Read a271.pdf text version

SAPD 271

SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS

AANSOEK OM 'N LISENSIE OM 'N VUURWAPEN TE BESIT

A rtikel 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 20 van die W et op B eheer van V uurwapens, 2000 (W et no 60 van 2000)

AMPTELIKE DATUMSTEMPEL

A.

1 2

VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK OP REKENAAR VASGELê WORD

Aansoekverwysingsnommer Nommer van aansoek van

DATUM ONTVANG

B.

1 2 3 4 5

VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE POLISIESTASIE WAAR DIE AANSOEK ONTVANG WORD

Provinsie Area Polisiestasie Komponentkode Verwysingsnommer van vuurwapenaansoekregister C.

1

SAPD 86

NO

JAAR

VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE SENTRALE VUURWAPENREGISTER (SVWR)

Uitstaande/Bykomende inligting wat verlang word

-

2

Persal-nommer

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

3

Datum

4 6

Handtekening van polisiebeampte

(M erk m et `n X)

5

Naam in drukskrif

Aansoek om lisensie goedgekeur

-

7

Persal-nommer

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

8

Datum

9 12

Handtekening van SVWR-beampte

(M erk m et `n X)

10

Beamptekode

13

11

Naam in drukskrif

Aansoek om lisensie geweier

Rede(s) vir weiering

-

14

Persal-nommer

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

15

Datum

16

Handtekening van SVWR-beampte

17

Beamptekode

18

Naam in drukskrif Bladsy 1 van 12

weergawe 0.2

SAPD 271 D.

1

TIPE AANSOEK OM LISENSIE OM VUURWAPEN(S) TE BESIT

2

Hoof houer van lisensie Nommer van artikel 13 14 15 16 16A 17 19 20 20 20 20 20 20

Addisionele houer van lisensie Soort lisensie/permit

(M erk m et `n X)

3

Tydperk van geldigheid Vyf jaar Twee jaar Tien jaar Tien jaar Tien jaar Tien jaar Tien jaar Tien jaar Vyf jaar Vyf jaar Vyf jaar Vyf jaar Vyf jaar

X

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Lisensie om 'n vuurwapen te besit vir selfverdediging Lisensie om `n beperkte vuurwapen te besit vir selfverdediging Lisensie om `n vuurwapen te besit vir geleentheidsjag en/of sportskiet Lisensie om `n vuurwapen te besit vir toegewyde jag en/of toegewyde sportskiet Lisensie om `n vuurwapen te besit vir professionele jag Lisensie om `n vuurwapen te besit in `n private versameling Lisensie om `n vuurwapen te besit in `n openbare versameling Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Besigheid met betrekking tot jag Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Ander besigheidsdoeleindes Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Vir gebruik in teater-, film- of televisieproduksies Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: As `n sekuriteitsmaatskappy Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: Om opleiding te verskaf Lisensie om `n vuurwapen te besit vir besigheidsdoeleindes: As `n veldwagter

3.11 3.12 3.13

E.

BESKRYWING VAN VUURWAPEN (M erk m et `n X)

SOORT VUURWAPEN

1

Geweer Ander, spesifiseer (bv wapentuig / ontwerp onbepaalbaar)

Haelgeweer

Handwapen

Handmasjienkarabyn

Kombinasie

BESONDERHEDE VAN VUURWAPEN (Merk

m et `n X)

1.1

Aksie

Half-outomaties Ander aksie (spesifiseer)

Outomaties

Met die hand

1.2

Name en adresse wat in metaal gegraveer is

1.3 1.5 1.6

Kaliber Fabrikaat Model Soort vuurwapenkomponent:

1.4

Kaliberkode

1.7 1.9 1.11

Reeksnommer op loop Reeksnommer op raam Reeksnommer op romp

1.8 1.10 1.12

Fabrikaat Fabrikaat Fabrikaat

F.

1

BESONDERHEDE VAN HUIDIGE EIENAAR

m et `n X)

Soort eienaar (M erk

weergawe 0.2

Bladsy 2 van 12

SAPD 271

1.2

A Private eienaar

B Vuurwapenhandelaar

C Maatskappy

D Ingevoerde vuurwapen

E Boedel

2

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON

3

SOORT A (Private eienaar)

5

4 6 7 8

Van Volle name Identiteitsnommer Woonadres -

Voorletters

-

-

9 10

Poskode

Posadres

11

Poskode ) )

12 12.3 14 15

Telefoonnommer Selfoonnommer E-posadres

12.1

Huis

(

)

12.2 13

Werk Faks

( (

Is daar enige addisionele vuurwapenlisiensiehouers vir hierdie vuurwapen?

(M erk m et `n X)

JA

NEE

16

BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON

17

SOORT B (Vuurwapenhandelaar)

18

Geregistreerde naam van maatskappy Handelend as VWR-nommer Posadres

22

19 20 21

Poskode

23

Besigheidsadres

24

Poskode )

25 26 27 28

Besigheidstelefoonnommer E-posadres

25.1

Werk

(

)

25.2

Faks

(

Verantwoordelike persoon (Naam en van) Soort identifikasie (M erk

m et `n X)

Nie-Suid-Afrikaanse burger met permanente verblyfreg* -

Suid-Afrikaanse burger -

29 30 31

Identiteitsnommer van verantwoordelike persoon Selfoonnommer Fisiese adres

32 33

Poskode

Posadres

34

Poskode

35

SAP 350 (A) - BESONDERHEDE Vuurwapen ontvang van Naam Identifikasienommer of VWR-nommer Adres weergawe 0.2 Bladsy 3 van 12

36 37 38

SAPD 271

39

Poskode

40

Datum ontvang

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

* In die geval van `n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 41

SOORT C (Maatskappye)

42

Geregistreerde naam van maatskappy Handelend as VWR-nommer Posadres

46

43 44 45

Poskode

47

Besigheidsadres

48

Poskode )

49 50 51 52

Besigheidstelefoonnommer E-posadres

49.1

Werk

(

)

49.2

Faks

(

Verantwoordelike persoon (Naam en van) Soort identifikasie

(M erk m et `n X)

Nie-Suid-Afrikaanse burger met permanente verblyfreg* -

Suid-Afrikaanse burger -

53 54 55

Identiteitsnommer van verantwoordelike persoon Selfoonnommer Fisiese adres

56 57

Poskode

Posadres

58

Poskode

59

SOORT D (Ingevoerde vuurwapens)

60 61 62

Nommer van invoerpermit Datum uitgereik Vervaldatum J J J J J J J J M M M M D D D D

63

SOORT E (Boedel)

64

Soort boedel (M erk

m et `n X)

65

Eksekuteurskap Van Volle name

Administrateurskap

Kuratorskap

67

Trust Voorletters

66 68 69 70

Identiteitsnommer van persoon wat die boedel hanteer Naam en van van eksekuteur, administrateur, kurator, trustee of likwidateur

* In die geval van `n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word.

-

-

-

71 72

Soort identifikasie (M erk

m et `n X)

Nie-Suid-Afrikaanse burger met permanente verblyfreg* )

73..2 74

Suid-Afrikaanse burger Werk ( ( ) ) Bladsy 4 van 12 -

Identiteitsnommer van eksekuteur, administrateur, kurator, trustee of likwidateur Telefoonnommer Selfoonnommer weergawe 0.2

73.1

73 73.3

Huis

(

Faks

SAPD 271

75

Fisiese adres

76

Poskode

77

Posadres

78

Poskode

79

Fisiese adres waar vuurwapen(s) gehou word

80

Poskode

81

VERKLARING DEUR PERSOON WAT WETLIK IN BESIT VAN DIE VUURWAPEN(S) IS

Hiermee verklaar ek dat die bogenoemde vuurwapen(s) wetlik in my besit is en dat ek van voorneme is om dit aan die aansoeker te verkoop of te verskaf sodra hy/sy die nodige lisensie(s) bekom het en dat die besonderhede van die vuurwapen(s) korrek en juis is. Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan `n oortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000).

82 83

Naam en van van huidige eienaar/gemagtigde persoon Identiteitsnommer van huidige eienaar/gemagtigde persoon Ampsbenaming

85

-

-

-

84

Datum

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

86

87

Plek

Handtekening van huidige eienaar/gemagtigde persoon

G.

1

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER (V oltooi slegs die afdeling wat van toepassing is op u.)

m et `n X)

BESONDERHEDE VAN BESTAANDE BEVOEGDHEIDSERTIFIKAAT (Merk Bevoegdheidsertifikaat om `n vuurwapen te besit Bevoegdheidseritifikaat om in vuurwapens handel te dryf Bevoegdheidsertifikaat om vuurwapens te vervaardig Bevoegdheidsertifikaat om besigheid as `n wapensmid te bedryf

1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6

Bevoegdheidsertifikaat om `n vuurwapen te besit as `n privaat versamelaar vir `n spesifieke kategorie Bevoegdheidsertifikaat om `n voorlaaiervuurwapen te besit Handwapen Geweer Haelgeweer Handmasjienkarabyn

1.7 1.8

Nommer van bevoegdheidsertifikaat Datum van uitreiking

J J J J M M D D 1.9

Vervaldatum

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

2 2.1

BESONDERHEDE VAN VUURWAPENSIN U BESIT WAARVOOR U `N LISENSIE, PERMIT OF MAGTIGING HET Soort Kaliber Fabrikaat Reeksnommer op loop Reeksnommer op raam/romp Lisensie-, permit- of magtigingsnommer

weergawe 0.2

Bladsy 5 van 12

SAPD 271

3

BESONDERHEDE VAN NATUURLIKE PERSOON

4

PRIVATE PERSOON

5

Soort identifikasie (M erk weergawe 0.2

m et `n X)

Bladsy 6 van 12

SAPD 271

5.1

Suid-Afrikaanse burger

Nie-Suid-Afrikaanse burger met permanente verblyfreg* 8

6 7 9 10 13

Identiteitsnommer van private persoon Van Volle name Geboortedatum Woonadres J J J J M M D D

11

Voorletters

-

Ouderdom

12

Geslag

Manlik

Vroulik

14 15

Poskode

Posadres

16

Poskode

17 18

Soort woning (bv hut, woonstel, karavaan, kothuis, huis, koshuis of haweloos) Ambag of beroep Naam van werkgewer/maatskappy Besigheidsadres

22 19

Indien selfwerksaam, spesifiseer

20

21

Poskode ) )

23 23.3 25

Telefoonnommer Selfoonnommer E-posadres

23.1

Huis

(

)

23.2 24

Werk Faks

( (

26

Huwelikstaat (M erk Enkellopend Ander (spesifiseer)

m et `n X)

27

Getroud

Geskei

Weduwee

Wewenaar

* In die geval van `n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word.

BESONDERHEDE VAN AANSOEKER SE GADE/LEWENSMAAT

29

Soort identifikasie (M erk

m et `n X)

29.1 30 31 32

SA-identiteit

Paspoort -

Identiteitsnommer van gade Paspoortnommer van gade Naam en van

33

BESONDERHEDE VAN REGSPERSOON

34

ANDER LIGGAME (bv

beheerliggaam , beslote korporasie of m aatsk appy)

35

Geregistreerde naam van maatskappy Handelend as VWR-nommer Posadres

39

36 37 38

Poskode

40

Besigheidsadres

41

Poskode

weergawe 0.2

Bladsy 7 van 12

SAPD 271

42 43 44 45 46 47 48 49 50

Besigheidstelefoonnommer E-posadres

42.1

Werk

(

)

42.2

Faks

(

)

Getal vuurwapens reeds vir die besigheid geregistreer Getal persone wat die besigheid in diens het om vuurwapens te hanteer Verantwoordelike persoon (Naam en van) Soort identifikasie (M erk

m et `n X)

SA-burger

Nie-SA-burger met permanente verblyfreg* -

Identiteitsnommer van verantwoordelike persoon Selfoonnommer Fisiese adres

51 52

Poskode

Posadres

53

Poskode

54

ANDER BESONDERHEDE

(S legs van toepassing op toegewyde jagters, toegewyde sportpersone, versam elaars of professionele jagters.)

55

Is u lid van `n geakkrediteerde vereniging? (M erk Naam van geakkrediteerde vereniging VWR-nommer van geakkrediteerde vereniging Lidnommer

m et `n X)

JA

NEE

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

56 57

58

59

Datum aangesluit Vervaldatum

J J

J J

J J

J J

-

M M

M M

-

D D

D D

60

61

Motivering van die doel waarvoor die vuurwapen benodig word. (V an toepassing op alle

soorte aansoeke)

* In die geval van `n nie-Suid-Afrikaanse burger moet bewys van permanente verblyf ingehandig word. 62

IS U AL OOIT SKULDIG BEVIND AAN 'N OORTREDING BINNE OF BUITE DIE GRENSE VAN SUID-AFRIKA?

(M erk m et `n X)

JA

62.1 62.3 62.4 62.5 62.7 62.8

NEE

(1)

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

62.2

Polisiestasie Aanklag Vonnis Polisiestasie Aanklag Vonnis

MAS-/Saaknommer

(2)

62.6

MAS-/Saaknommer

weergawe 0.2

Bladsy 8 van 12

SAPD 271

63

IS ENIGE SAKE HANGENDE TEEN U? (M erk JA NEE

(1)

m et `n X)

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

63.2

63.1

Polisiestasie Oortreding Polisiestasie Oortreding

MAS/Saaknommer

63.3 63.4

(2)

63.5

MAS/Saaknommer

63.6

64

IS ENIGE VAN U VUURWAPENS AL OOIT GESTEEL OF HET DIT AL OOIT VERLORE GERAAK? JA NEE

(1)

(M erk m et `n X)

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

64.2

64.1 64.3 64.7

Polisiestasie

MAS-/Saaknommer

Omstandighede Besonderhede van vuurwapen Polisiestasie

(2) 64.6

64.5 64.7 64.8

MAS-/Saaknommer

Omstandighede Besonderhede van vuurwapen IS 'N SAAK VAN NALATIGHEID RAKENDE DIE GESTEELDE/VERLORE VUURWAPEN GEOPEN EN ONDERSOEK? (M erk JA NEE

(1) m et `n X)

65

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

65.2

65.1 65.3 65.5 65.7

Polisiestasie Klag Polisiestasie Klag

MAS-/Saaknommer Uitslag

65.4 (2) 65.6 65.8

MAS-/Saaknommer Uitslag

66

IS U AL OOIT ONBEVOEG VERKLAAR OM `N VUURWAPEN TE BESIT? (M erk JA NEE

(1)

m et `n X)

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

66.2

66.1

Polisiestasie Klag Datum vanaf Polisiestasie Aanklag Datum van

MAS/Saaknommer

66.3 66.4 66.6 66.8 66.9

66.5 (2) 66.7

Tydperk MAS-/Saaknommer

66.10

Tydperk

67

IS 'N VUURWAPEN IN U BESIT AL OOIT GEKONFISKEER? JA NEE

(1)

(M erk m et `n X)

Indien ja, verstrek die volgende besonderhede

67.2

67.1 67.3 67.5 67.7

Polisiestasie

MAS-/Saaknommer Uitslag MAS-/Saaknommer Uitslag

Omstandighede Polisiestasie

(2)

67.4 67.6 67.8

Omstandighede HET U DIE VOORGESKREWE KLUIS? (M erk JA NEE

68

m et `n X)

68.1

INDIEN JA, VERSTREK VOLLEDIGE BESONDERHEDE (M erk Soort kluis Brandkamer weergawe 0.2 Handwapen

m et `n X en voorsien `n kort besk rywing)

Geweer

Bladsy 9 van 12

SAPD 271 Toestel

69

IS DIE KLUIS GEÏNSTALLEER? (M erk JA NEE

m et `n X)

69.1

INDIEN JA, VERSTREK VOLLEDIGE BESONDERHEDE Muur Vloer

(Merk m et `n X en voorsien `n kort besk rywing)

70

VERKLARING DEUR AANSOEKER Indien ek enige vals verklaring op hierdie vorm maak, is ek skuldig aan `n oortreding ingevolge artikel 120 (9)(f) van die Wet op Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet No 60 van 2000). H.

HANDTEKENING VAN AANSOEKER (T eken slegs indien van toepassing)

Nota: Die voorwaardes van die foto: Die foto moet in kleur wees en mag nie die tabel oorskry nie. Die foto moet `n standaard paspoort foto wees. Die foto moet `n volle vooraansig van die kop en skourers van die applikant wees. Die agtergrond van die foto moet effe kleur wees. Die applikant mag nie `n hoed of sonbril aanhê met die neem van die foto nie. Die applikant se naam en identiteitsnommer moet op die agterkant van die foto geskryf word voordat dit op die vorm vasgesit word. Die applikant moet in swart ink teken. Die handtekening mag nie die tabel oorskry nie. Die hele vinger moet op die bladsy gedruk word. Die vingerafdruk mag nie gerol word nie maar moet `n plat beeld wees.

FOTO

1

4

Aanduiding van vingerafdruk

2

3

Handtekening

5 6

Datum Plek

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

Naam van aansoeker in drukskrif

7

I.

BESONDERHEDE VAN TOLK

(Hierdie afdeling moet slegs ingevul word as die aansoeker nie kan lees, skryf of hierdie dokument verstaan nie.)

1 2 3

Naam en van van tolk Identiteits-/Paspoortnommer van tolk Woonadres

4

Poskode

5

Posadres

6

Poskode

7 8 10 11

Telefoonnommer Selfoonnommer E-posadres Getolk uit (taal) weergawe 0.2

7.1

Huis

(

)

7.2 9

Werk Faks

( (

) )

in Bladsy 10 van 12

SAPD 271

12

Datum

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

13

14

Plek

Handtekening van tolk

15 16

Persal-nommer van polisiebeampte (indien van toepassing)

Rang van polisiebeampte in drukskrif (indien van toepassing) J.

1

TOESTEMMING DEUR OUER/VOOG IN GEVAL VAN 'N MINDERJARIGE

Aanbeveel Nie aanbeveel nie

2 3 4

Naam en van van ouer/voog Identiteits-/Paspoortnommer van ouer/voog Opmerkings van ouer/voog

5

Datum Plek

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

6

7

Handtekening van ouer/voog

8

BESONDERHEDE VAN POLISIEBEAMPTE WAT AANSOEK HANTEER

8.2

8.1

Persal-nommer van polisiebeampte

Naam van polisiebeampte in drukskrif

8.3 8.4

Rang van polisiebeampte in drukskrif

9

Handtekening van polisiebeampte

BESONDERHEDE VAN GETUIE

9.2

9.1

-

Naam van getuie in drukskrif

9.3 9.4

Rang van getuie in drukskrif

Persal-nommer van getuie

*** KENNISGEWING VAN ADRESVERANDERING ***

Die Registrateur moet ingelig word oor alle adresveranderings of veranderings in omstandighede binne 30 dae nadat die veranderings plaasgevind het.

weergawe 0.2

Bladsy 11 van 12

SAPD 271 K.

1 2

VIR AMPTELIKE GEBRUIK DEUR DIE AANGEWESE VUURWAPENBEAMPTE

VERSLAG VAN AANGEWESE VUURWAPENBEAMPTE IN DIE GEVAL VAN 'N BEPERKTE VUURWAPEN VIR SELFVERDEDIGING

Plek waar die aansoeker woon (M erk

m et `n X)

stedelike gebied ander

platteland

plaas

plot

3 3.1 3.2

Indien die aansoeker op die platteland/op `n plaas of plot woon, verstrek die volgende Afstand na die naaste bure Afstand na die naaste polisiestasie meters/kilometers meters/kilometers

4

Woon die aansoeker naby/nie naby `n hoë risiko-/misdaadgebied? Indien die aansoeker naby `n misdaadgebied woon, verstrek `n motivering.

5

Woon of werk die aansoeker in `n gevaarlike of hoë risikogebied? Indien ja, verstrek `n motivering.

6

Die aansoeker is `n (M erk

m et `n X)

toegewyde jagter

toegewyde sportpersoon

private versamelaar

openbare versamelaar

6.1

Hoeveel vuurwapens besit die aansoeker?

7

L.

AANBEVELING MET BETREKKING TOT DIE AANSOEK (V an Aanbeveel

toepassing op alle soorte aansoek e)

Nie aanbeveel nie

7.1

Motivering met betrekking tot die aansoek

7.2

Verslag van die inspeksie van die aansoeker se geriewe vir die veilige bewaring van vuurwapens

8

9

Datum

J

J

J

J

-

M

M

-

D

D

Naam van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif

10 11

Plek

Rang van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris in drukskrif

12 13

Persal-nommer van Aangewese Vuurwapenbeampte/ Stasiekommissaris Page 12 of 12

Handtekening van Aangewese Vuurwapenbeampte/Stasiekommissaris

weergawe 0.2

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

550578


You might also be interested in

BETA