Read Microsoft Word - Zakon o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama - Preciseni tekst text version

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo stambenih poslova

CANTON SARAJEVO Ministry of housing

ZAKON

O ODRZAVANJU ZAJEDNICKIH DIJELOVA ZGRADA I UPRAVLJANJU ZGRADAMA

Preciseni tekst

Decembar 2007. godine

E-mail: [email protected] ; www.ks.gov.ba Tel:++ 387 (0)33 214 097, 214 098, Fax: 214 097, 214 098 Sarajevo, Reisa Dz. Causevia 1,

Na osnovu clana 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 26/07) i clana 172. stav 1. Poslovnika Skupstine Kantona Sarajevo ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 12/05 ­ Preciseni tekst), Zakonodavno-pravna komisija Skupstine Kantona Sarajevo na sjednici odrzanoj 07.12.2007.god. utvrdila je Preciseni tekst Zakona o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama. Preciseni tekst Zakona o odrzavanju zajednickih dijelova zgradama i upravljanju zgradama obuhvata: Zakon o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 21/04), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 26/07) u kojima je naznacen dan stupanja na snagu tih zakona.

ZAKON

O ODRZAVANJU ZAJEDNICKIH DIJELOVA ZGRADA I ZGRADAMA UPRAVLJANJU

I - OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom ureuje se odrzavanje zajednickih dijelova zgrada, pravo i obaveze etaznih vlasnika stanova, poslovnih prostora i garaza (u daljem tekstu: etazni vlasnici) u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, (u daljem tekstu: zgrada) te pravo i obaveza upravitelja, u pogledu odrzavanja zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama. Odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama je javni interes. Clan 2. Etaznim vlasnikom smatraju se lica koja su vlasnistvo na stanu, poslovnom prostoru ili garazi stekla po odredbama Zakona o svojini na dijelovima zgrade ("Sluzbeni list SRBiH", broj 35/77), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.: 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01 i 15/02), kao i pravna lica- nosioci prava raspolaganja (organi uprave, ustanove, privredna drustva i slicno). Clan 3. Etazni vlasnici imaju nedjeljivo - zajednicko pravo vlasnistva nad zajednickim dijelovima zgrade i nedjeljivo zajednicko pravo vlasnistva na zemljistu pod zgradom, kao i obaveze koje proisticu iz istih. II - ODRZAVANJE ZAJEDNICKIH DIJELOVA ZGRADE Clan 4. U zajednicke dijelove zgrade spadaju: Konstruktivni elementi zgrade; Zajednicke prostorije zgrade; Instalacije zgrade; Ureaji u zgradi; Ostali zajednicki dijelovi zgrade. 2

Konstruktivni elementi zgrade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. temelji sa hidroizolacijom, nosivi konstruktivni zidovi i stubovi, meuspratna konstrukcija sa hidroizolacijom, krovna konstrukcija, ravni i kosi krovovi, stepenista.

Zajednicke prostorije zgrade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. stubisni prostori sa ogradom, hodnici i galerije, podrumski prostor, zajednicke terase, potkrovlja - tavani, zajednicka spremista, prostorije za skupljanje otpada - smetljarnik i kanali za smee, zajednicke prostorije.

Instalacije zgrade: 1. vodovod - vertikalna i horizontalna instalacija u zidu i podu od vodomjernog ureaja u sahtu ili podrumu (iskljucujui vodomjerni ureaj) do istocista u stanu (iskljucujui istocista). Vodomjeri koje postavljaju etazni vlasnici za stanove i pripadajue instalacije ne spadaju u zajednicke dijelove zgrade, 2. kanalizacija ­ vertikalni i horizontalni vodovi u zidovima i podovima zgrade do revizionog okna na izlazu iz zgrade (ukljucujui reviziono okno). Za zgrade sa vise ulaza (vise revizionih okana) u zajednicke instalacije spada i instalacija izmeu revizionih okana do zakljucno sa zadnjim revizionim oknom prema kolektoru, 3. instalacije elektrike jaka struja ­ svi vodovi i ureaji od brojila (iskljucujui brojilo), odlazni osiguraci, odlazni napojni vod s razvodima do sporedne ploce etaznih vlasnika (iskljucujui sporednu plocu), 4. instalacija elektrike slaba struja - zvona, od govornog ureaja za zgradu do govornog ureaja u stanu (iskljucujui govorni ureaj u stanu), 5. gromobranska instalacija - komplet horizontalna i vertikalna instalacija ukljucujui i uzemljivac, 6. PTT instalacija - horizontalna i vertikalna instalacija od distributivnog ormaria do prve uticnice u stanu, 7. stubisna i nuzna rasvjeta - pomona rasvjeta, 8. plinske instalacije - vertikalna i horizontalna instalacija od zapornog ventila u sigurnosnom ormariu na ulazu u zgradu do zapornih ventila ispred potrosaca u stanovima, ukljucujui mjerno-regulacioni set, zaporni ventil na ulazu u zgradu, sigurnosni ormari i zaporne ventile ispred potrosaca, 9. instalacije centralnog grijanja - vertikalna i horizontalna instalacija sa odzracnim ventilima od ulaznog zapornog ventila, iskljucujui ventil, do zakljucno sa ventilom ispred grijnih tijela - za dvocijevne sisteme; odnosno do zakljucno sa ulaznim ventilom za svaki stan u stubistu ­ za jednocijevne sisteme,

3

10. instalacije kablovskih i antenskih sistema, od razvodnika na ulazu u zgradu (na krovu ili u prizemlju) do razvodnika na ulazu u stan, 11. dimovodne instalacije (instalacije za odvod produkata sagorijevanja od mjesta sagorijevanja do dimnjaka i dimnjaci) i ventilacioni kanali. Ureaji u zgradi: 1. liftovi za prevoz ljudi i tereta - sa napojnim instalacijama - kablovima, 2. hidroforska postrojenja sa prateim instalacijama - ureaj za poveanje pritiska u vodovodnim instalacijama, 3. protivpozarni aparati, hidranti sa instalacijom i ventilima, 4. sanitarni ureaji u zajednickim prostorima, 5. postanski sanducii, 6. pumpa za izbacivanje vode iz podruma, 7. kotlovnice koje nisu u vlasnistvu javnih preduzea. Ostali zajednicki dijelovi zgrade: 1. pokrov-crijep, salonit, lim, eternit, sindra i sl., 2. krovna i fasadna limarija, 3. fasada, 4. fasadna i meuspratna stolarija i bravarija (metalna, drvena i ostala), 5. stolarija i bravarija zajednickih dijelova zgrade, 6. pozarni koridori ljestve i pozarna stepenista, 7. septicke jame, 8. sahtovi vodovodnih instalacija, 9. toplovodni kanali od sahta do zgrade, 10. vjetrobrani, 11. ulazi u zgradu 12. balkonske ograde i ograde loa. Clan 5. Odrzavanje odgovarajuih instalacija ili njihovih dijelova se, zbog sigurnosti i kvaliteta usluge, moze povjeriti javnim komunalnim preduzeima, ako je to regulisano drugim propisima i ako se naplata za te radnje vrsi na drugi nacin ( plinska instalacija od zapornog ventila na ulazu u zgradu do mjerno-regulacionog seta ukljucujui i set ). Nije dozvoljeno da se u zajednicke prostorije zgrade uvode instalacije koje nisu zajednicko vlasnistvo etaznih vlasnika (instalacije kablovske televizije i sl), bez saglasnosti etaznih vlasnika. Odrzavanje instalacija kablovske televizije u stambenim zgradama vrse operateri koji posjeduju dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije u skladu sa ugovorom potpisanim sa etaznim vlasnicima. Kabl operater je duzan vlasnistvo nad instalacijom kablovske televizije u zgradama, prenijeti na etazne vlasnike, uz nadoknadu prema trzisnoj vrijednosti, ukoliko nema niti jednog pretplatnika za svoje usluge u nekoj zgradi. Odrzavanje instalacije iz stava 1. i stava 2. ovog clana nisu sastavni dio zajednickog ugovora izmeu upravitelja i etaznih vlasnika. Clan 6. Na zajednickim dijelovima zgrade koji sluze zgradi kao cjelini (u skladu sa clanom 4. ovog zakona), etazni vlasnici imaju zajednicko-nesmetano pravo koristenja tih dijelova bez povreivanja prava drugih u skladu sa Zakonom o svojini na dijelovima zgrade ("Sluzbeni list SRBiH", broj 35/77). 4

Na zajednickim dijelovima zgrade koji sluze samo nekim a ne svim posebnim dijelovima zgrade, etazni vlasnici tih posebnih dijelova imaju zajednicko pravo koristenja tog dijela zgrade u kome se ti posebni dijelovi nalaze. Clan 7. Odrzavanje zajednickih dijelova u zgradama obuhvata redovno odrzavanje i velike opravke. Odrzavanje zajednickih dijelova, prostora, opreme, ureaja i instalacija u zgradama se vrsi na osnovu vazeih zakonskih i podzakonskih akata za navedenu oblast. Clan 8. Redovno odrzavanje zajednickih dijelova zgrada se finansira iz sredstava mjesecne naknade za odrzavanje i dodatnih sredstava koja obezbjede etazni vlasnici i obuhvata slijedee poslove: 1. deratizacija u skladu sa Programom Kantona Sarajevo, dezifekcija po potrebi i dezinsekcija po potrebi, 2. redovno mjesecno odrzavanje i servisiranje liftova, 3. uklanjanje ledenica, snijega i leda sa streha i krovova, 4. uklanjanje svih viseih predmeta sa fasada i krovova koji ugrozavaju sigurnost prolaznika, 5. procepljenje kanalizacije, 6. izdvajanje sredstava za utuzivanje etaznih vlasnika koji ne plaaju naknadu, 7. odrzavanje internih govornih ureaja i njihovih instalacija, 8. nabavka sitnog potrosnog materijala (sijalice, sredstva za cisenje prostora), 9. cisenje stubista i zajednickih prostorija. 10. cisenje i ispitivanje sigurnosti dimnjaka redovno (u toku grijne sezone) i generalno (van sezone), 11. redovni godisnji tehnicki pregledi liftova, 12. redovno servisiranje protivpozarnih instalacija i opreme, 13. redovni pregled, ispitivanje i popravak gromobranskih instalacija, 14. redovno servisiranje hidroforskih postrojenja, 15. redovno servisiranje ureaja za prepumpavanje 16. redovni pregled ureaja prisilne ventilacije, 17. redovni pregledi kablovskih i antenskih instalacija, 18. popravak vodovodne instalacije, 19. popravak kanalizacije, 20. popravak elektroinstalacije, 21. popravci instalacija centralnog grijanja, 22. popravci krova, 23. popravci limarije, 24. popravci dimnjaka, 25. popravke na fasadi, 26. popravke stolarije, 27. popravke bravarije, 28. popravke zvona i pripadajuih instalacija, 29. popravke instalacije rasvjete zajednickih prostorija, 30. popravke telefonskih instalacija, 31. popravke antenskih i kablovskih instalacija, 5

32. popravke hidrofora, 33. popravke prepumpnih ureaja, 34. popravke ureaja prisilne ventilacije, 35. popravke postanskih sanducia, 36. nabavka dijelova za male opravke, 37. odrzavanje cistoe oko zgrada na povrsinama koje nisu javne, 38. uklanjanje snijega i sa krovova u slucaju obilnih snjeznih padavina, 39. izdvajanje sredstava za plaanje komisije za pregled zgrade, 40. izdvajanje sredstava za osiguranje od odgovornosti i za osiguranja od pozara, 41. izdvajanje sredstava za naknadu predstavniku etaznih vlasnika, 42. izdvajanje sredstava za krecenje stubista i zajednickih prostorija u zgradi, 43. ispitivanje sigurnosi gasnih instalacija u stanovima od mjernoregulacionog seta do potrosaca i sistema za opskrbu zrakom, 44. redovna godisnja kontrola instalacija centralnog grijanja u stambenim zgradama (hladna proba) u sklopu kontrole primarne mreze od strane isporucioca toplotne energije, 45. ispitivanje sigurnosnih dimovodnih instalacija Redosljed radova iz stava 1. ovog clana odreuju zakonski propisi na nivou Kantona Sarajevo i etazni vlasnici na osnovu potreba i stanja zgrade. Ukoliko se radi o kvarovima i osteenjima na zajednickim dijelovima zgrade koji onemoguavaju normalno koristenje stana, poslovnog prostora ili garaze (snabdijevanje vodom, plinom i elektricnom energijom, curenje iz kanalizacionih i vodovodnih instalacija, curenje sa krova i sl.) tada su radovi na sanaciji ovih kvarova prioritet. Radove i poslove koji se ne finansiraju iz sredstava mjesecne naknade i koji su drugim aktima povjereni odreenim pravnim licima na odrzavanje su: 1. redovni pregled, servisiranje i popravak plinske instalacije, od zapornog ventila na ulazu u zgradu do mjerno-regulacionog seta ukljucujui i set, 2. servisiranje i odrzavanje instalacija kablovske televizije. Clan 9. Velike opravke na zgradama, koje se ne rade u okviru godisnjeg odrzavanja - povremeni zahvati koji se ne finansiraju iz sredstava mjesecne naknade, ve se finansiraju iz naknadno obezbjeenih sredstava etaznih vlasnika ili iz drugih izvora (kredit, pozajmice, gotovina , budzet opina i budzet Kantona), su: Velike opravke nosive konstrukcije zgrade: 1. temelji, 2. nosivi zidovi i stubovi, 3. meuspratna konstrukcija, 4. kosi krovovi - krovna konstrukcija, 5. ravni krovovi - konstrukcija, Velike opravke kod zanatskih radova: 1. zamjena vanjske stolarije,

6

2. zamjena fasade ­ bojenje za zgrade spratnosti do 5 etaza jedanput u 5 godina, za zgrade spratnosti od 5 do 10 etaza jedanput u 10 godina, za zgrade spratnosti iznad 10 etaza jedanput u 20 godina, 3. zamjena pokrova i limarije, 4. zamjena balkonske ograde, 5. hidroizolacije ravnih krovova, temelja, temeljnih zidova i podruma.

Velike opravke i zamjena instalacija i ureaja 1. zamjena kanalizacionih instalacija - rekonstrukcija, 2. zamjena vodovodnih instalacija - rekonstrukcija, 3. velike opravke ili zamjena hidroforskih postrojenja, 4. velike opravke liftova, 5. zamjena usponskih vodova elektroinstalacija, 6. zamjena telefonskih instalacija - rekonstrukcija, 7. zamjena kablovskih distribucionih sistema i zajednickih antenskih sistema, 8. zamjena ili vea opravka elektricnih brava i interfonske instalacije rekonstrukcija, 9. zamjena instalacija centralnog grijanja ­ rekonstrukcija, 10. zamjena plinske instalacije. Hitne opravke Hitnim intervencijama smatra se poduzimanje radova na zajednickim dijelovima zgrade radi sprijecavanja daljnih stetnih posljedica u slucaju: - kvarova na plinskim instalacijama, - kvarova na sistemu centralnog grijanja i toplovodnom sistemu, - puknua, osteenja i zacepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, - kvarova na elektricnoj instalaciji, - osteenja dimnjaka i dimovodnih kanala, - prodora oborinskih voda u zgradu, - osteenja na fasadi i krovu ukoliko postoji opasnost po ljudske zivote i ostale dijelove zgrade. Intervencije poslije elementarnih nepogoda Obavljaju se u cilju sanacije posljedica elementarnih nepogoda. III - UPRAVLJANJE ZGRADAMA Clan 10. Svaka zgrada koja ima dva i vise etaznih vlasnika i u kojoj je privatizovano vise od 50% korisne povrsine bira upravitelja. Za zgradu koja ima jednog etaznog vlasnika i vise korisnika koji su u zakupnom odnosu, vlasnik mora organizovati odrzavanje zgrade koje obuhvata sve radove iz clana 7., 8. i 9. ovog zakona ili izabrati upravitelja koji posjeduje certifikat, u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona te o nacinu organizovanja odrzavanja obavjestiti Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 30 dana. Vlasnici novoizgraenih zgrada koje se rade na principu kondominijuma moraju organizovati odrzavanje zgrade koje obuhvata sve radove iz clana 7. 8. i 9. ovog zakona ili 7

izabrati upravitelja koji posjeduje certifikat, u roku od tri mjeseca od dana dobijanja upotrebne dozvole, te o nacinu organizovanja odrzavanja obavjestiti Ministarstvo, u roku od 30 dana. Vlasnici novoizgraenih zgrada duzni su izabrati upravitelja koji posjeduje certifikat u roku od tri mjeseca od dana dobijanja upotrebne dozvole. Opine na podrucju Kantona Sarajevo su duzne dostaviti Ministarstvu kopiju upotrebne dozvole za novoizgraene zgrade u roku od 30 dana od dana izdavanja upotrebne dozvole. Za zgrade koje cine jednu graevinsku cijelinu etazni vlasnici su duzni odabrati jednog upravitelja. Clan 11. Etazni vlasnici su duzni dostaviti zapisnik o izboru ili zamjeni upravitelja Ministarstvu i izabranom upravitelju u roku od 8 dana od dana izbora. Etazni vlasnici su duzni upravitelju i predstavniku etaznih vlasnika predociti dokaz o vlasnistvu (kupoprodajni ugovor ili zemljisno - knjizni izvadak ili izvadak iz knjige polozenih ugovora ili pravosnazno rjesenje nadleznog suda ili opine ) ili dokaz na osnovu kojih e se evidentirati njihovo pravo vlasnistva. O svakoj promjeni vlasnistva, etazni vlasnici su duzni licno ili putem predstavnika etaznih vlasnika, obavjestiti upravitelja u roku od 30 dana. Clan 12. Poslove upravitelja moze obavljati privredno drustvo koje je registrovano za obavljanje djelatnosti odrzavanja objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova i upravljanje nekretninama, te koje ispunjava uslove propisane u clanu 13. ovog zakona. Clan 13. Pored uslova propisanih ovim zakonom, upravitelj mora posjedovati rjesenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i certifikat upravitelja (u daljnjem tekstu: certifikat) koje izdaje Ministarstvo. Ministar stambenih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministar) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. donosi

Pravilnik, iz prethodnog stava, propisuje: - uslove koje moraju ispuniti privredna drustva da bi mogla obavljati poslove upravitelja; - dokumentaciju za dobijanje certifikata; - uslove pod kojim se gubi certifikat upravitelja; - postupak dodjele certifikata; - obaveze postojeih upravitelja; - postupak izbora prinudnih upravitelja, - postupak odreivanja prinudnog upravitelja za pojedine zgrade. Pravilnik iz stava 2. ovog clana donosi Ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zahtjev za dobijanje certifikata sa potrebnom dokumentacijom, upravitelj podnosi Ministarstvu, a koje na osnovu podnesenog zahtjeva donosi rjesenje. Rjesenje, iz prethodnog stava ovog clana je konacno i protiv istog se ne moze izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rjesenja stranci.

8

Clan 14. (13.a) Ministarstvo donosi rjesenje o prestanku odobrenja za rad upravitelju u slijedeim sluajevima: - ako ne ispunjava uslove propisane clanom 15. Zakona i Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, - ako nije postupio u skladu sa clanom 17. Zakona i ako je zbog propusta doslo do ugrozavanja zivota graana i imovine, - ako je u postupku stecaja ili likvidacije, - ako je kaznjen za privredni prijestup, u periodu obavljanja poslova upravitelja, - ako u toku godine tri puta nije otklonio uocene nedostatke iz clana 15. Zakona po nalogu Ministarstva ili kantonalnog inspektora/inspektorice za stambena pitanja (u daljem tekstu: inspektori). Rjesenje, iz prethodnog stava ovog clana je konacno i protiv istog se ne moze izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rjesenja stranci. U zgradama u kojima je upraviteljima doneseno rjesenje o prestanku odobrenje za rad, Ministarstvo donosi rjesenje kojim se odreuje prinudni upravitelj. Upravitelj kome je doneseno rjesenje o prestanku odobrenja za rad, zahtjev za donosenje rjesenja za obavljanje poslova upravitelja ne moze podnijeti u roku od dvije godine od dana donosenja rjesenja o prestanku odobrenja za rad. Clan 15. (14.) Izabrani upravitelj sacinjava evidenciju etaznih vlasnika i sa predstavnikom etaznih vlasnika potpisuje zajednicki ugovor o odrzavanju zajednickih dijelova zgrade za cijelu zgradu u roku od 30 dana od dana izbora upravitelja. Odluka o izboru upravitelja iz clana 31. stav 1. tacka f) obavezuje sve ostale vlasnike. Upravitelj je duzan formirati komisiju za utvrivanje postojeeg stanja zgrade (u daljnjem tekstu: komisija). Stalne clanove komisije cine po jedan diplomirani inzinjer masinske, elektro i graevinske ili arhitektonske struke sa polozenim strucnim ispitom. Promjenjivi clan komisije je predstavnik etaznih vlasnika. Ministarstvo daje saglasnost za imenovanje stalnih clanova komisije. Zadatak komisije iz prethodnog stava je da izvrsi pregled svih zajednickih dijelova zgrade, ocijeni njihovo stanje sa aspekta odrzavanja i upravljanja i o tome sacini zapisnik o stanju zgrade. Etazni vlasnici su duzni platiti troskove za utvrivanje postojeeg stanja zgrade. Upravitelj zgrade prima zgradu na upravljanje i odrzavanje na osnovu zapisnika o stanju zgrade. Ukoliko doe do promjene upravitelja iz bilo kojih razloga (odlukom etaznih vlasnika, prestankom rada privrednog drustva, gubljenje certifikata, odlukom upravitelja i sl.), promjena e se obaviti u skladu sa "Uputstvom o nacinu promjene upravitelja" koje e donijeti Ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Uputstvom, iz prethodnog stava ovog clana propisuje se nacin promjene upravitelja, postupak primopredaje objekta, zapisnik o stanju zgrade, te zapisnik o stanju sredstava na racunu zgrade i obaveze etaznih vlasnika i upravitelja u prelaznom periodu. Clan 16. (14.a) Upravitelju zgrade nije dozvoljeno da ispusta vodu iz instalacije centralnog grijanja u zgradi, bez prethodne pismene saglasnosti pravnog lica nadleznog za proizvodnju i distribuciju toplotne energije.

9

Clan 17. (15.) Upravljanje zgradom obuhvata: 1. voenje svih potrebnih evidencija o stanovima, vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaza i zajednickim dijelovima zgrade, 2. zakljucivanje zajednickog ugovora o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama sa predstavnikom etaznih vlasnika zgrada, 3. naplata naknade za odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama, 4. voenje odvojenih knjigovodstvenih evidencija i operativno finansijsko poslovanje u funkciji odrzavanja zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama za svaku zgradu, 5. izrada prijedloga godisnjih planova redovnog odrzavanja zajednickih dijelova zgrada za narednu godinu i njihovo dostavljanje predstavniku etaznih vlasnika najkasnije do kraja tekue godine na saglasnost, 6. izrada godisnjih izvjestaja o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i njihovo dostavljanje predstavniku etaznih vlasnika na ovjeru, 7. organizacija realizacije usvojenih godisnjih planova odrzavanja, 8. pruzanje svih informacija predstavnicima etaznih vlasnika i Ministarstvu , ukljucujui cjenovnik radova i usluga, 9. izrada procedura o nacinu prijave kvarova, njihovom otklanjanju, nacinu ovjeravanja radnih naloga, nacinu naplate usluga i nacinu rjesavanja spornih pitanja, te usaglasavanje procedura sa ovlastenim predstavnicima etaznih vlasnika i rad u skladu sa procedurama, 10. ugovaranje izvoenja radova redovnog odrzavanja na zajednickim dijelovima zgrade, 11. izrada godisnjih planova i planova za velike opravke - poboljsanje, zamjenu dotrajalih elemenata zgrade kao i plan modernizacije zgrade po izricitom zahtjevu predstavnika zgrade, 12. koordinacija sa Ministarstvom i predstavnicima etaznih vlasnika u zgradi, 13. dostavljanje obrasca "Godisnji izvjestaj o radu upravitelja" Ministarstvu, 14. davanje saglasnosti javnim preduzeima i drugim privrednim drustvima za obavljanje poslova u zajednickim dijelovima zgrade 15. davanje saglasnosti, prije izdavanja graevinske dozvole, za sve radove koji doticu zajednicke dijelove zgrada, Obrasce iz stava 1. tacka 13. ovog clana propisuje Ministar posebnim uputstvom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Sve navedene poslove upravitelj e obavljati u ime i za racun etaznih vlasnika zgrade, a u skladu sa meusobnim odnosima, pravima i obavezama definisanim zajednickim ugovorom. Prijedloge godisnjih planova i izvjestaje iz tacaka 5. i 6.ovog clana prinudni upravitelji su duzni postaviti na dva mjesta u svakom ulazu u propisanom roku, zajedno sa obavjestenjem u kom se roku i na koji nacin mogu dati primjedbe, sugestije i prijedlozi. Upravitelji su duzni obaveze iz stava 1. tacke 9. ovog clana izvrsiti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ukoliko upravitelj za poslove odrzavanja angazuje podizvoaca, tada racun upravitelja prema etaznim vlasnicima mora biti isti kao racun podizvoaca prema upravitelju za poslove redovnog odrzavanja i hitnih opravki. Upravitelji su duzni da usklade plaanja po osnovu stvarnih obaveza utvrenih ovih zakonom, obligacionim odnosima i ostalim vazeim propisima postujui redosljed nastanka troskova. Sve poslove koji su navedeni u ovom clanu upravitelji e finansirati iz naknade za upravljanje koja je propisana clanom 22. ovog zakona. 10

Kod zakljucivanja ugovora izmeu upravitelja kao davaoca usluge i korisnika usluge moze se regulisati plaanje zajednickih komunalnih usluga koje nisu mjerljive. Clan 18. (16.) U zgradama u kojima etazni vlasnici nisu izvrsili izbor upravitelja uvodi se prinudna uprava, a prinudnog upravitelja odreuje Ministarstvo u skladu sa Pravilnikom iz clana 13. Prinudna uprava traje sve dok vlasnici ne odaberu upravitelja u skladu sa clanom 10. i 15. ovog zakona. Etazni vlasnici su duzni plaati naknadu za odrzavanje i upravljanje prinudnom upravitelju. Obaveza prinudnog upravitelja je da odrzavanje i upravljanje zajednickim dijelovima zgrade vrsi u skladu sa odredbama cl. 8. i 17. ovog zakona (osim odredaba stava 1. tac. 2. cl. 17.), kao i sa drugim odredbama ovog zakona. Clan 19. (17.) Naknadu za redovno odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama utvruje Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva u iznosu po 1 m2 korisne povrsine. Etazni vlasnici u zgradama duzni su ucestvovati u troskovima odrzavanja zajednickih dijelova zgrade srazmjerno povrsini stana, poslovnog prostora i garaze. Korisnici stanova, poslovnih prostora i garaza koji nisu otkupili iste ili koriste stanove, poslovne prostore i garaze na osnovu zakupa ili po drugom osnovu, obavezni su plaati propisani iznos naknade po 1 m2 korisne povrsine etaznom vlasniku u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Etazni vlasnici, nosioci prava raspolaganja iz clana 2. ovog zakona mogu svoja prava i obaveze, po osnovu odrzavanja zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama, prenijeti na korisnike stanova, poslovnih prostora i garaza. Upravitelj je duzan pismeno upozoriti etazne vlasnike, na stete koje mogu nastati, ukoliko se ne obave intervencije na pojedinim zajednickim dijelovima zgrade i opremi koja im pripada. Etazni vlasnici obezbjeuju sredstva za radove i poslove navedene u clanu 8. ovog zakona, koji se odnose na odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i odgovorni su za sve posljedice koje mogu nastati zbog nedostatka sredstava. Clan 20. (18.) Upravljanje zgradama, u kojima nije izvrsena privatizacija stanova u procentu veem od 50%, vrse pravni subjekti koji su odrzavali zgrade do stupanja na snagu ovog zakona, ili privredna drustva koja posjeduju certifikat izdat od strane Ministarstva. Pravni subjekt iz stava 1. ovog clana vrsi upravljanje zgradama u skladu sa clanom 17. ovog zakona. Clan 21. (19.) Za redovno odrzavanje zajednickih dijelova zgrade svaki etazni vlasnik plaa propisani iznos po 1 m2 korisne povrsine na zajednicki racun upravitelja. Ukoliko se u toku godine ne utrose prikupljena sredstva, ista se prenose za redovno odrzavanje ili vee opravke u slijedeu godinu. Clan 22. (20.) Naknada za upravljanje zgradama iz clana 17. stav 1. tacka 3., odreuje se u iznosu od najvise 20% cijene naknade utvrene propisom Vlade iz clana 19. ovog zakona, a

11

naplauje se proporcionalno uplati naknade za redovno odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama u toku jednog mjeseca. Clan 23. (21.) Vrsta i obim radova iz clana 9. ovog zakona, a koji zahtijevaju vee zahvate, planiraju se dogovorno sa etaznim vlasnicima i sredstva se obezbjeuju proporcionalno - prema dijelu vlasnistva nad zajednickim dijelovima zgrade. Za radove redovnog odrzavanja ­ veeg obima i velike opravke etazni vlasnici i upravitelj e posebno sklopiti ugovor kojim e se regulisati meusobne obaveze i prava u vezi ovih radova (usluge upravitelja, izbor projektanta, izbor izvoaca, izbor nadzora , cijene, rokovi i sl.). Opine na podrucju Kantona Sarajevo su duzne u svom budzetu za svaku godinu planirati sredstva za obavljanje hitnih intervencija na zgradama iz clana 9. stav 5. u slucajevima u kojima mogu ugroziti zivote graana. Nalog za ove radove moze izdati opinska graevinska inspekcija. Opine e svojim aktima regulisati nacin izvrsenja hitnih intervencija na zgradama. Kanton Sarajevo je duzan u svom budzetu za svaku godinu planirati sredstva za saniranje ratnih steta na zajednickim dijelovima zgrada (liftovima, krovovima, instalacijama centralnog grijanja i dr.). Clan 24. (22.) Naknadu za odrzavanje zajednickih dijelova zgrade i upravljanje zgradom za korisnike stanova namijenjenih za rjesavanje stambenih potreba socijalnih kategorija stanovnistva, uplauje upravitelju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je duzno u Budzetu planirati sredstva koja se koriste za isplatu naknade iz predhodnog stava ovog clana. Clan 25. (23.) Za obavljanje radova na otklanjanju kvarova koji su nastali u stanu, poslovnom prostoru i garazi, te prouzrokuju stetu drugom etaznom vlasniku, a etazni vlasnik se protivi ulasku upravitelja, rjesenje za ulazak donosi po hitnom postupku nadlezna opinska sluzba za stambena pitanja po prijavi od strane upravitelja ili etaznog vlasnika osteenog stana, poslovnog prostora i garaze. U slucaju nemogunosti ulaska u stan sa rjesenjem nadlezne sluzbe iz stava 1. ovog clana, rjesenje se izvrsava po pravilima prinudnog izvrsenja rjesenja, po sluzbenoj duznosti, primjenjujui nacelo hitnosti postupka. Clan 26. (24.) Cuvanje ureaja i opreme je obaveza svih etaznih vlasnika i ostalih korisnika u zgradi. Clan 27. (25.) Etazni vlasnici su obavezni plaati naknadu za odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama do kraja mjeseca za tekui mjesec na racun upravitelja. Etazni vlasnici samostalno odlucuju o otvaranju posebnih podracuna za zgrade i raspolaganju sredstvima naknade za odrzavanje zajednickih dijelova zgrada, a raspolaganje se vrsi uz potpise ovlastenog predstavnika etaznih vlasnika i ovlastenog lica upravitelja. 12

Upravitelji i prinudni upravitelji su duzni azurirati stanje na racunima etaznih vlasnika (pregled prihoda i troskova). Korisnici stanova, poslovnih prostora i garaza iz clana 19. ovog zakona su obavezni naknadu plaati na racun upravitelja do kraja mjeseca za tekui mjesec, ukoliko zakonom nije drugacije regulisano. Clan 28. (26.) Ukoliko etazni vlasnik stana, poslovnog prostora ili garaze ne plati naknadu za odrzavanje zajednickih dijelova zgrade i upravljanje zgradom u roku odreenom odredbama clana 27. ovog zakona, upravitelj zgrade podnosi tuzbu kod nadleznog suda, o cemu obavjestava predstavnika etaznih vlasnika. Upravitelj je duzan obavijestiti predstavnika etaznih vlasnika o okoncanom sudskom sporu. Clan 29. (27.) Ministar e posebnim pravilnikom propisati tehnicke normative za odrzavanje zajednickih dijelova, prostora i opreme zgrada u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. IV - MEUSOBNI ODNOSI ETAZNIH VLASNIKA Clan 30. (28.) Meusobni odnosi, te prava i obaveze etaznih vlasnika u zgradi regulisu se meuvlasnickim ugovorom. U skladu sa ovim zakonom i meuvlasnickim ugovorom etazni vlasnici na skupu odlucuju o poslovima redovnog odrzavanja zajednickih dijelova zgrade i upravljanja zgradom. Etazni vlasnici su duzni izvrsiti izbor predstavnika etaznih vlasnika. Skup etaznih vlasnika saziva predstavnik etaznih vlasnika u skladu sa ovim Zakonom, odreen broj etaznih vlasnika cija povrsina stanova, poslovnih prostora i garaza cini vise od 1/3 korisne povrsine zgrade ili na prijedlog upravitelja. Na skupu etaznih vlasnika mora se voditi zapisnik koga potpisuje zapisnicar i predstavnik etaznih vlasnika. Zapisnik sa skupa etaznih vlasnika se vodi u skladu sa obrascem "Zapisnik sa skupa etaznih vlasnika" koji e propisati Ministar, posebnim uputstvom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Etazni vlasnici su duzni predociti predstavniku etaznih vlasnika, svu dokumentaciju koju propisuje ovaj zakon i zapisnik iz prethodnog stava. Ako do stupanja na snagu ovog zakona nisu sacinjene evidencije etaznih vlasnika, etazni vlasnici su duzni dostaviti predstavniku dokaze o vlasnistvu u skladu sa clanom 11. ovog zakona, u roku od cetiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 31. (29.) U skladu sa meuvlasnickim ugovorom etazni vlasnici na skupu etaznih vlasnika odlucuju o: a) godisnjem planu odrzavanja zajednickih dijelova i ureaja zgrade, b) godisnjem planu velikih opravki, c) planu prihoda i rashoda zgrade, d) godisnjem izvjestaju o upravljanju i odrzavanju zgrade, e) izboru i reizboru predstavnika za saradnju sa upraviteljem (u daljnjem 13

tekstu: predstavnik etaznih vlasnika), f) izboru privrednog drustva koji e biti upravitelj zajednickih dijelova zgrade, g) izdavanju u zakup zajednickih prostorija, h) pretvaranju zajednickih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor, j) ovlastenju predstavnika etaznih vlasnika da potpise zajednicki ugovor sa upraviteljem, k) izboru i promjeni predstavnika etaznih vlasnika, l) formiranju kunog savjeta i njegovim ovlastima, m) drugim pitanjima koje predlozi kuni savjet, predstavnik etaznih vlasnika ili grupa etaznih vlasnika koja u svom vlasnistvu ima 1/3 korisne povrsine zgrade. Predstavnik etaznih vlasnika za vise ulaza ili zgrada moze biti fizicko ili pravno lice koga biraju etazni vlasnici na skupu. Odluke se smatraju punovaznim, ako se za iste izjasne etazni vlasnici koji u svom vlasnisvu imaju vise od 50 % korisne povrsine. Predstavnik etaznih vlasnika ima pravo na mjesecnu naknadu u skladu sa meuvlasnickim ugovorom, najvise do 15% cijene naknade utvrene propisom Vlade iz clana 19. ovog zakona, a naplauje se proporcionalno uplati naknade za redovno odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama u toku jednog mjeseca. Predstavniku etaznih vlasnika nije dozvoljeno da obavlja bilo kakve poslove ili radnje koje su stetne za druge etazne vlasnike ili su protivne interesima drugih etaznih vlasnika u bilo kom smislu. Ako meuvlasnickim ugovorom nije drugacije regulisano, obaveze predstavnika etaznih vlasnika su: - da kontrolise stanje na racunu etaznih vlasnika, redovno i namjensko trosenje sredstava, - prati promjene etaznih vlasnika i o tome izvjestava upravitelja, - dogovara sa upraviteljem poslove odrzavanja u skladu sa usaglasenim procedurama, - daje saglasnost na radne naloge upravitelja i kontrolise njihovo izvrsenje, - podnosi izvjestaj o svom radu skupu etaznih vlasnika , - vrsi kontrolu provoenja godisnjeg plana odrzavanja, - vrsi usluge komunalnim preduzeima u vezi naplate komunalne usluge cija se potrosnja ocitava na zajednickom mjerilu ili se plaa pausalno, ako sklopi ugovor sa komunalnim preduzeem. - saziva skup etaznih vlasnika, - organizira usvajanje godisnjeg plana odrzavanja zgrade i stara se o njegovoj realizaciji, - zakljucuje ugovore ili predlaze upravitelju zgrade da u ime i za racun zgrade kao zakupodavac zakljuci ugovor, - dostavlja upravitelju kopije dokaza o vlasnistvu svih etaznih vlasnika radi uvoenja istih u evidenciju, - redovno obavjestava upravitelja o svim promjenama etaznih vlasnika i predstavnika etaznih vlasnika, - obavjestava upravitelja o izdavanju u zakup zajednickih prostorija, - izvrsava i druge obaveze koje od njega trazi skup etaznih vlasnika. Clan 32. (30.) Skup etaznih vlasnika se odrzava po potrebi, a najmanje jednom godisnje u periodu januar-mart i na njemu se vrsi usvajanje godisnjeg izvjestaja i plana o odrzavanju zajednickih dijelova zgrade i upravljanja zgradom. 14

Ukoliko etazni vlasnici ne odrze skup etaznih vlasnika u rokovima iz prethodnog stava smatrat e se da su materijali, koje je dostavio upravitelj, usvojeni. Clan 33. (31.) Odluke sa skupa etaznih vlasnika se smatraju punovaznim, ako se za iste izjasne etazni vlasnici koji u svom vlasnistvu imaju vise od 50% ukupne korisne povrsine zgrade. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne moze sazvati skup etaznih vlasnika sa potrebnim kvorumom, predstavnik etaznih vlasnika moze za pojedine odluke dobiti saglasnost etaznih vlasnika putem prikupljanja potpisa na obrascu zapisnika koji je propisan u clanu 30. ovog zakona. U ovom slucaju u zapisnik mora biti upisan tekst odluke prije potpisivanja etaznih vlasnika. Ako je odluka donesena u skladu sa prethodnim stavom na kraju zapisnika dodaje se napomena koja glasi: "Odluka donesena prikupljanjem potpisa etaznih vlasnika", a zapisnik potpisuje predstavnik etaznih vlasnika. Odluke donesene na skupu etaznih vlasnika ili u skladu sa stavom 2. ovog clana su obavezujue za sve etazne vlasnike u zgradi. Ukoliko je odluka donesena u skladu sa stavom 2. ovog clana, predstavnik etaznih vlasnika je duzan istu izvjesiti na vidnom mjestu u zgradi. Clan 34. (32.) Za donosenje odluka ciji sadrzaj ne obuhvata poslove redovnog odrzavanja zajednickih dijelova zgrade i upravljanja zgradom kao sto je promjena namjene zajednickih dijelova zgrade, velike opravke zajednickih dijelova i ureaja koji poveavaju vrijednost zgrade, potrebna je saglasnost etaznih vlasnika koji u svom vlasnistvu imaju vise od 2/3 ukupne korisne povrsine zgrade. Odluke iz prethodnog stava su obavezujue za sve etazne vlasnike. Clan 35. (33.) Nedjeljivi vlasnicki interesi u odrzavanju zajednickih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ostvaruju se kroz obavezu snosenja zajednickih troskova koji padaju na teret svakog vlasnika stana, poslovnog prostora ili garaze u zgradi. Zajednicki troskovi iz prethodnog stava predstavljaju troskove i finansijsku odgovornost etaznih vlasnika stanova u odnosu na zajednicke dijelove zgrade kao i za usluge koje se obezbjeuju za sve vlasnike u zgradi. Clan 36. (34.) U okviru meusobnih odnosa svaki etazni vlasnik stana je duzan da odrzava vlastiti stan, poslovni prostor i garazu u ispravnom stanju. Nijednom etaznom vlasniku nije dozvoljeno da prisvaja, osteuje ili na drugi nacin ugrozava zajednicke dijelove zgrade ili stan bilo kog drugog etaznog vlasnika. Etazni vlasnici su obavezni dozvoliti ulazak javnim preduzeima u zajednicke dijelove radi otklanjanja kvarova na instalacijama i ureajima koji su u njihovoj nadleznosti. Saglasnost iz prethodnog stava moze dati upravitelj. Javna preduzea i upravitelji su duzni 24 sata ranije obavjestiti etazne vlasnike, osim u hitnim slucajevima, ako vrse opravke koje dovode do prekida neke od komunalnih usluga. Pisano obavjestenje se postavlja na oglasnu tablu ili na neko drugo vidno mjesto u zgradi.

15

Clan 37. (35.) Etazni vlasnik moze vrsiti popravke i izmjene elemenata u svome stanu, poslovnom prostoru i garazi na nacin da ne osteuje ili umanjuje vrijednost zajednickih dijelova i ureaja zgrade i ostalih stanova u zgradi, a uz primjenu vazeih propisa. Ukoliko etazni vlasnik ili drugo pravno i fizicko lice vrsi radove, koji na bilo koji nacin doticu zajednicke dijelove i ureaje zgrade duzan je pribaviti prethodnu saglasnost upravitelja . Opine na podrucju Kantona Sarajevo su obavezne da dostave upravitelju zapisnik o tehnickom prijemu svih radova koji se odnose na zajednicke dijelove zgrada, u roku od 15 dana od dana izvrsenog tehnickog prijema.

Clan 38. (36.) Ako etazni vlasnik nanese stetu zajednickim dijelovima zgrade ili bilo kojem drugom stanu, obavezan je otkloniti stetu ili platiti troskove popravke. Clan 39. (37.) Etazni vlasnici samostalno odlucuju o osiguranju zajednickih dijelova zgrada, osiguranju od dopunskih opasnosti i osiguranju od odgovornosti etaznih vlasnika prema treim osobama i njihovim stvarima. Osiguranje zajednickih dijelova zgrada obuhvata sve stete na zajednickih dijelovima zgrade bez obzir na uzroke nastalih steta i sastoji se od:osiguranja od osnovnih opasnosti (osiguranje od pozara, udara groma, eksplozije), osiguranje od dopunskih opasnosti (osiguranje od poplave, bujice, izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi i instalacija centralnog grijanja), osiguranja od odgovornosti etaznih vlasnika prema treim osobama i njihovima stvarima (ukljucujui i pad snijega, ledenica i dijelova zgrade). Clan 40. (38.) Za posebna izdvajanja, za vanredne troskove odrzavanja zajednickih dijelova zgrade potrebna je saglasnost etaznih vlasnika koji posjeduju 2/3 korisne povrsine zgrade. V - NADZOR Clan 41. (39.) Nadzor nad izvrsenjem obaveza iz oblasti odrzavanja zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama na podrucju Kantona Sarajevo vrsi Ministarstvo i inspektori. Clan 42. (40.) Nadzor nad sprovoenjem odredaba ovog zakona, drugih propisa i podzakonskih akata iz oblasti odrzavanja i upravljanja provodi Ministarstvo. Pod nadzorom se podrazumjeva slijedee: - ispunjenost uslova za obavljanje poslova upravitelja ­ izdavanje/oduzimanje certifikata, - izbor i uvoenje prinudnog upravitelja, - davanje strucnih uputstava i objasnjenja za primjenu ovog zakona, - rjesavanje po zalbama protiv donesenih upravnih akata opinske sluzbe za upravu za stambene poslove koji se odnose na clan 25. ovog zakona, - preduzimanje mjera u vidu pismenih naloga za otklanjanje uocenih nedostataka u radu etaznih vlasnika i upravitelja, - formiranje programa za voenje osnovnih podataka o zgradama, 16

-

vrsenje drugih prava koja ima u upravnom postupku kao nadzorni organ, predlaganje i poduzimanje radnji koje se odnose na pokretanje prekrsajnog postupka i izricanje novcanih kazni za lica koja obavljaju poslove upravitelja bez pribavljenog certifikata od strane Ministarstva. Clan 43. (41.)

U vrsenju inspekcijskog nadzora nad radom upravitelja inspektori prate: - rad upravitelja, prinudnih upravitelja i privrednih drustava koja su odrzavala zgrade do stupanja na snagu ovog zakona u zgradama u kojima nije izvrsena privatizacija stanova u procentu od najmanje 51%., - da li upravitelj posjeduje urednu evidenciju o etaznim vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaza, - da li je upravitelj organizovao odrzavanje ili ima zakljucene ugovore sa ovlastenim pravnim licima ( ugovor o odrzavanju i cisenju liftova, ugovor o odrzavanju i cisenju dimnjaka, ugovor o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji i sl. ), - da li je upravitelj zakljucio ugovore sa etaznim vlasnicima , - da li upravitelj redovno izvjestava vlasnike o stanju na racunu, - da li je upravitelj primio zgradu na upravljanje putem zapisnika, - da li je komisija za pregled zgrade formirana u skladu sa odredbama ovog zakona, - kvalifikacionu strukturu zaposlenih kod upravitelja, - da li upravitelj vodi odvojeno evidenciju i operativno-finansijsko poslovanje svojih usluga i troskova odrzavanja zgrada, - da li je upravitelj izabran u skladu sa clanom 10. i clanom 15. ovog zakona. Clan 44. (41.a) Inspekcijski nadzor, prema ovom zakonu nad upraviteljima, prinudnim upraviteljima, predstavnicima etaznih vlasnika i etaznim vlasnicima (u daljem tekstu: subjekti nadzora) vrse inspektori. Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zastita javnog i privatnog interesa, kao i preventivno djelovanje u izvrsavanju propisima odreenih obaveza u oblasti upravljanja i odrzavanja. Inspekcijski nadzor vrsi se preduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrivanju stanja izvrsavanja propisa kod subjekata nadzora, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu duzni postupiti prema tim propisima, odreivanjem upravnih mjera radi sprjecavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvrsavanju tih propisa i poduzimanjem drugih upravnih mjera i radnji odreenih ovim zakonom i Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Clan 45. (41.b) Na opa i posebna ovlastenja inspektora, postupak inspekcijskog nadzora, upravne i druge mjere, koje inspektor odreuje u inspekcijskom pregledu, primjenjuju se odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku. Clan 46. (41.c) Inspektori su drzavni sluzbenici i za njihovo konacno postavljanje je potrebno da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji, a u skladu sa Zakonom o drzavnoj sluzbi i Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 17

Inspektor svoj identitet, sluzbeno zvanje i ovlastenja dokazuje sluzbenom iskaznicom koju izdaje minsitar. Clan 47. (41. d) Na rjesenje i zakljucak inspektora donesen u vrsenju inspekcijskog nadzora moze se uloziti zalba u roku od osam dana od dana prijema rjesenja, odnosno zakljucka. O zalbi rjesava ministar. Clan 48.(43.) Ministarstvo je duzno voditi evidenciju upravitelja. Obrazac "Evidencija upravitelja" propisuje Ministar posebnim uputstvom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Upravitelji su duzni voditi evidenciju zgrada nad kojim vrse odrzavanje i upravljanje. Obrazac "Evidencija zgrada nad kojim se vrsi odrzavanje i upravljanje", propisuje Ministar posebnim uputstvom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. VI - KAZNENE ODREDBE Clan 49. (44.) Novcanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM kaznit e se za prekrsaj etazni vlasnik, odnosno lice koje raspolaze sa prostorom u zgradi: a) koji koristi i upravlja zajednickim dijelovima zgrade protivno njihovoj namjeni i odredbama ovog zakona, b) koji svojim ponasanjem nanosi stetu na zajednickim dijelovima zgrade, c) koji ne dostavi dokaze o vlasnistvu upravitelju i predstavniku etaznih vlasnika (clan 11. stav 3.), i koji o svakoj promjeni vlasnistva ne obavjesti upravitelja, d) koji za vrsenje radova u svom prostoru, a koji doticu zajednicke dijelove zgrade predhodno ne dobije saglasnost upravitelja za iste (clan 37.stav.2) e) koji ne dozvoli otklanjanje kvarova koji su nastali u njegovom stanu, a prouzrokuju stetu drugom etaznom vlasniku (clan 25. stav 1.) f) koji ne izvrsi izbor upravitelja (clan 10. stav 2.) i izbor predstavnika etaznih vlasnika (clan 30. stav 3.) g) koji potpise radni nalog upravitelja bez prethodne pismene saglasnosti predstavnika etaznih vlasnika. Clan 50. (45.) Novcanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM kaznit e se za prekrsaj upravitelj i prinudni upravitelj te odgovorno lice u pravnom licu,: a) koji ne izvrsava radove i poslove utvrene clanom 8. i ukoliko su etazni vlasnici obezbjedili sredstva. , b) koji ne upravlja zgradom u skladu sa clanom 17., c) koji ne upozori etazne vlasnike na stete koje mogu nastati ukoliko se ne obave intervencije na pojedinim zajednickim dijelovima zgrade ( clan 19. stav 5.), d) koji ne dostavi godisnji izvjestaj o prihodima i troskovima na racunu etaznih vlasnika ( clan 27. stav 4.), e) koji ne vodi evidenciju zgrada na kojim vrsi odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama prema obrazcu kojeg propisuje Ministar (clan 48. stav 2.). f) koji obavlja poslove upravitelja bez pribavljenog certifikata od Ministarstva (clan 13. stav 1. ). 18

Clan 51. (46.) Novcanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM kaznit e se za prekrsaj predstavnik etaznih vlasnika koji da saglasnost na radni nalog za nenamjensko trosenje sredstava i koji ne postupi u skladu sa clanom 31. stav 6. Zakona. VII - PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clan 52. (47.) Odluku o utvrivanju minimalne naknade za odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanja zgradama iz clana 19. ovog zakona na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Kantona Sarajevo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 53. (48.) Tehnicke normative za odrzavanje zajednickih dijelova zgrada iz clana 29. ovog zakona propisuje Ministar posebnim pravilnikom u roku od sest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona. Clan 54. (49.) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja iz clana 13. stav 2. ovog zakona Ministar donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 55. (50.) Nadlezni organ Grada Sarajeva, odnosno opine van Grada, donijeti e Odluku o kunom redu u stambenim zgradama u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Odlukom iz prethodnog stava se propisuje nacin koristenja stanova, poslovnih prostora i zajednickih dijelova i ureaja u zgradama, te zemljista koje sluzi redovnoj upotrebi kolektivnih i individualnih zgrada na podrucju Kantona Sarajevo, prava i obaveze vlasnika stanova u kolektivnim i individualnim zgradama, nadzor nad provoenjem ove odluke, kaznene odredbe, prava, obaveze i nacin rada kunog savjeta i dr. pitanja u skladu sa pojedinim clanovima ovog zakona. Clan 56. (51.) Ministar e propisati uslove koje moraju ispunjavati privredna drustva za servisiranje i odrzavanje liftova, posebnim «Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati privredna drustva u pogledu servisiranja i odrzavanja liftova", u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Posebnim pravilnicima propisat e se uslovi koje moraju ispunjavati privredna drustva za obavljanje poslova iz clana 8. stav 1. tacke 43. i 45. ovog zakona, kao i nacin obavljanja tih poslova. Pravilnike iz stava 2. ovog clana donijet e ministar prostornog ureenja i zastite okolisa u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 57. (52.) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministar e donijeti: - Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja ( clan 13.); - Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etaznih vlasnika" (clan 30.); - Uputstvo o izradi obrasca "Evidencija upravitelja" (clan 48., stav 1. ); - Uputstvo o izradi obrasca "Evidencija zgrada nad kojim se vrsi odrzavanje zajednickih dijelova zgrada i upravljanje zgradama" (clan 48., stav 2. ); 19

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministar e donijeti: - Uputstvo o nacinu promjene upravitelja (clan 15. stav 7.); - Uputstvo o izradi obrasca "Godisnji izvjestaj o radu upravitelja" (clan 17. stav 1. tacka 13.); U roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Ministar e donijeti : - Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati privredna drustva u pogledu servisiranja i odrzavanja liftova (clan 55. stav 1.); U roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona nadlezni organGrada Sarajeva, odnosno Opine e donijeti: - Odluku o kunom redu u stambenim zgradama (clan 54.); U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona upravitelji e donijeti: - Proceduru o nacinu prijave kvarova, njihovom otklanjanju, nacinu ovjeravanja radnih naloga i nacinu naplate usluga (clan 17. stav 1. tacka 9.); - Rjesenje o imenovanju komisije za pregled zgrada ( clan 15.); Clan 58. (53.) Do donosenja propisa iz clana 29. ovog zakona ostaje na snazi Odluka o normativima odrzavanja stanova ("Sluzbene novine grada Sarajeva", broj 8/78). Clan 59. (54.) Gramaticka tehnologija u ovom zakonu podrazumjeva ukljucivanje oba spola.

20

Information

Microsoft Word - Zakon o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama - Preciseni tekst

20 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

709185


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Zakon o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada i upravljanju zgradama - Preciseni tekst