Read Microsoft PowerPoint - Poster_Do Thi Yen_Vien CNSHTP text version

CÔNG NGH SN XUT SURIMI VÀ CÁC SN PHM MÔ PHNG SURIMI T CÁ RÔ PHI

VIN CÔNG NGH SINH HC ­ CÔNG NGH THC PHM

I HC BÁCH KHOA HÀ NI, 1 I C VIT, HÀ NI

T/Fax: +84-4 3868 2470 Email: [email protected]

Surimi là tht cá xay ra sch không mùi, không v, không m có màu sc trng, có bn ông kt và là cht nn protein cho các sn phm thc phm

Quy trình công ngh:

Quá trình ra tht cá nhm loi b màu sc, mùi, m c ch các enzim thu phân protein trong tht cá nh hng n cu trúc sn phm

Xay

Bm nhuyn, phi trn

Nhi Gia nhit Sn phm Bng các tác nhân vt lý gây bin tính protein cho cu trúc sn phm t surimi có dai, giòn mà không s dng hoá cht. T ó ch các hi c sn t nhiên nh xúc xích, gi tôm, gi cua...

Liên h:

PGS. TS. Phm Công Thành T: +84-4 3868 0118 Email: [email protected]

Information

Microsoft PowerPoint - Poster_Do Thi Yen_Vien CNSHTP

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97968