Read SV-Apriilis1_2008-LV.indd text version

2008. gada 4. aprlis

Salaspils Vstis

Salaspils novada domes

bezmaksas izdevums

4.04.2008. Nr.7 (436)

Saj numur:

26. marta domes sd ­ 2. lpp. Ella uzstsies Salspil ­ 3. lpp. Msjo sasniegumi ­ 3. lpp.

Aktuli

Nkamais

"Salaspils Vstis" numurs iznks 18. aprl!

Foto: PII "Ritentis" deju kolektvs

Aprpe mjs ­ jauna Socil dienesta radta iespja Jums

K Js zint, Salaspils novada Socil dienesta darbinieki veic socilo darbu, organiz socils aprpes un socils rehabilitcijas pakalpojumu saemsanu un sniedz pakalpojumus Nakts patversm personm bez noteiktas dzvesvietas vai krzes situcij nonkusajm. Ldz sim aprptju pakalpojumus sniedza personas, ar kurm pasvaldba sldza lgumu uz laiku. Tie nebija Socil dienesta darbinieki, bet gan brvprtgie, kaimii vai radi. Izrdjs, ka sds pakalpojums ir oti nepieciesams un pieprasts. Tpc kops 2008.gada 1.janvra Salaspils pasvaldba piesra Socilajam dienestam aprptju stata vietas un turpmk Salaspils novada iedzvotjiem, kuri, veselbai pasliktinoties, nevars veikt savu pasaprpi, bs pieejami kvalitatvi aprpes mjs pakalpojumi. Tdejdi pasvaldba uzemas ar atbildbu par atbilstgu darbinieku piesaisti sim darbam un garant t kvalitti. Kas tas ir aprpe mjs? Tie ir pakalpojumi dzvesviet pamatvajadzbu apmierinsanai personm, kuras objektvu apstku d nevar sevi aprpt ­ vecuma, gargu vai fizisku veselbas traucjumu d, slimbas laik vai atveseosans period; brniem ar garga vai fiziska rakstura traucjumiem. Personas var saemt minimli nepieciesams aprpes mjs, paplasints aprpes mjs pakalpojumu kompleksu vai atsevisus pakalpojumus. Aprpe var bt pastvga vai pagaidu. Pakalpojumu sniegsanas biezums atkargs no aprpjams personas pasaprpes spjm. Ko sev ietver aprpes pakalpojumi mjs? T ir paldzba ikdienas mjas darbu veiksan, piemram, nepieciesamo precu atnesana no veikala, dzvoka uzkopsana, samaksas veiksana par ri un komunlajiem pakalpojumiem, laikrakstu pastsana un piegde, malkas sanesana dzvokl, paldzsana diena gatavosan, paldzba personisks higinas nodrosinsan, uzraudzbas nodrosinsana, pavadoa pakalpojumu sniegsana. Klients var saemt ar papildus pakalpojumus, piemram, klienta tuvinieku kapu sakopsana, klienta mjdzvnieku aprpi, sniega trsanu u.c. pakalpojumus. Aprptjs paldz klientam atbilstosi klienta pasaprpes spjm, novro klienta veselbas stvokli un inform socil darba specilistu, rstjoso rstu. Aprptjs sadarbb ar socil darba specilistu organiz citu socilo pakalpojumu un/vai socils paldzbas pabalstu saemsanu. Kam ir tiesbas saemt sos pakalpojumus? Kda ir maksa par tiem? Tiesbas saemt aprpi mjs un to sniegsanas krtbu nosaka Salaspils novada 2005.gada 14.decembra saistosie noteikumi Nr.78 "Pasvaldbas socilie pakalpojumi Salaspils novada iedzvotjiem". Tie ir cilvki, kuri objektvu apstku d nevar sevi aprpt, atbilst maznodrosintas personas statusam un viiem nav likumgo apgdnieku (brnu, mazbrnu). Viiem ir tiesbas saemt pakalpojumus par pasvaldbas budzeta ldzekiem. Ja personai ir likumgie apgdnieki, pasvaldba vispirms izvrt, kdas iespjas nodrosint nepieciesamo aprpi ir sm personm. Savukrt, ja likumgie apgdnieki pasi vecuma, veselbas stvoka vai nodarbintbas d nevar veikt apgdjamo aprpi, sie pakalpojumi pc socil darba specilista izvrtjuma var tikt sniegti daj vai piln apmr par pasvaldbas budzeta ldzekiem. Tiek emti vr ar apgdnieku ienkumi. Ja apgdnieku ienkumi pc samaksas par pakalpojumiem samazins un kst mazki par minimlo algu valst uz vienu imenes locekli, par pakalpojumu maks pasvaldba daji vai piln apmr. Aprpes mjs pakalpojumus ir iespjams ar pirkt no Salaspils novada Socil dienesta. Starp pakalpojuma sniedzju, klientu un via apgdnieku tiek slgts lgums par pakalpojuma sniegsanu un samaksu. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta ar pasvaldbas 2008.gada 30.janvra lmumu. Maksa par sniegto pakalpojumu ­ aprpe mjs stundu darba diens no plkst.8.00 ldz plkst.19.00 ir 2,50 Ls. Detaliztku informciju var saemt pie Salaspils novada Socil dienesta Socilo pakalpojumu nodaas darbiniekiem pa tlruni 7976957. Salaspils novada Socilais dienests

Iedzvotju zinsanai

Labkljbas ministrija plno krtjs piemaksas pie pensijm

emot vr dzves drdzbas straujo pieaugumu, lai sniegtu atbalstu pensionriem, Labkljbas ministrija (LM) no 1.jnija plno noteikt ar piemaksas tm vecuma pensijm, kuru apmrs ir no 135 ldz 225 latiem. Pc LM aplsm, vidjais piemaksas pie pensijas apmrs btu 11,74 lati mnes, un to sogad vartu saemt 75,5 tkst. pensionru. Tpat plnots atcelt apdrosinsanas stza ierobezojumu piemaksas pie vecuma pensijas piesirsanai. "...dzva btne dzvas pasaules vid. Es vljos bt tikai daa no visa ­ pavasar uzplaukt ar vizbuiem un ziemu balti apsnigt. Un tas piepildjs prprm." /R.Ezera/ Proti, piemaksas vars saemt neatkargi no darba stza visi pensionri, kuriem vecuma pensijas neprsniegs 225 latus. To sobrd paredz jaunkie LM izstrdtie grozjumi likum par valsts pensijm. Lai Valsts socils apdrosinsanas aentra vartu stenot mints izmaias ­ piemaksas pie vecuma pensijas no s.g. 1.jnija, btu nepieciesams sos grozjumus pieemt Saeim steidzambas krt. Sobrd piemaksu pie vecuma pensijas par apdrosinsanas stzu, kas uzkrts ldz 1995.gada 31.decembrim, var saemt pensionri, kuru apdrosinsanas stzs nav mazks par 30 gadiem, un pensijas apmrs mnes neprsniedz 135 latus. Tpat piemaksu var saemt ar pensionri, kuriem pensija piesirta ar atvieglotiem nosacjumiem par darbu kaitgos darba apstkos, kuru apdrosinsanas stzs ir vismaz 25 gadi, un pensijas apmrs mnes neprsniedz 135 latus (ja piemaksa jau nav piesirta 2006.gad). Sobrd piemaksas pie vecuma pensijas apmrs ir 0,19 Ls par katru apdrosinsanas stza gadu, kas uzkrts ldz 1995.gada 31.decembrim. Bet ar 1.jniju piemaksa tiks paaugstinta ldz 0,40 Ls. 2008.gada janvr piemaksu pie vecuma pensijm kopum sama 372 tkst. pensionru, kas ir 80% no visiem vecuma pensionriem. Vineta Brzia, LM Komunikcijas departamenta direktore

Irna Pancenko Salaspil

Mart Salaspils Izstzu zl atvrta mkslinieces Irnas Pancenko darbu personlizstde "Dvinu saules gaismu". Irna Pancenko ir dramature, dzejniece, prozaie, kultras darbiniece, gleznotja, k ar msu novadniece! Via dzimusi Krslav, bet 1949.gad visa imene tika represta un izstta uz Omskas apgabalu. Pc atgriesans dzimten, 1957.gad, Irna veltjusi sevi pedagoga profesijai. 1968.gad Irna prcls uz Pleskavu, kur izminjusi sevi tds profesijs k zurnliste, bibliotekre, kultras darbiniece, literatras daas vadtja A.Puskina vrd nosauktaj Pleskavas apgabala dramatiskaj tetr. 1992.gad Irna tika uzemta Krievijas Rakstnieku savienb k valdes sekretre. Via raksta un public dzeju, prozu, ilustr grmatas, glezno un biezi piedals izstds. 2006.gad Starptautiskaj grmatu forum mksliniece apbalvota ar goda titulu. 2007.gad 14.februr Irnai Pancenko piesirts Kultras Fonda goda nosaukums ­ KF Nopelniem bagt Kultras darbiniece. 55 gadu vecum, 1993.gad, skusi mkslinieces karjeru. Sasniegusi ievrojamu lmeni mksliniecisks pasdarbbas jom, un vias darbi guvusi publikas atsaucbu. Irnas darbi bijusi skatmi daudzs izstds ­ Pleskav, Puskina v.n.Valsts muzej Mihailovsk, ar vias dzimten Latvij. 2008.gad februr Jrmalas pilstas muzej bija skatma izstde "Mirkli, kavjies!". Izstdei bija lieli pankumi, kas izraisja jrmalnieku plasu interesi.

"Esamba ar Regnu"

Salaspils novada bibliotka s.g. 9.maij aicina uz tiksanos ar rakstniecm Noru Ikstenu un Aiju Vlodzi Regnas Ezeras "Briezos". Izbrauksana no bibliotkas plkst. 14.00. Interesentus ldzam pieteikties Salaspils novada bibliotk, tlr.:7943452, ldz 21.aprlim.

Irnas Pancenko darbi sastopami ar pie daudzu iestzu sienm Pleskav, Maskav, London un Latvij. Tie atrodami ar izstzu kolekcijs. Mksliniece ir no tiem audm, kuri prot saskatt skaistumu skumos un vis apkrtj pasaul, tlk so skaistumu pardot skattjiem. Tagad ar salaspiliesi var novrtt 27 mkslinieces darbus, kuri paslaik rot Izstzu zles sienas.

1

Salaspils Vstis

2008. gada 4. aprlis

Domes lmumi

2008.gada 26.marta domes sd:

· Izskatot jautjumu par budzeta ldzeku izlietojumu, piesir finansu ldzekus: ­ rehabilitcijas pakalpojumu apmaksai brnam invaldam; ­ paskumam "Dalba Rgas rajona sporta spls" aprl un sporta formu iegdei un apdrukai; ­ Salaspils sporta kluba "Kengaroos" dalbai Nordea Latvijas jaunatnes cempiont; ­ sportistes dalbai atvrtaj Igaunijas cempiont Hip ­ Hop dejs; ­ pabalstam mcbu maksas segsanai vairkiem Salaspils izgltbas iestzu pedagogiem; ­ kvalifikcijas celsanas kursu apmaksai PII "Saime" darbiniecei; ­ glbju kursu apmaksai diviem Salaspils pludmales dezurantiem. · Veicot grozjumus budzeta noteikumos, prvirzti ldzeki: ­ "Mkslas dienas" paskuma organizsanai vairks pasvaldbas iestds; ­ Tautu draudzbas festivla "Ceojums kop ar draugiem" organizsanai; ­ Salaspils 1.vidusskolas projekta "Latvijai ­ 90" stenosanai; ­ Socils aprpes mjas darbinieku kvalifikcijas kursu celsanai; ­ mjas apmcbas nodrosinsanai privtpersonai; ­ sadzves kanalizcijas daas ­ tehnisk darba projekta izstrdsanai (posm no zemes gabaliem "Lejas", "Bai" ldz dzelzcea prbrauktuvei iepretim Salaspils attrsanas ietaism); ­ pludmales kas remontam, signalizcijas ierkosanai un konteinera transportsanai; ­ pilstas kartes remontam; ­ konteineru laukuma labiekrtosanai pie Skolas ielas 7. · Apstiprinti papildus izdevumi: ­ Krasta ielas rekonstrukcijas projektu izmaiu izstrdei; ­ autoceu fonda programm paredzto darbu veiksanai. · Noteiktas parakstu vksanas vietas (k/n "Rgava" un k/n "Enertiis") tautas nobalsosanas ierosinsanai par likuma "Grozjumi likum "Par valsts pensijm" ierosinsanai. · Dome piemusi lmumu par: ­ Salaspils novada pasvaldbas iestdes "Salaspils brnu sporta skola" nolikuma apstiprinsanu; ­ miruso personu pardu dzsanu par pasvaldbas dzvojams telpas Skolas iel 7 lietosanu un saemtajiem komunlajiem pakalpojumiem; ­ adreses piesirsanu nekustamam pasumam "Varavksnes", Silabriezi, Salaspils novad; ­ braucam cea servitta nodibinsanu nekustamajam pasumam "Salaspils mezi 5"; ­ adreses piesirsanu nekustamajam pasumam "Sku stacija", Tilderi, Salaspils novads; ­ par papildinjumiem domes 27.02.2008. lmum "Par SIA "Daugava Bvserviss" piederos nekustam pasuma Silmau iel 11, Tilderi, Salaspils novad sadalsanu un jaunu adresu noteiksanu"; ­ par 2008.gada Salaspils novada svtku organizsanu no 21.maija ldz 25.maijam, apstiprinta paskuma programma, izmaksas un Rcbas komiteja. · Domes sd nolemts, ka zemes gabals Stirnu iel 3B, Salaspil, turpmk nav izmantojams zemes reformas pabeigsanai. · Dome nolmusi izsludint cenu aptaujas: ­ Salaspils Skumskolas Meza iel 6, grupu telpu un garderobes remontam; ­ Salaspils 1.vidusskolas gar gaitea (1. stv) un mjturbas kabineta remontam. · Lai novrstu nepilnbas saistosajos noteikumos, pieemti lmumi: ­ par saistoso noteikumu Nr.10/2008 "Grozjumi saistosajos noteikumos Nr.3 "Par reklmu, izkrtu, sludinjumu un citu informatvo materilu izvietosanas krtbu" apstiprinsanu; ­ par saistoso noteikumu Nr.11/2008 "Grozjumi saistosajos noteikumos Nr.11 "Salaspils novada teritorijas un taj esoso ku un bvju uztursanas noteikumi" apstiprinsanu; ­ par saistoso noteikumu Nr.13/2008 "Grozjumi saistosajos noteikumos Nr.8 "Salaspils pilstas ar lauku teritoriju pasvaldbas teritorijas labiekrtosanas, apstdjumu uztursanas un aizsardzbas noteikumi" apstiprinsanu. · Dome nolmusi apstiprint jaunu cea zmju shmu, kas aizliedz smag transporta kustbu Vtolu iel Salaspil, k ar ierobezo brauksanas trumu Lvzemes iel un aizliedz smag transporta kustbu Lauku iel. · Dome atteikusies no pirmpirkuma tiesbm uz piedvto nekustamo pasumu Salaspils novad. Pc domes szu materiliem sagatavoja Dina aha

Iedzvotju zinsanai

Popgrupa "Atvaste" slavas sault

13. mart k/n "Rgava" sabrauca brni un jauniesi no visa Rgas rajona uz skolu ansambu un solistu konkursu "Balsis". Salaspil notika konkursa otr daa, kura tika prstvta ar 40 krtas numuriem. Uz novada konkursu Jelgav (ar augstko punktu skaitu) no 1.­4.kl. grupas tika izvirzta Salaspils skumskolas popgrupa "Atvaste". Tikmr 19.mart projekta "Latvijai ­ 90" ietvaros Salaspils 1.vsk. rkoja dziesmu konkursu "Mana ­ Latvija", kur piedalties varju ikviens, kam dziesma sirdij tuva. Starp 10 muziklajiem prieksnesumiem Salaspils skumskolas popgrupa "Atvaste" ieguva 1.vietu un Baibas Ziedias zrijas simptijas balvu. Aija Pizne, popgrupas "Atvaste" vadtja

Paziojums par Salaspils novada teritorijas plnojuma sabiedrisko apspriesanu

Saska ar 2008.gada 18.marta Salaspils novada domes lmumu "Par saistoso noteikumu "Grozjumi Salaspils novada teritorijas plnojuma" 1.redakcijas" nodosanu atkrtotai sabiedriskai apspriesanai un atzinumu saemsanai" (prot.Nr.6, 2.§) Salaspils novada Teritorijas plnojuma grozjumi tiek nodoti atkrtotai sabiedriskai apspriesanai. Salaspils novada teritorijas plnojuma, t.sk. Vides prskata sabiedrisks apspriesanas otr posma termis tiek noteikts laika posm no 07.04.2008. ldz 21.05.2008. Ar teritorijas plnojuma grozjumu pirmo redakciju papildinjumiem var iepazties Salaspils novada domes kas 2.stv domes darba laik (Lvzemes iel 8, Salaspil), Salaspils novada bibliotk (Lvzemes iel 8, Salaspil) k ar internet domes mjas lap www.salaspils.lv. Apmekltji tiks pieemti domes Bvvald ts pieemsanas laik (Lvzemes iel 8, Salaspil, 202. kabinet pirmdiens no plkst. 11.00 ­ 16.00 un ceturtdiens no plkst. 9.00 ­ 18.00, 203.kabinet). 24.04.2008. Salaspils novada domes szu zl plkst. 17.00 notiks sabiedrisks apspriesanas sanksme, kur ar grozjumu redakciju, t.sk. Vides prskatu iepazstins ts izstrdtji. Priekslikumus par izstrdto grozjumu pirmo redakciju ldzam iesniegt rakstveid dom vai pa pastu ldz s.g. 21.maijam, adresjot Salaspils novada domei Lvzemes iel 8, Salaspil, Rgas rajon, LV­2169, nordot savu adresi, vrdu un uzvrdu, personas kodu, bet juridiskm personm ­ nosaukumu un reistrcijas numuru. Pc nordt termia iesniegtie priekslikumi netiks izskatti.

PII "Ritentis" deju grupas triumfs

oti sv konkurenc Salaspils PII "Ritentis" deju grupa izcnjusi 2.pakpes diplomu Zemgales novada Msdienu deju konkurs NRG ­ Jaun Strauj paaudze, kas norisinjs 15.mart Slamp. Kaut ar msu dejotji bija pasi mazkie konkursa dalbnieki, viu degsme un dejotprieks aizrva visu skattju zli. PII "Ritentis" deju grupa jau 2007.g. izcnja 1.pakpes diplomu konkurs "Dejas brnums" Rgas rajon un ar Vidzemes novad, tpc sogad konkursa organizatori ieteica izmint spkus NRG konkurs, kur start augsta lmea kolektvi ar pieredzi. Liels paldies brnu veckiem par aktvu ldzdalbu paskum! Tpat ar liels paldies visam PII "Ritentis" kolektvam par paldzbu interesanto trpu veidosan. Iespjams, ka 19.04. "Ritentis" deju grupa piedalsies lielkoncert Rg, kur pulcsies labkie Latvijas Msdienu deju kolektvi. PII "Ritentis" kolektvs

Paziojums par detlplnojumu "Enkuri"

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 12.03.2008. lmumu Nr.5, 28.& nodota otr posma sabiedriskajai apspriesanai ­ trs nedas no sludinjuma brza un atzinumu saemsanai detlplnojuma "Enkuri", kad.Nr.80310080236 detlplnojuma 1. redakcija. Publisk sapulce tiek organizta 10.04.2008. plkst. 16.00 Salaspils novada domes 2.stva foaje pie ziojumu da. Ar plnojumu materiliem iepazties un rakstiskos priekslikumus var iesniegt nordot dzves vietas adresi vai juridisko adresi, reistrcijas numuru pasvaldbas kancelej darba laik, vai SIA "MerKo" Sarkandaugavas iela 26/8, Rga, LV­1005, ieprieks piesakoties pa tlr.: 67393331.

dzimtsarakstu noda

no 01.03.­30.03.2008.:

Reistrti: 10 jaundzimusie (4 zni un 6 meitenes): Sofija Emlija, Jefims, Maksims, Nika, Viktorija, Anna, Ernests, Katerna, Nikola, Dmitrijs Reistrtas: 7 laulbas Mzb aizgjusi:

BIZANE TEOFILIJA BARISIKOVS VASILIJS SKURATA ALEKSANDRA PISMENSKA NATLIJA SESTOPALOVA ANNA KAUPUZE ANTOINA SMILGA LUCIJA BRZIA GUNDA BRICE SILVIJA IVERJAKS JNIS PROHORENKO VARVARA VASKUMA VALIJA MLKALNS EDVNS (27.02.1920.­02.03.2008.) (10.01.1938.­01.03.2008.) (26.09.1940.­05.03.2008.) (24.12.1953.­05.03.2008.) (12.08.1923.­12.03.2008.) (28.12.1933.­14.03.2008.) (29.05.1928.­15.03.2008.) (24.08.1972.­18.03.2008.) (30.11.1963.­22.03.2008.) (21.12.1939.­21.03.2008.) (11.12.1914.­25.03.2008.) (05.10.1949.­25.03.2008.) (25.06.1933.­24.03.2008.)

Salaspils novada

Paziojums par zemes iercbas projekta publisko apspriesanu

Salaspils novada bvvalde pazio, ka pamatojoties uz Salaspils novada domes 31.10.2007. lmumu, protokols Nr. 22,42 sdes protokola pielikums Nr. 32 "Par zemes iercbas projekta izstrdsanu zemes gabalam "Gaismas iela 14a" Salaspils pilst, kad. Nr. 8011 004 0908" ir uzskta mint nekustam pasuma zemes iercbas projekta publisk apspriesana. Zemes iercbas projekts paredz zemesgabala sadali atbilstosi Salaspils teritorijas plnojum noteiktajam lietosanas mrim un plnotajai izmantosanai izdalot perspektvo Zvanu iela trasi veidojot piecus atsevisus pasuma objektus. Ar zemesgabala "Gaismas iela 14a" iercbas projektu var iepazties Salaspils novada Bvvald. Aicinm savas atsauksmes iesniegt rakstiski Bvvaldei (Lvzemes iel 8, Salaspils, LV­2169, 203.kab., pirmdiens no 11.00­19.00 un ceturtdiens no 9.00­18.00, prtraukums:13.0 ­14.00) divu nedu laik no paziojuma publicsanas brza. Ar jautjumiem vrsties pie projekta izstrdtja SIA "eodzija" Tlr.:29275154. Atsauksmes, kas iesniegtas pc noteikt termia, netiks emtas vr.

Paziojums par detlplnojumu Rgas iel 45

Salaspils novada dome inform, ka pamatojoties uz domes 28.03.2007. lmumu Nr.7, §33. tika uzskta zemesgabala Rgas iel 45, Salaspil detlplnojuma izstrdsana. 12.03.2008. Salaspils novada dome piema lmumu nr. 5 26.§ par grozjumiem Salaspils novada domes 28.03.2007. lmum "Par detlplnojuma izstrdes uzsksanu zemes gabalam Rgas iel 45, Salaspils pilst" un nolma izdart grozjumus detlplnojuma darba uzdevum, izsakot nosaukumu sd redakcij: "Darba uzdevums detlplnojuma izstrdsanai Salaspils teritorijas atauts izmantosanas, izmantosanas aprobezojumu un apbves noteikumu detalizcijai zemes gabaliem Rgas iel 45, Rgas iel 45/1,Rgas iel 47" (kad.nr. 80110040501, 80110040508, 80110040509, kopj platba 10489 m²)". Un darba uzdevuma 3.p.izteikt sd redakcij: "Detlplnojuma robezas. Zemes pasumu Rgas iel 45, Rgas iel 45/1, Rgas iel 47, Salaspils pilst teritorijas robezas un attiecgs zonas pieslgumu izprojektsanai esosm ielm un plnojum ietvertajm komunikcijm." Detlplnojuma izstrdes vadtja ­ arhitekte Dina Zalne, sert.nr. 10-0716. Ar Salaspils teritorijas plnojumu var iepazties Salaspils novada dom. Priekslikumus un ierosinjumus var iesniegt Salaspils novada dom

katru darba dienu ldz 2008.gada 29.aprlim.

2

2008. gada 4. aprlis

Salaspils Vstis

Kas? Kur? Kad?

K/n "Enertiis"

migl". Ieeja Ls 1,-

Aktuli

Dziedtja Ella uzstsies Salaspil

19.aprl kultras nam "Rgava" Mkslas dienu ietvaros paredzta plasa paskumu programma brniem un jauniesiem. Paskuma nagla ­ diskotka (pl.19.00) kop ar dziedtju Ellu un DJ Elvi. Vai s bs pirm koncertsanas reize Salaspil? Ko Tu vltos ar koncertu pardt, pateikt skattjiem? J, Ella: " s ir pirm reize, kad uzstjos Salaspil. Drzum iznks mans jaunais deju mzikas albums, un es vlos redzt, vai ar pie jums ir cilvki, kas atbalsta klubu mzikas kultru Latvij." Vai bs ar kda pavados grupa? Ella: "Ar mani kop bs deju grupas "Aggressive" meitenes." Kds reperturs galvenokrt tiks ietverts? Vai tiks dziedtas ar vecs dziesmas? J, Ella: " pris vecs dziesmas man repertur bs, bet tiesm tikai pris. Jo prsvar es dziedsu dziesmas no jaun albuma." Ko vari paststt par piedalsanos dazdos sovos? Kdas emocijas, pieredze? Ella: "Tagad noteikti iepauzsu ar piedalsanos sovos, jo man sobrd ir svargk apbraukt Latviju un redzt savus atbalsttjus. Es vlos vaigu vaig parunt ar viiem un pateikt lielu paldies!" Paststi par jaun videoklipa "DJ Take Me" tapsanu un ideju! Kur tas tapis, un kpc tiesi tds? Ellas menedzere: "Francija ir tresais lielkais mzikas tirgus Eirop pc Lielbritnijas un Vcijas, un s ir pirm reize, kad kds no Latvijas izpildtjiem ir iekuvis s prestiz deju mzikas topa oficilaj sarakst. Dziesma tika ldz Top 40, kas jau ir oficili publicjamais tops. Pc s saraksta vads mzikas izmantotji Francij un cits Eiropas valsts. S singla producents ir Lotars Lodzis, bet izdevji ir "Mikrofona Ieraksti" sadarbb ar "Virgin Music France" un EMI. Klips tika filmts Igaunij un ts rezisors ir Hindreks "Masa" Msiks (Hidrek "Maasa" Maasik), kura kont ir videoklipi tdiem slaveniem krievu popmzikas izpildtjiem k "Diskoteka Avarija", Dima Bilan, Valerija, Zanna Friske un "Band'Eros", igauu "Bedwetters", Tanel Padar un msu pasu "Cosmos", "F.L.Y" un Yana Kay. Hindreks ir samis vairkas balvas par gada labkajiem mzikas video Krievij un Igaunij. Klip Ella pardta k atraktva dziedtja, radta tusia atmosfra, kura aizved js cit pasaul (k dziesmas vrdos: "... dj take me to another world..."), kur Tu pats vari atslbinties un izdejoties no sirds. Videoklipa prezentcija notika 13.mart, Rg, klub "Lounge 8". Kdi vl ir pdj laika lielkie un spilgtkie projekti? Ellas menedzere: "Par pietiekami lieliem pankumiem var uzskatt to, ka Ellas dziesmas "DJ Take Me" jaunais videoklips skatms MTV mzikas kanlos Latvij, Lietuv un Igaunij. Dziesma pieejama ar prjos mzikas kanlos Latvij, k ar Francij un sobrd cer uz ieksanu MTV BALTIC TOP 20! Nobalsot par Ellu var seit: http://www.mtv.lv/index.php?id=103521. Vl "Dj Take Me" videoklips iekauts Ierakstu kompnijas TMC (Zviedrija) veidot izlas "Tuning Hits 5", kurs no 25. marta noncis tirdzniecb Skandinvij un Baltij. Kur un k ir tapusi singli tdi k "Welcome To The Club" un "Kitchy, Kitchy"? Ellas menedzere: "Drosi vien jau pazstama ieprieksj dziesma "Welcome To The Club", ar kuru Ella pieteica sevi deju mzikas zanr. Klips sai dziesmai tika filmts tepat, Latvij, sadarbb ar naktsklubu "Essential" un t rezisors ir Kristaps Streics, operators ­ Raivo Karro, stils ­ Ilze Patmalniece & Unastyle. Dziesmas autors ir Losandzelos dzvojosais Maikls Dzejs (Michael Jay), kas savulaik strdjis ar tdm pasaules mzikas zvaigznm k Kailija Minoga (Kylie Minogue) un Selna Diona (Celine Dion). Operators ­ Raivo Karro. Dziesmas "Kitchy Kitchy" radtji ir pasaul pazstamu ameriku autoru kolektvs Gordons Pogoda, Dzeremijs Monroe, Dzordzeta Franklin un Dzonijs Elkins. S kolektva kont ir Dzeniferas Lopesas pasaules grvjs "Love Don't Cost A Thing", dziesmas Vanessai Viljamsai un daudz dziesmu Holivudas films. Ss dziesmas tapsan iesaistjs ar pats Gordons, konsultjot dziedtju gan par izrunu, gan dziesmas formu. Pc vairku reizu prveidosanas, vis atzina, ka viss esot perfekti ne vien Eiropas, bet ar Amerikas tirgum. Interesanti ir tas, ka ldzko Ellai pards kda jauna dziesma, uzreiz tai "pieteicas" daudzi ddzeji, kuri vlas dziesmu remikst. Princip katrai jaunajai Ellas dziesmai ir vismaz cetri remiksi. Piemram, dziesmu "Dj Take Me" ir remiksjusi vairk nek pieci ddzeji, tai skait Roberts Lejasmeijers, Electricano, Flyingmice, Dj Whirl (Igaunija) un Swindlers (Francija). Savukrt dziesmai "Kitcy Kitchy" remiksus ir veidojusi BTH un Normunds Rutulis. Kdi vl ir nozmgkie nkotnes plni? Singli, klipi, albumi? Ellas menedzere: "Sobrd Ella ctgi strd pie sava jaun albuma, kura iznksana plnota apra beigs. Visas dziesmas produc Lotars Lodzis (Boyza II) studij "Pamatinstinkts", ts ieraksta un miks Jnis Kalve. Apra otraj ned klaj nks jauns Ellas singls "Shine Like A Superstar", kuru pirmo reizi via izpildja Latvijas Mzikas Ierakstu Gada balv un noteikti ar izpilds sav koncert pie jums Salaspil! 6. aprl Ella atgriezsies no ASV, uz kurieni via devusies atpsties, tacu taj pas laik brvo laiku via izmantos darbam ­ tiksies ar savu dziesmu autoriem ­ Gordonu Pogodu, Maiklu Dzeju un Dzoniju Elkinsu, k ar citiem, lai runtu par turpmko sadarbbu. Vairk informcijas: www.ellamusic.lv, http://ella.draugiem.lv, www.myspace.com/elinafurmane

04.04. plkst.19:00 Salaspils amatiertetra pirmizrde L.Stumbre "Kutis 05.04. plkst.16:00 Koru sadziedsans. Piedals: jauktais koris "Fortiuss" un sieviesu koris "Balta"(diriente M. Marnauza), jauktais koris "Namejs"(dirienti M. Marnauza un U. Reis), Salaspils jauktais koris "Loja" (dirienti .Gailtis un J.Kokins). Ieeja brva 06.04. plkst.16:00 kinofilma "Liktea ironija ­ 2" 12.04. plkst.15:00 Tautu draudzbas festivls "Ceojums kop ar draugiem". Koncert piedals Latvij dzvojoso cittautiesu dziesmu, deju, folkloras un tautas instrumentu ansambi. Ieeja brva 13.04. plkst.17:00 "Bardi" autorkoncerts. Ieeja Ls 2, 13.04. plkst.16:00 kinofilma "dens zirgs" 14.04.­18.04. "Iedvesmojies, dari, radi, lido" Mkslas dienas ­ 2008 Salaspil 17.04. plkst.19:00 paskums "Zm mzik" sadarbb ar invaldu biedrbu un Daudzbrnu biedrbu "Mrtisala" 18.04. plkst.17:00 Hip ­ hop kultras paskums jauniesiem, Graffiti mkslas demonstrcija, Graffiti mkslinieka Krys meistarklase pie kultras nama. Noslgum ­ diskotka k/n deju zl 19.04. plkst.13:00 senioru deju kolektvu "Madaras" (Salaspils), "Sens tik sens" (Glda), "Saule" (Rga), "Varavksne" (Gulbene) koncerts. Ieeja brva 19.04. plkst.15:00 Salaspils pensionru kopas padomes rkotais "Pavasara saiets" 20.04. plkst.16:00 kinofilma "Otra Boleinu meita"

K/n "Rgava"

06.04. plkst.11:00 Rgas rajona senioru kolektvu salidojums ,,Kop bt!" 07.04. plkst.10:00 Lekciju cikla ,,Brna emocionl audzinsana" 4.no 07.04. plkst.19:00 R.Bekera komdija ,,Alu cilvks" 09.04. plkst.15:00 Rokdarbniecu kopas ,,Sirdsprieks" tiksans 09.04. plkst.18:30 Lekciju cikla ,,Brna emocionl audzinsana" 4.no 12.04. plkst.11:00 Praktiska lekcija ar Inesi Ziti ,,Dzvo vesels!" 13.04. plkst.13:00 Olgas konkurss ­ disente brniem 14.04. plkst.10:00 Lekciju cikla ,,Brna emocionl audzinsana" 5.no 16.04. plkst.18:30 Lekciju cikla ,,Brna emocionl audzinsana" 5.no 18.04. plkst.17:00 Erudtu konkurss. Salaspils 1.vidusskola pret pasvald 19.04. Mkslas dienu paskumi:

bu darbiniekiem. plkst. 12:00 Rta kafija ar mkslinieku Jni Anmani radosaj lekcij ,,Cilvka radoso spju atklsme un iespjas"; plkst.15:00 Koncerts ,,Msias ­ krsias, otias ­ notias"; plkst. 15:00 Brnu Mkslas muzejs. Galerija ,,Telts"; plkst. 15:00 Ja Anmaa portretu zmsanas meistardarbnca; plkst. 16:00 Kasa milzu ziepju burbuu darbnca; plkst. 17:00 Nepieradints modes skate un deju grupa ,,Siks"; plkst. 19:00 Mkslas dienu koncerts ­ diskotka kop ar Ellu un DJ Elvi darbba ,,Valoda un komunikcija" darbba ,,Valoda un komunikcija" darbba ,,Splsans un fantzija" darbba ,,Splsans un fantzija"

Salaspils novada bibliotk

dem ­ 80"

ldz 7.04. ­ Izstde "Lata naudas sistmas atjaunosanai ­ 15 gadi" ldz 10.04. ­ Izstde "Dramaturgam, kultrvsturniekam, Gunram Prie ldz 30.04. ­ Izstde "Izvlies savu profesiju" no 16.04. ­ 29.04. ­ Izstde "18.aprlis ­ Starptautisk piemineku aizsar-

Sports

Brnu un jauniesu fililbibliotk "Avotis"

dzbas diena"

"Krampis 08" gaidms maij

Lai ar velo-orientsans sacensbs "Krampis" piedals tikai pasi labkie, izturgkie un spcgkie dalbnieki, meteoroloisko apstku d t norises laik notikusas izmaias. Sakar ar neparedzto ziemas atgriesanos, "Krampis `08" tiek prcelts uz 31.maiju! Komandu pieteiksana joprojm turpins. Sacensbu nolikums un pieteikuma anketa ­ www.salaspils.lv Uz tiksanos!

Sportojam ar mart

Marta aktivittes Salaspil atklja Republikas cempionts roku c. Sacensbu 2.posms norisinjs 1.mart kultras nam "Rgava". Labs un kreiss rokas rezulttu summ dmu grup pirmo vietu izcnja Solvita Vbere, Monta Silia, Kristne Tomsone, Endija Ansone un Zanna Cingule. Kungu svaj konkurenc neprspti bija Denis Sirons, Juris Bucinskis un Rdolfs Crulis. Bet kungu, sportistu ar invaliditti grup ­ Mrtis Olis, Aivis Jakovevs, Verners Briedis, Mrtis Lorencis, Jnis Amolis, Mris Kaljs un Normunds Tomsons. Priek par aizvadto paskumu daljs ar Juris Bucinskis ­ uzvartjs svara kategorij kungiem ldz 60 kg. "Paskums atmi paliks ilgi ­ konkurence bija oti sva, pretinieki ­ fiziski spcgi." Puisis ar armrestlingu nodarbojas nepilnus trs gadus. Brvaj laik aizraujas ar volejbolu un basketbolu. Teicami rezultti sasniegti ar viens no pdjm sacensbm ­ "Salaspils kaus Salaspils vidusskolm 2008 roku c". Tomr Latvijas cempiont tik labi pankumi gti pirmo reizi. Savukrt 8. un 16.mart Ulbrok notika Rgas rajona 2008. gada sporta sples telpu futbol vriesiem. 19 komandu konkurenc salaspiliesiem sobrd bs jcns nkamaj posm par 1. ldz 8.vietu. Turam ksus par mjiniekiem un aicinm ldzjutjus 6. un 19.aprl Ulbrokas sporta zl atbalstt savus favortus! Tikmr 20.mart tika izsplts jau 5.posms Salaspils novada kausa izc novus. Lai ar todien pc astroloisk kalendra sks pavasaris, konkurence nebija mazinjusies. Lk, ar labkie: vriesu grup ­ J.Sadovikovs, jauniesu ­ I.Marlamovs, bet sieviesu grup neprspta palika L.Maldere. 27.mart tika noskaidroti preczkie sautriu metji. 1.viet vriesu grup ­ A.Ternovskis, sieviesu ­ I.Gasia, bet jauniesu ­ A.Mitkus. Ieva Krmia

ldz 11.04. ­ Literatras izstde "Angu rakstniekam, piedzvojumu rom no 7.04. ­ 30.04. ­ Izstde "Latviesu tautas pasakas" ldz 30.06. ­ Starptautisks izstdes "Skola 2008" informatvie materili

nu autoram Mainam Rdam ­ 190"

Dienvidu fililbibliotk

veselbas diena)

ldz 18.04. ­ Izstde "Veselba ­ pasu roks" (7. aprlis ­ Vispasaules

Saulkalnes fililbibliotk

no 07.04. ­ 18.04. ­ Izstde "Leonda Breiksa dzejas ces"

Sports

K/n "Rgava"

10.04. plkst.19:00 Salaspils iedzvotju sasple sah un dambret 17.04. plkst.19:00 Sezonas noslguma sacensbas krsu spl ,,Zolte"

Zelta medaas sporta veterniem

15. un 16.mart Jelgav notika Latvijas pasvaldbu veternu 45.sporta spu finlsacensbas. Rgas raj. meistarkomand salaspiliesus prstvja J.Pocs, J.Jermacns, J.Kozlovskis, A.Kartasovs, V.Cistjakovs. Msu sportisti izcnja zelta medaas, kstot par Latvijas cempioniem volejbol vecumgrup virs 55 gadiem. Apsveicam, novlam veselbu un sportiskus pankumus ar turpmk! Pateicamies par atbalstu Lvijai Indriksonei, Rgas rajona sporta organizatorei! Juris Kozlovskis

· SMILTS · SEMBAS · GRANTS · MELNZEME Piegde. Tlr.: 29559020

3

Salaspils Vstis

2008. gada 4. aprlis

Izr

2-ist.dzvokli uz ilgu laiku. 119.sr., 3.stvs, visas rtbas, ir mbeles, tehnika, krtgiem cilvkiem. 235 Ls/mn. Tlr.:29839665. Istabu 1 cilvkam. Tlr.:28737620. Sertificts elektriis veic visa veida elektroinstalcijas darbus. Tlr.:26775743. Nelielu kravu prvadjumi (mbeles, sadz. tehn, bvmaterili u.c.) ar mikroautobusu vis LV. Jums vlam laik, ar brvdiens. Tlr.:29285573; 29413971. Virtuves pc pastjuma. Skapji ­ kupejas. Projektsana, izgatavosana un uzstdsana. Tlr.: 29592587. Bvgruzu un sadzves atkritumu izvesana 8­10 m3 konteineros. Tlr.:26819414. SIA­NP mbeles: izgatavojam kvalitatvas korpusa mbeles no laminta, laminta zsana. Pc pastjuma. Tlr.:26770519;7216018. Kravu prvadjumi ldz 1700 kg Jums izdevg laik, krvja pakalpojumi. Tlr.:26822484. Elektromontzas darbi, apgaismes iercu montza, rozetes, skaittju nomaia, veco drosintju nomaia uz automtiskajiem. tri un kvalitatvi. Tlr.:29554748. Tulkojumi viss valods. Pensionriem, invaldiem ­ atlaides. Diplomdarbu, kursa darbu, refertu, biznesa plnu, projektu izstrde. Tlr.:7222247;26725376. Televizoru, video, audio tehnikas remonts. Dzelzavas iela 74, 327.kab. Izbrauc uz mjm. Tlr.:7577768;26591380. Firma "Ri DAG" ­ TV, ledusskapju, veas mazgjamo masnu remonts mjs Jums izdevg laik. Mrenas cenas. Garantija. Tlr.:7113903;7375440;26329990. Autoremonta un auto krsosanas pakalpojumi. Tlr.:29574742;7944875. Traktora "Hydrema" pakalpojumi, pieredzjis traktorists. Salaspil. Tlr.:29479735. Veterinrrsts N.Masaskis veic dzvnieku veterinrmedicnisko aprpi pie klientiem mjas vizts. Darba diens no pl.9.00­18.00. Plnoto vizsu pieteiksana no pl.8.00­9.00. Tlr.:7946472;29213019. Da tor ap m c ba ie s c jiem. WORD, EXCEL, Internet. Nodarbbas krievu valod. Tlr.:26096915. Visa veida fasdes darbi. Pieredzjusi meistari. Tlr.:29743402. Ekskavatora ­ iekrvja pakalpojumi. Liekam pamatus un veicam rjo komunikciju ierkosanu. Tlr.:26365660. Visa veida elektroinstalcijas darbi dzvokos, privtmjs, ofisos. Tlr.:7910964; 29473731; 29293804. Mbeu izgatavosana pc pastjuma. Virtuves, skapji ­ kupejas, brnistabas. Tlr.:27022751. Kravu prvadjumi ar MB SPRINTER. Mbeles, sadz. Tehnika, bvgruzi utt. Tlr.:29137133. Kzu, jubileju u.c. paskumu filmsana, filmas montza, ieraksts DVD disk. Video (VHS) prrakstsana uz DVD diskiem. Tlr.:26566994. Izgatavojam korpusa mbeles no laminta (virtuves, skapjus, sekcijas u.c.). Pc individula pastjuma. Tlr.:28349841. Visa veida celtniecbas darbi, ieskaitot inzeniera tklus. Licences, garantijas. Tlr.: 29394398. Kvalificts jurists veic konsultcijas nekustam pasuma, imenes, mantojuma un komerctiesbu joms, reistr firmas (SIA, IK u.c), noform lgumus, Pvn, licences, prstv klienta intereses ties. Tlr.: 67220748; 28374751. Kosmtiskais un kapitlais remonts. Reipsis, lamints, tapetes. Atlaides materiliem. Tlr.:26864314. Mdzvnieku veterinr prakse Salaspil, Miera 3. Darba laiks: P .,O.,T.,Pk.:9.30­16.00; S:10­13. Terapija, vakcincija, irurija, sterilizcija u.c. Pieemsana pc darba laika, piesakoties ieprieks. Tlr.:26274224. Laipni gaidti veikal "Dvanas un ziedi" Lvzemes iel 5. Darba laiks:d.d no 9.00­19.00; sestd. No 9.00­16.00. Tlr.:29479751. Steidzgi palgstrdniekam saimniecbas darbos un prdevjai maizes ceptuv Salaspil. Tlr.:7981004; 29424150. Patstvgam darbam metintjiem, atsldzniekiem. Bez kaitgiem ieradumiem. Alga virs Ls 400. Tlr.:26197444. Krtgai, strdgai sievietei dzvoka uzkopsanai Salaspil. 1 reizi ned. Samaksa pc vienosans. Tlr.: 29758735. Auklei 1,5 gadus vecam brnam. Pirmos mnesus uz neregulru darba slodzi. Tlr.:29113671. Farmaceitam, farmaceita asistentam darbam Salaspil, apmaksti cea izdevumi. Tlr.:29267097. Gald nie kiem. Darbs Sa las pi l. Tlr.:29199399. Pirtniekam. Tlr.:7942346;28811388. SIA "SFINKS LTD" Skolas 5, Salaspil prdevjai/m prtikas veikal, pavram, pavra palgam, oficiantm kafejnc. Labi darba apstki un algas. Tlr.:26305777. Darbiniekiem ar medicnisko izgltbu Veselbas centr. Tlr.:28345777. M be u gald nie kiem Sa las pi l. Tlr.:29199399. Kosmetologam salon "Maruss" Salaspil. Labi darba apstki. Tlr.:26555235. SIA "Laticrete Baltic, Ltd." aicina darb EKO NO MIS TU (I). Tlr.:67221504; [email protected] SIA "AISIS" aicina darb konstruktorus masnbves specialitt; atsldzniekus; metintjus darbam ar nersjoso traudu; virpotjus ­ frztjus; slptjus. Tlr.: 63963480,e-mail: [email protected] Jauniesiem ldz 30 gadiem darbam celtniecb. Tlr.:29238543. Frizierim skaistumkopsanas salon "Kari­S'. Labi darba apstki, 50/50 salona kosmtika, garantta apmaksa. Tlr.:29780414.

Sludinjumi un reklma

Ldzjtba

Mzs nosldzies, Kds liels un varens mzs, Ar darbiem apaudzis K ozols smagm zlm. Kur msu dzve, kur paliek mzs? Ak, steiga, steiga sama ms Un nebtb projm ps. Izsakm visdziko ldzjtbu piedergajiem, Edvnu Mlkalnu mzb aizvadot! Ziemeu ielas mju Nr. 3 un 5 bijusie kaimii Velti gaida mja, sta Tavus sous atskanot, Lza laipa, spju pilna, Gaida smilsu kalnis balts. Skumstam ldzi ar piedergajiem, Edvnu Mlkalnu smiltain aizvadot. Bijuss Agrofirmas grmatvedes

Dziurbumu ierkosana. Tlr.: 28834478.

Pakalpojumi

Aicinm uz punktu maszas seansiem. Unikla maszas aparatra "Nuga Best": novrs muguras problmas, kori mugurkaulu, normaliz vielmaiu, uzlabo sirdsdarbbu, atjauno miegu. Tlr.:26722189. Visa veida ieksdarbi: flzes, grdas segumi, durvis. Jumta logi. Tlr.:29126429. Piedvju aprbu labosanas un ssanas pakalpojumus. Tlr.:29359370. Veicu kapitl remonta un celtniecbas darbus. Iebvju telps pirtiu. Var apskatties. Tlr.:28872591. Kravu prvadjumi ar MB Sprinter (mbeles, bvgruzi, celtniecbas materili). Tlr.:28614816. Veicam visa veida ieksdarbus un rjos celtniecbas struktrdarbus. Dzvoku remonts. Tlr.:29636416; 27062662. Prvadjumu pakalpojumi ar Mercedes 814, ldz 4 tonnm. Tlr.:29413027. Pakalpojumi ar BOBCAT. Jebkur laik bez brvdienm. 12 Ls stund. Tlr.:29413027. Salons "Keri" aicina uz solriju "Superturbo". Jaunas lampas, vcu kvalitte. Sajutsiet atsirbu! Tlr.:67941600. Santehnikas darbi. Tlr.:29996102. Pieredzjusi meistari veiks jumta konstrukcijas izveidi un t kljumu, noteksistmu izveidi. Tlr.:29126429. [email protected] Rozesu izveide, elektromontzas darbi, apgaismes iercu montza, veco drosintju nomaia uz automtiskajiem. tri un kvalitatvi! Tlr.:29578807. Dzvoku un ofisu remonts. Lamints, santehnika, elektrba, krsosana u.c. Tlr.:29272632. Dzelzsbetona paneu izgatavosana pc pastjuma ( ldz 12 m garum). Izbraucam uz objektu laiduma izmrsanai. Cena ­ 17 Ls/m2. Tlr.:25980826. Dzvojamo mju projektsana un saskaosana Salaspil. Topogrfija. APU saemsana. Tlr.:29683422. Paldzsu jsu nagiem kt skaistkiem un veselkiem! Manikrs, pedikrs, gla nagi. Darbs mjs, Salaspils centr. Ir diploms. Ne drgi. Tlr.:29977963. Datoru tra paldzba, pirksana, prdosana, apmaia, modernizcija, vrusu izncinsana, loklie tkli. Firmu apkalposana. Izbrauksana pie klienta. Garantija. Tlr.:67294080; [email protected] Ekskavatora ­ iekrvja pakalpojumi, zemes darbi, demontza. Tlr.:7629441, 22334338. Sertificta bvuzrauga pakalpojumi. Tlr.:29244627. Ieksdarbi jaunbvs. Tlr.:26381920. tr laik izveidosim pamatus Jsu privtmjai. Ir pieredze gan liet, gan mrt pamatus. Tlr.:29998889. Namdara darbi. Tlr.:26316122. Arhitekts piedv visu veidu arhitektru un projektsanu. Tlr.:29683422. Zogu un vrtu izgatavosana no koka un metla. Uzstdsana, piegde. (Salaspils). Tlr.:29251955. Grmatvedbas pakalpojumi: gada atskaites, gada ienkumu deklarcijas, fizisko personu iemumu ­ izdevumu uzskaite. Tlr.:27611034; e-pasts: [email protected] Pie g d dre n zas sem bas. Tlr.:28834478. Parketa ieklsana ­ lamints, apstrde, kjlstes. Amatniecbas kameras biedrs 100-8873. Tlr.:26538803. Veicu kvalitatvus ieksjs apdares darbus (apmetums, spaktelsana, krsosana, tapetes, reipsis) privtmjm, dzvokiem. Tlr.:26809547. Mju un dzvoku remonts ­ elektromontza, vannu uzstdsana, flzu uzliksana, san. mezgli u.c. tri un kvalitatvi. Tlr.:26864314. Visa veida santehnikas darbi ­ radiatoru, izlietu, vannu, maia, dusas kabnes, kanalizcija. Tlr.:29437964;26317026. Le dus skap ju re monts m js. Nedr gi, ga ran ti ja, bez brv die nm. Tlr.:29299768. Dzvoku remonts. Tlr.:29238864. Jumta konstrukciju izveide, jumta logi, noteksistmas, bituma un metla segumi. Vecu jumtu remonts. Tlr.:29126429. Metla durvju, garzas vrtu, balkonu restu, margu, parasto un automtisko vrtu izgatavosana. Kvalitatvi. Tlr.:29554748; 27527515. Ekskavatora ­ iekrvja pakalpojumi. Tlr.:26365660. Kapa vietu labiekrtosana, apzaumosana, granta piemineki, apmaltes, cementa apmaltes. Tlr.:25935766. Televizoru, DVD, videomagnetofonu, mzikas centru remonts. Izbrauksim uz mjm. Garantija. Tlr.:29242306.

Prdod

Ford Mondeo, 1993.g., 1.8, automts, TA ­ 18.03.09. Tlr.:29113058. Sienu. Tlr.:22017203. Mju vai mainu pret dzvokli. Ekoloiski tra vieta. Platba 167 m2, 2 stvi. Tlr.:26084938. 1-ist. dzvokli Rg, Ilkstes iel, mazimeu, 1. stvs. Tlr.:29131085. 1-ist. dzvokli ­ 35m2. 2/2. ieeu mj, ar vism rtbm, norml stvokl. Institta 3. 45000EUR. Tlr.:29220655. 2-ist. dzvokli ­ 56,1 m2. 119. srija, iebvjam virtuve. EUR 90 000. Tlr.:29211398; 25955284. 3-ist.dzvokli Celtnieku iel 18 103.sr., ieeu mj, 4.st. Stikla pakesu logi, dzelzs durvis, iebvjam virtuve. Tlr.:29420296. 3-ist. dzvokli ­ 65m2 Dienvidu iel, 103. srija. Cena ­ Ls65000. Tlr.:26431443. 3-ist. dzvokli Enertiu 6, 2.st. Bez starpniekiem. Tlr.:26542123. 3-ist. dzvokli Enertiu 6, 2.st. Bez starpniekiem! Par cenu vienosimies. Tlr.:26542123; 26981044. 3-ist. dzvokli Enertiu 4 ­ 63m2, 2/9. 602. srija. Lab stvokl. Cena ­ Ls 63000. Tlr.:26220881. 3-ist. divu lmeu dzvokli Nometu iel 40, 3. stvs, 70,1 m2, individul gzes apkure un dens uzsildsana. Bez starpniekiem. Tlr.: 29397473. 4-ist. dzvokli Skolas iel, 3, 4. stvs, 76,6 m2, iestiklota lodzija (3,3m2). Bez starpniekiem. Tlr.: 29397473. 2 stvu dzvokli jaun rindu mj Iksil, Daugavas krast. Gatavs dzvosanai, pilna apdare, 133 m2, zeme 290 m2, garza. Cena pc vienosans. Tlr.: 26445888. Mju ­ 220 m2 Dol, Daugavas krast ar pilnu apdari. Tlr.:29725240. Vai izr jaunu 3 stvu mju ­ 285 m2, Salaspils centr. Izskatsu visus piedvjumus. Pilna apdare. Tlr.:29802414. pasnieks jaunu, lielu imenes mju, pilna apdare, 315 m2, gzes apkure. Zeme ­ 2500m2. Iekopts augu drzs. Tlr.:29218172. pasnieks mju ­ 70m2, Iksiles centr. Zeme ­ 600m2. Cena ­ Ls 85000. Tlr.:29250166. Zeme ­ 1200 m², Gaismas iel, privtmju rajon, starp dzelzceu un Daugavu. Komunikcijas, elektrba, gze. Tlr.:26143660. Zemes gabalu ciemat "Brvlauki" ­ 1200m2. Visas komunikcijas. Tlr.:29132222. Ze mi ap b vei pri vt m ju ra jo n ­1200m 2 . Tlr.:29550070. Zemi "Drzios" ­ 1132 m2. Lab viet, ir elektrba, ir drza mjia. Blakus upei. Tlr.:27117475. Zemes gabalu ­ 1200m2 Doles sal Daugavas krast. Tlr.:29725240. Apbves gabalu Smilgu iel ­2685m2. Ir projekts mjai, pamati, elektrba, ces. 27Ls/m2. Tlr.:26549430. Zemes gabalu Gaismas iel ar dajm komunikcijm ­ 1200m2. Tlr.:26143660. Zemes gabalu " Jaunkausii" ­ 1,84 ha jaukta darjuma un dzvojamo mju bvniecbai. Asfaltts ces, elektrba. Tlr.:29294153. Apbves gabalu Gaismas 12. ar vism komunikcijm. Tlr.:29131085. Zemi Silav ­ 0,1533 ha. Tlr.:25987706. Privatiztu garzu Lvzemes 25. Tlr.:29955291. Garzu kooperatv "ATOMS"(pagrabs, bedre un elektroinstalcija) Tlr.: 27021588; 26554098. Sausu malku, k ar ltku. Tlr.:29169382. 2 lietotus krslus ­ Ls 50 un virtuves dvnu ­ Ls 15. Lab stvokl. Tlr.:25955284. Garsgu dazdu ziedu medu un bisu produktus no Vecpiebalgas. Piegdsu dzvesviet. Tlr.:29133312;4228618. La pu ko ku skai du bri ke tes. Ra zo tjs. Tlr.:29363956. "Tako" vasaras ­ ziemas brnu ratus. Gultia ar matraci. Lietoti. Lti. Tlr.:29520289. Dusas kabni, 90x90 cm, pusapa forma, viss komplekts, razota Itlij, jauna. Sdosa. Steidzami, lti. Tlr.:29938985.

Autoserviss Salaspil Meldru 115 piedv: ritoso dau remonts, dzinju profilaktika un apkalposana vcu un japu auto! Tlr.: 27147541; 67216265.

SALASPILS VETERINR KLNIKA

Salaspil, Institta iel 4 Tlr.7 941 001 Terapija, irurija, stomatoloija laboratorijas analzes, vakcincija, eitanzija, apbedsanas pakalpojumi Darba laiks katru darba dienu 1100 - 1900

, . 4, . 7941001 , , , ,, , .

1100 - 1900

Dazdi

Privta medicnas iestde engarag iznom zli ar personlu un aprkojumu irurgam irurisko un lapraskopisko operciju veiksanai. Informcija pa tlr.: 29190088 vai e-pastu: [email protected] Firmas "Oriflame" konsultants piedv iegdties kosmtiku Jsu ermenim. Tlr.:26845687. Studija "Babyland" piedv nodarbbas brniem: ldz 2.g.v. "Pirmie soi"; ldz 3.g.v. "Es izzinu pasauli"; ldz 5.g.v. "Gribu visu zint". Korijosa imnastika, angu val., rokdarbi. Svinam dzimsanas dienas. Tlr.:26804601.

Mekl darbu

Krsotjs, tapesu lmtjs, mjas prvaldnieks un energoprvaldnieks vien person! Piedvju savus pakalpojumus. Tlr.:26284608. Auklte, 60 gadi, 14 gadu darba pieredze. Pedagoisk un medicnisk izgltba. Darba laiks neierobezots. Tlr.:27547151. B su m a auk l te J su br nam. Tlr.:26770281.

Prk

Mazdrziu. Tlr.:29847152.

r

1-ist. dzvokli Salaspil. Tlr.:26304464. Dzvokli 1,5­2-ist. Tlr.:26084938. Jauna, krtga imene bez brniem 1, 2-ist. dzvokli Salaspil. Tlr.:26867744.

Piedv darbu

P r d e v j a i r p n i e c b a s p r e c m . Tlr.:29265294. SIA AIG galvenajai un viengajai grmatvedei uzmum. Miniml pieredze 3 gadi un darbs programm Tildes Jumis. Tlr.: 29278705; e-pasts: [email protected] Projekttjam, projekttja palgam, sertifictam celtniecbas darbu vadtjam. Tlr.: 29411741.

Maina

Privatiztu 2-ist.dzvokli ZA ciemat pret lielku. HES rajon nepiedvt! Tlr.:26444469. 3-ist.dzvokli Enertiu iel pret 2-ist.dzvokli HES rajon. Tlr.:26856097. Neprivatiztu dzvokli Salaspil pret 3 vai 4-ist.dzvokli. Tlr.:26434480.

© Salaspils Vçstis Izdevçjs ­ Salaspils novada dome Lîvzemes iela 8, Salaspils, LV ­ 2169 Iznâk mçneða 1. un 3. nedçïas piektdienâs. Laikraksts internetâ: www.laikraksti.lv, www.salaspils.lv

Atbildîgâ par izdevuma sagatavoðanu Ginta Zberga Tâlrunis 7981007, fakss 7981032, e-pasts: [email protected] Grafiskais dizains ­ Lîga Heniòa Sludinâjumus un reklâmu pieòem domç, 206.kab. Tâlr. 7981007, e-pasts: [email protected]

Iznâk kopð 1996.gada 17.maija Datorsalikums. Ofsetiespiedums. Iespiesta tipogrâfijâ "N.I.M.S." Maketçtâja ­ Ilze Stikâne Adrese: Pçrnavas iela 47/3 Rîga, LV ­ 1009

Metieni: Latvieðu izdevumam ­ 3000 eks. Krievu izdevumam ­ 3000 eks. Pârpublicçðanas un citçðanas gadîjumâ atsauce uz "Salaspils Vçstîm" obligâta. Par reklâmas un sludinâjumu saturu atbild to iesniedzçji.

4

Information

SV-Apriilis1_2008-LV.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1285827