Read TBTD%20Cty%20CP%20Thuy%20san%20Gentraco.pdf text version

www.gentracofeed.com.vn Công ty CP Thy sn Gentraco chuyên kinh doanh hàng nông sn, nguyên liu thc n thy, hi sn các loi. Ngoài ra Công ty trc tip Nuôi trng Thy sn, cung cp con ging, t vn và xét nghim bnh hc thy sn và chuyên cung cp các loi thuc thú y thy sn.

V Trí Tuyn

Mô t công vic

Yêu cu tng v trí - Trình : i hc Qun lý nhân s, Lut, các ngành liên quan. - Kinh nghim: 2 nm v trí tng ng - Có kh nng thuyt trình và nm c th trng lao ng - Trình : THPT, trung cp - u tiên ng viên có kinh nghim hàn, in. + Trình : TC/C (1.Nuôi trng Thy sn, 2.Bnh hc thy sn) + Cu tin, chu hc hi, nng ng và ch ng trong công vic - Trình : C/TC lut, Vn th lu tr, qun tr vn phòng - yêu cu: chu khó, nhit tình trong công vic - Trình : C/H k toán - u tiên có kinh nghim + Trình : TC/C Bnh hc thy sn) + Cu tin, chu hc hi, nng ng và ch ng trong công vic

- Hoch nh ngun nhân lc - Qun lý và tham mu cho BG v 1/- TP. Hành chánh Nhân nhân lc và công tác hành chánh ti Công ty. s - Qun lý hành chánh t chc (Nam/N: 1 v trí) - Các công vic khác theo ch o ca Ban Giám c Công ty 2/- Th in, th hàn (Nam: 1 v trí) - Sa cha bo trì máy móc thit b công trình. - Các công vic khác theo ch o - Bán thuc thú y thy sn. - Chm sóc khách hàng. - T vn k thut nuôi cá tra cho khách hàng. - Công vic khác theo phân công. - Thc hin các công tác hành chánh - Các công vic khác theo ch o

3/- Nhân viên kinh doanh (Nam: 1 v trí)

4/- Nhân viên Hành chánh Nhân s (Nam/n: 1 v trí) 5/- Nhân viên k toán (Nam: 1 v trí)

- Theo dõi và hoch toán các nghip v phát sinh vào chng trình k toán

6/- Nhân viên xét nghim (Nam: 1 v trí)

- Xét nghim các loi bnh thy sn. - Các công vic khác theo s phân công

Yêu cu chung: + Cn thn, hòa ng, chu hc hi. + Vi tính vn phòng. + Chp nhn i công tác xa khi có yêu cu. Là nhân viên chính thc ca Cty các ng viên c các Quyn li sau: - Môi trng làm vic chuyên nghip - Lng cnh tranh, ch ào to và nhiu ãi ng khác. - Ph cp tin n gia ca, tr cp go hàng tháng, ph cp khu vc làm vic và nhiu ph cp khác - Tham gia y BHXH, Bo him tai nn con ngi và các quyn li khác theo pháp luât qui nh.

H s xin vic gm: - n xin vic ghi rõ thi gian công tác, kinh nghim làm vic; S yu lý lch; Giy khám sc khe; các vn bng, chng ch v nhng khóa ào to ã tham d (H s không cn công chng). H s gi v: Phòng Hành chánh Nhân s - CÔNG TY CP THY SN GENTRACO

- Tng 5, Gentraco building ­ 72, Nguyn Thái Hc, P.Tht Nt, Q.Tht Nt, TP.Cn Th - Email: [email protected]; [email protected]

Nhn h s : t ngày 01/02/2012 (Công ty ch mi phng vn ng viên áp ng yêu cu, u tiên h s n sm. H s không t yêu cu không hoàn tr li).

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97924