Read TB%20TUYEN%20SV%20LAM%20VIEC%20BAN%20THOI%20GIAN%20-%20MOBIFONE.pdf text version

TRNG I HC AN GIANG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN S: /TB-CTSV

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp- T do- Hnh phúc An Giang, ngày 28 tháng 02 nm 2012

THÔNG BÁO TUYN SINH VIÊN LÀM VIC BÁN THI GIAN CHO CÔNG TY MOBIFONE

Tuyn 100 Sinh viên làm vic bán thi gian cho công ty Mobifone: Công vic: Phát trin thuê bao tr sau, cung cp sim, card mobifone. Tiêu chun: sinh viên nng ng, chu khó, k nng giao tip tt. c tp hun trc khi tham gia chng trình. Lng: tính theo s lng thuê bao ng ký (60.000/1 thuê bao). a bàn làm vic: TP Long Xuyên hoc a phng ni c trú...

Sinh viên ng ký liên h /c Hi An - Phòng CTSV (T: 0949.142.999)

Ni nhn:

- VP khoa, các lp; - Lu: CTSV.

KT. TRNG PHÒNG PHÓ TRNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239877