Read Partizani.pdf text version

ProEnviro 2005

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR PROJEKllJ

1.lnformácie o skole:

Názovskolv: Základná skola Zupkov

Riaditel'ka skoly : Mgr.Anna Segetová Adresa : ZS Zupkov c.18.966 71 Homé Hámre Telefónne císlo: 045/6866118 e-mail:skola(fi;zszupkov.edu.sk

2.I)rihlasovatel projektu: Meno a priezvisko; Mgr.Kamila Andoková Adresa :Ostrý GrÚnc.207 Telefónne ci.slo :0908 287653 t mail:s.kola(@zszupkov.edu.sk

\.

3.7...ákladnéinformácie o projekte:

Nál'i)Vpr9jektu: Záchranales.u)'ch studniciek a obnova Partizánskeho lesa na Vtácniku ZaciatokJkoniecgrojetu : 1.10.2005-30.6.2005 Hlavn,' ciel': I.Na hlavných turistick}'chtra.~áchvpóhori Vtácnik obnovif funkcnost' Jesu}'ch studniciek. 2.Vycistit\oznacit porast cerveného smreka vysadeného v tvare pätcipe.;i hviezdy. RiesitelskÝ tím : pedagógovia : Mgr.K.Andokov~MgrJ.BetkováJng.D.Bieliková ziaci :Madián Kurka,Patrik Haring, Nikola Hudecová,Lenka Fusatá, Ivana Valuchová (:ielovéskupiny :región KJ'akovskejdoliny Lokalizácia projektu: Banskobystrický kraj, pohorie Vtácnik-Krakovská dolina Financovanie/rozpocet / :50 OOO-Sk

V Zupkove dlia 29,10.2005.

v a ,u c t el ' Mgr.Kamila And~~s. ... ....'} . . . '; ... ... .. Cr-ft.. L <- {lH' . ; w .t ,/

~ '

'

)

.

..

...

.

fa,.", Zup~~w Z~

al 1. Ciele prOjektu:~/

Aj

1. Na hlavných turistických trasách v pohorí Vtácnik obnovit funkcnost lesných studniciek, osadit ku nim informacné tabule a zhotovit prístresky. 2. Vycistit a oznacit porast cerveného smreka /Partizánky les/, vysadeného do tvaru pätcípej hviezdy, kde sa nachádzajú partizánske hroby. 3. Vyznacenie náucného chodníka v pohorí Vtácnik na trase Klak - Vtácnik, osadenie informacných tabúl. R/ Tento projekt bude rozvíjat vztah ziakov k prírode, formovat ich enviromentálne povedomie. Budú spoznávat svoj rodný kraj, krásy pohoria Vtácnik, históriu nasej doliny. Lepsie spoznajú faunu a flóru, geologickú stavbu krajiny. Získajú kompetencie z oblasti pracovnej výchovy /vytrvalost, usilovnost, pracovitost, precíznost, estetické cítenie/. Naucia sa pracovat v tíme. Budú sa formovat morálne hodnoty detí, vázit si historické udalosti, ktoré priamo ovplyvnili zivot v Klakovskej doline/vypálenie a vyvrazdenie obcí pocas 2. svetovej vojny/. Zavedie sa tradícia pálenie sviec pri hroboch 2. 11. a 8. 5..

2. Prostriedky, úlohy, aktivity na dosiahnutie cierov:

Zhotovenje ~ osadenie infop1acn~ch t,!búl o hroboch, pamätníkoch, studnickách. Zhotovenie a osadenie prístreskov. - -- -Oprava a úprava hrobov partizánov. Obnovenie historického chodníka k hrobom. Vycistenie studniciek a chodníkov k nim vedúcich. Získanie certifikátu o zlození a cistote vody v studnickách. Vysadenie stromcekov a okrasných krov pri hroboch. Viacdnový pobyt v tomto prostredí s ekohrami pre deti, ktoré budú zamerané na enviromentálnu výchovu. Zhotovenie náucného chodníka o flóre a faune, o prírodných pomeroch regiónu.

v

3. Casový harmonogram projektu:

Október2005 - vycistenie Partizánskeho lesa, úprava chodníka a hrobov, pálenie sviec pri hroboch. November-február - výroba informacných tabúl, posedov v priestoroch skolskej dielne v spolupráci s Lesným závodom Zarnovica, sponzormi a starostami obcí. Marec-jún - cistenie studniciek, osádzanie informacných tabúl, prístreskov, získanie certifikátu o cistote vody, vyznacenie náucného chodníka. Jún 2006- výstup na Vtácnik, pobyt ziakov na chate, ekohry.

Pocas roka priebezne budeme zhotovovat doliny, kultúre.

nástenky venované ochrane prírody,

histórii

4. Popis pracovného tímu

Pedagógovia: Mgr. Kamila Andoková Mgr. Ivana Betková Ing. Dana Bieliková Ziaci: Patrik Haring Marian Kurka Lenka Fusatá Ivana Valuchová Nikola Hudecová Do vsetkých cinností sa budú zapájat ziaci a pedagógovia nasej skoly.

5. Cielová skupina

Ziaci a pedagógovia ZS Zupkov Starostovia obcí Kl'akovs~j doliny. Lesný závod Zarnovica, Zivotné prostredie Zarnovica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ziar nad Hronom, sponzori

6. Kvalitatívne a kvantitatívne výstupy:

Vtácnik patrí medzi zaujímavé sopecné pohorie. Okrem prírodných krás má aj zaujímavú dejepisnú minulost - partizánske hnutie pocas 2. svetovej vojny a tragické udalosti z 21. 1. 1945. Preto sa nám zdá rozumné tento región priblízit nielen nasim obcanom, ale i pocetným turistom. Turistické trasy sú frekventované a turistom dobre padne osviezit sa a posediet pri cistej horskej studnicke. Zaujímavé pre nich bude informácia o cistote vody a jej zlozenÍ. Co sa týka histórie - úprava a starostlivost o hroby padlých partizánov je nasou morálnou povinnostou aj po 60. rokoch venovat im pozornost, úctu a vdaku. Budeme udrziavat miesto ich posledného odpocinku v patricnej úrovni. Zapá)aním detí do týchto aktivít vzrastie ich morálne cítenie, úcta, poznanie rodného kraja, prehlbi sa enviromentálne cítenie a postoj k prírode samotnej.

b.l Financný rozpocet

Názov aktivity 1.Uprav a

hrobov

Materiál

Cena za kus

Mnozstvo

2 2 2 2 1 20 3 3 3 3 5 1

Výstupná cena

4000 2000 1 000 2000 2000 1000 6000 3000 10 500 1 500 5000 1 000

Kam0Rl1á drt

Doprava Tabula smerovka Tabula informacná Materiál na opravu hrobov Stromceky, kry Prístresok Tabula s certif. Certifikát o kvalite\vody l. Tabula smerovka Tabula informacná Centrálna s mapou Motyka Hrable Lopata Krompác Fúrik Vedro Kosák Sekera Pilka Papier, spagát, klince, ... Ceny

2000 1000 500 1000 2000 50 2000 1000 3500 500 1000 1 000

2. Studnicky

3. Náucný chodník

4. Materiálne zabezpecenie

120 150 120 300 1200 100 70 300 200 500 500

10 10 10 5 2 5 10 2 2

1200 1 500 1 200 l 500 2400 500 700 600 400 500 500

5. Materiál na ekohry

Výdavky spolu:

50 000,- Sk.

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

332146


Notice: fwrite(): send of 217 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531