Read pokorica II text version

opstina kovin/ municipality of kovin kovin

SRBiJa/SERBia

Lokacija Location

Opstina Kovin je u najjuznijem delu Banata, administrativno pripada Juznobanatskom okrugu. Opstina je omeena susednim opstinama: Pancevo, Alibunar, Vrsac, Bela Crkva. Na juznoj strani, reka Dunav je prirodna granica prema Smederevu i Pozarevcu. Sediste opstine je grad Kovin (14.231 stanovnika), a u 10 opstinskih naselja ukupno ima 36.802 stanovnika. U neposrednoj blizini Kovina se nalaze razvijeni privredni centri - glavni grad Srbije Beograd (50 km), Pancevo (33 km) i Smederevo (13 km), a izgraena je i aerodromska pista za vojne potrebe, koja potencijalno predstavlja znacajan infrastrukturni objekat. Glavni privredni potencijal opstine je poljoprivreda sa 42.950 hektara oranica visokog kvaliteta. Pored toga, privrednu osnovu ovog podrucja cine novootkrivena nalazista uglja, kao i znacajna nalazista sljunka i treseta. I pored ovakvih prirodnih resursa, opstina Kovin spada u grupu nerazvijenih opstina. Relativno povoljan geografski polozaj opstine Kovin, njen prostorni i funkcionalni odnos prema znacajnim meunarodnim, nacionalnim i regionalnim saobraajnim pravcima i turistickim tokovima, kao i polozaj u odnosu na okruzenje i njegove turisticke vrednosti, prdstavljaju tri polazne odrednice u ukupnoj turistickoj valorizaciji prostora opstine. Opstina Kovin se nalazi u zoni koju okruzuju, i kroz koju prolaze, dosta frekventne drumske saobraajnice, prvenstveno Koridor 10, koji se znatnim delom poklapa sa veoma prometnim istocno - evropskim turistickim pravcem. The Municipality of Kovin is located in the southernmost part of Banat, in the Juzni Banat district. It borders the following municipalities: Pancevo, Alibunar, Vrsac, Bela Crkva. To the south, the Danube River is a natural border between the municipality and Smederevo and Pozarevac. The centre of the municipality is the town of Kovin (population 14,231), and the municipality comprises 10 settlements with 36,802 inhabitants. In the vicinity of Kovin, there are the capital of Serbia - Belgrade (50 km), Pancevo (33 km) and Smederevo (13 km), and there is also a runway for military planes, which is a potentially important infrastructural facility. The main economic potential of the municipality is agriculture, with 42,950 hectares of high quality arable land. Furthermore, there are newly discovered coal deposits, as well as gravel and peat deposits. Even with such natural resources, the Municipality of Kovin belongs to a group of underdeveloped municipalities. The relatively favourable geographic position of the Municipality of Kovin, its special and functional relations with important international, national and regional traffic routes, as well as its position in the region, its tourist potential, represent three cornerstones in the overall tourist evaluation of the municipality. The Municipality of Kovin is located in the area surrounded and intersected by rather busy routes, especially the Corridor 10, which follows, to a great extent, the east-European tourist route.

povrsina area

725 km² 725 km²

Saobraajna infrastruktura traffic infrastructure

Putni saobraaj: Opstina ima izuzetan tranzitni potencijal. Izgradnjom mosta na Dunavu, Kovin je postao znacajna raskrsnica puteva. Pored samog grada Kovina prolazi magistralni put M-24, za koji postoji mogunost da postane auto - put. Zeleznicki saobraaj: zeleznicka pruga Kovin-Alibunar, koja povezuje Kovin i Bavaniste, nije u funkciji Vodni saobraaj: Juzna granica opstina Kovin je Dunav, u duzini od 47 kilometara, i plovan je celim tokom. U prostornom planu je predviena izgradnja meunarodne luke na Dunavu, sto daje poseban znacaj samoj opstini. Vazdusni saobraaj: U neposrednoj blizini je vojni aerodrom, koji je na prodaju, a ne koristi se ve duzi period, i u prespektivi moze biti korisen kao kargo aeorodrom. Roads: The municipality has a great transit potential. With the construction of a bridge on the Danube River, the municipality became an important crossroad. In the immediate vicinity of the town, there is a dual carriageway M-24, which might be turned into a motorway. Railroad: Railway Kovin­Alibunar connects Kovin and Bavaniste, but is not operational at the moment Waterways: The south border of the Municipality of Kovin is the Danube River, with all 47 km being navigable. The urban development plan envisages the construction of an international port on the Danube, which might be particularly important for the municipality. Airports: Very close to the town there is a military airport which is for sale. It has not been used for a long time, though it might be used as a cargo airport.

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

89

MOGUNOSTI ULAGANJA

Veliki potencijali opstine, pogotovo za razvoj turizma, jesu Deliblatska pescara - za lovni turizam i ugostiteljstvo, i reka Dunav - za razvoj sportsko-rekreativnog i nautickog turizma. Podunavlje je duzine oko 50 km, a Deliblatska pescara, sa oko 30.000 ha povrsine bogate sumom, raznovrsnim biljnim i zivotinjskim svetom, po opstoj vrednosti, jedinstveni je prirodni fenomen u Evropi. Na Dunavu i u njegovom priobalju su izuzetno vredni lokaliteti za ribolov i lov, nauticki turizam i druge sportsko-rekreativne aktivnosti, u okviru kojih se isticu: Dunavac, kompleks oko tvrave Grad, Ada i rukavac prema Smederevu, priobalje kod Gaja, Dubovca, vei broj bara sa stanistem vise vrsta ptica. Prostornim planom predviena je: · Izgradnja meunarodne luke na Dunavu · Izgradnja marina 1. Kovinski Dunavac 2. Gaj 3. Slatine Dubovac · Izgradnja vetrogeneratoraskih polja na dve lokacije 1. Bavaniste - Mramorak - Dolovo 2. Skorenovac - Bavaniste · Ulaganje u lovni turizam u tri postojea lovista 1. Dubovac 2. Mramorak 3. Deliblato · Ulaganja u izgradnju novih pogona - prosirena industrijska zona za 500 ha · Izgradnja sportskog centra u omladniskom naselju ,,Cardak" · Izgradnja postrojenja za precisavanje otpadnih voda · Izgradnja zeleznickog mosta preko Dunava · Vojni Aerodrom ,,Kovin" je ponuen na prodaju; pripadaju mu 508 hektara i 44 objekta povrsine 17.000 kvadratnih metara

INVESTMENT OPPORTUNITIES

The great potential of the municipality, particularly in terms of tourism development, is the Deliblato Sand (for hunting tourism and catering) and the Danube for sports, recreation and nautical tourism. The almost 50km-long riverbank, the Deliblato Sand with around 30,000 ha of forests, rich flaura and fauna are both unique natural phenomena in Europe. The Danube offers many options for fishing and hunting, nautical tourism and other sports and recreational activities. The locations offering such activities include Dunavac, the area around the Grad Fortress, Ada and a backwater near Smederevo, the bank near Gaj, Dubovac and a number of marshes with many types of birds. The urban development plan envisages: · Construction of international port on the Danube · Construction of marinas 1. Kovinski Dunavac 2. Gaj 3. Slatine Dubovac · Construction of windmill fields on two locations 1. Bavaniste ­ Mramorak ­ Dolovo 2. Skorenovac ­ Bavaniste · Investments in hunting tourism at 3 existing hunting grounds 1. Dubovac 2. Mramorak 3. Deliblato · Investments in construction of new facilities ­ extending the industrial zone by 500 ha. · Construction of a sports centre in the youth centre "Cardak" · Construction of new wastewater treatment facilities · Construction of a railway bridge over the Danube · Military airport "Kovin" is for sale, with 508 hectares and 44 facilities covering 17,000 square metres

PROJEkAT 1

PROJEcT 1

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

GLAvNI PROJEKAT ADAPTACIJE GLAvNE CRPNE STANICE OTPADNIH vODA U KOvINU

naliza postojeih kapaciteta, na osnovu dobijenih rezultata uraditi predlog resenja za rekonstrukciju glavne crpne stanice na kanalizaciji otpadnih voda u Kovinu Kovin 30 dana 7.185.015,40 RSD (januar 2008. godine) JP `'Kovinski komunalac'' Crpna stanica za potiskivanje otpadne vode, s duzinom potiska 1.250 m, precnika 500 mm + 250 mm. Potrebno je ugraditi nove pumpe 2 + 1 (dve radne i jedna razervna) tipa ABS-AFP 2073.315. Period ukljucivanja pumpi je 10 puta na sat i radom od 10 minuta poboljsae se odvod i potis svih vrsnih voda tokom kisnog perioda.

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner Brief Description of Project

MAIN PROJECT OF ADAPTING MAIN PUMPING STATION FOR WASTEWATER IN KOvIN

Analysing the existing capacity, evaluating the result and suggesting the solution for reconstructing the main pumping station for wastewater in Kovin Kovin 30 days RSD 7,185,015.40 (January 2008) JP `'Kovinski komunalac'' A pumping station for wastewater, pressure capacity of 1,250 m, 500 mm + 250 mm in diameter. Three new pumps need to be installed, i.e. 2 + 1 (two working and one spare pump), type ABS-AFP 2073.315. The frequency of operation is 10 times an hour and the period of operation is 10 minutes. The pumps should improve wastewater management during rainy periods.

90

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

invEStEXpo

MOGUNOSTI ULAGANJA

PROJEkAT 2

INVESTMENT OPPORTUNITIES

PROJEcT 2 FAECAL SEWAGE Project Name MAIN PROJECT OF A SETTLEMENT INSYSTEM IN PART OF KLEK, KOvIN

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

GLAvNI PROJEKAT FEKALNE KANALIZACIJE ZA DEO NASELJA KLEK U KOvINU

Prikupljanje i odvoenje otpadnih ovda u severoistocnom delu grada Kovina Kovin 90 radnih dana 14.264.769 RSD (septembar 2007. godine) Opstina Kovin Duzina cevne mreze je 2.248 m, trenutna izgraenost 400. Potencijal je 2,5 puta vea izgraenost. Potencijal sirenja grada u tom delu. Nepostojanje fekalne kanalizacije uzrok je slabe izgraenosti.

Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner Brief Description of Project

Collecting and managing wastewater in northeast part of the town of Kovin Kovin 90 working days RSD 14,264,769 (September 2007) Municipality of Kovin The total length of the network is 2,248 m, 400 built so far. The overall potential is 2.5 times greater than the one used now. The town can develop in that direction. The lack of sewage system is the reason why not much has been done in terms of building.

PROJEkAT 3

PROJEcT 3 SEWAGE Project Name MAIN PROJECT OF FAECALSTREET IN SYSTEM IN PART OF KREcANSKA KOvIN

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

GLAvNI PROJEKAT FEKALNE KANALIZACIJE U DELU ULICE KREcANSKE U KOvINU

Prikupljanje i odvoenje otpadnih voda u juznom delu grada, odnosno duz ulice Krecanske Kovin 90 radnih dana 25.630.750 RSD (februar 2008. godine) Prva mesna zajednica Duzina cevovoda je 3.200 m, trenutna izgraenost je 110 stambenih objekata. Potencijal je 2,5 puta vei, sto je jedan od razloga slabe izgraenosti fekalne kanalizacije

Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner Brief Description of Project

Collecting and managing wastewater in the southern part of the town, i.e. in Krecanska street Kovin 90 working days RSD 25,630,750 (February 2008) Local Community "Prva mesna zajednica" The total length of the system is 3,200 m, with 110 housing facilities. The potential is 2.5 times greater, but the faecal sewage system cannot cater to such capacity.

PROJEkAT 4

PROJEcT 4

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

GLAvNI PROJEKAT ZA POTISNI vOD CRPNE STANICE U ULICI DUNAvSKOJ, KOvIN

Prikupljanje otpadnih voda iz juzne industrijske zone Kovina i odvoenje do ulice Krecanske, gde e se zajedno sa gradskom otpadnom vodom transportovati do precisivaca voda Kovin 45 dana 5.990.068 RSD Opstina Kovin Duzina potisnog voda 1.600 m, sa izradom dve crpne stanice i montazom. Dve pumpe tipa ABS-AFP 1043.1 m70/2d

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner Brief Description of Project

MAIN PROJECT FOR SUPPLY LINE FOR THE PUMPING STATION IN DUNAvSKA STREET IN KOvIN

Collecting wastewater in the south industrial zone in Kovin and its transfer to Krecanska street, from where it will be transferred to a wastewater treatment facility, together with the wastewater from the town Kovin 45 days RSD 5,990,068 Municipality of Kovin The length of the supply line is 1,600 m, with two pumping stations. Two pumps type ABS-AFP 1043.1 m70/2d

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

91

MOGUNOSTI ULAGANJA

PROJEkAT 5

INVESTMENT OPPORTUNITIES

PROJEcT 5

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

IDEJNI PROJEKAT IZGRADNJE PRIHvATILISTA ZA PSE LUTALICE

· Smestaj pasa lutalica · Humano cuvanje i zbrinjavanje bolesnih pasa · Obezbeenje veterinarske kontrole i nadzora Kovin 120 dana 18.200.000 RSD Opstina Kovin Objekat 1 - za rad i smestaj zaposlenih u skladu sa zakonom je P = 214 m2 Objekat 2 - garaza i boksovi za pse, povrsine P = 272 m2 Objekat 3 - boksovi za pse 334,5 m2 Povrsina parcele oko 4 ha Objekti su kapaciteta za 40-50 pasa.

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner Brief Description of Project

DESIGN OF ANIMAL SHELTER BUILDING

· Shelter for stray dogs · Humane conditions and provision of health care to dogs · Veterinary control and supervision Kovin 120 days RSD 18,200,000 Municipality of Kovin Facility 1 ­ offices and accommodation for employees in accordance with the applicable law - P = 214 m2 Facility 2 ­ garage and kennels - P = 272 m2 Facility 3 - kennels 334.5 m2 The area covers 4 ha The facilities can accommodate 40-50 dogs.

PROJEkAT 6

PROJEcT 6

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta

OPREMANJE SvETLOSNOM SIGNALIZACIJOM RASKRSNICE ULICA NEMANJINE, PETRA DRAPSINA I 1. MAJA U KOvINU Poveanje bezbednosti ucesnika u saobraaju Kovin 60 dana 5.096.471,92 RSD Fond za graevinsko zemljiste, puteve i komunalnu potrosnju opstine Kovin

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner

TRAFFIC LIGHTS AT CROSSROAD OF NEMANJINA, PETRA DRAPSINA AND 1. MAJA STREETS IN KOvIN Increased safety of all traffic participants Kovin 60 days RSD 5,096,471.92 Fund for Construction Sites, Roads and Communal Affairs of the Municipality of Kovin

PROJEkAT 7

PROJEcT 7

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta

OPREMANJE SvETLOSNOM SIGNALIZACIJOM RASKRSNICE ULICA PETRA DRAPSINA I CARA LAZARA U KOvINU Poveanje bezbednosti ucesnika u saobraaju u Kovinu Kovin 60 dana 5.636.378,56 RSD Fond za graevinsko zemljiste, puteve i komunalnu potrosnju opstine Kovin

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner

TRAFFIC LIGHTS AT CROSSROAD OF PETRA DRAPSINA AND CARA LAZARA STREETS IN KOvIN Increased safety of traffic participants in Kovin Kovin 60 days RSD 5,636,378.56 Fund for Construction Sites, Roads and Communal Affairs of the Municipality of Kovin

PROJEkAT 8

PROJEcT 8

Naziv projekta Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta

OPREMANJE SvETLOSNOM SIGNALIZACIJOM RASKRSNICE PUTA M-24 I ULICE SvETOZARA MARKOvIA U KOvINU Poveanje bezbednosti ucesnika u saobraaju u Kovinu Kovin 60 dana 5.630.997,76 RSD Fond za graevinsko zemljiste, puteve i komunalnu potrosnju opstine Kovin

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner

TRAFFIC LIGHTS AT CROSSROAD BETWEEN M-24 AND SvETOZARA MARKOvIA STREET IN KOvIN Increased safety of traffic participants in Kovin Kovin 60 days RSD 5,630,997.76 Fund for Construction Sites, Roads and Communal Affairs of the Municipality of Kovin

92

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

invEStEXpo

MOGUNOSTI ULAGANJA

PROJEkAT 9

INVESTMENT OPPORTUNITIES

PROJEcT 9

Naziv projekta

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA HIDROLOSKA ISTRAZIvANJA-GLAvNI PROJEKAT ZA IZvORISTE BUNARI I PROJEKAT SANITARNE ZASTITE IZvORISTA Glavni ciljevi: · poboljsanje kvaliteta zivota stanovnistva u Bavanistu · urednije i pouzdanije snabdevanje vodom · dalji razvoj mesta prema strateskom planu razvoja opstine (turizam, mala i srednja preduzea...) opstina Kovin, mesto Bavaniste 18 meseci · Izrada Projekta hidrogeoloskih istraznih radova 3.000 EUR · Vrednost hidrogeoloskih istraznih radova planiranih projektom 47.530 EUR · Izrada kompletne projektne dokumentacije 38.400 EUR · Vrednost svih radova 820.000 EUR Opstina Kovin, Mesna zajednica Bavaniste Mesto Bavaniste nema javnu vodovodnu mrezu. Pijaa voda se obezbeuje preko individualnih bunara. Bunari su u okviru domainstava, na privatnim parcelama, pa i finansijski deo kontrole kvaliteta vode snose graani. Procenat kontrole kvaliteta vode je nizak. Pojedinacna kontrola u veini slucajeva je pokazala bakteriolosku i hemijsku neispravnost vode. Jedini nacin za kvalitetno snabdevanje ispravnom vodom naselja Bavaniste (2.035 domainstava) jeste izgradnja javnog vodovoda, sto je u opstinskim razvojnim planovima definisano kao jedan od prioritetnih zadataka opstine. Cevna mreza budueg vodovoda je izvedena i u postupku je dobijanja upotrebne dozvole. Za funkcionisanje vodovoda potrebno je uraditi projekat hidroloskih istrazivanja, a nakon toga i glavni projekat za izvoriste bunari, a zatim i projekat sanitarne zastite izvorista.Ukoliko istrazivanja pokazu dovoljnu izdasnost bunara,t radie se i projektna dokumentacija za prosirenje distributivne mreze.

Project Name

DRAFTING PROJECT DOCUMENTATION FOR HYDROLOGIC RESEARCH MAIN PROJECT FOR WELL AND SANITARY PROTECTION PROJECT Main aims: · improving the quality of life among the inhabitants in Bavaniste · more regular and reliable water supply · further development of the settlement, in accordance with the municipal development plan (tourism, small and medium enterprises...) municipality of Kovin, Bavaniste 18 months · Drafting the project of hydro-geological research - EUR 3,000 · Fee for the hydro-geological research works envisaged by the project - EUR 47,530 · Drafting the complete documentation - EUR 38,400 · Total value of all works - EUR 820,000 Municipality of Kovin Bavaniste does not have a public water supply network. Drinking water is obtained from individual wells. The wells are located on individual properties, so the owners cover the costs of the tests on quality. Still, very few tests are conducted. In most cases, the individual control has shown presence of bacteria and chemicals which must not be present. The only way to provide high-quality water supply in Bavaniste (2,035 households) is to introduce a public watersupply system, defined as a priority in the municipal development plans. The future water-supply system has already been installed and is currently awaiting the permit. In order for the water-supply system to function properly, a project of hydrologic research needs to be done, followed by the main project for the well and the sanitary protection project. Should the research show that the well can provide even more water, a project documentation for widening the the distribution network would also be drafted.

Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta Kratak opis projekta

Project Aim

Project Location Time Needed Estimated Project Budget

Project Owner Brief Description of Project

PROJEkAT 10 PRODUBLJENJU Naziv projekta DELA IZvOENJE RADOvA NAMARINE NA DUNAvCU AKvATORIJA - BUDUE

PROJEcT 10

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget

CONSTRUCTION WORKS ON DEEPENING PART OF AQUATORIUM ­ FUTURE MARINE ON THE DANUBE

Making the whole aquatorium functional, i.e. navigable, which means at least 2 metres deep at the time of the lowest water-level municipality of Kovin, town of Kovin 2 months Phase I for which public bids have already been invited RSD 5,000,000 Phase II (where the Danube overflows and creates Dunavac) RSD 10,000,000 Total amount - RSD 15,000,000 Municipality of Kovin and the Fund for Environment Protection Digging out sand, mud and gravel, loading, transport and unloading on a designated location, in order to reach the altitude of 67.5 m on a part of the aquatorium in Kovin. The works are conducted using a floating digger, the material is transported with water in the pipeline to a nearby location, to be approved by the local self-government.

Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta

Dovoenje kompletnog akvatorija u funkcionalno - plovno stanje, minimalne dubine 2 metra od najnizeg vodostaja opstina Kovin, mesto Kovin 2 meseca I faza, za koju je sprovedena javna nabavka - 5.000.000 RSD II faza (mesto izliva Dunava u Dunavac) - 10.000.000 RSD Ukupna vrednost: 15.000.000 RSD Opstina Kovin sa Fondom za zastitu zivotne sredine Iskopavanje peskovitog, muljevitog i sljunkovitog materijala, utovar, transport i istovar na odreenoj lokaciji, radi produbljenja do kote 67,5 m.n.m., dela akvatorija Dunavca u Kovinu. Radovi se obavljaju plovnim bagerom, iskopani materijal sa vodom transportuje se cevovodom i refulise u neposrednoj blizini do 200 m, na lokaciji za koju e dati saglasnost nadlezni organ lokalne samouprave.

Project Owner

Kratak opis projekta

Brief Description of Project

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

93

MOGUNOSTI ULAGANJA

PROJEkAT 11

INVESTMENT OPPORTUNITIES

PROJEcT 11

Naziv projekta

SEKUNDARNA MREZA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH vODA

Stvaranje kvalitetnih primarnih uslova stanovanja u naseljenom mestu Gaj. Ovo se postize zajednickim planiranim odvoenjem otpadnih voda i stavljanjem van funkcije individualnih septickih jama, a samim tim i poboljsanjem kvaliteta podzemnih voda koje se koriste i kao pijae. opstina Kovin, mesto Gaj 9 meseci I faza: · neizgraeni deo magistralnog kolektora - 6.521.808 RSD · crpne stanice - 3.445.994 RSD · ukupno I faza - 9.967.802 RSD II faza : · kanalizaciona mreza - 142.156.424 RSD · ukupno II faza - 142.156.424 RSD · ukupna vrednost - 152.124.226 RSD Opstina Kovin, Mesna zajednica Gaj Izgradnja dela magistralnog kolektora, crpne stanice i kanalizacione mreze u mestu Gaj, koje ima 3.302 stanovnika. Postojeom kanalizacionom mrezom pokriven je samo najuzi centralni deo mesta. Radi obezbeivanja kvalitetnih zivotnih uslova potrebno je javnom kanalizacionom mrezom pokriti celo naselje. Znatan broj domainstava koristi individualne bunare, a kvalitet vode se, u veini slucajeva, ne ispituje. Uz to, bunari se cesto nalaze u blizini septickih jama.

Project Name Project Aim Project Location Time Needed Estimated Project Budget

SECONDARY WASTEWATER NETWORK

Creating basic conditions for living in Gaj. This includes joint planning of wastewater management and closing individual septic tanks, thus improving the quality of underground water, which is also used for drinking. municipality of Kovin, Gaj 9 months Phase I: · unfinished parts of a collector - RSD 6,521,808 · pumping stations - RSD 3,445,994 · total phase I - RSD 9,967,802 Phase II: · sewage network - RSD 142,156,424 · total phase II - RSD 142,156,424 · total value - RSD 152,124,226 Municipality of Kovin, Gaj local community Final works on the construction of a collector, pumping stations and sewage network in Gaj, which has 3,302 inhabitants. The existing sewage network covers just the very centre of the village. In order to provide high-quality living conditions, the whole village must be covered by a public sewage network. Many households us individual wells and the quality of water is seldom tested. Furthermore, the wells are often close to septic tanks.

Cilj projekta Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta

Nosilac projekta Kratak opis projekta

Project Owner Brief Description of Project

PROJEkAT 12

PROJEcT 12

Naziv projekta Cilj projekta

IZRADA GLAvNOG PROJEKTA PRERADE vODE U PLOcICI

Glavni ciljevi: · poboljsanje kvaliteta zivota stanovnistva u Plocici · urednije i pouzdanije snabdevanje vodom · stvaranje mogunosti za dalji razvoj mesta, prema strateskom planu razvoja opstine (turizam, mala i srednja preduzea...) U cilju pokretanja postupka izvoenja radova potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, prema vazeem Zakonu o planiranju i izgradnji. opstina Kovin, mesto Plocica 6 meseci · vrednost izrade projekta - 28.500 EUR · vrednost radova koji e biti isplanirani projektom - 450.000 EUR Opstina Kovin, Mesna zajednica Plocica Stanovnistvo mesta Plocice snabdeva se vodom iz javnog vodovoda. Podzemna voda se ne prerauje, tako da hemijski nije ispravna, ima povean sadrzaj mangana, amonijaka, metana, gvoza i organskih sadrzaja. U takvim uslovima tesko je sprovoditi dezinfekciju vode. Neophodno je da se voda prerauje kako bi se stanovnistvo snabdevalo pijaom vodom kako je Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pie predvieno.

Project Name Project Aim

DRAFTING MAIN PROJECT RELATED TO WATER TREATMENT IN PLOcICA

Main aims: · improving the quality of life in Plocica · more regular and reliable water supply · creating conditions for further development of the village, in accordance with the municipal strategic development plan (tourism, small and medium enterprises...) In order for the works to commence, project documentation must be drafted, in accordance with the Law on Planning and Construction. municipality of Kovin, Plocica 6 months · project drafting - EUR 28,500 · works envisaged by the project - EUR 450,000 Municipality of Kovin, Plocica local community People living in Plocica have access to a public water-supply system. Underground water is not treated, which means it is chemically inadequate, with higher concentrations of manganese, nitrogen, methane, iron and other organic elements. Such conditions make it difficult to conduct disinfection of water. Water needs to be treated so that the inhabitants would be provided with drinking water, as the Guidelines on Hygiene of Drinking Water stipulate.

Mesto realizacije projekta Potrebno vreme za realizaciju Okvirni budzet projekta Nosilac projekta

Project Location Time Needed Estimated Project Budget Project Owner

Kratak opis projekta

Brief Description of Project

94

NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD FAIR

invEStEXpo

Information

pokorica II

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276922