Read Ke%20hoach%20to%20chuc%20thi%20Olympic%20Hoa%20hoc%20sinh%20vien%20NH%202011%20-%202012.pdf text version

UBND TNH AN GIANG TRNG I HC AN GIANG _________________ S: 141/KH-HAG

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc _______________________ An Giang, ngày 05 tháng 10 nm 2011

K HOCH

T chc thi Olympic Hoá hc sinh viên nm hc 2011 - 2012

______________

Cn c ngh ca B môn Hoá hc - Khoa S phm v vic t chc tuyn chn sinh viên tham d k thi Olympic Hoá hc sinh viên toàn quc ln th VII/2012; Trng i hc An Giang xây dng k hoch t chc thi Olympic Hoá hc i vi sinh viên nm hc 2011 - 2012, ni dung c th nh sau: I. Mc ích, yêu cu - Thc hin ch trng ca B Giáo dc & ào to và Hi Hoá hc Vit Nam v vic t chc k thi Olympic Hoá hc hàng nm cho sinh viên i hc và Cao ng. - Thông qua hi thi hng nm nhm ng viên, khuyn khích phong trào hc tp môn Hoá hc ca sinh viên, góp phn nâng cao cht lng giáo dc, ào to trong nhà trng. II. i tng d thi 1. i tng bt buc: Sinh viên các lp chuyên ngành Hoá hc thuc Khoa S phm. 2. i tng không bt buc: Sinh viên ang hc tp trung chính quy thuc các Khoa u có quyn ng ký d thi. Khuyn khích sinh viên các ngành: Công ngh Sinh hc, Công ngh Thc phm, Phát trin Nông thôn, Bo v Thc vt, Qun lý Tài nguyên rng, Nuôi trng Thu sn, K thut Môi trng,... tham gia. Lu ý: i vi các thí sinh thuc i tng không bt buc thì Lp trng mi lp phi ng kí danh sách thi cho phòng Kho thí ­ Kim nh cht lng. III. Ni dung thi 1. Lý thuyt: Hoá i cng; Vô c; Hu c và Phân tích. 2. Thc hành: Các bài thc hành Hoá i cng; Vô c; Hu c và Phân tích. IV. Thi gian t chc thi, ni dung thi 1. Cp trng: t chc 2 vòng thi: - Vòng 1: thi ngày Ch nht 23/10/2011. Thi t lun phn lý thuyt Hoá i cng (cu to cht và C s lý thuyt các quá trình hoá hc) chn 24 sinh viên vào vòng 2.

1

- Vòng 2: thi ngày Ch nht 11/3/2012. Chia thành 3 bng, sinh viên c ôn tp và thi theo bng phn Lý thuyt và Thc hành chn 15 sinh viên vào vòng toàn quc. 2. Cp Quc gia: thi ngày 04 - 12/4/2012 ti Trng i hc S phm à Nng. V. Ban t chc ­ Hi ng thi (có danh sách kèm theo). VI. Th thc thi và ni ng ký d thi 1. Th thc thi: 1.1. Vòng 1: Thi Trc nghim 90 phút. Cn c vào kt qu vòng 1, chn 24 sinh viên vào d thi vòng 2. 1.2. Vòng 2: Thi 2 phn: lý thuyt và thc hành (mi bài thi 180 phút). Cn c vào kt qu vòng 2, chn 15 sinh viên d thi quc gia. 2. Ni ng ký d thi: - Sinh viên ng ký lp danh sách theo lp và np cho Phòng Kho thí - KCL, chm nht ngày 20/10/2011. VII. Quyn li i vi sinh viên d thi 1. Trng s trao gii thng cho nhng sinh viên c chn vào vòng 2, sinh viên i d thi toàn quc, sinh viên t gii trong k thi toàn quc (ngoài các gii do Ban t chc k thi toàn quc hoc các t chc khác trao tng, nu có), nhng tp th tham gia nhiu và có kt qu cao vòng 1. Sinh viên tham gia d thi vòng 1 s c cng im rèn luyn theo quy nh hin hành. 2. Sinh viên c chn vào vòng 2 cp trng có th ly im thi Olympic thay th cho im kt thúc ca mt trong các hc phn tng ng v Hoá (c ly im cao nht ca 1 trong 2 vòng thi). 3. Sinh viên t gii trong k thi toàn quc c cho min thi hoc thay th im 1 trong nhng hc phn tng ng v Hoá (gii khuyn khích hng 9 im; gii nht, nhì hoc ba hng 10 im). VIII. T chc thc hin 1. Phòng ào to, phòng KT - KCL và phòng CTSV: Phi hp lp k hoch t chc thi, ng thi kt hp phòng K hoch - Tài v lp d trù kinh phí cho các k thi. - Phát ng cuc thi trong sinh viên toàn trng. 2. Các Khoa liên quan: Thông báo, nhc nh và ng viên sinh viên thuc khoa tham d k thi. 3. B môn Hoá hc - khoa S phm: - Thông báo cho ging viên B môn phát ng cuc thi các lp. - Phân công ging viên:

2

+ Ra thi, chm thi cho 2 vòng thi ti trng. + Chun b ni dung, t chc ôn tp cho nhng sinh viên c chn d thi vòng 2. + Ra gii thiu np cho Ban t chc k thi cp quc gia theo quy nh; ngh sinh viên vào i tuyn d thi toàn quc và c ging viên ph o cho i tuyn. + Gii thiu các tài liu tham kho cho sinh viên nghiên cu. ngh các n v có liên quan thc hin theo tinh thn K hoch này./.

Ni nhn: - Ban Giám hiu ( bit); - BCN các Khoa ( thc hin); - Các phòng, b môn trc thuc ( phi hp); - Lu: HCTH, CTSV.

KT. HIU TRNG

PHÓ HIU TRNG

Võ Vn Thng (ã ký)

3

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97772