Read besiktningshandboken.pdf text version

RIK TLINJER

Besiktninghandbok

Riktlinjer och rutiner för besiktningsarbete

Antagen: 2009-01-xx Reviderad: Ansvarig handläggare: Henrik Reimerth

Innehållsförteckning

1 Mimers riktlinjer för besiktningsarbete 1.1 Syfte och målsättning 1.2 Ansvariga 1.3 Besiktningshandbokens revidering 1.4 Besiktningsprocessgruppen 2 Besiktningsprocessen Processkarta 3 Att räkna rum och väggar 4 Ansvarsförbindelse 5 Att tänka på vid besiktning 5.1 Dokumentering/tvist 5.2 Vem besiktigar vad på Mimer 5.3 Säkerställande 5.4 Hantering av brister 5.5Småfelåtgärdasinnaninflytt 5.6 FLU 5.7 Besiktningsprotokoll 5.8 Ombesiktning 5.7 Tacka hyresgästen 6 Bokningar av besiktningar 6.1 Ledighet & sjukdom 6.2 Inför publiceringen 6.3 Avhysningar 6.4 Boendestödsavtal 6.5 Direktbyten Kom-ihåg-lista vid besiktning 7 Hyresgästinformation vid inflytt 8 Hyresgästinformation vid utflytt 9 Besiktningsjuridik 9.1 Tillträde 9.2 Städning 9.3 Hyresgästens vårdplikt 9.4 Utföra underhåll i lägenheten 9.5 Hyresgästen överger lägenheten s.3 s.3 s.3 s.3 s.4 s.5 s.6 s.7 s.7 s.7 s.8 s.8 s.8 s.8 s.8 s.8 s.8 s.8 s.9 s.9 s.9 s.9 s.9 s.10 s.11 s.12 s.13 s.14 s.14 s.14 s.14 s.14 s.14 15.6 Checklista för våtrum 15.7 Kvarlämnad egendom 9.6 Kvarlämnad egendom 9.7 Uppmaningar 9.8 Rökskadad lägenhet 10 Skador 10.1 Dokumentering i protokoll 11 Underhåll 11.1 Plusval 11.2 Lägsta godtagbara standard 11.3 FLU 12 Räkneförslag och exempel 12.1 Skador på tapet HLU/FLU 12.2 Skador på golv HLU/FLU 12.3 Skador på Plusval 12.4 Skadegörelse 12.5 Nikotinskada 12.6 Fler exempel 13 Faktureringsregler 13.1 Ej godkänd besiktning 13.2 Skador vid Plusval 13.3 Prislistor 13.4 Fakturering av skador 14 Städ & ombesiktningar 15 Bilagor 15.1 Bekräftelse uppsägning 15.2 Ansvarsförbindelse s.15 s.15 s.15 s.16 s.18 s.19 s.19 s.19 s.19 s.20 s.20 s.20 s.21 s.21 s.21 s.22 s.25 s.25 s.25 s.25 s.25 s.26 s.27 s.27 s.28 s.29 15.4Besiktningsprotokoll-inflyttandehyresgäst s.30 15.5Lägenhetensskickvidavflyttningsbesiktning s.31 s.32 s.33

15.3Besiktningsprotokoll-avflyttandehyresgäst

Besiktningshandboken

3

1 Mimers riktlinjer för besiktningsarbete

Lägenhetsbesiktningar är en mycket viktig process i relationen med våra kunder. Inom Bostads AB Mimer ansvarar alla kvartersvärdar tillsammans med Tekniksamordnarna för genomförandet av besiktningarna. Ett gemensamt regelsystem och så likvärdiga bedömningar som möjligt vid olika besiktningar är grunden för ett bra resultat. Denna handbok är ett hjälpmedel och en kvalitetssäkring för att alla ska ha samma grunder att utgå från. Handboken är framtagen av representanter från olika områden inom Mimers organisation.

1.4 Besiktningsprocessgruppen

Gruppenrepresenterarflerayrkeskategorier inom Mimer som tillsammans arbetat fram denna besiktningshandbok till ett stöd i och för besiktningsarbetet. Gruppen består av: Henrik Reimerth (TS öst) Processledare Ulf Lindblom(DC öst) Representant ledningsgrupp Conny Johansson (KVV öst) Representant Kvv Antonio Paramio (KVV väst) Representant Kvv Fabiola Saliba (KC Öst)Representant Kc Jessica Lindgren (KC city)Representant Kc Leif Lindberg (TS Väst) Representant TS

1.1 Syfte och målsättning

Avflyttningsbesiktningenärenrutinförattgöra ett korrekt avslut på ett hyresförhållande och samtidigt ge möjligheten till en bra start på ett nytt hyresavtal. Målsättningen är att våra kunder ska känna sig nöjda och välkomna i sitt nya boende. På samma sätt ska ett hyresförhållande avslutas på ett sådant sätt att kunden känner sig välkommen tillbaka. För att uppnå en likvärdig bedömning ska besiktningshandbokens rutiner och riktlinjer användas i det dagliga besiktningsarbetet genom återkommande gemensamma besiktningar.

Om ni finner att ni behöver ett stöd i ert besiktningsarbete kontaktas någon av Tekniksamordnarna.

Tekniksamordnare Distrikt Öst

Lars-Åke Wikström 021-39 71 34 [email protected] Henrik Reimerth 021-39 71 95 [email protected]

1.2 Ansvariga

Kvartersvärdarna samt Tekniksamordnarna genomföravflyttnings-ochstädbesiktningar.Vid särskilt svåra bedömningar kan en kollega biträda. Den som utför besiktningen har också ansvaret för kontakter och eventuella diskussioner med kunden för att undvika att vi ger olika besked. Tekniksamordnarna ansvarar för att vidareutveckla våra besiktningsrutiner och att säkerställa kvalitetsnivån på våra besiktningar.

Tekniksamordnare Distrikt Väst

Leif Lindberg 021-39 71 23 [email protected] Lars Rydell 021-39 70 75 lars.ryde[email protected]

1.3 Besiktningshandbokens revidering

Tekniksamordnarna ansvarar för att besiktningshandboken kontinuerligt uppdateras och revideras vid förändringar/tillägg i arbetssätt, rutiner o s v. Revideringen sker minst en gång per år.

4

2 Besiktningsprocessen

Besiktningshandboken

Tänkpåattdennaflödesbeskrivningvisarennormalbesiktningdäralltflyterpåsomdet ska.Iblandmåstemanavvikafråndenna.Dettaärvadsombörgällavidennormalavflyttning med tre månaders uppsägningstid av bostadskontraktet. Den gäller alltså inte vid direktbyten och dödsbo. OBS!VidinternflyttinomBostadsABMimersbeståndgäller2månadersuppsägningstid.

Månad 1

Hyresgästen säger upp lägenheten

Månad 3

Städbesiktningvidavflyttning

Besiktningsprocessen

Månad 2

Vid skada är målet att göra en ombesiktning ca 1 månad innan avflytt

Månad 1

Mimer tar emot uppsägning och bokar tid för besiktning

Månad 1

Besiktning utförs inom fem arbetsdagar

Besiktning - processkarta

Avflyttande HG

Uppsägning Mottager besiktningtid Deltar i besiktningen om så är möjligt

Mottager protokoll

Inflyttande HG

Mottager protokoll vid inflytt

Kundvärd

Mottager uppsägning

Bokar tid för besiktning

Informerar kvartersvärd om besiktning (mejl/fax)

Mottager inbokad besiktning

Protokoll och underlag iordningställs (handdator synkroniseras)

Besiktning geomförs inom 5 arbetsdagar tillsammans med HG

Inskrivning i summarum (synkronisering handdator)

Protokoll till av-& inflyttande HG görs

Protokoll lämnas/skickas till avflyttande HG samt lämnas till inflyttande vid kontraktstart

Kvartersvärd

ja

Besiktning godkänd? Hyresgästen reparerar skadan

Ombesiktning av reparationer

Ombesiktning godkänd?

ja

Besiktning godkänd

nej

Besiktning ej godkänd

nej

HG erbjuds reparera skadan Skadan är på VLU-åtgärd

nej ja

Mimer åtgärdar skadan

Hyresgästen debiteras för skadan

Meddelar tekniksamordnaren om skadan samt kostnad

Tillgodocheck skrivs ut till inflyttande HG

Tekniksamordnare

Mottager info

HLU Skadan är HLU/VLU VLU

Avdrag registreras

VLU-åtgärd Kostnaden tas bort från hyran

6

Besiktningshandboken

3 Rumsorientering - att räkna rum & väggar

Vägg 2

Vägg 1 är alltid väggen direkt till vänster när du kliver in i rummet!

Vägg 3

Vägg 4

Vägg 1

Vägg 5

Vägg 6

Vägg 6

Rummen räknas medurs. Det är endast de rum som saknar rumsdefenition som namnges rum 1, rum 2 osv. I övriga rum används rätt benämning t ex vardagsrum, kök och badrum.

SOVRUM

BAD KLK

SOVRUM

1

2

KÖK

VARDAGSRUM

KPR

TRAPPHUS

Besiktningshandboken

7

4 Ansvarsförbindelse

En ansvarsförbindelse ska användas restriktivt eftersom man inte riktigt vet vad den har för betydelse i en tvistefråga. De tillfällen som vi kan använda den är i de fall som någon hyresgäst är överens med kommande hyresgäst att de ska ta över något som annars skulle återställas av avflyttande hyresgäst, oftast förekommande är vid direktbyten. En ansvarsförbindelse ska upprättas i tre kopior, enföravflyttande,enförtillträdandeochensom läggs bakom kontraktet hos Mimer.

Vid obehag Om kvartersvärden känner någon form av rädsla, otrygghet, hot från hyresgästen så avbryt besiktningen omedelbart. Kontakta närmaste tekniksamordnare och berätta vad som hänt vid besiktningstillfället. Tekniksamordnaren får därefter bestämma lämplig åtgärd. Ansvar i lägenheten Lås dörren när du är i lägenheten, dels för din egen säkerhet, dels för att du ansvarar för hyresgästens egendom när du är i lägenheten. Ej debiterbart Fel som åtgärdas kostnadsfritt vid en felanmälan, åtgärdas kostnadsfritt även i samband med besiktning. Vad ska besiktigas? Kontrollera lägenhetens utrustning. Finns alla detaljer, exempelvis dörrar och luckor? Hur är skicket på tvättställ, wc-stol, badkar, kyl, frys, spis, diskbänk, köksfläkt m.m? Kontrollera alltid lägenhetens komplementutrymmen som t.ex balkong, uteplats och lägenhetsförråd. (Se bilaga: Checklista för våtrum). Städning Informera på ett trevligt sätt om kostnaden för städningomlägenhetenärostädadvidavflyttning.

5 Att tänka på vid besiktning

Använd riktlinjer med sunt förnuft Detta är bara riktlinjer och ska ses som ett hjälpmedel. I vissa fall får man ta hänsyn till områdets övriga bestånds skick samt vad som anses vara normalt eller onormalt för det aktuella objektet. När utför vi besiktningen? Besiktning av lägenhet ska helst utföras inom fem arbetsdagar efter uppsägningen. Specialutrustning Kvartersvärden ska veta var han/hon kan låna specialutrustning såsom kamera och fuktmätare (börfinnaspåvarjekvartersvärdskontor). Besiktningshandboken Bostads AB Mimers besiktningshandbok ska vara kändavallasombesiktigarlägenhetervidavflyttning. Vid besiktningen ska man "stämma av" lägenhetens faciliteter mot aktuell status, samt gärna "ta in" hela lägenheten för att få en helhetsbild av lägenhetens skick (Se bilaga: Lägenhetens skick vid avflyttningsbesiktning). Tillträde till lägenheten Den som genomför besiktningen måste säkerställa att han/hon har muntligt eller skriftligt löfte om tillträde till lägenheten av kontraktsinnehavaren. Relation till hyresgäst vid besiktning Börja alltid besiktningen med att skapa en bra relation med de personerna som är med vid besiktningen.

5.1 Dokumentering/tvist

Befarar du att det kan bli tvist om eventuella skador i lägenheten är det en god idé att dokumentera skadan/skadorna med kamera. Alla besiktningsbilder lagras på G:/bilder/besiktningsbilder under respektive kvartersvärdsnummer. Där kan du skapa en mapp med objektsnumret samt datum som namn på mappen. Försök att namnge bilderna så att det är lätt att tyda. Glöm inte att fotografera lägenhetsdörren med objektnumret synligt tillsammans med något som bekräftar dagens datum. Eventuella tvister som inte kan lösas mellan hyresgäst och kvartersvärd hanteras av tekniksamordnare, Bitr. Distriktschef eller Distriktschef i nämnd ordning.

8

Besiktningshandboken

Vid förändring av taget beslut tas detta med berörd besiktningsman innan man meddelar hyresgästen. Vid tvist som går till hyresnämnden företräds Mimer av en person med fullmakt för hyresnämndsärenden tillsammans med tekniksamordnare. Kvartersvärden kan då bli kallad som vittne.

Eventuella åtgärder/fel som ligger på oss, ska åtgärdas i så god tid som möjligt, helst innan den nya hyresgästen flyttar in. Vi äger ärendet och ansvaret för att få dessa brister utförda. Det får inte skjutas över på ny hyresgäst. 5.6 FLU Då åtgärder som ligger på oss som är FLU (Företagsstyrt Lägenhets Underhåll) relaterade (ytskikt) meddelas tekniksamordnaren som sedan vidarebefordrar den till lämplig entreprenör om behov föreligger.

5.5 Småfel åtgärdas innan inflytt

5.2 Vem besiktigar vad på Mimer?

Kvartersvärden ansvarar för alla besiktningar av lägenheter och lokaler som förekommer på kvartersvärdens område. De tillfällen som Tekniksamordnaren tar besiktningen är vid följande ärenden: ·Avhysningar ·Boendestödsavslut ·Direktbyten ·Lokaler(isamförståndmedlokalsamordnare)

5.7 Besiktningsprotokoll

Protokoll till av- & inflyttande hyresgäst Besiktningen återrapporteras i Summarum. Såväl avflyttande som inflyttande hyresgäster 5.3 Säkerställande skall erhålla en kopia på protokollet med unVar noga med att kontrollera så att vattenledningen derskrift av aktuell besiktningsman. (Se bilaga: till en borttagen disk/tvättmaskin har pluggats Besiktningsprotokoll - avflyttande hyresgäst). så att inte vattenskador kan uppstå. Detta skall (Sebilaga:Besiktningsprotokoll-inflyttandehyresmanpåtalafördenavflyttandehyresgästen,samt gäst). kontrollera efter avflyttning eller vid om/städbesiktningen. Kontrollera säkerhetsdetaljer som Protokoll ­ inflyttades egen besiktning skall finnas i lägenheten, så att de fungerar till- Inom 8 dagar från kontraktsdagen ska fel och fredsställande. Detaljer så som tippskydd på spi- bristeranmälasavdeninflyttandehyresgässen, fönsterspärrar, jordfelsbrytare, brandvarnare ten till sin kvartersvärd. Dessa påtalanden skall m.m. vara skriftliga och dokumenteras av oss. Vid färre punkter kan dessa skrivas in i protokollet 5.4 Hantering av brister i lägenheten och sparas i respektive besiktningspärm. Dessa Det är mycket viktigt att man klart och tydligt skriftliga dokument ska alltid sparas i pärm på meddelar den avflyttande hyresgästen de fel och kvartersvärdskontoren. brister som man upptäckt under besiktningen av lägenheten och de eventuella kostnader som till- 5.8 Ombesiktning kommer.Iförstahandskadenavflyttandehyres- Om ombesiktning av en lägenhet blir aktuell så gästen få möjlighet att åtgärda de fel och brister utförs den i första hand av aktuell kvartersvärd. som besiktningsmannen har påpekat vid besikt- Vid osäkerhet av bedömning kontakta tekniksamningstillfället. ordnaren eller rådslå med en kollega. Eventuellt behöver man komma tillbaka för att kontrollera så att den avflyttande hyresgästen åtgärdat punkterna korrekt. I största möjliga mån skadennakontrollskeenmånadinnanavflytt. 5.9 Tacka hyresgästen! Tacka alltid hyresgästen för den tid som hon eller han har hyrt hos oss. Berätta för hyresgästen att de alltid är välkomna att kontakta oss på nytt. Den bästa marknadsföraren av Mimer är en nöjd hyresgäst!

Besiktningshandboken

9

6 Bokningar av besiktningar

Våra kundvärdar ska försöka undvika att boka besiktningar vid månadsskiften då kvartersvärdarna ofta har hög arbetsbelastning. Vidare även försöka att inte boka in mer än två stycken besiktningar per dag/kvartersvärd. En timme reserveras per besiktning. Vid bokning av besiktning på studentlägenheterna så kan de bokas med en halvtimmes mellanrum och med så många som möjligt samma dag.

Lägenheten publiceras på vår hemsida mimer.nu fem dagar efter att hyresgästen har sagt upp hyreskontraktet. Därför är det extremt viktigt att besiktningen sker inom fem dagar och även att blanketten om "lägenheten skick vid avflyttning" skickas till våra kundcenter på Öst och Väst. (Sebilaga:Lägenhetensskickvidavflyttningsbesiktning). Tänk på att blanketten ska vara ordentligt ifylld ochuppdateradmedtexvadsomärfintilägenheten. Om någon speciell åtgärd anses behövas för att hyresgästen ska kunna tänka sig att ta lägenheten ska blanketten alltid skickas till tekniksamordnaren på distriktet. Tekniksamordnarna tar ett snabbt beslut om åtgärden är nödvändig och meddelar våra kundcenter. Åtgärden kan då beaktas redan vid publiceringen och vi får möjlighet att sälja in vårt plusvalssystem. Kunden har då även möjlighet att göra ytterligare beställningar före inflyttningen, för att minska väntetiden.

6.2 Inför publiceringen

6.1 Kvartersvärd ledig eller sjuk

Kvartersvärdarna ska alltid se till att ha sina kalendrar uppdaterade och vid ledighet/semester skriva in i kalendern vem kundvärdarna ska boka in besiktningen med. Vid sjukdom så ska den kvartersvärd som tar området se till att det skrivs in i kalendern att den ordinarie kvartersvärden är sjuk och vem man ska boka besiktningen med. Vi ska göra allt för att undvika missade besiktningar.

6.3 Avhysningar

Tekniksamordnaren får en "Underrättelse ­ Till sökanden om avhysning" där står information om hyresgäst, adress och datum för avhysningen. Besiktningen utförs efter det att avhysningen är klar, senast fem arbetsdagar efter. OBS! Lägenheten spärras initialt och släpps efter besiktning. Besiktningen utförs enligt besiktningsrutinerna.

6.4 Boendestödsavtal

När bostadsstöd och kundvärdarna är överens om att ett bostadsstödsavtal ska kunna avskrivas då måste en kontroll av lägenheten även att göras av tekniksamordnaren. Denna kontroll dokumenteras som en notering i kontraktet och skrivs inte in i besiktningsprotokollet. Denna "besiktning" är till för att kontrollera att hyresgästen sköter sitt boende med hänsyn till lägenhetens skick.

10

Besiktningshandboken

Finns det skador som kan orsaka mindre kostnader påtalas detta för hyresgästen och det ska noteras i kontraktet. Vid större skador eller "risk" för större kostnader godkänns inte kontrollen och bostadsstöds avtalet kan inte sägas upp. Vid godkänd kontroll upprättas en överenskommelse med bostadsstöd om att avtalet kan upphöra. Denna överenskommelse lämnas till Kundvärdarna som i sin tur avslutar avtalet.

Avflyttningsbesiktning av aktuella byteslägenheter ska alltid ske och godkännas av aktuell besiktningsman och eventuella besiktningskostnader till Mimer ska regleras innan hyresgästerna skriver på de nya kontrakten (se de olika alternativen till reglering nedan). Om besiktningen är godkänd lämnas en besiktningslapp med ett godkännande på till hyresgästen som de tar med vid kontraktsskrivning. Bokning ­ kundvärd tar emot ansökan om direktbytet och bokar tid med aktuell tekniksamordnare. Godkännande av direktbyte med skada 1. Skadan åtgärdas av aktuell hyresgäst och en ombesiktning görs. 2. Aktuell hyresgäst godkänner att en kostnad debiteras. 3. Eventuell ansvarsförbindelse upprättas mellan båda parter som berörs av direktbytet. Ansvarsförbindelse hanteras i separat avsnitt i besiktningshandboken. Se sida 7. (Se bilaga: Ansvarsförbindelse).

6.5 Direktbyten

Vid lägenhetsbyten mellan hyresgäster hos Bostads AB Mimer kan byte ske inom samma område, mellan olika områden i eller utanför Mimers bestånd vilket vi kallar för direktbyte. På Mimer besiktigar i regel tekniksamordnaren direktbyten undantag kan ske om direktbytet sker inom samma kvartersvärdsområde vilket kan betyda att kvartersvärden för det aktuella området kan besiktiga detta direktbyte.

Besiktningshandboken

11

Kom-ihåg-lista

Här är en lista över vad som kan vara bra att ha med sig till lägenheten vid en besiktning.

Handdator (nytt besiktningsprotokoll) Tidigare besiktningsprotokoll Lägenhetsstatus Skriv/ritblock (om det saknas skrivutrymme på originalet för att

sedan renskriva) Lägenhetsritning (kan vara bra om man vill markera olika saker för framtida dokumentation) Ansvarsförbindelse Ficklampa (sockellampa) Kamera (digitalkamera, ta bild med datumfunktion) Miniräknare SABO´s häfte om nyckeltal för lägenhetsreparationer Checklistor (våtrum & el) Fuktmätare Penna Besiktningshandboken Tumstock Dokumentet"lägenhetensskickvidavflyttningsbesiktning"

12

Besiktningshandboken

7 Hyresgästinformation vid inflytt

Inflyttningsmappen Här samlar vi all information som hyresgästen bör känna till om Mimer och sin nyalägenhet.Härnedanlistarvidetsomfinnsatthittaiinflyttningsmappen. Ditt hem hos Mimer En presentationsbroschyr om hur det är att bo hos Mimer. Den innehåller mycket information om:

·Dina fördelar som hyresgäst hos Mimer ·Närduflyttarin ·Ditt boende ·Att betala hyran ·Trygghet, trivsel och ansvar ·Miljö ·Vår hemsida mimer.nu ·Hyreskontrakt, byten och uppsägning

Kontakt, nycklar & öppettider

Viktigt vid inflytt

Nycklarna hämtar du på det kundcenter du tillhör. Du ser nedan vilka områden som hör till respektive kundcenter.

Kundcenter City

Centrum, Lillåudden, samtliga studentlägenheter Telefon Fax E-post: [email protected] Postadress: Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås Besöksadress: Slottsgatan 33 (Centrum) 39 72 10 39 72 20

Kundcenter Väst

Bäckby, Fredriksberg, Oxbacken, Pettersberg, Skälby och Vetterstorp Telefon Fax E-post: [email protected] Postadress: Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås Besöksadress: Puddelugnsgatan 1 (Bäckby) 39 70 10 39 70 80

Kundcenter Öst

Gideonsberg, Gryta, Haga, Hemdal, Hökåsen, Malmaberg, Skallberget, Skiljebo, Skultuna, Vallby, Viksäng och Öster Mälarstrand Telefon Fax E-post: [email protected] Postadress: Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås Besöksadress: Karlfeldtsplatsen 14 (Skallberget) 39 71 70 39 71 36

Telefontider

Måndag-torsdag Fredag kl 8-17 kl 8-15

Besökstider

Måndag-torsdag Fredag kl 10-17 kl 10-15

BESÖK OSS PÅ mimer.nu

Kontakt, nycklar & öppettider Information om våra tre kundcenter och vilka områden som tillhör vilket kontor samt telefon nummer, telefontider och besökstider.

Mimers miljöbod Källsorteringsanvisningar och exempel på hur man ska sortera samt vad som händer med det återvunna materialet.

Plusval

Plusval Förklarande broschyr om plusval som även är fylld med inredningstips, inspiration och roliga idéer.

Spara energi Enkla tips om vad man kan göra för att spara energi, både för miljön och plånboken.

Besiktningshandboken

13

8 Hyresgästinformation vid utflytt

Hyresgästinformation vid utflytt Dennafoldertaruppvadsomärviktigtattkommaihågnärmanflyttarut.Närmanskalämnainsina lägenhetsnycklar,attmanskaanmälaflyttavel,telefonochinternetabonnemang.Anmälaadressändring, besiktiga lägenheten, visa den för kommande hyresgäst, samt en checklista för att underlätta städningen.Dennafolderfinnspåsvenskaochengelska.

When you move out

14

Besiktningshandboken

9 Det juridiska ramverket kring besiktningar

Enligt 26 § har hyresvärden rätt till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn. Med nödvändig tillsyn avses bl.a. ·Återkommanderutinbesiktningar ·Inspektionförattfastställaunderhållsbehov ·Besiktningp.g.a.hyresgästensavflyttning Tillträde skall då ske utan uppskov. Vägrar hyresgästen trots detta tillträde, krävs alltid handräkning utom i rena nödsituationer OBS! Rätt enligt hyresavtalet att inneha huvudnyckel innebär inte rätt att använda den för att komma in i lägenheten för besiktning. Se alltid till att hyresgästens medgivande till att använda huvudnyckeln är påskrivet. Att lägga en lapp i brevlådan att besiktning kommer att utföras i lägenheten en viss dag vid klockan 08.30 räcker inte.

9.1 Tillträde (26 §)

T ex droppande element som leder till fuktmärken på golven eller stopp i avlopp som kan leda till att avloppsvatten rinner ut i lägenheten och drabbar flerlägenheterellerfastigheten.

9.4 Utföra underhåll i lägenheten (24 a §)

Hyresgästen har rätt att utföra underhåll i lägenheten. Allt underhåll som utförs skall vara fackmannamässigt utfört. Underhåll som utförs av hyresgästen utför med stöd av 24 a § behöver inte återställas så länge det är fackmannamässigt utfört. Men medför åtgärderna att lägenhetens brukskick minskas t ex genom val av extrema färger eller att arbetet inte är fackmannamässigt utfört har hyresvärden rätt att ta ut kostnad för att återställa lägenheten i brukskick . Andra åtgärder i lägenheten Utför hyresgästen utan hyresvärdens tillstånd andra åtgärder i lägenheten eller andra utrymmen som tillhör boendet än sådana som omfattas av 24 a § är hyresgästen skyldig att återställa det inför avflyttningellerersättahyresvärdenföråterställning. Skadeståndslagen 2: 1 Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada skall ersätta skadan, (Såvida icke annat följer av denna lag). Skadeståndslagen är också tillämplig på skador på hyresvärdens egendom som inte omfattas av hyreskontraktet.

9.2 Städning (7 §)

Lägenheten skall hållas tillgänglig för tillträdande hyresgäst när hyresgästens kontrakt träder i kraft. Det betyder att den skall vara tömd och städad enligt våra rutiner (se sid.26).

9.3 Hyresgästens vårdplikt (24 §)

Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda sin lägenhet. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som besöker hyresgästen. Hyresgästen är skyldig att lämna information till hyresvärden om en skada inträffat i lägenheten, gör hyresgästen inte detta är hyresgästen ansvarig för skador som t ex förvärrats av att hyresvärden inte känt till skadan och inte fått möjligheten att åtgärda felet.

Om hyresgästen överger lägenheten, får hyresvärden genast återta den. Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts eller i ettutrymmesomhörtilllägenhetenfinnsegendom, som kan antas tillhöra honom eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från uppmaning eller inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen. Lag (1984:694).

9.5 Hyresgästen överger lägenheten (27 §)

Besiktningshandboken

15

9.6 Kvarlämnad egendom i lägenhet eller tillhörande utrymmen

Kvarlämnad egendom se exempelbrev på sidan 33. Detta brev ska skickas ut till hyresgäster som efter avflyttning,trotsmuntligatillsägelser,intehämtat kvarlämnad egendom. Beställ bortplockning och magasineringsåfortnifårredapåattsakerfinns kvar i lägenheten. Alla kostnader debiteras den avflyttadehyresgästen.BrevmallenfinnspåMimernet under mallar/kvartersvärdsmallar.

Det finns två hovrättsavgöranden där skadeståndsanspråk underkänts. Sedan finns det ett antal tingsrättsdomar med blandade utgångar. Man kan sammanfatta praxis så här: 1. Tobaksrökning är en utbredd vana och det är allmänt bekant att rökning medför att ytor i en lägenhet missfärgas snabbare. Sådan missfärgning får anses ingå i normalt slitage. Hyresgästen kan därför inte anses vållande till sådana skador. 2. Har hyresgästen däremot inte gjort vad man kan kräva av henne/honom för att minska missfärgningen, genom extra vädring och städning kan hyresgästen bli ansvarig för skadorna. I ett fall där hyresvärden informerat hyresgästen om att ventilationen fungerade bäst utan vädring, befriades hyresgästen, som inte vädrat, från ansvar. På Mimer så ska vi ändå försöka ta ut för spärrmålning där det är påtaglig missfärgning. I de fall man är osäker kring detta kontaktas tekniksamordnaren för stöd i beslutet.

9.8 Praxis vid rökskadade lägenheter samt skadeståndsansvar

Uppmaning från hyresvärd - skriftlig Hyresgästen har tre månader på sig att hämta föremålen från det att kontraktet upphört. Utan uppmaning från hyresvärd - skriftlig Hyresgästen har sex månader på sig att hämta föremålen från det att kontraktet upphört. Därefter tillfaller föremålen hyresvärden. Kostnader i samband med att omhänderta kvarlämnad egendom efter avflyttande skall debiteras den avflyttande hyresgästen med vår faktiska kostnad. Ett bra tips är att fotografera föremålen.

9.7 Uppmaningar

16

Besiktningshandboken

10 Skador

Onormalt slitage Att bedöma normalt eller onormalt slitage är inte helt enkelt. En bra tumregel är att om du kan svara fördenbedömningdugjort,tillbådeutflyttadesominflyttande,såhardubedömträtt. Riktlinjer Nedan följer generella riktlinjer för vad som normalt debiteras eller där vi undviker att debitera för. Beroende på helhetsbedömningen.

Enstaka skador som i regel intedebiterasavflyttandehyresgäster!

·Omtapetsering vid ·Brevinkast ·Fönstervred/beslag ·Vägguttag/brytare ·Nyckelskylt/handtag ·Mekanisk ringklocka ·Slitna trösklar ·Dörrstoppare ·Lampkupor ·Torkreda/badrumsskåp ·Handdukshängare ·Pappershållare ·Spolknoppar ·Mindre emaljskador ·Brunnsilar ·Duschhandtag och slangar ·Ugnsplåtar ­ Galler ­ lampor ­ vred ·Kyl och frys ·Redalådor ·Skärbrädor ·Handtag till luckor och lådor ·Kontaktpapper,klistermärken skatasbortvidavflytt Vissa mindre detaljer Äldre modell av WC T ex badkar eller tvättställ Spruckna Trasiga eller saknas Mindre skador/plugghål Med mindre skador Saknas eller är trasiga Trasiga Saknas eller är trasiga Trasiga

Besiktningshandboken

17

Skadorsomiregeldebiterasavflyttandehyresgäster

· Vitvaror, arbetsbänkar · Köksluckor · Badkar, spruckna tvättställ, · Skadade kakelplattor ·Väggmattaibadrum ·Mattoribadrum · Cylinderbyte ·Omtapetsering · Dörrar ·Linoleummattor ·Parkettgolv · Fönsterrutor · Rejält inrrökta lägenheter Byte, vanvård eller onormalt slitage ex. sönderbränd spishäll Byte eller lagning p g a hål eller onormalt slitage eller ej fackmannamässigt målade Byte, Grova emaljskador, målat badkar, lutskador, sönderslaget porslin, stjärn sprickor WC-stolar och spolcistern (ej raksprickor). Sprickor efter slag eller liknande, målade fogar Målatpåvåtrumsmatta,hålochfärgfläckar Färgfläckar,hålundertvättmaskin,färgstänkochliknande Vid avhysning eller avvikelse Storamarkantafläckaravolikaslagritmärken,avrivnatapeter,klösskador Glöm inte att titta på statusen för rummet Hål och rivmärken Hål,brännmärken,färgfläckarochliknande. Fuktfläckar,grovareporellerannanskadasomuppkommitgenomvanvård, skurning av golv, skador som ej kan ses som normalt slitage Sönderslagna eller spruckna, innerrutor

18

10.1 Dokumenteringen i protokollen

Besiktningshandboken

Det är viktigt hur noga vi dokumenterar, självklart är det inga noveller som ska skrivas men ändå måste vi ha mycket på fötterna de gånger som vi behöver ta en diskussion. Att använda kamera vid skador som är av större dignitet är självklart och dessa bilder sparas på: G:/Bilder/Besiktningsbilder. Se sidan 7, dokumentering och tvist. Inflyttande hyresgästens protokoll När sedan nya hyresgästen får sitt protokoll kommer det att se annorlunda ut. Viss information är då borttagen i bl a noteringsfältet. Anledningen till att noteringen inte syns är då att man därkanskrivasakersomvibehövervetamenintedeninflyttandehyresgästen.(Se bilaga: Besiktningsprotokoll-inflyttandehyresgäst).

Besiktningshandboken

19

11 Underhåll

11.1 Plusval

Plusval är Mimers tillvals- och underhållssystem. Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi utvecklat vårt tidigare system VLU (valfritt lägenhetsunderhåll). Precis som förut betalar man som hyresgäst bara för sitt eget underhåll, man väljer själv vad man vill göra, när man vill göra det och hur mycket det får kosta. Plusval ger våra hyresgäster möjlighet att skapa ett personligt hem med härliga tapeter, golv och kökluckor. Vi har hantverkare som gärna får göra jobbet, men självklart får de även göra jobbet själva eller anlita en egen hantverkare. Vi på Mimer har förhandlat oss till mycket bra priser på både material och arbete, vilket innebär att som hyresgäst hos oss kan man skapa sin drömlägenhet till ett förmånligt pris. Plusval betalas månadsvis som ett tillägg på hyran under avbetalningstiden som är 5 år på tapeter och 8 år på golv och köksluckor. Ett Plusval tillhör lägenheten, och betalningen övergår alltså automatisktpånästahyresgästvidenflytt.

Det som har hänt efter man ändrat system är att hyresvärdarna har lämnat det periodiska underhållet, det som gjorde att lägenheter i hela kvarter eller halva stadsdelar sveptes över av hantverkare med jämna mellanrum, kanske vart tionde eller tolfte år. Oavsett lägenhetens skick och oavsett om hyresgästen ville renoverades det. Enkelt beskrivs det gamla systemet som dyrt då det ofta renoverades i onödan. Kostnaden hamnade i slutändan, som alltid, på konsumenten vilket i det här fallet är hyresgästen. Därför har vi ändrat systemet då det både är mindre risk för oss men även för att öka valfriheten för våra hyresgäster. Plusval. vårt nya system, lägger mer ansvar på hyresgästerna än tidigare då det var periodiskt underhåll. Men det är ändå hyresvärden som har det yttersta ansvaret.

11.2 Lägsta godtagbara standard

Lagen säger att lägenheten skall ha en "lägsta godtagbara standard". Om lägenheten inte sköts tvingas värden tvångsrenovera. Om till exempel innegolven är helt nedslitna till betongen är det värdensansvarattfixadetta,annarsbetraktas det inte längre som en lägenhet då den inte uppfyller kraven på lägsta godtagbara standard och sålunda inte är fullt brukbar.

FLU är företagsstyrt lägenhetsunderhåll. Detta innebär att vi ansvarar och utför underhållet. Hos Mimer är det sanitetsutrymmen, vitvaror och förråd som ingår i FLU. Vi använder inga intervaller på när och vad som ska göras utan endast vid behov sker åtgärd eller utbyten.

11.3 FLU

20

Besiktningshandboken

12 Exempel på skador och beräkningar

På följande sidor följer några exempel på skador och om man ska ta betalt eller inte. Kostnaden är uträknad med "Sabo nyckeltal för lägenhetsreparationer" 2008. Se alltid till att ha senaste prislistan förrättprisnivå.Tänkpåattdetalltidfinnsettandraalternativtillallaskadorochdetäratthyresgästen åtgärdar skadan. Det är både smidigt och billigare om detta alternativ används och resultatet blir bra.

Ska

12.1 Skador på tapet

Vid skador på HLU-åtgärder så debiteras återstående kostnad av underhållet. Hyresgästen debiteras enligt de återbetalningstider som gäller för respektive åtgärd. Avskrivningstiden på tapet är 12 år. Skador där tapeten gått ur tiden t.ex. när man har målat,rivitsönderellerdärdetfinnsklösmärken från katt (onormalt slitage/vanvård). Därfakturerasdenavflyttandehyresgästen merkostnaden, enligt följande: Borttagning tapet 65 kr, bredspackling/slipning 55 kr, Summa 65+55 per m² samt etableringskostnad (engångsavgift) på 350 kr.

HLU/FLU

dor

tap

et

12.2 Skador på golv

Vid skador på parkettgolv/laminat som t.ex. brännmärken, fuktskador efter blomkrukor m.m. Då fakturerar vi hyresgästen en parkettslipning per m². Avskrivningstiden på HLU är 24 år och på plusval 8 år. På bilden: Om en skada uppkommit p.g.a en hyresgäst och den skadade ytan är 2 m² fakturerar vi enligt följande exempel: Ytan på vardagsrummet är 25 m². Slipning och ytbehandling av parkettgolv kostar 170 kr m²*, avskrivningstiden i det här fallet är 24 år.170 x 25=4250 kr för att slipa hela ytan, dela det med 24 år (vår avskrivning i det här fallet) det blir 177:- per år. I det här fallet är golvet 20 år den slutliga kostnaden för denna skada är 177 kr x 4 år = 708 :-. * se SABO´s nyckeltal för lägenhetsreparationer

HLU/FLU

Ska

dor

gol

v

Besiktningshandboken

21

12.3 Skador på Plusval

Om vi bedömer en lägenhet kraftigt nikotinskadad såfakturerarvidenavflyttandehyresgästenen spärrmålningskostnad på vägg-och tak ytan i Exempel: en hyresgäst har betalt av tre år på plussvalstapeten, det återstår två år. Då fakturerar rummet/lägenheten som är skadad. Snickerier så videnavflyttandehyresgästendentotalaåterstående som skåpstommar, dörrar m.m. ingår i väggytan. Vi tar inte ut någon kostnad för köksluckor eller kostnaden. När fakturan utgår till hyresgästen något som är fast monterat. meddelas tekniksamordnaren om detta så att plusvalsåtgärden tas bort från hyran. Kostnaden för spärrgrunden är 65 kr/m²* (se sida 18* i nyckeltalen "Spärrgrund"). Finns det 12.4 Skadegörelse Vid skadegörelse, t.ex. ett "knytnävslag", så fakturerar plusval så även den återstående kostnaden regleras. Viktigt är att en notering om nikotinskada enbart vi hyresgästen den faktiska kostnaden. Hyresgörs i noteringsfältet i besiktningsdatorn/protokollet. gästen kan även välja att reparera skadan själv. Ifall hyresgästen väljer att reparera skadan själv, se till att dokumentera och ta kort på skadan. Boka en ombesiktning av skadan ca en mån efter ordinarie besiktning.

Vid skador på Plusvalsåtgärder så debiteras hyresgästen den återstående kostnaden av underhållet enligt de återbetalningstider som gäller för respektive åtgärd (fem respektive åtta år). Plusvalstillägget tas sedan bort av Tekniksamordnaren. Omtapetkollektionenfinnskvarkandeltapetsering ske. Kostnad beräknas utifrån väggyta enligt "SABO, nyckeltal för lägenhetsreparationer" Hela väggen tas med, ej enskilda våder eller liknande.

Om ombesiktningen ej godkänns eller hyresgästen vägrar att betala så återkommer vi med kostnaden för skadan till hyresgästen. Tänk på att skicka med fakturan med faktureringsunderlag. Det går även att ta kontakt med tekniksamordnaren för att få fram en prisuppgift (kan tas fram via mepsen).

12.5 Nikotinskada

Ska

deg

öre

lse

22

Besiktningshandboken

12.6 Fler exempel

Målat i takvinkeln SABOlistan* sidan 17 målning av tak: Den aktuella ytan på bilden är 65 * 20cm = 0,13 kvm. Vi tar betalt för minimum 1 kvm. Etableringskostnad 350 kr, målning av tak 82,50 kr/kvm, i detta fall blir kostnaden 350 + 82,50 kr för hyresgästen. Ifall vi måste måla hela taket så kostar det: sovrumstak 825 + 350 kr. Taket är 10 kvm.

Hyresgästen har målat väggen själv men kladdat i takvinkeln med blå färg Märken på golv Mattanäravskrivenochfinnsintelängreattköpa. SABOlistan* sidan 15 Plast/linoleum. Rivning av två lager matta, limmad 90 kr/m², rummet är 13 m². 90 kr x 13 m² = 1170 kr Hyresgästen får betala 1170 kr för denna skada (ingen etableringskostnad).

En frys står på sovrumsgolvet och har gjort märken efter sig på golvet Fettfläckar på vägg Noteringtidigareprotokoll,fläckvägg3år2000. Noteringtidigareprotokoll,fläckvägg3år2005. Noteringfettfläckvägg3år2008.Ingenkostnad för hyresästen då vi inte kan påvisa att de ligger bakomhelafläcken.Noteraisådanafallstorleken på en fettfläck t.ex: 50 x 50 cm. Härserviett exempel på vikten en bra dokumentation. OBS! Hanteringen till kommande hyresgäst är så att det vi rent "teoretiskt" kunnat debiterat avflyttandehyresgästidettafallfårdennyahyresgästen avdrag på beställt plusval (här används tillgodochecken i samråd med tekniksamordnaren). Fettfläckarpåvägg * se SABO´s nyckeltal för lägenhetsreparationer

Besiktningshandboken

23

Målat på eluttag SABOlistan sidan 11. Byte av Strömställare dubbel och vägguttag ojordat. Dennamodellfinnsintelängresåvivartvugnaatt byta hela satsen. Strömställare mtrl Vägguttag mtrl Arbetstid 1 tim Total kostnad 190 kr 85 kr 345 kr 620 kr för hyresgästen

Målat på eluttagoch strömbrytare Rivmärken efter katt Tapeten är avskriven. Vi tar kostnaden för underarbetet. SABOlistan sidan 17: Bredspackling/ slip på den aktuella ytan minimum 1 m² á 55 kr. Hyresgästen får betala 55 kr för denna skada, skulledetfinnasfleraliknandeskadorsåräknas m² ihop och multiplicera med 55 kr/m².

Rivmärken efter katt Tapetskador på vägg Endast denna skada i detta utrymme. Originaltapeten är avskriven men hyresgästen har tapetserat om själv på ett fackmannamässigt sätt för cirka 5 år sedan. I detta fall blir det ingen kostnad för hyresgästen då det var fackmannamässigt utfört och eftersom det inte krävdes något arbete från oss för att åtgärda felet.

Tapetskador på vägg * se SABO´s nyckeltal för lägenhetsreparationer

24

Besiktningshandboken

Repor på innerdörr Kostnad*, målning av en sida av dörren. Målning snickerier sidan 17. Dörrblad 2 sidor = 390 kr delat på två då det bara är ena sidan som skall betalas i detta fall samt två nyckelskyltar (SABO listan sidan 13). Målning en dörrsida (390 kr per 2 sidor /2 = 195 kr) + Nyckelskylt (2 x 45 kr/st = 90 kr), hg får betala 195 kr + 90 kr = 285 kr. Alt 2: Hyresgästen ordnar dörren själv genom målning eller köper en ny.

Repor på innerdörr efter något vasst Tapetsläpp och blåsor Tapet släpp i skarv + blåsor under tapeten på vägg 3 (8.16 kvm). Originaltapeten är avskriven men den aktuella är gjord av hg på ett ej fackmanna mässigt sätt på vägg 3. OBS! Det är merkostnaden vi debiterar. SABO listan sidan 17. Tapetsering: Kostnaden i detta fall blir borttagning av tapet 65 kr/m² vägg yta + en bredspackling/slip 55 kr/m² väggyta = 979 kr.

Tapetblåsor och släpp i skarv

* se SABO´s nyckeltal för lägenhetsreparationer

Besiktningshandboken

25

13 Faktureringsregler

13.1 Ej godkänd besiktning

Detfinnstvåvägarattgå: 1. Hyresgästen vill åtgärda felet och vi ombesiktigar felet när det är åtgärdat. Detta bör ske ca 1 månad föreavflytt. 2. Hyresgästen accepterar kostnaden och skriver under faktureringsunderlaget som vi sedan skickar tillsammans med protokollet till kundservice. Om en tvist uppstår och den blir svårhanterlig kontakta tekniksamordnaren eller ta hjälp av någon annan inom kvartersvärdsgruppen

13.3 Prislistor

För att få en enhetlig prisbild inom företaget vid debiteringavskadortillavflyttandehyresgästså används "SABO, nyckeltal för lägenhetsreparationer". Detta gäller ej Plusval då den återstående kostnaden används. Var observant på att våra årtal gäller för avskrivningen. T ex 12 år målning/tapetsering, 24 år för golv, 20 år för slipning av parkett och 18 år för vitvaror. I SABO:s prislista avviker avskrivningstiden något. Undantag från SABO:s prislista görs för lås och nycklar enligt nyckelprocessens listor.

13.4 Fakturering av skador

13.2 Skador vid Plusval

Vid debitering skickas ett faktureringsunderlag tillsammans med besiktningsunderlaget till kundcenter för fakturering. Detärmycketviktigtattdenavflyttandehyresgästen skriver på faktureringsunderlaget och att besiktningsprotokollet följer med fakturan detta för att undvika eventuella tvister. Vid fakturering av skador där frånträdande hyresgäst erlägger en avgift till oss ,"åtgärd Hyresgäst betalar", skall åtgärd alltid utföras. Det innebär t ex att om en hyresgäst får betala för en stjärnspricka i sitt tvättställ så ska vi byta ut tvättstället. Dessa åtgärder ska i största möjliga månvarautfördainnannyahyresgästenflyttarin. Närdetfinnsenskadapåexempelvisentapet så används "Plusvalsåtgärd med avdrag", Ingen åtgärdskeromdetinteavtalatsmedinflyttande hyresgäst. Dessa åtgärder hanteras av tekniksamordnaren.

Vid skador på VLU-åtgärder så debiteras återstående kostnad av underhållet hyresgästen enligt de återbetalningstider som gäller för respektive åtgärd. VLU-tillägget tas sedan bort av Tekniksamordnaren.Omtapetkollektionenfinnskvarkan deltapetsering ske. Kostnad beräknas då utifrån väggyta enligt "SABO, nyckeltal för lägenhetsreparationer". Hela väggen tas med, ej enskilda våder eller liknande.

26

Besiktningshandboken

14 Städbesiktning

Städbesiktninggörsnärlägenhetenäravflyttad. Om städningen är underkänd efter en städbesiktning och en ombesiktning tar vi ut en kostnad för städning enligt SABOS nyckeltal (prislista). Eller den faktiska kostnaden, t.ex. bara för fönsterputsning. Om det funnits diskmaskin installerad så kontrollera så att avloppet är pluggat och vattnet avstängt för att undvika vattenskador. Kontrollera persienner, är de trasiga ska de tas bort.

Notoriskt dåliga flyttare/städare Endelflyttaroftareänandra.Ställkravpåhyresgäster som vi vet misskött sin städning förut. Godkänn ingen ombesiktning av städning. Sälj in köp av flyttstädning Med det 50-procentiga skatteavdraget på hushållsnära tjänster, är många beredda att köpa flyttstädningen.FörMimerstrovärdighetsskull måsteviblituffareivårakravpådestädfirmorvi rekommenderar. Om de vid upprepade tillfällen inteklararavflyttstädningar,utanomstädning, sägerviuppöverenskommelsen.Städfirmorsom ärstandby.Destädfirmorvianlitarharberedskap för att rycka in när det behövs. Tydligare information Vi planerar att informera tydligare och tillhandahålla bättreochflerstädbeskrivningar.Instruktionsfilmeromhurmanrensaravlopp,sköterlinoleumgolv och parkettgolv, gör rent spis, ugn och fläktmedmera.Dettaskaspelasinochläggasutpå hemsidan.Ifilmernakanviberättaomviktenav att använda miljövänliga produkter.

Trasiga persienner plockas bort

Kompensera för dålig städning Om vi har missat något vid städbesiktningen, och Det här är vår tuffaste utmaning, speciellt svårt i de fall då nycklarna lämnas av den hyresgäst som det inte är av ringa art, ersätter vi den nya hyresflyttar ut och vi inte gör någon städbesiktning. gästen med skäligt belopp. Vi tar diskussionen Städningenfårlägstbetygivårtinflyttningsenkät om kompensationer vidare i företaget. och det lönar sig att lägga ner resurser här. Det Allt ska bort finnsmångakonkretaåtgärder. Gamla klistermärken, spikar och annat ska inte finnaskvarilägenheten.Omhyresgästeninte Hämta nyckel hos oss tagit bort dem och vi har missat det vid städbeNär hyresgäster byter nycklar med varandra har siktningen, så ser vi förstås till att det tas bort. vi ingen möjlighet att kontrollera städningen. Därför rekommenderar kundvärdarna nya hyregäster Alla utrymmen ska vara städade att hämta nyckeln hos oss. Förråd, balkong och garage ska självklart också vara städade. Gör maximalt en ombesiktning Om hyresgästen städat dåligt får de endast en Byt område med varandra vid städchans att städa om. Om det fortfarande är dåligt besiktningen städatkontaktarvienstädfirmaochdebiterar Om det känns tufft att genomföra en städbesiktning hyresgästen. Ett tips är att ha med sig lite städhos en hyresgäst, byt med en kollega. material om något litet förbisetts.

Besiktningshandboken

27

15 Bilagor

15.1 Blankett: Bekräftelse uppsägning

MPEL EXE

28

Besiktningshandboken

15.2 Blankett: Ansvarsförbindelse

MPEL EXE

Besiktningshandboken

29

15.3 Blankett: Besiktningsprotokoll - avflyttande hyresgäst

Besiktningsprotokoll

Besiktningsdag: 2008-12-04 11:00 Anledning: Utskriftsdatum: Besiktning nr: 2008-12-18 08-22981 Avflyttande Hyresgäst Jakobsson Catrin Pettersbergsgatan 25 B 724 63 VÄSTERÅS

MPEL EXE

Objektsnummer

Lägenhetstyp

306-001-04-0301

Objektadress

4RK

Bostadsarea (c:a)

Inflyttningsdatum

Avflyttningsdatum

83

2006-05-01

Arbete

2009-02-28

Telefon Bostad Mobil:

Pettersbergsgatan 25 B 724 63 VÄSTERÅS 070-4398107

Möblerad Närvarande Notering

Ja

Nej Kostnad

Anmärkningar

Badrum, Utan anmärkning, Anmärkning, ingen åtgärd Hall 1, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Hall 1, Väggar, plugg,spikhål, Anmärkning, ingen åtgärd Kök, Innerdörr, hål, Anmärkning, hyresgäst betalar Kök, Väggar, plugghål, Anmärkning, ingen åtgärd Lägenhet, Brandvarnare, Ok Lägenhet, Persienn, Ej standard Passage, Väggar, plugg,spikhål, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 1, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 1, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 2, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 3, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 3, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Vardagsrum, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Vardagsrum, Väggar, målade, Anmärkning, ingen åtgärd

1 246,00 kr

Totalkostnad

Datum Besiktningsman Underskrift

1 246,00 kr

................................... Tapani Haapaniemi

Avflyttande hyresgäst

Förutsatt att dolda skador ej påträffats, att inga skador uppstår före avflyttningen, att lägenheten med tillhörande utrymmen lämnas noggrant städad, framställes inget ytterligare krav på ersättning. Ev. anmärkningar mot ersättningsanspråken skall göras innan kontraktstidens slut

..................................................................................

Protokollet och debiteringen godkännes

.............................................................................................................. Jakobsson Catrin

30

Besiktningshandboken

15.4 Blankett: Besiktningsprotokoll - inflyttande hyresgäst

Besiktningsprotokoll

Besiktningsdag: 2008-12-04 11:00 Anledning: Utskriftsdatum: Besiktning nr: 2008-12-18 08-22981 Inflyttande Hyresgäst

MPEL EXE

Objektsnummer

Lägenhetstyp

306-001-04-0301

Objektadress

4RK

Bostadsarea (c:a)

Inflyttningsdatum Arbete

83

Telefon Bostad Mobil:

Pettersbergsgatan 25 B 724 63 VÄSTERÅS

Möblerad Närvarande

Ja

Nej

Anmärkningar

Badrum, Utan anmärkning, Anmärkning, ingen åtgärd Hall 1, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Hall 1, Väggar, plugg,spikhål, Anmärkning, ingen åtgärd Kök, Innerdörr, hål, Anmärkning, hyresgäst betalar Kök, Väggar, plugghål, Anmärkning, ingen åtgärd Lägenhet, Brandvarnare, Ok Lägenhet, Persienn, Ej standard Passage, Väggar, plugg,spikhål, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 1, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 1, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 2, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 3, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Rum 3, Väggar, plugg,spikhål\målade, Anmärkning, ingen åtgärd Vardagsrum, Golv, repor, Anmärkning, ingen åtgärd Vardagsrum, Väggar, målade, Anmärkning, ingen åtgärd

Datum

Besiktningsman

Underskrift

................................... Tapani Haapaniemi

Inflyttande hyresgäst

Anmärkningar på lägenheten utöver vad som upptagits i detta protokoll skall göras skriftligen inom 8 dagar räknat fr o m inflyttningsdagen

..................................................................................

Besiktningshandboken

31

15.5 Blankett: Lägenhetens skick vid avflyttningsbesiktning

MPEL EXE

Objektsnummer: Adress: Kontrakt upphör (datum): Byte av: Vitvaror ________________Porslin ______________________

1 (1)

Lägenhetens skick vid avflyttningsbesiktning

Övrigt i lägenheten som bör åtgärdas av Mimer? (om något fylls i här lämnas detta papper till tekniksamordnare)

Vad är fint i lägenheten? (stöd till säljarna, t.ex. nya vitvaror, trägolv etc.)

Går lägenheten att publicera? Ja Nej, på grund av: Visas av Mimer Kontakta mig.

Kvartersvärd

Bostads AB Mimer, Box 1170, 721 29 Västerås TELEFON: 021-39 70 00 FAX: -

BESÖKSADRESS: E-POST: [email protected]

ORGANISATIONSNR: 556019-3384 WEBB: mimer.nu

32

Besiktningshandboken

15.6 Checklista för våtrum

Checklista för våtrum

Här följer en checklista som är bra att man kikar på vid besiktningen gällande våtrum. Misstänker ni ett fel kontrollera det och prata med Tekniksamordnare eller Bitr. DC om åtgärd ska göras. Golvbrunn Har golvet tillräckligt fall mot golvbrunnen? Är golvbrunnen rengjord? Ytskikt av kakel/klinker Är samtliga fogar hela och rena? Är alla plattor hela? Sitter plattorna fast utan "bomljud"? Ytskikt av plastmatta Är alla skarvar hela och rena? Sitter golvmattan fast utan "bomljud"? Tätar golvbrunnens klämring ordentligt mot golvmattan? Installationer Är alla rörgenomföringar i golv och vägg täta? Är alla rörgenomföringar i golv och vägg torra? Är alla infästningar i vägg och golv tätade och hela? Ventilation Är badrumsdörren försedd med luftintag (i nederkant eller överkant)? Hurserfrånluftsdonetut,ärdetrentochfinnsdetettsug? Fönster (om det finns) Hur ser fönstret ut i karm och båge? Övrigt Droppande kranar Vattenledningar till tvättmaskin Provspola toalett

Besiktningshandboken

33

15.7 Blankett: Kvarlämnad egendom

MPEL EXE

Information

33 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1087911