Read 2005-aug1-lat.pdf text version

2005. gada 5. augusts

Salaspils Vèstis

Salaspils novada domes

bezmaksas izdevums

5.08.2005. Nr.15 (373)

Ðajâ numurâ:

Domes lçmumi ­ 2. lpp. Domes lçmumi ­ 2. lpp. Policijas ziòas ­ 2. lpp. Policijas ziòas ­ 2. lpp. Kas? Kur? Kad? ­ 3. lpp. Kas? Kur? Kad? ­ 3. lpp.

Foto: Antra Lukjanska

Aktuâli

Konkursa "Salaspils sakoptâkais îpaðums 2005" rezultâti

Jau treðo gadu jûlija mçnesî Salaspilî notiek sakoptâko îpaðumu vçrtçðana. Komisija, astoòu cilvçku sastâvâ, trîs dienas skatîjâs, salîdzinâja un vçrtçja Salaspils skaistâkos îpaðumus. Îpaðumi tika vçrtçti piecâs grupâs ­ ìimenes mâjas daudzdzîvokïu mâjas, viensçtas, sabiedriskie objekti un paðvaldîbas iestâdes. Atðíirîbâ no pagâjuðâ gada sabiedrisko objektu grupa tika sadalîta divâs grupâs ­ sabiedriskie objekti un paðvaldîbas iestâdes. vecinâðanas balvas ­ Saules iela 16 un Miera iela 7.

06.07.2005 pl.10:05

Pie Salaspils atomreaktora atrasts kara laika lâdiòð.

2. vieta ­ Pirmskolas izglîtîPaðvaldîbas policija ierobeþoja tebas iestâde "Ritenîtis"; ritoriju, ziòots UGD, Salaspils PN, 3. vieta ­ sagaidîti sapieri. Sociâlâs aprûpes mâja; Daudzdzîvokïu mâju grupâ: veicinâðanas balva ­ 1. vieta ­ Ziemeïu iela 3a; Salaspils sâkumskola. 09.07.2005 2. vieta ­ Miera iela 17; pl.01:30 3. vieta ­ Ziemeïu iela 8. Tiek atzîmçti arî iepriekðçjo gadu uzvarçtâji, kas pçc Ceïu satiksmes negadîjums uz RîViensçtu grupâ: nolikuma nevar piedalîties gas-Daugavpils soðejas pie Tallinas 1. vieta ­ "Dakteri"; konkursâ, taèu sakoptîbas apvedceïa. 2. vieta ­ "Putniòi"; ziòâ ir pelnîjuði bût laureâtu 3. vieta ­ "Buïïi"; A/m BMW saskrçjâs ar VW. vidû. Ìimenes mâju grupâ veicinâðanas balva ­ 2003.gada uzvarçtâjs "Kâr- Cietuðie nogâdâti slimnîcâ. "Veckaugas". ïi", 2004.gada uzvarçtâjs Sadarbîbâ ar Ceïu policiju veikta ceSabiedrisko "Jâòkalni", daudzdzîvokïu ïu satiksmes regulçðana lîdz tika atobjektu grupâ: mâju grupâ 2003.gada uzva- brîvota ceïa braucamâ daïa no 1. vieta netika pieðíirta; rçtâjs mâja Miera ielâ 19 un transportlîdzekïiem. 2. vieta ­ Salaspils Romas viensçtu grupâ 2003. gada katoïu baznîca un SIA Ðajâ gadâ par 18.07.2005 pl.10:40 uzvarçtâjs "Jaunpelði". labâkajiem atzîti: "Baltrotors"; Konkursa komisija pa- Salaspils novadâ pie upes Mazâ 3. vieta ­ z/s "Ezerdruvas"; teicas viesiem dalîbniekiem Jugla atrasts kara laika lâdiòð. Ìimenes mâju grupâ: veicinâðanas balva ­ SIA un novçl panâkumus arî 1. vieta ­ Budeskalnu iela 40; "SMPC". Paðvaldîbas policija ierobeþoja teturpmâk. 2. vieta ­ Saules iela 32; ritoriju, ziòots Salaspils PN, Paðvaldîbas iestâþu grupâ: 3. vieta ­ Saules iela 19; Antra Lukjanska sagadîti sapieri. 1. vieta ­ Pirmskolas izglîtî3. vieta ­ Raiòa iela 26; Sabiedrisko attiecîbu bas iestâde "Saulîte"; Informâcija sagatavota pçc Salaspils

speciâliste paðvaldîbas policijas materiâliem

INFORMÂCIJA

Maznodroðinâtâs ìimenes, kuru ienâkumi, pçc faktisko izdevumu par apdzîvojamo platîbu nomaksas nepârsniedz Ls 40,- uz vienu ìimenes locekli, var pretendçt uz pabalstu skolas piederumu iegâdei.

Lai saòemtu pabalstu skolas piederumu iegâdei, skolnieka vecâkiem vai aizbildnim Sociâlajâ dienestâ ne vçlâk kâ lîdz 2005. gada 31. oktobrim jâiesniedz:

1. Iesniegums. 2. Iztikas lîdzekïu deklarâcija. 3. Ienâkumus apliecinoði dokumenti (par 3 pçdçjiem mçneðiem). 4. Bezdarbniekiem izziòu no Nodarbinâtîbas valsts aìentûras, izziòu par apmeklçjumu bieþumu. 5. Izziòu par prasîbas pieteikumu tiesai par alimentu piedziòu, ja ir atbildçtâjs. 6. Izziòu par ìimenes sastâvu. 7. Izziòu no mâcîbu iestâdes. 8. Jâuzrâda izdevumu par apdzîvojamo platîbu par 3 pçdçjiem mçneðiem apliecinoði dokumenti ­ èeki, kvîtis. Sîkâka informâcija pa tâlruni: 7946777.

Salaspils novada Sociâlais dienests

EKSTREMÂLOS GADÎJUMOS ZVANÎT:

Ugunsdroðîbas un glâbðanas dienests Salaspils paðvaldîbas policija Neatliekamâ medicîniskâ palîdzîba Latvijas gâze Ûdensapgâdes un kanalizâcijas tîklu bojâjumi Latvenergo Liftu bojâjumi 01; 112 7980033; 112 03; 112 04; 7369927; 112 7940200; 7945991 7127345; 7901042; 112 7542040; 112 Valsts policijas Salaspils policijas nodaïa 7947375; 02; 112

1

Salaspils Vèstis

2005. gada 5. augusts

Domes lçmumi

2005. gada 15. jûlija domes ârkârtas sçdç:

· Apstiprina Saistoðos noteikumus Nr. 20 "Par nekustamâ îpaðuma nodokïa atvieglojumu pieðíirðanu nodokïu maksâtâjiem Salaspils novadâ"; · Nolemj dzçst SIA "ORTOS un KO" un SIA "MALVA un KO" paðvaldîbas budþetâ ieskaitâmos nodokïu parâdus; · Nolemj atbalstît valsts un privâtâs partnerîbas projektu "Mâjokïu celtniecîba ar sociâlajiem dzîvokïiem" un projekta realizâcijai rezervçt zemi Salaspilî, Nometòu ielâ; · Nolemj nodot detâlplânojumu îpaðumos "Lizdçni ­ 1" un "Mazlizdçni" pirmo redakciju sabiedriskajai apsprieðanai; · Nolemj sadalît îpaðumus un pieðíirt jaunas adreses îpaðumam "Zaíîði" Salaspils novadâ un îpaðumam Rudzu ielâ 16 Salaspils pilsçtâ; · Dome devusi piekriðanu îpaðuma tiesîbu pârreìistrâcijai zemesgrâmatâ LR pastâvîgajiem iedzîvotâjiem, kuri iegâdâjuðies Salaspilî nekustamo îpaðumu; · Izskatot jautâjumu par pirmpirkuma tiesîbu izmantoðanu, dome nolemj atteikties no visiem piedâvâtajiem nekustamajiem îpaðumiem; · Apstiprina Saistoðos noteikumus zemesgabalam "Daugavkrasti" Salaspils novadâ; · Pagarina zemes nomas lîgumu Miera ielâ 30b.

2005. gada 27. jûlija domes kârtçjâ sçdç:

· Apstiprinot budþeta grozîjumus, pieðíirti lîdzekïi: ­nama Raiòa ielâ 17a apsekoðanai un ventilâcijas sistçmas pârbaudei; ­izgâztuves likvidçðanai pie mâjâm "Bunèi"; ­papildus darbiem Lauku ielâ ­ asfaltçðanai, bortakmeòu uzstâdîðanai; ­sporta tçrpu iegâdei Salaspils SK sievieðu handbola komandai; ­2005. gada atklâto Salaspils kausa izcîòas sacensîbu organizçðanai roku cîòâ; ­Salaspils novada Izglîtîbas darbinieku Augusta konferences organizçðanai; ­Vides sakârtoðanai un apzaïumoðanai Rîgas un Daugavas ielu krustojumâ; ­Tilderu kaplièas lieveòa remontam; ­pontona piesaistes projekta izgatavoðanai Daugavas upç pie Daugavas muzeja; ­dîía tîrîðanai Vîtolu ielâ. · Izdarot grozîjumus 2005. gada budþeta noteikumos pârvirzîti lîdzekïi: ­datorprogrammas izstrâdâðanai dzimðanas, mirðanas apliecîbu drukâðanai Dzimtsarakstu nodaïâ; ­"Salaspils bçrnu sporta svçtku" 30 gadu jubilejas pasâkuma organizçðanai; ­bçrnu gultu un þalûziju iegâdei PII "Daugaviòa"; ­gultu un drçbju skapju iegâdei PII "Saime"; · Nolemj izsludinât atklâtu konkursu: ­bûvprojekta izstrâdâðanai Vâlodzes, Krasta, Caunu, Èiekuru, Medòu, Kalmju un daïçji Fiziíu ielu rekonstrukcijai Salaspils pilsçtâ.; · Nolemj izsludinât cenu aptaujas: ­jumtu remontiem Rîgas ielâ 30 un Skolas ielâ 6; ­dîíu tîrîðanai Vîtolu ielâ Salaspilî; ­celtniecîbas materiâlu iepirkumam noþogojuma atjaunoðanai Salaspils vecajos kapos; ­sistçmas E-palîgs iepirkumam domes vajadzîbâm; · Nolemj nodot privatizâcijai paðvaldîbas dzîvokïus Nr. 5 un Nr. 7 mâjâ "Guntiòas", Salaspils novadâ; · Nolemj iegâdâties visas SIA "Valgums ­ S" pamatkapitâla palielinâjuma daïas; · Apstiprina Saistoðos noteikumus Nr. 27 "Grozîjumi Saistoðajos noteikumos Nr.11 "Salaspils pilsçtas ar lauku terito· rijas paðvaldîbas teritorijas un tajâ esoðo çku un bûvju uzturçðanas noteikumi""; Apstiprina Saistoðos noteikumus Nr. 28 "Grozîjumi Saistoðajos noteikumos Nr.5 "Sabiedriskâs kârtîbas noteikumi Salaspils pilsçtas ar lauku teritoriju paðvaldîbas teritorijâ""; Apstiprina Saistoðos noteikumus zemes gabalu "Beiroti" un "Vampas" detâlajiem plânojumiem; Nolemj nodot publiskajai apsprieðanai detâlplânojumu îpaðumos "Jaunjaunbeikas", "Iksi", "Pïavas", "Íeizariòi 1", "Íeizariòi 2" pirmo redakciju; Nolemj uzsâkt detâlplânojuma izstrâdi zemes gabaliem Meþa ielâ 27 un "Lîcîði"; Izskatot jautâjumu par pirmpirkuma tiesîbu izmantoðanu, dome nolemj atteikties no visiem · piedâvâtajiem nekustamajiem îpaðumiem; Dome devusi piekriðanu îpaðuma tiesîbu pârreìistrâcijai zemesgrâmatâ LR pastâvîgajiem iedzîvotâjiem, kuri iegâdâjuðies Salaspilî nekustamo îpaðumu; Nolemj sadalît un pieðíirt jaunas adreses îpaðumam "Vecpelði" Salaspils novadâ un îpaðumam Rudzu ielâ 14 Salaspils pilsçtâ; Nolemj izveidot komisiju lodes grûðanas apïa un tâllçkðanas sektora izbûves vietas izvçlei; Nolemj izveidot komisiju Salaspils ìimnâzijas çkas bûvniecîbas Tehniski ekonomiskâ pamatojuma izstrâdei.

Pçc domes sçdes materiâliem sagatavoja Antra Lukjanska

·

·

·

· ·

· ·

Sabiedriskâ kârtîba

Paziòojums

Apstiprinâti Saistoðie noteikumi Nr.16 "Grozîjumi Saistoðajos noteikumos Nr.6 "Noteikumi par sadzîves atkritumu savâkðanu, transportçðanu un ðíiroðanu Salaspils pilsçtas ar lauku teritoriju paðvaldîbas teritorijâ". Ar saistoðo noteikumu Nr.16 pilnu tekstu var iepazîties Salaspils novada domes Administratîvajâ daïâ Lîvzemes ielâ 8, Salaspilî un Salaspils novada domes mâjas lapâ www.salaspils.lv

Paðvaldîbas policijas paveiktais 2005. gada jûlijâ

Paðvaldîbas policija izbrauca uz 294 izsaukumiem. Aizturçja un nogâdâja Salaspils Valts policijas nodaïâ 46 personas: ­par noziedzîgiem nodarîjumiem ­ 6 (divas personas par metâla zâdzîbu, trîs personas par zâdzîbu no veikala (izsita stiklu, nozaga alkoholiskos dzçrienus), viena persona par zâdzîbu veikalâ) ­pçc Latvijas APK 167.panta ,,Sîkas huligânisms" ­ 2 ­par Ceïu satiksmes noteikumu neievçroðanu ­ 8 ­pçc Latvijas APK 171.panta ,,Alkoholisko dzçrienu lietoðana sabiedriskâ vietâ un atraðanâs sabiedriskâ vietâs reibuma stâvoklî" ­ 21 ­no ìimenes strîdiem ­ 8 ­citu kategoriju aizturçtie ­ 1 Sastâdîti 109 administratîvo pârkâpumu protokoli, no kuriem: ­dzîvnieku turçðanas noteikumu neievçroðana ­ 6 ­par alkoholisko dzçrienu lietoðana sabiedriskâ vietâ un atraðanâs sabiedriskâ vietâs reibuma stâvoklî ­ 68 ­par sîko huligânismu ­ 3 ­par dzîvoðanu bez deklarçtas dzîvesvietas ­ 2 ­par Salaspils domes apstiprinâto saistoðo noteikumu neievçroðanu (atkritumu lîgumu nenoslçgðana ar atkritumu savâkðanas organizâciju; zâliena bojâðana; zâlâja nenopïauðana) ­ 29 ­par tirdzniecîbu neatïautâ vietâ ­ 1. Iekasçtas soda naudas pârkâpuma izdarîðanas vietâ Ls 129,-. Nodroðinâta sabiedriskâ kârtîba 2 masu pasâkumos. Pieòemti 36 paskaidrojumi. Sastâdîti 7 pârbaudes akti. Nodotas neatliekamai medicîniskai palîdzîbai 3 personas. Par transportlîdzekïu apstâðanâs un stâvçðanas noteikumu neievçroðanu sastâdîti 16 administratîvie protokoli ­ paziòojumi. Paðvaldîbas policija ir piedalîjusies 5 Valsts policijas organizçtajos reidos.

Policijas priekðnieks Dz.Stroþs

Paziòojums par bûvniecîbas publisko apsprieðanu

Salaspils novada Bûvvalde paziòo, ka, pamatojoties uz Bûvniecîbas likuma 12.panta (1)daïas 2)punktu, nodod publiskajai apsprieðanai Salaspils novada paðvaldîbas (reì. Nr.90000024008) ieceri sociâlâ daudzstâvu daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas bûvniecîbai Nometòu ielâ 5 Salaspils pilsçtâ, pie pilsçtas robeþas, vietâ, kas atrodas jauktas apbûves teritorijâ, netâlu no daudzdzîvokïu dzîvojamiem namiem. Bûvniecîbas iecere paredz sociâlo vai izîrçjamo dzîvokïu izbûvi, lai daïçji nodroðinâtu ar dzîvokïiem rindâs stâvoðâs ìimenes. Ðai sakarâ aicinâm Salaspils iedzîvotâjus, kâ arî personas, kurâm Salaspils novada paðvaldîbas administratîvajâ teritorijâ pieder nekustamais îpaðums, izteikt savu viedokli un lîdz ð.g. 05.septembrim rakstiski iesniegt savas atsauksmes vai nosûtît Bûvvaldei (Salaspils, LV-2169, Lîvzemes iela 8, kab.203, pirmdienâs no 11.00 ­ 19.00 un ceturdienâs no 9.00 ­ 18.00, pârtr. 13.00 ­ 14.00). Publiskâs apsprieðanas vadîðanai par atbildîgo sekretâru norîkota Diâna Andriksone ­ Bûvvaldes tehniskâ sekretâre, tâlr.7981013. Atsauksmes, kas iesniegtas pçc 05.septembra, netiks òemtas vçrâ. Bûvniecîbas ieceres publiskâs apsprieðanas rezultâtu izskatîðana un lçmuma pieòemðana domes sçdç ieplânota ð.g. septembrî. Salaspils novada Bûvvalde

Salaspils novada dzimtsarakstu nodaïâ

no 29. jûnija lîdz 31. jûlijam

Noslçgtas 18 laulîbas (tajâ skaitâ 2 baznîcâ) Reìistrçti 16 jaundzimuðie (8 meitenes un 8 zçni) Aizsaulç aizgâjuði:

1. ROZÎTE REGÎNA 2. RUBINA HELÇNA 3. TREIMANE ILGA 4. KOTÂNE TEKLA 5. MAMÏUKS VLADIMIRS 6. ZADERA KAPITALINA 7. KORMIÏCEVS VLADIMIRS (16.05.1929. ­ 30.06.2005.) 8. BARABANOVS VLADIMIRS (29.01.1938. ­ 2005. JÛLIJS) (21.05.1912. ­ 02.07.2005.) 9. MINÈEÒA OLGA (16.03.1942. ­ 17.07.2005.) (27.04.1921. ­ 30.06.2005.) 10.VLASOVS JURIS (14.01.1970. ­ 16.07.2005.) (03.04.2005. ­ 09.07.2005.) 11. DREIMANE ÞENIJA (15.05.1918. ­ 18.07.2005.) (19.10.1935. ­ 10.07.2005.) 12. LIEPIÒA EMÎLIJA (19.10.1925. ­ 12.07.2005.) 13.RAMZA ANNA (27.10.1940. ­2005.JÛLIJS) 14.BENIÍE EDÎTE (28.09.1928. ­ 19.07.2005.) (19.08.1921. ­ 26.07.2005.) (01.06.1960. ­ 29.07.2005.)

2

2005. gada 5. augusts

Salaspils Vèstis

Kas? Kur? Kad?

Iedzîvotâju zinâðanai

28. augustâ plkst. 11. 00

Salaspils bçrnu sporta skolâ Lîvzemes ielâ 22

Sveiks, jaunieti!

Vai Tev ir skeitparka bezmaksas abonenta karte? Ja vçl nav, nâc droði un aicini arî draugus pieteikties uz skeitparka bezmaksas abonementa karti Salaspils novada domç, Lîvzemes 8, 207. kab. pieòemðanas dienâs ­ pirmdienâs un ceturtdienâs. Lîdzi jâbût pasei (ja nav pase, tad dzimðanas apliecîbai un skolçna apliecîbai), dzîvesvietas deklarâcijas izziòai un 1 foto (2 x 3 cm). Atgâdinâm, ka skeiteru instruktors Egons apmâcîs Tevi otrdienâs un ceturtdienâs no plkst. 14­19. Laipni aicinâti! Ieeja skeitparkâ bez kartes darba dienâs 2 LVL un brîvdienâs 3 LVL. Sîkâka informâcija pa tâlruni 7981016.

Sporta organizatore Agnese Jermacâne

Salaspils novada bibliotçka

no 01.08. Izstâde "Mçneða jubilâri" no 11.08. Izstâde "Operdziedâtâjam Jânim Zâberam ­ 70" no 15.08. Izstâde "Rakstniekam Aleksandram Grînam ­ 110" Vasaras periodâ no 20. jûnija lîdz 1. septembrim ­ sestdienâs bibliotçka slçgta.

SALASPILS BÇRNU SPORTA SVÇTKI

PROGRAMMÂ:

3 ­ 4 gadi + ìimenes sports trîsritenis tâllçkðana jautrâ stafete 9 ­ 10; 11 ­ 12; 13 ­ 14 gadi tâllçkðana skrieðana basketbola soda metieni ðautriòu meðana Tâlrunis informâcijai: 7943115, mob.t. 8293104 5 ­ 6; 7 ­ 8 gadi skrieðana tâllçkðana bumbiòas meðana mçríî

Bçrnu un jaunieðu filiâlbibliotçka "Avotiòð"

no 10.08. Izstâde "Rakstniekam Sudrabu Edþum ­ 145" no 15.08. Izstâde "Rakstniekam Aleksandram Grînam ­ 110" Vasaras periodâ no 1. jûnija lîdz 1. septembrim ­ sestdienâs bibliotçka slçgta!

CONSOLIS ir vadoðais uzòçmums Eiropa saliekamo dzelzsbetona konstrukciju raþoðanâ. Tâ meitas uzòçmums

SIA "CONSOLIS LATVIJA"

jaunu projektu realizâcijai

· Salaspils Romas katoïu draudzç 4. septembrî plkst. 11.00 V. Em Kardinâla Jâòa Pujata vizitâcija. Bûs arî Iestiprinâðanas sakramenta pieðíirðana. · 11. septembrî Svçtâ Mise plkst. 11.00 ­ Raþas svçtki. (pateiksimies Dievam par vasaras raþu). · Sâkot ar 11. septembri Salaspils Romas katoïu baznîcâ Sv. Mise krievu valodâ plkst. 13.00. Draudzes prâvests: Andris Blûms Mob. T.: 9465826

pastâvîgâ un stabilâ darbâ aicina rûpnîcas strâdniekus/ces:

· · · · · betonçtâjus-veidòotâjus (iespçjama apmâcîba uz vietas); elektriíi celtòa krâna operatoru ­ stropetâju galdnieku

Dienvidu filiâlbibliotçka

Bibliotekâres atvaïinâjuma laikâ no 11. jûlija lîdz 8. augustam ­ bibliotçka slçgta.

Saulkalnes filiâlbibliotçka

no 08.08. "... pasaules karð un seviðíi strçlnieku dzîve un varonîba ir Aleksandra Grîna lielâkais mûþa pârdzîvojums ...te /J.Veselis/ Izstâde "Lielâkajam latvieðu batâlistam", rakstniekam Aleksandram Grînam ­ 110"

un biroja darbiniekus/ces (sûtît CV)

konstruktoru darba rasçjumu sagatavoðanai AUTOCAD · sekretâri Strâdniekus aicinâm pieteikties rûpnîcâ darba dienâs 9:00­12:00, Getliòu iela 22, Stopiòu pag., Rîgas râj. Transports ­ vilciens lîdz stacijai ,,Gaisma". SIA Consolis Latvija, Tâlrunis informâcijai: 7 138 777, fakss: 7138778 UZMANÎBU: darbiniekus pirms un pçc darba lîdz "Ðíirotavas" stacijai nogâdâ uzòçmuma autobuss! ·

OLAINES PILSÇTAS, OLAINES PAG ASTA AGAST OL AINES PILSÇTAS, OL AINES PAG ASTA , PAG ASTA AGAST SALASPILS NOVADA MÂRUPES PAG ASTA UN SAL ASPILS NOVADA SABIEDRISKO PAK REGULA SABIEDRISKO PAK ALPOJUMU REGUL ATORS PAZIÒO:

2005.gada 14.jûlijâ sçdç ir pieòemts lçmums: Lçmums nr.6/2005, 6.p. (prot.nr.6/2005, 6.p.) ­ ûdensapgâdes un kanalizâcijas pakalpojumiem SIA ,,Valgums ­ S" (reì.Nr. LV4000336901): sâkot ar 2005.gada 01.septembra piemçrot esoðos tarifus, kas ir apstiprinâti ar OOMS SPR 2004.gada 30.jûlija lçmumu (Lçmums nr.10/2004,1.p., prot. Nr.10/2004, 1.p.) lîdz tai dienai, kad spçkâ stâsies jaunie tarifi. SIA ,,Valgums ­ S" jaunus tarifu projektus iesniegt OOMS SPR lîdz 2005.gada 01.oktobrim. 2005.gada 21.jûlijâ sçdç ir pieòemti lçmumi: Lçmums nr.7/2005,2.p. (prot.nr.7/2005, 2.p.) ­ sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas pakalpojumiem Ogres sabiedrîbai ar ierobeþotu atbildîbu "MARSS" (reì.Nr. LV47403003258) apstiprinât jaunu tarifu ­ 3,80 Ls/m3 (bez PVN) pârskata ciklam divi gadi sâkot ar 2005.gada 01.septembri, lîdz ar to iepriekðçjie tarifi zaudçs spçku. Lçmums nr.7/2005,3.p. (prot.nr.7/2005, 3.p.) ­ ûdensapgâdes pakalpojumiem VAS ,,Latvenergo" filiâlei ,,Rîgas termoelektrostacijas" (reì.Nr. LV40003531295) apstiprinât jaunu tarifu ­ 0,223 Ls/m3 (bez PVN) Acones ciematâ, pârskata ciklam divi gadi sâkot ar 2005.gada 01.septembri, lîdz ar to iepriekðçjie tarifi zaudçs spçku. 2005.gada 28.jûlijâ sçdç ir pieòemts lçmums: Lçmums nr.8/2005,1.p. (prot.nr.8/2005, 1.p.) ­ sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas pakalpojumiem SIA "ALEN" (Reì.Nr.LV50103028091 apstiprinât jaunu tarifu ­ 3,80 Ls/m3 (bez PVN) pârskata ciklam divi gadi sâkot ar 2005.gada 01.septembri, lîdz ar to iepriekðçjie tarifi zaudçs spçku. Ar lçmumu tekstiem var iepazîties OOMS SPR ­ Salaspilî, Skolas ielâ 7, 209.kab., tâlr.7946318, e-pasts: [email protected], pieò. laiks: Pirm. 10.00­14.00 un 15.00­19.00.

Daugavas muzejs

No 14.08. izstâde ­ "Doles muiþas vçsture" Izstâdes atklâðana 21.08. plkst. 11.00

Paziòojums

Sakarâ ar Íeguma HES hidrotehnisko bûvju atjaunoðanas darbiem, laika posmâ no 07.08.2005. ­ 31.08.2005. notiks ûdens lîmeòa pazeminâðana Rîgas HES ûdenskrâtuvç lîdz 16,00m atzîmei.

Valsts akciju sabiedrîbas "Latvenergo" filiâle Daugavas hidroelektrostacijas

SPORTS

Salaspils stadionâ

06.08.plkast 14:00 J. Rimða kausa izcîòa futbolâ

Sabiedriskâs apsprieðanas

Tiek paziòots par detâlplânojuma projekta izstrâdes uzsâkðanu Rîgas rajonâ, Salaspils novadâ, nekustamajâ îpaðumâ "Jaunbûòas" (kadastra Nr. 8031-015-0476), pamatojoties uz Rîgas raj. Salaspils novada domes 2005. gada 29. jûnija sçdes protokola lçmumu Nr. 14, § 61. Sabiedriskâs pasprieðanas pirmais posms ilgst 2 nedçïas no paziòojuma publicçðanas laikrakstâ "Latvijas Vçstnesis". Ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazîties Salaspils novada Bûvvaldç, atsauksmes un priekðlikumi iesniedzami pa pastu SIA STATIO, Rîgâ, Bruòinieku ielâ 47, LV­1011, vai pa faksu 7843655. Projrkta vadîtâjs, arhitekts Uldis Mazais. Tiek uzsâkta Rîgas raj. Salaspils lauku teritorijas zemes gabala "Kaimiòi" 1. zemes gabala (kadastra Nr. 8031-015-0157) detâlâ plânojuma otrâ posma sabiedriskâ apsprieðana. Apsprieðana notiks no 15.08.2005. lîdz 26.09.2005. Ðajâ laikâ detâlais plânojums bûs apskatâms Salaspils novada domes telpâs ­ Salaspilî, Lîvzemes ielâ 8. Apmeklçtâji tiek pieòemti un atsauksmes par projektu iesniedzamas SIA "ADK-birojs" telpâs Rîgâ Ganîbu dambî 7a, darba dienâs no plkst. 10.00 ­ 17.00. Ja iesniedzçjs vçlas saòemt rakstisku atbildi, tad jânorâda vârds, uzvârds, personas kods un patstâvîgâ adrese, bet juridiskajâm personâm ­ uzòçmuma nosaukums, adrese un reìistrâcijas numurs. Sakarâ ar Rîgas rajona Salaspils novada domes 2005.gada 27.jûlija protokoliem Nr.16.37§; Nr.16.38§; Nr.16.39§, tiek sâkts detâlplânojumu izstrâdes sabiedriskâs apsprieðanas 2.posms Rîgas rajona Salaspils novada nekustamajiem îpaðumiem "IKSI" (kadastra Nr. 8031-003-0508), "Íeizariòi 1" (kadastra Nr.8031-010-0034), "Íeizariòi 2" (kadastra Nr.8031010-0045) un "Pïavas" (kadastra Nr.8031-001-0080). Par detâlâ plânojuma izstrâdes vadîtâju apstiprinâts sertificçts arhitekts teritoriâlplânoðanâ Viesturs Briedis (sertifikâta Nr. 10-0212). Visas ieinteresçtâs personas priekðlikumus detâlo plânojumu izstrâdâðanai var iesniegt projektçðanas birojâ "ARHO", Rîgâ, Ganîbu dambî 30a, katru darba dienu no ðî gada 5.augusta lîdz 16.septembrim no plkst. 10:00 lîdz 17:00. Ja priekðlikuma iesniedzçjs vçlas saòemt rakstisku atbildi, prasîbas pieteikums sûtâms SIA "ARHO", Ganîbu dambî 30a, Rîgâ, LV­1005, norâdot fiziskâs personas vârdu, uzvârdu, personas kodu un dzîves vietas adresi; juridiskâm personâm jânorâda uzòçmuma nosaukums, reìistrâcijas numurs un juridiskâ adrese. Projekta gala apspriede notiks 2005.gada 16.septembrî Salaspils novada domç no plkst. 15:00 lîdz 17:00. Saskaòâ ar Salaspils novada domes 2005. gada 29. jûnija lçmumu Nr. 14, § 63, tiek uzsâkta detâlplânojuma izstrâde un 1. posma sabiedriskâ apsprieðana zemes gabalam Gaismas ielâ 8B, Salaspils pilsçtâ, kadastra Nr. 8011-004-0907. Darbu vadîtâjs ­ Uldis Norîtis, darbu izpildîtâjs ­ SIA "LART". Detâlplânojuma sabiedriskâ apsprieðana tiek uzsâkta 2005. gada 01. augustâ un turpinâs lîdz 26. augustam. Ar plânojuma materiâliem var iepazîties, kâ arî izteikt priekðlikumus Salaspils novada domes Bûvvaldç, Salaspilî, Lîvzemes ielâ 8, vai SIA "LART" Ogrç, Preses ielâ 2. Saskaòâ ar Salaspils pilsçtas ar lauku teritoriju domes 28.01.2004. lçmumu Nr.4, 21§ un 23.12.2003. lçmumu Nr.26, 24§ tiek izstrâdâts detâlplânojums zemes gabalam "Vçtriòas­2" (kad. Nr. 8031-014-0053). No 12.08.2005. lîdz 18.08.2005. minçtâ projekta priekðlikumu otrâ redakcija bûs apskatâma Salaspils novada domes telpâs pie Bûvvaldes, Lîvzemes ielâ 8, Salaspilî. Projekta mçríis ir izplânot zemes gabala sadalîjumu apbûves gabalos. Par detâlplânojuma projekta vadîtâju apstiprinâts arhitekts Ivars Bebris. Visas ieinteresçtâs personas ar projekta priekðlikumiem var iepazîties arhitekta I. Bebra biroja telpâs, Rîgâ, Maskavas ielâ 322/3­521, katru darba dienu, iepriekð piezvanot pa tâlruni 6074955, no plkst. 9.00 lîdz 17.00. Ja ieinteresçtâ persona vçla saòemt rakstisku atbildi, prasîbas pieteikums nosûtâms arhitekta Ivara bebra birojam, Maskavas ielâ 322/3­521, Rîgâ, LV­1063, norâdot fiziskâm personâm ­ vârdu, uzvârdu, personas kodu, pastâvîgâs dzîves vietas adresi; juridiskâm personâm ­ uzòçmuma nosaukumu, reìistrâcijas numuru, juridisko adresi.

3

Salaspils Vèstis

2005. gada 5. augusts

Dîvânus Ls 90; dîvânu + 2 atpûtas krçslus ­ Ls 180. Viss jauns, raþots Baltkrievijâ. Tâlr.: 7940707, 9480756. Titânu ûdens sildîðanai. Labâ stâvoklî. 35 Ls. Tâlr.: 6270335. 2-istabu dzîvokli Salaspilî, Skolas ielâ 7/ 3­69, PVC logi, dzelzs durvis, 3. stâvs 34000 EUR. Tâlr.: 9525302. SIA "Bûvgruþu pârstrâde" piedâvâ drupinâtos materiâlus: íieìeïu ðíembas, betona ðíembas, atsijas. Tâlr.: 7250814, 7250637. 3-istabu dzîvokli HES rajonâ, 1.stâvs, atseviðía ieeja, Ls 29900,- Tâlr.: 6225360. Daþâdu ziedu medu. Piegâdâðu dzîvesvietâ. Tâlr.: 9133312. Kazas un kazlçnus. Tâlr.: 7943622. Lietotas mçbeles labâ stâvoklî. Lçti. Tâlr.: 7941950 (lîdz 21.00) Jânis. Daþâda veida kokmateriâlus, zâìç dçïus, brusas,... no sava un jûsu materiâla. Tâlr.: 9238780. Celtniecîbas materiâlus: pârsedzes (3,20x1,40m ­ 2 gb, 2,30x2,40 m ­ 1 gb), kâpòu laidienus (3 gb), starplogu blokus, sienu paneïus. Nedârgi. Visi materiâlu jauni. Tâlr.: 9211603. 1-istabas dzîvokli Saulkalnç, 4/ 5,visas çrtîbas, balkons, blakus Daugavai. Cena 14000 Ls. Tâlr.: 6001775. 2-istabu dzîvokli Vîtolu ielâ, 2/5, specprojekts, 52 m2. Cena: 50 000 EUR. Tâlr.: 8282320. 2-istabu dzîvokli HES rajonâ. Bez starpniekiem. Tâlr.: 6310192. 2-istabu dzîvokli HES rajonâ. Tâlr.: 9915910. 3-istabu dzîvokli Dienvidu ielâ, 5/5. Tâlr: 6498444 (Aigars). Dzîvokli jaunbûvç Nometòu ielâ , 84 m2, bez iekðçjâs apdares, autonomâ gâzes apkure. Tâlr.: 9458744. Mâju ðosejas Rîga-Daugavpils 63 km Ogres rajonâ, 1 stâvs, 3 istabas, kopçjâ platîba 50m2, saimniecîbas çkas, mâjâ ûdensvads un WC, zeme 2 ha. Cena 27 000 Ls. Tâlr.: 9915910. Dvîòu mâju Griezes ielâ, 146 m2, jaunbûve, bez iekðçjâs apdares. Tâlr.: 9458744. Garâþu kooperatîvâ "Atoms", 22,7 m2, pagrabs. Tâlr.: 6199498. Garâþu kooperatîvâ "Atoms" Cena 2000 Ls. Tâlr.: 6713272. Ðíirnes telîti ­ melnraibu, dzimusi 1. februârî. Tâlr.: 9254353. Zemi Dienvidu ielâ, 1 ha, atïauts apbûvçt lîdz 3 stâviem. Netâlu komunikâcijas. Cena: 4,50 Ls/m2. Tâlr.: 6117557. Kvalitatîvi veikðu jûsu dzîvokïa kosmçtisko remontu. Par atalgojumu vienosimies. Tâlr.: 6809547. Dzîvokïu un mâju remonts ­ elektromontâþa, santehnikas uzstâdîðana, grîdas, kabeïi, laminâts. Kompleksie darbi. Âtri un kvalitatîvi. Tâlr.: 6864314. Fridrihsona juridiskais birojs sniedz juridisku palîdzîbu civiltiesiskajos jautâjumos Rîgas ielâ 30a (Ieeja no Vîtolu ielas puses). Tâlr.: 7941255, 9407611. Piedâvâju lietvedîbas un personâllietvedîbas pakalpojumus. Augstâkâ izglîtîba vadîbas zinîbâs un atbilstoða darba pieredze. Tâlr.: 9263695, 7943433. Viesu nams Daugavas krastâ "Villa Dole" piedâvâ telpas viesîbâm, konferencçm. Iespçja rîkot nometnes. Papildus kompleksâ pirts, kâ arî labiekârtoti numuri nakðòoðanai. Tâlr.: 9413963. Rîkojam banketus kâzâm, jubilejâm, prezentâcijâm jaukâ kafejnîcas zâlç kâ arî izbraukumos. Garantçjam labu apkalpoðanu, profesionâlu galda klâjumu, garðîgu pagatavotu çdienu un mçrenas cenas. Kafejnîca domes çkâ, Lîvzemes ielâ 8. Tâlr.: 7941597, 9100047, 9783735. Bruìçðanas darbi. Kvalitatîva bruìçðana ar betona un granîta bruìi. Liela pieredze. http://reini.eclub.lv, 9100544. IU "Sater" veic ledusskapju remontu jûsu mâjâs ar garantiju. Tâlr.: 5939306, 9299768 no plkst. 9.00 lîdz 21.00 bez brîvdienâm. Televizoru, video, audio tehnikas remonts. Dzelzavas iela 74­327 kab. Izbrauc uz mâjâm. Tâlr.: 7577768, 6591380. Virtuves un bîdâmie skapji pçc pasûtîjuma. Plaða krâsu izvçle, piegâde, uzstâdîðana un garantija. Dizainera pakalpojumi bez maksas. Lieliska kvalitâte!!! Tâlr.: 7396978 (pçc 18.00), 7946184, 9259526. Transporta pakalpojumi ar Mercedes Benz, kravnesîba 3 t. Mçbeïu, sadzîves tehnikas, celtniecîbas materiâlu, sadzîves priekðmetu pârvadâðana uz vasarnîcâm, dârziem utt. Tâlr.: 9549757. Autoceltòu "Ivanovecs" pakalpojumi lîdz 14 t, materiâlu un cietu priekðmetu pârvadâðanâ lîdz 2 t. Vçlama iepriekðçja pieteikðanâs. Tâlr.: 9254739. Kanalizâciju aku tîrîðana. Tâlr.: 7944226, 9234262. Veterinârârsts N. Masaïskis veic dzîvnieku veterinârmedicînisko aprûpi pie klientiem mâjas vizîtçs. Darba dienâs no pl.9.00­18.00. Plânoto vizîðu pieteikðana no pl.8.00­9.00. Tâlr.: 7946472, 9213019, e-pasts: [email protected] No 5. jûlija Salaspilî, Miera ielâ 3 darbu sâk mîïdzîvnieku veterinârâ prakse. Pakalpojumi: terapija, vakcinâcijas, mâjas vizîtes, konsultâcijas, íirurìija. Darba laiks: O. 16­19, T. 9­ 12, P. 16­19, S. 10­15. Tâlr. 6274224. Svara stabilizâcijas programma aizòemtâm sievietçm un vîrieðiem. Nekaitîgi, viegli, çrti. Iemâcîðu saglabât rezultâtu. Konsultâcijas un individuâla pieeja. Tâlr.: 9272680. Privâtâ ârsta prakse Dârziòos. Tradicionâlâ un netradicionâlâ medicîna, mâjas vizîtes. Tâlr.: 9193976. Narkoloìija. Ârstç alhokolismu, paìiras mâjâs un stacionârâ (kodçðana, "ampula", "torpçda", psihoterapija). Tâlr.: 7942442, 6588317, 7182439. Gçla nagi 10­12 Ls, manikîrs, nagu dizains. Tâlr.: 9265746. Sakarâ ar jaunas firmas atvçrðanu vajadzîgi lietiðíi, aktîvi jebkâda vecuma cilvçki ar jebkâdu izglîtîbu, nepilnai darba dienai. Tâlr.: 7464321. Vajadzîgi nopietni darbinieki kopîgai sadarbîbai. Tâlr.: 6568168. Pavâram un apkopçjâm. Tâlr.: 7112348. Vajadzîga latviski runâjoða aukle gadu vecai meitenîtei. Darbs no 15.08., pilna darba nedçïa. Tâlr.: 6398463, 6161496. Skaistuma salonam Enerìçtiíu ielâ 2­76 vajadzîgs pieredzçjis, sertificçts frizieris. Tâlr.: 9577750, 7947003. Atvçrta jauna frizçtava "Hloja", Skolas ielâ 10, 1.stâvs. vajadzîgs frizieris. Tâlr.: 7940123. SIA "Bûvgruþu pârstrâde" piedâvâ darbu drupinâtâja operatora palîgiem, atkritumu konteinervedçju vadîtâjiem, strâdniekiem. Tâlr.: 7250814; 7250637 Firmai vajadzîgi: darbu vadîtâji; skârdnieki; mûrnieki un izolçtâji ar darba pieredzi. Lûdzam zvanît pa tâlr.: 7944923. Sakarâ ar raþoðanas paplaðinâðanu, SIA Þaks­2 piedâvâ darbu ðoferim-ekspedîtoram (auto VitoMercedes), pavârei, bufetniecei, virtuves strâdniecei un konditoriem. Tâlr.: 7946530, 9615334. Kokapstrâdes uzòçmums meklç strâdnieku, galdnieku un sargu darba Salaspilî. Papildus informâcija pa tâlr. 7148861. Autoservisâ Rumbulâ Maskavas ielâ 460a vajadzîgi autoatslçdznieki ­auto mazgâtâji ar darba pieredzi. Tâlr.: 9121302. Vajadzîgi jauni, enerìiski jaunieði darbam mçbeïu raþotnç. Laba alga. Tâlr.: 9259526. Saimniecîbâ vajadzîgi strâdnieki ­ galdnieki. Tâlr.: 9460584. Sauso celtniecîbas materiâlu raþotne SIA "SAKRET "aicina patstâvîgâ darbâ strâdniekus. Darbs maiòâs. Prasîbas ­ vidçjâ izglîtîba, precizitâte un atbildîba. Rûpnîcas adrese: "Ritvari", Stopiòu pag., Rîgas raj.(Rumbula). CV sûtît [email protected] Tâlr.: 7803654. Salaspils maizes ceptuvei steidzami vajadzîgs maizes cepçjs (-as) un fasçtâjas. Tâlr.: 9781004 vai mob. 9424150. Mâjkalpotâjai dzîvokïa uzkopðanai Salaspilî. Darbs 1x nedçïâ. Jâbût pieredzei uzkopðanas darbâ, vçlamas rekomendâcijas. Tâlr.: 9106167 (Laura). Firma aicina darbâ autoremontatslçdznieku un sagâdnieku. Tâlr.: 7981076. Pârtikas veikalam Salaspilî vajadzîga pârdevçja. Tâlr.: 7943184. Kafejnîcai "Riekstiòð" vajadzîga bârmene un viesmîle. Tâlr.: 9421555. AS "DHB" Skolas ielâ 10, Salaspilî piedâvâ darbu: montçtâjiem, flîzçtâjiem, apmetçjiem, krâsotâjiem, stiegrotâjiem, namdariem, jumiíiem. Tâlr.: 9143569, 9257341, 9211704, 7947100.

Sludinâjumi un reklâma

Lîdzjûtîbas

Lai mâtes mîla paliek dziïi, dziïi sirdî Par avotu, kur mûþam spçku smelt... Izsakâm visdziïâko lîdzjûtîbu un skumju brîdî esam kopâ ar Imantu Ramzu, no mâtes uz mûþu atvadoties. Salaspils novada dome Gaisma, kas cilvçkâ dzîvo, Un siltums, ko izstaro sirds. Tas nezûd. Tas paliek. Un mirdz. Izsakâm visdziïâko lîdzjûtîbu un skumju brîdî esam kopâ ar Silviju Pivori, no mâtes uz mûþu atvadoties. Salaspils novada dome Kad visi ceïi savijuðies vienâ, Tai kopîgâ, kas zemes mâtei lemts, Ir jâiesien mums zaïâ pavedienâ Tâs atmiòas, ko lîdzi gribam òemt. Izsakâm visdziïâko lîdzjûtîbu un skumju brîdî esam kopâ ar vadîtâju SILVIJU PIVORI mâmuïu mûþîbâ aizvadot. PII "SAIME" kolektîvs Izsakâm visdziïâko lîdzjûtîbu un skumju brîdî esam kopâ ar Silviju Pivori, mâti mûþîbâ aizvadot. PII "Saime" vecâku padome Kad cilvçkam kïûst solis grûts, To gaida Dieva valstîba. Kad mûþs ir skaisti nodzîvots, To atstâj bçrniem mantîbâ. Ðajâ skumju brîdî kopâ ar Silviju Pivori esam mçs ­ Salaspils sociâlais dienests. Skumju brîdî esam kopâ ar piederîgajiem un izsakâm visdziïâko lîdzjûtîbu sakarâ ar piemeklçjuðajâm bçdâm ­ Vladimira Mamïuka nâvi. Putniòi, Panofilovi, Beresòevi, Zemïeki.

Piedâvâ darbu:

PII "Saulîte", Salaspilî, Enerìçtiíu ielâ 17,

aicina darbâ grupâ ar padziïinâtu latvieðu valodas apmâcîbu. Prasîbas: ­ augstâkâ speciâlâ pirmsskolas izglîtîba vai izziòa par dotâs izglîtîbas iegûðanu; ­ labas latvieðu un krievu valodas zinâðanas.

pedagogu

Lûgums

Sociâlais dienests lûdz uzdâvinât vecmâmiòai, kuras apgâdîbâ palikuði divi bçrniòi, dîvânu vai 2 izvelkamos krçslus. Sociâlâ dienesta tâlrunis: 7946788.

Apsveikums

Apsveicu orientçðanâs sportistu komandu (Madaru Peisenieci, Vari Peisenieku, Jâni Skrûzmani, Arnoldu Kuèinsku un Mudîti Kuèinsku) ar labiem sasniegumiem Rîgas rajona orientçðanâs sporta spçlçs! Sporta organizatore Agnese

SIA "Maruss"

Rîgas ielâ 1a, tâlrunis 7947002

Gaïas pârstrâdes uzòçmums "Kolanda" aicina darbâ

Pçrk

Zemes gabalu Salaspilî 1200­2000 m2 ar komunikâcijâm, mâjas bûvniecîbai. Tâlr.: 9209305. Dzîvokli Salaspilî. Var bût bez remonta uz savstarpçji izdevîgiem noteikumiem. Viktorija. Tâlr.: 9450345. 2-ist. dzîvokli Salaspilî lîdz 20000 Ls. Ruslans. Tâlr.: 9696773. Apbûves gabalu 1200m2 ­ 2500m2 Salaspilî vai apkârtnç. Tâlr.: 9935037. 1 vai 2-stâvu mâju ar visâm çrtîbâm Salaspilî vai apkârtnç lîdz 120000 Ls. Tâlr.: 9998667. Dzîvokli Salaspilî jebkâdâ stâvoklî vai mâju, vasarnîcu. Tâlr.: 5909352. Zemi Salaspilî mâjas celtniecîbai. Tâlr.: 6160162. Automaðînas ar defektiem vai rezerves daïas. Tâlr.: 9784946. 1,5 ­ 2-ist. dzîvokli HES rajonâ. Tâlr.: 6311707. 3-istabu dzîvokli vai maina pret 2-istabu. Tâlr.: 9722150. Garâþu Silavâ Meþa ielâ. Tâlr.: 9426470. Zemi privâtmâjas celtniecîbai. Tâlr.: 9376547. Jauna ìimene zemes gabalu mâjas celtniecîbai. Nedârgi. Tâlr.: 9441366. Zemi Salaspilî vai apkârtnç starp dzelzceïu un Daugavu. Tâlr.: 9105201.

Maina

1-istabas dzîvokli ar daïçjâm çrtîbâm saimnieka mâjâ pret dzîvokli Salaspilî (var bût parâds). Tâlr.: 8799864, 7947255. 2-istabu dzîvokli Rîgâ uz 1-istabas dzîvokli Rîgâ vai 2­3-istabu dzîvokli Salaspilî vai piepilsçtâ no kurienes kursç elektrovilcieni uz Rçzekni un Krustpili. Rakstît Rîga­19; a/k­ 26, LV­1019.

Îrç

Firma meklç telpas (40 m2) konditorejas ceham. Tâlr.: 7946530, 9615334. Jauna ìimene 1 vai 2-istabu dzîvokli. Steidzami. Tâlr.: 6034181. Ìimene vçlas îrçt dzîvokli vai istabu mâjâ uz laiku. Steidzami. Tâlr. 9134430.

· frizieris (matu pieaudzçðana, matu kosmçtika un krâsas "Goldwell") · manikîrs (klasiskais, karstais, Spa, Holivudas) · pedikîrs (klasiskais, Spa) · gela un akrila nagu modelçðana · kosmetologs · solârijs Ergoline 300

1. stâvâ ­ SKAISTUMKOPÐANAS SALONS

strâdniekus . CV sûtît pa faksu: 770296, 7114026 vai e-pastu: [email protected], mob. 9131169

Salaspils 2. vidusskola

aicina darbâ

PIRMSSKOLAS IZGLÎTÎBAS PEDAGOGUS.

2.stâvâ ­ KAFEJNÎCA (tâlr. 6414347)

· banketi · kompleksâs pusdienas

Pieteikties pa tâlr. 7947009, 6554768.

Izîrç

TEC­2 rajonâ 1-istabas dzîvokli (41 m2), uz ilgu laiku (iespçjama garâþas noma). Tâlr.: 9577750. Biroja vai noliktavu telpas Salaspilî. Tâlr.: 7943426. 3-istabu dzîvoklis mâjâ, 2. stâvs, atseviðía ieeja, ir vieta automaðînai, gâzes apkure, visas çrtîbas, Uz ilgu laiku, vçlams ìimenei. Tâlr.: 7949084, 5917272.

PIRTS (tâlr. 9121302)

· baseins · krievu pirts · banketu zâle 30 cilvçkiem

PVC logi un durvis, metâla durvis, visa veida þalûzijas

­ ­ ­ ­ ­ ­ konsultâcijas uzstâdîðana kvalitatîva montâþa apdare lîzings 10 % atlaide Tâlruòi: 7947863, 9107540, 9165714.

SIA "Viduselki"

sniedz

Pakalpojumi

Skolas ielâ 10, pagrabtelpâs strâdâ juvilierdarbnîca, gravieris un frizçtava. Angïu valoda bçrniem un pieauguðajiem. No 1. augusta tiek komplektçtas grupas pçc zinâðanu lîmeòa. Nodarbîbas k/n "Enerìçtiíis". Tâlr.: 6702203. Tçrauda durvju, vârtu, reþìu, noþogojumu, balkonu, margu izgatavoðana. Elektromontâþa, metinâðanas darbi. Radiatoru nomaiòa un uzstâdîðana. Tâlr.: 9554748, 9885985. Pârdoðu mâju Salaspilî. Ruslans, tâlr.: 9696773. Veic dîzeïaparatûras remontu un regulçðanu traktoriem, hidrosistçmas remontu un sniedz konsultâcijas. Tâlr.: 7941461. Auklîte, 56 gadi, pieredzçjusi, uzticama ar medicînisko un pedagoìisko izglîtîbu. Tâlr.: 6856841. Kvalitatîvi un âtri veicu celtniecîbas remontdarbus. Tâlr.: 5976868. Televizoru, ledusskapju, veïas mazgâjamo maðînu remonts mâjâs Jums izdevîgâ laikâ, mçrenas cenas, garantija. Firma "Rûíi DAG". Tâlr.: 7113903, 7375440, 6329990.

Daþâdi

Mâkleris savam klientam meklç dzîvokli Salaspilî. Ruslans, tâlr.: 9696773. Laipni lûdzam apmeklçt mûsu mçbeïu veikalu "Ra&Riss", Rîgâ, Pïavniekos, T/B Eksi teritorijâ, Katlakalna 13, ieeja no Lubânas ielas 5, mçbeles plaðâ izvçlç, piemçrotas cenas. Strâdâjam bez brîvdienâm. Tâlr.: 7109076. Varbût Jûs ziniet kâdu, kurð papildus vçlas nopelnît 300­500 Ls, strâdâjot 5­20 stundas nedçïâ un nepametot pamata darbu? Iespçjams strâdât arî mâjâs. Tikðanâs Rîgâ. Tâlr.: 6838728.

ekskavatora iekrâvçja

pakalpojumus. Tâlrunis 6115613.

Pârdod

4-istabu dzîvokli Salaspilî, Skolas ielâ, 1 stâvs. Tâlr.: 6037175. Opel "Astra" 1996. g., inþektors 1,6l, 170000 km nobraukts, cena: 1900 Ls. Tâlr.: 9780172(darba dienâs pçc 17.00). Dzîvokli, pirmajâ stâvâ, malkas apkure, gâzes balons, labierîcîbas iekðâ 10000 Ls. Tâlr.: 6331765, 9253354. Apbûves gabalus bijuðajâ Agrociemata rajonâ, Gaismas ielâ 12a. Platîba 1200 ­ 1600m2. Tâlr.: 9131085. Bçrnu ratus labâ stâvoklî, zilâ krâsâ, bçrnu ðûpoles, lçti, uzdâvinâðu íengursomu. Târ.: 9981862. Rozâ ûdensroþu stâdus. Tâlr.: 9614158. Mâju Salaspilî. 200m2, pirts, kamîns. Teicamâ stâvoklî. 105000 Ls. Tâlr.: 9249422. 1-istabas dzîvokli Rîgas rajonâ, visas çrtîbas. Tâlr.: 9595806. Pusotrvietîga gulta, labâ stâvoklî. Tâlr.: 7942282.

Piedâvâ darbu

Steidzami vajadzîgs strâdnieks malkas sazâìçðanai (aptuveni 10 m3). Darbs Salaspilî. Samaksa pçc vienoðanâs. Tâlr.: 9203800. Firma darbam ar nekustamo îpaðumu "Tokarev Invest" piedâvâ darbu aktîviem darbiniekiem ar autotransportu. Var bez darba pieredzes. Tâlr.: 7344442, 9422993.

© Salaspils Vçstis Izdevçjs ­ Salaspils novada dome Lîvzemes iela 8, Salaspils, LV ­ 2169 Reìistrâcijas apliecîba nr. 1922. Iznâk mçneða 1. un 3. nedçïas piektdienâs. Laikraksts internetâ: www.laikraksti.lv, www.salaspils.lv

Atbildîgâ par izdevuma sagatavoðanu Ilva Vastlâve Tâlrunis 7981007, fakss 7981032, e-pasts: [email protected] Grafiskais dizains ­ Lîga Heniòa Sludinâjumus un reklâmu pieòem domç, 206.kab. Tâlr. 7981007, e-pasts: [email protected]

Iznâk kopð 1996.gada 17.maija Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Iespiesta tipogrâfijâ "N.I.M.S." Maketçtâja ­ Ilze Stikâne Adrese: Pçrnavas iela 47/3 Rîga, LV ­ 1009 Tâlr. 7311424

Metieni: Latvieðu izdevumam ­ 2500 eks. Krievu izdevumam ­ 2000 eks. Pârpublicçðanas un citçðanas gadîjumâ atsauce uz "Salaspils Vçstîm" obligâta. Par reklâmas un sludinâjumu saturu atbild to iesniedzçji.

4

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1285828