Read 22286018_toc.pdf text version

·m.

Nadharia katika Taaluma ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika

Moi University

Yaliyomo

Shukurani Waandishi Utangulizi x xi xv

Sehemu ya Kwanza:Sura ya Kwanza Nadharia, Ubunifu, Uchambuzi naTaaluma ya Kiswahili SaidA. M. Khamis Sura ya Pili Nadharia katika Teknolojia ya Lugha Arvi Hurskainen Sura ya Tatu Sarufi ya Vinyambuo Vitenzi vya Kiswahili:Mitazamo mbalimbali kuhusu kanuni za unyambuaji John G. Kiango SurayaNne Nadharia na Utandawazi katika Maendeleo ya Taaluma ya Kiswahili Kenneth Inyani Sehemu ya PilUSura ya Tano Nadharia ya Jadi ya Ushairi wa Kiswahili:Je Upo? Mulokozi M. Mulokozi Sura ya Sita Mazungumzo ya Washairi wa Mapokeo na wa Kisasa: Mabishano au Majadiliano? Natalia Frolova Sura ya Saba Fasihi ya Kiswahili na Nadharia ya Fasihi Mikhail D.Gromov Sura ya Nane Muumano kati ya Nadharia na Fasihi Obuchi Moseti Sura ya Tisa Uzuaji na Ukuzaji wa Nadharia Faafu katika Fasihi ya Kiswahili Miriam Mwita-Ssemanda Sura ya Kumi Nadharia ya Unisai na Ufundishaji wa Lugha na Fasihi katika Vyuo Vikuu Naomi L. Shitemi Sura ya Kumi na Moja Mkabala wa Kiisilamu katika Uchanganuzi na Uhakiki wa Fasihi ya Kiswahili Abdulrahim Hussein Taib

3 25

45

59

71

83 93 99

105

117

133

Sura ya Kumi na Mbili Nadharia ya Ufeministi wa Kiislamu katika Fasihi ya Kiswahili Mwanakombo Mohamed Noordin Sehemu ya Tatu:Sura ya Kumi na Tatu Dhima ya Shadda na Ufonimu wake:Hali katika Kikabras Bramwel F. Kamwani

143

157

Sura ya Kumi na Nne The Adequacy of CV Phonology in Syllabifying African Languages:The Case of Kiswahili Loanwords in Ateso Robinson Oduma and Kenneth Odhiambo 167 Sura ya Kumi na Tano Athari za Nadharia na Kanuni za Uandishi wa Matamshi ya baadhi ya Maneno ya Kiswahili Sanifu Amour Abdalla Khamis 175 Sura ya Kumi na Sita Diversity in Unity: From GB to Minimalism:A Case of Kiswahili Justine Sikuku Sura ya Kumi na Saba Nadharia y'a Eksibaa katika Kiswahili Prisca Jerono Sehemu ya Nne:Sura ya Kumi na Nane Masuala ya Kinadharia katikaukuzaji wa Istilahi za Kiswahili:Mifano kutokana na mradi wa kamusi wa Microsoft Geoffrey K. King'ei Sura ya Kumi Na Tisa Kiswahili kina mchango gani katika Sheng? Nathan Oyori Ogechi Sehemu ya Tano: Sura ya Ishirini Kiswahili: Matumizi na Uchumi Makoti Vifu Saidi Sura ya Ishirini na Moja Wasomi wa Kiswahili na watumiaji wa lugha hii Timothy M. Arege Sura ya Ishirini na Mbili Ubadilishaji Msimbo wa Wanautatu-lugha: Uchunguzi wa Kisarufi Salim-Sawe Sura ya Ishirini na Tatu Uainishaji kinadharia wa mada za kisasa za tafiti za wazamili Manasseh Musavi Luganda

185 209

221 227 243 249

257

273

VI

Sura ya Ishirini na Nne The State of Publishing in Kiswahili in Kenyan University Presses Tom 0. Ouko

:

281

Sehemu ya sita: Sura ya Ishirini na Tano Nadharia ya Utendaji katika Uhakiki wa Fasihi ya Kiafrika:Nyimbo za tohara za Walgembe waMeru Kaskazin John M. Kobia

293

Sura ya Ishirini na Sita Udenguzi wa maana katika diskosi ya kisiasa nchini Kenya: Mifano ya nyimbo pendwa Garret Sikhoya Nkichabe na Issa Y. Mwamzandi 307 Sura ya Ishirini na Saba Postmodernism or chaos? -Theoretical considerations in reading new directions in some cultural practices in Kenya Busolo Wegesa & Samuel Ndogo Macharia 319 Sehemu ya Saba:Sura ya Ishirini na Nane Uchunguzi wa nadharia za tafsiri: Mwelekeo wa kiusemezano OduoriW. Robert Sura ya Ishirini na Tisa Some reflections on the performance of the court interpreter in Kenya Kenneth Odhiambo and Robinson Oduma Sura ya Thelathini Mitazamo ya Kihakiki katika Uchanganuzi Usemi Allan L. Opijah Sehemu ya Nane:Sura ya Thelathini na Moja Nafasi ya Nadharia katika Ufundishaji wa Kiswahili katika Shule na Vyuo Isaac Ipara Odeo Sura ya Thelathini na Mbili Uchunguzi wa athari katna nyenzo ya kufunza lugha Mwenda Mukuthuria Sura ya Thelathini na Tatu Nadharia na ufundishaji waKiswahili nchini Kenya Muronga B. Kadurenge

337

343 353

363

375

387

Sura ya Thelathini na Nne Nature and nurture: Tenets in the learning of Kiswahili as a second language in the Kenyan bilingual system of education Jayne Mutiga 397

VII

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

354191


You might also be interested in

BETA