Read DS%20khen%20Cong%20tac%20Hoi%20NH%202010%20-%202011.pdf text version

HI SINH VIÊN VIT NAM HI SINH VIÊN TRNG I HC AN GIANG An Giang, ngày 05 tháng 12 nm 2011

DANH SÁCH TP TH VÀ CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUT SC CÔNG TÁC HI NM HC 2010 - 2011

STT H VÀ TÊN N V OÀN KHOA - KHI TP TH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chi hi C34M Chi hi DH10D Chi hi DH11VN Chi hi CD35SM Chi hi DH9KT Chi hi DH9NH Chi hi DH9QT Chi hi DH11TH Chi hi DH11QP Chi hi DH10A Chi hi DH9A Chi hi DH9L Chi hi TTT10A3 Chi hi DH11SU C s 2 (Châu Phú) LCH Khi Xã Hi LCH Khi T Nhiên LCH Khoa KT - CNMT LCH Khoa LLCT LCH Khoa KT - QTKD LCH Khi TH - MN - TD LCH Khi Ngoi ng LCH Khoa VHNT 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 S TIN KÝ NHN

15 16 17

Chi hi DH9TS Chi hi DH11SH Chi hi DH11PN CÁ NHÂN LCH Khoa NN - TNTN

50,000 50,000 50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nguyn Hu Phng Lê Th Tuyt Sang Nguyn Phú t Thy Nguyn Thanh Lan Phm Minh Luân Lê Th Nh Ngc Hunh Th Huyn Trang Cao Toàn Quc T Chiêu Hí Trn Th M Hoàng Phm Bo Toàn Hoài Thanh Nguyn Hu Thin Nguyn Ngc Trí Hunh Ngân Nguyn Phng Linh Trn Thành Trng Nguyn Tn Lc Nguyn Quc Khang

Chi oàn CBGV Chi oàn 12C Chi oàn 12B Chi hi C34M Chi hi CD35GT Chi hi C34T Chi hi DH10GT Chi hi DH10D Chi oàn DH10TA Chi hi DH9VN Chi hi C34H Chi hi DH11VN Chi hi DH11VN Chi hi DH9KT Chi hi DH9KD Chi hi DH9NH Chi hi DH9QT Chi hi DH10NH Chi hi DH11NH Khoa KT - QTKD Khoa VHNT Khi Ngoi Ng Khi TH - MN - TD Khi PTTHSP

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nguyn Phm Tn An Nguyn Vn Tun Võ Vn Lin Phm Th Ngoan Nguyn Th Cm Tiên Trn Thanh Sang Nguyn Quc Hng Quách Huy V Trn Th Minh Trang Võ Th Nhí Lê Hoàng Thái Phùng ình Hoà Trn Vn Ph Nguyn Th m Trnh Chí Hiu Lê Vn Nh Nguyn Th Kiu Cao Hoàng Nguyn Thanh Sang Nguyn Trung Kiên Nguyn Thanh M

Chi hi DH9TH Chi hi DH9MT Chi hi DH11MT Chi hi DH10QP Chi hi DH10QP Chi hi DH11QP Chi hi DH9A Chi hi DH10A Chi hi DH9L Chi hi DH10H Chi hi DH10ST LCH CS2 Chi hi TTT10A3 Chi hi DH11SU Chi hi DH11DL Chi hi DH10DL Chi hi DH11PN Chi hi DH9CN Chi hi DH10TP Chi hi DH9TS Chi hi DH10TP TNG CNG Khoa NN - TNTN Khi Xã Hi C s 2 Khi T Nhiên Khoa LLCT Khoa KT - CNMT

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 2,050,000

Tng cng danh sách có 17 tp th và 40 cá nhân c khen thng S tin bng ch: Hai triu không trm nm mi nghìn ng

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240061