Read GL1975_6to10.pdf text version

1. [] Rat thong thl nhtr vira bat dau Duoi sang, thang I2 di qua am tham, mang tl1eo vOi heo may cO'n r~t mtro-t cua mua bao rcrt. Hang say v:n a1.ro-ngthoi ngu yen trong chiec 3.6 lea ma.t cui t;6~ cl;:ng l~"g Ie trO'm choi lQc m6'i. Va

bao Tet va em l~i thO' th~n m9t minh tren nhirng loi bang khuang... B::tn nho, dirng ctrai em nhi! But thu-c-c, cpmpas em giau ca trong :~p, ai bao hQc tro b~n B buon thiu nhtr cuQi xam ? Khi c6 mQt luc nao

trC?ngloing th~:1ng tho-i tiet giao mua, t,rong h';1t d6 nhtr lttc nay. Gi6 dang thi tham trong bong 12 tren cao, qua khung cira mo- r<}ng, em thay trai StrO'ng 16ng linh thuy tinh d.%utren la co, trong bt;ii nang yang rO'l day mil f)ong tr1.ro-ng em hQC, x~nh xanh chi l~. Tro-i nhtr mat say lam nga't ngay trong cO'n gi6 thoang nh~ nhang lac xao v~t ao, tri ttro-ng, va trong l&p hQc, phan tt.1ng bang ~en d~t t6c tung tang va trong m;;.t ngQt tieng cu-o-i b~ng tra nen vo cung than men, tieng co mo!1g manh nhtr thuy tinh dQc,Anh van riy,11e l'9n ra nhub;:ln be em mlro-i bay tuoi, em chQ't nghe dau do nghin chiec chuang nho reo vui, b~n be em, dir3 mU:l Xl!.1n dang ve bang nhirng blr&C hai nhung nao cl1ng m6i do ma hong cham chi It-ng nghc. rat nr'lf d£m len vuong'co mtrQ't tam bon, B6ng ;119tchu chim se nau tir dau ngin ngO' bc:y 0 rvIua xuan .--v6'i mQt chut ht.ra h~n ngQt vao lo'p hyc nhtr mang theo ca htrO'ng cay co ng9t ngao xon xao, mQt chut baD dung roO' h'6 ngao cua thang gieng tren d6i canh. Co giao r!~3n dau do lren nhu'ng to- lich m&i day ap htrO'ng nhin v&i n\1cU'Q-!. trong anh m~t, v~ 111 t:~ c~\1m hr;: cua m:;>t mua -ru re em nghi den nhu'ng gi tot dau nhau thi thao bang quO' (!It's a lucky day! II OitP nhat, l1hu'ng mQng tr&c mau hong v~n ve vo-i t=ong trf tU'Ctng em ngan nao nt.rc bon chon,

2. 0 r~h11'ngthang b~n rQn doi v&i em da qua, Saigon bay gio- tro-i r~t d-rp, Tat ca lam em cam thay tam bon minh mo-ra bao dung, yeu men. cu-a mCt xuong vtro-n mO' mQng cua em, Nglro-i ta v~n b:o h9C tro ban B kh6 khan cl1i lam ma. Hom nay, em c6 nai gio- Slr dja. Co giang ve ntr&c Vi~t Nam hinh cong ch11' l~Qt de tal S, Qtt)' tich mua ctioi nam cua em phai chang 1.\ v&i em ..en nhu-nz CO11g th{rc nht.rc dau, nhirUg bili ve To.-'ln rat than quen ma.mai mai con m&i 1;;\ em ngoi ng~e say me qua. hoc utia, bJi Ly h6a dai Ie the va tram l1gan nhirl1g C6 lan, em dtrgc di xa. Xc ch~y qua I:hieu thir ding nh6', dang yeti nu-a ? ngo truc x:lnh uon khuc xa X3, tren n1111'ng dat b~ 0 Mila Xt!an den, co da xanh hO'n mQt n;.u, chac nich sirc song can cu, c~nh dong lua

a HiJ.1h nht!: tl1ang 12 v&i ky thi d~ I L\1c Cci Nguy~t chat chong sach vi! da phu kin khu6n ma'.l 1.1oan hi, :;~n trU'cYng riln r;p bfch chuO'ng

GIA LONG

5

vang thO'm t1gat sira m~" ngang cun song l&n ntr&c ngau do phi nhieu. Nhin nhirng khu vtr'<rn triu trji xanh Uffi, dong r~ch nho ng~p day tom ca, b6ng dtrng em thay minh yeu vo cling m~t dat, thay minh cam thong cling ngtro-i thanh nien ten Kha.- Trong ,rr.Qtcali chu)(~n'nao do cua DQS -m~t lan tren dtro-ng r6-i l1lng cu d~ng nhin df.ng C.1y dau iang sirng strng"than thu9c, da chang cia say stra muon cui minh hon ten m~t dat Que hu'O'ng.Cam giac ay, bao gio- minh co du'(;1cb~n nhi'? Que em thi 0- mQt mien xa lam gQi la NgQaLong thon. M<}t dja danh nghe moo ho, huyen tho~i, ma qu:ren ru, mi rat than ;ii, ngQt ngao. Nhtr the ban tay nhan n~ng mtra cua m~, giQng noi tram nhQc nhan cua Bo, nhtrng khuon m~t than quen d5 di vao vang phai ky irc, da chim khuat trong qua khir tang quexi" Nhizng ngay mtra, Saigon hiu hiu tro- l~nh, cai ~nh diu diu menh mong nhu- tham V30 hon ngu-o-inhutham vao bon ngtro-i nhtr the mlia Thu Ha N{>i b6ng tro- ve tang thang dau d6 trong phtro-ng rho l:hien lcn~ ngu'ai hoai Bic am l;ri chut dt: htrO'ng ng?t ngao quenrang. M~ em thtro-ng gio-l~i rtr"o-ng quan .ic cu, vi l~i nhizng ch6 rich, khau nhtrng mui chi thU"~,t!oi me v&i niem que htrO'ng buon hiu xa cachoLuc do, em hay ngoi tan man ben mcr, man me nhtrng canh ao len, ao nhung da so-n trO'm filii bang phicn thO'm thO'm va hay b~t me. ke hoai cli Jam c,..:&itir l~ng Vong ve thon NgQa Long c6 bao nhi~u mau aD, co bao nhieu chuyen xe atr,a don co d.1u ve'? Trong ttro-ng ttr(;1ngcua em, d,1mctr&i Eo M~ vira d~ thtrO'ng n'hu- mqt Co Tich, vira linh thieng, trang trQng nhu- mQt khuc T11anhCa hat trong tuan l~ VQng. Vi 116 mo- dau cho nhi'eu tinh kh.ic nho, nhieu g~ch noi xinh xan la chung em bay gio-. Xir sO- que htrO'ngay, biet bao gio- chung ay, ta dtr9'c di~m phuc bon len m~t dat ~htr ngtrM th~nh nien ten Kha, b~n ho-? Gio- f)ia Ly, 'co giang ve nguon ui nguyen phong phu trong m~ch dolt, dong stra ngQt ngao day .?op" M~ Vi~t "Nam, Tieng co, dinh d;:tc cua vang va!"g tren khong khi tinh 1~ngcua l&p hQc va bon r.}trO'i may dira em ngoi say stra uoug lay htro'ng vi ngQt ng~o ql1i gia cua trai mooco vira tram trong m.1tnho.

r"\X,,' c" N .11..."" VTTA ~. ;:..I".,.~ ~'._J. ..~,.f/\ .{ N

MtrM bay tu~i, b~n be em c61uc nhi."1do-i qua doi ki=h Urn than, c6 1uc 10:1Y hoay v&i nhieu dau boi, c6 luc boi roi nhin hai ban tay ch.1P chung dtro-ng chi, c6 luc mu9n pmen can nhli-ng cQng toc mong trong moi. Co da n£m tay chung em, cho C;hung tam tr:;lng.ngtro-itre mang hanh em trang Thi~n Chi va Tai Nang tren ioi xuon~

cuQc do-i~,

Nhli-ng 1o-igiang cua Co rat tr~n vtro-n bon em nhtr tr~n mira strO'ng trat dat, nuoi 1an cQng roam non, hang hii by vQng. S:1U nhli-ng Ian hQC thi mi~t mai cham chi. em tb.i'y minh Ian hO'n mQt it trang' ky thirc song, xin cam O'nmua Xuan va nhli-ng gio- Sir E>jathan tinh. Xin c5m O'n Que HtrO'ng nghin nam dang cho-khai phi, dt.rngxay.

3. 0 Trong ngay sinh nh~t m\!"o-f b:.y tuci cua em, Bo d.a giri cho 'em hai. quyen Bli T~p Toan l&p I I «cho con gii hQC D?n B cua Bo »). Rieng Vu, b?n than em, thi l;;ti lam qua cho em bang nhirng canh Penseerim mong manh cp trong cuon ThO' Dho cUa P.T. T. «cho nho lDQt clem mau hong, m9t ngay mau tfm mO', va mQt tuoi

7

n;6i mau xanh ". Anh Ho~i gtri cho em m?t hQp mau nu'6'c ffit:c-i h-"i ttlpC xinh xinh 1!la ~m hang roO' :,;'o'C(1 !'~guy~n tro tii r.Qa si nhu-ng luc nao de huon ". l.1Qt lQ ntrCrc hoa co mui Hong nhung diu (Ddang cua chi Lam (1 MtriYi bay tuci hay thO'm nhe nh~, nhtr mQt chut h~n ho d.1u kin giu-a kh~n tay)) Va quyen «CuQc diYi Bic s1 Arrow Smith" v&i nhu-ng dong chi!' xanh ~fhieng nghieng quen trill?C cua anh Duy 0- trang nhat «Rieng vt:ti em Nguy~n, hay nh& dng: "" Con ngti'&i phji II-ton , hlon bat man, 1uon lu6n ho nghi, phai kh6n ngoan

yen sau mQt n~ay vat va; Nghi ngoi vai giiY, roi l?i tiep t1;1':Ian t:.'en dtriYng ~ong, bon chen bt,!i dEt d~ nuoi nf~3 cac con nen ngtro-i. Giac ngO'i nghi ngan ngui mong manh cua Bo M~, co du day de bli dip nhu-ng htr hao cua sirc song vi au 10, 1ao l\fC va thing nam ? Mlia Xuan u.1ng ve cho Bo M~ them ffiQt tuoi gia nua, cac con them mQt tuoi trtro-ng thanh. MIi.. Xu.'in, xin c1m O'n .'in sung CU.1TriYi d.i cho em nQi hcn~ gia dlnh yeu dau, cho'. em Cha M~ cho- che,

va nh~n rang, minh c6 the chi la mQt ke ngu dot, nhu-ng ngtro-i khac cun~ ngu dot:, va 1uO:1 1uon Bb ' lh h 4. 0 ?n e cm th u-O'ng v{ u-O'c mO' la hi n ,~ .'" T o' . 1 , h h I; h ' h 1 ."' ' d " kl 0' ., " t1~n,. to'l, at ca 1m n. U' ~ an y sap Stra:c 0 b '~ . d " h .,. ~ , ~, :. , 1cn cua 0'1 t \rc, nen 01 .11trO'c mO' 0' tlt tap (V ' 1'd~ f h ' . con du-O'ng mU-0'1bay trtrO'cmat ma em sap bu-O'c', ~ .vo CI,tCxa xam -a!Qm sac e t n to an mQt d tr<Jng, m9t 1Y ttrO'ng Iam vec1.O't !, t1en.'. , . ' ~ ° nh oJ ? qua v&i mot chuc au 10, ttr ti va mot chut tin .0:' ., con tu-O'ng, nl.11~t thanh. T '" .J .' J h.A-' , ~m sac Urn lC1em~Qt tl so t .l.,n my, mQt tam Em yeu T oan nen d~ ch9n ban B Em diem chan Iv cho phep vi t\f tir diYi song 4en thich nhu-ng bli hinh hQc de t.1Ju-O'ng v&i nhirng 1r&C tnO' ?) d1riYng cong, dtrCtng tbang dan nhau theo mQt thir B~n em, con co nhirng t~n gQi d~ thtrO'ng ti .tl,t th~p d~p mat, dit doi khi chung lam em kho nhl!" Yo} Hai Att, Ph~m D~i Bang, Tran Tho C':'J1, sO-su5t co=. ngay, 10ay hoar y&i cl1iec Compas nho !...guy~n r-~aiThO' .. tren tay, cay but chi ng~m giu-a hai ham rang tirc Hji Au c6 ma.i t6c bong b~ng l.1ng_m~n va toi va chiec thtr&c ke d~t len dc xuong bao Ian -yeu khoang kh6ng gian ch.6 b"flu triYi h6n 1en m~t ma vin khong rim ra cich giai. Quye.n bai t~p Bo bien, yeu nhu-ng 'ogt song trang xoa ita i}t licn cho em da lam dtrgc gan ffiQt n~a, tirng trang ~iay, tirng bai Toa~ n.~tr mQt trU ai nh.ic nhiJ' S\f thu-O'ng yeu cham soc, Sl! k4ich 1~ am 'tham cua Bo daoh cho em. Khi xoe ray nh~n tien I(ItrO'ng" m6i thang Bo phat cho tieu xai v';;it -Lu-O'ng cong chtrc b6 tieu tir 18 den 30 da het-khi xo tay vao chiec ao dai m&i may dau nien hQc, miti ll,ia m&i trinh nguyen, khi but m\fC chi}y nhu-ng dong -bai h9C tren t~p vo- thO'm tl10, em thay minh ngQP trong h:,lnh phuc -Hi}nh phuc th:}t be nho dO'n SO' ma qua doi du day.C6 buoi ngoi say mc cung b.ii vo- den th:}t khuya, khi khong gian, thiYi gian nhU' 1.ing dQng l?i tt:°ng day coc dem den, khi nghin tieng dQng, .nghin sinh ho~t on ao da' chiln sau trong t1nh l~ng cua C'iac ngu, em thu bki vo- vao c~p t.it den, ra dirng ~goai ban coog giG thoi. Hu-O'ng dem diu diu vay phu cam giac em, v~ etn nhtr nghe dtrgc ca tieng ngay nhe nh~ em em cua nhu-ng mai nha

, .' o'M ' .(Xem ng6i do chung quanh. Trong nha B 0 ~ vtra ngu

tuc uien mien v6 vao ghenh di xim -nhu-ng l~an 1u-u tharn l~g cua chu ky tho-i gian -N~n nh6 thich dl xa, rat cham hQc sinh ngu- dc S:J.U nay. du hQc ntr::"c ngoai nganh I(y Str Dau boa. minh che d'5u, ban da1.1 tien, xiy trtriYng hqc, l:iy l%p nhi1 Thu-O'!!g, d.ip Cat!.cong, mo- mang xir sO-, ctro-ng bach Giao D\1C',to chirc Xa hQi mi~n phi. Tre: con se kh6ng phai thi £)~ that cho mtro-i mQt tuoi chtra bi~t qua cau d~r.g cay, ngu-iYi gia se khong phai le 1.1dau dtro-ng xo chg, tre mo coi s: khong phai v5t va mtrU sinh, va..." va tram nghin ..' cii « Se», « se)) khic long lanh trong mat Hai Au, r\fC ro- trcng rim hong hai dira. Ti nhu- Ph?:fi Di}l Bang vi nh6 hay me man ngam nhu-ng anh may 10' dang bay bay ve .mQt htrtYng, nhu-.ng :aIlh ~n nho nhtr h?t b\li bay tren nen xanh cua bau trOi. Ngan keo Ph?m. chat day t2i !i~U _kho~g g~a11 va d6i khi em b;1:t g~p tron~ t?P ~O' b,a.). t1a~ than.:.i, anh mQt 6ng Phi H.'nh Gla... ,jlnl1 ngQ.

LieF trang .:;J ..

GIA LONG

8

.;. -.;,.

Roi mu-a lhu' rvt Diin

re lui blrvc

v9i

Dong hii'ng hir cho y nO- them Xuan bay g!ir, saG vtln con lira diJi? em hay den m9l Ian }{;ja binh O'i!

So d6i vai chung minh chung blrG-C GOl c!lan ,him kh6ng con diiu l{!:: loizi Em Sa H:.ryn.i, riing :oi ve Tien Phlro-c Hil '

npi vui mir.'!g, fna.v cling muD., ngil'ng bay.

Ann mo.! .Saigon c::?)'i len r{7."!g roNien tin nga.v d(ing gili'a lriri cao -' .T ay siii! ch~it um hoa chung nhip lhoTlli le moi, i.hong noi du'p-c cau naa. Than ai gl;p ta.v tie."! a&i chap ca.'!h Mang ta vi? giong mro-c ngf}t T dy Do IvgtrfJ'c Tru-irng Xuoi S{j'n minh t'e tham Dgi LtI"h Cu'u Long ta tim g~p Dung Ho. triJn nO- r~i gilra mi.a hoa

Mu-a yeu thu-O'ng tam nhuan co-n hinh bien toJi] vui Del,,! It;'ing nhall Ivfci}' tam hlr&ng tinh baa la cua bien se ve gidng mpt cho

Chf}n viin tha' ca ngp-i bong yen ,~ba. Gi6 mu-rti phu-a'ng ghe 19i gdc Tciy £>dng Chim riu rit gqi nhau ve chung to lv'hii-ng de'm ram, den se tat vi trdng. Anh Edc JVinh, ldi mien Rgch Gid? Chi Tuy Hoa can em mi~t Can Dan Xudn Hoa lay nhaulJgoi vira nhin ThO'? cay thay la

Eo ngciy trring rhang dp-i t'o-i ndm chir.den, muon vCJn long r{Jng motinh dtI dang cao iiy, nLii song dili ch&n cho}; I E h ~ t~ , In. , m ay aen VI n hau... dang kh(lp triYi

DLi phll'll'ng

U" u' nU'l noa

B'

NGliYEN.Tlll.TIEN

~

..~

1;),,-,

A SAN ~"""' -""

1. 1V4U.~

"'. Aw. '

1,.; 1"

9

, ;, I

Gia Long yeu d.1U, ngoi trtrO-I1g suot b.iy n~m hQc ap it em vai nhu'ng mO' trac tll?t hong, th?t d~ tJJtrO'ngnhU' chiec phil hi~tl dil1h tren 110 30 dai

to' trang.

Mai ngay nao em con b& ng&

tay van ve hai ta 30 dai be xi

ng~p ngirng btrac vao trtro-ng. Em btrac vac dong suoi tinh th'..rO'ng va lam qtlen than rhiet

val tirng day hinh lang cua

tirng cap l\.'rp h.:;,c.Ghc J::. b~o gio- cling Ii no'i de em ghi cl.fp VQi va!1g nhu'ng b:.i t?p Si:1hng.}, nhu-.ng bai to in nghi hoili ma kh6ng bi~t c.1ch cl1trllg minh. Phan trang ban den cung lo-i

giar:g huan o:ua u1ay co ho?c

nnu-ng gia yang gi,~n Str ca lap reo len 011-30 t.1t ca se Ja kg ni;;m kh6 pnai trong em. Hang cay rih';lC ng\}:a trong san tru'&ng chi thay Ii (y 11n.}11g I1gay sap btro'c vao be, 1'{ 'yang phu day dtro-i san; la bay tan In?n bon con dtro-ng qtl2.nh san in6i

Sing nay em di hQc s&rn hO'n m9t chut gi de I~i "l&i Gia Long. Thing ngay bon nhien sap V\lt mQi horn, khi tro-i vao nhung khoi tam tar. Sau nay Ii~u em ngay cuci narn lanh l'.1nh dti de ~,j con tim dU'<?,c nhfi'ng non nao em lam duyen v&i hhiec ac len cho- dC/I"ngay tt}'u trU'o-ng, can mau. Em thtr thil den trtrCrng trcn con dtro-ng c6 hang sao cao th*n bao tirng quyen vo- n~m ten vut con ngu viti trong Ian strO'ng n6t viet ten' trU'C:;rng, em. Ho~c nhirng ngay gan tet, m6i mong m~ng manh. Co dtrCti Ian thay co oU'&Cvao I<?p1a ca chan em bhtr dang xanh th~m, bQnreo Ien : cho nghi nghe thay. em ai nhtr nhung va nhirng giQt nu-&c m.'tt cua chung Jam -Gan tet roi thay- Thay ke tr&t am doi hai be clla em. Tren chuy~n tet ngay thay con be 0ca!lh, 19Cnon phO'i ph&i ~<?,i cho Eac di thay-hay Co noi ve mila em ch;nh nh& m9t aoi thay : Roi dong 0- H\.le cho t\li em nghe mila dong X.1!11 ra di khi chirn se di ,co... btr&m v~y mirng J:1hoa r~o gQi Chic la khong, vi Gia Long O'i, muaxuan hong t6'i. Xuan sap ve trU'o-ng do-i se khcng giong t¥ ? Err. i.he gQi tham rnua x~an trU'o-ng hQc,khc"ngd~ baa dung than thi~t, nghe quen va d~ ilia thir nhU' Gia-Long cua em. thu-O'ng nhtr nhung to- bich MQt mai khi em bU'&c ra khoi chtrO'ng dan trong san trtro-ng dong suoi tinh thlrO'ng em se viet ve giai pharo Gia Long. ngO'ng.ic nhU' nai... Gia LO!1g O'i ! Em biet viet gi cho vtrrrn van hQCtro, cho Gia Long yeu d5u cua em khi ngoal kia tat ca di sin sang cho mQt .,., ... mua mal va trong em tnem mQt ti Ian kh6n. f)6i khi Y ttro-ng nhtr dong thac o-~t char trong tam tri, ky ni~m ham h6- keo nhau vc de roi Juc 'cam viet Jen nghi hoai ma kh6rlg thanh ffif;t cai.1m?ch .1-1cde. g6p tieng v&i Gia-Long. «T6i 'phai 'noi gi hay clLi biet la.'71thinh". Tirng 'blro-c chl,im SIT ngay vui chong he!". Em la the d6, yeu rzt nhieu r.htrng kh6ng lam dtrC;tC

Xin cho em feu hoai b\li phan tr~ng toa bay day l&p h9C... CO CHIM

12A6. ..'

Ian co gi6 qua cho em nghe

tl1trO'r,g yell vo cung khung tro-i ao trang cita em. C\:::l so lap em nhin ra la ho tAm vo'i mau nU'o-c xanh 10' clll1g may tr;lng Ling dang, d~t dO- th~t xinh. Cilng co luc em 10' denh liyi co de ram hC~l thanh tho:it bay t3.0 tirng C'.1ffi may bong benh, de liilg nghe tieng cnim 116,: ngoai r~ii ng6i hay l1~&m mtr;J rO'i tren hal1g cay x",;,h ia.

~

..,

-

t

'il

~.":-.:;~\

~-==

,...,

\

10

GIA LONG

-~..

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

33120


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - %C3%81o%20D%C3%A0i%20v%C3%A0%20T%E1%BA%BFt%20%E1%BB%9E%20X%E1%BB%A9%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di[1]
Bach Hop 1
Microsoft Word - Tu_do_ngon_luan_so_25[1].doc