quyt nh này, vic tính d phòng c th c cn c trên các t l áp dng cho tng nhóm n nh sau: T l d phòng 0% 5% 20% 50% 100%

Nhóm 1:N tiêu chun Nhóm 2: N cn chú ý Nhóm 3: N di tiêu chun Nhóm 4: N nghi ng Nhóm 5: N có kh nng mt vn

D phòng c th c tính trên giá tr các khon cho vay và tm ng cho khách hàng tr i giá tr ca tài sn m bo cho tng khách hàng vay. Giá tr ca tài sn m bo là giá th trng c chit khu theo t l quy nh cho tng loi tài sn m bo nh quy nh trong Quyt nh này. Theo quyt nh trên, khon d phòng chung cng c lp nhm duy trì mc d phòng chung bng 0,75% tng giá tr ca các khon cho vay và tm ng cho khách hàng và các khon bo lãnh ngoi tr các khon n c phân loi vào nhóm n có kh nng mt vn. Mc d phòng chung này c yêu cu phi t c trong vòng 5 nm k t ngày hiu lc ca Quyt nh này. Quyt nh 493/2005/Q-NHNN có hiu lc t tháng 5 nm 2005 và c áp dng phi hi t và không iu chnh cho niên trc cho d phòng ri ro tín dng.

2.9. Tài sn c nh Tài sn c nh hu hình và tài sn c nh vô hình

Tài sn c nh c th hin theo nguyên giá tr i khu hao ly k. Nguyên giá bao gm toàn b các chi phí mà Tp oàn phi b ra có c tài sn c nh tính n thi im a tài sn ó vào trng thái sn sàng s dng.

Khu hao

Tài sn c nh c tính khu hao theo phng pháp ng thng tr dn nguyên giá tài sn qua sut thi gian hu dng c tính nh sau: T l khu hao hàng nm 4% 33% 14% 20% 12,5%

Tr s làm vic Thit b vn phòng Phng tin vn chuyn Tài sn c nh khác Phn mm vi tính

62

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

Lãi và l do thanh lý, nhng bán tài sn c nh c xác nh bng s chênh lch gia s tin thu thun do thanh lý vi giá tr còn li ca tài sn và c ghi nhn là thu nhp hoc chi phí trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht. Ngân hàng không th tách bit giá tr quyn s dng t và giá tr xây dng trong tng giá tr tr s làm vic do các tr s làm vic c mua theo giá toàn b. Do ó, giá tr quyn s dng t c bao gm trong giá tr tr s làm vic, và khu hao theo thi gian hu dng c tính ca các tr s làm vic này.

2.10. Vàng

Vàng c ánh giá li vào cui nm. Chênh lch do ánh giá c kt chuyn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht.

2.11. Tin và các khon tng ng tin

Trên báo cáo lu chuyn tin t, tin và các khon tng ng tin bao gm tin, kim loi quý và á quý, tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam, tin gi không k hn và có k hn ti các ngân hàng khác có thi hn áo hn ban u không quá ba tháng.

2.12. Các công c tài chính phái sinh

Theo quyt nh s 479/2004/Q-NHNN do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ban hành ngày 29 tháng 4 nm 2004 v vic áp dng H thng tài khon mi i vi các T chc tài chính, các công c tài chính phái sinh c ghi nhn trên bng cân i k toán theo giá tr hp ng vào ngày giao dch, và sau ó c ánh giá li theo giá tr hp lý. Li nhun hoc l khi các công c tài chính phái sinh c thc hin c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh. Li nhun hoc l cha thc hin không c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh mà c ghi nhn vào khon mc chênh lch ánh giá li các công c tài chính phái sinh trên bng cân i k toán.

2.13. Thu

Thu thu nhp doanh nghip c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh cn c vào thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hoãn li. Thu thu nhp hin hành là s thu thu nhp doanh nghip phi np hoc thu hi c tính trên thu nhp chu thu và thu sut thu thu nhp doanh nghip ca nm hin hành. Thu thu nhp hoãn li c tính y , s dng phng thc công n, cho s khác bit tm thi gia giá tr tính thu ca tài sn và n phi tr vi giá tr s sách ghi trên báo cáo tài chính. Thu thu nhp hoãn li c tính theo thu sut d tính c áp dng trong niên mà tài sn c bán i hoc khon n phi tr c thanh toán; thu sut c d tính trên c s thu sut ã ban hành hoc xem nh có hiu lc ti ngày ca bng cân i k toán hp nht.

www.acb.com.vn

63

Thu thu nhp hoãn li phi tr c ghi nhn cho tt c các khon chênh lch tm thi chu thu, tr khi thu thu nhp hoãn li phi tr phát sinh t s ghi nhn ban u ca mt tài sn hay n phi tr ca mt giao dch, mà giao dch này không có nh hng n li nhun k toán hoc li nhun tính thu thu nhp ti thi im giao dch. Tài sn thu thu nhp hoãn li c ghi nhn cho tt c các chênh lch tm thi c khu tr, khi chc chn trong tng lai s có li nhun tính thu s dng nhng chênh lch tm thi c khu tr này, ngoi tr tài sn thu thu nhp hoãn li phát sinh t ghi nhn ban u ca mt tài sn hoc n phi tr t mt giao dch mà giao dch này không có nh hng n li nhun k toán hoc li nhun tính thu thu nhp ti thi im giao dch.

2.14. Các bên liên quan

Các bên c coi là liên quan nu mt bên có kh nng, trc tip hay gián tip, kim soát hoc gây nh hng trng yu n bên kia trong vic a ra các quyt nh v tài chính hay hot ng kinh doanh.

2.15. D phòng tr cp thôi vic

Theo Lut Lao ng Vit Nam, nhân viên ca Tp oàn c hng khon tr cp thôi vic cn c vào s nm làm vic. Khon tr cp này c tr mt ln khi ngi lao ng thôi làm vic cho Tp oàn. D phòng tr cp thôi vic c lp trên c s c tính s tin phi tr khi chm dt hp ng lao ng cn c vào khong thi gian làm vic cho Tp oàn tính n ngày lp bng cân i k toán hp nht. Khon d phòng c tính bng na tháng lng cho mi nm làm vic ca nhân viên ti Tp oàn, da trên mc lng ti thi im lp bng cân i k toán hp nht.

2.16. Chi tr c tc

C tc chi tr cho các c ông ca Tp oàn c ghi nhn là mt khon phi tr trong báo cáo tài chính hp nht trong niên k toán mà vic chia c tc ca Tp oàn c c ông ca Tp oàn chp thun.

2.17. Các hot ng nhn y thác

Tp oàn có thc hin các hot ng nhn y thác u t và do ó Tp oàn nm gi hoc u t tài sn thay mt cho các cá nhân và các doanh nghip. Các tài sn này và thu nhp t tài sn này không c bao gm trong báo cáo tài chính hp nht, vì chúng không phi là tài sn ca Tp oàn.

2.18. S liu so sánh

Các thuyt minh cho bng cân i k toán hp nht ti ngày 31 tháng 12 nm 2004 và cho báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht cho nm tài chính kt thúc vào ngày nêu trên không c kim toán.

64

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

3. Tính tp trung ca tài sn và n phân theo loi tin t và k hn

3.1. Ri ro tin t

Ngân hàng chu ri ro do nh hng các bin ng v t giá hi oái i vi tình hình tài chính và lung tin ca Ngân hàng. Ban Tng Giám c thit lp hn mc giao dch cho tng loi tin và tng các loi tin cho các trng thái qua êm và trong ngày và các trng thái này c kim soát hàng ngày. Bng di ây tóm tt ri ro hi oái ca Tp oàn ti ngày 31 tháng 12 nm 2005. Bng trình bày các tài sn và n ca Tp oàn theo giá tr ghi s và theo loi tin t.

31 tháng 12 nm 2005 Tài sn Tin và kim loi quý Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các Ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các T chc tín dng trong nc Cho vay các t chc tín dng trong nc Chng khoán kinh doanh Cho vay và tm ng cho khách hàng Tr: D phòng ri ro tín dng u t vào chng khoán n: - Sn sàng bán - Gi n ngày áo hn u t vào các công ty liên kt và liên doanh u t vào các n v khác Tài sn c nh hu hình, xây dng c bn d dang và mua sm tài sn c nh Tài sn c nh vô hình Tài sn khác Tng tài sn Ngun vn Tin vay t Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi và tin vay ca các T chc tín dng khác Vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tin gi ca khách hàng N khác Thu thu nhp doanh nghip phi tr Tng công n Tài sn/(n) thun 967.312 876.010 265.428 12.639.046 398.403 18.396 15.164.595 1.677.085 247.564 4.786.875 203.914 5.238.353 (432.996) 2.455.916 23.650 2.479.566 11.328 456.515 3.956.383 11.713 125.003 482.008 12.470 324.984 16.841.680 410.869 30.756 4.805.357 5.636 2.490.894 158.621 724.847 4.457.283 104.842 39.218 6.008.618 (20.825) 141.088 263.937 185.931 1.413.385 76.565 2.282.826 1.210.036 137.100 48.900 1.089.222 VND USD Vàng

www.acb.com.vn

65

n v : Triu ng EUR 18.442 94.501 5.625 851 1 119.420 2 95.899 2.045 97.946 21.474 JPY 1.497 2.498 98 4.093 1.983 339 2.322 1.771 AUD 1.728 2.678 176 2 4.584 4.050 296 4.346 238 CAD 1.007 490 209 1.706 29 281 310 1.396 Khác 73 3.955 1.069 33 5.130 1.122 1.098 2.220 2.910 Tng cng 1.532.492 988.784 427.153 5.926.745 181.407 39.218 9.381.517 (20.825) 456.515 4.367.252 11.713 125.003 482.008 12.470 361.412 24.272.864 967.312 1.123.576 265.428 19.984.920 630.026 18.396 22.989.658 1.283.206

66

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

3.2. Ri ro thanh khon

Ngân hàng hàng ngày phi i mt vi nhng yêu cu rút vn t các khon tin gi qua êm ca khách hàng, các tài khon tin gi vãng lai, các khon tin gi n hn, rút vn vay, các khon bo lãnh, các khon ký qu chng khoán và các ngha v thanh toán bng tin cho các công c tài chính phái sinh. Ngân hàng không duy trì ngun tin mt áp ng tt c các nhu cu ó vì kinh nghim cho thy có th d oán vi mt mc chính xác cao mt lng vn ti thiu có th dùng tái u t. Ban Tng Giám c thit lp gii hn v mc ti thiu các khon vn n hn có th dùng áp ng nhng yêu cu rút vn này và mc ti thiu các khon vay liên ngân hàng và các khon vay áp ng nhng nhu cu rút vn ngoài d kin. Bng di ây tóm tt các khon tài sn và n ca Tp oàn theo nhóm k hn tính t ngày kt thúc nm tài chính n ngày áo hn:

31 tháng 12 nm 2005 Tài sn Tin và kim loi quý Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các Ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các T chc tín dng khác Cho vay các t chc tín dng khác Chng khoán kinh doanh Cho vay và ng trc cho khách hàng Tr: D phòng ri ro tín dng u t vào chng khoán n: - Sn sàng bán - Gi n ngày áo hn u t vào các công ty liên kt và liên doanh u t vào các n v khác Tài sn c nh hu hình, xây dng c bn d dang và mua sm tài sn c nh Tài sn c nh vô hình Tài sn khác Tng tài sn Ngun vn Tin vay t Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi và tin vay ca các T chc tín dng khác Vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tin gi ca khách hàng N khác Thu thu nhp doanh nghip phi tr Tng công n Tài sn/(n) thun 904.312 1.123.576 47 7.348.376 630.026 18.396 10.024.733 (3.853.152) 63.000 24.567 6.746.614 6.834.181 (5.358.967) 96.702 5.435.721 5.532.423 2.649.638 156.435 862.785 359.620 6.171.581 421.145 1.475.214 300.080 309.835 8.182.061 1.532.492 988.784 331.921 1.458.679 39.218 462.472 (20.825) 7.936 636.034 104.842 305.257 79.360 3.292.032 76.565 4.124.189 Di 1 tháng 1-3 tháng 3-12 tháng

www.acb.com.vn

67

n v: Triu ng 1-5 nm 7.936 540.000 2.977.114 2.663.687 6.188.737 133.566 453.341 586.907 5.601.830 Trên 5 nm 1.512.485 109.800 11.713 125.003 482.008 12.470 1.792 2.255.271 10.546 868 11.414 2.243.857 Tng cng 1.532.492 988.784 427.153 5.926.745 181.407 39.218 9.381.517 (20.825) 456.515 4.367.252 11.713 125.003 482.008 12.470 361.412 24.272.864 967.312 1.123.576 265.428 19.984.920 630.026 18.396 22.989.658 1.283.206

68

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

4. Tin, kim loi quý và á quý

2005 Triu ng Tin mt Kim loi quý và á quý Chng t có giá 317.013 1.210.036 5.443 1.532.492 2004 Triu ng 317.765 226.210 9.684 553.659

5. Tin gi ti ngân hàng nhà nc Vit nam ("NHNN Vit Nam")

2005 Triu ng D tr bt buc Tin gi thanh toán 773.533 215.251 988.784 2004 Triu ng 528.115 199.002 727.117

D tr bt buc bng tin Vit Nam phi c gi vào NHNN Vit Nam. S d tính trc cho 30 ngày c iu chnh mi tháng 1 ln, và c tính bng 5% s d trung bình tin gi ca khách hàng có k hn trong vòng mt nm bng ng Vit Nam ca tháng trc và 2% s d trung bình tin gi ca khách hàng có k hn trên mt nm n hai nm bng ng Vit Nam, không tính trên tin gi ca khách hàng có k hn hn hai nm. i vi các khon tin gi bng ngoi t, không tính trên các khon tin gi có k hn trên hai nm, d tr bt buc bng ô la M cng c tính theo phng pháp tng t vi t l là 8% cho tin gi có k hn trong vòng mt nm và 2% cho tin gi có k hn trên mt nm n hai nm. Tài khon ti NHNN Vit Nam còn bao gm tin gi thanh toán bù tr và thanh toán khác.

6. Tin gi ti các ngân hàng nc ngoài

2005 Triu ng Tin gi thanh toán vi các ngân hàng nc ngoài Tin gi có k hn ti các ngân hàng nc ngoài Tin gi ký qu 95.232 317.235 14.686 427.153 2004 Triu ng 83.656 56.660 21.505 161.821

Tin gi ký qu là s tin ký qu ti các i tác giao dch vi Ngân hàng cho hot ng kinh doanh vàng trên tài khon nc ngoài (Thuyt minh 39).

www.acb.com.vn

69

7. Tin gi ti các t chc tín dng trong nc

2005 Triu ng Tin gi thanh toán ti các t chc tín dng trong nc Tin gi có k hn ti các t chc tín dng trong nc 209.387 5.717.358 5.926.745 2004 Triu ng 122.777 3.723.378 3.846.155

8. Cho vay các t chc tín dng trong nc

2005 Triu ng Vay ngn hn Tr: d phòng ri ro tín dng cho các khon cho vay các t chc tín dng 181.681 (274) 181.407 2005 Triu ng 61.238 61.238

9. Chng khoán kinh doanh

C phn ­ C phiu Tr: d phòng gim giá u t chng khoán

2005 Triu ng 40.792 (1.574) 39.218

2004 Triu ng 7.168 (169) 6.999

10. Cho vay và tm ng cho khách hàng

Cho vay và tm ng cho khách hàng, c phân tích nh sau:

10.1. Phân tích theo loi hình cho vay

2005 Triu ng Cho vay ngn hn Cho vay trung và dài hn Cho vay hp vn Cho vay t ngun tài tr ca Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác N khoanh 60.656 9.381.517 98.466 10.016 6.698.437 4.851.873 4.010.283 458.705 2004 Triu ng 3.387.962 2.909.626 292.367

10.2. Phân tích theo loi tin t

Cho vay bng ng Vit Nam và vàng Cho vay bng ngoi t

2005 Triu ng 7.097.841 2.283.676 9.381.517

2004 Triu ng 4.513.642 2.184.795 6.698.437

70

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

10. Cho vay và tm ng cho khách hàng (tip theo)

10.3. Phân tích theo ngành ngh kinh doanh

Thng mi Nông lâm nghip Sn xut và gia công ch bin Xây dng Dch v cá nhân và cng ng Kho bãi, giao thông vn ti và thông tin liên lc Giáo dc và ào to T vn, kinh doanh bt ng sn Nhà hàng và khách sn Dch v tài chính Các ngành ngh khác 2005 Triu ng 1.990.939 129.252 2.119.473 318.852 3.621.374 269.963 30.968 190.719 68.568 5.135 636.274 9.381.517 2004 Triu ng 1.162.612 145.220 1.989.665 200.805 2.789.251 118.461 2.088 199.823 44.433 503 45.576 6.698.437

10.4. Phân tích theo nhóm

N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn

2005 Triu ng 9.225.725 127.853 3.458 4.020 20.461 9.381.517

10.5. Phân tích theo khu vc a lý

Thành ph H Chí Minh ng bng sông Cu Long Min Trung Min Bc

2005 Triu ng 6.960.194 674.852 371.225 1.375.246 9.381.517

2004 Triu ng 5.250.452 442.866 160.428 844.691 6.698.437

10.6. Phân tích theo thành phn kinh t

Doanh nghip nhà nc Công ty c phn, TNHH và doanh nghip t nhân Công ty liên doanh Công ty 100% vn nc ngoài Hp tác xã Cá nhân, nông dân và thành phn khác

2005 Triu ng 1.052.334 3.356.089 118.113 104.032 3.410 4.747.539 9.381.517

2004 Triu ng 623.449 2.058.633 100.324 165.838 785 3.749.408 6.698.437

www.acb.com.vn

71

10.7. D phòng ri ro tín dng

D phòng ri ro tín dng i vi các khon cho vay và tm ng cho khách hàng ti ngày 31 tháng 12 bao gm:

2005 Triu ng D phòng c th D phòng chung Ti ngày 31 tháng 12 6.891 13.934 20.825 2004 Triu ng 26.027 26.027

(a) D phòng c th

Ti ngày 1 tháng 1 Trích lp trong nm S dng trong nm Hoàn nhp trong nm Ti ngày 31 tháng 12

2005 Triu ng 26.027 (17.129) (2.007) 6.891

2004 Triu ng 21.765 16.027 (11.765) 26.027

D phòng c th cho các khon cho vay và tm ng cho khách hàng ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 c tính trên giá tr các khon cho vay và tm ng cho khách hàng tr i giá tr tài sn th chp theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN do NHNN Vit Nam ban hành. D phòng c th cho các khon cho vay và tm ng cho khách hàng ti ngày 31 tháng 12 nm 2004 c tính trên tình hình n quá hn và trên c s các khon vay có c m bo hay không, theo Quyt nh 488/2000/Q-NHNN do NHNN Vit Nam ban hành. Vic s dng d phòng xóa các khon n khó òi c thc hin sau khi Hi ng qun lý ri ro ã xét thy rng mi n lc hp lý thu hi n, k c các hành ng pháp lý u không có hiu qu. Trong nm 2005, mt s khon cho vay ã c xóa n theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN trong khi ó trong nm 2004, các khon vay c xóa n theo Quyt nh 488/2000/Q-NHNN. (b) D phòng chung

2005 Triu ng 13.934 13.934

Ti ngày 1 tháng 1 Trích lp d phòng trong nm Ti ngày 31 tháng 12

D phòng chung ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 c trích lp theo t l 0,15% trên tng d n cho vay và tm ng cho khách hàng và các khon bo lãnh, ngoi tr các khon n c phân loi vào nhóm n có kh nng mt vn, ti ngày 30 tháng 11 nm 2005, theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN.

72

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

11. u t chng khoán n

11.1. Sn sàng bán

Trái phiu chính ph áo hn trong vòng 1 nm áo hn trong vòng 2 nm áo hn trong vòng 4 nm áo hn trong vòng 5 nm áo hn sau 5 nm

2005 Giá gc Triu ng 456.515 456.515

2004 Giá gc Triu ng 127.287 30.000 157.287

11.2. Gi n ngày áo hn

Tên Trái phiu chính ph (*) áo hn trong vòng 1 nm áo hn trong vòng 2 nm áo hn trong vòng 4 nm áo hn trong vòng 5 nm áo hn sau 5 nm K phiu do các Ngân hàng khác phát hành áo hn trong vòng 1 nm áo hn trong vòng 2 nm Trái phiu do các T chc tín dng khác phát hành áo hn trong vòng 1 nm áo hn trong vòng 2 nm áo hn trong vòng 3 nm áo hn trong vòng 4 nm áo hn trong vòng 5 nm áo hn sau 5 nm (**)

2005 Giá gc Triu ng 2.619 134.330 1.248.489 1.385.438 1.291.145 200.000 1.491.145 300.000 100.000 781.509 199.360 109.800 1.490.669 4.367.252

2004 Giá gc Triu ng 181.648 11.614 52.470 245.732 150.000 1.230.000 1.380.000 300.000 808.731 1.108.731 2.734.463

(*) Khon u t chng khoán n gi n ngày áo hn bao gm 903.745 triu ng Trái phiu Chính ph ang c th chp ti NHNN Vit Nam. (**) Khon u t chng khoán n gi n ngày áo hn bao gm 109.800 triu ng trái phiu chuyn i do Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam phát hành. Các chng khoán này có th c chuyn i mua c phiu ph thông ca Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam khi Ngân hàng này c c phn hóa.

www.acb.com.vn

73

12. Các khon u t vào các công ty liên kt và liên doanh

2005 Triu ng Các khon u t vào các công ty liên kt và liên doanh 11.713 2004 Triu ng 611

12.1. Các khon u t ca Ngân hàng

Các khon u t ca Ngân hàng vào các công ty liên kt và công ty liên doanh bao gm:

Ngày 31/ 12/ 2005 Tên Công ty liên kt và liên doanh Công ty a c Ngân hàng Á Châu Công ty C phn Dch v bo v Ngân hàng Á Châu Công ty C phn kim hoàn ACB-SJC Công ty c phn phát trin h tng Ph Ni Tng cng Bt ng sn Dch v bo v Vàng bc, á quý Kinh doanh c s h tng khu công nghip Góp vn Góp vn Góp vn Góp vn 10 10 10 10 1.500 100 1.000 1.067 3.667 Ngành ngh kinh doanh Chi tit

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

Ngày 31/ 12/ 2004

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

12.2. Các khon u t ca các công ty con

(a) Các khon u t ca ACBS

Ngày 31/ 12/ 2005 Tên Công ty liên kt Công ty a c Ngân hàng Á Châu Bt ng sn Góp vn 15 2.250 15 450 Ngành ngh kinh doanh Chi tit

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

Ngày 31/ 12/ 2004

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

(b) Các khon u t ca ACBA

Ngày 31/ 12/ 2005 Tên Công ty liên kt Công ty a c Ngân hàng Á Châu Công ty c phn phát trin h tng Ph Ni Bt ng sn Kinh doanh c s h tng khu công nghip Góp vn Góp vn 20 15 3.000 1.534 4.534 Ngành ngh kinh doanh Chi tit

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

Ngày 31/ 12/ 2004

T l u t (%) Nguyên giá triu ng

74

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

13. u t vào các n v khác

Các khon u t ca Tp oàn vào các n v khác vi t l u t di 11% bao gm:

Tên

Công ty C phn Sài Gòn ­ Phú Quc Cng ty C phn Bo him Nhà Rng (Bo Long) Công ty Bt ng sn Togi Công ty Thng mi & Dch v ông Anh Công ty C phn Th thao ACB Công ty Mt kính Sài Gòn Công ty Thng mi & Du lch Sài Gòn Công ty C phn Thy T Công ty C phn Sông Tân Công ty C phn Thng mi, Sn xut & Dch v Bình Chánh Công ty ào to Ngân hàng Công ty C phn Khu công nghip Tân To Ngân hàng Thng mi C phn Vit Á Ngân hàng Thng mi C phn Xut nhp khu VN Ngân hàng Thng mi C phn Gia nh Công ty C phn Chuyn Mch Tài chính Công ty Thng mi, Sn xut và Dch v i Cát Hoàng Long Công ty C phn u t và Phát trin Bình Thng Công ty C phn Khu Công nghip c Hòa III Công ty C phn La Châu Á Công ty C phn Dc phm 3/2 Công ty C phn Viconship Công ty C phn Du lch Sài Gòn Công ty C phn Tân Uyên (*) Tng cng (*) Trong nm 2005, ACBS chuyn nhng phn u t ca mình trong Công ty c phn Tân Uyên cho Công ty a c Ngân hàng Á Châu ("ACBR"), mt công ty liên kt vi giá bán là 10 triu ng, theo hp ng ngày 20 tháng 12 nm 2005 gia ACBS và ACBR.

www.acb.com.vn

75

Ngành ngh kinh doanh

Ngày 31/ 12/ 2005

Nguyên giá triu ng

Ngày 31/ 12/ 2004

Nguyên giá triu ng

Nhà hàng, khách sn Bo him Bt ng sn Thng mi, dch v Th thao Mt kính Du lch, thng mi Thng mi, sn xut Kinh doanh c s h tng khu công nghip Kinh doanh thy sn ào to ngân hàng Kinh doanh c s h tng khu công nghip Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Dch v tài chính Sn xut, dch v Phát trin khu công nghip Phát trin khu công nghip Dt may Dc phm Vn ti Du lch Vt liu xây dng

1.901 7.700 1.000 1.000 300 1.076 638 8.681 16.000 4.785 310 30.000 1.430 17.759 500 10.000 84 1.238 12.272 1.000 3.710 2.527 1.092 125.003

1.714 7.700 1.000 1.000 300 1.076 638 150 2.580 14.019 500 10.000 1.238 3.347 5.400 50.662

76

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

14. Tài sn c nh hu hình

n v: Triu ng Tr s làm vic Nguyên giá Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Tng trong nm Thanh lý Phân loi li Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 Trong ó: Cha s dng ã khu hao ht Khu hao ly k Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Trích trong nm Thanh lý Phân loi li Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 Giá tr còn li Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 73.991 159.293 19.674 56.756 9.217 37.836 1.650 3.995 104.532 257.880 10.838 3.673 14.511 18.870 12.563 (2.183) (66) 29.184 6.673 5.743 (1.517) 10.899 2.409 607 3.016 38.790 22.586 (3.700) (66) 57.610 79.620 14.639 4.111 1.984 1.644 81.604 20.394 84.829 88.975 173.804 38.544 49.874 (2.183) (295) 85.940 15.890 34.621 (1.776) 48.735 4.059 3.148 (196) 7.011 143.322 176.618 (3.959) (491) 315.490 Thit b vn phòng Phng tin vn chuyn Tài sn c nh khác Tng cng

www.acb.com.vn

77

15. Tài sn c nh vô hình

n v: Triu ng Phn mm vi tính Nguyên giá Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Tng trong nm Gim trong nm Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 Khu hao ly k Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Trích trong nm Thanh lý Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 Giá tr còn li Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 14.467 12.470 9.040 2.934 11.974 23.507 937 24.444

16. Xây dng c bn d dang và mua sm tài sn c nh

2005 Triu ng Ti ngày 1 tháng 1 Tng trong nm Chuyn sang tài sn c nh Chuyn khác Ti ngày 31 tháng 12 152.847 178.819 (89.954) (17.584) 224.128 2004 Triu ng 99.009 55.421 (12) (1.571) 152.847

78

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

17. Tài sn khác

2005 Triu ng Lãi d thu Phi thu t khách hàng Các khon tm ng và phi thu ni b Chi phí ch phân b Các khon phi thu khác Hi phí CLB Golf 265.633 16.574 29.562 40.345 8.369 929 361.412 2004 Triu ng 105.945 5.062 14.176 25.186 23.968 929 175.266

18. Tin vay Ngân hàng Nhà nc Vit Nam

2005 Triu ng Vay ngn hn c th chp bng giy t có giá Vay khác 904.312 63.000 967.312 2004 Triu ng 48.687 19.983 68.670

Vay ngn hn c th chp bng Tín phiu kho bc áo hn trong vòng mt nm và Trái phiu Chính ph. (Thuyt minh 11.2).

19. Tin gi và tin vay t các t chc tín dng trong nc

2005 Triu ng Tin gi thanh toán Tin gi ngn hn Vay ngn hn 13.242 1.090.334 20.000 1.123.576 2004 Triu ng 8.411 890.487 101.908 1.000.806

www.acb.com.vn

79

20. Tin gi ca khách hàng

2005 Triu ng Tin gi không k hn Tin gi có k hn Tin gi vn chuyên dùng Tin gi tit kim Tin ký qu 2.608.012 402.610 22.516 16.360.429 591.353 19.984.920 2004 Triu ng 1.888.668 146.149 1.222 10.539.071 465.230 13.040.340

31 tháng 12 nm 2005 Tin gi không k hn Tin gi có k hn Tin gi vn chuyên dùng Tin gi tit kim Tin ký qu

Bng tin ng Triu ng 2.120.950 377.177 21.918 9.832.932 286.129 12.639.046

Bng ngoi t và vàng Triu ng 487.062 25.493 598 6.527.497 305.224 7.345.874

Tng cng Triu ng 2.608.012 402.610 22.516 16.360.429 591.353 19.984.920

31 tháng 12 nm 2004 Tin gi thanh toán Tin gi có k hn Tin gi vn chuyên dùng Tin gi tit kim Tin ký qu

Bng tin ng Triu ng 1.568.722 133.621 1.152 5.831.548 219.936 7.754.979

Bng ngoi t và vàng Triu ng 319.946 12.528 70 4.707.523 245.294 5.285.361

Tng cng Triu ng 1.888.668 146.149 1.222 10.539.071 465.230 13.040.340

Bao gm trong tin ký qu là khon vàng gi h khách hàng tr giá 130,614 triu ng (2004: 111,205 triu ng). S vàng này c s dng cho các hot ng thng mi ca Ngân hàng. Lãi thu c hay khon li nhun t vic bán vàng c ghi nhn vào kt qu hot ng kinh doanh hp nht.

80

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

21. Vn nhn t chính ph, các t chc quc t và các t chc khác

2005 Triu ng Vn nhn t Qu Phát trin Doanh nghip va và nh Vn nhn t Qu Phát trin Nông thôn Vn nhn t Ngân hàng Hp tác Quc t Nht Bn 19.835 157.241 88.352 265.428 2004 Triu ng 11.175 130.553 102.222 243.950

y thác u t t Qu Phát Trin Các Doanh Nghip Va và Nh (SMEDF) th hin s d qu nhn c t SMEDF tài tr cho các doanh nghip Vit Nam va và nh. Bt k mt khon cho vay nào s dng ngun vn này phi c xem xét và có s chp thun ca Vn phòng K hoch và Giám sát D án ca SMEDF. Khon y thác u t này có lãi sut c nh là 6,28% mi nm (cho nhng khon vn nhn trc nm 2005) và 6,8% mi nm (cho nhng khon vn nhn trong nm 2005) tính trên s d hin hành ca Qu. Các khon cho vay s dng ngun vn này có lãi sut ging nh các khon cho vay thng mi khác. Vn nhn t Qu Phát Trin Nông Thôn (RDF) c Ngân hàng Th gii tài tr cho vay vi thi hn t 1 n 5 nm vi lãi sut t 0,59% n 0,64% mi tháng. Qu c dùng cho vay nhng i tng quy nh trong Quyt nh s 25/Q-NH21 ngày 31 tháng 1 nm 1997 ca Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Vn nhn t Ngân hàng Hp tác Quc t Nht Bn c Chính ph Nht Bn tài tr thông qua Ngân hàng Hp tác Quc t Nht Bn vi lãi sut t 0,44% mi tháng n 0,51% mi tháng. Qu c dùng cho vay các doanh nghip va và nh vi thi hn ti a là 10 nm cho các khon vay trung dài hn và 1 nm cho khon vay ngn hn theo Hip nh cho vay ký gia Ngân hàng Nhà nc Vit Nam và Ngân hàng Thng mi Á Châu.

22. N khác

2005 Triu ng Laäi dûå chi Caác khoaãn chuyïín tiïìn phaãi traã Caác loaåi thuïë khaác phaãi traã Tiïìn laäi nhêån trûúác Phaãi traã khaác Dûå phoâng trúå cêëp thöi viïåc 233.619 57.880 1.826 93.281 238.310 5.110 630.026 2004 Triu ng 119.927 25.444 1.047 111.031 82.653 5.110 345.212

www.acb.com.vn

81

23. Vn iu l

Vn iu l - ã phát hành và ã c góp

2005 Triu ng 948.316

2004 Triu ng 481.138

Theo Công vn s 248/NHNN-HCM02 ngày 16 tháng 2 nm 2005 ca NHNN Vit Nam ­ Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng c tng vn iu l lên 600.000 triu ng bng cách chuyn 118.862 triu ng t Qu d tr b sung vn iu l sang vn iu l. Theo Công vn s 1450/NHNN-HCMC02 ngày 5 tháng 7 nm 2005 ca NHNN Vit Nam ­ Chi nhánh TP.HCM, vn iu l ca Ngân hàng c tng lên n 656.180 triu ng bng cách phát hành thêm c phiu. Theo Công vn s 1717/NHNN-HCMC02 ngày 8 tháng 8 nm 2005 ca NHNN Vit Nam ­ Chi nhánh TP.HCM, vn iu l ca Ngân hàng c tng lên mc 948.316 triu ng bng cách chuyn 292.136 triu ng t Qu d tr b sung vn iu l sang vn iu l.

24. Các qu và li nhun gi li

n v: Triu ng Li nhun cha phân phi Ti ngày 1 tháng 1 nm 2005 Li nhun ròng hp nht ca nm Phân phi li nhun C tc tr cho nm 2004 C tc tm tr trong nm 2005 Chuyn vào vn iu l (Thuyt minh 23) Tng gim khác Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005 31.015 299.201 (63.490) (27.104) (43.717) 12 195.917 Qu d tr b sung iu l 119.167 14.661 (118.862) (97) 14.869 Qu d phòng tài chính 62.678 27.856 7 90.541 Các qu khác 16.000 20.973 (3.410) 33.563 Tng cng

228.860 299.201 (27.104) (43.717) (118.862) (3.488) 334.890

Theo Ngh nh 166/1999/N-CP ban hành ngày 19 tháng 11 nm 1999, Ngân hàng phi trích lp các qu sau: · Qu d tr b sung vn iu l: trích 5% li nhun sau thu mi nm, mc ti a ca qu này không vt quá mc vn iu l thc có ca t chc tín dng. Qu d tr b sung vn iu l s c chuyn sang vn iu l khi có s phê chun ca NHNN Vit Nam · Qu d phòng tài chính: trích 10% li nhun sau thu còn li sau khi ã trích lp qu d tr b sung vn iu l cho n khi qu này t ti 25% vn iu l hin có ca t chc tín dng.

82

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

Trong nm 2005, NHNN Vit Nam ã phê chun cho Ngân hàng chuyn 118.862 triu ng t Qu d phòng b sung vn iu l sang vn iu l. Các qu khác bao gm Qu u t xây dng c bn, Qu Phúc li và khen thng và các qu khác. Vic trích lp Qu Phúc li và khen thng c Hi ng Qun tr chp thun.

C tc

C tc nm 2005 c tr mc 12% bng tin cho các c phiu phát hành trc tháng 6 nm 2005 và mc 6% bng tin cho các c phiu phát hành sau tháng 6 nm 2005 và 16% bng hình thc c phiu ã c công b ti i hi C ông Thng niên ngày 20 tháng 1 nm 2006. Theo ó, mt khon c tc bng tin là 92.899 triu ng và 151.731 triu ng bng c phiu s c tr cho nm tài chính 2005. Trong nm 2005, Ngân hàng ã tm tr c tc gia k bng tin cho các c ông là 43.717 triu ng. Khon c tc bng tin còn li và bng c phiu c ghi nhn trong li nhun gi li ca niên kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 và s c tr trong nm 2006.

25. S lng c ông

2005 Triu ng Pháp nhân Doanh nghip Nhà nc Công ty c phn Công ty trách nhim hu hn Công ty có vn u t nc ngoài Cá nhân Trong nc Tng s c phn thng (1.000.000 VN /1 c phn) 779 792 948.316 747 760 481.138 3 4 2 4 3 5 2 3 2004 Triu ng

26. Thu nhp lãi và các khon tng t thu nhp lãi

2005 Triu ng T cho vay và tm ng cho khách hàng T tin gi và cho vay các t chc tín dng khác T các khon u t Thu nhp khác t hot ng tín dng 747.764 317.934 287.705 1.577 1.354.980 2004 Triu ng 522.476 108.096 222.289 2.877 855.738

www.acb.com.vn

83

27. Chi phí lãi và các khon tng t chi phí lãi

2005 Triu ng Lãi tin gi ca khách hàng Lãi tin vay t các t chc tín dng trong nc Chi phí khác 797.510 42.864 341 840.715 2004 Triu ng 491.476 10.377 3.590 505.443

28. Thu nhp t các khon phí và dch v

2005 Triu ng Dch v bo lãnh Dch v thanh toán Dch v ngân qu Các dch v khác 1.854 94.782 1.293 14.878 112.807 2004 Triu ng 1.216 80.217 1.031 10.312 92.776

29. Chi tr phí và dch v

Dch v thanh toán và ngân qu Chi phí hot ng khác

2005 Triu ng 15.595 4 15.599

2004 Triu ng 15.914 15.914

30. Thu nhp thun t hot ng kinh doanh ngoi t

2005 Triu ng Thu nhp t hot ng kinh doanh ngoi t Chi phí cho hot ng kinh doanh ngoi t 16.956 (2.316) 14.640 2004 Triu ng 11.025 (2.243) 8.782

Ngân hàng ghi nhn các công c tài chính phái sinh ngoi bng theo giá tr trên hp ng ti thi im ký kt và không ánh giá li theo giá tr hp lý sau ó. Li nhun hay l khi thc hin c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh. Li nhun hay l cha thc hin không c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh. Vic hch toán k toán ca Ngân hàng cho các công c tài chính phái sinh là cha úng theo Quyt nh 479/2004/Q-NHNN do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam cha ban hành chi tit hng dn hch toán k toán các công c tài chính phái sinh. Ban Tng Giám c ca Ngân hàng tin rng, tác ng ca các iu chnh, nu có, khi Ngân hàng áp dng Quyt nh 479/2004/QNHNN, là không trng yu.

84

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

31. Thu nhp thun t hot ng kinh doanh chng khoán

2005 Triu ng Thu nhp t hot ng kinh doanh chng khoán Chi phí cho hot ng kinh doanh chng khoán 20.043 (17.417) 2.626 2004 Triu ng 95.455 (85.939) 9.516

32. Thu nhp t hot ng khác

2005 Triu ng Lãi ánh giá li vàng và ngoi t Thu nhp khác 27.332 805 28.137 2004 Triu ng 23.245 4.873 28.118

33. Tin lng và chi phí liên quan

2005 Triu ng Tin lng và các khon ph cp ng phc và các chi phí liên quan Các khon óng góp theo lut Tr cp 101.161 1.697 3.785 1.895 108.538 2004 Triu ng 66.951 1.291 2.293 500 71.035

34. Chi phí hot ng khác

2005 Triu ng Thu, phí và l phí Phí bo him tin gi L do ánh giá li vàng và ngoi t Chi phí qun lý khác 2.586 11.506 2.371 140.792 157.255 2004 Triu ng 1.443 7.735 571 83.315 93.064

35. Thu giá tr gia tng

Phí và hoa hng chu thu giá tr gia tng 10% theo phng pháp khu tr, giao dch ngoi t và vàng chu thu giá tr gia tng là 10% theo phng pháp trc tip. Các nghip v ngân hàng khác không chu thu giá tr gia tng.

www.acb.com.vn

85

36.Thu thu nhp doanh nghip ("TNDN")

2005 Triu ng Thu hin hành Thu hoãn li 92.349 92.349 2004 Triu ng 68.057 68.057

Khon thu trong nm th hin thu thu nhp doanh nghip c tính vi thu sut 28% trên li nhun chu thu c tính trong nm và tùy thuc vào s kim tra và có th có nhng iu chnh ca c quan thu.

2005 Triu ng Li nhun trc thu Thu (thu sut: 28%) iu chnh: Thu trên thu nhp không chu thu Thu trên thu nhp c u ãi v thu Thu tr thêm cho nm trc (8.294) (8.555) 982 92.349 (4.363) (7.157) 68.057 373.065 108.216 2004 Triu ng 300.852 79.577

Công vn s 18/2002/TC-BTC do B Tài chính ban hành ngày 20 tháng 2 nm 2002 quy nh thu nhp chu thu TNDN phi c tính bng cách bao gm thu nhp lãi cho vay và chi phí lãi tin gi trên c s trích trc. Vì th Ngân hàng tính thu TNDN cho phn thu nhp và chi phí lãi ghi nhn trên c s trích trc. Theo chp thun ca B K hoch và u t trong Công vn s 7105 BKH/DN ngày 25 tháng 11 nm 1999, Ngân hàng có quyn c hng nhng u ãi thu TNDN cho d án i mi h thng công ngh thông tin. Ngân hàng c min thu TNDN cho nm u tiên s dng h thng và gim 50% cho 4 nm tip theo, áp dng cho phn li nhun gia tng do vic u t mi h thng. Theo ó, Ngân hàng ã áp dng nhng u ãi này trong nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2001. Trong nm nay, Ngân hàng tip tc áp dng thu sut 20% cho phn li nhun gia tng do vic u t mi h thng vi mc gim thu 50% và 28% cho phn li nhun còn li. S tin thu u ãi c tính cho nm 2005 là 8.555 triu ng. Thu nhp chu thu ca Ngân hàng s do C quan Thu kim tra nh k và có th có nhng iu chnh khi quyt toán. Quyt toán thu cho nm tài chính 2005 cha c C quan Thu kim tra.

86

Báo cáo thng niên 2005

Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005 (tip theo)

37. Giao dch vi các bên liên quan

Trong niên kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005, Tp oàn thc hin các giao dch vi các bên liên quan nh sau:

2005 Triu ng Lng thành viên Ban Tng Giám c Chi phí lãi tr cho các công ty liên kt Các chi phí khác tr cho các công ty liên kt C tc nhn t các công ty liên kt Tin thu c t bán các khon u t cho công ty liên kt (Thuyt minh 13) Tin nhn t các bên liên quan cho vic y thác u t Tin gi ca các công ty liên kt và liên doanh 3.005 148 19.036 135 10 900 11.595 2004 Triu ng 1.716 20 11.822 84 4.000 392

38. Các cam kt và n tim tàng

Tng s d bo lãnh, th tín dng, và các cam kt khác ti thi im cui nm nh sau:

Ngày 31 tháng 12 nm 2005 Th tín dng tr ngay Th tín dng tr chm Bo lãnh thanh toán Bo lãnh thc hin hp ng Bo lãnh d thu Bo lãnh khác Giao dch bán ngoi t có k hn Bng tin ng Triu ng 2.759 22.543 19.711 8.561 30.708 84.282 Bng ngoi t Triu ng 437.450 248.082 28.504 5.223 3.940 9.341 108 732.648 Tng cng Triu ng 440.209 248.082 51.047 24.934 12.501 40.049 108 816.930

Ngày 31 tháng 12 nm 2004 Th tín dng tr ngay Th tín dng tr chm Bo lãnh thanh toán Bo lãnh thc hin hp ng Bo lãnh d thu Bo lãnh khác Giao dch bán ngoi t có k hn

Bng tin ng Triu ng 13.944 20.794 11.643 27.194 73.575

Bng ngoi t Triu ng 410.099 34.635 2.486 3.742 1.494 7.055 110 459.621

Tng cng Triu ng 410.099 34.635 16.430 24.536 13.137 34.249 110 533.196

www.acb.com.vn

87

Trong quá trình kinh doanh bình thng, Tp oàn ã thc hin nhiu cam kt khác nhau và phát sinh mt s các khon n tim tàng, và các cam kt và n tim tàng c hch toán vào ngoi bng. Các cam kt và n tim tàng bao gm các khon bo lãnh, th tín dng, các cam kt mua bán ngoi t có k hn và giao ngay cha thc hin. Tp oàn d kin không b tn tht trng yu t các nghip v này.

39. Kinh doanh vàng trên tài khon ký qu

Trong niên kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005, Ngân hàng ã ký mt s hp ng kinh doanh vàng trên tài khon vi các khách hàng i tác. S tin ký qu cho các hp ng này c gi trên tài khon kinh doanh vàng ti các i tác giao dch. Giá tr ghi trên các hp ng này là c s so sánh vi các công c tài chính c ghi nhn trên bng cân i k toán. Tuy nhiên, các giá tr này không nht thit phi là dòng tin tng ng trong tng lai hoc giá tr hp lý hin ti ca nhng hp ng này và do ó không th hin ri ro tín dng hay ri ro giá c th trng i vi Ngân hàng. Các hp ng này tr nên có li (li nhun) hay bt li (l) là do kt qu ca s bin ng giá vàng tng quan vi các iu khon ca hp ng. Giá tr tng hp ca các hp ng ang còn hiu lc, phm vi mà các hp ng c xác nh là nh hng có li hay bt li n giá tr hp lý ca hp ng, có th có bin ng theo tng thi im.

Báo cáo tài chính hp nht ã c Ban Tng Giám c phê chun ngày 10 tháng 03 nm 2006.

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

88

Báo cáo thng niên 2005

Bng cân i k toán Ti ngày 31 tháng 12 nm 2005

Ph lc I

2005 Triu ng Tài sn Tin, kim loi quý và á quý Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các t chc tín dng trong nc Cho vay các t chc tín dng trong nc Chng khoán kinh doanh Cho vay và tm ng cho vay khách hàng Tr: d phòng ri ro tín dng u t chng khoán n - Sn sàng bán - Gi n ngày áo hn u t vào các n v khác Tài sn c nh hu hình Tài sn c nh vô hình Xây dng c bn d dang và mua sm tài sn c nh Tài sn khác Tng cng tài sn Ngun vn Tin vay t Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi và tin vay t các t chc tín dng trong nc Vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tin gi ca khách hàng N khác Thu thu nhp doanh nghip phi np Tng n Vn và các qu Vn iu l Các qu d tr Li nhun cha phân phi Tng vn và các qu Tng cng ngun vn Các cam kt và n tim tàng 948.316 130.348 194.148 1.272.812 24.247.016 810.930 967.312 1.103.576 265.428 19.995.787 624.094 18.007 22.974.204 456.515 4.347.252 215.882 256.060 12.470 155.628 384.356 24.247.016 1.532.104 988.784 427.153 5.926.613 181.407 9.383.617 (20.825)

2004 Triu ng 553.288 727.117 161.821 3.846.135 61.238 6.698.437 (26.027) 157.287 2.714.463 66.428 103.283 14.467 152.847 185.890 15.416.674 68.670 1.000.806 243.950 13.045.974 342.734 8.856 14.710.990 481.138 194.017 30.529 705.684 15.416.674 533.196

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

www.acb.com.vn

89

Ph lc II Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005

2005 Triu ng Thu nhp lãi và các khon tng t thu nhp lãi Chi phí lãi và các khon tng t chi phí lãi Thu nhp lãi ròng Thu nhp t các khon phí và dch v Chi tr phí và dch v Thu phí và dch v thun Thu c tc Thu nhp thun t hot ng kinh doanh ngoi t Thu nhp t hot ng khác Thu nhp khác Tin lng và chi phí liên quan Chi phí khu hao Chi phí hot ng khác Tng chi phí khác D phòng ri ro tín dng Thu nhp t thu hi các khon n khó òi Thu nhp trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun ròng trong nm 1.353.541 (841.159) 512.382 104.680 (19.760) 84.920 29.618 14.640 28.137 72.395 (105.268) (25.091) (149.680) (280.039) (12.201) 7.614 (4.587) 385.071 (91.954) 293.117

2004 Triu ng 855.064 (505.714) 349.350 88.686 (18.917) 69.769 14.996 8.782 23.302 47.080 (69.044) (17.380) (90.087) (176.511) (16.027) 4.338 (11.689) 277.999 (66.320) 211.679

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

90

Báo cáo thng niên 2005

Ph lc III Báo cáo lu chuyn tin t Cho nm kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2005

2005 Triu ng Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu iu chnh t li nhun trc thu sang tin thu vào thun t các hot ng kinh doanh: Khu hao D phòng ri ro tín dng (Lãi)/l do thanh lý tài sn c nh Phân loi li tài sn c nh vào chi phí hot ng L do kinh doanh chng khoán Thu lãi u t chng khoán Thu c tc Li nhun t hot ng kinh doanh trc nhng thay i ca tài sn và công n kinh doanh Tng d tr bt buc ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tng tin gi ti các t chc tín dng khác trong và ngoài nc Tng cho vay các t chc tín dng trong nc Tng cho vay và tm ng cho khách hàng Tng lãi d thu Tng tài sn khác Tng tin vay Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tng tin gi và tin vay t các t chc tín dng trong nc Tng vn nhn t Chính ph, các t chc quc t và các t chc khác Tng tin gi ca khách hàng Tng các khon lãi d chi Tng các khon công n khác Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh trc thu thu nhp doanh nghip Thu thu nhp doanh nghip ã tr Chi t các qu d tr Thu c n khó òi Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh 25.091 12.201 (109) (286.276) (29.618) 106.360 (245.418) (1.872.806) (120.443) (2.702.309) (159.288) (38.918) 898.642 102.770 21.478 6.949.813 113.692 167.578 3.221.151 (82.803) (3.394) 3.134.954 385.071

2004 Triu ng 277.999

17.380 16.027 9 2.526 6.981 (221.733) (14.996) 84.193 (367.974) (3.128.428) (17.600) (1.357.947) (34.851) (22.758) 48.687 356.037 101.923 3.611.202 34.859 282.685 (409.972) (67.844) (12.433) 540 (489.709)

www.acb.com.vn

91

2005 Triu ng Lu chuyn tin t hot ng u t Mua sm tài sn c nh Tin thu t thanh lý tài sn c nh Mua chng khoán n Tin thu t bán chng khoán n Thu nhp t hot ng u t chng khoán Tin chi u t vào các n v khác Thu c tc Lu chuyn tin thun t hot ng u t Lu chuyn tin t hot ng tài chính C tc ã tr cho các c ông Tin thu do tng vn iu l Lu chuyn tin thun t hot ng tài chính Tng/(gim) tin và các khon tng ng tin Tin và các khon tng ng tin ti ngày 1 tháng 1 Tin và các khon tng ng tin ti ngày 31 tháng 12 Tin và các khon tng ng tin gm có: Tin, kim loi quý và á quý Tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tin gi ti các ngân hàng nc ngoài Tin gi ti các t chc tín dng trong nc 1.532.104 215.251 331.921 1.020.611 3.099.887 (70.821) 348.316 277.495 1.468.069 1.631.818 3.099.887 (179.171) 368 (2.495.952) 563.935 286.276 (149.454) 29.618 (1.944.380)

2004 Triu ng (69.480) 138 (2.092.951) 1.009.103 221.733 (4.221) 14.996 (920.682) (54.357) (54.357) (1.464.748) 3.096.566 1.631.818 553.288 199.002 105.161 774.367 1.631.818

Ch tch Trn Mng Hùng Ngày 10 tháng 03 nm 2006

Tng Giám c Lý Xuân Hi

K toán trng Nguyn Vn Hòa

Information

46 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97450