Read snz.novembris.2010..pdf text version

2010. gada 30. novembris Nr. 11 (16) Salacgrîvas novada izdevums

Salacgrîvâ atklâj Latvijâ pirmo centralizçto siltumapgâdes sistçmu, kurâ izmanto jûras siltumu

24. novembrî Salacgrîvâ atklâja Latvijâ pirmo centralizçto siltumapgâdes sistçmu, kurâ izmantos jûras siltumu kâ atjaunojamo enerìiju. Noslçdzies 2009. gada novembrî uzsâktais Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvçìijas valdîbas divpusçjâ finanðu instrumenta projekts par jûras siltuma kâ atjaunojamâs enerìijas izmantoðana Salacgrîvas pilsçtas budþeta iestâþu centralizçtajâ siltumapgâdes sistçmâ. Kopçjâs projekta izmaksas 1 090 947 eiro, t.sk. EEZ finanðu instrumenta un Norvçìijas valdîbas divpusçjâ finanðu instrumenta finansçjums - 927 305 eiro, paðvaldîbas lîdzfinansçjums - 163 642 eiro. Ðî projekta mçríis ir samazinât siltumefekta gâzes (SEG) un citas emisijas, palielinot apkures sistçmas efektivitâti, pârejot no fosilâ kurinâmâ izmantoðanas uz atjaunojamo enerìiju. Plânots, ka izbûvçtâ sistçma nodroðinâs apkuri Salacgrîvas vidusskolai, bçrnudârzam un stadiona tehniskajâm telpâm, tostarp pilnîgi aizvietojot esoðo dîzeïdegvielas katlumâju. Vides ministrs Raimonds Vçjonis atklâðanâ uzsvçra: - Ðodien Latvijai ir ïoti svarîgi veicinât valsts energoneatkarîbu. Tâpçc îpaði apsveicama Salacgrîvas paðvaldîbas iniciatîva, pirmo reizi Latvijâ izbûvçjot pilsçtas centralizçto siltumapgâdes sistçmu, izmantojot jûras siltumu kâ atjaunojamo enerìijas avotu. Projekta laikâ uzcelta piebûve esoðajai dîzeïdegvielas katlumâjai. Piebûvç uzstâdîti siltumsûkòi ar 1,1 MW kopçjo jaudu. Jûrâ ar beztranðeju tehnoloìiju ieguldîts siltumsûkòa ârçjais kontûrs. Siltumsûknis ar jûras kontûru savienots ar cauruïvadiem caur stadionu un kâpâm, izmantojot to paðu beztranðeju tehnoloìiju, tâdçjâdi saudzçjot apkârtçjo vidi, t.sk. kâpu zonu. Kopumâ jûrâ ieguldîtas 18 cauruïvadu cilpas (kopçjais garums - 10 km). Pçc projekta îstenoðanas vizuâli redzams konteinera bloks/piebûve pie esoðâs katlumâjas, pârçjâ uzstâdîtâ infrastruktûra atrodas zem zemes un jûrâ. Papildu ieguvums no uzstâdîtâs sistçmas ir iespçja vasarâ sistçmu ekspluatçt dzesçðanas reþîmâ, tâ nodroðinot telpâs vienmçrîgu un patîkamu uzturçðanâs temperatûru. Pçc projekta realizâcijas samazinâsies CO2 emisijas daudzums (t/gadâ) no 508,72 lîdz 265,3 (plânotais). Plânots, ka, izmantojot siltumsûkni, gadâ tiks saraþotas 1736 MWh ìeotermâlâs enerìijas. Sûkòu stacijas un siltumtîklu izbûvi veica SIA BGS. Firmas valdes priekðsçdçtâjs Jânis Tçrauds teica: - Ðis ir Latvijâ vçl nebijis pro-

Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubegrs, novada bûvvaldes vadîtâjs Artis Ukass, vides ministrs Raimonds Vçjonis un SIA BGS valdes priekðsçdçtâjs Jânis Tçrauds, atnâkuði lîdz jûrai, tieðâm pârliecinâjâs, ka izbûvçtâs iekârtas jûrâ nav redzamas un kâpas ir neskartas

jekts, kurâ izmantos jaunu principu - nevis zemes, bet jûras siltumu. Ûdens siltumatdeve ir lielâka, lîdz ar to projekts varçtu bût efektîvâks. Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs pastâstîja, ka paðvaldîbâ meklçtas energoapgâdes alternatîvas: - Ðos jautâjumus sâkâm risinât ar mazajiem vçja ìeneratoriòiem, kas uzstâ-

dîti bçrnu rotaïu laukumâ. Ziemeïvidzemes biosfçras rezervâtâ uzstâdîti siltumsûkòi un izbûvçti saules kolektori. Domâjam, ka, rekonstruçjot domes çku, varçtu arî to nodroðinât ar ðâdiem siltuma kolektoriem. Un kâpçc ne, ja tâdçjâdi mçs kïûstam patstâvîgâki un mazâk atkarîgi no globâlajiem pasaules procesiem! Daudzi prasa, vai jûra ne-

kïûs aukstâka. Uz to smejot atbildu - vasarâ, kad iesiet peldçties, kâjâs bûs jâvelk vilnas zeíes. Bet, ja nopietni, - peldoties kâjas nesals. No vides speciâlistiem esmu dzirdçjis, ka tajâ vietâ jûrâ, kur izvietots atvçrtâ kontûra tipa siltumsûknis, mazâk veidojas zilaïìes. No ,,zaïo" puses tas ir labs atzinums. Ilga Tiesnese

Novada domes sçdç novembrî lemtais

Pieòemts lçmums iestâties biedrîbâ Vidzemes tûrisma asociâcija. Salacgrîvas novada domi biedrîbâ pârstâvçs Ainaþu tûrisma informâcijas centra vadîtâja Pârsla Gulbe. Apstiprinâti saistoðie noteikumi nr. 27. Par neapbûvçtu zemes gabalu nomas maksas aprçíinâðanas kârtîbu Salacgrîvas novadâ. Lçmuma pieòemðana jautâjumâ par sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas maksas apstiprinâðanu atlikta. Atlikta lçmuma pieòemðana arî jautâjumâ par paðvaldîbas dzîvojamo telpu îres un apsaimniekoðanas maksas un maksas par atkritumu savâkðanu apstiprinâðanu. Apstiprinâtas paðvaldîbas aìentûras Salacgrîvas komunâlie pakalpojumi sniegto pakalpojumu maksas domes struktûrvienîbâm. Apstiprinâti grozîjumi 2009. gada 19. augusta lçmumâ par Salacgrîvas novada Dzimtsarakstu nodaïas izveidoðanu un nodaïas vadîtâja iecelðanu. Grozîjumi paredz izveidot Salacgrîvas novada Dzimtsarakstu nodaïu 2 darbinieku sastâvâ: nodaïas vadîtâjs un nodaïas vadîtâja vietnieks Liepupes pagasta pârvaldç. Par Salacgrîvas novada Dzimtsarakstu nodaïas vadîtâjas vietnieci Liepupç apstiprinâta Ginta Jçkabsone. Apstiprinâti grozîjumi Salacgrîvas novada izglîtîbas iestâþu darba samaksas un sociâlo garantiju nolikumâ. Apstiprinâti grozîjumi Salacgrîvas novada domes darba samaksas un sociâlo garantiju nolikumâ. Apstiprinâti noteikumi Kârtîba, kâdâ izvçrtç intereðu izglîtîbas programmas un sadala valsts budþeta un paðvaldîbas finansçjumu intereðu izglîtîbas programmu îstenoðanai Salacgrîvas novada izglîtîbas iestâdçs. Apstiprinâta novada intereðu izglîtîbas programmu izvçrtçðanas, valsts budþeta mçrídotâcijas un paðvaldîbas finansçjuma sadales komisija 7 locekïu sastâvâ. Komisijas priekðsçdçtâja - Dace Martinsone, Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâja vietniece izglîtîbas, kultûras un sporta jautâjumos; komisijas locekïi: Sanita Ðlekone, Salacgrîvas novada paðvaldîbas izglîtîbas speciâliste; Eduards Âdmîdiòð, Salacgrîvas vidusskolas direktors; Þanis Andþe, Liepupes vidusskolas direktors; Sandra Kuka, Kriðjâòa Valdemâra Ainaþu pamatskolas direktore; Imants Klîdzçjs, Salacgrîvas mâkslas skolas direktors; Monvîds Rozenbergs, Salacgrîvas novada mûzikas skolas direktors. Apstiprinâts intereðu izglîtîbas programmu izvçrtçðanas, valsts budþeta mçrídotâcijas un paðvaldîbas finansçjuma sadales komisijas nolikums. Nolemts atbalstît Izglîtîbas, kultûras un sporta biedrîbas Liepupe projekta Rokas darba nebijâs pieteikuma iesniegðanu par kopçjo summu Ls 2000. Salacgrîvas novada dome projekta realizâcijas gadîjumâ nodroðinâs lîdzfinansçjumu 7,5% apmçrâ no projekta kopçjâm izmaksâm - Ls 150. Ar Ls 303,03 lîdzfinansçjumu nolemts atbalstît Salacgrîvas lauku sievieðu biedrîbas Meþâbele izstrâdâto projektu Izðûsim sapni. Ar 2011. gada 1. februâri uz 15 gadiem zvejnieku saimniecîbai Salacas zivtiòa nolemts iznomât rûpnieciskâs zvejas tiesîbas komercdarbîbai zvejniecîbâ iekðçjos ûdeòos, nosakot zvejas rîkus - divi nçìu murdi Vitrupç. Pieòemts lçmums nodot atsavinâðanai, pârdodot mutiskâ izsolç ar pretendentu atlasi, Salacgrîvas novada paðvaldîbai piederoðo nekustamo îpaðumu - zemes gabalu Ainaþos, Miera ielâ 1a ar kopçjo platîbu 172 m2. Paðvaldîbas nekustamo îpaðumu - zemes gabalu Ainaþos, Miera ielâ 1a - atsavinât ar nosacîjumu, ka tas pievienojams pieguïoðam nekustamam îpaðumam. Apstiprinâti nekustamâ îpaðuma izsoles noteikumi. Apstiprinâts Salacgrîvas novada domes iepirkuma komisijas nolikums. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 1269 Adresâcijas sistçmas noteikumi 11. punktu, kas nosaka, ka pilsçtu un ciemu teritoriju daïâs, kur ir ielas, apbûvei paredzçtajai zemes vienîbai vai çkai pieðíir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam, Liepupes pagasta Tûjas ciemâ pieðíirtas 206 jaunas adreses. Pieòemts lçmums kopîgi ar Krievijas partneriem - Ïeòingradas apgabala muzeju apvienîbu - un Latvijas vadoðo partneri Vidzemes tûrisma asociâciju iesniegt Igaunijas - Latvijas - Krievijas programmai 2007. - 2013. gadam projekta Improvement of museums as promoters of cultural and historical heritage (Uzlabojumi muzejos kultûras mantojuma saglabâðanas sekmçðanai) pieteikumu par kopçjo summu 2 000 000 eiro. Salacgrîvas paðvaldîbas finansçjuma daïa ir 59 040 eiro, t.sk. Igaunijas - Latvijas - Krievijas programmas finansçjums 53 136 un paðvaldîbas lîdzfinansçjums 5904 eiro. Paðvaldîbas nekustamâ îpaðuma Ainaþos, Valdemâra ielâ 93a izsole atzîta par nenotikuðu. Apstiprinâta Salacgrîvas novada domes nekustamâ îpaðuma Ainaþos, Aizsaules ielâ 5a pârdoðana par nosacîto cenu Ls 880. Apstiprinâts zemes ierîcîbas projekts, pieðíirta adrese un noteikts lietoðanas mçríis nekustamajam îpaðumam Gobzemes Ainaþu pagastâ. Apstiprinâts zemes ierîcîbas projekts, noteikta adrese un lietoðanas mçríis nekustamajam îpaðumam Krûmiòi Ainaþu pagastâ. Apstiprinâta Salacgrîvas novada domes pasûtîtâ 2011. gada kalendâra Atspulgi 2011 pârdoðanas cena Ls 2. Apstiprinâta Salacgrîvas skatu kartîðu komplekta (komplektâ 32 kartîtes) pârdoðanas cena Ls 1,60, vienas kartîtes pârdoðanas cena Ls 0,05. Apstiprinâts nolikums Par kârtîbu, kâdâ Salacgrîvas novada dome atbalsta nevalstiskâs organizâcijas. Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjam Dagnim Straubergam pieðíirts atvaïinâjums no 22. novembra lîdz 5. decembrim. Viòa atvaïinâjuma laikâ domes priekðsçdçtâja pienâkumus pildîs domes priekðsçdçtâja vietniece Skaidrîte Eglîte. Pieòemts lçmums izstrâdât zemes ierîcîbas projektu nekustamâ îpaðuma Roþkalni Liepupes pag. vienai zemes vienîbai. Nolemts atbalstît Salacgrîvas novada pensionâru biedrîbas projekta Optimisti iesniegðanu Kopienu iniciatîvu fonda finansçtajâ programmâ Veselîbai un dzîvotpriekam. Projekta kopçjâs izmaksas - Ls 2000. Salacgrîvas novada dome projekta îstenoðanai pieðíir lîdzfinansçjumu Ls 200. Salacgrîvas novada pensionâru biedrîbai uz 5 gadiem ârstnieciskai vingroðanai iznomâtas telpas Salacgrîvas kultûras namâ. Apstiprinâta rûpnieciskâs zvejas tiesîbu gada nomas maksa zivju tîklam lîdz 100 m (piekrastes ûdeòos) - Ls 30. Ar novada domes sçdes protokolu varat iepazîties Salacgrîvas novada domç Smilðu ielâ 9 pie atbildîgâs sekretâres un Salacgrîvas novada mâjaslapâ www.salacgriva.lv. Ilga Tiesnese

2

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Valsts svçtki Ainaþos

Ainaþnieki Latvijas Republikas proklamçðanas dienu atzîmçja ar lâpu gâjienu un svinîgu brîdi Asara dârzâ pie pieminekïa Jânim Asaram. Lâpu gâjienam pie kultûras nama pulcçjâs K. Valdemâra Ainaþu pamatskolas audzçkòi un skolotâji, paðdarbnieki, iedzîvotâji. Gaisâ virmoja lâpu siltums un zinâms satraukums, jo ðogad pirmo reizi valsts svçtkus atzîmçjâm ðâdi - ar gâjienu. Lâpu gaismas iznesâm cauri pilsçtas centram un gar skolu devâmies pa Parka ielu uz Asara dârzu, kur mûs jau sagaidîja kultûras nama darbinieki Zintis Sârs un Solveiga Muciòa kopâ ar teâtra pulciòa dalîbniekiem un kora Krasts diriìenti Agru Jankovsku. J. Asara piemineklis svecîðu un proþektora gaismâ izskatîjâs kâ gaismas sala tumðajâ svçtku priekðvakarâ. Visi kopâ dziedâjâm valsts himnu un klausîjâmies Ainaþu pârvaldes vadîtâjas Ilonas Jçkabsones uzrunu. Viòa uzsvçra: - 18. novembris ir svçtki, kas atgâdina, ka ikvienam no mums ir, ar ko lepoties, - varbût ar savu bçrnu panâkumiem skolâ, varbût ar sakoptu sçtu vai pilsçtu. Mûsu pienâkums ir lepoties ar to, kas mums ir. Mçs, ainaþnieki, varam lepoties arî ar pirmo Ainaþu pilsçtas mçru Jâni Asaru, kurð pirms 84 gadiem ar savu enerìiju, zinâðanâm un patriotismu panâca, ka miestam tiek pieðíirts pilsçtas statuss. Ðovakar atrodamies Asara dârzâ, kur par godu Jânim Asaram uzstâdîts piemiòas akmens. Ar viòu lepojamies arî tieði tâdçï, ka viòð bija viens no tiem, kas ziedoja lîdzekïus, lai mûsu pilsçtâ bûtu kultûras nams. Paðreiz ðajâ namâ rit remonts. Daïçjs finansçjums piesaistîts ar Eiropas projektiem, daïu pieðíîra Salacgrîvas novada dome, tâdçï pârvaldes vârdâ gribu teikt paldies domes priekðsçdçtâjam Dagnim Straubergam un deputâtiem par atbalstu, lai Ainaþu pârvaldes iestâdes, pilsçtas un pagasta iedzîvotâji varçtu dzîvot un strâdât sakoptâ vidç. Vislielâko paldies pelnîjuði mûsu pilsçtas un pagasta iedzîvotâji par uzticîbu un ieguldîto darbu Ainaþu pilsçtas labâ, jo mçs spçjam bût vienoti. Montâþâ izskançja Ainaþu skolçnu Latvijai veltîtâs rindas. Vienkârðas, bezgala sirsnîgas un lepnas, tâs pauda bçrnu domas un pârliecîbu par ticîbu savai dzimtenei. Koris svinîgo brîdi kuplinâja ar patriotiskâm dziesmâm. Mâjup visi devâmies pacilâtâ noskaòojumâ un lepni par to, ka esam un bûsim savâ Latvijâ. Pârsla Gulbe

Kuiviþu ostâ piestâj jauns zvejas kuìis

Kârlis Kleins palîdz krastâ piestât savam jaunajam kuìim Pirita

Novembra sâkumâ Kuiviþu ostâ piestâja SIA Baòíis iegâdâtais zvejas kuìis Pirita. Tâ saimnieks Kârlis Kleins atzina, ka jaunâ MSTB tipa kuìis, spçcîgâks un jaudîgâks, gan nav jauns - raþots 1985. gadâ Tallinâ. - Mçs to, daïçji atjaunotu, nopirkâm no Mçrsraga firmas «Bçrzlejas». Nav jau citas izejas, kâ gâdât ko jaunu. Es varu sagriez to, kas man ir, ielikt naudu kabatâ un... Ko

tâlâk? Samaksâðu kredîtu un vienu gadu skaisti padzîvoðu, te visu slçdzis... Tâ nevar! Man ir divi kuìi «Merkurs» un tagad ðis. Ja tie abi labi zvejo, manam uzòçmumam praktiski pietiek. Nododam zivis arî AS «Brîvais vilnis». Gandrîz visa kuìa apkalpe ir no Mçrsraga, vien mehâniíis ir salacgrîvietis Gatis Riòíis. Kuìis jau tuvâkajâs dienâs devâs zvejâ, jo

K. Kleins ir pârliecinâts: - Kamçr ir zivis un labs laiks, ir jâzvejo. Un es jûtos labi. Esmu vienîgais, kurð ðai pusç nodarbojas ar zvejniecîbu, to arî turpinâðu darît. Kuìi zvejo, zivis ir, osta - padziïinâta. Ja nâkamajâ gadâ padziïinâsim, bûs pavisam labi. Atliek vien strâdât. To arî vçlçsim SIA Baòíis, jo zvejniecîba mûsu pusç jâsaglabâ! Ilga Tiesnese

Salacgrîvâ sumina 2010. gada labâkos

Laiks no Lâèplçða dienas lîdz Latvijas Republikas proklamçðanâs dienai Salacgrîvâ pagâjis Patriotu zîmç. 11. novembrî notika 4. Patriotiskâs dzejas festivâls, tad svçtki novada skolâs. Savukârt 17. novembrî Salacgrîvas kultûras namâ 92. jubilejâ tika godinâta Latvijas valsts un suminâti 2010. gada populârâkie, rosîgâkie un ievçrojamâkie Salacgrîvas cilvçki. 18. novembra rîtâ Lielsalacas evaòìçliski luteriskajâ baznîcâ notika svçtku dievkalpojums, pçcpusdienâ traktierî Zvejnieku sçta varçja skatîties filmas Rîgas sargi un izrâdes Vadonis videoversiju, bet paðâ vakarâ Jahtu laukumâ kopâ ar folkloras kopu Cielava dziedât Latvijas valsts himnu. Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs svçtku uzrunâ teica: - Latvijai nâcies pieredzçt daþâdus laikus, bet pirms gadiem 20 liktenis pârbaudîja mûsu patieso vçlmi bût brîviem, dzîvot paðu zemç. Ðodien kârtçjâ valsts gadskârtâ atcerçsimies tos, kas savu mûþu veltîjuði tieði mûsu pilsçtâm un laukiem. Bieþi dzîvç labais ðíiet pats par sevi saprotams, tas âtri aizmirstas, reizçm, ikdienîbâ meklçjot taisnîbu, íildojamies, pârmetam cits citam. Tikai gadu gaitâ sazîmçjam pa îstam nozîmîgâs lietas, bet bieþi ðî jausma atnâk par vçlu, kad nav vairs kam pateikties. Ðodien mûsos ir apmulsums. Politiíi aicina izvçlçties austrumu vai rietumu ceïu, doðanos pa labi vai kreisi. Es domâju, ka mums vispirms jâatgûst paðcieòa, tikai tad spçsim par sevi atbildçt, varçsim meklçt draugus vai partnerus. Apzinâsimies, ka krîze ir tikai vçstures sastâvdaïa! Tomçr sâp tas, ka mûsu tautieði dodas peïòâ uz citâm zemçm, un ne jau lai kïûtu par uzòçmçjiem un bagâtiem ïaudîm, bet lai strâdâtu melno, mazâk kvalificçto darbu. Tajâ paðâ laikâ mûsu zeme paliek bez cilvçkiem, stâv nepadarîti darbi un ðeit nedzimst bçrni. Varbût tieði tâpçc mums, tâpat kâ pirmo Ulmaòlaiku Latvijas paaudzei, jâbût stiprâkiem par iepriekðçjo paaudzi? Iespçjams, tieði mums jâiestâda tas koks, kas nesîs augïus tikai nâkamajâm paaudzçm. Dzîvosim ðodienai un atcerçsimies, ka katra rîtdiena jau rît kïûs par ðodienu! Salacgrîvas kultûras nama direktore Pârsla Dzçrve izteica prieku par to, ka tieði pirms tik nozîmîgiem svçtkiem Salacgrîvâ tiek meklçti un atrasti novada izcilnieki. Aptaujas Gada salacgrîvietis, uzòçmums, ìimene - 2010 rezultâtus paziòoja Salacgrîvas kultûras nama mâkslinieciskâs daïas vadîtâja Inese Jerâne. Vispirms tika suminâts Gada salacgrîvietis izglîtîbâ. Anketâs visbieþâk minçtie pedagogi bija Lolita Valaòina, Laimdota Pelðe un Pârsla Zvejniece. Balvu - vitrâ-

Gada salacgrîvieðu kopbilde ðogad ðâda! Kâda tâ bûs 2011. gadâ?

þas zivi - saòçma Pârsla. Anketâs minçts talantîga, ar saulainu smaidu un sirds siltumu apveltîta skolotâja. Saòemot balvu, viòa neslçpa saviïòojumu: - Dzîvojot ðajâ krâsainajâ Dieva pasaulç, esmu bezgala laimîga, jo varu darît to, kas man patîk. Bet es to nevarçtu viena, tâpçc esmu ïoti priecîga, ka man nâcies sastapties ar tik brîniðíîgiem skolçniem un kolçìiem, kuri mani atbalsta, reizçm paved pie rokas, reizçm liek apstâties un padomât. Protams, paldies arî manai ìimenei, kas zina, ka darbs ir mans vaïasprieks. Nominâcijâ Gada salacgrîvietis kultûrâ visvairâk balsots par Anitu Gîzi, Valentînu Kalniòu un Zentu Menniku. Balvu ieguva folkloras kopas Cielava vadîtâja Z. Mennika. - Nekur nav tâdas zemes kâ Latvijas un nekur svçtkus nesvin tik skaisti kâ Salacgrîvâ, - viòa teica. Nominâcijâ Gada salacgrîvietis sportâ visvairâk balsots par Aigaru Ragaini, Uldi Moèânu, Jâni Bergu un Mârci Kalniòu. Tomçr par labâkajiem salacgrîvieði atzinuði biedrîbas Sports Salacgrîvas novadam dibinâtâjus un trenaþieru zâles radîtâjus Mârci Kalniòu un Jâni Bergu. Novçrtçjama ir puiðu uzòçmîba rûpçties par salacgrîvieðu aktîvu dzîvesveidu. Nominâcijâ Gada salacgrîvietis sabied-

riskajâ darbîbâ visvairâk tika balsots par Ilgu Tiesnesi un Rutu Birkenbergu, bet uzvarçja Ruta. Anketâs rakstîts: - Vienmçr atsaucîga un pretimnâkoða, daþâdu ideju ìenerçtâja un îstenotâja. Bez Rutas lauku sievieðu atbalsta klubs «Meþâbele» nebûtu nekas. Ðogad pirmo reizi nominçts Gada jaunietis Salacgrîvâ. Visvairâk balsots par Aneti Kociòu, Ervînu Balodi un Diânu Zabrovsku. Kopvçrtçjumâ par labâko, gudrâko, atraktîvâko salacgrîvieði atzinuði Diânu. Viòa darbojas Jaunieðu konsultatîvajâ padomç, piedalâs jaunieðu forumos un iesaista citus jaunieðus daþâdâs aktivitâtçs. Nominâcijâ Gada salacgrîvietis sociâlajâ aprûpç un medicînâ visvairâk balsots par Gaidu Kalniòu, Sarmu Lîsmani un ilgstoðâs sociâlâs rehabilitâcijas kûrortviesnîcu Brîze. Dekoratîvo zivi saòçma Brîze - Mâra un Juris Maksimovi. Juris atzina, ka paðreiz ir grûts laiks, pasaule râdâs melnbalta: - Bet ðî ir liela atzinîba mums un mûsu kolektîvam. Nominâcijâ Gada uzòçmums visvairâk balsots par AS Brîvais vilnis, Salacgrîvas novada domi un Lienes konditoreju. Aptaujâ uzvarçja pirms pâris mçneðiem tapusî konditoreja. Saòemot balvu, tâs saimniece Liene Kalniòa atzina, ka piepildîjies viòas sapnis, un izteica cerîbu, ka tâpat bûs ar ikvienu.

Savukârt Gada populârâkâs ìimenes titulam bija izvirzîtas Melnalkðòu, Íemeru un Jerânu ìimenes. Gada ìimenes balvu saòçma Jerâni - ìimenes galva Raimonds sasniedzis daudz izcilu panâkumu sportâ, savukârt mamma Inese ir aktîva sabiedriskajâ darbâ, dçls Rièards sporto un dejo, bet meita Egita ir topoðâ jaunâko klaðu skolotâja. - 2010. gads kâ desmitnieks mûsu ìimenei ir nozîmîgs, - teic Inese, - Nupat lînijdeju klubam, kas ir mans lielâkais vaïasprieks pçc darba, nosvinçjâm 10 gadu jubileju, Raimondam ðî ir 10. sezona autokrosâ. Esmu ïoti lepna un priecîga par savu ìimeni. Par îpaðu balvu - datoru Salacgrîvas vidusskolai - ðajos svçtkos parûpçjusies arî Swedbank, kas jau vairâkus gadus valsts svçtkos sveic skolas un skolotâjus. Bankas pârstâve Anita Baune uzsvçra: - Patiess prieks dzirdçt labus vârdus par aktîvajiem un darbîgajiem Salacgrîvas cilvçkiem. Latviju pçc daudziem gadiem vçlamies redzçt pilnu ar gudriem un aktîviem cilvçkiem. Pçc kopîgas fotografçðanâs kâ saldais çdiens visiem suminâtajiem un apsveicçjiem svçtku dalîbniekiem un viesiem bija vokâlâs grupas Framest koncerts. Ilga Tiesnese

2010. gada 30. novembris

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

3

Jaunatnes pârstâvji debatç un sporto kopâ ar paðvaldîbas pârstâvjiem un skolotâjiem

10. novembrî Salacgrîvas vidusskolâ norisinâjâs vietçjâs apaïâ galda debates starp jaunieðiem un paðvaldîbas pârstâvjiem. Tas tika rîkotas Latvijas un Igaunijas jaunieðu pârrobeþu demokrâtijas projektâ. Debates rîkoja Salacgrîvas novada jaunieðu konsultatîvâs padomes pârstâvji, un tajâs piedalîjâs Salacgrîvas un Liepupes vidusskolas audzçkòi. Paðvaldîbu pârstâvçja novada domes priekðsçdçtâjs D. Straubergs, izglîtîbas speciâliste S. Ðlekone, Salacgrîvas vidusskolas direktors E. Âdmîdiòð, direktora vietniece audzinâðanas darbâ I. Cirða, uzòçmçjdarbîbas centra vadîtâja Dz. Salacgrîvas vidusskolâ ar jaunieðiem debatçja arî novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs Eizenberga un Dienas centra bçrniem vadîtâja, jaunatnes lietu ko vietçjâ sabiedrîba cer sagaidît lâkoties nosaka iespçjas. Debates speciâliste L. Eglîte. Pasâkuma mçr- no jaunieðiem; noslçdzâs ar rezumçjumu, kurâ íis bija palielinât jaunieðu lîdzdalîkâdi varçtu bût risinâjumi; katrs dalîbnieks izteica viedokli par bu, veicinât dialogu starp viòiem un 3. jaunieði un globalizâcija: ðâdu debaðu lietderîbu, gûto inforlçmumu pieòçmçjiem, ieviest jaunu kâdas iespçjas jaunieðiem ir do- mâciju un atziòâm. Klâtesoðie atiekïauðanâs praksi, ko vietçjâs pað- ties ârpus robeþâm un atklât pa- zina, ka ðâdas debates nepiecieðavaldîbas var izmantot vçlâk, sniegt sauli; mas arî turpmâk. atbalstu un palîdzîbu, radît jaunas kas jaunieðus padarîtu par lielâSavukârt 13. novembrî Salacgrîjaunatnes darba struktûras. ku vçrtîbu lauku pagastos; vas vidusskolas sporta zâlç norisiDebates tika atklâtas ar spçli kas jaunieðiem varçtu dot vçlmi nâjâs sporta spçles Jaunatne pret Pirkstu draugi. Nosaukumu izdzir- atgriezties vietçjâ paðvaldîbâ. spçku. Pieauguðie pret jaunieðiem dot, telpu pârðalca smiekli, bet, izKad katra komanda atbildçja uz sacentâs jautrîbas stafetç, kurâ dapildot nosacîjumus, spçles mçríis visiem jautâjumiem, notika deba- lîbniekiem bija iespçja pârbaudît tika sasniegts - dalîbnieki savâ star- tes, kurâs tika apspriestas atbildes savu veiklîbu florbola bumbiòas izpâ iepazinâs un tika panâkta pozi- un risinâjumi. Atbildot uz jautâju- vadîðanâ ar nûju ap konusiem, vintîva gaisotne grupâ. Pçc ðîs aktivi- mu, ko vietçjâ paðvaldîba cer sa- groðanas riòía grieðanâ, lçkðanâ ar tâtes dalîbniekus iepazîstinâja ar gaidît no jaunieðiem, nonâcâm pie aukliòu, soïoðanu vçzîtî, lçkðanâ ar pasaules Kafejnîcas metodi, kurâ secinâjuma, ka mums, jaunieðiem, pildbumbu un basketbola soda medalîbnieki tika sadalîti 3 grupâs un aktîvi jâiesaistâs sabiedriskajâ dzî- tienos. Lai gan stafetç âtrâki bija diskutçja par ðâdâm tçmâm: vç, jâpiedalâs un jâorganizç pasâ- jaunieði, visjautrâkie un draudzîgâ1. jaunieði un darbs: kumi. Savukârt jaunieði no vietçjâs kie bija pieauguðie, kuri katru poskâdas ir darba iespçjas jaunie- paðvaldîbas vçlas sagaidît atbalstu mu veica ar lielu aizrautîbu un neðiem savâ dzîvesvietâ; konkrçtiem plâniem un iecerçm, viltotu prieku. Sekoja jaukto kokâdas ir problçmas, kas saistîtas vienlîdzîgu attieksmi pret viòiem kâ mandu sacensîbas tautas bumbâ, ar darba iespçjâm vietçjâ paðval- pilnvçrtîgu sabiedrîbas grupu. Re- kur gan âtrumu, gan veiklîbu izrâdîbâ; zumçjot atbildes uz jautâjumu, kas dîja skolotâji un paðvaldîbas pârkâdi varçtu bût risinâjumi; jaunieðiem varçtu dot vçlmi atgriez- stâvji. Beidzoties sporta spçlçm, vivai jaunieði vietçjâs paðvaldîbâs ties vietçjâ paðvaldîbâ, atklâjâs, ka si bijâm gandarîti par jautri un lietnodarbojas ar brîvprâtîgo darbu; tas varçtu bût patriotisms, izglîtîbas derîgi pavadîto sestdienas pçcpus2. jaunieði un cerîbas: ieguve, sabiedrîba, kurâ jûtas labi, dienu. ko jaunieði cer sagaidît no vietç- darbavietas un, protams, pievilcîga Paldies domes darbiniekiem un jâm paðvaldîbâm; dzîvesvieta. Interesanti, ka svarîgs skolotâjiem par veltîto laiku! ko jaunieði sagaida no vietçjâs ir arî profesijas prestiþs sabiedrîbâ sabiedrîbas; un apkârtçjo novçrtçjums. DiemDiâna Zabrovska, ko paðvaldîba cer sagaidît no þçl to, ka ne visi jaunieði pçc stuSalacgrîvas novada Jaunieðu jaunieðiem; dijâm atgrieþas dzimtajâ vietâ, liekonsultatîvâs padomes pârstâve

Uzòçmçju konsultatîvâ padome paraksta Salacgrîvas novada zaïo deklarâciju

16. novembrî Uzòçmçju konsultatîvâs padomes kârtçjâs sçdes laikâ padomes priekðsçdçtâjs Aigars Kalniòð un Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs parakstîja Salacgrîvas novada zaïo deklârâciju. A. Kalniòð, parakstot deklarâciju, uzsvçra: - Ar ðo dokumentu mçs pievienojamies deklarâcijâ paustajâm idejâm un mçríiem. Mûsu, uzòçmçju, darbu tieðâ veidâ tâ ne-

ietekmçs, bet rosinâs mûs domât ,,zaïi"! Pçc deklarâcijas parakstîðanas Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs pasniedza konsultatîvajai padomei abpusçji parakstîtu sertifikâtu. Tas printçts uz Lîgatnes biroja papîra, kas raþots, izmantojot videi draudzîgas tehnoloìijas - pârstrâdâjot balto un gaiðo makulatûras papîru. Ilga Tiesnese

Piemirsts paldies par Holandes draugu palîdzîbu

Jâ, tieði tâ gribas sâkt ðo rakstu. Par Holandes draugu dâvinâjumu ainaþniekiem Salacgrîvas Novada Ziòâs vajadzçja rakstît jau oktobrî, bet... Tomçr paldies nevar pateikt par vçlu un paldiesvârdu nemçdz bût par daudz. Ainaþnieku - Brîvprâtîgo ugunsdzçsçju biedrîbas (BUB), Ainaþu pamatskolas un psihoneiroloìiskâs slimnîcas Ainaþi - vârdâ sakâm lielu paldies Jopam Fuijkinkam un organizâcijai Stichting Hulp Lettland Holandç. Draudzîba ar ðo palîdzîbas fondu sâkusies jau 2002. gadâ un turpinâs arî ðobrîd. Ainaþnieki ðovasar bija ciemos pie draugiem Holandç un kuplinâja viòu svçtkus - dziedâja un dancoja. BUB vadîtâjs Gints Kopðtâls septembrî saòçmis e-pasta vçstuli no holandieðu draugiem. Jops rakstîjis, ka viòu ugunsdzçsîbas dienestâ notiek reorganizâcija, tiek mainîts ugunsdzçsîbas inventârs, ko viòi labprât atdâvâtu mums. Saziedotas bija arî lietas skolai un slimnîcai. Jautâjums bijis tikai viens kâ ðîs lietas atgâdât lîdz Latvijai? Ðî problçma atrisinâjusies pavisam vienkârði - izrâdîjâs, ka Holandes palîdzîbas organizâcijas draugi ar sûtîjumu brauca uz Tukumu un bija gatavi paòemt lîdzi ainaþniekiem domâto kravu. G. Kopðtâls ar slimnîcas busu no turienes uz Ainaþiem atveda 5 lielus konteinerus ar vçrtîgâm mantâm. Divi no tiem tika BUB. Tajos bija ïoti labas íiveres, ðïûtenes, aparâts dûmu izkliedçðanai, kâda tuvâkajâ apkârtnç vispâr nav (pat Latvijâ tâdu ir maz). Tâpat tur bija vesels konteiners ar ugunsdzçsçju zâbakiem. G. Kopðtâls par tiem priecâjas: - To pietiks visai komandai un bûs arî rezerve. Tagad droði varçsim dalîties ar Korìenes posteòa puiðiem. Divi konteineri nogâdâti K. Valdemâra Ainaþu pamatskolâ, tajos bija skolçniem ïoti noderîgas lietas: jauni treniòtçrpi, futbola formas, materiâli rokdarbiem, daþâdas spçles arî bçrniem ar îpaðâm vajadzîbâm un 8000 vienâdu pildspalvu. Viens konteiners nogâdâts Ainaþu slimnîcâ. 16. novembrî - tieði pirms valsts svçtkiem - holandieðu draugi atkal viesojâs Ainaþos. Paldies organizâcijai Stichting Hulp Lettland Holandç! Ilga Tiesnese

Sarkanajam Krustam tâpat kâ Latvijai 92. gadadiena

1918. gada 20. novembrî tika dibinâts Latvijas Sarkanais Krusts (SK). Tâ ir brîvprâtîga sabiedriska organizâcija, kas nodarbojas ar labdarîbu. Svçtku reizç sveicam Latvijas SK biedrus, brîvprâtîgos un atbalstîtâjus! Rodiet sevî spçku - lai jubileja ir cerîbu un gaiðu ideju iedibinâðanas laiks! Lai, saskaroties ar otra cieðanâm, varçtu sniegt atbalstu un palîdzçtu labdarîbas vârdâ! Salacgrîvas SK dâvinâjumâ saòçmis bezmaksas medikamentus uztura bagâtinâtâjus un pretgripas lîdzekïus. Interesentus lûdzam atnâkt uz SK Salacgrîvâ, Vidzemes ielâ 4, pirmdienâs vai ceturtdienâs no pl. 10 lîdz 12 dienâ. Salacgrîvas Sarkanâ Krusta vârdâ - Ilga Lîdaka

Kopîga skolçnu un paðvaldîbas darbinieku bilde pçc sporta spçlçm

4

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Patriotiskâs dzejas svçtki Salacgrîvâ

11. novembrî Salacgrîvâ notika ceturtais Vidzemes Patriotiskâs dzejas festivâls. Ceturtdienas rîtâ Salacgrîvas kultûras namâ pulcçjâs skolçni un skolotâji, dzejnieki un rakstnieki vai no visas Latvijas. Festivâla radoðâ konkursa mçríis bija paplaðinât jçdziena patriotisms = latviskums izpratni, popularizçt dzeju, paaugstinât skolçnu un bibliotekâru zinâðanas un aktivitâti, veidot iemaòas dzejas un eseju rakstîðanâ. Konkursu rîkoja Salacgrîvas bibliotçka sadarbîbâ ar novada bibliotçkâm un biedrîbu Salacas baseina bibliotçku apvienîba «Salacas bibliotçkas». Uzrunâjot festivâla dalîbniekus, novada bibliotçkas vadîtâja un festivâla organizatore Hedviga Inese Podziòa teica: - Atkal pçc divu gadu pârtraukuma mçs tiekamies Patriotiskâs dzejas festivâlâ. Ðogad konkursâ piedalîjâs 40 skolas un 5 pirmsskolas izglîtîbas iestâdes no 19 Vidzemes novadiem, iesûtîti 410 darbu. Paldies visiem par paveikto ! Bet pirms labâko darbu autoru apbalvoðanas notika iepazîðanâs: kopîgam sveicienam zâlç viens pçc otra piecçlâs visu novadu - Alojas, Alûksnes, Amatas, Apes, Burtnieku, Cçsu, Gulbenes, Limbaþu, Lîgatnes, Madonas, Mazsalacas, Pârgaujas, Priekuïu, Raunas, Salacgrîvas, Smiltenes, Strenèu, Varakïânu un Vecpiebalgas - pârstâvji. Arî Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs sveica festivâla dalîbniekus, uzverot, ka ðî diena ir îpaða ar to, ka Latvijâ svin Lâèplçða dienu un notiek arî ðis festivâls. - Jauki pavadot ðo dienu, aicinu padomât par to, kas mçs esam, kur dzîvojam, kur mums bûtu jâdodas un kâdas ir mûsu patiesâs vçrtîbas, - viòð novçlçja. Festivâla laikâ notika divi konkursi - dzejoïu/eseju Mani vârdi Latvijai, kurâ piedalîjâs 1. - 12. klaðu audzçkòi, un zîmçjumu konkurss pirmsskolas izglîtîbas iestâþu audzçkòiem un 1. klaðu skolçniem Mans zîmçjums Latvijai. Iesûtîto darbu vçrtçðana notika trîs kârtâs, un festivâla noslçguma dienâ notika labâko darbu autoru apbalvoðana. Balvas saòçma labâko darbu autori 5 vecuma grupâs, kopskaitâ 15. 2. - 3. klaðu grupâ 1. vietâ Kârlis Alfrçds Sîlîtis no Salacgrîvas vidusskolas, 2. vieta Sabînei Kalmaèai no K. Valdemâra Ainaþu pamatskolas, 3. - Alitai Numurei arî no Salacgrîvas vidusskolas. 4. - 5. klaðu grupâ pirmais Jânis Maïinovskis no Çveles pamatskolas, otrais - Dins Deivids Kalniòð no K. Valdemâra Ainaþu pamatskolas, treðais - Guntis Skudra no Degumnieku pamatskolas. 6. - 7. klaðu grupâ 1. vieta Artai Alksnîtei no Cçsu Valsts ìimnâzijas, 2. - Adrijai Rubinai no Ojâra Vâcieða Gaujienas vidusskolas, 3. vieta Naurim Magonîtim no Rencçnu pamatskolas. 8. - 9. klaðu grupâ labâkais bija Kristaps Muste no Salacgrîvas vidusskolas, 2. - Estefânija Bogdanova no Pededzes pamatskolas, 3. - Madara Cçsniece no Rencçnu pamatskolas. 10. - 12. klaðu grupâ 1. vieta Kitijai Ceriòai no Ojâra Vâcieða Gaujienas vidusskolas, 2. - Kristînei Humpârovai no Lîgatnes vidusskolas, 3. - Kristiânai Martinsonei no Limbaþu 3. vidusskolas. Îpaðo Tagadnes balvu 4. Vidzemes patriotiskajâ dzejas festivâlâ saòçma Agnese Bçrziòa no Limbaþu 2. vidusskolas 11. klases un Jânis Mjasòikovs no Limbaþu 1. vidusskolas 11. klases. Pçc svinîgâs apbalvoðanas - tikðanâs ar dzejniekiem un aktieriem, bet kultûras nama foajç interesenti varçja iegâdâties jaunâkâs grâmatas un iepazît Zemessardzes ieroèus. Atðíirîbâ no iepriekðçjiem gadiem, ðî dzejas festivâla pasâkumi notika visâ novadâ - Ainaþos, Liepupç, Tûjâ un Korìenç. Ainaþu pirmsskolas izglîtîbas iestâdç Randa bçrni tikâs un grieza vilciòu ar dzejnieku Arnoldu Auziòu, Ainaþu jûrskolas muzejâ kopâ ar reþisoru Jâni Streièu risinâjâs sarunas par tçmu Latvietis = patriotisms. Liepupes vidusskolâ skolçni kopâ ar Andri Akmentiòu meklçja atbildi uz jautâjumu Kâ izskatâs zeme no malas?. Tûjas bibliotçkâ lasîtâji iepazina Kristînes Ulbergas-Rubînes virtuâlo eòìeli. Lija Blûma tikâs ar lasîtâjiem Korìenes bibliotçkâ, bet Svçtciema bibliotçkâ notika Rolanda Brieþa dzejoïu lapas locîðana kuìîtî. Salacgrîvas pilsçtas bibliotçkâ varçja sarunâties ar ðíelmîgo un dziïi nopietno aktrisi Veru Gribaèu. Mazie klausîtâji un lasîtâji Vilnîtî tikâs ar dzejnieci un bibliotekâri Anitu Emsi. Bet Salacgrîvas kultûras nama plaðajâs telpâs ar interesentiem savâs pârdomâs dalîjâs Ieva Samauska, Valdis Rûja, Guna Grote-Majore, Eduards Aivars un aktieris Andris Bulis. Pçc kopîgâm sarunâm un dzejas lasîjumiem skolçni, skolotâji, bibliotekâri, dzejnieki un aktieri turpat pie kultûras nama nobaudîja lauku virtuvç vârîto putraimu biezputru, piedzerot piparmçtru tçju, lai tûlît pçc tam piedalîtos îpaðas grâmatas atvçrðanas svçtkos. Tajâ publicçti iepriekðçjâ - 2008. gada - Patriotiskâs dzejas festivâla uzvarçtâju darbi - dzejoïi un zîmçjumi. Ðo grâ-

4. Vidzemes Patriotiskâs dzejas festivâla uzvarçtâji kopâ ar Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâju Dagni Straubergu, galveno organizatori Hedvigu Inesi Podziòu un dzejniekiem

matiòu saòçma visi toreizçjie konkursu uzvarçtâji - Imants Puriòð, Elîna Runce, Rainers Íirsis, Gatis Ezergailis, Signe Kronberga, Vendija Dîriíe, Dâvis Pulkstenis, Ainârs Fogelis, Arta Alksnîte, Jânis Krûmiòð, Deins Kuzmins, Arvils Cielavs, Kristers Zariòð, Sintija Grînvalde, Elîna Moroza, Markuss Kiseïovs, Kristaps Muste, Sandis Vosekalns, Ivars Ðolins, Justîne Ogliòa, Lîvija Misâne, Rolands Zçìelis, Linda Melngaile, Samanta Kalniòa, Sandija Bergmane, Undîne Ozoliòa, Edmunds Cepurîtis, Lizete Ieviòa, Madara Mûrniece un Diâna Zmièerevska - un novadu bibliotçkas. Pçcpusdienâ festivâla dalîbnieki pulcçjâs koncertam, lai klausîtos dzeju, dziesmas un risinâtu sarunas. 4.Vidzemes patriotiskâs dzejas festivâla izskaòâ, pûtçju oríestra mûzikai skanot, notika tradicionâlais lâpu gâjiens no Salacgrîvas kultûras nama lîdz Salacgrîvas kapiem. Skanot ðâvienu zalvçm, gûla ziedi uz varoòu kapu kopiòâm un izskançja Daugavas vanadzçnu lasîtâs dzejas rindas. Vçl tikai silta tçja un ar folkloras kopu Cielava kopîgi dziedâtâs dziesmas, un mçs aizðíiram ðî festivâla grâmatu, lai no jauna to atvçrtu jau pavisam drîz pçc 2 gadiem! Festivâla rîkotâji - Salacgrîvas novada Salacgrîvas bibliotçka un biedrîbas Salacas baseina bibliotçku apvienîba «Salacas bibliotçkas» - teic lielu paldies atbalstîtâ-

Pçc lâpu gâjiena, skanot ðâvienu zalvei, mûsu varoòus godinâja zemessargi, Annas Kalniòas vadîtie jaunie Daugavas vanagi un gâjiena dalîbnieki

Kamçr meitenes turpat blakus skatîja jaunâkâs grâmatas, puiði ïoti uzmanîgi iepazina zemessardzes ieroèus

Katrs festivâla dalîbnieks nogarðoja lauku virtuvç vârîto biezputru un karsto piparmçtru tçju

jiem: Salacgrîvas novada domei, Latvijas Nacionâlajai bibliotçkai, tâs Bçrnu literatûras centram, Salacgrîvas novada deputâtu apvienîbai Par laukiem, pilsçtu un jûru, izdevniecîbâm Zvaigzne ABC, Jumava, Antçra, Pçtergailis, Annele, Kontinents, Lietusdârzs, Liels un Mazs, Madris, Nordik/Tapals, Lauku Avîze, Atçna, AvotsPr, AS Brîvais vilnis, SIA Baòíis, veikals Sedums, Lienes konditorejai, Rîgas starprajonu zvejnieku kooperatîvâ

biedrîbai, veikalam Viss mâjai, viesnîcai Brîze, z.s. Lillijas, Velgai Auziòai, veikalam Bodîte, Zvejnieku sçtai, veikalam Kadaga, AS Swedbank, kafejnîcai Ostmala, veikalam Acteks, veikalam Vârpa, z.s. Robeþnieki, Jânim Rakuzovam, Anitai Emsei, Zentai Mennikai, Intai Purvs, Emîlam Jakrinam u.c. un, protams, visiem novadu skolotâjiem un bibliotekâriem! Ilga Tiesnese

2010. gada 30. novembris

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

5

Salacgrîvas novadâ atjaunoti tilti

Pçc ilgâka laika atjaunots tilts pâr Svçtupi pie viesu mâjas Kraukïi. Tilta atjaunoðana bija aktuâla jau ilgâku laiku, jo, smagâs tehnikas izmantots, tas bija saðíobîjies un deformçts. Gan Salacgrîvas novada dome, gan Uzòçmçju konsultatîvâ padome atbalstîja ðî tilta atjaunoðanu, un tagad tas ir izdarîts. Ðis tilts, kas savieno abus upes krastus, ir svarîgs vietçjiem uzòçmçjiem un iedzîvotâjiem. Par domes pieðíirtajiem lîdzekïiem tilts atjaunots, ievçrojot caurteces un straumi, lai pavasaros neapplûstu pïavas upes krastos. Tilta segums ir no koka un paredzçts tikai vieglajam autotransportam un mazajiem busiòiem. Ðíiet, esam jau piemirsuði bedraino Salacas tiltu. Bet gribas uzrakstît par ðî tilta remontdarbiem un ilgajâm sarunâm ar Satiksmes ministriju par maìistrâlâs ielas sakârtoðanu. Runâjot par Salacas tiltu, Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs vispirms atvainojas un izsaka pateicîbu salacgrîvieðiem par sapratni. Viòiem ðajâ vasarâ nâcâs ne vienu vien reizi dienâ ðíçrsot bedraino tiltu. - Tik ilga tilta neremontçðana bija mûsu protests. Jau vairâkus gadus risinâjâm jautâjumu ar Satiksmes ministriju par maìistrâlo ielu un tilta piederîbu. Nebijâm gatavi remontçt tiltu par paðvaldîbas lîdzekïiem, jo to bojâ un nolieto tranzîta smagâs maðînas - tâs, kas regulâri kursç no un uz Ziemeïeiropu pa «Via Baltica». Mçs neuzskatâm, ka paðvaldîba bojâ ðo tiltu un, skatoties nâkotnç, vçlamies, lai gandrîz 11 kilometru no maìistrâlâs ielas, kas pieder paðvaldîbai, pâròemtu Satiksmes ministrija, stâsta novada priekðsçdçtâjs. Tilts pâr Salacu ir tikai daïa no rekonstrukcijas. Domei izdevies panâkt, ka no tilta remonta kopçjâm izmaksâm - 61 098 latiem - 70% sedza Satiksmes ministrija. Salacas tilta remonta laikâ notika asfalta seguma frçzçðana uz tilta un tâ pieejâs vidçji 4 cm biezumâ (20 m garumâ no tilta gala Rîgas pusç un 50 m Tallinas pusç), karstâ asfalta apakðkârtas un virskârtas izbûve uz tilta ar polimçrmodificçtu bitumenu, karstâ asfalta virskârtas izbûve tilta pieejâs (20 m Rîgas pusç, 50 m Tallinas pusç), hidroizolâcijas aizsargkârtas remonts laidumos un pie deformâcijas ðuvçm ar remontjavu, deformâcijas ðuves pârsedzoðo metâla plâtòu nomaiòa, mastikas ðuvju izbûve un ceïa horizontâlâ apzîmçjuma uzklâðana. Pçc normatîviem tilta segums jâmaina pçc 10 gadiem, redzçsim, cik ilgi tas kalpos Salacgrîvâ. D. Straubergs informç, ka Satiksmes ministrijas plânos tuvâkajos gados ietilpst Via Baltica rekonstrukcija - tâda, kâ lîdz Svçtciemam. Tâ plânota lîdz Salacgrîvas pilsçtas robeþai, tad viens posms no Salacgrîvas robeþas lîdz Ainaþiem un no Ainaþu robeþas lîdz Igaunijas robeþai. Tas nozîmç, ka 2012. gadâ valsts par saviem lîdzekïiem rekonstruçs atseviðíus posmus marðrutâ no Svçtciema lîdz Igaunijas robeþai. Bet gandrîz 11 km ðî ceïa ir paðvaldîbas îpaðums - maìistrâlâ iela, un tâs atjaunoðana ðajos plânos nav paredzçta. Ðobrîd turpinâs sarakste un sarunas ar Satiksmes ministriju, lai tâ savâ îpaðumâ pâròemtu Via Baltica ietilpstoðo maìistrâlo ielu. - Salacgrîvas novada dome nevar un nevarçs atïauties finansçt ðo ceïa posmu rekonstrukciju. Valstij jânodroðina starptautiskais tranzîts un jâuztur kârtîbâ starptautiskâs maìistrâles. Gribçjâm ðo posmu atdot Satiksmes ministrijai, bet saòçmâm atteikumu. Savukârt apvedceïa bûve ðobrîd netiek plânota. Satiksmes intensitâte pie mums nav tik liela. Rekonstruçjot tiltu - paplaðinot brauktuvi -, iespçjama tâ paplaðinâðana, likvidçjot esoðos gâjçju celiòus. Tad bûs jâdomâ par gâjçju un riteòbraucçju celiòu papildu bûvi, - stâsta D. Straubergs. Runâjot par nâkotni - ir jâpabeidz veloceliòð lîdz Kuiviþiem, tas jâturpina lîdz Ainaþiem un arî Svçtciemam, tâpat jârisina jautâjums par veloceliòu stratçìiju kopumâ. Ilga Tiesnese

Noslçgts lîgums par ûdensvadu un kanalizâcijas tîklu izbûvi Salacgrîvâ

Novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs paraksta trîspusçjo lîgumu par Kohçzijas fonda lîdzfinansçtâ projekta otro kârtu

Par klimata pârmaiòâm domâjot

Novembra sâkumâ Salacgrîvâ, Ziemeïvidzemes biosfçras rezervâta (ZBR) administrâcijas konferenèu zâlç notika BaltCICA organizçtais seminârs par klimata pârmaiòu adaptâcijas stratçìijas izstrâdi Salacgrîvas novadâ. Atklâjot seminâru, ZBR vadîtâjs Valçrijs Seilis uzsvçra: - Svarîgâkais ir sarunas ar Ziemeïvidzemes cilvçkiem. Tajâs speciâlisti informçja par iespçjamâm klimata izmaiòâm, - kur tâs ir saskatâmas, kâ tâs mûs ietekmç un kâ mçs ar savu ikdienas dzîvi un darbu varam ietekmçt ðos procesus un tos mazinât. Projekta Klimata izmaiòas: ietekme, izmaksas un pielâgoðanâs Baltijas jûras reìionâ laikâ Ziemeïvidzemç notikuði 40 seminâri, 24 no tiem - ZBR. 12 no tiem bija praktiski - vidç, dabâ, to dalîbnieki ar fizisku darbu veica klimata izmaiòu kompensâcijas pasâkumus. - Esam gandarîti, ka projekta laikâ Salacgrîva paðpasludinâjusies par pirmo ,,zaïo" Latvijas novadu. Mçs esam pauduði atbalstu ðim lçmumam, un ,,zaïâs" deklarâcijas parakstîðana notiks arî no mûsu puses, - apliecinâja V. Seilis. - Priecâjamies, ka ne tikai mçs, ZBR administrâcija, ar savu darbu, bet arî viss Salacgrîvas novads tâ paðvaldîbas personâ kopîgi strâdâ, lai mazinâtu klimata izmaiòas un domâtu par ðâdas idejas popularizçðanu. ZBR vadîtâjs plâno, ka izstrâdâtâ klimata pârmaiòu adaptâcijas stratçìija, kas taps projekta laikâ, bûs ZBR pienesums un atbalsts paðvaldîbas plânoðanas un politikas dokumentiem. Tâpat viòð izsaka cerîbu, ka stratçìija neieguls plauktâ, bet, ik pa laikam tajâ ielûkojoties, mçs domâsim un plânosim attîstîbu. BaltCICA projekta pieaicinâtâ eksperte Astrîda Celmiòa iepazîstinâja klâtesoðos ar stratçìijâ paredzçtajiem klimata pârmaiòu politikas pasâkumiem un vçlçjâs konkretizçt svarîgâkos uzdevumus, kas jâieraksta stratçìijâ, lai pçc tam Salacgrîvas novada domei paliktu ðis dokuments, ar kuru strâdât un no kura iedvesmoties. Diskusijas par klimata pârmaiòu politiku izvçrtâs spraigas un radoðas. Ilga Tiesnese

Sabiedrîbas iesaistîðana kârtîbas nodroðinâðanâ nes augïus

Ðogad kârtîbas nodroðinâðanâ, îpaði saistîbâ ar auto novietoðanu, Salacgrîvas novadâ pastrâdâts aktîvi. Paðvaldîbas Sabiedriskâs kârtîbas nodaïâ gan strâdâ tikai viens cilvçks, toties vçl 5 (tostarp arî Ainaþos, Lâòos un Tûjâ) ir paðvaldîbas pilnvarotâs personas. Ðogad par apstâðanâs un stâvçðanas aizlieguma neievçroðanu sodîts 61 autobraucçjs, lielâkâ daïa no tiem Tûjâ, kas novada ðajâ ziòâ smagâkais punkts. Sabiedriskâs kârtîbas nodaïas vadîtâjs Aldis Freimanis stâsta par absurdâm situâcijâm, kad atkritumu apsaimniekotâji, veicot savus pienâkumus, iestrçgst, jo priekðâ - pie tam aizliegtâ vietâ! - novietota automaðîna. Ðogad par stâvçðanu krasta kâpu aizsargjoslâ paðvaldîbas darbinieki vai pilnvarotâs personas sodîjuðas 23 braucçjus. A. Freimanis vçrtç, ka ðoferi kïuvuði apzinîgâki. 23 tomçr ir neliels skaits, rçíinot, ka novadâ ir gara jûras robeþa - nepilns pussimts kilometru (tiesa, ne visâs vietâs var piebraukt). - Ja braucçjs nav bijis ïoti bezkaunîgs, piemçram, iebraucis liedagâ, ja tas darîts pirmoreiz, ja ignorçjis zîmi, mçs jau arî momentâ nesodâm, vien aizrâdâm. Novçrtçjam arî, cik liels kaitçjums videi nodarîts, - skaidro Sabiedriskâs kârtîbas nodaïas vadîtâjs. Viòð teic lielu paldies pilnvarotajâm personâm par darbu, îpaði Kasparam Kreiðmanim. Novada domes sçdç oktobrî nolemts, ka ðîm personâm izmaksâs arî procentus no soda naudas. Vçl A. Freimanis vçrð uzmanîbu uz to, ka daudzi domâ - pilnvarotâs personas ir kas lîdzîgs paðvaldîbas policistam. - Tâ nav, tâlab par tâdâm lietâm kâ ìimenes skandâli, dzerðana, viòus nevajag meklçt. Tâdâ gadîjumâ jâvçrðas Valsts policijâ, - viòð skaidro. A. Freimanis stâsta, ka iedzîvotâjiem piemçroti sodi arî par citu likumu vai noteikumu neievçroðanu. Ðogad administratîvajâ komisijâ izskatîtas 34 pârkâpumu lietas, tostarp 4 par vecâku aprûpes pienâkumu nepildîðanu, 2 par elektrîbas zâdzîbâm. Lieta par nelikumîgu elektrîbas izmantoðanu ir arî nâkamajâ administratîvâs komisijas sçdes darba kârtîbâ. Lîdz ðim par ðo pârkâpumu piemçrots mazâkais - 50 latu - sods. Palîgs preventîvajâ darbâ Salacgrîvâ ir apsardzes firma Rîga. Jau rakstîjâm, ka Salacgrîvas paðvaldîba noslçdza lîgumu ar ðo firmu, deleìçjot tai domes saistoðo noteikumu ievçroðanas kontroli. Ðogad paðvaldîbas kontâ soda naudâs iemaksâti aptuveni 2500 latu. Pçrn uz pusi mazâk, jo tikko veidojâs novads, nebija arî tik daudz pilnvaroto personu. A. Freimanis bilst, ka ðî summa katru dienu mainâs. Piemçram, sodîtie autobraucçji kâdu laiku var izvairîties no maksâðanas, tomçr, nonâkot CSDD - uz tehnisko apskati, pârdodot auto u.tml. -, darîjums bez soda naudas samaksâðanas viòiem tiek liegts. Regîna TAMANE

Novembra sâkumâ Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs parakstîja trîspusçjo lîgumu par Kohçzijas fonda (KF) lîdzfinansçtâ projekta 2. kârtu - Salacgrîvas pilsçtas ûdensvadu un kanalizâcijas tîklu rekonstrukciju. Lîgums noslçgts starp Vides ministriju, Salacgrîvas novada domi un paðvaldîbas aìentûru Salacgrîvas komunâlie pakalpojumi. Projekta Ûdenssaimniecîbas pakalpojumu attîstîba Salacgrîvas pilsçtâ kopçjâs izmaksas ir 2 miljoni 384 124 lati, 95% no ðî projekta attiecinâmajâm izmaksâm sedz KF, 5% ir paðvaldîbas finansçjums. Izpilddirektora palîgs Jânis Lipsbergs izteica cerîbu, ka beidzot arî Salacgrîva bûs moderna pilsçta, kurâ bûs sakârtoti ûdensvadi, jauni kanalizâcijas vadi: - Mçs vairs nepiesâròosim savus un kaimiòa grâvîðus. Pçrn pavasarî noslçdzâs projekta 1. kârta, kurâ ietilpa ûdens atdzelþoðanas stacijas un attîrîðanas iekârtu izbûve Salacgrîvâ un ûdensvadu tîklu rekonstrukcija nelielâ pilsçtas daïâ. Jau tad dome paralçli strâdâja pie finanðu piesaistes projekta 2. kârtai, kurâ notiktu ûdensvada un kanalizâcijas tîklu paplaðinâðana. - Beidzot pçc ilgâm un pamatîgâm sarunâm gan ar tehniski ekonomiskâ pamatojuma izstrâdâtâjiem, gan finanðu sadaïas pârstrâdâtâjiem ir izdevies vienoties ar

Vides ministriju. Lîgums nu ir parakstîts, atliek vien to îstenot, - stâsta J. Lipsbergs. Ðobrîd pilsçtâ centrâlajam ûdensvadam pieslçgti 44% iedzîvotâju mîtòu, kanalizâcijai mazâk nekâ 30%. Skaitïi nav iepriecinoði. Projekta îstenoðanas laikâ iedzîvotâjiem bûs neçrtîbas, pilsçta bûs sarakâta, bet pçc tam 95% mâjsaimniecîbu bûs pieslçgtas pie centralizçtâ ûdensvada un kanalizâcijas tîkliem, bûs tîri grâvji un sakopta vide. Iedzîvotâji saòems atdzelþotu ûdeni un kanalizâcijas ûdeòi tiks novadîti uz attîrîðanas iekârtâm. Kopçjâ projekta îstenoðana paredzçta 48 mçneðu laikâ no lîguma noslçgðanas dienas, bet novada domes pârstâvji cer, ka to izdosies paveikt 3 gados. Ðobrîd ir sagatavots projektçðanas darbu konkursa nolikums. Vispirms tiks izstrâdâts tehniskais projekts, tad sâksies bûvniecîba. Pçc projektçðanas darbu veikðanas nâkamâ gada jûlijâ izsludinâs konkursu bûvniecîbai. Reâli tâ sâksies nâkamruden. Projekta pârmaiòas skars abos upes krastos dzîvojoðos lîdz pat Lauteriem. Projekta laikâ plânots izbûvçt 14 km ûdensvadu un kanalizâcijas tîklu. Ðobrîd dzeramais ûdensvads pilsçtâ ir 7 km kopgarumâ, kanalizâcijas tîkli izbûvçti pavisam maz. Ilga Tiesnese

Liepupç ûdenssaimniecîbas projekts - finiða taisnç

Nobeigumam tuvojas Eiropas Reìionâlâs attîstîbas fonda (ERAF) lîdzfinansçtais projekts Ûdenssaimniecîbas attîstîba Limbaþu rajona Liepupes pagasta ciemâ Liepupe. Projekta kopçjâs izmaksas 220 256 lati, no tiem 85% ir ERAF, 10% - valsts un tikai 5% paðvaldîbas finansçjums. Liepupes ciemâ tiek rekonstruçtas attîrîðanas ietaises un izbûvçtas atdzelþoðanas iekârtas - ûdens atdzelþoðanas stacija un jauni ûdensvadi apmçram 3,5 km garumâ un kanalizâcijas tîkli nepilnu 2 km garumâ. Projekts sâkâs pçrn decembrî. Jau ðî mçneða beigâs plânota ðî objekta nodoðana ekspluatâcijâ. Ja laikapstâkïi ïaus, bûs pabeigta arî objekta labiekârtoðana, ja ne, to veiks pavasarî. Darbus Liepupç veic Limbaþu firma SIA Portâls, bûvuzraugs ir SIA Jurçviès un partneri. Liepupieðu galvenais ieguvums - atdzelþots ûdens, ko droði varçs lietot vannâs, veïasmaðînâs un tualetç, neuztraucoties par rûsas nosçdumiem. Pçc projekta realizâcijas Liepupes ûdenssaimniecîba bûs sakârtota tâpat kâ citos Salacgrîvas novada ciemos - atbilstoði ES prasîbâm. Ilga Tiesnese

6

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Labie darbi Latvijai

Tuvojoties gaiðajiem un skaistajiem svçtkiem - mûsu valsts dibinâðanas gadadienai, Aizsardzîbas ministrija organizçja konkursu Apsveikums Latvijas dzimðanas dienâ. Lai Latvijas svçtkus padarîtu jaukâkus mûsu karavîriem, kuri valsts intereses pârstâv tâlu prom no mâjâm, arî Salacgrîvas vidusskolas 5.a klases skolçni (audzinâtâja Lolita Valaòina) gatavoja savus apsveikumus un rakstîja novçlçjumus Nacionâlo bruòoto spçku karavîriem, kuri mûsu valsts dzimðanas dienâ dienesta pienâkumus pildîs NATO vadîto Starptautisko droðîbas atbalsta spçku sastâvâ. Darbi konkursam tika nosûtîti lîdz 10. novembrim. Konkursa rezultâti tiek gaidîti, bet ir liels gandarîjums par labo ieceri un ir labi paveikta darba sajûta. Domâjot par to, ko varçtu apsveikumâ attçlot, skolçniem savu padomu deva vizuâlâs mâkslas skolotâja Iveta Rozenberga. Paldies viòai! Gan zîmçjot, gan rakstot novçlçjumus, skolçni akcentçja latvisko. Lai palîdzçtu iepriecinât vientuïos un trûcîgos Latvijas pensionârus un ìimenes ar bçrniem, kas nonâkuðas grûtîbâs, Salacgrîvas vidusskolas 5.a klase aicinâja arî mûsu skolas audzçkòus un darbiniekus atbalstît akciju Paçduðai Latvijai. Ðim aicinâjumam atsaucâs 50 skolçnu no 1.a, 1.b, 3.a, 4.b, 5.a, 5.b un 8.b klases. Paldies viòu ìimençm par sapratni un palîdzîbu, gatavojot pârtikas pakas! Paldies skolotâjâm Viktorijai Brînumai, Edîtei Liedeskalniòai, Indârai Ceikai , Vinetai Dancei un Intai Cirðai par atbalstu! Mums ar padomu palîdzçja arî pârdevçjas Salacgrîvas veikalâ Maxima. Visemocionâlâkais bija brîdis, kad 5.a, 5.b un 4.b klases skolçni, braucot uz Rîgu apmeklçt teâtra izrâdi Vârnu ielas republika, paði ðîs pakas nogâdâja Ziedot.lv birojâ un tikâs ar tâ darbiniecçm, uzklausîja viòu pateicîbas vârdus un saòçma nozîmîtes par atbalstu akcijai. Skolçni redzçja un dzirdçja, ka viòu paveiktajam ir ïoti liela nozîme. Pakâs bçrni un skolotâjas kopâ ar ìimençm bija ielikuði ne tikai pârtikas krâjumus, bet arî bçrniem domâtas grâmatiòas, paðdarinâtas sveces, vitamînus un vçstulîtes ar uzmundrinâjuma vârdiem. Manuprât, ðâda veida aktivitâtes mâca bçrniem bût iejûtîgiem, draudzîgiem, labestîgiem, audzina viòos patriotismu, lojalitâti pret valsti, kurâ dzîvo. Der atcerçties, ka labi draugi ir kâ zvaigznes debesîs, ne vienmçr tu tâs redzi, bet zini, kur tâs ir. Lolita Valaòina, Salacgrîvas vidusskolas skolotâja

Salacgrîvas skolçnu sarûpçtâs pârtikas pakas dodas ceïâ uz Rîgu!

Agras Jankovskas mûzikas studijas koncerts Ar dziesmiòu ciemos eju

9. novembrî - tieði starp Agrâm un Mârtiòiem - Ainaþu pârvaldes zâlç notika Agras Jankovskas mûzikas studijas koncerts Ar dziesmiòu ciemos eju. Gaisâ virmoja svçtku satraukums. Jaunie mâkslinieki bija svinîgi saposuðies un lepni par to, ka zâle pilna ar klausîtâjiem un atbalstîtâjiem, viòu vidû bija arî Paulas Penkas klases audzinâtâja Daiga Tomsone, kuru jaunâ mâksliniece speciâli uzaicinâjusi. Studija darbojas otro gadu, un ðis ikgadçjais koncerts bija îsts muzikâls piedzîvojums, kurâ ar prieku Mazie dziedâtâji ar lielu prieku atrâdîja savu dziedâtprasmi ainaþniekiem studijas audzçkòi devâs kopâ ar skolotâju Agru. Gandrîz stun- lçja klavieres, gan dziedâja. Ïoti ka viòas vadîtâ studija dod alternadu garajâ koncertâ dzirdçjâm dzies- nopietni koncertam bija gatavojies tîvas mûzikas izglîtîbas iespçjas. Te mas un daþâdu instrumentu spçli, Mârtiòð Mangulis, kurð apgûst sin- katrs audzçknis var sevi pierâdît un ko ar aizrautîbu un degsmi izpildîja tezatora spçli. Ðîs prasmes viòam pârbaudît, meklçjot tîkamâko izvisi studijas audzçkòi. Daþi de- lieti noder daþâdos skolas pasâku- pausmes veidu, soli pa solim atklâmonstrçja savu prasmi spçlçt pat mos. Veiksmîgs un interesants bija jot lielo mûzikas brînumu. Lîdzîgs vairâkus instrumentus. Piemçram, arî galantâ un nopietnâ audzçkòa audzçkòu koncerts 8. novembrî noPaula Penka dziedâja un spçlçja Jâòa Sustrupa vokâlais sniegums, tika Salacgrîvâ. gan klavieres, gan blokflautu. Eve- kas ielîksmoja visu klausîtâju sirdis. lîna Skuja un Lîva Saulîte gan spçVçlâk skolotâja Agra pastâstîja, Pârsla Gulbe

No biedrîbas Dzintârlâse dzîves...

Jau pagâjis apaïð gads kopð brîþa, kad sadarbîbâ ar bijuðâs Ainaþu domes sociâlâ darba vadîtâju Ivetu Kalniòu iepriekðçjâs Ainaþu domes telpâs atvçrts lietoto mantu un sadzîves priekðmetu apmaiòas punkts. Jau rakstîjâm, ka tur katru pirmdienu bez atlîdzîbas strâdâ Sarmîte Kociòa un Mâra Ceple. Apkalpoto iedzîvotâju skaits liecina, ka ðâds pakalpojums ainaþniekiem ir vajadzîgs. Gada laikâ apmçram 60 personu ir atnesuðas derîgas mantas, bet sev vajadzîgo meklçjuði 580 cilvçku. Ir bijuðas lietoðanai derîgas mçbeles, televizors un daudz drçbju gan maziem, gan lieliem. Lietas, kas iestâvçjuðâs (ilgstoði nevienam nav vajadzîgas), plânojam atdot dzîvnieku patversmei. Paldies visiem, kas vçlas un palîdz saviem lîdzcilvçkiem! Daudz jau nevajag - tikai siltas un atsaucîgas cilvçku sirdis. Un lai netrûktu Dieva svçtîbas devçjiem un òçmçjiem, jo tas, ko dara ar prieku, dod spçku. Kâdreizçjais Limbaþu rajona izglîtîbas darba vadîtâjs Jânis Studers iecerçjis izdot fotostâstus par slçgtajâm skolâm. Mûsu novadâ viena no tâdâm ir Mçrnieku pamatskola. - Mums pieder daudz. Viss, kas reiz bijis, - ir teikusi dzejniece Lija Brîdaka. Zem ðîm rindâm parakstâmies arî mçs, jo viena no Mçrnieku pamatskolas pçdçjo absolventu sarîkojumu organizçtâjâm bija Sarmîte Kociòa. Ir savâkts atmiòu fotostâsts par izglîtîbas attîstîbu Mçrniekos. Bûs neliels, skaists un smeldzîgs ieskats pagâtnç. Ikviens attçls nes sevî vçstures stâstu un palîdz atdzîvinât sen piemirstas lietas. Lai grâmatas idejas autoram izdodas ðis svçtîgais darbs! Klât Adventes laiks - svçtku izjûtu un dâvinâðanas laiks. Dâvanu saòemðana sniedz prieku, bet tikpat lielu gandarîjumu sajût dâvanu devçjs. Kâ katru gadu, arî ðogad mûsu èaklâ adîtâja Agra Jçgere saviem lîdzcilvçkiem sarûpçjusi zeíîtes, tâs tiks pievienotas biedrîbas Dzintarlâse sveicienam svçtkos. Lai svçtîti un saticîgi ir Ziemassvçtki! Lai jaunais gads ir tâds, kâdu Dievs mums katram dos - ar savu prieku un ar savâm bçdâm ! Maiga Sâre

Koris Pernigele dzied Anglikâòu baznîcâ

11. novembrî Liepupes pagasta tautas nama jauktajam korim Pernigele (diriìente Arta Zunde) bija tas gods piedalîties koncertapvienîbas Ave sol Anglikâòu baznîcâ rîkotajâ Lâèplçða dienai veltîtajâ koncertâ Daugavmalâ mierîgs vakars. Pirmajâ koncerta daïâ pârsvarâ skançja komponista Ainâra Paukðçna mûzika apvienîbas Kopçjâ izteiksme izpildîjumâ. Apvienîbâ ðoreiz muzicçja komponists, LNO simfoniskâ oríestra èellists Ainârs Paukðçns, liepupiete, kora Pernigele kormeistare un soliste, vairâku vokâlistu konkursu laureâte Lîga Priede, multiinstrumentâlists, Rîgas Doma çrìelnieks Jânis Pelðe, jauktais koris Pernigele un kora solistu grupa. L. Priede pastâstîja, ka Kopçjâ izteiksmç lîdzîgi domâjoði mûziíi apvienojas kâdam konkrçtam projektam. Ðî apvienîba ar Lîgas lîdzdalîbu mûzikas izdevniecîbâ Upe klajâ jau laidusi 3 diskus: Upes dzîve, No dziïumiem un Klusinâta mûzika. Korim Pernigele un kora solistu grupai ðî uzstâðanâs uzskatâma par gada muzikâli augstâko sasniegumu. Aptuveni stundu garais koncerts arî turpmâk ir pieejams ikvienam interesentam. Zvaniet uz Liepupes pagasta tautas namu (64023932) un vienosimies par jums un kolektîvam pieòemamu laiku un vietu! Ðî programma bûs skatâma un klausâma arî tautas namâ Duntç jau tuvâkajâ laikâ, par to informçsim atseviðíi. Lai gan vienmçr esmu uzskatîjis, ka paðdarbîbas mâkslai nevar un nedrîkst uzstâdît mçríi Âtrâk! Augstâk! Tâlâk!, tomçr patîkami, ka no tâs spçj izaug tuvu profesionâlam lîmenim atbilstoðs priekðnesums. Îpaðs prieks, ka mâksliniecisko lîmeni ðogad paaugstinâjuði visi tautas nama kolektîvi: 4. decembrî varçsim bût liecinieki amatierteâtra iestudçtâs lugas Prieks pakalpot pirmizrâdei, kas notiks veikalâ Muiþas klçts. Reþisore Inese Broka teic, ka spçlçt teâtri starp veikala plauktiem esot avantûra. Es teiktu - lieliska uzdrîkstçðanâs, ko vçrts redzçt, jo visa ðîs lugas darbîba notiek lielveikalâ. Arî vîru ansamblis ðogad íçries pie salîdzinoði sareþìîtiem L. Priedes speciâli ðim kolektîvam radîtiem dziesmu aranþçjumiem. Prieks par Jâòa Trezuna vadîto deju kolektîvu Ulubele, kas kopð vasaras iesaistîjies biedrîbas TDA Katvari un Edþus Aruma producçtajâ deju izrâdç No zobena saule lçca. Ðîs izrâdes horeogrâfs ir Agris Daòiïçviès, reþisors Uìis Brikmanis. Domâju, ka ðie vârdi komentârus neprasa. Nobeigumâ nevar nepieminçt pavisam jaunu kolektîvu - etnisko tradîciju kopu Skale. Ðâda kolektîva radîðanas iniciatore bija Liepupes vidusskolas skolotâja Sandra Zaíe. Kopâ apvienojuðies mûsu pagasta gaiðie ïaudis no visiem paðdarbîbas kolektîviem un skolas, viòi par spîti vispârçjai pasaules globalizâcijai par mçríi izvirzîjuði latviskâs identitâtes stiprinâðanu. Ðim kolektîvam pieder manas îpaðâs simpâtijas, jo etnisko tradîciju izzinâðana, kopðana un pârmantojamîba ir latviskâs kultûras, tâtad arî mûsu mazâs latvieðu tautas izdzîvoðanas pamats. Andris Zunde, Liepupes pagasta tautas nama vadîtâjs

Salacgrîvas bibliotçkas Noskaòa kopâ ar Veru Gribaèu-Valteri

11. novembrî Patriotiskâs dzejas festivâla atklâðanas brîdî, kas notika kultûras nama lielajâ zâlç, kur sanâca bçrni un jaunieði, Salacgrîvas bibliotçkâ ieradâs vieðòa - aktrise Vera Gribaèa, Çvalda Valtera dzîvesbiedre. Viòas dziïi emocionâlais stâstîjums par Latviju, latvju karavîriem neatstâja vienaldzîgu nevienu klausîtâju. Ïoti emocionâli un aizkustinoði bija V. Gribaèas dzejas lasîjumi, apbrînas vçrts viòas stâsts, kâ Ç. Valters caur dzîvi un skatuvi dzîvojis tautai. Arî paðas aktrises dzîves kamols kopâ ar dzîvesbiedru un Dailes teâtri ritinâjies skaists un raibs. Nesen nosvinçjusi savu 83. dzimðanas dienu, Gribaèas kundze joprojâm saglabâjusi tikai sev raksturîgo ðarmu un sieviðíîbu. 10. novembrî viòa piedalîjâs pieminekïa atklâðanâ Rîgas Brâïu kapos un saòçma apbalvojumu no Valsts prezidenta Valda Zatlera rokâm. Literârâ klubiòa Noskaòa dalîbnieces atvadoties dâvinâja vieðòai ziedus kâ savas cieòas apliecinâjumus, bet atmiòai mums visâm par ðo jauko brîdi paliks kopçjâ fotogrâfija. Man bija tas gods cienîjamo aktrisi pavadît visâs tâlâkajâs dienas norisçs. Vçrojot pilsçtu, devâmies pâri Salacas tiltam uz kultûras namu. Arî tur risinâjâs daþâdi pasâkumi, saistîti ar patriotiskâs dzejas festivâlu. Nobaudîjuðas karalauka virtuvç vârîto gardo putru, devâmies aplûkot bçrnu zîmçjumu izstâdi. Veras kundze bija patîkami pârsteigta, cik daþâdos veidos mazie bçrnudârza íipari un pirmklasnieki redz Latviju. Noskatîjâmies Zemessardzes ieroèu demonstrçjumus. Brîdi pasçdçjâm dzejnieku lokâ un iemalkojâm kafiju. Raisîjâs omulîgas sarunas. Klausoties bçrnu un jaunieðu uzstâðanos, aktrisi pârsteidza, cik daudzi apliecina piederîbu ðai valstij. Tas deva viòai divkârðu spçku paust arî savu mîlestîbu Latvijai. Noslçgumâ devâmies lâpu gâjienâ uz Salacgrîvas kapiem, lai godinâtu tur dusoðos Lâèplçða Kara ordeòa kavalierus. Veras kundze godinâja krituðos, iededzot savu svecîti un noliecot galvu pie katra karavîra kapa. Visus klâtesoðos spçcinâja folkloras kopas Cielava pie ugunskura dziedâtâs karavîru dziesmas. Lîga Zviedre, literârâ klubiòa «Noskaòa» dalîbniece

2010. gada 30. novembris

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

7

Izstâde Sarunas

Budçïi Liepupes bibliotçkâ

10. novembrî svinçjâm Mârtiòdienu, kas simbolizç ziemas atnâkðanu un rudens darbu noslçgðanos. Senlatvieði ticçja, ka Mârtiòdienâ jâiet masku gâjienos, tâ godinot veïu piemiòu. Bibliotçkâ ieradâs Liepupes vidusskolas folkloras pulciòð skolotâju Sandras Zaíes, Solveigas Bokas un Ineses Eglîtes vadîbâ. Masku gâjiens bija dzirdams jau iztâlçm, jo tâ dalîbnieki skandçja zvârguïus un dziedâja dziesmas. Mârtiòbçrni bija tçrpuðies daþâdâs maskâs. Populârâkâs no tâm bija suòa, kaía, peles, gaiïa, garâs sievas, îsâ vîra un èigânu maskas. Budçïos ieðana bija jautrs un gaidîts pasâkums ar dziesmâm un dejâm. Ar dziesmâm budçïi gan pçla, gan slavçja. Íekatu lçkâðana un kâju siðana dancojot ir îpaða ïauno garu aizbaidîðana un svçtîbas veicinâðana. Folkloras grupa kopâ ar bibliotçkas apmeklçtâjiem, sadevuðies garâ íçdç, veda danci cauri visâm bibliotçkas telpâm. Budçïiem lîdzi

Biedrîbas Meþâbele dalîbnieces ar lielu interesi apskata mâkslinieèu Aivas un Solvitas darinâjumus - varbût var paðas ko pamçìinât?

Liepupes vidusskolas folkloras pulciòð viesojas Liepupes bibliotçkâ

16. novembrî Salacgrîvas kultûras namâ atklâja Solvitas Tauriòas gleznu un Aivas Pivores rokdarbu izstâdi Sarunas. Abas mâkslinieces ir limbaþnieces, Solvita ikdienâ strâdâ VSAA par pakalpojumu lietvedi, gleznoðana ir viòas hobijs. Aivai savukârt rokdarbi ir ikdiena viòai paveicies darît to, kas patîk, un par to vçl saòemt naudiòu. Atklâjot izstâdi, Inese Jerâne pastâstîja, kâ iepazinusies ar Aivu: - Ðodien kultûras namâ atklâjam brîniðíîgu izstâdi «Sarunas pie vîna glâzes». Kâpçc tâ? Tâpçc, ka ar brîniðíîgo mâkslinieci Aivu tieði tâ arî iepazinos - pie vîna glâzes. Kopâ apceïojâm vînu zemi Ungâriju, malkojâm garðîgus vînus un sarunâ vienojâmies par izstâdi Salacgrîvâ. Ïoti gribçjâs, lai Aivas darinâjumus redz arî ðeit. Tad Aiva atklâja, ka viòai ir laba draudzene Solvita, kura brîniðíîgi glezno. Tâ nu tapusi ðî izstâde - Aivas rokdarbu un Solvitas gleznu sarunas. Runâjot par sevi un saviem darbiem, Aiva pastâstîja, ka ir dzimusi un augusi Rîgâ, bet ðaipusç ieprecçjusies. - Lai gan esmu nodarbojusies ar daþâdâm lietâm, rokdarbus un sevi atceros no bçrnu dienâm. Paldies mammai, ka ðûpulî ielikusi adatas un daudz ko citu! Vçl tagad, pçc tik daudziem gadiem varu nodarboties tikai ar to, kas patîk. Ðî ir mana otrâ izstâde. Ideju un tehniku, ko gribas vçl apgût un îstenot, ir tik daudz... Nez kâ lai tos sapòus piepilda viena cilvçka mûþâ? Îru meþìînes, peèvorks, ,,free forms"... Un kur nu vçl visi jaunie rokdarbu paòçmieni! Bet es darboðos cîtîgi! - viòa solîja. Solvita Tauriòa otu pirmo reizi rokâs òçmusi 16 gadu vecumâ, kad

bez mazâkâs nojausmas par tehniku, kompozîciju un citâm svarîgâm lietâm eïïas glezniecîbâ tapuði pirmie darbiòi. Tad nâca mîlestîba un citi jaunîbas trakumi, kas gleznoðanu un otas ïâva piemirst. Bija jâpaiet vçl 16 gadiem, lai pienâktu pareizais laiks un iespçja satikt îsto skolotâju - Pçteri Gobu, skolotâju ar lielo burtu, kurð iedroðinâja un mudinâja gleznot. Un nu Solvita glezno. Par sevi Solvita stâsta jokojot: - Bçrnudârzâ vçlçjos kïût par mediíi, izmâcîjos par frizieri, man ir augstâkâ izglîtîba lauksaimniecîbâ, sirdî esmu mediíe-mâksliniece, bet pçc pârliecîbas - pasaules apceïotâja. Domâjot par izstâdi Salacgrîvâ, abas mâkslinieces likuðas galvas kopâ un nonâkuðas pie vienojoðâ motîva - zieda. Tas redzams gleznâs, vçja zvanos un izðûts uz getrâm. Stâstot par ðo izstâdi, Aiva un Solvita teica lielu paldies savâm ìimençm, draugiem un paziòâm par sapratni, atbalstu un interesi. Aiva izteica izstâdes apmeklçtâjiem ïoti tîkamu ideju: - Ðâda izstâde varçtu kïût par labu tradîciju. Tas bûtu pamudinâjums mums strâdât, jo ideju jau tagad ir pilna galva. Savukârt Inese uzsvçra, ka Aivas mâksla ir valkâjama, tâs ir oriìinâlas lietas vienâ eksemplârâ, ko izstâdes laikâ iespçjams iegâdâties. Daþas dâmas uz izstâdes atklâðanu jau bija ieraduðâs mâkslinieces darinâtos tçrpos. Salacgrîvas dâmas, apskatot izstâdi, sprieda, ka darbi ir smalki, un lçsa, cik daudz laika un enerìijas vajag, lai taptu viens tçrps. - Lai tos radîtu, vajadzîga ideja, laiks, pacietîba un izdoma! bija pârliecinâtas skatîtâjas. Ilga Tiesnese

bija kule ar konfektçm, ko varçja nopelnît, minot ne jau tâs vieglâkâs mîklas. Savukârt bibliotçkas vadîtâja uzdeva budçïiem mîklas par dzîvniekiem. Noslçgumâ Mârtiò-

bçrnus cienâja ar saldumiem un sârtiem rudens âboliem. Sarmîte Zvîne, Liepupes bibliotçkas vadîtâja

Slavas dziesma dârzenim

Salacgrîvas vidusskolâ Mârtiòdiena ir lielâ cieòâ. Ne tikai tâpçc, ka lielâ skaitâ ir Mârtiòi un Mârèi, bet gan soli solî ejam kopâ ar senlatvieðu ticçjumiem un tradîcijâm. No paða rîta skolu pieskandçja un piedancoja sâkumskolas budçlîði un èigâniòi. Pusdienlaiku aizpildîja Mârtiòa tirgus jampadracis. Bet pçcpusdienâ 5. - 8. klaðu skolçni godâ cçla un kronçja burkânu, jo ðis dârzenis bija kïuvis par mûsu skolâ populârâko. Kâ pie tâ nonâcâm? Ar skolçnu paðpârvaldes ierosinâjumu. Ja Eiropai ir savs dârzenis - kâposts, tad mums arî tâds nepiecieðams. 5. - 8. klaðu kolektîvi saòçma uzdevumu izvçlçties kâdu dârzeni un par to izveidot informatîvu plakâtu. 8. novembra rîtâ skolu rotâja krâsainas reklâmas un interesanta informâcija par visdaþâdâkajiem dârzeòiem. Nâkamajâ dienâ jau varçjâm ar klaðu izvçlçtajiem dârzeòiem iepazîties izstâdçs. Nu jau skolâ bija dzirdamas runas, ka slavas dziesmu dziedâsim burkânam, jo to bija izvçlçjuðâs vairâkas klases. Ðo runu patiesumu pârbaudîjâm Mârtiòdienâ, kad skolas aktu zâlç katrai klasei par izvçlçto dârzeni bija jâteic skaïa aizstâvîbas runa. Skolçni, klaðu audzinâtâju atbalstîti, bija labi pastrâdâjuði. 5.a klase (audzinâtâja Lolita Valaòina) iepazîstinâja ar ingvera sakni, 5.b klase (audz. Viktorija Brînuma) ar ska-

Burkâns bija ðo svçtku karalis

nîgas dziesmas palîdzîbu slavinâja burkânu, 6.a klases (audz. Guntars Ûdris) meitenes pierâdîja, ka, labi kopjot un ravçjot, par burkâniem var izaugt pat viòu klases zçni, 6.b (audz. Anda Uþâne) un 7.b (audz. Ruta Valeniece) klases skolçni atgâdinâja par kâposta labajâm îpaðîbâm, 7.a (audz. Inâra Biseniece) un 8.a (audz. Ilona Antonova) klase pârliecinoði atkal aizstâvçja burkânu. Ar 8.b (audz. Vineta Dance) kla-

ses palîdzîbu it kâ nonâcâm kâda daktera privâtpraksç, kur visi pacienti tika ârstçti ar sarkanâs galda bietes palîdzîbu. Runas par burkâna uzvaru izrâdîjâs patiesas, jo to bija izvçlçjuðâs vairâkas klases. Noslçgumâ, skaïiem aplausiem skanot, karaïa krçslâ tika sçdinâts un ar zelta kroni kronçts burkâns. Vineta Dance, direktora vietniece audzinâðanas darbâ

Nu atbrauca Mârtiòdiena deviòiem kumeïiem

Ar jautrîbu, maskâm un dziesmâm katru gadu Salacgrîvas vidusskolâ sevi piesaka Mârtiòdiena. Laikâ, kad pedagogi palîdz apgût Mârtiòdienas tradîcijas, klasçs tiek minçtas mîklas, skandçti ticçjumi un ritinâts tautasdziesmu kamols. Tiek klâti linu galdauti, aizdegtas sveces un goda vieta ierâdîta siltiem pîrâgiem, ziròiem. Jau iztâlçm jûtama piparmçtru tçjas smarþa. Prieku sagâdâ arî Zentas Mennikas, Ingas Kukas un Ilmas Lubiòas ierâdîtâs rotaïas. Kad izdejots vai pusducis zinâmu un ne tik zinâmu rotaïu, var sâkties tirgoðanâs, ko gaida gan mazie pârdevçji, gan pircçji - lielâkie skolçni, pat pieauguðie, krâjot sîknaudu ðim îpaðajam tirgoðanâs brîdim. Ðogad netrûka ne pircçju, ne pârdevçju. Kârumu klâsts tieðâm bija iespaidîgs: vafeles, âbolmaizîtes, cepumi, medus kûkas, sklandrauði un èiekuru sîrups. Visu pat nenosaukt! Îpaði iecienîtas bija íiplokmaizîtes, piparkûku sirdis un pat mâjâs gatavotâ sula. Patîkami, ka varçja iegâdâties daþâdas rotaslietas, apsveikuma kartîtes, grâmatzîmes. Iepriecinâja skolçnu veidotais preèu noformçjums. Netrûka pat pierakstîtu ticçjumu, kas liecinâja par îpaðu gatavoðanos Mârtiòdienas tirgum. Taèu varçja nopirkt arî Laimes krekliòu... Bet vai zinâm tâ patieso vçrtîbu? Daþu skolçnu acîs bija manâms satraukums, jo viòi pârdeva preci, ko bija pirkuði veikalâ. Varbût vairâk prieka iegûsim no kopîgi pavadîtiem pâris vakariem, domâjot un paði gatavojot preci pârdoðanai, nevis izmantosim rokâs iespiestu spîdîgu vecâku dotu monçtu? Îpaða lîksmîba ðajâ laikâ ir visiem skolas Mârtiòiem un Mârèiem, jo svçtku gaviïnieku mums ir daudz: Mârtiòð Vaivads, Mârtiòð Vîtols, Mârtiòð Golvers, Mârtiòð Kriðjânis, Mârtiòð Nummurs, Mârtiòð Rasums, Mârcis Mârtiòð Ilvess, Mârcis Melnis, Mârcis Luste un Mârcis Majors. Lîga Kariòa, Salacgrîvas vidusskolas 5.a klases skolniece

1. klases mârtiòbçrni kopâ ar savu skolotâju Lolitu Valaòinu

8

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Mums vienkârði gribas dejot!

Salacgrîvas lînijdeju klubs 13. novembrî nosvinçja savu 10 gadu jubileju. Pirms svçtku uzrunâm un apsveikumiem kluba dejotâjas visus aicinâja kultûras nama foajç kopîgi noskatîties paðu veidotu îsfilmu par kluba vçsturi. Kultûras nama direktore Pârsla Dzçrve atsauca atmiòâ, ka viss sâcies ar Line dance iedibinâtâju Latvijâ Dzintru Rozîti: - Viòa ar savu stâstîjumu par kantridejâm prata mûs ieinteresçt. Nolçmâm pamçìinât. Aicinâjâm meitenes un puiðus, kuri vçlçjâs to darît. Pirmajâs reizçs gribçtâju bija ïoti daudz - 35. Mûsu pirmais vadîtâjs un skolotâjs bija Jânis Elbrets. Gadiem ejot, lînijdeju kluba sastâvs kïuvis stabils - 15 meitenes, kuras ar savu uzstâðanos vienmçr kuplina novada pasâkumus. Lîdz ar to tie kïuvuði krâsainâki, skaistâki formas un satura ziòâ. Katra no jums pelnîjusi vissiltâkos aplausus, skaistâkos ziedus un brîniðíîgâkâs tortes - katra savu! Paðas meitenes lielu paldies teica un îpaðu goda rakstu pasniedza kluba prezidentei Dacei Kalniòai. Savukârt Dace atbildçja: - Tas, ka mçs pastâvam 10 gadu, ir kopçjais nopelns. Gâjis visâdi, bet mçs turamies kopâ, un paldies jums par to! Sveikt salacgrîvietes bija atbraukusi arî Dz. Rozîte: - 12 gadu laikâ, kopð Latvijâ ir lînijdejas, esam aizdejojuðâs lîdz 56 ,,line dance" izlasçm. Ïoti ceru, ka Salacgrîvas lînijdejotâjas atgriezîsies kopîgajâ apritç. Ar dejâm un piparkûku kovboja zâbaciòiem lielâs dejotâjas sveica Valentînas Kalniòas mazie un ne tik mazie kantridejotâji. Bija ieraduðies arî draugi no Igaunijas Treimaòiem un Metsapoles skolas un Hçdemçstes. Savukârt tâlâki viesi bija braukuði no Cçsîm un Valmieras. Pati lînijdeju kluba prezidente Dace jubilejas vakarâ bija gan nedaudz satraukta, gan priecîga: - Nemaz neticas, ka paskrçjuði jau 10 gadu. Lînijdejâs iesaistîjos, kad man bija sesija augstskolâ Jelgavâ. Domâju - sâkðu vçlâk, bet meitenes uzstâja: ,,Dullâ, jâsâk tûlît, vçlâk vairs neko nevarçsi iemâcîties!". Tâ es sesijas laikâ ceturtdienâs ar autobusu braucu mâjâs, gâju uz mçìinâjumu, tad piektdienas rîtâ agri atpakaï uz Jelgavu. Un nu jau 7 gadus sastâvs ir nemainîgs. Mçs visas esam pâròemtas ar deju, esam atkarîgâs, mums vienkârði gribas dejot! Lînijdeju kluba dejotâjas kopâ

Jubilejas reizç dejoja arî viesi, bet galvenais - paðas lînijdeju kluba meitenes

sanâk reizi nedçïâ, bet pirms îpaðiem sarîkojumiem bieþâk. Ar priekðnesumiem meitenes uzstâjas gandrîz visos novada pasâkumos, uzaicinâtas brauc dejot arî citur. Viòu priekðnesumi vienmçr ir oriìinâli, interesanti un atraktîvi, to idejas pieder Dacei, bet priekðnesumâ tâs pârtop, strâdâjot visâm kopâ.

- 10 gadu laikâ esam kïuvuðas par ïoti saliedçtu, draudzîgu kolektîvu. Vienmçr varu païauties uz visâm. Tas dod droðîbas sajûtu. Ðodien jûtamies kâ svçtkos, esam ïoti priecîgas un gandarîtas, jo atbraukuði tik daudzi draugi! - teica kluba prezidente. Lînijdejas Salacgrîvâ ir pat ïoti

populâras - jaunajiem dejotâjiem un pensionâru biedrîbas dâmâm tâs mâca Valentîna Kalniòa. Lînijdejotâjâm aug jaunâ maiòa, un bûs kolektîvs, kurâ dejot pçc gadiem divdesmit! Ilgas TIESNESES teksts un foto

Kalimera, Krçta!

Neraugoties uz globalizâciju, milzîgo tûrisma industriju, uz krustpunktu pasaules ceïos, Krçtai ir paðai sava ârkârtîgi spçcîga aura. Pavadot 14 dienu ðajâ neaprakstâmi skaistajâ Grieíijai piederoðajâ Vidusjûras salâ, pirmo dienu pat îsti nesapratu, kur atrodos. Pilnîgi nereâla sajûta. Vidusjûra - tâtad vajadzçtu justies kaut kur pa vidu. Bet es jutos pasaules malâ, aiz kuras nav nekâ... Ceïojuma laikâ paði krçtieði ðo sajûtu vçl apstiprinâja - viòi esot ,,pasaules gals"... Tomçr tâ ir mala, raugoties no Eiropas puses, mala no Âfrikas un mala no Mazâzijas. Parasti, skatoties zvaigznçs, var noorientçties. Krçtas naksnîgajâs debesîs spoþi jo spoþi mirdzçja Vakarzvaigzne Vençra. Greizie rati bija lîdz nepazîðanai greizi... Ieklausîjos grieíu valodâ. Nekâdu pieturas punktu. It kâ sliecas uz itâïu valodas pusi, bet tâs ir tikai daþu vârdu lîdzîbas. Nu, labi kalimera, Krçta! Tâtad - sveicinâta, Krçta! Skaistulei salai savu vârdu it kâ dâvinâjusi nimfa, it kâ valdnieka Asteriona meita Krçta. Bezgala sena un blîva ir Krçtas vçsture. Neðaubîgi - ðeit radusies Eiropa. Zevs, pârvçrties par vçrsi, nolaupîja Eiropu, un no ðîs savienîbas raduðies pamatiedzîvotâji. Tâ vçsta teika. Zinâtnieki izpçtîjuði, ka paleolîta un mezolîta laikmetâ Krçtâ apmetuðies zvejnieki un mednieki - pirmatnçjâs kopienas piederîgie -, kas primitîvâs laivâs atceïojuði no Anatolijas (Turcija) augstkalnu rajoniem. Visnopietnâkais Krçtas daudzslâòainajâ vçsturç bija Mînoja periods 28. -12. gs. pirms Kristus. Par toreizçjo Krçtas varenîbu un dzîvotspçju liecina arheoloìiskos izrakumos atrastâs pilsçtas ar valdnieku rezidencçm, greznâm pilîm, reliìiskâm kulta celtnçm, labîbas u.c. pârtikas produktu noliktavâm. Mçs apmeklçjâm slaveno Knosas pili - patiesu brînumu, kas savu sadzîves kultûru jau varçja importçt uz citâm valstîm. Knosâ mita 1000 iedzîvotâju. No 9 km attâlâ kalna ûdensvadâ plûda tîrs ûdens. Dâmas savos mûra apartamentos mazgâjâs vannâ, veidoja greznas, sareþìîtas frizûras, tçrpâs skaistâs drânâs un greznojâs rotaslietâm. Îsts brînums bija sievietes akrobâtes, kas piedalîjâs savdabîgâs izrâdçs - veiklîbâ sacentâs ar vçrsi. Arî celtòu iekðtelpas bija greznotas ar gleznojumiem, dârgâm lâdçm, brîniðíîgâm milzu vâzçm. Taèu daba Krçtâ nebût nebija tikai un vienîgi dieviðíi skaista. Dabas spçki ik pa laikam parâdîja savu neþçlîbu zemestrîcçs, kurâm allaþ sekoja pat 30 m augsti cunami viïòi. Arî postoði ugunsgrçki iznîcinâja cilvçku uzcelto un sarûpçto. Aptuveni 1450 - 1400. g. pirms Kristus Knosa un visa Mikçnu civilizâcija saòçma visbaisâko triecienu - Santorini vulkâna izvirdumu. Santorini sala burtiski uzsprâga, nesdama iznîcîbu arî 100 km attâlajai Krçtai un tâs civilizâcijai. Tai sekoja gan vençcieðu laikmets, gan turku iebrukums, gan grieíu cîòa par savu Krçtu. Un tâ gadsimtu pçc gadsimta, slâni pa slânim visam pâri klâjâs citas kultûras, citi notikumi. Vidusjûru vagoja vençcieðu, bizantieðu, çìiptieðu, feniíieðu, turku, romieðu, arâbu, itâïu, slâvu un neskaitâmu citu valstu kuìi, kuriem Krçta bija droðs patvçrums. Krçtas vçsture atgâdina kârtu kârtâm saliktu sacepumu, kurâ netrûkst ne liesâka, ne treknâka pildîjuma, ne spilgtâku, ne bâlâku krâsu. 1913. gadâ Krçta kïûst par neatòemamu Grieíijas sastâvdaïu. Gide Aleksandra mûs iepazîstinâja ar Lasiti un Irakliona reìioniem, kur izbaudîjâm lidojumam pietuvinâtus kalnu serpentînus, miglu, lietusgâzi un autobusa slîdçðanu... Apskatîjâm 16. gs. celto Paljani pareizticîgo klosteri. Varçjâm vçrot daudzas labi koptas baznîcas un klosterus, gan olîvu dârzu ieskautus, gan uz stâvâm klintîm, gan ceïu malâs, arî katrâ ciematiòâ un pilsçtâ. Ceturtajâ diena pçc atlidoðanas laiks pçkðòi kïûst vçss un vçjains. Sauïoðanos nomainâm pret vairâku stundu pastaigu pa Maliju. Tipiski dienvidi. Ðauras ieliòas (kâ jau kalnu apvidû), mazas bodîtes, kafejnîciòas, kurâs laiku vada galda spçïu spçlmaòi. Sirmi veèuki malko melnu kafiju no mazîtiòâm tasîtçm. Tûristu sezona tuvojas noslçgumam - jau 8. oktobris. 20. oktobrî viesnîcas slçdz. Jau slçgtas daudzas çdinâðanas vietas, izklaides klubi, dansingi. Varbût kâds bankrotçjis diemþçl krîze jûtama arî ðai Eiropas daïâ. Mûsu hotelî Malija Beach sezonas karstâkajâ laikâ mitinâs 700 tûristu. Tagad esot tikai 300. Inga Saliòð makðíerç brûnu akmeòu krâvumâ blakus pludmalei. Ir svçtdiena un ir loms! 1,05 m gara murçna. Tâ ir slaida, zutim lîdzîga zivs - ïoti skaista, ïoti plçsîga, ïoti biezu âdu, kas ðo alu zivi pasargâ no savainojumiem. Dâmas vareno lomu fotografç. Veèi saskrien skatîties. Atjoþ pat pludmales bârmenis. Daþs tûrists murçnu redz pirmo un pçdçjo reizi mûþâ. Nâkamajâ dienâ krastmalâ neíeras nemaz. Inga pieteic makðíerçðanu jûrâ no pl. 18 lîdz 21, taèu tiek ziòots par milzu ciklonu virs Grieíijas - jûrâ nevienu nelaiþ. Pa to laiku gaiss kïûst arvien karstâks, lîdz sasniedz +33°C çnâ. Vçjð pûð no Âfrikas un reizçm virpuïo kâ negudrs. Jûra kâ dîíis, jo tas ir krasta vçjð. Esmu pârsauïojusies un pârpeldçjusies. Gribas kaut stundiòu atpûtas. Ciklons ir klât! Plosâs vçtra. Kalni tinuðies brûnâ dûmakâ. Piekrastç tik spçcîgi pûð, ka burbuïvannas ûdens nes pa gaisu. Brînumai-

Inga un Mâra Saliòi, izbaudot Krçtas salas burvîbu

ni, ka tâdâ ellîtç lido lidmaðînas un armijas helikopteri. Bet arî ciklonam pienâk gals. Tâpat makðíernieka Inga Saliòa zviedru spininga spolei Cardinal k 755, kas nokalpojusi 24 gadus, 1 mçnesi un 8 dienas. To piebeidza Vidusjûras murçna. Kas pagalam, tas pagalam, bet milzu murçna droði vien guï alâ ar âíi lûpâ un gaida, kamçr tas izrûsçs... Dodamies dienas garâ braucienâ pa jûru uz Spinalogas salu ar kuìi Lato. Satriecoði skaisti ir Vidusjûras salu skati. Es saprotu,

kâpçc grieíi raksta brînumskaistu dzeju, liriskas dziesmas, kâlab nostâstiem, teikâm, leìendâm nav ne gala, ne malas. Kalni, debesis, tumðzilâ jûra, saules staru strçles caur mâkoòiem, no Krçtas jûras dzelmes izlauþas daþâdu nokrâsu klintis. Vakara gaismas nokrâsâs redzu baltu terasveida pilsçtu klintîs. Tâs pakâjç jau 60 miljonu gadu guï pelçks akmens rupucis un sargâ balto brînumu. Raugos gaismçnu mirâþâ, kaut labi zinu, ka sala ir neapdzîvota. Tur nav dzîvîbas. Pat putni tur nevij ligzdas, jo nav barîbas. Spinalogas sala vçsturiski kalpojusi kâ dabîgs aizsprosts senajai Olundas pilsçtas ostai. 1579. gadâ uz ðîs salas vençcieði uzbûvçja varenu cietoksni. Pçc 136 gadiem Spinalogâ saimniekoja turku iebrucçji. 1903. gadâ no salas aizgâja pçdçjie iedzîvotâji un lîdz 1957. gadam te mitinâjâs nelaimîgie Krçtas salas spitâlîgie tur ir leprozorijs. Uz ðo vareno cietoksni plûst tûristu bari no visas pasaules. Te patiesi ir ko redzçt un apbrînot, nemaz nerunâjot par salas satriecoðo vçsturi. Uz Latviju es atvedu anîsa zariòu, ko grieíi pievieno spirtam un sauc par Ouzo - 40 grâdu stipruma anîsa dzçrienu. 14 bezgala noslogotâs un piesâtinâtâs dienâs izbaudâm dienvidu dabas jaukumus, vçstures notikumu blîvumu, Mînoju civilizâcijas fenomenu, nemaz nerunâjot par makðíerçðanu, neticami gardâm maltîtçm, grieíu vienkârðîbu un sirsnîbu ik uz soïa. Ak, skaistule Krçta, ja es bûtu Baltais moris, es, ne mirkli neðauboties, 3 stundas pavadîtu lidmaðînâ un teiktu tev atkal: ,,Kalimera, Krçta!" Sveicinâta, Krçta! Mâra Saliòa speciâli «Salacgrîvas Novada Ziòâm»

2010. gada 30. novembris

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

9

Liepupç spridzina veco ûdenstorni

Vitamîns D organisma veselîbai

Ziemâ saules stari mûs lutina reti, bet tas samazina iespçjas dabîgâ veidâ uzòemt D vitamînu, kas îpaði nepiecieðams bçrniem pilnvçrtîgai zobu un kaulu sistçmas attîstîbai. Tâdçï Ìimenes aptieku speciâliste Oksana Balandina stâsta, kâ D vitamîna trûkums var ietekmçt veselîbu un kâ no ðîm problçmâm izvairîties. D vitamîna íîmiskais nosaukums ir kalciferols. Vitamîns ir atbildîgs par kaulu sistçmas un zobu normâlu attîstîbu, nobrieðanu, kâ arî veicina kalcija uzsûkðanos no gremoðanas trakta asinîs. Eksistç divas D vitamîna formas - D2 un D3 vitamîns. D2 ir aktîvâs formas priekðtecis, kas tiek uzòemts ar augu valsts izcelsmes produktiem, bet D3 ir vitamîna aktîvâ forma, kas piedalâs visos organismâ notiekoðajos procesos. D vitamînu, tâpat kâ citus, cilvçks uzòem ar uzturu, taèu tas veidojas arî cilvçka organismâ - âdâ ultravioleto staru ietekmç. Tâdçï bçrniem un pieauguðiem ieteicams sauïoties, tiesa, nepârspîlçjot un neaizmirstot lietot sauïoðanâs aizsargkrçmus. O. Balandina stâsta, ka organisma vajadzîba pçc D vitamîna daþâdos cilvçka dzîves posmos ir atðíirîga. Îpaði svarîgi pietiekamu D vitamîna daudzumu ir uzòemt jaundzimuðajiem, jo viòiem notiek strauja kaulu nobrieðana un attîstîba. Zîdaiòiem D vitamîna nepiecieðamâ deva tiek nodroðinâta ar viòiem paredzçto pârtiku, dodot D vitamînu saturoðus pilienus vai mazuli sauïojot. Turklât jaundzimuðie vitamînus uzòem ar mâtes pienu, tâdçï arî paðâm mammâm zîdîðanas laikâ vçlams uzòemt D vitamînu un kalciju pârtikas vai vitamînu veidâ. Vçlamâ dienas deva pieauguðam cilvçkam ir 5,0 - 10,0 mikrogramu (µg) (200 - 400 starptautiskâs vienîbas (IU)), grûtniecçm un zîdîtâjâm vçlams uzòemt 10 µg (400 IU) D vitamîna dienâ, cilvçkiem pçc 60 gadu vecuma - 20 µg (800 IU) dienâ. Maziem bçrniem D vitamînu sâk dot no 1 mçneða vecuma. Standarta profilakses deva ir 500 IU jeb 1 piliens diennaktî. Tâdçï, iegâdâjoties D vitamînu saturoðus uztura bagâtinâtâjus vai polivitamînus, rûpîgi jâiepazîstas ar lietoðanas instrukciju un sastâvdaïu aprakstiem, kâ arî jâkonsultçjas ar farmaceitu vai ârstu. Pçtîjumi liecina, ka D vitamîns veicina imûnsistçmas normâlu darbîbu, samazina saslimðanas risku ar prostatas, krûts, olnîcu un taisnâs zarnas audzçjiem, uzlabo veselîbas stâvokli depresijas un otrâ tipa diabçta slimniekiem, kâ arî samazina ðizofrçnijas risku. D vitamîna trûkuma dçï attîstâs rahîts - organisma vispârçja slimîba, kam raksturîgi kalcija un fosfora maiòas un kaulu attîstîbas traucçjumi. Rahîta ietekmç nenotiek normâla kaulu nobrieðana un deformçjas krûðkurvis, galvaskauss, kâjas (X veida vai ovâlas formas). Ar rahîtu visbieþâk slimo bçrni pirmajâ mûþa gadâ, galvenokârt ziemâ. Latvijâ rahîts ir ïoti plaði izplatîts - gandrîz 85 - 90% bçrniem atrodamas ðîs slimîbas pazîmes. Tomçr arî pieauguðam cilvçkam D vitamîna trûkuma dçï kauli var kïût trausli (osteoporoze) un attîstîties tâ saucamâ osteomalâcija - kaulu atmiekðíçðanâs un to formas izmaiòa, ko rada kalcija uzsûkðanâs traucçjumi. Tâpçc Ìimenes aptieku speciâliste iesaka lietot D vitamînu saturoðus polivitamînus, uztura bagâtinâtâjus un pârtikas produktus. Viens no efektîvâkajiem un daïai cilvçku arî patîkamâkajiem veidiem, kâ uzòemt D vitamînu, ir sauïoðanâs. Taèu jâòem vçrâ, ka vitamîna sintçzi samazina sauïoðanâs lîdzekïu lietoðana, turklât ilga uzturçðanâs saulç var radît âdas apdegumus. Ir aprçíinâts, ka vasarâ optimâlo D vitamîna devu var uzòemt, 20 - 30 minûtes dienâ sauïojot seju, rokas un kâjas. Lai nodroðinâtu pietiekamu D vitamîna daudzumu, O. Balandina iesaka regulâri lietot piena produktus, zivju eïïu un treknâs zivis, jo ðie produkti D vitamînu satur visvairâk. Mazâkâ koncentrâcijâ D vitamîns atrodams arî olu dzeltenumos, ikros, aknâs, graudos, graudu asnos un pçtersîïos. Turklât daþas zivis, piemçram, skumbrija, siïíe, lasis un forele satur nepiecieðamo D vitamîna dienas devu vienâ porcijâ. Ja cilvçks ir korpulents vai sirgst ar kâdu aknu vai nieru slimîbu, D vitamîna iedarbîba uz organismu tiek traucçta. Ðajos gadîjumos nepiecieðams uzòemt vairâk D vitamîna nekâ ierasts. Tiesa, Ìimenes aptieku pârstâve brîdina, ka cilvçka organismam D vitamînu nav vçlams uzòemt par daudz, jo tâ pârdozçðanas gadîjumâ novçro muskuïu sâpes un vâjumu, galvassâpes, nogurumu, augstu kalcija lîmeni asinîs, aizcietçjumus, var veidoties nierakmeòi, kâ arî asinîs, sirds vârstuïos un nierçs var izgulsnçties kalcija sâïi. Tâdçï speciâliste vçlreiz uzsver - pirms vitamînu vai uztura bagâtinâtâju lietoðanas rûpîgi izlasît instrukciju vai konsultçties ar savu ârstu vai farmaceitu. O. Balandina atgâdina, ka starp jebkuru vitamînu trûkuma iemesliem ir nesabalansçts uzturs un laika trûkums, jo esam aizòemti darbâ un nevaram veltît pietiekamu uzmanîbu ne sava, ne bçrnu uzturam - çdam neregulâri vai lietojam neveselîgas uzkodas. Tâdçï der atcerçties, ka veselîba ir svarîgâkais, kas mums ðajâ dzîvç ir.

Spridzina torni Liepupç

27. oktobrî plkst. 14 Zemessardzes 54. Inþeniertehniskâ bataljona (ITB) karavîri Liepupes ciemâ, izmantojot spridzinâðanu, demontçja novecojuðo ûdenstorni. Jau krietnu laiku pirms ðî notikuma pie toròa rosîjâs zemessargi un pulcçjâs vietçjie iedzîvotâji. Ne katru dienu iespçjams redzçt, kâ notiek spridzinâðana! 54. ITB komandieris majors Agris Purviòð spridzinâðanas sagatavoðanas darbus vadîja bez îpaða satraukuma: - Ðis bûs jau ceturtais tornis, kuru spridzinâm. Îpaða satraukuma nav, visu esam iepriekð izplânojuði. Ûdenstoròa tvertnei vajadzçtu turpat iesçsties mîkstajâ zemç, arî apgaismojuma stabs netiks skarts. Karavîri solîja, ka necietîs arî vien pâris metru attâlâk esoðâs siltumnîcas un iedzîvotâju ûdens mucas. Salacgrîvas novada domes izpilddirektora palîgs Jânis Lipsbergs pastâstîja, ka lçmumu par ûdenstoròa demontâþu pieòçma novada dome: - 1969. gadâ celtais tornis ir gan fiziski, gan morâli novecojis. Tas izslçgts no ûdenssaimniecîbas objektu sa-

raksta. Ðodien ar Zemessardzes 54. bataljona zemessargu - spridzinâtâju palîdzîbu veiksim toròa demontâþu. Spridzinâðanas izmantoðanu izpilddirektora palîgs skaidroja tâ: - Spridzinot tiek apvienotas divas labas lietas - mums lçtâk, âtrâk un vieglâk tiek demontçts vecais ûdenstornis, savukârt zemessargi, veicot toròa spridzinâðanas darbus, pilnveido savas iemaòas un krâj pieredzi. Lai nojauktu ðâdu torni, bûtu nepiecieðams krâns, mûrçto daïu vajadzçtu demontçt ar rokâm, bet tas bûtu sareþìîts, bîstams un laikietilpîgs darbs. Jau pçc toròa demontâþas Jânis Lipsbergs uzteica ITB vadîbas un karavîru darbu: - Bija patîkami strâdât kopâ ar îstiem profesionâïiem. Bez garâm runâm - darbi ir izdarîti patiesi labi. Liepupes ciema ûdenstoròa demontâþa ir viens no posmiem Liepupes ûdenssaimniecîbas projektâ, kas tiek îstenots ar ES lîdzfinansçjumu, ðajâ gadîjumâ finansçtâjs ir ERAF, finansçjot 95% no projekta izmaksâm. Realizçjot projektu, arî Liepupç iedzîvotâji saòems atdzelþotu ûdeni, ierî-

kos jaunus kanalizâcijas izvadus un izbûvçs jaunas attîrîðanas ietaises. Lîdz ar to ûdenssaimniecîba Liepupç bûs sakârtota par 90%. J. Lipsbergs novembra beigâs plânoja parakstît ðî projekta pieòemðanas nodoðanas aktus. - Ja laikapstâkïi atïaus, pabeigsim visus darbus, ja ne - labiekârtoðana bûs jâatliek lîdz pavasarim, - teica J. Lipsbergs. Pirms ûdenssaimniecîbas rekonstrukcijas uzsâkðanas ûdenstornis nodroðinâja vajadzîgo spiedienu daudzdzîvokïu mâjâs, bet tagad, pârejot uz modernâkâm metodçm, ûdenstornis gan kâ laiku nokalpojis, gan kâ nevajadzîgs ir atslçgts un nu arî demontçts. Iedzîvotâji dzeramo ûdeni saòem no turpat netâlu esoðâs ûdenssûkòu mâjas. Sprâdziens izskançja, vecais, nedroðais ûdenstornis nogûlâs spridzinâtâju paredzçtajâ vietâ, neko nesabojâjot. Par tâ esamîbu ðobrîd liecina vien bûvgruþu kaudze, bet arî tâ drîz pazudîs. Kad bûs pabeigts ûdenssaimniecîbas projekts, iedzîvotâji saòems tîru un atdzelþotu ûdeni. Ilga Tiesnese

Raþas balle Liepupç

30. oktobrî Liepupes pagasta tautas namâ Tûjas Âbeïziedos notika gadskârtçjâ Raþas balle, ðoreiz kopâ ar Zeïïiem. To ar emocionâlu un saturîgu priekðnesumu, iesaistot atnâkuðos pagasta ïaudis, atklâja tautas nama etnisko tradîciju kopa Skale. Prieks, ka blakus skatuves vârda, dejas un dziesmas paðdarbîbas kolektîviem ðajâ rudenî izveidojies jauns kolektîvs, kas savu darbîbu saista ar tautas etnisko tradîciju izzinâðanu un kopðanu. Vçlmi piedalîties Skalç izteikuði paðdarbnieki no jau esoðajiem kolektîviem, protams, aicinâts arî ikviens pagasta iedzîvotâjs ar vai bez priekðzinâðanâm. Raþas balle nebûtu iedomâjama bez mâjsaimnieèu raþojumiem, tâdçï tika izsludinâts zaptu konkurss. Es zinâju, ka liepupieði ir atjautîga tauta! Par zapti tika nosaukts viss, kas salikts burkâs - sâkot no salda zemeòu sîrupa lîdz marinçtiem patisoniem. Visvairâk produkcijas bija izstâdîjusi Valentîna Mieze no Zaíuciema, par to viòai speciâla atzinîba un 3. vieta. Îpaði garðîga âbolu zapte bija padevusies skultietei Inetai Putânei - viòai 2. vieta. Galveno balvu - virtuves piederumu komplektu - nopelnîja liepupiete Ieva Dârzniece par Pupiòu - tomâtu zapti. Jâpiebilst, ka þûrijâ tika izvçlçti grupas Zeïïi dalîbnieki un vakara vadîtâja Trîne (Ineta Vanaga), kuri pârpildîtajai zâlei neïâva garlaikoties visa vakara garumâ. Atvadoties vakara vadîtâja un muzikanti teica, ka sen nebija bijuði tik jautrâ un îstâ lauku ballç. Tajâ brîdî jutos lepns par savçjiem, kas prot ne tikai strâdât, bet arî atpûsties. Andris Zunde, Liepupes pagasta tautas nama vadîtâjs

Lauvu pusç redzçts lâcis

Kâdâ no ðîmçneða sestdienâm saòçmu interesantu piedâvâjumu - skatît lâèa pçdas netâlu no Salacgrîvas novada Sprundu mâjâm. Ilgi nedomâjot, steidzos turp. Mani sagaidîja mednieku kluba Meþgaiïi vîri un steidza râdît no izbraukâðanas nosargâtâs lâèa pçdas. Íepas nospiedums liels pieliekot blakus savu zâbaku, vîri sprieda - 46. izmçrs, kâ likts. Mednieki aizgûtnçm stâstîja, kâ pavisam nejauði gandrîz saskrçjuðies ar íepaini. Ilgonis Vilde, mednieks ar krietnu pieredzi, smejot teica: - Lâcis man gandrîz maðînu sabuktçja! Nokâpu no toròa, iekâpu maðînâ un braucu, pçkðòi uz ceïa liels, tumði brûns ar pelçku apkakli lâcis! Sâku signalizçt. Íepainis paskatîjâs uz mani un pâri ceïam metâs pïavâ. Savukârt turpat netâlu esoðais Guntis Bisenieks, dzirdot autosignâlu, nodomâjis - kolçìis brîdina, ka nâk meþakuilis: - Es jau metu bisi pie pleca, bet - johaidî - lâcis! Tâ arî paliku stâvam. Bet dzîvnieks, daudz nemanot apkârt notiekoðo, tâ arî devies tâlâk. Mednieki sprieda - lâcis noteikti ir vietçjais, jo arî pçrnruden ðaipusç manîts íepainis. Normunds Tîklenieks bija pârliecinâts, ka ðis atnâcis no Pâles purva: - Cik tad tâlu ðurp atnâkt, purvs tagad slapjð, iznâcis iepazît teritoriju. Droði vien pïavâ bija iesnaudies, bet mednieku suòi, dzenot alni, to noteikti pamodinâjuði. Kur viòam likties... Laikam bûs aizskrçjis lîdz ezeram pie Íekaru krustojuma.

Mednieku kluba Meþgaiïi vîri dzîvâ sarunâ apsprieþ negaidîto tikðanos ar lâci

Vîri noþçloja, ka nav paspçjuði íepaini nofotografçt kaut ar telefonu. - Ðâdâs reizçs jâizvçlas, kâdâs medîbâs doties - foto vai îstâs. Ja gribçs izdarît divus darbus, nekas nesanâks, - teic N. Tîklenieks, bûdams apmierinâts ar tâsdienas medîbâm. - Neko prâtîgu nenomedîjâm, bet redzçt lâci ir patiess pârdzîvojums! Ka tikai nesatiekamies vçl kâdu reizi, jo lâèi vçl zie-

mas guïai netaisâs - laiks ir silts un sniega arî vçl nav. Pirms ðíirðanâs vîri smçja, lai avîzç gan ðâdu rakstu neliekot - cilvçki meþâ baidîðoties râdîties. Vai tâ îsti ir? Nezinu, bet arî mani pâròçma vîru satraukums un, varçtu teikt, pat lepnums - es arî redzçju... Gan tikai lâèa pçdas. Ilga Tiesnese

10

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Spartakiâdes Salacgrîva 2010 noslçgums

Oktobra pçdçjâ sestdienâ Salacgrîvas kultûras namâ pulcçjâs Salacgrîvas novada lielâkie sportotâji, sporta cienîtâji un atbalstîtâji. Jau 11. sezonu Salacgrîvâ risinâs spartakiâde Salacgrîva, oktobra nogalç pçc visu rezultâtu apkopoðanas ierasti sumina labâkos. Sportistu balli, vçlot labu atpûtu un iepazîstinot ar vakara viesi - futbolistu Vitâliju Astafjevu, atklâja Zvejnieku parka vadîtâjs Uldis Moèâns. Vakara vadîtâja, spartakiâdes koordinatore Sandra Bçrziòa sâkumâ sveica novada sporta klubus, biedrîbas un komandas: hokeja klubu Salacgrîva, basketbola klubu Salacgrîva, vîrieðu futbola komandu, makðíernieku klubu Salackrasti, motoklubu Salaca un biedrîbu MX Salacgrîva. Tad viòa atgâdinâja, ka ðî bijusi jau 11. spartakiâde, kas norisinâjusies no janvâra lîdz septembrim. Tajâ par labâkâs titulu sacentâs un 25 medaïu komplektus izcînîja 9 komandas, ðogad pirmo reizi piedalîjâs arî 2 komandas no Liepupes. Spartakiâdç startçjuði 254 sportisti - visvairâk ðo 11 gadu laikâ. Vispirms tika sveikti ðî gada meistarîgâkie un atraktîvâkie sportisti un sportistes. Ðogad dâmu konkurencç 3. vieta Sandrai Bçrziòai, 2. - Ilzei Jçkabsonei, 1. sportiskâkâ jau otro gadu pçc kârtas - Zane Berdaðkçvièa. Vîru konkurencç 3. labâkais - Jânis Klçviòð juniors, 2. - Kaspars Neimanis, kurð startçjis 13 sporta veidos. Sportiskâkais un 1. vietâ Justs Jankovskis. Komandu kopvçrtçjumâ 9. vieta Liepupes vidusskolas komandai, 8. vietâ sporta klubs Veixmes no Liepupes, 7. - Zirnîði. Sandra komandas pârstâvim uzdeva pavisam vienkârðu jautâjumu: - Kâ tad tâ - pagâjuðajâ gadâ bijât treðie, ðogad septîtie? Mâra Endes atbilde bija pavisam îsa: - Ðogad negâja tik labi, jo mçs jau tagad gatavojamies nâkamajâ gadâ apsteigt 1. vietas ieguvçjus - «Grîvu»! 6. vietâ Kuiviþu Spartaks, 5. - Dulburi, 4., nedaudz atpaliekot no 3. vietas, - komanda Leìions. Godpilnâ 3. vieta, zaudçjot tikai 3 punktus 2. vietai, komandai Korìene, 2. - Salacgrîvas dome, kuras kapteinis Jânis Klçviòð arî dalîjâs nâkotnes plânos: - Nâkamgad domâjam apsteigt «Zirnîðus». 1. vietu jau piekto gadu pçc kârtas ieguva komanda Grîva. Komandas kapteinis Gints Ronis labprât atklâja savu veiksmes formulu: - Pirmie esam piekto gadu pçc kârtas, bet uz goda pjedestâla esam bijuði visus gadus. Mums patîk bût kopâ - kopîgi sportot, pçc tam atpûsties. Tas ir interesanti un patîkami. Visi taèu grib uzvarçt... Cilvçki sportot nâk ar prieku, ne piespiedu kârtâ. Piedalîsimies arî nâkamajâ un turpmâkajos gados! Mçs nenobijâmies ne no «Zirnîðu», ne domes komandas izteiktâ izaicinâjuma. Pirmo gadu spartakiâdç piedalîjâs komanda no Liepupes Veixmes. Tâs kapteinis Aleksandrs Pavloviès atzina, ka sâkumâ viòi neesot tâ kârtîgi pârdomâjuði savu dalîbu sacensîbâs: - Nepiedalîjâmies visos spartakiâdes posmos, arî par dâmu dalîbu komandâ

Spartakiâdes Salacgrîva 2010 uzvarçtâji kopâ ar futbolistu Vitâliju Astafjevu

nebijâm padomâjuði. Lai gan palikâm astotie, piedalîties bija vçrts. Domâju, ka nâkamajâ gadâ mçs saòemsimies un parâdîsim Salacgrîvai! Florbolâ un dambretç esam ïoti spçcîgi, bet jâdomâ, kâ labi startçt visos sporta veidos. Kâ pieklâjas pçc kârtîga darba, sekoja apbalvoðana, pie sportistu izklaides íçrâs grupa no Rîgas No comment. Tâs vadîtâjs un so-

lists Mâris, vçlot sportistiem jauku vakaru, apsolîja treniòu kâjâm, rokâm un balsîm. Sportistus, kâ ierasts, priecçja Austrumu deju studijas Hasana dejotâjas un lînijdeju kluba dalîbnieces. Neizpalika Aigara Ragaiòa intervija ar vakara viesi - futbolistu Vitâliju Astafjevu un kopîga fotografçðanâs. Ilga Tiesnese

Sporta kluba Salaca aizvadîtâ sezona

Autobraucçju 2010. gada sezona ir noslçgusies. Valsts svçtku laikâ Motormuzejâ Rîgâ notika ðîs sezonas labâko suminâðana. Uz goda pjedestâla kâpa trîs sporta kluba Salaca autobraucçji. Kâ veicies ðajâ sezonâ, pastâstîja sporta kluba Salaca valdes priekðsçdçtâjs Modris Volksons: - Ðogad mûsu kluba braucçji piedalîjâs 6 Latvijas un 4 Baltijas èempionâta posmos. Nobraucâm, ðíiet, labi, lai gan vienmçr varçtu vçl labâk. No sporta kluba sacensîbâs piedalîjâs Jânis Rakuzovs, braucot ar automaðînu VAZ. Ðogad notika pirmâ VAZ kausa izcîòa. Piedaloties tâs 5 posmos, Jânis izcînîja 2. vietu. Modris Volksons apliecinâja, ka Jâòa uzvaras pamatâ ir regulârâ piedalîðanâs sacensîbâs un neatlaidîgs darbs. Savukârt 25 gadus vecais Reinis Lilienðteins brauca 1600 cm3 maðînu klasç. Piedaloties visos Latvijas èempionâta posmos, kopvçrtçjumâ Reinis ieguva 3. vietu, bet viòa sniegums bija visdaþâdâkais, no pçdçjâs - 8. - vietas sacensîbâs lîdz pat 1. Piedaloties Baltijas èempionâta 3 posmos, Reinis kopvçrtçjumâ palika 4. Iepriekðçjo gadu èempionu Raimondu Jerânu ðogad nedaudz pievîla auto. Latvijas èempionâtâ open klasç viòð bija 3., bet Baltijâ 2. - tûlît aiz lietuvieða. Kluba biedri no Rîgas un Viïâniem piedalîjâs sacensîbâs Dzintara volga. Braucot ðajâs pçc 20 gadiem atjaunotajâs sacensîbâs, Andrejs Paupers ieguva uzvarçtâja kausu. M. Volksons teica, ka tas gan ir ceïojoðais: - Mçs darîsim visu iespçjamo, lai «Dzintara Volgas» kauss pçc pâris gadu uzvarâm paliktu mûsu kluba îpaðumâ! Domâju, ka varam lepoties ar mûsu autobraucçju sasniegumiem. Startçjot 4 automaðînu klasçs, kluba Salaca braucçji visâs guvuði godalgotas vietas. Vçlçsim viòiem veiksmi, labus auto un bagâtus sponsorus! Ilga Tiesnese

Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs Dagnis Straubergs, autobraucçji uzvarçtâji Reinis Lilienðteins, Jânis Rakuzovs, Raimonds Jerâns un autokluba Salaca prezidents Modris Volksons pçc balvu saòemðanas Rîgas motormuzejâ

Lauku attîstîbas programmas (2007. - 2013. gads) Leader pieejas îstenoðanas pasâkums 413 Lauku ekonomikas daþâdoðana un dzîves kvalitâtes veicinâðana vietçjo attîstîbas stratçìiju îstenoðanas teritorijâ

Projekta iesniegumus pieòems no 2010. gada 10. decembra lîdz 2011. gada 10. janvârim. 3. kârtâ pieejamais finansçjums - Ls 72 908,66. Finansçjuma sadalîjums pa rîcîbâm: 1. 413. pasâkumâ Lauku ekonomikas daþâdoðana un dzîves kvalitâtes veicinâðana vietçjo attîstîbas stratçìijas îstenoðanas teritorijâ 1. aktivitâtç Iekârtu, tehnikas, aprîkojuma, informâcijas tehnoloìiju un programmu nodroðinâjuma iegâde un uzstâdîðana un infrastruktûras izveide pakalpojumu pieejamîbai, kvalitâtei un sasniedzamîbai vietçjiem iedzîvotâjiem. Rîcîba - Sadzîves un sociâlo pakalpojumu pieejamîbas uzlaboðana un kvalitâtes celðana vietçjiem iedzîvotâjiem - pieejamais finansçjums Ls 31 997,70. Rîcîbas mçríis - pakalpojumu pieejamîba, kvalitâte un sasniedzamîba iedzîvotâjiem visâ biedrîbas Jûrkante teritorijâ. Plânotâs darbîbas - radît jaunas pakalpojumu pieejamîbas iespçjas (veïas mazgâtavas, friziera, kurpnieka, veselîbas profilakses vai uzlaboðanas pakalpojumu izveide vai pakalpojuma kvalitâtes uzlaboðana, teritorijas labiekârtoðana sadzîves pakalpojumu pieejamîbai, citi risinâjumi, kas atbilst rîcîbas mçríim un saistoðajiem normatîvajiem aktiem). 2. 413. pasâkuma Lauku ekonomikas daþâdoðana un dzîves kvalitâtes veicinâðana vietçjo attîstîbas stratçìiju îstenoðanas teritorijâ 2. aktivitâte Iekârtu, tehnikas, aprîkojuma, informâcijas tehnoloìiju un programmu nodroðinâjuma iegâde un uzstâdîðana un infrastruktûras izveide sabiedrisko aktivitâðu (tajâ skaitâ apmâcîbu un intereðu klubu, kultûras, vides aizsardzîbas, sporta un cita brîvâ laika pavadîðanas aktivitâðu) daþâdoðanai vietçjiem iedzîvotâjiem. Rîcîba - vietçjo kopienu un saietu centru attîstîba. Pieejamais finansçjums - Ls 40 910,96. Rîcîbas mçríis - daþâdu sabiedrisko aktivitâðu veicinâðana iedzîvotâju dzîves kvalitâtes celðanai. Plânotâs darbîbas - sabiedrisko organizâciju darbîbas veicinâðanai nepiecieðamâ inventâra iegâde, pamatlîdzekïi, telpu rekonstrukcija, materiâli remontu darbiem, iekârtas, un citi uzlabojumi, brîvâ laika pavadîðanas aktivitâtes to darbîbas daþâdoðanai un citi risinâjumi, kas atbilst rîcîbas mçríim un saistoðajiem normatîvajiem aktiem. Projektu vçrtçðanas kritçriji 1. un 4. rîcîbai ir vienoti: atbilstoði katram vçrtçðanas kritçrijam, kas nosaka projekta atbilstîbu attîstîbas stratçìijai, pieðíir noteiktu punktu skaitu - no 0 lîdz 2 (0 = neatbilst, 0,5 = vâji, 1 = apmierinoði, 1,5 = labi, 2 = ïoti labi). Vçrtçðanas kritçriji tiks piemçroti visâm 5 plânâ iekïautajâm rîcîbâm vienâdi.

Nr. p.k. 1. Kritrijs Projekts ir izstrdts, pamatojoties uz attstbas stratiju, taj pamatota plnot rcba un nepieciesamba Projekta ietekme uz pakalpojumu pieejambu, kvalitti un sasniedzambu 2. vietjiem iedzvotjiem Projekta stenosana tiek virzta uz sabiedrbas vajadzbu sasniegsanu un tas 3. ir nozmgs 4. Projekt ietverti objektvi prbaudmi kvalitatvi un kvantitatvi rdtji Projekta budzeta prskatmba un detalizcijas pakpe, izmaksu atbilstba 5. plnotajiem uzdevumiem, to samrojamba ar plnotajiem rezulttiem 6. Projekts ir ilgtspjgs teritorijas attstbai 7. Projekt plnotas aktivittes projekta publicittei un informcijas izplatsanai 8. Projekta ietekme uz jaunu darba vietu radsanu un/vai jau esoso saglabsanu Papildus iegstami punkti Projekta iesniedzjs nodrosina ldzfinansjuma dau, kas prsniedz 10% NVO gadjum, 25% pasvaldbas gadjum, 50% juridisku un fizisku personu 9. gadjum Projekts tiek stenots ar dazdu socilo grupu iesaistsanu (jauniesi, 10. pensionri u.c.) Projekta stenosan iesaisttas tress puses (pasvaldbas, citas NVO, fiziskas personas), kas palielina projekta kopjo finansjumu 11. (ldzfinansjuma dau) un apjomu Projekts tiek stenots, izmantojot videi draudzgus materilus un/vai 12. saglabjot esosos dabas resursus Maksimlais kopjais punktu skaits Minimlais punktu skaits Maksimlais punktu skaits 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 24 12

Projektu îstenoðanas ilgums - maksimums 2 gadi pçc tam, kad Lauku atbalsta dienests pieòçmis lçmumu par projekta iesnieguma apstiprinâðanu. Projektu iesniegumu iesniegðanas adrese: Biedrîba Jûrkante, Salacgrîva, Smilðu iela 9, koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttâlrunis 29427095, e-pasta adrese [email protected], www.salacgriva.lv un www.limbazi.lv

2010. gada 30. novembris

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

Liepupes pagasta tautas nams sadarbîbâ ar Liepupes ev. lut. baznîcu rîko

11

SAISTOÐIE NOTEIKUMI Nr. 26

Augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas aprites kârtîba Salacgrîvas novadâ

Apstiprinâti ar Salacgrîvas novada domes 2010. gada 20. oktobra sçdes lçmumu Nr. 563 (protokols Nr. 14; 27.§)

Izdoti saskaòâ ar likuma Par paðvaldîbâm 21. panta 1. daïas 16. punktu, Ìeotelpiskâs informâcijas likuma 13. panta 6. daïu 1. Ðie noteikumi nosaka kârtîbu, kâdâ Salacgrîvas novada administratîvajâ teritorijâ notiek augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas un informâcijas par aizsargjoslâm pieòemðana, pârbaude, uzkrâðana, uzturçðana un izsniegðana. Ðie noteikumi attiecas arî uz detâlplânojumu un zemes ierîcîbas projektu grafiskajâm daïâm. 2. Noteikumi ir obligâti visâm fiziskâm un juridiskâm personâm, kas Salacgrîvas novada administratîvajâ teritorijâ: 2.1. veic topogrâfiskos un ìeodçziskos uzmçrîðanas darbus; 2.2. izstrâdâ detâlplânojumus; 2.3. izstrâdâ zemes ierîcîbas projektus. 3. Salacgrîvas novada administratîvajâ teritorijâ mçroga 1:500 augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas pieòemðanu, pârbaudi, uzkrâðanu un uzturçðanu, kâ arî mçrniecîbai nepiecieðamo datu izsniegðanu realizç un koordinç paðvaldîbas deleìçta persona - LR Valsts zemes dienests (turpmâk VZD). 4. Datubâzes turçtâjs VZD informâcijas pârbaudei un ievadîðanai augstas detalizâcijas topogrâfiskâs informâcijas centrâlajâ datu bâzç pieòem tikai mçrniecîbâ licencçtu vai sertificçtu personu topogrâfiskos vai ìeodçziskos uzmçrîjumus (tai skaitâ izpilduzmçrîjumus un izpildshçmas un bûvasu nosprauðanas aktus), kas veikti digitâlâ formâ (*dgn, *dwg vai *dxf formâtâ), LKS 92 koordinâtu un Baltijas augstumu sistçmâs. Izpildshçmâs punktiem jâbût piesaistîtiem pie vismaz 3 viennozîmîgi identificçjamiem koordinçtiem punktiem, kas uzrâdîti digitâlajâ topogrâfijâ vai kadastra kartç. 5. Informâciju, kas nepiecieðama mçrniecîbas darbu veikðanai, par samaksu izsniedz datu bâzes turçtâjs - VZD - pçc rakstiska (elektroniska) pieprasîjuma. Samaksa tiek noteikta saskaòâ ar normatîvajos aktos apstiprinâto ìeotelpiskâs informâcijas atkalizmantoðanas un ìeotelpiskâs informâcijas pakalpojumu cenrâdi. 6. Ielu sarkano lîniju un aizsargjoslu attçlojuma atbilstîbu paðvaldîbas teritorijas plânojumâ noteiktajam pârbauda un saskaòo Salacgrîvas bûvvalde. 7. Pazemes komunikâciju attçlojuma atbilstîbu pârbauda un saskaòo atbilstoðo komunikâciju turçtâji. 8. Uzmçrîtâ augstas detalizâcijas topogrâfiskâ informâcija un ìeodçziskie uzmçrîjumi iesniedzami pârbaudei VZD. Saskaòojums tiek veikts un augstas detalizâcijas topogrâfiskâ informâcija ievadîta VZD centrâlajâ datu bâzç, ja iesniegtie uzmçrîjumi atbilst reâlai situâcijai dabâ un valstî noteiktajiem standartiem. 9. Ja, veicot bûvdarbus, tiek atrastas topogrâfiskajos plânos neuzrâdîtas vai plânam neatbilstoði izvietotas inþenierkomunikâcijas, tad to novietne dabâ jâfiksç un tâs jâuzmçra un jâparâda izpildtopogrâfijâ vai izpildshçmâ. Izbûvçtie inþeniertîkli jâuzmçra pirms tranðejas (bûvbedres) aizbçrðanas. 10. Detâlplânojumu un zemes ierîcîbas projektu grafiskâs daïas ir nododamas pârbaudei VZD, lai noteiktu esoðo un projektçto aizsargjoslu atbilstîbu reâlajai situâcijai un paðvaldîbas plânotajâm aizsargjoslu novietnçm. Salacgrîvas novada paðvaldîba lçmumu par zemes ierîcîbas projekta vai detâlplânojuma redakcijas apstiprinâðanu pieòem tikai pçc atzinuma saòemðanas no VZD. 9. Strîdu gadîjumâ tiek pieaicinâta cita mçrniecîbâ licencçta vai sertificçta persona, lai veiktu pârbaudi. Kïûdas gadîjumâ darbus apmaksâ puse, kas kïûdu pieïâvusi. Dagnis Straubergs, Salacgrîvas novada domes priekðsçdçtâjs

piparkûku konkursu Ziemassvçtku noskaòa piparkûkâs

Balvas paredzçtas trîs nominâcijâs: 1. skaistâkâ piparkûku mâjiòa ­ baznîca, 2. garðîgâkâ piparkûka, 3. skaistâk rotâtâ piparkûka. Darbi jâiesniedz tautas namâ lîdz 23. decembrim vai Liepupes ev. lut. baznîcâ 25. decembrî no plkst. 10 lîdz 12. Darbu vçrtçðanaizstâde notiks 25. decembrî Liepupes baznîcâ pçc dievkalpojuma, kas sâkas plkst. 15. Balvu fonds - Ls 50. Darbi pçc konkursa tiks dâvinâti psihoneiroloìiskâs slimnîcas Ainaþi bçrniem. Sîkâkai informâcijai zvanît 26526554 (Andris Zunde), 29167638 (Inguna Staìe). Salacgrîvas vidusskolâ jau ilgu laiciòu bija sasâpçjis jautâjums par skolçnu velosipçdu novietoðanu, jo ne visiem pietika vietas skolas pagalmâ, skolçniem nâcâs riteòus atstât nepieslçgtus, atstutçtus pret skolas sienu. Par laimi, ðis jautâjums atrisinâts. Jaunieðu konsultatîvâ padome saka lielu paldies Ivo Îstenajam un Ostas pârvaldei par riteòu novietnes iegâdi.

Aicinâjums maksât nekustamâ îpaðuma nodokli elektroniski

Salacgrîvas novada dome piedâvâ nekustamâ îpaðuma nodokli par zemi un çkâm maksât, izmantojot e-pakalpojumu saiti www.epakalpojumi.lv. Portâlâ apkopota nekustamâ îpaðuma nodokïa informâcija. Ðî nodokïa maksâtâjs var pieteikties saòemt no paðvaldîbas nodokïa maksâðanas paziòojumu pa e-pastu, izmantojot pakalpojumu Pieteikðanâs elektroniskai maksâðanas paziòojumu saòemðanai. Paðreiz nodokïa informâcija pieejama tikai fiziskâm personâm. Tas ir vienkârði! Lai uzsâktu pakalpojumu, jânospieþ uz saites Sâkt pakalpojumu vai Autorizçties, lai sâktu un jâautorizçjas, izmantojot kâdu no portâlâ piedâvâtajâm metodçm. Ja nepiecieðams iegût informâciju par pakalpojumiem, tad jâspieþ saite Pakalpojuma apraksts. Ðo pakalpojumu var izmatot nekustamo îpaðumu îpaðnieki vai to tiesiskie valdîtâji, kuri ir internetbankas lietotâji, un juridiskâs personas. Norâdot îpaðuma (zeme, mâjoklis) personîgâ konta numuru, var veikt nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâjumus par citu personu. Pakalpojums Nekustamâ îpaðuma nodoklis ir pieejams tikai tiem lietotâjiem, kuri veikuði autorizâciju (aizpildîjuði iesniegumu) e-pakalpojumu mâjaslapâ. Pakalpojums ïauj: pieteikties saòemt nodokïa maksâðanas paziòojumu pa e-pastu; iegût aktuâlu informâciju par savu nekustamâ îpaðuma nodokli Latvijas paðvaldîbâs; veikt nodokïa samaksu par saviem îpaðumiem Latvijas paðvaldîbâs (skatît zemâk Nodokïa samaksas ierobeþojumi); aplûkot un izdrukât maksâðanas paziòojumus par saviem îpaðumiem; veikt nodokïa samaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas îpaðumiem; iegût informâciju par veiktajiem nodokïa maksâjumiem par sev piederoðajiem îpaðumiem Latvijas paðvaldîbâs; iegût citu noderîgu informâciju (t.sk. arî juridisku) par nekustamâ îpaðuma nodokli. Iespçjas nosûtît ziòojumu paðvaldîbai, ja rodas jautâjumi par jûsu nekustamâ îpaðuma nodokli. Nodokïa samaksas ierobeþojumi Informâcija par nekustamâ îpaðuma nodokli ðobrîd pieejama tikai fiziskâm personâm. Maksât par juridiskas personas îpaðumiem iespçjams, autorizçjoties kâ fiziskai personai un veicot maksâjumu par citu personu. Lai to veiktu, jâizvçlas paðvaldîba un jânorâda juridiskâs personas nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâtâja konta numurs (atrodas nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâðanas paziòojuma labajâ augðçjâ pusç). Nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâtâjus lûdzam bût atsaucîgiem un izmantot ðo pakalpojumu, jo tas ir çrts un pârskatâms samaksas veids un ïauj sekot sava nekustamâ îpaðuma nodokïa maksâjumiem.

Saistoðo noteikumu Nr. 26 paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaas 1. Projekta nepieciesambas pamatojums Nordm informcija 1.1. eotelpisks informcijas likums uzliek par pienkumu pasvaldbai uzturt augstas detalizcijas topogrfisks informcijas sistmu vai ss sistmas uztursanu delet citai personai. Saistosie noteikumi paredzti augstas detalizcijas topogrfisks informcijas aprites regulsanai; 1.2. pirms eotelpisks informcijas likuma spk stsans sis jautjums pasvaldb nebija aktuls un tiesiski nereguljs, praktiski informciju savu iespju robezs prbaudja un dokumentus saskaoja Salacgrvas bvvalde, k ar inzeniertklu turtji, dati paralli tika apkopoti gan pasvaldb, gan Valsts zemes dienest. Savukrt mrnieki un projekttji sav darb vadjs pc Valsts zemes dienesta instrukcijm. 2. ss projekta satura izklsts 2.1. rjais normatvais akts, kas uzliek pasvaldbai par pienkumu izdot sos saistosos noteikumus, ir eotelpisks informcijas likums; 2.2. saistoso noteikumu izdosanas mris ir augstas detalizcijas topogrfisks informcijas aprites regulsana; 2.3. saistoso noteikumu btba: 2.3.1. pasvaldba dele augstas detalizcijas topogrfisks informcijas sistmas uztursanu Valsts zemes dienestam, jo pasvaldbai nav specilistu ss sistmas uztursanai nepieciesamaj lmen, bet sdu specilistu piesaiste var atstt ievrojamu iespaidu uz pasvaldbas budzetu, savukrt, piesaistot kdu specializtu juridisku personu, kas pc btbas ir starpnieks starp Valsts zemes dienestu un pasvaldbu, ir risks radt informcijas monopolu un izdevumu palielinsanos gala lietotjam; 2.3.2. topogrfisks informcijas un aprites un saskaosanas krtba pc btbas nemains, viengi, delejot sistmas uztursanu Valsts zemes dienestam, pasvaldba, caur php serveri iegst pieeju aktualiztai Valsts zemes dienesta topogrfisko datu bzei. 3.1. Saistosie noteikumi uz budzetu iespaidu neatstj; 3. Informcija par plnoto projekta ietekmi uz pasvaldbas 3.2. jaunas institcijas un darba vietas nav nepieciesamas. budzetu 4.1. mrgrupa, uz kuru attiecinms saistoso noteikumu tiesiskais reguljums, ir 4. Informcija par plnoto profesioni - mrnieki un projekttji, k ar inzeniertklu bvnieki; projekta ietekmi uz 4.2. saistosie noteikumi sastdti t, lai pc iespjas nemaintu ldz sim esoso uzmjdarbbas vidi krtbu un eventuls procesa izmaksas, lai tiem, uz kuriem saistosie noteikumi pasvaldbas teritorij attiecas, btu tikai valsts ar likumu noteikts nodevas. 5. Informcija par 5.1. Saistosie noteikumi tiesi neskar privtpersonu intereses; administratvajm procedrm 5.2. saistosie noteikumi neattiecas uz administratvo procesu. 6. Informcija par konsultcijm 6.1. Konsultcijas ar sabiedrbu nav veiktas, jo saistosie noteikumi tiesi neietekm ar privtpersonm privtpersonu intereses. Ir aptaujtas vairkas pasvaldbas par viu teritorij noteikto krtbu, k ar Valsts zemes dienesta specilisti par sadarbbas praktiskajiem aspektiem; 6.2. sabiedrba nav iesaistta, jo saistoso noteikumu izdosanu pieprasa likums; 6.3. konsultcijas ar sabiedrbu nav veiktas, jo saistosie noteikumi tiesi neietekm privtpersonu intereses.

MVU izaugsmes aizdevumi Hipotçku bankâ - arî pakalpojumu sniedzçjiem

Mazie un vidçjie uzòçmumi (MVU) allaþ bijuði viens no Latvijas tautsaimniecîbas stûrakmeòiem. Tagad, lai paplaðinâtu finansçjuma pieejamîbu Latvijas sîkajiem (mikro) komersantiem, Hipotçku bankas MVU izaugsmes aizdevuma programmâ aizdevumus var saòemt arî pakalpojumu sniedzçji. Izmaiòas MVU izaugsmes aizdevumu programmas noteikumos paredz, ka aizdevumu lîdz 30 000 latu var saòemt arî ðâdâs nozarçs strâdâjoði mikrokomersanti: vairumtirdzniecîba un mazumtirdzniecîba; transportlîdzekïu, maðînu un iekârtu, individuâlâs lietoðanas priekðmetu, sadzîves aparatûras un iekârtu iznomâðana; çdinâðanas pakalpojumi; administratîvo un apkalpojoðo dienestu darbîba; izglîtîba; mâksla, izklaide un atpûta; datoru, individuâlâs lietoðanas priekðmetu un mâjsaimniecîbas piederumu remonts un pârçjo individuâlo pakalpojumu sniegðana. Ekonomiskâs aktivitâtes veicinâðana valstî, jaunu darbavietu radîðana un iedzîvotâju iesaistîðana uzòçmçjdarbîbâ, tâdçjâdi sekmçjot Latvijas tautsaimniecîbas attîstîbu, - tie ir pamatoti iemesli, lai paplaðinâtu programmas atbalsta saòçmçju loku. Tâpat kâ lîdz ðim, programmas aizdevumi pieejami arî apstrâdes rûpniecîbas, raþoðanas, maðînbûves, kokapstrâdes, transporta, bûvniecîbas un citâs nozarçs strâdâjoðajiem sîkajiem (mikro), mazajiem un vidçjiem komersantiem. Ðie komersanti programmâ var saòemt aizdevumus investîcijâm un apgrozâmajiem lîdzekïiem lîdz pat 300 000 latu. Gaidîsim jûs Hipotçku bankâ! Hipotçku bankas Limbaþu filiâle Baumaòu Kârïa laukums 1 Tâlr. 64023131 www.hipo.lv

Dagnis Straubergs, domes priekðsçdçtâjs

12

SALACGRÎVAS NOVADA ZIÒAS

2010. gada 30. novembris

Sveiciens novembra jubilâriem!

Novembra jubilâriem Îstajâ brîdî atsaukties, Draugam un plecam bût, Veikumâ, kuru atbalstot, Gaismas brîdi var gût. Prieks, kas citiem ir sagâdâts, Divkârði atdosies, Tavas çnas un nedienas Saules dzîparos sies. (K. Apðkrûma) Ðai laikâ, kad zeme dodas uz dusu, kad daba pieklust un tumðâks kïûst laiks, domâsim gaiðas domas, atcerçsimies savus tuvos un mîïos un gaidîsim svçtkus. Radîsim tos sev un citiem, tad vieglâk un âtrâk paies gada tumðâkais laiks!

Pateicîba

Laba sirds ir visa sâkums, Laba sirds ir visa beigums, Vairâk cilvçks nespçj sasniegt! Ar ðiem dzejnieka Raiòa vârdiem Ilga Celma no Ainaþiem teic lielu paldies visiem, kas viòu atcerçjâs un sveica dzimðanas dienâ. Bet jo îpaði mîïð paldies Ainaþu jûrskolas muzeja meitençm. - Mums izveidojusies ïoti laba sadarbîba, mûs vieno siltas, draudzîgas, un mîïas atmiòas. Jubilâri priecç dâvinâtais - skaisti noformçtais foto un ziedi, kas dâvâti no sirds. Paldies Ilgas kundze teic arî Salacgrîvas novada domes sociâlajam dienestam, Ainaþu pilsçtas pârvaldei un, protams, savâm draudzençm pensionâru klubiòâ Atbalss.

30. novembrî no pl. 10 lîdz 12 Salacgrîvas kultûras namâ

Decembris bibliotçkâs

Laiks 2.XII 4.XII 15.00 13. - 27.XII 21.XII decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris decembris 3.XII 18.00 6. - 30.XII 13.- 23.XII 20.-30.XII Paskums Lastju klubia Vrds paskums Adventes svecu gaism Advente klubi Noskaa . Tiksans ar Gunu Groti-Majori Izstde Ziemassvtki sabraukusi Brnu zrijas noslguma paskums Nes mani atpaka uz bibliotku... Rados pirmssvtku darbnca brniem Izstde Gatavosim Adventes vainagus Pasaku rts brnudrza Randa audzkiem Ziemassvtku brnumu gaidot Ziemassvtkiem veltta literatras izstde Lai zaas egles skstums cerbm! Literatras izstde Publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Krisjnim Valdemram - 185 Literatras izstde Saulespues no prns vasaras. Regnai Ezerai - 80 Tematisks paskums Klt baltie Ziemassvtki Paskums Ziemassvtki Brnu zrijas noslguma paskums Meistarojams sestdienas Rta stundas brniem Rsu nami Literatras izstde Ziemassvtkus gaidot Literatras izstde Pati ar savu vju (R. Ezerai - 80) Svtku egles iedegsana pagalm Ziemassvtku paskums Ieldz ekatnieki Literrs vakars Ar baltm prslm ziema nk... Izstde Labas idejas, gaidot Ziemassvtkus Grmatu izstde R. Ezerai - 80 Grmatu izstde Brnu grmatu autorei Z. rglei - 90 Vieta Ainazu bibliotka Salacgrvas bibliotka Tjas bibliotka Tjas bibliotka Salacgrvas bibliotka Salacgrvas bibliotka Salacgrvas bibliotka Ainazu bibliotka Ainazu bibliotka Ainazu bibliotka Ainazu bibliotka Liepupes bibliotka Mrnieku bibliotka Ainazu bibliotka Svtciema bibliotka Svtciema bibliotka Svtciema bibliotka Svtciema bibliotka Svtciema bibliotka Svtciema bibliotka Korenes bibliotka Korenes bibliotka Korenes bibliotka Korenes bibliotka

Ðîs dienas pirms Ziemassvçtkiem ved mûs pretim kâdam baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mîïð, sen aizmirsts un pazaudçts, kas mums atkal no jauna jâatrod. (K. Skalbe)

Gaisâ jauðams Ziemassvçtku tuvoðanâs laiks. Visi steidz rakstît vçstules Ziemassvçtku vecîtim ar cerîbâm saòemt tik sen kârotâs dâvanas. Diemþçl mûsu novadâ ir ìimenes, kuras nespçs piepildît savu bçrnu sapòus, tâdçï aicinâm jûs ziedot, lai trûcîgo ìimeòu bçrniem sagâdâtu jaukus un priecîgus gadumijas svçtkus. Lai iepriecinâtu novada trûcîgo ìimeòu bçrnus, tradicionâli rîkosim labdarîbas pasâkumu No sirds uz sirdi. Tas Salacgrîvas paðvaldîbâ notiks jau vienpadsmito reizi. Bçrnus 2011. gada 9. janvârî Salacgrîvas kultûras namâ iepriecinâsim ar saldumu paciòâm un svçtku koncertu, kurâ neiztrûkstoðs ir Ziemassvçtku vecîtis. Svçtkos piedalîsies visa Salacgrîvas novada bçrni ar saviem vecâkiem. Jau iepriekð pateicamies par jûsu sapratni un atbalstu Salacgrîvas novada domes sociâlâ dienesta vadîtâja Anita Holma Salacgrîvas kultûras nama direktore Pârsla Dzçrve Salacgrîvas Sarkanâ Krusta valde Naudu lûdzam ziedot: Salacgrîvas novada domes ziedojumu kontâ Salacgrîvas novada dome Smilðu iela 9, Salacgrîva, LV - 4033 Reì. Nr. - 90000059796 Parex bankâ Kods PARXLV 22 Konts LV32PARX0002241210025

DONORU DIENA

Labprât par simbolisku cenu iegâdâtos virtuves skapîti traukiem un produktiem.

Skapîða augstums - 1,45 m (145 cm) Platums - 0,55 m (55 cm) Garums - 0,80 m (80 cm) Zvanît 64032180 - Sandrai Vikmanei

Tûjas bibliotçka Ziemeïvalstu nedçïas zîmç

Jau kâdu laiku novembrî bibliotçkâs noris Ziemeïvalstu nedçïa. Tâs laikâ lasîtâji var iepazîties ar skandinâvu rakstnieku un dzejnieku darbiem. Nenoliedzami, ikviens no mums pazîst A. Lindgrçnes tçlus - nebçdni Emîlu no Lennebergas vai piedzîvojumu meklçtâju Pepiju Garzeíi. Un kur nu bez ievârîjumu eksperta Karlsona! Katram savs favorîts. Par to liecina arî bçrnu zîmçjumi, kuros vislielâko atbalstu guva tieði Emîls, bet otro vietu - Pepija. Taèu ar ðo daudzu bçrnu un daþu pieauguðo zinâðanas par skandinâvu literâriem un viòu darbu daudzveidîbu arî apraujas. Ziemeïvalstu nedçïa notiek, lai kliedçtu ðo neziòu par ðîs Eiropas daïas rakstniekiem un viòu darbiem. Ðogad izvçlçtâ tçma bija Teiksmainie Ziemeïi, kas vairâk vçrsta uz reìiona specifisko dabu, kultûru un folkloru. Kâ iepazîðanâs piemçrs tika piedâvâts vairâk nekâ 1000 gadu senais îslandieðu Vecâs Edas Zintnieces pareìojums (tulkojis Uldis Bçrziòð), ko varçtu nodçvçt par îslandieðu eposu, kurâ atklâta ðîs tautas mitoloìiskâ pasaules uzbûve un darbîba. Savukârt dâòu rakstnieces Lçnes Koberbçlas (Lene Kaaberb¸l) stâsts jaunieðiem Kauninâtâjas meita (tulkojusi Vanda Tomaðevièa) iepazîstina ar mazo Dinu, kura ir mantojusi mâtes Kauninâtâjas acis, kas liek cilvçkiem kaunçties par viòu sliktajiem darbiem. Bet ko darît tad, ja kâdam ðo kauna jûtu vispâr nav, un kâ izglâbt mammu, ko par nepaklausîbu grib atdot pûíiem saplosîðanai? Tas viss aprakstîts ðajâ fantâzijas bagâtajâ stâstâ. Mazâkajiem lasîtâjiem tika piedâvâts iepazîties ar Illi no Grenlandes, par kura piedzîvojumiem var izlasît grâmatâ Leduslâcçns Ille (autors Ivars Sîlis). Lai gan piedâvâjuma varianti iepazît teiksmainâs un noslçpumainâs Ziemeïvalstis bija visnotaï vilinoði, Tûjâ izvçlçjâmies iepazîties ar Lçnas Koberbçlas grâmatas fragmentu, ko klâtesoðie cîtîgi visi kopâ izlasîja un atzina par aizraujoðu, tâpçc tika apsvçrta doma ðîs autores darbu iegâdâties bibliotçkas krâjumâ, lai jaunieðu zinâðanas par Ziemeïvalstu rakstnieku darbiem neaprobeþotos tikai ar jau pieminçto Emîlu, Pepiju un labâkajâ gadîjumâ ar brâïiem Lauvassirdîm. Iveta Lûse, Tûjas bibliotçkas vadîtâja

Salacgrîvas novada tûrisma informâcijas centros Salacgrîvâ un Ainaþos varat iegâdâties jauno

Salacgrîvas novada kalendâru Atspulgi 2011.

Kalendâra cena Ls 2. Tajâ skatâmas fotobiedrîbas Salacgrîva fotogrâfu uzòemtie attçli un redzamas novada svçtku dienas.

Par zvejas tîkliem

Zvejas rîku limitu ik gadu paðvaldîbai nosaka Zemkopîbas ministrija saskaòâ ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem par rûpnieciskâs zvejas limitiem un to izmantoðanas kârtîbu piekrastes ûdeòos. Jau vairâkus gadus pçc kârtas pieprasîto zvejas tîklu skaits pârsniedz iedalîto. Uz nâkamo gadu Salacgrîvas novada domei iedalîti 195, bet pieprasîti 297 zvejas tîkli. Sadalît tîklus uz vienoðanâs pamata situâcijâ, kad to pietrûkst, nav iespçjams, nepârkâpjot likumu. Taèu ðâdu situâciju dome nevar pieïaut. Lai rastu risinâjumu starp lielo pieprasîjumu un piedâvâjumu, dome kâ pirmo soli veica tîkla nomas licences cenas palielinâðanu no Ls 15 uz 30 par vienu tîklu, ko paredz MK noteikumi. Tîklu licences cenas paaugstinâðana principâli bija atbalstîta jau pagâjuðâ gada Zvejnieku un makðíernieku konsultatîvâs padomes sanâksmç, tiesa, tad gan neizdevâs vienoties par cenu. Jânis Cîrulis, domes zpilddirektors

LEADER iespçjas biedrîbu vadîtâjiem un uzòçmçjiem

2. decembrî plkst. 13 Salacgrîvas kultûras nama kora zâlç Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkla vietçjâm rîcîbas grupâm rîkots seminârs

Zivsaimniecîbas nozares izpratne stratçìiju ievieðanas sekmçðanai

Interesentus lûdzam pieteikties lîdz 1. decembrim pa tâlruni 63050227, 64071985 vai e-pastu [email protected] vai [email protected] Seminârâ bûs iespçjams iegût informâciju par biedrîbas Jûrkante izsludinâto II kârtu Zivju rîcîbas programmâ.

Ainaþos

5.XII 12.00 Ainaþu pareizticîgo baznîcâ otrâs Adventes koncerts Katru gad' no jauna. Piedalâs Ainaþu kultûras nama jauktais koris Krasts un Agras Jankovskas mûzikas studijas audzçkòi 12.XII 16.00 egles iedegðana pilsçtas laukumâ 16.30 Ainaþu kultûras nama atklâðana pçc remonta un grupas Sliekðòi un Griesti treðâs Adventes koncerts Ziemas miers 19.XII 16.00 Ainaþu kultûras namâ ceturtâs Adventes pasâkums latviskâs tradîcijâs un rotaïâs (piedalâs kultûras nama paðdarbnieku saime un pasâkuma apmeklçtâji) 31.XII 23.50 svçtku salûts un Jaungada sagaidîðana 1.I 0.30 Ainaþu kultûras namâ Jaungada balle. Spçlçs grupa Bitît matos!. Ieeja Ls 2

Biïeðu cenas - 5, 6 un 7 lati. Biïetes kultûras namâ kasç (tâlr. 64041458, 29418614). Pieòem kolektîvos biïeðu pieteikumus.

2.XII 19.00 Mâra Martinsona kinofilma Amaya.

Latvijas un Honkongas kopraþojuma filmâ var atrast ne tikai savstarpçjo attiecîbu daþâdus modelçjumus, tâ piedâvâ izprast Austrumu un Rietumu kultûru atðíirîbas, iejusties varoòu tçlos un viòu ikdienas dzîvçs, kas brîþiem pârvçrðas komiskâs, pat absurdâs situâcijâs. Lomâs: Kaori Momoi, Kristîne Nevarauska, Andriuss Mamontovs, Laura Luîze Dzenîte, Lau Dan, Hui Shiu Hung, Monie Tung, Dexter Fletcher. Operators Gints Bçrziòð (LGC), mûzikas autors Andriuss Mamontovs. Ieeja Ls 1

Liepupes pagasta tautas namâ

4.XII 19.00 Liepupes veikalâ Muiþas klçts pirmizrâde - pagasta tautas nama amatierteâtra izrâde Prieks pakalpot! - Baibas Jukòevièas joku luga. Reþisore Inese Broka 18.XII 12.00 Duntes Meþgravâs Ziemassvçtki mazajiem liepupieðiem 19.XII 18.00 Duntes Meþgravâs Ziemassvçtku sarîkojums Liepupes pensionâriem. Koncerts. Atpûtas vakars. Galdiòu rezervçðana. 23.XII 16.00 Duntes Meþgravâs ziemas saulgrieþi kopâ ar etnisko tradîciju kopu Skale. Sarîkojums ìimençm ar bluía velðanu, rotaïâm un piparkûku cepðanu

Salacgrîvâ

1.XII 19.00 Dailes teâtra viesizrâde Ne tâds kâ visi citi. Komitraìçdija 1 daïâ.

Krievu rakstnieks, dramaturgs un scenârists Aleksejs Slapovskis ir îstens vieglâ þanra speciâlists, tâdçï viòa darbi skatîtâjiem sola labu humoru, bagâtîgu izdomu un gudru izklaidi. ... Viòam ir skaidrs, kâdu viòð iedomâjas savu nâkamo sievu. Pirms 12 gadiem viòð jau nolçmis precçties. Bet tâdas lietas nedrîkst sasteigt. Nupat viòð ticis tik tâlu, ka sâcis lasît iepazîðanâs sludinâjumus. Viòð nav vienkârðs cilvçks. Un arî sievieti viòð meklç atbilstoðu - neikdieniðíu, îpaðu, ar sareþìîtu dvçseli. Jo viòð pats ir unikâls vîrietis. Viòð nav tâds kâ visi citi. Viòð nebaidâs atzîties, ka ir necils, ar materiâlâm problçmâm, bez automaðînas un bez humora izjûtas. Tâpçc nevar rakstît pirmajai, kas trâpâs. Ir jâmeklç... Lomâs: Andris Bçrziòð (Vîrietis), Ligita Skujiòa (Sieviete), Esmeralda Ermale (Sievietes draudzene), Lidija Pupure (Mâte), reþisore - Anita Sproìe.

3.XII 18.00 Salacgrîvas Novada Ziòas atzîmç savu 15 gadu jubileju 5.XII 16.00 labdarîbas koncerts Ielûdz Maksis Grandbergs un draugi. Maksis ir izveseïojies un vçlas palîdzçt citiem bçrniem, kuriem vajadzîgs atbalsts atveseïoðanâs procesâ, tâdçï viòð un viòa draugi no Agras Jankovskas mûzikas studijas aicina uz otrâs Adventes koncertu, kurâ iegûtie ziedojumi tiks nodoti Salacgrîvas novada smagi slimo bçrnu ârstçðanai 10.XII Sanktpçterburgas deju kolektîva Severnije Uzori koncerts. Ieeja Ls 1,50 12.XII 16.00 pilsçtas egles iedegðana koncertâ dzied koris Pernigele piparkûku cepðana un glazçðana - izgreznosim gan uz vietas ceptâs, gan lîdzi paòemtâs piparkûku sirdis rotaïas bçrniem kopâ ar pasaku tçliem saldumi no Salavectçva dâvanu maisa 18.XII 13.00 Ziemassvçtku pasâkums Salacgrîvas novada pensionâriem Ziemassvçtki sveèu gaismâ. Pasâkuma dienâ kursçs autobuss pa marðrutu Lauvas - Korìene - Kuiviþi - Svçtciems - Salacgrîva. No Lauvâm pulksten 11.30. Pieteikties pa telefonu 29465758 (Aija) vai kultûras namâ 19.XII 16.00 Septîtâs dienas adventistu labdarîbas akcija Bçrni - bçrniem 26.XII 11.00 Ziemassvçtku pasâkums bçrniem Krâsaini sapòi. Ielûdz O!Kartes akadçmija. Ieeja Ls 3,50, ielûgumus var iegâdâties kultûras namâ lîdz 22. decembrim 31.XII 23.50 gadumija laukumâ pie kultûras nama Jaungada sagaidîðana uguòoðana 1.I 00.30 balle kultûras namâ. Spçlç grupa Jaunâ gada mini oríestris. Ieeja Ls 2

Redaktore Ilga Tiesnese. Salacgrîvâ, Smilðu ielâ 9, LV-4033, tâlr. 64071987, 26545574, e-pasts: [email protected]

Avîzes izdevçjs - Salacgrîvas novada dome sadarbîbâ ar laikraksta Auseklis redakciju. Izdevçjdarbîbas atïauja Nr. 1449. Salikts datortehnikâ laikraksta Auseklis redakcijâ, Limbaþos, Jûras ielâ 6. Iespiests SIA Lapa Valmieras tipogrâfijâ, A. Upîða ielâ 7. Tirâþa 3000 eks.

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1285830


Notice: fwrite(): send of 239 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531