Read Ke%20hoach%20to%20chuc%20thi%20Olympic%20Toan%20hoc%20cho%20sinh%20vien%20NH%202011%20-%202012.pdf text version

UBND TNH AN GIANG TRNG I HC AN GIANG _________________ S: 143 /KH-HAG

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc _______________________ An Giang, ngày 06 tháng 10 nm 2011

K HOCH

T chc thi Olympic Toán hc cho sinh viên, nm hc 2011 - 2012 ______________

Cn c vào thông báo s 1 ca Hi Toán hc Vit Nam v vic t chc thi Olympic Toán hc sinh viên toàn quc ln th XX ­ 2012 vào cui tháng 4/2012 ti Trng i hc Phú Yên; Cn c ngh ca B môn Toán - Khoa S phm v vic t chc tuyn chn sinh viên tham d k thi Olympic Toán hc sinh viên toàn quc ln th XX ­ 2012; Trng i hc An Giang xây dng k hoch t chc thi Olympic Toán hc i vi sinh viên, nm hc 2011 - 2012 c th nh sau: I. Mc ích, yêu cu - Thc hin ch trng ca B Giáo dc & ào to và Hi Toán hc Vit Nam v vic t chc k thi Olympic Toán hàng nm cho sinh viên i hc và Cao ng. - Thông qua hi thi hng nm nhm ng viên, khuyn khích phong trào hc tp môn Toán ca sinh viên, góp phn nâng cao cht lng giáo dc, ào to trong trng. II. i tng d thi 1. i tng bt buc: là sinh viên các lp HSP, CSP ngành Toán, Tin. 2. Sinh viên các lp HSP ngành Lý, Hoá, Sinh (Khoa S phm); sinh viên các lp H, các ngành thuc các khoa Kinh t - QTKD, Nông nghip - TNTN, K thut - CN ­ MT, Vn hóa Ngh thut, Lý lun Chính tr u có quyn ng ký d thi. III. Ni dung thi 1. Môn Gii tích: - Dãy s, gii hn ca dãy s, xét tính hi t ca dãy s. - Hàm s, gii hn hàm s, tính cht hàm s: tính n iu, tính tun hoàn, tính chn, l. - Tính liên tc ca hàm mt bin và các ng dng. - Phép tính vi phân và tính phân hàm mt bin. - a thc, phng trình hàm. 2. Môn i s: - Các phép toán trên các ma trn. - Hng ca ma trn. - Ma trn nghch o. - nh thc ca ma trn. - H phng trình. - Giá tr riêng và véct riêng. - a thc. IV. Thi gian t chc thi 1. Cp trng: t chc 2 vòng thi: - Vòng 1: Thi ngày Ch nht 27/11/2011: + Bui sáng, 7 gi00: Thi môn i s (Thi gian 180 phút). + Bui chiu, 13 gi00: Thi môn Gii tích (Thi gian 180 phút). Sinh viên có th ng ký thi c hai môn i s và Gii tích. 1

- Vòng 2: Thi ngày Ch nht 04/3/2012. Nhng sinh viên t t im 5 tr lên vòng 1 c d thi vòng 2. Cách thi ging nh vòng 1. 2. Cp Quc gia: Da vào kt qu thi vòng 2, B môn Toán s chn nhng sinh viên t im cao (mi môn chn 05 sinh viên) bi dng. Tháng 4/2012 i tuyn tham d vòng toàn quc ti Trng i hc Phú Yên. * Ni ng ký d thi vòng 1 t ngày trin khai K hoch này n ht ngày 22/11/2011: - Sinh viên bt buc s c Phòng Kho thí ­ Kim nh cht lng lên danh sách theo lp, phòng thi (không phi ng ký). - Sinh viên các ngành còn li có th ng ký theo lp hoc cá nhân theo a ch: Vn phòng B môn Toán (tng 2 ­ Nhà Hiu b - khu A) hoc Phòng Kho thí ­ KCL, Khu Trung tâm. * Tài liu tham kho: Liên h B môn Toán c hng dn c th. V. Quyn li i vi sinh viên d thi 1. Trng s trao gii thng cho nhng sinh viên c chn vào vòng 2, sinh viên i d thi toàn quc, sinh viên t gii trong k thi toàn quc (ngoài các gii do Ban t chc k thi toàn quc hoc các t chc khác trao tng, nu có), nhng tp th tham gia nhiu và có kt qu cao vòng 1. 2. Sinh viên c chn vào vòng 2 cp trng có th ly im thi Olympic thay th cho im kt thúc ca mt trong các hc phn tng ng v Toán (c ly im cao nht ca 1 trong 2 vòng thi). 3. Sinh viên t gii trong k thi toàn quc c cho min thi hoc thay th im 1 trong nhng hc phn tng ng v Toán (gii khuyn khích hng 9 im; gii nht, nhì hoc ba hng 10 im). VI. T chc thc hin 1. Phòng ào to, Kho thí - KCL và phòng CTSV: Phi hp lp k hoch t chc thi; Thành lp hi ng thi, ng thi kt hp phòng K hoch - Tài v lp d trù kinh phí cho các k thi. Phát ng cuc thi trong sinh viên toàn trng. 2. Các khoa liên quan (Khoa S phm, Nông nghip-TNTN, K thut CNMT, Kinh t-QTKD, VHNT, LLCT): Thông báo, nhc nh và ng viên sinh viên thuc khoa tham d k thi. 3. B môn Toán - Khoa S phm: - Thông báo cho giáo viên B môn phát ng cuc thi các lp; tp hp danh sách sinh viên ng ký d thi np cho phòng KT - KCL, chm nht ngày 22/11/2011. - Phân công ging viên: + Ra thi, chm thi cho 2 vòng thi ti trng. + Chun b ni dung, t chc ôn tp cho nhng sinh viên c chn d thi vòng 2. + Ra gii thiu np cho Ban t chc k thi cp quc gia theo quy nh; ngh sinh viên vào i tuyn d thi toàn quc và c ging viên ph o cho i tuyn. + Gii thiu các tài liu tham kho cho sinh viên nghiên cu. ngh các n v có liên quan thc hin theo tinh thn K hoch này./.

Ni nhn: - Ban Giám hiu ( bit); - BCN các Khoa ( thc hin); - Các phòng, b môn trc thuc ( phi hp); - Lu: HCTH, CTSV.

KT. HIU TRNG

PHÓ HIU TRNG (ã ký) Hoàng Xuân Qung

2

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

263961


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531